POZAINSTANCYJNE ŒRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZAINSTANCYJNE ŒRODKI OCHRONY PRAWNEJ"

Transkrypt

1 S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcj¹ Jacka Ignaczewskiego POZAINSTANCYJNE ŒRODKI OCHRONY PRAWNEJ Marta Romañska (red.) Pawe³ Cioch, Hanna Knysiak-Molczyk, Jakub Królikowski, Magdalena Krzy anowska-mierzewska, Bogumi³ Naleziñski, Marta Romañska, Jaros³aw Su³kowski Wydawnictwo C. H. Beck

2 SĄDOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE POZAINSTANCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ KOMENTARZ

3 Polecamy nasze publikacje: Pod redakcją Marty Romańskiej REGULAMIN POWSZECHNEGO URZĘDOWANIA SĄDÓW Sądowe Komentarze Tematyczne Pod redakcją Jacka Ignaczewskiego MAŁŻEŃSKIE PRAWO MAJĄTKOWE, wyd. 2 Sądowe Komentarze Tematyczne red. Jacek Ignaczewski ROZWÓD I SEPARACJA, wyd. 2 Sądowe Komentarze Tematyczne red. Jacek Ignaczewski ALIMENTY, wyd. 2 Sądowe Komentarze Tematyczne

4 SĄDOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcją Jacka Ignaczewskiego POZAINSTANCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ KOMENTARZ Marta Romańska (red.) Paweł Cioch Doktor nauk prawnych, adwokat Hanna Knysiak-Molczyk Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, doktor habilitowany nauk prawnych Jakub Królikowski Asystent sędziego w Biurze Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska Pracownik Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Bogumił Naleziński Doktor nauk prawnych Marta Romańska Sędzia Sądu Najwyższego, doktor habilitowany nauk prawnych Jarosław Sułkowski Doktor nauk prawnych WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013

5 Pozainstancyjne środki ochrony prawnej Stan prawny: październik 2012 Redaktor serii: Jacek Ignaczewski Autorami poszczególnych części są: Część I: Bogumił Naleziński, Jakub Królikowski, Jarosław Sułkowski Część II i IV: Marta Romańska Część III: Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska Część V: Paweł Cioch Część VI: Hanna Knysiak-Molczyk Redakcja: Katarzyna Pudłowska Wydawca: Joanna Ablewicz Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Perfekt, Warszawa ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Skarga konstytucyjna (Bogumił Naleziński, Jakub Królikowski, Jarosław Sułkowski) A. Komentarz tezowy... 3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.)... 3 Ustawa z r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.)... 9 B. Część opisowa Wstęp Rozdział 1. Zakres podmiotowy skargi Osoby fizyczne i prywatne osoby prawne Zdolność skargowa innych podmiotów Zdolność skargowa osób wskazanych w art. 48 ust. 1 ustawy o TK Realny i osobisty charakter naruszenia Prawa i wolności skarżącego podlegające ochronie Rozdział 2. Przedmiot skargi Uwagi wstępne Zakres rzeczowy aktów zaskarżanych Zakres temporalny aktów zaskarżanych Zastosowanie przedmiotu skargi przez sąd lub organ administracji Zaskarżony akt jako podstawa orzeczenia naruszającego konstytucyjne prawa lub wolności skarżącego Ostateczność orzeczenia Rozdział 3. Wymaganie sporządzenia skargi przez adwokata lub radcę prawnego Istota Pisma procesowe objęte pełnomocnictwem Strony pełnomocnictwa Rodzaj i zakres pełnomocnictwa Inne wymogi formalne Doręczenia Ustanowienie pełnomocnika z urzędu V

7 Spis treści VI Rozdział 4. Przesłanki wstępnej kontroli skargi konstytucyjnej Uwagi wstępne Braki skargi konstytucyjnej Uwagi wprowadzające Pismo procesowe Podmiot Termin, wyczerpanie drogi prawnej Przedmiot i podstawa kontroli Sporządzenie przez adwokata Nieuzupełnienie braków Wykazanie naruszenia praw lub wolności Termin na wniesienie skargi Charakter terminu Moment początkowy biegu terminu Bieg terminu w razie złożenia wniosku o tzw. prawo ubogich oraz sposób jego obliczania Ocena skargi pod kątem przesłanki oczywistej bezzasadności Przesłanka zbędności orzekania Rozdział 5. Postanowienie tymczasowe Istota Wniosek Termin złożenia wniosku Przesłanki Skutki postanowienia Uchylenie Zażalenie Rozdział 6. Zasada skargowości: wszczęcie postępowania i związanie granicami skargi Wszczęcie postępowania Zasada skargowości Cofnięcie skargi Możliwość wycofania lub ograniczenia zakresu skargi Częściowe cofnięcie skargi Cofnięcie skargi w całości Rozszerzenie zakresu zaskarżenia skargą Rozszerzenie skargi przez skarżącego Kwestia dopuszczalności rozszerzenia skargi przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rozdział 7. Procedura rozpoznania wstępnego skargi Rozpoznanie wstępne przez sędziego Trybunału Postępowanie zażaleniowe Uwagi ogólne Pozostawienie zażalenia bez rozpoznania, przywrócenie terminu Wniesienie zażalenia w terminie Brak możliwości odwoływania się od innych rozstrzygnięć... 92

8 Spis treści 3. Skierowanie skargi do rozpatrzenia przez właściwy skład orzekający Rozdział 8. Rozpoznanie skargi na rozprawie Uwagi podstawowe Zasada jawności i zasada ustności Zawiadomienie uczestników o terminie rozprawy Udział skarżącego w rozprawie Przebieg rozprawy Rozpoznanie skargi poza rozprawą Rozdział 9. Rozstrzygnięcie i jego skutki dla skarżącego Możliwe rodzaje rozstrzygnięć Postanowienie o umorzeniu postępowania Możliwość badania przesłanek postępowania na każdym etapie rozpoznania sprawy Przyczyny umorzenia postępowania w sprawie skargi Wyroki i ich skutki prawne Rodzaje rozstrzygnięć merytorycznych Skutki orzeczenia o zgodności Skutki orzeczenia o niezgodności Skutki orzeczenia o braku niezgodności Rozdział 10. Wznowienie postępowania na podstawie orzeczenia o niekonstytucyjności Wznowienie postępowania jako instrument przywrócenia stanu konstytucyjności Prawo do wznowienia postępowania Zakres podmiotowy prawa do wznowienia Prawo do wznowienia a zakres rozstrzygnięcia Trybunału Wyłączenia i ograniczenia prawa do wznowienia z uwagi na charakter przepisu lub przyczynę jego niekonstytucyjności Rozstrzygnięcie wydane na podstawie niekonstytucyjnego aktu normatywnego Wpływ orzeczenia Trybunału na wynik wznowionego postępowania Regulacja trybu wznowienia postępowania w ramach poszczególnych procedur Uwagi ogólne Orzecznictwo Trybunału Środki umożliwiające wznowienie Prawo do wznowienia postępowania w sytuacji określenia przez Trybunał innego terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego aktu normatywnego Określenie innego terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego aktu normatywnego Znaczenie określenia momentu wejścia w życie orzeczenia Trybunału VII

9 Spis treści 9.3. Ograniczenia możliwości wznowienia związane z określeniem innego terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji Szczególna sytuacja skarżącego, tzw. przywilej korzyści Rozdział 11. Sporządzenie skargi konstytucyjnej Informacja o warunkach wnoszenia do Trybunału Konstytucyjnego skargi konstytucyjnej Komentarz do schematu sporządzania skargi Część II. Skarga na przewlekłość postępowania sądowego i przygotowawczego (Marta Romańska) A. Komentarz tezowy Ustawa z r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz ze zm.) B. Część opisowa Rozdział 1. Podstawy normatywne Rozdział 2. Przedmiot zaskarżenia Rozdział 3. Charakter postępowania wywołanego wniesieniem skargi Rozdział 4. Granice podmiotowe postępowania wywołanego wniesieniem skargi Legitymacja do wniesienia skargi Przeciwnik skarżącego Reprezentacja stron Rozdział 5. Właściwość sądu w postępowaniu wywołanym skargą Rozdział 6. Wymagania konstrukcyjne i formalne skargi Zachowanie terminu do wniesienia skargi Wymagania co do konstrukcji i formy skargi Opłata od skargi Rozdział 7. Zakres rozpoznania sądu w postępowaniu wywołanym skargą Rozdział 8. Orzekanie w postępowaniu wywołanym skargą Rozdział 9. Zasądzenie odpowiedniej kwoty Rozdział 10. Jednoinstancyjność postępowania Rozdział 11. Skutki orzeczenia VIII

10 Spis treści Część III. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na naruszenie praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska) A. Komentarz tezowy Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie r., ze zmianami wprowadzonymi przez Protokół Nr 11, który wszedł w życie r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) B. Część opisowa Rozdział 1. Charakter skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Rozdział 2. Zasady interpretacji Konwencji Pomocniczy charakter Konwencji (zasada subsydiarności) Margines oceny Rządy prawa Proporcjonalność jako zasada ogólna Skuteczna ochrona praw Wykładnia autonomiczna Pozytywne zobowiązania państwa Dorozumiane zobowiązania proceduralne Konwencja jako żywy instrument Interpretacja zgodnie z przedmiotem i celem Konwencji Rozdział 3. Dopuszczalne ograniczenia praw indywidualnych w ujęciu Trybunału Rozdział 4. Strony postępowania Strony postępowania i ich reprezentacja Interwencja strony trzeciej Rozdział 5. Organizacja i struktura Trybunału Składy orzekające Kancelaria Trybunału Rozdział 6. Warunki dopuszczalności skargi indywidualnej do Trybunału Status ofiary naruszenia Sześciomiesięczny termin do wniesienia skargi Wykorzystanie krajowych środków odwoławczych Skarga konstytucyjna w kontekście wymogu wykorzystania krajowych środków odwoławczych przed wniesieniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Jurysdykcja temporalna Trybunału Kryterium znaczącego uszczerbku Rozdział 7. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Wprowadzenie IX

11 Spis treści 2. Język postępowania Wniesienie skargi Postępowanie dowodowe Jawność akt i danych osobowych skarżącego Sprawy odrzucone jako niedopuszczalne Wstępne rozpoznanie przez Izbę (Komitet trzech sędziów) oraz notyfikacja skargi rządowi Zawarcie ugody po notyfikacji skargi Zawarcie ugody wysokość kwoty Jednostronne deklaracje rządu Roszczenie o przyznanie słusznego zadośćuczynienia, zwrot kosztów i wydatków Koszty i wydatki Terminy Zrzeczenie się przez Izbę właściwości na rzecz Wielkiej Izby Postępowanie co do dopuszczalności i zasadności skargi Rozprawa Wyroki Trybunału Wniosek o skierowanie sprawy do Wielkiej Izby Rozdział 8. Skutki wyroków w systemie prawa krajowego Rozdział 9. Wykonywanie wyroków Trybunału Komitet Ministrów Rady Europy postępowanie zmierzające do wykonania wyroków Wyroki pilotażowe rozwiązywanie problemów o charakterze systemowym Część IV. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego (Marta Romańska) A. Komentarz tezowy Ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112) Ustawa z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) B. Część opisowa Rozdział 1. Podstawy normatywne Rozdział 2. Charakter skargi Rozdział 3. Przedmiot zaskarżenia Przedmiot zaskarżenia w procedurze cywilnej Przedmiot zaskarżenia w procedurze sądowoadministracyjnej Jednorazowość zaskarżenia tego samego orzeczenia X

12 Spis treści Rozdział 4. Wyrządzenie orzeczeniem szkody jako przesłanka dopuszczalności skargi Rozdział 5. Niemożliwość uchylenia lub zmiany orzeczenia jako przesłanka dopuszczalności skargi Rozdział 6. Podmioty występujące w postępowaniu Legitymacja materialna do wniesienia skargi Legitymacja formalna do wniesienia skargi Strony postępowania wywołanego skargą i ich reprezentacja Rozdział 7. Podstawy zaskarżenia Rozdział 8. Wymagania konstrukcyjne i formalne skargi jako pisma procesowego Rozdział 9. Zachowanie terminu Rozdział 10. Właściwość sądu w postępowaniu wywołanym skargą Kontrola przesłanek dopuszczalności zaskarżenia Sąd właściwy do rozpoznania skargi Przyjęcie skargi do rozpoznania Rozdział 11. Rozpoznanie skargi Przepisy stosowane w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi Zakres rozpoznania skargi Rozdział 12. Rozstrzygnięcie o zasadności skargi Rozdział 13. Skutki orzeczenia co do zasadności skargi Część V. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (Paweł Cioch) A. Komentarz tezowy Ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) B. Część opisowa Wprowadzenie Rozdział 1. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania Cywilnoprawny charakter roszczeń Zakres przedmiotowy roszczeń Odszkodowanie Zadośćuczynienie Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. 463 Rozdział 2. Przesłanki dochodzenia roszczeń z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania przed sądem Przesłanki materialne zakres podmiotowy roszczeń Przesłanki formalne Wniosek XI

13 Spis treści 2.2. Właściwy sąd Termin Rozdział 3. Przebieg postępowania przed sądem Rozdział 4. Wyłączenie odszkodowania Rozdział 5. Roszczenia regresowe Skarbu Państwa Część VI. Skarga w ramach nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów i komorników (Hanna Knysiak-Molczyk) A. Komentarz tezowy Ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) Ustawa z r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz ze zm.) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524) Ustawa z r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz ze zm.) B. Część opisowa Rozdział 1. Rozpoznawanie skarg, wniosków i petycji dotyczących działalności sądów Rozdział 2. Rozpoznawanie skarg dotyczących działalności prezesów sądów jako organów administrujących w znaczeniu funkcjonalnym Rozdział 3. Rozpatrywanie skarg dotyczących działalności komorników sądowych Indeks rzeczowy XII

14 Przedmowa Każdy tom w serii Sądowych Komentarzy Tematycznych jest przekrojowym ujęciem tytułowej problematyki. Kolejny taki tom, opracowany z inicjatywy Jacka Ignaczewskiego, nosi tytuł Pozainstancyjne środki ochrony prawnej. Zamiarem Autorów tej pozycji było zebranie i przeanalizowanie w jednym opracowaniu takich środków ochrony prawnej, które albo nie są środkami zaskarżenia orzeczeń wydawanych przez sądy (dotyczą innych aspektów ich działalności niż wydanie orzeczenia), albo też chociaż formalnie należą do kategorii środków zaskarżenia orzeczeń bezpośrednio nie mogą prowadzić do ich wyeliminowania z obrotu prawnego. Każda z instytucji będących przedmiotem opracowania wiąże się z postępowaniem sądowym o tyle, że może być wykorzystana, póki ono jeszcze się toczy lub już po jego zakończeniu dla uzyskania ochrony takich wolności i praw, które w ocenie zainteresowanego zostały naruszone w związku ze stosowaniem przez sąd prawa procesowego lub prawa materialnego. Rolą skargi konstytucyjnej jest umożliwienie adresatom konstytucyjnych praw i wolności zainicjowania przed sądem konstytucyjnym postępowania zmierzającego do kontroli aktów je naruszających. Jej uwzględnienie może stworzyć warunki do wyeliminowania z obrotu prawnego orzeczenia wydanego na podstawie przepisu zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny. Skarga na przewlekłość postępowania sądowego i przygotowawczego pozwala na uzyskanie ochrony prawnej przed naruszeniem prawa do sądu w tym jego aspekcie, który wiąże się z nakazem rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, ale nadto jeszcze pozwala na skompensowanie krzywdy wyrządzonej skarżącemu w związku z przewlekłym prowadzeniem postępowania. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zmierza do spowodowania kontroli przestrzegania Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez państwo, którego organom zarzuca się działanie lub zaniechanie prowadzące do naruszenia praw nią gwarantowanych. Stwierdzenie naruszenia Konwencji w związku z uwzględnieniem skargi wymaga skompensowania skarżącemu krzywdy i szkody wyrządzonych naruszeniem. Do naprawienia szkody wyrządzonej wydaniem prawomocnego orzeczenia przez sąd powszechny na podstawie procedury cywilnej lub przez sąd administracyjny zmierza skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego. Ten sam cel realizuje też wniosek o przyznanie odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Skarga w ramach nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów i komorników jest środkiem pozwalającym na zrealizowanie zagwarantowanego w art. 63 Konstytucji prawa składania wniosków, petycji, skarg do organów władzy publicznej w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami i w celu wyeliminowania dostrzeganych w nich nieprawidłowości. Jej przedmiotem może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. XIII

15 Przedmowa Każdy rozdział opracowania składa się z dwóch części. Część A jest klasycznym komentarzem do całych aktów normatywnych lub tych ich części, które dotyczą omawianych instytucji. Tezy tego komentarza są skrócone do niezbędnego minimum, tak by Czytelnik mógł szybko odnaleźć odpowiedź na pytania wiążące się ze stosowaniem poszczególnych przepisów. Część B jest opisowym rozwinięciem syntetycznego opracowania komentarzowego i zawiera uzasadnienia tez komentarza. Aby ułatwić poruszanie się po obu częściach, w części A wskazano na odesłania do tych rozdziałów w części B, w których poszczególne tezy znajdują rozwinięcie. Konstrukcja części opisowej nawiązuje do ustawowej systematyki zagadnień. Dodatkowym praktycznym ułatwieniem w posługiwaniu się komentarzem jest indeks. Z uwagi sposób ujęcia opracowanej tematyki mamy nadzieję, że komentarz będzie pomocny dla prawników wszelkich profesji ale też dla studentów i aplikantów. Kraków, wrzesień 2012 r. Marta Romańska XIV

16 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKW ustawa z r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Konwencja Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) KP ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KSCU ustawa z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSEU ustawa z r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz ze zm.) KSH ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) KRO ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) PUNU ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112) ProkGenSkPU ustawa z r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 169, poz ze zm.) PrPostSądAdm ustawa z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) PrSądAdm ustawa z r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz ze zm.) Regulaminu Trybunału.... Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284/1) XV

17 Wykaz skrótów SPPU ustawa z r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz ze zm.) TKU ustawa z r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) USP ustawa z r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz ze zm.) 2. Organy orzekające i instytucje ETPCz Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA Naczelny Sąd Administracyjny SN Sąd Najwyższy Sąd Apel Sąd Apelacyjny RM Rada Ministrów RP Rzeczpospolita Polska RPO Rzecznik Praw Obywatelskich TK Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Biul. PK Biuletyn Prawa Karnego Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego GSP Gdańskie Studia Prawnicze Dor. Pod Doradca Podatkowy Dz.U Dziennik Ustaw Dz.Urz Dziennik Urzędowy Inf. Praw Informator Prawniczy KZS Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP Monitor Prawniczy NP Nowe Prawo OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego (do 1962 r.) OSNAP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1995 r. do 2002 r.) OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1995 r.) OSNC ZD Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Zbór Dodatkowy OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) XVI

18 Wykaz skrótów OSNPiUS Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003 r.) OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNwSK Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003 r.) OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Seria A PiP Państwo i Prawo PL Przegląd Legislacyjny PPE Problemy Postępowania Egzekucyjnego Prok. i Pr Prokuratura i Prawo PS Przegląd Sądowy RP Radca Prawny TPP Transformacje Prawa Prywatnego ZNUŁ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNSA Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZSK Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego 4. Inne skróty Dz.U Dziennik Ustaw M.P Monitor Polski n następny Lex system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska LexPolonica Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Sp. z o.o. XVII

19

20 Wykaz literatury P. Beaumont, P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford H. Ciepła, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa J. Ciszewski, Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń. Komentarz, Warszawa W. Czachórski, [w:] System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 1, Prawo zobowiązań część ogólna, Warszawa A. Dyer, Checklist of Issues to be Considered at the Second Meeting of the Special Commission to Review the Operation of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, Hague Conference on Private International Law T. Ereciński, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, cz. 3, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, Warszawa A. Gójska, Badania w sądach okręgowych w Warszawie, Warszawa 2010, niepubl. J. Gwiazdomorski, [w:] System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, Wrocław J. Ignatowicz, [w:] J.St. Piątkowski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, Wrocław J. Ignatowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1990, teza 12 do art. 98, s. 424 oraz teza 10 do art KRO. J. Ignatowicz, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa J. Ignatowicz, [w:] J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa N. Lowe, M. Everall, M. Nicholas, International Movement of Children. Law Practice and Procedure, Family Law, Jordan Publishing Limited A. Mowbray, The development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford M. Pazdan, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, M. Safjan (red.), Część ogólna, Warszawa M. Pazdan, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Z. Radwański (red.), Część ogólna, Warszawa E. Pérez-Vera, Explanatory Report. Conférence de La Haye de droit international privé. Actes et documents de la Quatorzièmie session, La Haye W. Pyzioł, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 8, J. Panowicz-Lipska (red.), Prawo zobowiązań Część szczególna, Warszawa M. Safjan, Instytucja rodzin zastępczych. Problemy prawno-organizacyjne, Warszawa XIX

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka i systemy ich ochrony

Prawa człowieka i systemy ich ochrony Prawa człowieka i systemy ich ochrony Środki ochrony praw i wolności w Konstytucji RP Prawa człowieka i systemy ich ochrony SNP(Z) IV rok, semestr zimowy 2015/2016 Ochrona praw i wolności jednostki ogół

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XI XXI Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział I. Ogólne założenia systemu zaskarżania orzeczeń sądowych... 3 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w historii polskiego sądownictwa

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................... 15 Wstęp......................................................... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądownictwo administracyjne ISTOTA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1037. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 15/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2015 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku E.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 928 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Część I. VIII. Sąd właściwy do przyjęcia skargi kasacyjnej 1. Komentarz 2. Wybór orzecznictwa

Komentarz. Część I. VIII. Sąd właściwy do przyjęcia skargi kasacyjnej 1. Komentarz 2. Wybór orzecznictwa Część I Komentarz I. Skarga kasacyjna w polskim prawie cywilnym II. System kasacyjny a system rewizyjny III. Charakter prawny skargi kasacyjnej IV. Cel i funkcja skargi kasacyjnej V. Dopuszczalność skargi

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Zbiór studiów Joanna Misztal-Konecka redakcja naukowa 3 Spis treści Wstęp dr Arkadiusz Cudak Rozdział 1. Skarga na czynności komornika a środki nadzoru

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Rodzaj postępowania: skarga konstytucyjna Inicjator: osoba fizyczna Skład orzekający: 5 sędziów Zdania odrębne: 0 Przedmiot kontroli Wzorce kontroli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN URZÊDOWANIA S DÓW POWSZECHNYCH

REGULAMIN URZÊDOWANIA S DÓW POWSZECHNYCH S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcj¹ Jacka Ignaczewskiego REGULAMIN URZÊDOWANIA S DÓW POWSZECHNYCH Marta Romañska (red.) Joanna Æwik-Bieliñska, Katarzyna Gonera, Andrzej Hinz, Jacek Ignaczewski, Wojciech

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska Sygn. akt V CNP 59/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 maja 2014 r. SSN Marta Romańska w sprawie ze skargi MZ A. Sp. z o.o. z udziałem zagranicznym w L. o stwierdzenie niezgodności z prawem

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 984 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Konstytucja wk 10 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Został ustanowiony nowelą konstytucyjną 26 marca 1982r Ustawa o TK została uchwalona 29 kwietnia 1985r TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY jest organem władzy sądowniczej, choć

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOMENTARZ Edyta Gapska Warszawa 2013 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 11 Rozdział 1. Pojęcie kosztów postępowania w sprawach cywilnych 13 Rozdział 2. Koszty sądowe

Bardziej szczegółowo

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego Piotr Górecki Stanisław Stachowiak Paweł Wiliński Skarga na przewlekłość postępowania sądowego Komentarz Piotr Górecki Stanisław Stachowiak Paweł Wiliński Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY POZYCJA USTROJOWA I ZASADY FUNKCJONOWANIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Pozycja Ustrojowa Zasadniczą podstawę działania Trybunału Konstytucyjnego tworzą bezpośrednio postanowienia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XIII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia... 3 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 28/15. Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 28/15. Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 28/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Maciej Pacuda w sprawie ze skargi M.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMENTARZ Dariusz Zawistowski 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Procedury administracyjne (KPA), organy I i II instancji Podstawowe zasady postępowania administracyjnego konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej zasada praworządności (art. 6 Kpa) Organy administracji

Bardziej szczegółowo

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Robert Rynkun-Werner Wydanie 1 Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa........................................... XI Wprowadzenie........................................ XVII Wykaz skrótów........................................ XIX Część I. Kodeks pracy Rozdział

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r. III CZ 39/14

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r. III CZ 39/14 id: 20385 1. Przedmiotem orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie jest rozstrzygnięcie sporu określonego treścią powództwa albo zakończenie postępowania co do tego sporu. Toczący się przed sądem polubownym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska Sygn. akt II CZ 59/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA

METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA Biblioteka Sądowa METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA 2. WYDANIE DARIUSZ ŚWIECKI Warszawa 2012 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 Wprowadzenie... 11 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 13 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Polskie sądownictwo administracyjne

Polskie sądownictwo administracyjne Podręczniki Prawnicze Polskie sądownictwo administracyjne zarys systemu Zbigniew Kmieciak (red.) C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Zbigniew Kmieciak Polskie sądownictwo administracyjne zarys systemu W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt I BP 2/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 listopada 2016 r. SSN Halina Kiryło w sprawie z powództwa M.P. przeciwko F. Polska Spółce z o.o. w K. o wynagrodzenie, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem Rozdział 1. Uwagi wstępne Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia 1. Uwagi wstępne 2. Wymagania spełniania warunków przepisanych dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdział I. Zagadnienia wstępne ő 1. Wprowadzenie ő 2. Definicja procesu karnego ő 3. Funkcje procesu karnego ő 4. Cele procesu karnego ő 5. Przedmiot procesu karnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz Sygn. akt III KZ 86/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Krzysztof Cesarz w sprawie T. B. ukaranego z art. 107 k.w. i art. 65 2 k.w. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str.

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str. Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności czynności sądowych jest wykonywanie ich metodycznie, a więc planowo i systematycznie oraz racjonalnie i skutecznie - z uwzględnieniem pryncypialnych zadań

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1 Spis treści Wykaz skrótów Wykaz orzeczeń Wykaz literatury Wprowadzenie Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 221. [Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 92/11. Dnia 16 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 92/11. Dnia 16 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CZ 92/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 grudnia 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSA Roman Dziczek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Apelacje. cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych. Stefan Jaworski. uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie

Apelacje. cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych. Stefan Jaworski. uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie Stefan Jaworski uwzgl dnia zmiany wchodzàce w ycie 1.7.2015 r. Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych 3. wydanie PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Stefan

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ewa Tomaszewska. Stan prawny na 1 maja 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ewa Tomaszewska. Stan prawny na 1 maja 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ewa Tomaszewska W Y DA N I E 1 Stan prawny na 1 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 27/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 maja 2007 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Grzegorz

Bardziej szczegółowo

4. Bezstronność a wybrane naczelne zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości I. Zasada jawności II. Zasada kol

4. Bezstronność a wybrane naczelne zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości I. Zasada jawności II. Zasada kol Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XVII XXIII Rozdział I. Pojęcie bezstronności sędziego w polskim systemie prawa... 1 1. Pojęcie bezstronności sędziego... 1 2. Bezstronność a niezależność

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. Istota i funkcje przepisów procesowych w prawie administracyjnym... 13 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE

PRAWO KARNE MATERIALNE KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Definicja procesu karnego... 1 2. Funkcje procesu karnego... 2 3. Cele procesu karnego... 2 4. Przedmiot procesu karnego... 7

Bardziej szczegółowo

W związku ze skargą konstytucyjną GOBIN sp. z o.o., kwestionującą

W związku ze skargą konstytucyjną GOBIN sp. z o.o., kwestionującą RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 29 września 2014 r. PG VIII TK 39/14 SK 14/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY zgodność: W związku ze skargą konstytucyjną GOBIN sp. z o.o., kwestionującą

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I UZ 14/14. Dnia 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I UZ 14/14. Dnia 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I UZ 14/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2014 r. SSN Halina Kiryło (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Maciej Pacuda w sprawie z odwołania Z. J.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SO 21/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 lutego 2012 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z zażalenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE (ramowy program wykładu i ćwiczeń 1 ) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA,

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO. I. zasady wymiaru sprawiedliwości II. naczelne zasady procesowe

ZASADY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO. I. zasady wymiaru sprawiedliwości II. naczelne zasady procesowe ZASADY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO I. zasady wymiaru sprawiedliwości II. naczelne zasady procesowe postępowanie administracyjne postępowanie cywilne postępowanie sądowoadministracyjne I. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne środki ochrony praw. Prawo do sądu Prawo do odszkodowania art. 77 ust. 1 Skarga konstytucyjna RPO

Konstytucyjne środki ochrony praw. Prawo do sądu Prawo do odszkodowania art. 77 ust. 1 Skarga konstytucyjna RPO Konstytucyjne środki ochrony praw Prawo do sądu Prawo do odszkodowania art. 77 ust. 1 Skarga konstytucyjna RPO Konstytucyjne prawo do sądu 1) prawo dostępu do sądu, tj. prawo uruchomienia procedury przed

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 150/14. Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 150/14. Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 150/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 sierpnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Halina Kiryło w sprawie ze skargi J.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo