Ogłoszenie na roboty remontowe (postępowanie prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie na roboty remontowe (postępowanie prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)"

Transkrypt

1 Łódź, dnia r. Nr spr. 16/PU/213 Ogłoszenie na roboty remontowe (postępowanie prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) Administracja Nieruchomościami Łódź - Polesie Zielony Rynek, zaprasza Wykonawców do składania ofert na roboty remontowe w zakresie: Wymiany stolarki okiennej (29 szt) wraz z parapetami wewnętrznymi w lokalach mieszkalnych. Wymagany termin wykonania robót: do r Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. Załączone wymiary stolarki (załącznik nr 2) należy traktować tylko i wyłącznie jako pomocnicze do sporządzenia oferty. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu n/w dokumenty: - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - uprawnienia budowlane i zaświadczenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby pełniącej funkcję kierownika robót, - polisę ubezpieczeniową oc od prowadzonej działalności. Oferty można składać do dnia r., pokój nr 4. Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Zielony Rynek Dyrektor inż. Jolanta Góra

2 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z montażem stolarki otworowej okiennej (wyposażonej w nawiewniki ciśnieniowe) w ilości 29 szt / 77,52 m2 wraz z parapetami wewnętrznymi w ilości 12,1 m2 zakresie: 1. Stolarki okiennej: wykonanej z profili PCW minimum trzykomorowych w kolorze białym lub z profili drewnianych klejonych warstwo w kolorze białym; szyba zespolona niskoemisyjna poprawiająca komfort w mieszkaniu i przyczyniająca się w sposób istotny do oszczędności energii i emisji hałasu o współczynniku przenikania ciepła K<1,1; wszystkie skrzydła rozwieralne oraz jedno z funkcją uchylo rozwieralną z mikrowentylacją; okucia obwiedniowe; słupek w nowej stolarce powinien być zachowany jak w obecnie istniejącej stolarce (stały lub ruchomy); Wykonaną nową stolarkę należy mocować w sposób trwały. Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczep. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym poprzez wypełnienie szczelin między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Do uszczelnienia stolarki w ościeżu przed przenikaniem wody opadowej i powietrza należy zastosować kity trwale plastyczne. 2. Parapetów wewnętrznych - laminowanych w kolorze białym osadzonych w ościeżach i pod oknem. 3. W w/w zakres realizacji zamówienia wchodzi: przed przystąpieniem do realizacji robót wykonanie dokładnych pomiarów stolarki; wykonanie stolarki w warunkach warsztatowych lub metodą przemysłową w fabrykach okien; wymianie stolarki istniejącej /zużytej/ na nowo wykonaną wraz z wymianą parapetów wewnętrznych, transport stolarki na miejsce obsadzenia, naprawa uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych w ościeżach okiennych zaprawą cementową z uzupełnieniem ewentualnych ubytków cegieł. Dopuszcza się naprawę ościeży wewnętrznych przy użyciu płyt karton gips. wywóz stolarki zdemontowanej, gruzu i rumowia. 4. Montowane okna należy wyposażyć w nawiewniki ciśnieniowe (w kolorze białym) zgodnie z 155 ust 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 22 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 69). Ostateczna ilość okien wyposażonych w nawiewniki ciśnieniowe zostanie określona podczas dokonywania dokładnych pomiarów stolarki. 5. Prace związane z wymianą stolarki prowadzone będą w zasiedlonych lokalach mieszkalnych, których wykaz stanowi - załącznik nr W przypadku wystąpienia istotnych okoliczności, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany, zmniejszenia lub zwiększenia liczby lokali wytypowanych do wymiany stolarki w ramach ogólnej kwoty przewidzianej na zrealizowanie zamówienia. 7. O ewentualnych zmianach w wykazie stolarki przewidzianej do wymiany Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po uzyskaniu takiej wiedzy. 8. Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wymienionej powierzchni stolarki z zachowaniem ceny ryczałtowej za 1 m2.

3 9. Zamawiający przyjął konieczność wymiany istniejących parapetów przy każdym oknie. Wykazana w formularzu cenowym - załącznik nr 3 szacunkowa ilość parapetów stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości oferty oraz ceny ryczałtowej za 1m2 wymiany parapetów. Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wymienionej powierzchni parapetów z zachowaniem ceny ryczałtowej za 1 m2. 1. Zamawiający przyjął konieczność montażu nawiewników ciśnieniowych w każdym oknie. Wykazana w formularzu cenowym - załącznik nr 3 szacunkowa ilość nawiewników ciśnieniowych stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości oferty oraz ceny ryczałtowej za 1szt nawiewnika ciśnieniowego. Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości zamontowanych nawiewników ciśnieniowych z zachowaniem ceny ryczałtowej za 1 szt. 11. Wykonana nowa stolarka musi zachować istniejący kształt i podział skrzydeł. 12. Przed złożeniem oferty należy dokonać oględzin obiektów. 13. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 23 Nr 12 poz. 1126) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 23 Nr 47 poz. 41). 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawcy przedłożenia atestów i certyfikatów od wbudowanych materiałów.

4 Załącznik nr 2 WYKAZ STOLARKI OTWOROWEJ PRZEWIDZIANEJ DO WYMIANY adres stolarka okienna L.p. ilość pow. m2 ulica Nr Nr M rodzaj wymiar sztuk 1 A. Struga 48 5 kuchni - 1,4 2,18 1 3,5 łukowe 2 A. Struga 48 5 pokoju 1 1,4 2,18 2 6,1 łukowe Parapety m2,56 1,12 3 A. Struga 1,4 2, ,17,56 4 A. Struga 48 5 pokoju 2 1,4 2,18 1 3,5,56 5 A. Struga 48 5a kuchni 1,4 2, 1 2,8,56 6 A. Struga 48 3 pokoju 1 1,42 2,22 1 3,15,57 7 Gdańska kuchni 1,36 1,47 1 2,, Gdańska pokoju 1 1,36 1,47 2 4, 1,9 9 Gdańska 77 15a kuchni 1,18 2,43 1 2,87 1 1,2 3,1 1 Gdańska 77 15a 3,72 11 Gdańska 77 15a pokoju 1 1,18 2,43 2 5,73 12 Zielona 4 1a Okno 1,26 1,94 1 2,44,5 13 Gdańska kuchni 1,17 1,65 1 1,93, Gdańska pokoju 1 1,16 1,66 1 1,93,46 15 Gdańska pokoju 2 1,19 1,62 1 1,93, Żeromskiego pokoju 1,94 1,26 2 2,37 17 Żeromskiego 36 2 pokoju 1 1,15 2,1 1 2,42, Żeromskiego pokoju 2 1,15 2,1 1 2,42, a Żeromskiego pokoju 1 1,35 2,3 1 3,11, a Żeromskiego 1,37 3,1 1 4,25, a Żeromskiego pokoju 2 1,35 2,3 1 3,11,54 2 Pogonowskiego kuchni 1,13 1,63 1 1,84, go Sierpnia kuchni 1,38 2,3 1 3,17, go Sierpnia pokoju 1 1,35 2,21 2 5,97 1,8 RAZEM 29 77,52 12,1

5 Pieczątka wykonawcy Załącznik nr 3 Formularz cenowy Składając ofertę w Administracji Nieruchomościami Łódź Polesie Zielony Rynek na wymianę stolarki otworowej okiennej (wyposażonej w nawiewniki ciśnieniowe) wraz z parapetami wewnętrznymi zgodnie z zakresem opisanym w załączniku nr 1 oferuję realizację zamówienia z poniższymi cenami: Opis zamówienia Jedn miary Ilość Ryczałtowa cena jednostkowa (bez VAT) Wartość netto zamówienia Stawka Vat Wartość brutto zamówienia Okna z szybą zespoloną o współczyn. przenikania ciepła K 1,1 jedno skrzydło z funkcją uchylno rozwieralną z mikrowentylacją, okucia obwiedniowe m2 77,52 Parapety wewnętrzne laminowane m2 12,1 Nawiewniki ciśnieniowe szt 29 Razem x x x x... podpis wykonawcy lub osoby reprezentującej wykonawcę... dnia...

Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną.

Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną. Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną. Numer ogłoszenia: 89305-2014 ; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chopina 15, Lipowej 6A, Słowackiego 13 wraz z remontem balkonów zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-454.3.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-454.3.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-454.3.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Kod CPV Opis robót 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45421120-1

Bardziej szczegółowo

2) ustawyzdnia7lipca1994rprawobudowlane /tekstjednolitydz.u.z2003r.nr207poz.2016 z późn. zmianami/ 3) art.471 ustawy Kodeks Cywilny,

2) ustawyzdnia7lipca1994rprawobudowlane /tekstjednolitydz.u.z2003r.nr207poz.2016 z późn. zmianami/ 3) art.471 ustawy Kodeks Cywilny, REGULAMIN W sprawie rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw i utrzymania wnętrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi te lokale. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/anna/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%2...

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/anna/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%2... Strona 1 z 5 Kraków: Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz balustrad balkonów w budynkach Teatru Numer ogłoszenia: 141136-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany Elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: BUDYNEK NR 37 Dostosowanie ochrony fizycznej obiektów do obowiązujących przepisów Wspólny Słownik Zamówień (CPV) KOD CPV

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Uniwersytet Śląski Katowice, dn. 04.10.2012 w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Sekcja Inwestycji Nr 24/AI/4.8/RB/2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Poznań ul Św. Marcin 87 CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi CPV - 45421147-6 Instalowanie krat CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 20.02.2014 płk Grzegorz WLAZŁOWSKI Nr sprawy: 022/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ul. Banacha

Bardziej szczegółowo

Warunki na wykonanie :

Warunki na wykonanie : Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. St. Zbrowskiego 104 26 600 Radom Telefon : /48/ 384-03-66 ; /48/384-03-98; fax : /48/ 384-03-71 Strona internetowa : www.rsm.radom.pl Warunki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo