Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI"

Transkrypt

1 Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja Informatora i zakończenie jego opracowywania 31 grudnia 2011 r. Słowo wstępne Intensywny i wszechstronny rozwój zagadnień zarządzania jakością, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego w zakresie teorii i praktyki, normalizacji i certyfikacji, sprawił, że z jednej strony powstało wiele różnorodnych informacji w tej dziedzinie, z drugiej zaś duże zapotrzebowanie na takie informacje. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 od początku swego istnienia, realizując podstawowy cel swojego działania, starał się rozpowszechniać aktualne i wiarygodne informacje. Niniejsze opracowanie jest kolejnym działaniem Klubu w tym obszarze, jest próbą wyjścia naprzeciw bieżącym zainteresowaniom i potrzebom. Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 wyraża serdeczne podziękowanie autorowi opracowania panu inż. Januszowi Tuszyńskiemu za podjęcie się trudu zebrania i przygotowania tego obszernego zakresu informacji. Mamy nadzieję, że przedstawiony zbiór informacji będzie pomocą przy realizacji wielu przedsięwzięć. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przedstawiliśmy tylko część informacji i dlatego prosimy o wszelkiego rodzaju uwagi, poprawki, uzupełnienia i życzenia. Będziemy starali się uwzględniać wszystkie uwagi i spełniać Państwa życzenia. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie uwag pod adresem Sekretariatu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, ul. Kłobucka 23A, Warszawa, tel , fax Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomagali w realizacji niniejszego opracowania. Autor Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO

2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 1. AKTY PRAWNE (ustawy i rozporządzenia), DOKUMENTY, ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY 1.1 Ustawy 1.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i ministrów 1.3 Dokumenty Polskiego Centrum Akredytacji 1.4 Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 1.5 Zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar 1.6 Uchwały i obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 2. DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA 3. NORMY I PROJEKTY NORM PN, ISO, EN, PN-ISO i PN-EN 4. PRZEWODNIKI ISO/IEC 5. KSIĄŻKI 6. CZASOPISMA 6.1 Czasopisma krajowe 6.2 Czasopisma zagraniczne 6.3 Numery kodowe instytucji prenumerujących czasopisma wymienione w poz ORGANIZACJE 7.1 Krajowa organizacja akredytująca 7.2 Akredytowane przez PCA jednostki certyfikujące systemy, certyfikujące wyroby i certyfikujące personel oraz jednostki kontrolujące 7.3 Organizacje krajowe związane z zagadnieniami jakości 8. SKRÓTY, SKRÓTOWCE I NAZWY STOSOWANE W DOKUMENTACH I PUBLIKACJACH 2

3 1. AKTY PRAWNE (ustawy i rozporządzenia), DOKUMENTY, ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY 1.1 Ustawy Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 79, poz. 666 i Nr 130, poz. 1070, z 2010 r. Nr 182, poz i Nr 239, poz oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 122, poz. 695) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 138 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz i Nr 172, poz oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) wdrożenie dyrektywy 84/450/EWG i 97/55/WE Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235n Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789 i Nr 142, poz. 829) transpozycja dyrektywy 92/57/EWG Ustawa z dnia 6 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2009 r. Nr 63, poz. 518 oraz z 2011 r. Nr 185, poz i Nr 228, poz. 1368) wdrożenie dyrektywy 95/21/WE Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz i Nr 170, poz. 1217, z Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz i Nr 234, poz. 1392) wdrożenie dyrektyw: 90/547/EWG, 91/296/EWG, 98/34/WE, 2005/89/WE Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 10, poz. 72 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz i Nr 180, poz i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz i 1426, Nr 223, poz i 1462 i Nr 234, poz i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz i Nr 257, poz oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz i Nr 244, poz. 1454) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 230, poz i Nr 244, poz. 1454) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia 3

4 (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz i Nr 229, poz oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz i Nr 227, poz. 1367) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz i Nr 176, poz oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz i Nr 229, poz. 1497) Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z 2002 r. Nr 144, poz i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 188, poz. 1837, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1204, z 2005 r. Nr 122, poz oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) wdrożenie dyrektyw: 85/374/EWG, 85/577/EWG, 93/13/EWG i 97/7/WE Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119 poz. 1250, oraz z 2003 r. Nr 86 poz. 804) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 132, poz. 766) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz i 227, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U r. Nr 152, poz oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 679) wdrożenie 46 dyrektyw Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz i Nr 249, poz oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz i Nr 224, poz. 1341) wdrożenie 28 dyrektyw Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz i Nr 203, poz oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016) wdrożenie 12 dyrektyw Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 i Nr 178, poz. 1480) wdrożenie 46 dyrektyw Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 175, poz oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 815) wdrożenie dyrektywy 94/62/WE Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz i Nr 180, poz oraz z 2006 r. Nr 170, poz i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332) 4

5 wdrożenie dyrektywy 2009/3/WE Ustawa z dnia18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz i Nr 267, poz. 2253, z 2006 r. Nr 170, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz i Nr 215, poz. 1644, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 204, poz. 1195) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1379, z 2002 r. Nr 152, poz. 1263, z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2006 r. Nr 170, poz oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 492) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322) wdrożenie dyrektyw: 2004/24/WE, 2004/27/WE, 2004/28/WE i 2001/20/WE Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382, Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 32, poz. 300 i Nr 152, poz. 1266, z 2004 r. Nr 10, poz. 17, Nr 92, poz. 882 i Nr 93, poz. 896, z 2007 r. Nr 75, poz. 492 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz i Nr 249, poz oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 780, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005, Nr 227, poz i Nr 244, poz. 1454) Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117 poz i Nr 238 poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 125, poz i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 163, poz. 981, Nr 227, poz i Nr 228, poz. 1368) wdrożenie dyrektywy 93/15/EWG Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) wdrożenie dyrektywy 99/44/WE Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367) wdrożenie 38 dyrektyw Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 170, poz oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 20, poz. 106 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 225, poz. 1464) wdrożenie dyrektyw: 1999/45/WE, 2001/60/WE i 2009/107/WE Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 5

6 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz i Nr 214, poz oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz i Nr 230, poz. 1372) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz i Nr 233, poz. 1381) wdrożenie dyrektywy 2001/95/WE Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016) wdrożenie 43 dyrektyw EWG i WE Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 34, poz. 293 i Nr 173, poz. 1808) wdrożenie dyrektyw: 98/70/WE, 2000/71/WE i 2003/17/WE Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 210, poz. 1260, Nr 224, poz i Nr 228, poz. 1368) wdrożenie dyrektyw: 79/406/EWG, 92/43/EWG i 1999/22/WE Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 760) wdrożenie dyrektywy 89/1006/EWG Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959) Ustawa z dnia 27 lipca 2004 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z 2005 r. Nr 119, poz oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 790) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 1375, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz i Nr 229, poz. 1499, Nr 238, poz oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i poz. 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz i Nr 234, poz. 1390) wdrożenie dyrektyw: 2002/21/WE, 2002/20/WE, 2002/19/WE, 2002/22/WE, 2002/58/WE, 2002/77/WE, 1999/5/WE i 89/336/EWG Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956) Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236, z 2009 r. Nr 75, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 849 i Nr 225, poz oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494)

7 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016) wdrożenie dyrektywy 2002/96/WE Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi (Dz. U. Nr 92, poz. 635) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 229, poz i Nr 238, poz oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902 i 205, poz. 1208) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 9761, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902 i Nr 234, poz. 1392) wdrożenie dyrektyw: 98/70/WE, 2003/17/WE, 1999/32/WE, 2005/33/WE i 2009/30/WE Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz i Nr 230, poz oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz i Nr 244, poz. 1454) wdrożenie 43 dyrektyw i wykonanie 53 rozporządzeń WE Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 112, poz. 654, Nr 208, poz i 1241 i Nr 244, poz. 1454) Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173) wdrożenie dyrektywy 98/27/WE Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 152, poz. 897, Nr 227, poz i Nr 228, poz. 1368) wdrożenie dyrektywy 2004/35/WE Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679) wdrożenie dyrektywy 2004/108/WE Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114) Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) wdrożenie dyrektywy 2005/450/WE oraz zmiana dyrektyw 84/450/EWG, 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 oraz z 2011 r. Nr 163, poz. 981) Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055) 7

8 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 110, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015, Nr 178, poz i Nr 234, poz. 1385) wdrożenie dyrektyw: 85/337/EWG, 92/43/EWG, 2001/42/WE, 2003/4/WE, 2003/35/WE i 2008/1/WE Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723) Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) wdrożenie dyrektywy 2006/66/WE Ustawa z dnia 25 czerwca2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975) Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz i Nr 215, poz oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1657) wdrożenie dyrektyw: 2001/81/WE, 2001/80/WE, 2004/101/WE i 2008/50/WE Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13) wdrożenie dyrektywy 2009/33/WE Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) wdrożenie dyrektyw: 90/385/EWG, 93/42/EWG, 98/79/WE, 2000/70/WE, 2001/104/WE, 2003/12/WE, 2003/32/WE, 2005/50/WE i 2007/47/WE Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz i Nr 227, poz. 1367) wdrożenie dyrektywy 2006/126/WE i częściowo dyrektywy 2003/59/WE Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) wdrożenie dyrektyw: 67/548/EWG, 92/58/EWG, 1999/45/WE, 2004/9/WE, 2004/10/WE i 2008/112/WE Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451) wdrożenie dyrektyw 2004/27/WE, 2005/28/WE, 2009/9/WE, 2009/120/WE, 2009/53/WE oraz rozporządzenia (WE) Nr 1394/ Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529) wdrożenie dyrektywy 98/34/WE 8

9 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) wdrożenie dyrektyw:2003/87/we, 2004/101/WE, 2008/101/WE i 2009/29/WE Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) wdrożenie dyrektyw:92/91/we, 92/104/EWG, 94/22/WE, 1999/31/WE i 2003/33/WE Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060) stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia r Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz i Nr 244, poz. 1454) wdrożenie dyrektyw:2008/68/we, 2010/61/UE i 2010/35/UE oraz uchylenie 6 dyrektyw Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) wdrożenie 17 dyrektyw EWG, WE, UE Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) 9

10 1.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i ministrów Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 września 1965r. w sprawie sprawdzania zdatności sprzętu lotniczego (Dz. U. Nr 43, poz. 271) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1993r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera leków w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz ich kontroli seryjnej (Dz. U. Nr 30, poz. 139 oraz z 2002 r. Nr 80, poz. 718) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994r. w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o badaniach i certyfikacji do wyrobów produkowanych w kraju i importowanych wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a także właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 80, poz. 370 oraz z 1998 r. Nr 53, poz. 330) Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska (Dz. U. Nr 133, poz. 690, z 1996 r. Nr 155, poz. 766 oraz z 1997 r. Nr 85, poz. 542) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 stycznia 1995r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera leków w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt oraz ich kontroli seryjnej (Dz. U. Nr 11, poz. 52) Rozporządzenie RM z dnia 7 października 1996 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. Nr 131, poz. 874) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 1997r. w sprawie wyrobów o przeznaczeniu specjalnym, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. Nr 15, poz. 87) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1997r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu (Dz. U. Nr 30, poz. 168, Nr 53 poz. 341 oraz z 1999 r. Nr 74, poz. 829) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. Nr 63, poz. 401) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690 oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034) wdrożenie dyrektywy 89/391/EWG i 89/654/EWG Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 10

11 stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobaty i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 71) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5, poz. 53) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie, albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. Nr 17, poz. 219) Uchwała Nr 33 RM z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Systemu Notyfikacji przepisów technicznych, norm oraz procedur oceny zgodności (MP Nr 15, poz. 343) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją, badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją (Dz. U. Nr 43, poz. 499) Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie liczby członków Rady do Spraw Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz regulaminu jej działania (Dz. U. Nr 44, poz. 505) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie sankcji ekonomicznych za wprowadzenie do obrotu wyrobów podlegających oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa, a nie oznaczonych tym znakiem lub nie spełniających innych wymagań, a także za wykonanie usług nie spełniających odpowiednich wymagań (Dz. U. Nr 55, poz. 661) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom (Dz. U. Nr 110, poz. 1168) Rozporządzenie RM z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne przeznaczenie niż rzeczywiste (Dz. U. Nr 110, poz. 1169) Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania Polskiego Centrum Akredytacji (Dz. U. Nr 122, poz. 1328) 11

12 Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji (Dz. U. Nr 122, poz. 1329) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych (Dz. U. Nr 4, poz. 28) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów (Dz. U. Nr 10, poz. 80) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem (Dz. U. Nr 17, poz. 200) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów, akredytacją i notyfikacją (Dz. U. Nr 37, poz. 434) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją (Dz. U. Nr 38, poz. 453) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. Nr 43, poz. 483 i Nr 113, poz oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1365) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99, poz. 1079) W załączniku do niniejszego obwieszczenia jest jednolity tekst ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 491) z uwzględnieniem wprowadzonych zmian Rozporządzenie RM z dnia 19 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. Nr 144, poz. 1616, z 2002 r. Nr 69, poz. 645 oraz z 2003 r. Nr 143, poz. 1389) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeśli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu (Dz. U. Nr 71, poz. 657) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie produktów podlegających zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu postępowania organów celnych przy ich zatrzymywaniu oraz właściwości i zadań organów wydających opinię o tych produktach (Dz. U. Nr 91, poz. 809)

13 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 112, poz. 982, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, Nr 191, poz. 1956, Nr 273, poz i Nr 281, poz oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954 i Nr 163, poz. 1362) Rozporządzenia Prezesa RM z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 129, poz. 1110) Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z 2006 r. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. Nr 126, poz. 855) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z 2008 r. Nr 179, poz. 1104, z 2010 r. Nr 65, poz. 412 oraz z 2011 r. Nr 89, poz. 509 i Nr 124, poz. 705) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 173, poz. 1416) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. Nr 188, poz. 1575) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)

14 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z 2005 r. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Nr 161, poz. 1142, z 2009 r. Nr 105, poz. 873, z 2010 r. Nr 141, poz. 950 oraz z 2011 r. Nr 274, poz. 1621) wdrożenie dyrektywy 2006/25/WE Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856, z 2004 r. Nr 58, poz. 563, Nr 162, poz i nr 257, poz. 2577, z 2005 r. Nr 180, poz. 1499, Nr 210, poz i Nr 229, poz oraz z 2006 r. Nr 194, poz. 1435) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1588) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr 224, poz. 1882) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011, z 2005 r. Nr 187, poz oraz z 2010 r. Nr 137, poz. 917) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. Nr 241, poz oraz z 2010 r. Nr 198, poz. 1316) wdrożenie dyrektywy 98/34/WE Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymaganiami (Dz. U. z 2003 r., Nr 4, poz. 45) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. U. Nr 31, poz. 257 oraz z 2007 r. Nr 44, poz. 28)

15 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (Dz. U. Nr 47, poz. 405) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stworzonego przez substancje chemiczne (Dz. U. Nr 52, poz. 467) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienależących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) (Dz. U. Nr 59, poz. 519) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i amunicji (Dz. U. Nr 61, poz. 541) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 oraz z 2008 r. Nr 39, poz. 320) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79, poz. 714) wdrożenie dyrektyw: 92/75/EWG, 94/2/WE, 95/12/WE, 95/13/WE, 96/60/WE, 96/89/WE, 97/17/WE, 98/11/WE, 2000/55/WE, 2002/31/WE, 2002/40/WE Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 91, poz. 857) wdrożenie dyrektywy 94/25/WE; patrz: poz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. Nr 97, poz. 881) wdrożenie dyrektyw 92/42/EWG i 93/68/EWG; patrz: poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające (Dz. U. Nr 101, poz. 938, z 2004 r. Nr 102, poz oraz z 2008 r. Nr 183, poz. 1135) wdrożenie dyrektywy 2002/59/WE uchylającej dyrektywę Rady 93/75/EWG Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 103, poz. 954) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie oznaczenia opakowań (Dz. U. Nr 105, poz. 994) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 15

16 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności zabawek (Dz. U. Nr 115, poz. 1086) wdrożenie dyrektywy 88/378/EEC Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 138, poz. 1316) wdrożenie dyrektywy 2000/14/WE; patrz: poz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego w zakresie poziomu hałasu emitowanego przez ten sprzęt (Dz. U. Nr 132, poz. 1228) wdrożenie dyrektywy 85/594/EWG Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 177, poz. 1733) wdrożenie dyrektywy 89/108/EWG Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. Nr 181, poz. 1773, z 2004 r. Nr 40, poz. 370 i Nr 63, poz. 590 oraz z 2010 r. Nr 165, poz. 1120) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzania wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz wzorów oznakowania znakiem zgodności CE (Dz. U. Nr 206, poz. 2008) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045, z 2008 r. Nr 110, poz. 703 oraz z 2010 r. Nr 226, poz. 1480) wdrożenie dyrektywy 2008/112/WE To rozporządzenie traci moc z wyjątkiem 4 ust. 1 oraz 17, które tracą moc z dniem 19 lipca 2013 r Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. Nr 220, poz. 2180) wdrożenie dyrektywy 97/68/WE rozszerzonej dyrektywą 2002/88/WE

17 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z 2008 r. Nr 67, poz. 413, Nr 126, poz. 813 i Nr 235, poz. 1596, z 2010 r. Nr 65, poz. 411 oraz z 2011 r. Nr 89, poz. 508, Nr 124, poz. 702 i Nr 133, poz. 772) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie określania akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych (Dz. U. Nr 2, poz. 12 oraz z 2006 r. Nr 192, poz. 1421) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie trybu wydawania świadectw jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące oraz akredytowane laboratoria badawcze (Dz. U. Nr 2, poz. 13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać szklane przyrządy pomiarowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 19) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, które są naprawiane lub instalowane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców oraz stawianych tym przedsiębiorcom wymagań (Dz. U. Nr 11, poz. 99) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym (Dz. U. Nr 15, poz. 129) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 130) wdrożenie dyrektywy 2000/9/WE Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 156 oraz z 2006 r. Nr 136, poz. 965) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami (Dz. U. Nr 34, poz. 299) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2 (Dz. U. Nr 35, poz. 315)

18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu (Dz. U. Nr 36, poz. 316) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze (Dz. U. Nr 40, poz. 360) wdrożenie dyrektywy 75/33/EWG i 79/830/EWG Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe (Dz. U. Nr 43, poz. 394) wdrożenie dyrektywy 74/410/EWG Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać mierniki drgań mechanicznych oddziałujących na człowieka oraz przetworniki drgań mechanicznych piezoelektryczne o masie do 300 g (Dz. U. Nr 49, poz. 472) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne kontrolne i sortujące (Dz. U. Nr 56, poz. 549) wdrożenie dyrektywy 78/1031/EWG Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia warunków niezbędnych do otrzymania akredytacji w zakresie oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz sposobu i zakresu przeprowadzania kontroli pracy akredytowanych laboratoriów (Dz. U. Nr 60, poz. 570) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać gazomierze oraz przeliczniki do gazomierzy (Dz. U. Nr 63, poz. 588 i Nr 141, poz. 1500) wdrożenie dyrektywy 71/318/EWG Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z systemem oceny zgodności oraz akredytacją jednostek certyfikujących, kontrolujących i laboratoriów (Dz. U. Nr 70, poz. 636) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzając zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne niż rzeczywiste przeznaczenie (Dz. U. Nr 71, poz. 644) wdrożenie dyrektywy 87/357/EWG Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. 18

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 października 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 maja 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 sierpnia 2010 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. 2006 r. Nr 249, poz. 1834.

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Skorowidz-BHP 1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Administracja rządowa upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych ADR świadectwo dopuszczenia pojazdu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 1),2)

USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 1),2) Kancelaria Sejmu s. 1/44 USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 1),2) 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ RAPORT Z REALIZACJI W 2001 ROKU NARODOWEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ RAPORT Z REALIZACJI W 2001 ROKU NARODOWEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ RAPORT Z REALIZACJI W 2001 ROKU NARODOWEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 22 lutego 2002

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Redukcja obciążeń administracyjnych w prawie gospodarczym Raport końcowy - identyfikacja OI 21 kwietnia 2009 r. Celem zamówienia była identyfikacja i opisanie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 611 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK WARSZAWA 2005 Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA. KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA

KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA. KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Projekt z dnia 13 grudnia 2012 r. KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa 2012 r. 2 WSTĘP 5 1. AKTUALNY STAN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933. 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNEJ EMISJI HAŁASU DLA MASZYN UMIESZCZANYCH NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNKU POLSKI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNEJ EMISJI HAŁASU DLA MASZYN UMIESZCZANYCH NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNKU POLSKI WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNEJ EMISJI HAŁASU DLA MASZYN UMIESZCZANYCH NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNKU POLSKI (Wydanie III) Opracowanie: Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Departament Polityki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI NA LATA 2015-2019 0 PLAN AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1 Pan Marek Pirsztuk Główny Lekarz Weterynarii 2 Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo