REGULAMIN KONKURSU Formuła X Pazurki w Wielkim Mieście [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Formuła X Pazurki w Wielkim Mieście [POSTANOWIENIA OGÓLNE]"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Formuła X Pazurki w Wielkim Mieście 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.pl. 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego. 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 4. Organizatorem Konkursu jest Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy Al. Jerozolimskie 92, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , zwana dalej "Organizatorem". 5. W imieniu i na rzecz Organizatora, czynnościami związanymi z obsługą Konkursu zajmować się będzie Digital One Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi , przy ul. Tymienieckiego 22/24, zwana dalej "Koordynatorem". 6. Konkurs trwać będzie od dnia roku od godz do dnia roku do godziny 23:59 włącznie. 7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowanym zarządzany, administrowany, związany, wspierany, popierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Zakres użycia danych osobowych Uczestników Konkursu określa 6 niniejszego Regulaminu. 2. [UCZESTNICY KONKURSU] 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Konkursu spowoduje nieważność zgłoszenia. 2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwany dalej "Uczestnikiem". 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mające pełną zdolność do czynności 1

2 prawnych. 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Programu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 3. [ZASADY KONKURSU] 1. W celu udziału w Konkursie Uczestnik musi zamieścić w serwisie społecznościowym Instagram zdjęcie swojego manicure oddające charakter destynacji wybranej przez użytkownika, według następującej reguły: 1 pomalowany palec na zdjęciu oznacza, że Uczestnik wskazuje wycieczkę do Barcelony jako Nagrodę Główną, 2 palce oznaczają, że Uczestnik wskazuje wycieczkę do Berlina jako Nagrodę Główną, 3 palce oznaczają, że Uczestnik wskazuje wycieczkę do Paryża jako Nagrodę Główną, 4 palce oznaczają, że Uczestnik wskazuje wycieczkę do Londynu jako Nagrodę Główną, 5 palców oznacza, że Uczestnik wskazuje wycieczkę do Rymu jako Nagrodę Główną. Zdjęcie powinno być spójne ze stylem marki Formuła X dostępnej w sieci Sephora i na Sephora.pl: 2. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do wykonanego zdjęcia. Na zdjęciu może (ale nie musi) znajdować się wizerunek Uczestnika zgłaszającego pracę lub też innej osoby, przy czym w drugim wypadku Uczestnik dodając zgłoszenie konkursowe oświadcza, że posiada zgodę tej osoby na wykorzystanie jej wizerunku. 3. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać obowiązującego prawa, w tym praw autorskich osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. W zgłoszeniu nie należy wykorzystywać znaków towarowych podmiotów trzecich, a ponadto powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika lub Uczestnikowi powinny przysługiwać prawa autorskie do tego zgłoszenia w zakresie umożliwiającym udział w Konkursie. 4. Zdjęcie musi być opatrzone 2 hashtagami #FormulaXpress i #SephoraPolska. Zdjęcia z tym hashtagami, które pozytywnie przejdą moderację pojawią się w dedykowanej zakładce FormulaXpress na profilu Sephora Polska w serwisie Facebook. Opublikowanie zdjęcia w zakładce oznacza, że bierze ono udział w Konkursie. Uczestnik Konkursu może dodać nieograniczoną liczbę zdjęć, dokonując każdorazowo oddzielnego zgłoszenia. W Konkursie mogą wziąć udział zdjęcia opublikowane w serwisie Instagram w terminie wskazanym w 1 pkt 6. Dodatkowo uczestnik Konkursu musi obserwować profil SephoraPolska na Instagramie (kliknąć przycisk Obserwuj) i być fanem profilu SephoraPolska w 2

3 serwisie społecznościowym Facebook (kliknąć przycisk Lubię To!). 5. Zakup jakiegokolwiek produktu oferowanego przez Sephora Polska Sp. z o.o. nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 6. Moderacja danego zgłoszenia zajmuje maksymalnie 24 godziny od daty jego dodania w serwisie społecznościowym Instagram. Prace dodane w ostatnim dniu trwania Konkursu będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu po akceptacji moderatora. 4. [NAGRODY] 1. Nagrodą Główną w Konkursie (których Organizator przyzna 5) jest wycieczka dla dwóch osób do jednej ze stolic państw w Europie, wskazanych w Konkursie przez Komisję Konkursową spośród Barcelony, Berlina, Londynu, Paryża, Rzymu, o estymowanej wartości: Barcelona 1000,00 EUR dla dwóch osób, Londyn 1500,00 EUR dla dwóch osób, Paryż ,00 EUR dla dwóch osób, Berlin ,00 EUR dla dwóch osób, Rzym ,00 EUR dla dwóch osób. 2. Nagroda zostanie przyznana 5 Zwycięzcom Konkursu na podstawie decyzji Komisji Konkursowej bez możliwości zmiany preferowanego miejsca wycieczki przez Zwycięzcę. 3. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę. 4. Każdy Zwycięzca Konkursu odpowiada za wskazanie jednej osoby towarzyszącej podczas wycieczki do danego miasta. Liczba osób towarzyszących przypadających na jednego Zwycięzcę obejmuje wyłącznie jedną osobę towarzyszącą. 5. Dla Zwycięzców wycieczek do Barcelony, Berlina, Rzymu, Paryża Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 461,00zł przeznaczoną na zapłatę podatku. Dla Zwycięzcy wycieczki do Londynu Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 692 zł przeznaczoną na zapłatę podatku. W imieniu Zwycięzców podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora. 6. W Konkursie przyznane zostaną dwie Nagrody Wyróżnienia. Nagrodą Wyróżnienia dla Zwycięzców Konkursu jest: -roczny zestaw lakierów marki Formuła X o pojemności 12 ml każdy obejmujący 25 pozycji w odcieniach wskazanych przez Organizatora z kolekcji THE NEW CLASSICS, THE NEW NEUTRALS, THE XPLOSIVES, THE BRILLIANTS, THE SPARKLERS, LIQUID CRYSTAL, THE CELESTIALS oraz SYSTEM KIT marki Formula X o pojemności 3x12 ml, o łącznej wartości 1 675,00 zł. Dla Zwycięzcy Nagrody Wyróżnienia Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 186,00 zł przeznaczoną na zapłatę podatku. -półroczny zestaw lakierów marki Formuła X o pojemności 12 ml każdy obejmujący 13 pozycji w odcieniach wskazanych przez Organizatora z kolekcji THE NEW CLASSICS, THE NEW NEUTRALS, THE XPLOSIVES, THE 3

4 BRILLIANTS, THE SPARKLERS, LIQUID CRYSTAL oraz SYSTEM KIT marki FormulaX o pojemności 3x12 ml, o łącznej wartości 907,00 zł. Dla Zwycięzcy Nagrody Wyróżnienia Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 101,00 zł przeznaczoną na zapłatę podatku. W imieniu Zwycięzców podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora. 7. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny. W przypadku Nagród Wyróżnienia Zwycięzca nie ma możliwości wymiany danego koloru lakieru na inny. 8. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej. 9. Termin realizacji każdej Nagrody Głównej w postaci wycieczki do jednej z metropolii wskazanych w 4 punkt 1 odbędzie się w okresie r. po ustaleniu dokładnego terminu ze Zwycięzcą danej nagrody. Przekazanie Organizatorowi imienia i nazwiska Zwycięzcy oraz osoby towarzyszącej wraz z pozostałymi danymi niezbędnymi do dokonania rezerwacji lotu i hotelu oraz wskazanie ostatecznego terminu realizacji wycieczki wygranej w Konkursie następuje najpóźniej do dnia r. Jest to termin nieprzekraczalny i po jego upływie Organizator może odmówić Zwycięzcy prawa realizacji nagrody. Termin realizacji nagrody wskazany przez Zwycięzcę nie ulegnie zmianie po upływie r. W przypadku rezygnacji Zwycięzcy z udziału w danej wycieczce, nagroda przechodzi na rzecz wybranej osoby wyróżnionej w Konkursie. Organizator w przypadku każdej Nagrody Głównej odpowiada za: -zapewnienie rezerwacji hotelowej dla Zwycięzcy i osoby towarzyszącej w hotelu wskazanym przez Organizatora obejmującej 2 noclegi wraz z wyżywieniem w postaci 2 śniadań dla Zwycięzcy i osoby towarzyszącej, -zapewnienie rezerwacji przelotu samolotem Zwycięzcy i osoby towarzyszącej w obie strony liniami lotniczymi wskazanymi przez Organizatora wraz ze wskazaniem konkretnej klasy lotu przez Organizatora oraz wskazaniem portów wylotowych i docelowych przez Organizatora. Odpowiedzialność Organizatora nie obejmuje: -pokrycia dodatkowych kosztów wyżywienia danego Zwycięzcy i osoby towarzyszącej, -pokrycia kosztów transportu Zwycięzcy i osoby towarzyszącej po danym mieście wraz z kosztami przejazdu od lotniska do hotelu w przypadku przylotu oraz kosztami przejazdu od hotelu do lotniska w przypadku powrotu, -obowiązku ubezpieczenia Zwycięzcy i osoby towarzyszącej w trakcie podróży i na miejscu od następstwa wszelkich wypadków losowych takich jak kradzieże bagażu, odwołania lotu, choroby, zatrucia i kontuzje fizyczne. Zwycięzca nie ma możliwości zmiany warunków przelotu i zakwaterowania wskazanych w regulaminie 4 punkt 4, za które odpowiada Organizator. 4

5 Nagrody Wyróżnienia w postaci produktów marki Formula X zostaną wysłane do Zwycięzców w postaci jednej przesyłki w terminie do 30 dni roboczych po uzyskaniu danych korespondencyjnych od Zwycięzców. 5. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród w braku wystarczającej jeśli zgłoszone prace będą niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami. 5. [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU] 1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się do dnia r. werdyktem Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora. 2. Przy wyborze Zwycięzców (7osób) Komisja kierować się będzie kreatywnością i jakością stworzonego zgłoszenia oraz zgodnością z przedstawionymi wymaganiami technicznymi w subiektywnej ocenie Organizatora. 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pomocą specjalnego postu opublikowanego w serwisie społecznościowym Facebook, który będzie odsyłał do zakładki konkursowej z wynikami. Zgodnie z treścią zamieszczoną w zakładce zostaną poproszeni o kontakt oraz przesłanie danych korespondencyjnych na adres mailowy podany w zakładce. Dane korespondencyjne należy przesłać do 7 dni od momentu wysłania wiadomości, w przeciwnym razie nagroda nie zostanie przekazana. 4. Komisja Konkursowa sporządzi protokół ze swoich prac. W protokole zostaną wskazane osoby uznane decyzją Komisji Konkursowej za Zwycięzców Konkursu. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze zwycięzcą z tego powodu, Organizator niezwłocznie podejmie ponowną próbę kontaktu ze zwycięzcą celem ustalenia potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie bądź nie odebranie przez zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie przesłanej za pośrednictwem wpisu opublikowanego na profilu SephoraPolska w serwisie Facebook oraz zamieszczonej w dedykowanej zakładce na profilu Sephora Polska w serwisie Facebook. 6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 5

6 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz z późn. zm.). 2. Administratorem danych osobowych konkursu będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu. 3. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w przypadku zwycięstwa. 4. Organizator zastrzega sobie prawo własności wszystkich prac oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości na stronie internetowej i w komunikacji na profilu Sephora Polska na Facebooku i SephoraPolska na Instagramie wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem oraz pseudonimem używanym na Instagramie. Zwycięzcom nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu. 7. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA] 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zwycięzcy Konkursu. 2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8. [ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO] 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu Konkursu. 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres Koordynatora (Łódź , ul. Tymienieckiego 22/24) z dopiskiem "Reklamacje Konkurs Sephora Formuła X 2015 w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 4. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane. 6

7 9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, Koordynatora oraz na stronie Facebook.pl. 2. Zalecane jest, aby skierowanie sprawy na drogę sądową nastąpiło po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny. Sporządzono w Łodzi w dniu: r. 7

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce

Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą Red Bull Lato w Puszce,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Spółka Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Konkurs ) jest Mediacom-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Discovery Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę Aneks do regulamin konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę Z dniem 07.02.2014 r. w regulaminie konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę wprowadza się następujące zmiany: 1. 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 3 Zasady i przebieg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU 1. Organizator Wirtualnego Hackathonu Organizatorem Wirtualnego Hackathon jest Profit House Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-140) przy Al. Solidarności 115 lok 2,

Bardziej szczegółowo