XII. Stolarka okienna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XII. Stolarka okienna"

Transkrypt

1 XII. Stolarka okienna 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Węgleszynie Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę stolarki okiennej zgodnie załączoną inwentaryzacją okien. W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w przedmiarze robót. W zakres robót wchodzi: - wymiana okien drewnianych na okna z PCV - naprawa ościeży Parametry wymagane dla okna: - ościeżnice oraz ramiaki skrzydeł okiennych pięciokomorowe, gwarantujące odpowiednią sztywność - mocowanie okna zgodnie z atestem ITB - kolor biały - okucia muszą odpowiadać normom państwowym lub określonym w świadectwie ITB - uszczelki trwałe i niebrudzące - średni współczynnik przenikania ciepła przez dwie szyby wypełnione gazem k =1,1W/m 2 o długotrwałej szczelności - współczynnik dźwiękochłonności Rw> 33db Uwaga: Wygląd zewnętrzny okna oraz podział musi uwzględniać podział dwuskrzydłowy bez lufcika. Wymiary stolarki okiennej należy sprawdzić w naturze i uzyskać potwierdzenie zgodności z założeniami u Inspektora nadzoru Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z

2 przekazaną dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały Należy zamontować okna z PCV w systemie Ideal 2000 Standard firmy Aluplast lub w systemie równoważnym odpowiadającym wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji. Okna z podziałem pionowym uchylno-rozwieralne. Profile w kolorze białym. Okna na parterze winne być szklone szybami dźwiękochłonnymi i antywłamaniowymi. Okucia winny posiadać zabezpieczenia antywłamaniowe. Wszystkie okna powinny posiadać nawiewniki wrębowe Regel-air Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne" 2.2. Stolarka okienna PCV ramiaki pięciokomorowe. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną fabrycznie wraz z okuciami o parametrach technicznych zgodnych w wyszczególnieniem pkt.1.3 SST 2.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: - twardość Shor'a min wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa~ - odporność na temperaturę od -30 do +80oC - nie powinny rozprzestrzeniać ognia - nasiąkliwość - nie nasiąkliwe - trwałość min. 20 lat Parapety Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej pochodzące z demontażu okien drewnianych Okucia budowlane Stolarka okienna powinna być wyposażona w okucia zamykające. łączące, zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe. klamki stalowe nierdzewne zgodnie z projektem wykonawczym. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwach ITB dopuszczających do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucia na które nie została ustanowiona norma. 3. Sprzęt 3.1. Ogólne wymagania zgodnie z ST 3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez osobę uprawnioną.

3 4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej 4.2. Pakowanie i magazynowanie Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem wykonawczym. Okucia nie zamontowane do wyroby przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą obyć przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 5.2. Warunki przystąpienia do robót Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Osadzenie stolarki okiennej. - W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. - Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową lub inną masą trwale plastyczną. Od strony wewnętrznej i zewnętrznej ościeża należy tynkować. Ustawienie okien należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylnie, od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnica wymiarów po przekątnych nie powinna być większa od: 2 mm przy dł. przekątnej do 1 m, 3mm przy dł. przekątnej do 2 m, 4mm przy dł. przekątnej powyżej 2 m, Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. - Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. - Parapet wewnętrzny winien być podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik podprogowy. Parapet osadza się na podkładzie

4 wyrównanej zaprawy. W zależności od wysięgu parapetu poza lico ściany i wytrzymałości materiału, z jakiego został zrobiony, może wystąpić potrzeba podparcia parapetu na wspornikach zamocowanych do konstrukcji ściany. - W Zestawieniu okien podano dla okien ogólne wymiary w świetle ościeży. Wymiarowanie dokładne należy zlecić producentowi okien, zgodnie z ustaloną technologią produkcji i montażu. 6. Kontrola jakości robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 6.2. Ocena jakości stolarki okiennej powinna obejmować: * sprawdzenie zgodności wymiarów, * sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, * sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, * sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, * sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru zgodnie z ST 7.2. Jednostką obmiarową robót jest: - [szt.] zamontowanej stolarki okiennej, - [szt.] podokienników wewnętrznych i zewnętrznych 8. Odbiór robót 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 8.2. Zaleca się przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach: * przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacja indywidualną (w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz na zgodność z zamówieniem. * w ramach odbioru robót podlegających zakryciu - w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), * po wbudowaniu

5 9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 9.2. Podstawą rozliczenia finansowego. z uwzględnieniem pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie jest wykonana i odebrana ilość zamontowanej stolarki i ślusarki Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: * dostarczenie gotowej stolarki, * wykucie okien drewnianych i osadzenie stolarki przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, * dopasowanie i wyregulowanie, * ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń. * montaż podokienników wewnętrznych 9.4. Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się własnymi bazami cenowymi rynkowymi, cenami jednostkowymi robót, publikowanymi cenami robót w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR. KNNR. KNRW na bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych. 10. Przepisy związane Normy PN-/B-10085:2001 PN-75/B Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Okucia budowlane podział. Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9(04) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości Inne dokumenty i instrukcie Praca zbiorowa: Okna. Poradnik COIS, Warszawa Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentów drzwi i okuć. Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentów ślusarki i okuć.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-454.3.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-454.3.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-454.3.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Kod CPV Opis robót 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45421120-1

Bardziej szczegółowo

ST-02.04. SPECYFIKACJE TECHNICZNE DRZWI

ST-02.04. SPECYFIKACJE TECHNICZNE DRZWI ST-02.04. SPECYFIKACJE TECHNICZNE DRZWI 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 41 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 3 Maja 41

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV:45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV:45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV:45000000-7 KIELCE 2013-06-10 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI 1. Specyfikacja techniczna ogólna 2. Szczegółowa ST nr1 roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-06. STOLARKA BUDOWLANA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-06. STOLARKA BUDOWLANA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-06. STOLARKA BUDOWLANA KOD 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej Zawartość 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REWITALIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 UL.DĄBROWSKIEGO W ŚRODZIE WLKP

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REWITALIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 UL.DĄBROWSKIEGO W ŚRODZIE WLKP SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REWITALIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 UL.DĄBROWSKIEGO W ŚRODZIE WLKP MONTAŻ ŚCIANKI SZKLANEJ Z ALUMINIUM CIEPŁEGO W KOLORZE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Nazwa zamówienia. Wymiana stolarki okiennej w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT INWESTOR: Spółka wodno-ściekowa SWARZEWO ul. Władysławowska 84-120 Władysławowo OBIEKT: Budynek administracyjno-laboratoryjny ADRES: Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO W BUDYNKU GARAŻOWYM Z ZAPLECZEM SOCJALNYM. INWESTOR; BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W ZAWOI. CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: Termorenowacja budynku przychodni specjalistycznej SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim Obiekt: Budynek przychodni Adres: 21-560

Bardziej szczegółowo

ST-1. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca:

ST-1. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca: ST-1 Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca: wymiany okien i remont dwóch balkonów z elewacji południowej budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 1 - ROBOTY BUDOWLANE. S T W i O R B ROBOTY BUDOWLANE

S T W i O R B Nr. 1 - ROBOTY BUDOWLANE. S T W i O R B ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B ROBOTY BUDOWLANE Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie Inwestor : Fundacja

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Świdnica ADRES INWESTORA: ul. B. Głowackiego 4 58-100 Świdnica. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

INWESTOR: Gmina Świdnica ADRES INWESTORA: ul. B. Głowackiego 4 58-100 Świdnica. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: 1 INWESTOR: Gmina Świdnica ADRES INWESTORA: ul. B. Głowackiego 4 58-100 Świdnica SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej Bystrzyca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja centralnego ogrzewania SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST instalacja centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA SP BRZEZINY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA SP BRZEZINY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA SP BRZEZINY Nazwa obiektu budowlanego: SP BRZEZINY Adres obiektu: Miejscowość Brzeziny Gmina Morawica Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 /

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / GIMNAZJUM N R 1 PRZY UL. 10 LUTEGO 26 W GDYNI Kod CPV 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Remont remizo-świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym

Remont remizo-świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DLA ZADANIA : Remont remizo-świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym Lokalizacja: Cieszacin Mały działka nr ew.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Miejsce wykonywania robót: Lokale mieszkalne stanowiące zasób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: BUDOWA WIEJSKIEGO KLUBU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KAWĘCZYNIE ADRES BUDOWY: KAWĘCZYN INWESTOR: GMINA SZCZEBRZESZYN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

ST-14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ST-14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Specyfikacja Techniczna - ST-14 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 172 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-14 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

(CPV 45400000-1; CPV 45300000-0)

(CPV 45400000-1; CPV 45300000-0) PRZY UL. WALKI MŁODYCH 67/ W PILE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. (CPV 45400000-1; CPV 45300000-0) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BRANŻA BUDOWLANA STADIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT WYMIANA STOLARKI OKIENEJ W BUDYNKU PATOMORFOLOGII I KUCHNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA ADRES WOJEWÓDZKIEGO w Zamościu Zamość, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo