SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ"

Transkrypt

1 SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ

2 Spedimex Sp.z o.o. Rok za o enia: 1993r. Otwarcie pierwszego Terminalu Tekstylnego: 1999r. Otwarcie drugiego Terminalu Tekstynego: 2005r. Zatrudnienie: 250 osób Lokalizacja: pó nocna cz ci odzi, bezpo rednie s siedztwo autostrad Warszawa- Katowice i Cieszyn-Gda sk. Ubezpieczenia: Licencja, OC przewo nika i spedytora w ruchu krajowym i mi dzynarodowym, kompleksowe ubezpieczenie magazynów

3 Profil dzia alno ci Spedycja Mi dzynarodowa System drobnicowy: Fashionet, Online System adunków cz ciowych i ca opojazdowych Agencja Celna Intrastat w przywozie i wywozie / kraje UE Odprawy celne importowe i eksportowe / kraje spoza UE Sk ad celny i magazyn celny Terminal Logistyczny Spedycja Krajowa w tym Transport specjalistyczny odzie y na wisz co Transport drobnicowy, cz ciowy i ca opojazdowy

4 Europejski system dystrybucji drobnicy ONLINE Irlandia Wielka Brytania Belgia Holandia Dania Niemcy Francja Szwajcaria Austria Hiszpania W ochy Norwegia Szwecja Finlandia Terminal prze adunkowy Schlitz Czechy S owacja POLSKA

5 Europejski system dystrybucji drobnicy ONLINE - cd Europejski system dystrybucji drobnicy opiera si na bazie partnerskiej wspó pracy firm spedycyjnych z centralnym HUB-em prze adunkowym w Schlitz na terenie Niemiec oraz w pe ni zintegrowanym systemem informatycznym, pozwalaj cym na ledzenie etapów realizacji zlecenia. Zakres obejmuje: - regularne popaczenia z Polsk - szybki czas realizacji - ubezpieczenie

6 Europejski system dystrybucji odzie y na wisz co Fashionet Irlandia Wielka Brytania Belgia Holandia Dania Niemcy Francja Szwajcaria Austria Norwegia Szwecja Finlandia Hiszpania W ochy Terminal prze adunkowy Osnabrueck Monachium SPEDIMEX ÓD

7 Europejski system dystrybucji odzie y Fashionet cd Europejski system dystrybucji odzie y opera si na bazie partnerskiej wspó pracy firm spedycyjnych specjalizuj cych si w transporcie odzie y na wisz co z centralnym HUB-em prze adunkowym w Osnabrueck i Monachium na terenie Niemiec oraz w pe ni zintegrowanym systemem informatycznym, pozwalaj cym na ledzenie etapów realizacji zlecenia. Zakres obejmuje: - regularne popaczenia z Polsk - szybki czas realizacji - ubezpieczenie

8 Agencja celna Agencja celna wiadczy kompleksowe us ugi w zakresie: - procedur celnych - doradztwa w zakresie prawa celnego O szerokim zakresie mo liwo ci agencji celnej wiadczy fakt prowadzenia uszlachetniania, posiadane pozwolenie na prowadzenie sk adu celnego i procedury uproszczonej w tranzycie oraz zwolnienie z obowi zku sk adania zabezpiecze w tranzycie Dokumenty / odprawy celne: - kraje UE: Intrastat w przywozie / wywozie - Kraje spoza UE: odprawa celna eksportowa / importowa

9 Centralny Terminal Tekstylny Terminal tekstylny to funkcjonuj cy od 1999 r magazyn odzie y na wisz co o powierzchni sk adowania m2, rok 2005 to uruchomienie drugiego centrum logistycznego do obróbki odzie y i artyku ów komplementarnych o cznej powierzchni m2. Terminale wyposa one s w automatyczny system prze adunku i sk adowania, tunel prasowalniczy oraz inne urz dzenia do obróbki wraz z odpowiednio skonfigurowanym system IT umo liwiaj cym centralne zarz dzanie oraz generuj cym informacje na temat etapu wykonywanych us ug z uwzgl dnieniem ilo ci

10

11 Specyfikacja us ug logistycznych Handling in / handling out Rozpakowywanie Sortowanie wg: koloru, rozmiaru, formy Wymian wieszaków / zawieszanie na wieszakach Usuwanie etykiet / etykietowanie Sk adanie zestawów Prasowanie: tunel, multiformy, manekiny, r czne Pranie,czyszczenie, dekatyzacja Pakowanie, przygotowanie do wysy ki Komisjonowanie Drukowanie dokumentów: faktur, dowodów dostawy, itp Sk adowanie Inwentaryzacja i raportowanie stanów magazynowych Inne, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta

12 Spedycja krajowa Pakiet realizacji us ug w spedycji krajowej obejmuje przewóz adunków drobnicowych, cz ciowych, ca opojazdowych oraz transport specjalistyczny odzie y na wisz co. Serwis : - realizacja dostaw przesy ek: 24/48h - Operacyjne zarz dzanie drog przesy ek - Informacja o etapie realizacji us ugi: status przesy ki

13 Polityka jako ci - lepsze poznanie i analiza potrzeb Klientów, - podnoszenie sprawno ci i kultury obs ugi Klienta, - ustalenie kierunków dzia ania oraz celów jednostkowych dla ca ego personelu zarz dzaj cego, uwzgl dniaj c wspó dzia anie z otoczeniem firmy - podnoszenie profesjonalizmu personelu oraz zapewnienie mu satysfakcji z wykonywanej pracy i uto samiania si z firm ; ponadto sta e rozwijanie kompetencji i wiadomo ci pracowniczych motywuj cych do dzia ania, - terminowe wykonywanie us ug w oparciu o w a ciwe i powtarzalne procedury dla wszystkich kluczowych procesów zachodz cych w firmie, cis kontrol tych procesów i kosztów przez nie generowanych, - budow silnej marki firmy i wzmacnianie pozycji rynkowej, -ci g e doskonalenie procesów wspieranych stosowaniem systemów informatycznych, ukierunkowane na skuteczne dzia anie i efektywne obni anie kosztów dzia alno ci, prowadz ce do wzrostu konkurencyjno ci i zrównowa onego rozwoju, - utrzymywaniu trwa ych, partnerskich kontaktów handlowych z Klientami i zakwalifikowanymi dostawcami, przy spe nieniu wymaga prawa.

14 Zapraszamy do wspó pracy Spedimex Sp. z o.o. Ul. Górnicza ód Mail: Tel (0) Fax (0)

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

ARCUS SA. Dane finansowe

ARCUS SA. Dane finansowe ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

income icdispatcher mobilna niezale no

income icdispatcher mobilna niezale no bezpiecze stwo income icdispatcher mobilna niezale no wydajno niezawodno income sp. z o.o. 31-111 Kraków, Al. Krasi skiego 1/3 NIP: 522-26-06-651 Centrala: +48 12 428 68 40 // +48 12 428 68 41 Dzia handlowy:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania,

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania, Próba analizy porównawczej funkcji modu ów logistycznych wybranych zintegrowanych systemów informatycznych zarz dzania Krystyna Johansson Zasadniczym celem niniejszej pracy jest identyfikacja kryteriów

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Po rednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego

Po rednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego Irena J drzejczyk Jaros aw W. Przybytniowski Po rednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego Insurance intermediation in Polish area of United European Market Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

THE IMPORTANCE OF QUALITY IN THE ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISE

THE IMPORTANCE OF QUALITY IN THE ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISE Irena Szewczyk Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia ej ZNACZENIE JAKO CI W PRZEDSI BIORSTWIE HOTELARSKIM THE IMPORTANCE OF QUALITY IN THE ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISE STRESZCZENIE Rosn ca

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Technologie komunikacyjne w rmie

Technologie komunikacyjne w rmie www.infopzs.pl ŚRODOWISKO stycze -luty 2011 cena 6,99 z (w tym VAT) Azoty Tarnów Kupujemy wielkie okazje Technologie komunikacyjne w rmie Raport Komunikacja kluczowa dla rozwoju Wiele do zrobienia w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Regina Demjaniuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Specyfika funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej

Bardziej szczegółowo

Wydruki przez Internet

Wydruki przez Internet Wydruki przez Internet PhotoTask i PrintTask to nowoczesne oprogramowanie dedykowane dla rm z bran y reklamowej, drukarskiej i fotogra cznej. Systemy umo liwiaj szybk i wygodn realizacj zamówie na zdj

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo