POZAINSTANCYJNE ŒRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZAINSTANCYJNE ŒRODKI OCHRONY PRAWNEJ"

Transkrypt

1 S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcj¹ Jacka Ignaczewskiego POZAINSTANCYJNE ŒRODKI OCHRONY PRAWNEJ Marta Romañska (red.) Pawe³ Cioch, Hanna Knysiak-Molczyk, Jakub Królikowski, Magdalena Krzy anowska-mierzewska, Bogumi³ Naleziñski, Marta Romañska, Jaros³aw Su³kowski Wydawnictwo C. H. Beck

2 SĄDOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE POZAINSTANCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ KOMENTARZ

3 Polecamy nasze publikacje: Pod redakcją Marty Romańskiej REGULAMIN POWSZECHNEGO URZĘDOWANIA SĄDÓW Sądowe Komentarze Tematyczne Pod redakcją Jacka Ignaczewskiego MAŁŻEŃSKIE PRAWO MAJĄTKOWE, wyd. 2 Sądowe Komentarze Tematyczne red. Jacek Ignaczewski ROZWÓD I SEPARACJA, wyd. 2 Sądowe Komentarze Tematyczne red. Jacek Ignaczewski ALIMENTY, wyd. 2 Sądowe Komentarze Tematyczne

4 SĄDOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcją Jacka Ignaczewskiego POZAINSTANCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ KOMENTARZ Marta Romańska (red.) Paweł Cioch Doktor nauk prawnych, adwokat Hanna Knysiak-Molczyk Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, doktor habilitowany nauk prawnych Jakub Królikowski Asystent sędziego w Biurze Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska Pracownik Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Bogumił Naleziński Doktor nauk prawnych Marta Romańska Sędzia Sądu Najwyższego, doktor habilitowany nauk prawnych Jarosław Sułkowski Doktor nauk prawnych WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013

5 Pozainstancyjne środki ochrony prawnej Stan prawny: październik 2012 Redaktor serii: Jacek Ignaczewski Autorami poszczególnych części są: Część I: Bogumił Naleziński, Jakub Królikowski, Jarosław Sułkowski Część II i IV: Marta Romańska Część III: Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska Część V: Paweł Cioch Część VI: Hanna Knysiak-Molczyk Redakcja: Katarzyna Pudłowska Wydawca: Joanna Ablewicz Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Perfekt, Warszawa ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Skarga konstytucyjna (Bogumił Naleziński, Jakub Królikowski, Jarosław Sułkowski) A. Komentarz tezowy... 3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.)... 3 Ustawa z r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.)... 9 B. Część opisowa Wstęp Rozdział 1. Zakres podmiotowy skargi Osoby fizyczne i prywatne osoby prawne Zdolność skargowa innych podmiotów Zdolność skargowa osób wskazanych w art. 48 ust. 1 ustawy o TK Realny i osobisty charakter naruszenia Prawa i wolności skarżącego podlegające ochronie Rozdział 2. Przedmiot skargi Uwagi wstępne Zakres rzeczowy aktów zaskarżanych Zakres temporalny aktów zaskarżanych Zastosowanie przedmiotu skargi przez sąd lub organ administracji Zaskarżony akt jako podstawa orzeczenia naruszającego konstytucyjne prawa lub wolności skarżącego Ostateczność orzeczenia Rozdział 3. Wymaganie sporządzenia skargi przez adwokata lub radcę prawnego Istota Pisma procesowe objęte pełnomocnictwem Strony pełnomocnictwa Rodzaj i zakres pełnomocnictwa Inne wymogi formalne Doręczenia Ustanowienie pełnomocnika z urzędu V

7 Spis treści VI Rozdział 4. Przesłanki wstępnej kontroli skargi konstytucyjnej Uwagi wstępne Braki skargi konstytucyjnej Uwagi wprowadzające Pismo procesowe Podmiot Termin, wyczerpanie drogi prawnej Przedmiot i podstawa kontroli Sporządzenie przez adwokata Nieuzupełnienie braków Wykazanie naruszenia praw lub wolności Termin na wniesienie skargi Charakter terminu Moment początkowy biegu terminu Bieg terminu w razie złożenia wniosku o tzw. prawo ubogich oraz sposób jego obliczania Ocena skargi pod kątem przesłanki oczywistej bezzasadności Przesłanka zbędności orzekania Rozdział 5. Postanowienie tymczasowe Istota Wniosek Termin złożenia wniosku Przesłanki Skutki postanowienia Uchylenie Zażalenie Rozdział 6. Zasada skargowości: wszczęcie postępowania i związanie granicami skargi Wszczęcie postępowania Zasada skargowości Cofnięcie skargi Możliwość wycofania lub ograniczenia zakresu skargi Częściowe cofnięcie skargi Cofnięcie skargi w całości Rozszerzenie zakresu zaskarżenia skargą Rozszerzenie skargi przez skarżącego Kwestia dopuszczalności rozszerzenia skargi przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rozdział 7. Procedura rozpoznania wstępnego skargi Rozpoznanie wstępne przez sędziego Trybunału Postępowanie zażaleniowe Uwagi ogólne Pozostawienie zażalenia bez rozpoznania, przywrócenie terminu Wniesienie zażalenia w terminie Brak możliwości odwoływania się od innych rozstrzygnięć... 92

8 Spis treści 3. Skierowanie skargi do rozpatrzenia przez właściwy skład orzekający Rozdział 8. Rozpoznanie skargi na rozprawie Uwagi podstawowe Zasada jawności i zasada ustności Zawiadomienie uczestników o terminie rozprawy Udział skarżącego w rozprawie Przebieg rozprawy Rozpoznanie skargi poza rozprawą Rozdział 9. Rozstrzygnięcie i jego skutki dla skarżącego Możliwe rodzaje rozstrzygnięć Postanowienie o umorzeniu postępowania Możliwość badania przesłanek postępowania na każdym etapie rozpoznania sprawy Przyczyny umorzenia postępowania w sprawie skargi Wyroki i ich skutki prawne Rodzaje rozstrzygnięć merytorycznych Skutki orzeczenia o zgodności Skutki orzeczenia o niezgodności Skutki orzeczenia o braku niezgodności Rozdział 10. Wznowienie postępowania na podstawie orzeczenia o niekonstytucyjności Wznowienie postępowania jako instrument przywrócenia stanu konstytucyjności Prawo do wznowienia postępowania Zakres podmiotowy prawa do wznowienia Prawo do wznowienia a zakres rozstrzygnięcia Trybunału Wyłączenia i ograniczenia prawa do wznowienia z uwagi na charakter przepisu lub przyczynę jego niekonstytucyjności Rozstrzygnięcie wydane na podstawie niekonstytucyjnego aktu normatywnego Wpływ orzeczenia Trybunału na wynik wznowionego postępowania Regulacja trybu wznowienia postępowania w ramach poszczególnych procedur Uwagi ogólne Orzecznictwo Trybunału Środki umożliwiające wznowienie Prawo do wznowienia postępowania w sytuacji określenia przez Trybunał innego terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego aktu normatywnego Określenie innego terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego aktu normatywnego Znaczenie określenia momentu wejścia w życie orzeczenia Trybunału VII

9 Spis treści 9.3. Ograniczenia możliwości wznowienia związane z określeniem innego terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji Szczególna sytuacja skarżącego, tzw. przywilej korzyści Rozdział 11. Sporządzenie skargi konstytucyjnej Informacja o warunkach wnoszenia do Trybunału Konstytucyjnego skargi konstytucyjnej Komentarz do schematu sporządzania skargi Część II. Skarga na przewlekłość postępowania sądowego i przygotowawczego (Marta Romańska) A. Komentarz tezowy Ustawa z r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz ze zm.) B. Część opisowa Rozdział 1. Podstawy normatywne Rozdział 2. Przedmiot zaskarżenia Rozdział 3. Charakter postępowania wywołanego wniesieniem skargi Rozdział 4. Granice podmiotowe postępowania wywołanego wniesieniem skargi Legitymacja do wniesienia skargi Przeciwnik skarżącego Reprezentacja stron Rozdział 5. Właściwość sądu w postępowaniu wywołanym skargą Rozdział 6. Wymagania konstrukcyjne i formalne skargi Zachowanie terminu do wniesienia skargi Wymagania co do konstrukcji i formy skargi Opłata od skargi Rozdział 7. Zakres rozpoznania sądu w postępowaniu wywołanym skargą Rozdział 8. Orzekanie w postępowaniu wywołanym skargą Rozdział 9. Zasądzenie odpowiedniej kwoty Rozdział 10. Jednoinstancyjność postępowania Rozdział 11. Skutki orzeczenia VIII

10 Spis treści Część III. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na naruszenie praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska) A. Komentarz tezowy Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie r., ze zmianami wprowadzonymi przez Protokół Nr 11, który wszedł w życie r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) B. Część opisowa Rozdział 1. Charakter skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Rozdział 2. Zasady interpretacji Konwencji Pomocniczy charakter Konwencji (zasada subsydiarności) Margines oceny Rządy prawa Proporcjonalność jako zasada ogólna Skuteczna ochrona praw Wykładnia autonomiczna Pozytywne zobowiązania państwa Dorozumiane zobowiązania proceduralne Konwencja jako żywy instrument Interpretacja zgodnie z przedmiotem i celem Konwencji Rozdział 3. Dopuszczalne ograniczenia praw indywidualnych w ujęciu Trybunału Rozdział 4. Strony postępowania Strony postępowania i ich reprezentacja Interwencja strony trzeciej Rozdział 5. Organizacja i struktura Trybunału Składy orzekające Kancelaria Trybunału Rozdział 6. Warunki dopuszczalności skargi indywidualnej do Trybunału Status ofiary naruszenia Sześciomiesięczny termin do wniesienia skargi Wykorzystanie krajowych środków odwoławczych Skarga konstytucyjna w kontekście wymogu wykorzystania krajowych środków odwoławczych przed wniesieniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Jurysdykcja temporalna Trybunału Kryterium znaczącego uszczerbku Rozdział 7. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Wprowadzenie IX

11 Spis treści 2. Język postępowania Wniesienie skargi Postępowanie dowodowe Jawność akt i danych osobowych skarżącego Sprawy odrzucone jako niedopuszczalne Wstępne rozpoznanie przez Izbę (Komitet trzech sędziów) oraz notyfikacja skargi rządowi Zawarcie ugody po notyfikacji skargi Zawarcie ugody wysokość kwoty Jednostronne deklaracje rządu Roszczenie o przyznanie słusznego zadośćuczynienia, zwrot kosztów i wydatków Koszty i wydatki Terminy Zrzeczenie się przez Izbę właściwości na rzecz Wielkiej Izby Postępowanie co do dopuszczalności i zasadności skargi Rozprawa Wyroki Trybunału Wniosek o skierowanie sprawy do Wielkiej Izby Rozdział 8. Skutki wyroków w systemie prawa krajowego Rozdział 9. Wykonywanie wyroków Trybunału Komitet Ministrów Rady Europy postępowanie zmierzające do wykonania wyroków Wyroki pilotażowe rozwiązywanie problemów o charakterze systemowym Część IV. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego (Marta Romańska) A. Komentarz tezowy Ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112) Ustawa z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) B. Część opisowa Rozdział 1. Podstawy normatywne Rozdział 2. Charakter skargi Rozdział 3. Przedmiot zaskarżenia Przedmiot zaskarżenia w procedurze cywilnej Przedmiot zaskarżenia w procedurze sądowoadministracyjnej Jednorazowość zaskarżenia tego samego orzeczenia X

12 Spis treści Rozdział 4. Wyrządzenie orzeczeniem szkody jako przesłanka dopuszczalności skargi Rozdział 5. Niemożliwość uchylenia lub zmiany orzeczenia jako przesłanka dopuszczalności skargi Rozdział 6. Podmioty występujące w postępowaniu Legitymacja materialna do wniesienia skargi Legitymacja formalna do wniesienia skargi Strony postępowania wywołanego skargą i ich reprezentacja Rozdział 7. Podstawy zaskarżenia Rozdział 8. Wymagania konstrukcyjne i formalne skargi jako pisma procesowego Rozdział 9. Zachowanie terminu Rozdział 10. Właściwość sądu w postępowaniu wywołanym skargą Kontrola przesłanek dopuszczalności zaskarżenia Sąd właściwy do rozpoznania skargi Przyjęcie skargi do rozpoznania Rozdział 11. Rozpoznanie skargi Przepisy stosowane w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi Zakres rozpoznania skargi Rozdział 12. Rozstrzygnięcie o zasadności skargi Rozdział 13. Skutki orzeczenia co do zasadności skargi Część V. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (Paweł Cioch) A. Komentarz tezowy Ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) B. Część opisowa Wprowadzenie Rozdział 1. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania Cywilnoprawny charakter roszczeń Zakres przedmiotowy roszczeń Odszkodowanie Zadośćuczynienie Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. 463 Rozdział 2. Przesłanki dochodzenia roszczeń z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania przed sądem Przesłanki materialne zakres podmiotowy roszczeń Przesłanki formalne Wniosek XI

13 Spis treści 2.2. Właściwy sąd Termin Rozdział 3. Przebieg postępowania przed sądem Rozdział 4. Wyłączenie odszkodowania Rozdział 5. Roszczenia regresowe Skarbu Państwa Część VI. Skarga w ramach nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów i komorników (Hanna Knysiak-Molczyk) A. Komentarz tezowy Ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) Ustawa z r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz ze zm.) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524) Ustawa z r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz ze zm.) B. Część opisowa Rozdział 1. Rozpoznawanie skarg, wniosków i petycji dotyczących działalności sądów Rozdział 2. Rozpoznawanie skarg dotyczących działalności prezesów sądów jako organów administrujących w znaczeniu funkcjonalnym Rozdział 3. Rozpatrywanie skarg dotyczących działalności komorników sądowych Indeks rzeczowy XII

14 Przedmowa Każdy tom w serii Sądowych Komentarzy Tematycznych jest przekrojowym ujęciem tytułowej problematyki. Kolejny taki tom, opracowany z inicjatywy Jacka Ignaczewskiego, nosi tytuł Pozainstancyjne środki ochrony prawnej. Zamiarem Autorów tej pozycji było zebranie i przeanalizowanie w jednym opracowaniu takich środków ochrony prawnej, które albo nie są środkami zaskarżenia orzeczeń wydawanych przez sądy (dotyczą innych aspektów ich działalności niż wydanie orzeczenia), albo też chociaż formalnie należą do kategorii środków zaskarżenia orzeczeń bezpośrednio nie mogą prowadzić do ich wyeliminowania z obrotu prawnego. Każda z instytucji będących przedmiotem opracowania wiąże się z postępowaniem sądowym o tyle, że może być wykorzystana, póki ono jeszcze się toczy lub już po jego zakończeniu dla uzyskania ochrony takich wolności i praw, które w ocenie zainteresowanego zostały naruszone w związku ze stosowaniem przez sąd prawa procesowego lub prawa materialnego. Rolą skargi konstytucyjnej jest umożliwienie adresatom konstytucyjnych praw i wolności zainicjowania przed sądem konstytucyjnym postępowania zmierzającego do kontroli aktów je naruszających. Jej uwzględnienie może stworzyć warunki do wyeliminowania z obrotu prawnego orzeczenia wydanego na podstawie przepisu zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny. Skarga na przewlekłość postępowania sądowego i przygotowawczego pozwala na uzyskanie ochrony prawnej przed naruszeniem prawa do sądu w tym jego aspekcie, który wiąże się z nakazem rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, ale nadto jeszcze pozwala na skompensowanie krzywdy wyrządzonej skarżącemu w związku z przewlekłym prowadzeniem postępowania. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zmierza do spowodowania kontroli przestrzegania Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez państwo, którego organom zarzuca się działanie lub zaniechanie prowadzące do naruszenia praw nią gwarantowanych. Stwierdzenie naruszenia Konwencji w związku z uwzględnieniem skargi wymaga skompensowania skarżącemu krzywdy i szkody wyrządzonych naruszeniem. Do naprawienia szkody wyrządzonej wydaniem prawomocnego orzeczenia przez sąd powszechny na podstawie procedury cywilnej lub przez sąd administracyjny zmierza skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego. Ten sam cel realizuje też wniosek o przyznanie odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Skarga w ramach nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów i komorników jest środkiem pozwalającym na zrealizowanie zagwarantowanego w art. 63 Konstytucji prawa składania wniosków, petycji, skarg do organów władzy publicznej w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami i w celu wyeliminowania dostrzeganych w nich nieprawidłowości. Jej przedmiotem może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. XIII

15 Przedmowa Każdy rozdział opracowania składa się z dwóch części. Część A jest klasycznym komentarzem do całych aktów normatywnych lub tych ich części, które dotyczą omawianych instytucji. Tezy tego komentarza są skrócone do niezbędnego minimum, tak by Czytelnik mógł szybko odnaleźć odpowiedź na pytania wiążące się ze stosowaniem poszczególnych przepisów. Część B jest opisowym rozwinięciem syntetycznego opracowania komentarzowego i zawiera uzasadnienia tez komentarza. Aby ułatwić poruszanie się po obu częściach, w części A wskazano na odesłania do tych rozdziałów w części B, w których poszczególne tezy znajdują rozwinięcie. Konstrukcja części opisowej nawiązuje do ustawowej systematyki zagadnień. Dodatkowym praktycznym ułatwieniem w posługiwaniu się komentarzem jest indeks. Z uwagi sposób ujęcia opracowanej tematyki mamy nadzieję, że komentarz będzie pomocny dla prawników wszelkich profesji ale też dla studentów i aplikantów. Kraków, wrzesień 2012 r. Marta Romańska XIV

16 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKW ustawa z r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Konwencja Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) KP ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KSCU ustawa z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSEU ustawa z r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz ze zm.) KSH ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) KRO ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) PUNU ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112) ProkGenSkPU ustawa z r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 169, poz ze zm.) PrPostSądAdm ustawa z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) PrSądAdm ustawa z r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz ze zm.) Regulaminu Trybunału.... Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284/1) XV

17 Wykaz skrótów SPPU ustawa z r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz ze zm.) TKU ustawa z r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) USP ustawa z r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz ze zm.) 2. Organy orzekające i instytucje ETPCz Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA Naczelny Sąd Administracyjny SN Sąd Najwyższy Sąd Apel Sąd Apelacyjny RM Rada Ministrów RP Rzeczpospolita Polska RPO Rzecznik Praw Obywatelskich TK Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Biul. PK Biuletyn Prawa Karnego Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego GSP Gdańskie Studia Prawnicze Dor. Pod Doradca Podatkowy Dz.U Dziennik Ustaw Dz.Urz Dziennik Urzędowy Inf. Praw Informator Prawniczy KZS Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP Monitor Prawniczy NP Nowe Prawo OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego (do 1962 r.) OSNAP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1995 r. do 2002 r.) OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1995 r.) OSNC ZD Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Zbór Dodatkowy OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) XVI

18 Wykaz skrótów OSNPiUS Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003 r.) OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNwSK Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003 r.) OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Seria A PiP Państwo i Prawo PL Przegląd Legislacyjny PPE Problemy Postępowania Egzekucyjnego Prok. i Pr Prokuratura i Prawo PS Przegląd Sądowy RP Radca Prawny TPP Transformacje Prawa Prywatnego ZNUŁ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNSA Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZSK Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego 4. Inne skróty Dz.U Dziennik Ustaw M.P Monitor Polski n następny Lex system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska LexPolonica Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Sp. z o.o. XVII

19

20 Wykaz literatury P. Beaumont, P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford H. Ciepła, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa J. Ciszewski, Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń. Komentarz, Warszawa W. Czachórski, [w:] System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 1, Prawo zobowiązań część ogólna, Warszawa A. Dyer, Checklist of Issues to be Considered at the Second Meeting of the Special Commission to Review the Operation of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, Hague Conference on Private International Law T. Ereciński, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, cz. 3, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, Warszawa A. Gójska, Badania w sądach okręgowych w Warszawie, Warszawa 2010, niepubl. J. Gwiazdomorski, [w:] System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, Wrocław J. Ignatowicz, [w:] J.St. Piątkowski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, Wrocław J. Ignatowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1990, teza 12 do art. 98, s. 424 oraz teza 10 do art KRO. J. Ignatowicz, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa J. Ignatowicz, [w:] J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa N. Lowe, M. Everall, M. Nicholas, International Movement of Children. Law Practice and Procedure, Family Law, Jordan Publishing Limited A. Mowbray, The development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford M. Pazdan, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, M. Safjan (red.), Część ogólna, Warszawa M. Pazdan, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Z. Radwański (red.), Część ogólna, Warszawa E. Pérez-Vera, Explanatory Report. Conférence de La Haye de droit international privé. Actes et documents de la Quatorzièmie session, La Haye W. Pyzioł, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 8, J. Panowicz-Lipska (red.), Prawo zobowiązań Część szczególna, Warszawa M. Safjan, Instytucja rodzin zastępczych. Problemy prawno-organizacyjne, Warszawa XIX

Prawa człowieka i systemy ich ochrony

Prawa człowieka i systemy ich ochrony Prawa człowieka i systemy ich ochrony Środki ochrony praw i wolności w Konstytucji RP Prawa człowieka i systemy ich ochrony SNP(Z) IV rok, semestr zimowy 2015/2016 Ochrona praw i wolności jednostki ogół

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1037. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Rodzaj postępowania: skarga konstytucyjna Inicjator: osoba fizyczna Skład orzekający: 5 sędziów Zdania odrębne: 0 Przedmiot kontroli Wzorce kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN URZÊDOWANIA S DÓW POWSZECHNYCH

REGULAMIN URZÊDOWANIA S DÓW POWSZECHNYCH S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcj¹ Jacka Ignaczewskiego REGULAMIN URZÊDOWANIA S DÓW POWSZECHNYCH Marta Romañska (red.) Joanna Æwik-Bieliñska, Katarzyna Gonera, Andrzej Hinz, Jacek Ignaczewski, Wojciech

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Robert Rynkun-Werner Wydanie 1 Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 27/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 maja 2007 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego w dniu 28 września 2010 r. w hotelu Lajkonik w Zawoi g. 9.15 9. 45 - ogólne omówienie ustroju funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

W ADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM

W ADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcj¹ Jacka Ignaczewskiego W ADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM Adam Bodnar, Agata Gójska, Jacek Ignaczewski, Leszek Kuziak, Anna Œledziñska-Simon, Robert Zegad³o

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH. Semestr zimowy 2015/2016 SSP I

OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH. Semestr zimowy 2015/2016 SSP I OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH Semestr zimowy 2015/2016 SSP I Zajęcia nr 3 Publiczne bazy orzeczeń Cz. I Serwis Sądu Najwyższego Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego i Centralna Baza Orzeczeń Sądów

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Decyzja w przedmiocie przyznania odszkodowania za szkodę spowodowaną wydaniem nieważnej decyzji administracyjnej i stwierdzeniem jej nieważności (art.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I BP 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa M. J. przeciwko D. R. o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU DORĘCZENIE ODPISU WYROKU W wykonaniu zarządzenia z dnia 30 maja 2007 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręcza Panu - jako pełnomocnikowi skarżącego - odpis wyroku z dnia 7 maja 2007

Bardziej szczegółowo

Skarga na. przewlekłość. postępowania

Skarga na. przewlekłość. postępowania Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Skarga na przewlekłość postępowania Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

183/2/B/2013. POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2012 r. Sygn. akt Ts 273/11

183/2/B/2013. POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2012 r. Sygn. akt Ts 273/11 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Teresa Liszcz, 183/2/B/2013 POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2012 r. Sygn. akt Ts 273/11 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Grzegorza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) Sygn. akt III SO 2/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2011 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49 Wykaz skrótów................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 ROZDZIAŁ I. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym.....

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego REFORMA 2012 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego Joanna Ablewicz, Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa, Emilia Rucińska-Sech, Jarosław Wierzbicki Kwalifikacja A.68.2 Podręcznik do nauki zawodu

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 WYDZIAŁ II tel. 042 635 00 10 Dnia 11 grudnia 2006 r. Sygn. akt II SA/Łd 739/06 W odpowiedzi należy podać sygnaturę akt Sądu Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 19 stycznia 2005 r. III SPP 109/04

Uchwała z dnia 19 stycznia 2005 r. III SPP 109/04 Uchwała z dnia 19 stycznia 2005 r. III SPP 109/04 Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski, Sędziowie SN: Roman Kuczyński (sprawozdawca), Zbigniew Myszka. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury

Bardziej szczegółowo

124/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 20 września 2011 r. Sygn. akt Ts 67/11

124/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 20 września 2011 r. Sygn. akt Ts 67/11 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski, 124/1/B/2012 POSTANOWIENIE z dnia 20 września 2011 r. Sygn. akt Ts 67/11 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Bogdana

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt: WSP 9/13. Dnia 11 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt: WSP 9/13. Dnia 11 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt: WSP 9/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lutego 2014 r. SSN Marek Pietruszyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Edward Matwijów SSN Jerzy Steckiewicz w sprawie skargi A. P.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1 Stan prawny na 1 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak,

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, 303/4/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Anwil

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalność złożenia skargi konstytucyjnej po nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących skargi kasacyjnej

Dopuszczalność złożenia skargi konstytucyjnej po nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących skargi kasacyjnej Dopuszczalność złożenia skargi konstytucyjnej po nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących skargi kasacyjnej Opinia Dyrektora Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

134/2/B/2015. POSTANOWIENIE z dnia 16 marca 2015 r. Sygn. akt Ts 278/13

134/2/B/2015. POSTANOWIENIE z dnia 16 marca 2015 r. Sygn. akt Ts 278/13 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Rymar przewodniczący Andrzej Wróbel sprawozdawca Andrzej Rzepliński, 134/2/B/2015 POSTANOWIENIE z dnia 16 marca 2015 r. Sygn. akt Ts 278/13 po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

przedstawiam następujące stanowisku:

przedstawiam następujące stanowisku: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. PG VIII TK 5/15 (SK 2/15) TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną Andrzeja Z. o stwierdzenie niezgodności przepisu

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III UK 117/10. Dnia 18 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III UK 117/10. Dnia 18 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III UK 117/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2008 R. IV KK 74/08

ZARZĄDZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2008 R. IV KK 74/08 ZARZĄDZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2008 R. IV KK 74/08 Międzynarodowy organ ochrony prawnej, jakim jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest elementem kompletnego systemu ochrony prawnej Rady Europy, który

Bardziej szczegółowo

12/2A/2004. POSTANOWIENIE z dnia 3 lutego 2004 r. Sygn. akt SK 18/03. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

12/2A/2004. POSTANOWIENIE z dnia 3 lutego 2004 r. Sygn. akt SK 18/03. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 12/2A/2004 POSTANOWIENIE z dnia 3 lutego 2004 r. Sygn. akt SK 18/03 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Adam Jamróz przewodniczący Marian Grzybowski Jerzy Stępień Marian Zdyb sprawozdawca Bohdan Zdziennicki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie adresowane do aplikantów radcowskich i adwokackich przygotowujących się do egzaminu końcowego.

Szkolenie adresowane do aplikantów radcowskich i adwokackich przygotowujących się do egzaminu końcowego. CZYNNOŚCI ZAWODOWEGO PEŁNOMOCNIKA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM, GOSPODARCZYM, KARNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM - kurs dla aplikantów przygotowujących się do egzaminu końcowego Cele kursu: Pomyślne zdanie egzaminów

Bardziej szczegółowo

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych METODYKI BECKA METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo SN. w zakresie post powania cywilnego. okiem praktyków. Biblioteka Monitora Prawniczego. Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak

Orzecznictwo SN. w zakresie post powania cywilnego. okiem praktyków. Biblioteka Monitora Prawniczego. Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak Biblioteka Monitora Prawniczego Orzecznictwo SN w zakresie post powania cywilnego okiem praktyków pod redakcj Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak Wydawnictwo C.H. Beck Orzecznictwo SN w zakresie post

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz I Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 1 2 I I Radosław Mariusz Bieżuński Skwarło Paweł Bieżuński Ustawa o opłacie Ustawa skarbowej Komentarz o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 15/11. Dnia 6 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 15/11. Dnia 6 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 15/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 września 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSA Jolanta Frańczak w sprawie z powództwa S.

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 16 lipca 2003 r., III CZP 47/03

Uchwała z dnia 16 lipca 2003 r., III CZP 47/03 Uchwała z dnia 16 lipca 2003 r., III CZP 47/03 Sędzia SN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Gerard Bieniek Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A 1 Struktura organizacyjna 1. Biuro Obsługi Interesantów (BOI) wchodzi w skład I,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postępowanie cywilne uwagi ogólne

Rozdział I. Postępowanie cywilne uwagi ogólne Rozdział I. Postępowanie cywilne uwagi ogólne Część I. Uwagi ogólne 1. Definicja postępowania cywilnego. Postępowanie cywilne jest to zespół norm prawnych regulujących postępowanie sądowe w sprawach ze

Bardziej szczegółowo

457/5/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 15 lutego 2012 r. Sygn. akt Ts 224/11

457/5/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 15 lutego 2012 r. Sygn. akt Ts 224/11 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik, 457/5/B/2012 POSTANOWIENIE z dnia 15 lutego 2012 r. Sygn. akt Ts 224/11 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Land S.A.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 18 marca 2008 r. II PZ 1/08

Postanowienie z dnia 18 marca 2008 r. II PZ 1/08 Postanowienie z dnia 18 marca 2008 r. II PZ 1/08 Pismem, które nie zostało należycie opłacone jest zarówno pismo, od którego w ogóle nie została uiszczona opłata lub opłatę uiszczono po upływie terminu,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

Część I. Uwagi wstępne

Część I. Uwagi wstępne Część I Uwagi wstępne W postępowaniu cywilnym sądy podejmują wiele czynności decyzyjnych, które przejawiają się w formie zarządzenia, postanowienia lub wyroku (postanowienia co do istoty sprawy w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2525 Warszawa, 13 listopada 2009 r.

Druk nr 2525 Warszawa, 13 listopada 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-132-09 Druk nr 2525 Warszawa, 13 listopada 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

54/1/B/2015. POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2015 r. Sygn. akt Ts 302/13. p o s t a n a w i a: UZASADNIENIE

54/1/B/2015. POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2015 r. Sygn. akt Ts 302/13. p o s t a n a w i a: UZASADNIENIE Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Granat przewodniczący Stanisław Biernat sprawozdawca Małgorzata Pyziak-Szafnicka, 54/1/B/2015 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2015 r. Sygn. akt Ts 302/13 po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1804 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Bardziej szczegółowo

778/II/B/2014. POSTANOWIENIE z dnia 26 stycznia 2011 r. Sygn. akt Ts 336/08. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

778/II/B/2014. POSTANOWIENIE z dnia 26 stycznia 2011 r. Sygn. akt Ts 336/08. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 778/II/B/2014 POSTANOWIENIE z dnia 26 stycznia 2011 r. Sygn. akt Ts 336/08 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz przewodnicząca Teresa Liszcz sprawozdawca Andrzej Rzepliński, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

PG VIII TK 47/14 SK 19/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

PG VIII TK 47/14 SK 19/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia lipca 2015 r. PG VIII TK 47/14 SK 19/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną Bernadety K. o stwierdzenie, że: 1) art. 36 pkt

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOSZTY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

KOSZTY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM BKS/DPK-134-28420/13 EK Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Nr: 28420 Data wpływu 29 listopada 2012 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 lutego 2013 r. KOSZTY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM TEMAT Zwolnienie

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 Niestawiennictwo należycie powiadomionego o terminie rozprawy apelacyjnej pełnomocnika wyznaczonego dla wnioskodawcy z powodu określonego w art. 79 1 pkt 3 k.p.k.,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 lipca 2005 r., III CZP 52/05

Uchwała z dnia 22 lipca 2005 r., III CZP 52/05 Uchwała z dnia 22 lipca 2005 r., III CZP 52/05 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Józef Frąckowiak Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Jolanty G. o wznowienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1801 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo