I. Ludzie pytają o Mnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Ludzie pytają o Mnie"

Transkrypt

1 RELIGIA - KLASA I I. Ludzie pytają o Mnie Uczeń: - rozumie istotę kontraktu; - wie, że język może być źródłem nieporozumień; - rozumie ważność i wartość zadawanych pytań w życiu codziennym i naukowym; - na podstawie Ewangelii charakteryzuje postawę Zacheusza i Heroda; - podaje przykłady zaufania jako aktu psychicznego, społecznego i religijnego; - wymienia trzy typy doświadczenia religijnego; - opowiada własnymi słowami przypowieść Kierkegaarda o błaźnie z cyrku; - wymienia trzy sposoby poznawania rzeczywistości; - wie, że język może być źródłem nieporozumień i próbuje wskazać ich przyczyny; - z rozsypanki pytań wybiera pytania egzystencjalne; - dokonuje autoanalizy uogólniając wymienione postawy; - ilustruje opowieść o zwątpieniu Piotra; - tłumaczy, czym jest chrześcijańskie pojęcie przyszłości jako czasu należącego do Boga; - podejmuje próbę interpretacji opowiadania; - podaje przykłady trzech sposobów poznawania rzeczywistości; - kojarzy wyrażenia potoczne z odpowiednimi wyrażeniami religijnymi; - układa osobistą hierarchię pytań egzystencjalnych; - formułuje pytania etyczne; - dokonuje autoanalizy: co rozumiem, a w co wierzę; - omawia trzy typy doświadczenia religijnego; - streszcza, co spotkało św. Pawła na Areopagu; - wie, czym zajmuje się filozofia i teologia; - wyjaśnia znaczenie religijne wyrażeń potocznych związanych z życiem religijnym; - formułuje pytania egzystencjalne; - próbuje odpowiadać na pytania etyczne w świetle swojej wiedzy religijnej i sumienia; - wyjaśnia istotę wiary religijnej; - podaje przykłady doświadczeń religijnych; - dokonuje porównania opowieści o błaźnie i zdarzenia z życia św. Pawła; - uzasadnia własną motywację uczęszczania na religię; - uzasadnia potrzebę troski o własny język religijny; - uzasadnia kolejność pytań we własnej hierarchii pytań egzystencjalnych; - formułuje kryteria oceny czynów; - bierze udział w dyskusji, formułując kontrargumenty; - podejmuje zadania głoszenia wiary; - podaje przykłady współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych; II. Ludzie poszukują Mnie - wylicza nazwy religii i poprawnie je zapisuje; - rozumie określenia: lud wybrany oraz starsi bracia w wierze ; - wyjaśnia pojęcia: monoteizm, religia abrahamiczna;

2 - wyjaśnia, kim był Mahomet; - wie, na czym polega istota chrześcijaństwa; - ucz. tłumaczy znaczenie słowa: ekumenizm ; - rozumie przyczynę wielości religii; - podaje po trzy podobieństwa i różnice między judaizmem - a chrześcijaństwem; - wyjaśnia, kim był Mahomet; - recytuje z pamięci Apostolski Symbol Wiary; - wymienia trzy zadania ruchu ekumenicznego; - wyjaśnia sformułowanie Dzieci jednego Boga ; - wyjaśnia, na czym polega antysemityzm, - tłumaczy, dlaczego antysemityzm jest grzechem; - podaje przynajmniej trzy cechy islamu; - wyjaśnia, czym jest szczęście w kontekście wiary (ośmiu błogosławieństw); - wskazuje wzór jedności Kościoła (Trójcę Świętą) i źródło jedności (Eucharystię); - wymienia religie o największej liczbie wyznawców; - podaje przykłady z Nowego Testamentu świadczące, że Jezus był Żydem; opisuje wybrany zwyczaj żydowski; - charakteryzuje wybrany filar islamu; - porównuje świecką i chrześcijańską koncepcję szczęścia ludzkiego (osiem błogosławieństw oraz szczęście eschatologiczne nowe niebo i nowa ziemia ), - wymienia kilka Kościołów należących do Kościoła Katolickiego i innych wyznań; - potrafi opisać stosunek Kościoła Katolickiego do innych religii; objaśnia znaczenie zasady wolności sumienia i wyznania; - wyjaśnia religijną relację między chrześcijaństwem a judaizmem; - wyjaśnia stosunek Kościoła Katolickiego do islamu (np. na podstawie wypowiedzi bpa Claverie); odróżnia wyznawców islamu od ekstremistów islamskich; - wyjaśnia wybrane przez siebie paradoksy wiary chrześcijańskiej; - komentuje warunki dialogu ekumenicznego; III. Mówię do Was - wyjaśnia, że człowiek może poznać Boga; - wyjaśnia jaka jest wartość Biblii dla człowieka wierzącego; - rozumie, na czym polega zjawisko kontekstu w codziennej komunikacji i w interpretacji Biblii; - wyjaśnia, co znaczy teza, że słowa w języku polskim mają różne znaczenie od oryginalnych słów Pisma Świętego, co może prowadzić do złego rozumienia tekstów biblijnych; - wyjaśnia znaczenie środków stylistycznych w interpretacji Biblii; - wyjaśnia, że czytając Pismo Święte spotykamy Jezusa Chrystusa; - wyjaśnia, że człowiek może poznać Boga przez dzieła stworzenia; - korzystając z instrukcji odszukuje w Biblii cytat na podstawie odnośnika; - podaje przykłady odpowiedniej interpretacji Pisma Świętego w kontekście kulturowym: zwyczajów związanych z grzebaniem zmarłych oraz sposobu witania się na Wschodzi (z podręcznika); - krytycznie (nie dosłownie) czyta i analizuje teksty biblijne; - podaje przykłady środków stylistycznych w Piśmie Świętym: metaforę;

3 - określa główny cel czytania Biblii; - wyjaśnia tezę, że Bóg objawia się jako Stwórca w przyrodzie, działa w ludzie wybranym (historia ludu) oraz w Jezusie Chrystusie, którego nauka i działanie zostały spisane w Nowym Testamencie; - samodzielnie odszukuje w Biblii cytat na podstawie odnośnika; - podaje przykłady nieporozumień w związku z nieuwzględnianiem kontekstu; - potrafi z pomocą nauczyciela przypomnieć sobie wysłuchane z uwagą komentarze do czytań w czasie Mszy Świętej; - podaje przykłady środków stylistycznych w Piśmie Świętym: metaforę, wyolbrzymienie; - charakteryzuje trzy sposoby czytania Pisma Świętego (indywidualne, wspólnotowe, liturgiczne); - omawia natchnienie Ducha Świętego w Piśmie Świętym (natchnienie do działania, mówienia i pisania); - sam tworzy odnośniki do tekstów Pisma Świętego; - stosuje zasadę kontekstu w interpretacji Pisma Świętego - wyjaśnia sens pracy biblistów; - samodzielnie lokalizuje w tekście biblijnym środki stylistyczne; - wyjaśnia, na czym polega uniwersalność przekazu biblijnego; - wyjaśnia kwestię złożoności autorstwa (Boga i ludzi) Pisma Świętego; - wykazuje się wiedzą o Biblii: jej budowie, językach oryginału, tłumaczeniach, różnicach w kanonie różnych wyznań; - podaje przykłady odpowiedniej interpretacji Pisma Świętego w kontekście kulturowym: zwyczajów związanych z grzebaniem zmarłych oraz sposobu witania się na Wschodzi (z podręcznika); - korzysta z komentarzy (przypisów) w czasie lektury Pisma Świętego i dopasowuje do czytań w czasie Mszy Świętej; - interpretuje teksty biblijne, wykorzystując wiedzę o środkach językowych; - dokonuje wyboru swego biblijnego przyjaciela i uzasadnia wybór; IV. Dałem Wam wszystko - odczytuje opowiadanie o stworzeniu świata jako utwór ku chwale Boga; - na podstawie wskazanych fragmentów Biblii odczytuje prawdy religijne zawarte w opisach stworzenia człowieka (notatka); - interpretuje podane cytaty z opowiadania o stworzeniu świata w odniesieniu do pracy ludzkiej; - wyjaśnia wolność jako dar od Boga; - rozumie religijne przesłanie opowiadań o stworzeniu świata; - tłumaczy, co odróżnia człowieka od zwierząt; - wiąże biblijny nakaz odpoczynku z trzecim przykazaniem Bożym; - tłumaczy, na czym polega związek między wolnością a odpowiedzialnością; - formułuje prawdy religijne wypływające z analizowanych fragmentów; - wymienia i omawia prawdy religijne zawarte w opisach stworzenia człowieka; - omawia chrześcijańską koncepcję pracy, interpretując pod tym kątem całość opowiadania o stworzeniu świata i człowieka; - wskazuje fragment biblijny mówiący o narodzinach ludzkiej

4 wolności; - porównuje dwa teksty biblijne poruszające tę samą tematykę (wcześniejszy i późniejszy opis stworzenia świata); - wyjaśnia pojęcie godności człowieka; - przedstawia plan organizacji własnej pracy wg biblijnych wskazówek; - objaśnia rolę Dekalogu w kontekście wolności człowieka; - wykorzystuje do interpretacji tekstów biblijnych metody analizy: kontekst, znaczenie słów, środki stylistyczne; - wyjaśnia sformułowania: otrzymać ducha przybrania za synów, być dziedzicem Boga (chrześcijańska koncepcja godności człowieka); - ocenia współczesne zjawiska dotyczące pracy ludzkiej z perspektywy chrześcijańskiej; - wyjaśnia społeczne konsekwencje jednostkowego przekroczenia granic wolności; - wyjaśnia społeczne konsekwencje jednostkowego przekroczenia granic wolności; II PÓŁROCZE V. Prowadziłem Was - rozumie znaczenie podejmowania wyzwań w życiu ; - przedstawia różne tradycje swojej rodziny; - tłumaczy związek wolności i odpowiedzialności; - recytuje Dekalog; - wymienia proroków czasów rozbicia narodu wybranego: Izajasza i Jeremiasza; - opowiada o niewoli babilońskiej; - wskazuje wezwanie Boże jako najważniejsze zadanie dla człowieka wierzącego; - opowiada, na czym polega Święto Paschy; - opisuje zawarcie przymierza Boga z ludem (przymierze synajskie); - wyjaśnia nakazy i zakazy Boga jako wyraz opieki Boga nad ludźmi; - opisuje bardzo ogólnie treść ich przepowiadania: wezwanie do nawrócenia Izajasza i zapowiedź nowego przymierza przez Jeremiasza; - opisuje ogólnie treść przepowiadania czasów niewoli babilońskiej: Izajasza zapowiedź Zbawiciela i Ezechiela; - tłumaczy symbolikę drogi jako metafory ludzkiego życia; - podaje podstawowe informacje o Mojżeszu; - wyjaśnia biblijną historię wędrówki ludu wybranego w kontekście wiary w działanie Boga; - opisuje starotestamentowe pochodzenia Dekalogu; - tłumaczy, na czym polega krytyczne podejście w stosunku do współczesnych proroctw (np. obietnic w reklamie); - wyjaśnia, na czym polega niewola dosłownie (utrata wolności politycznej przez naród) i przenośnie ( niewola grzechu); - interpretuje decyzję Abrama o wyruszeniu z ziemi rodzinnej; - wyjaśnia funkcje pamięci indywidualnej, rodzinnej, narodowej; - rozważa paradoks zawarcia przymierza w kontekście wolności człowieka; - tłumaczy, na czym polega wyjątkowość człowieka jako istoty odpowiedzialnej za przymierze z Bogiem; - wyjaśnia, na czym polega aktualność proroctw; - ilustruje związki między Starym Testamentem i Nowym Testamentem;

5 - podaje przykłady z osobistych doświadczeń podejmowania wyzwań życiowych i ich oceny w świetle życia chrześcijańskiego; - wyjaśnia istotę Święta Paschy i kolacji sederowej w religii żydowskiej; - wyjaśnia, na czym polega trudność ludzkiej wolności; - interpretuje Dekalog jako wyraz opieki nad ludźmi; - analizuje przekazy współczesnych proroctw w świetle wiary: wyraża i uzasadnia chrześcijańską nadzieję w wiary: wyraża i uzasadnia chrześcijańską nadzieję w świetle proroctw; - analizuje obrazy o tematyce religijnej w kontekście Pisma Świętego; VI. Jestem z Wami - wyjaśnia znaczenie słowa: Mesjasz ; - argumentuje, że Jezus jest postacią historyczną; - wyjaśnia, czym jest kanon Pisma Świętego; - recytuje z pamięci Wyznanie wiary ; - wyjaśnia, dlaczego najlepiej poznajemy Boga przez Jezusa Chrystusa; - ocenia przykłady ludzkich postaw wobec życia w świetle wiary; - wyjaśnia znaczenie słowa: autorytet i podaje przykłady autorytetów; - wyjaśnia znaczenie słowa: sumienie - Omawia współczesne zjawisko ukrycia Jezusa i ocenia je w świetle wiary; - wymienia przynajmniej dwa dokumenty historyczne potwierdzające istnienie Jezusa; - wymienia autorów Ewangelii; - tłumaczy, czym jest Wcielenie Boga ; - interpretuje obraz Rembrandta: miłość ojcowska i macierzyńska Boga Ojca; - charakteryzuje ewangeliczny ideał pełni człowieczeństwa; - tłumaczy różnicę między autorytetem ludzkim a autorytetem Boga; - podaje życiowe przykłady działania sumienia; - układa chronologicznie historię zbawienia ; - wymienia większość dokumentów historycznych potwierdzających istnienie Jezusa; - tłumaczy mechanizm rozbieżności informacyjnych w różnych tekstach Nowego Testamentu; - tłumaczy paradoksy związane z Wcieleniem Syna Bożego; - wyjaśnia różnicę między fałszywym obrazem Boga a prawdziwym, ukazanym przez Jezusa Chrystusa; - omawia postawę Korczaka jako przykład życia i śmierci dla innych; - podaje cechy autorytetu Boga i autorytetu człowieka; - wyjaśnia frazeologizmy z wyrazem sumienie ; - przedstawia znaczenie proroctw mesjańskich dla ludu wybranego; - dzieli dokumenty na chrześcijańskie i niechrześcijańskie; - uzasadnia wiarygodność Ewangelii; - wyjaśnia sens Wcielenia Syna Bożego; - przedstawia swoje rozumienie Boga Ojca w zaprojektowanym witrażu; - opisuje znaczenie Wcielenia Jezusa Chrystusa dla wartości codziennego życia; - wyjaśnia, dlaczego omylność ludzi wiary nie ma związku z nieomylnością Boga;

6 - wyjaśnia frazeologizmy z wyrazem sumienie ; - tłumaczy znaczenie wyrażeń: dni ostateczne, pełnia czasów ; - podejmuje próbę oceny wiarygodności dokumentów; - opisuje okoliczności powstania Ewangelii; - świadczy, że Jezus jest człowiekiem i Synem Bożym; - podejmuje zadanie głoszenia wiary; - bierze udział w dyskusji formułując kontrargumenty; - analizuje postawę Tesaloniczan i Koryntian, uogólniając je; - opisuje ideał człowieka sumienia omówiony przez Jana Pawła II; VII. Ludzie odnajdują Mnie - ucz. streszcza opowieść o próbie Abrahama; - podaje informacje na temat Samuela; - opowiada o Dawidzie z wyeksponowaniem jego postawy szlachetności i wierności Bożemu zakazowi; - opowiada historię Jonasza; - podaje przykłady poświęcania życia i ocenia je w świetle wiary; - wymienia formy pobożności maryjnej; - charakteryzuje świętego Maksymiliana Marię Kolbego; - podaje podstawowe informacje z biografii Jana Pawła II; - uogólnia postawę Abrahama, jako człowieka, który w pełni zawierzył Bogu; - uogólnia postawę Samuela: wsłuchanie się w głos Boga i posłuszeństwo wobec Niego; - uogólnia postawę Dawida: wierność Bogu w życiu ucznia, walka z pokusami; - uogólnia postawę Jonasza: bunt człowieka jako wyraz małoduszności; - opowiada dzieje braci Machabeuszy i uogólnia ich postawę; - wymienia wydarzenia z życia Maryi; - uogólnia postawę św. M. M. Kolbego jako wzory wiary i zaufania w najtrudniejszych sytuacjach życiowych; - wymienia trzy dokonania Jana Pawła II i uzasadnia ich wagę; - formułuje religijne przesłanie opowieści o próbie Abrahama; - interpretuje postać Samuela w kontekście współczesnego nastolatka; - tłumaczy, co znaczy, że prawdziwymi wrogami człowieka są jego grzechy; - wyjaśnia, że opowiadanie o Jonaszu nie jest historyczną, lecz obrazową, budującą opowieścią; - wyjaśnia, czym jest chrześcijański model dawania świadectwa wiary (w odróżnieniu od islamskiego); - wyjaśnia, dlaczego Maryja jest wzorem wielkodusznego zawierzenia Bogu, które uwalnia człowieka od strachu o siebie; - przewartościowuje pojecie zwycięstwa i klęski w kontekście wiary; - wymieni przydomki nadawane Janowi Pawłowi II; - wskazuje na zaufanie i posłuszeństwo jako na wyznaczniki wiary; - dokonuje autoanalizy: czy prawdziwie słucham Boga; - wyjaśnia istotę sakramentu pokuty; - omawia relację Jonasza z Bogiem; - objaśnia znaczenie wyrażenia męczeństwo dnia codziennego ; - tłumaczy, czym jest wyjątkowość kultu maryjnego; - tłumaczy konieczność budzenia nadziei: przygotowania się na trudne sytuacje życiowe; - charakteryzuje przesłanie Jana Pawła II dotyczące wiary w Jezusa

7 Chrystusa; - wyjaśnia historyczny kontekst ofiary Izaaka; - wskazuje na słuchanie jako warunek konieczny kontaktu z Bogiem; - wyjaśnia istotę sakramentu pokuty i w rozmowie potrafi zachęcać do korzystania z niego; - broni tezę, że można rozwiązywać problem buntu nawracając się (sakrament spowiedzi); - podejmuje wyzwania życiowe na miarę swojego wieku i potrafi o nich dyskutować; - opisuje wybrane święto maryjne; - wyjaśnia, na czym polega naśladowanie Jezusa Chrystusa; - uzasadnia wybrany przydomek Jana Pawła II powołując się na Jego konkretne dokonania; VIII. Jestem dla Was - tłumaczy istotę Kościoła i wskazuje na Jego ludzki i Boski charakter; - wymienia przykłady znaków w codziennym doświadczeniu; - opowiada o bł. Karolu de Foucauld i św. Wojciechu; - opowiada o Bracie Albercie; - opowiada o małżeństwie Quattrocchich; - opowiada o św. Stanisławie; - opowiada o św. Jadwidze Królowej; - wyjaśnia określenie żywe kamienie ; - wyjaśnia sakramenty jako znaki obecności Bożej; - wskazuje na te wydarzenia z biografii postaci, które świadczą o ich wierności Bogu; - uogólnia postawę Brata Alberta: czynne miłosierdzie wobec potrzebujących; - wyjaśnia metaforę parami do nieba ; - uogólnia postawę św. Stanisława: odpowiedzialność za ojczyznę; - uogólnia postawę św. Jadwigi: odpowiedzialność za naród; - wyjaśnia paradoks świętości Kościoła mimo obecności w Nim grzeszników; - wskazuje w Nowym Testamencie fragmenty mówiące o ustanowieniu Eucharystii i Sakramentu Pokuty; - uogólnia postawy omawianych postaci; - interpretuje przypowieść o dobrym Samarytaninie; - łączy cytaty z Biblii z wydarzeniami z życia błogosławionych; - objaśnia metaforę moje Westerplatte ; - opisuje działalność charytatywną i fundacyjną królowej; - tłumaczy papieskie określenie Kościoła: rodzina ludzka i rodzina Boża; - wyjaśnia rolę sakramentów w życiu człowieka wierzącego; - porównuje postacie bł. Karola de Foucauld i św. Wojciecha; - wskazuje na przyczynę metamorfozy Adama Chmielowskiego; - wymienia innych niż Quattrocchi świętych małżonków; - podejmuje refleksję na temat współczesnego modelu patriotyzmu, np. w kontekście procesów integracyjnych z UE; - opisuje działalność charytatywną i fundacyjną królowej; - tłumaczy konieczność Kościoła w drodze do zbawienia; - tłumaczy zależność współdziałania człowieka z Bogiem i skuteczność sakramentów; - wskazuje na modlitwę i Eucharystię jako na źródło i wyraz wierności Bogu;

8 - podaje współczesne przykłady postaw altruistycznych; - podaje przykłady możliwych dla niego działań przygotowujących do podjęcia odpowiedzialności za rodzinę; - podaje przykłady możliwych dla niego działań przygotowujących do podjęcia odpowiedzialności za Ojczyznę; - charakteryzuje odpowiedzialność za naród w kontekście ideału ewangelicznego; IX. Czekam na Was - dokonuje autorefleksji: ważne wydarzenia w moim życiu; - tłumaczy, co znaczy, że Kościół jest pielgrzymujący, oczyszczający się i niebiański (np. łączy określenia z definicjami); - opowiada o Janie Chrzcicielu; - wyjaśnia symbolikę światła i ciemności; - wyjaśnia religijne znaczenie Wielkiego Postu; - wymienia części Triduum Paschalnego; - podaje podstawowe prawdy wiary związane z Duchem Świętym; - wymienia części i tajemnice różańca; - wymienia kilkoro świętych; - określa czas Adwentu i wyjaśnia jego istotę w kontekście ludzkich oczekiwań; - wyjaśnia religijny (nie tylko tradycyjny) sens Bożego Narodzenia; - wyjaśnia symbolikę posypywania głów popiołem; - wyjaśnia treść obchodów poszczególnych dni; - wymienia symbole Ducha Świętego - prezentuje modlitwę na różańcu; - odróżnia Uroczystość Wszystkich Świętych od Dnia Zmarłych; - wymienia symbole Adwentu; - wyjaśnia znaczenie Bożego Narodzenia jako Wcielenia Syna Bożego, który sprawił, że życie ludzkie ma sens; - podejmuje postanowienia wielkopostne i zachęca do tego innych; - porównuje Paschę żydowską z Paschą chrześcijańską - wyjaśnia symbolikę Ducha Świętego; - opisuje pochodzenie modlitwy różańcowej; - wyjaśnia istotę Kościoła pielgrzymującego, oczyszczającego się i niebiańskiego; - tłumaczy symbole adwentowe; - charakteryzuje liturgię Bożego Narodzenia; - wyjaśnia znaczenie modlitwy, postu i jałmużny w Wielkim Poście; - wyjaśnia treść obchodów poszczególnych dni; - tłumaczy, co znaczy pojęcie Paraklet ; - analizuje znaczenie słów modlitwy Zdrowaś Mario ; - prezentuje znalezione informacje na temat świętych; - podejmuje postanowienia adwentowe i potrafi zachęcać do tego innych; - bierze udział w pasterce, zachęca do tego innych, charakteryzuje liturgię bożego Narodzenia; - samodzielnie analizuje niedzielne czytanie wielkopostne; - wyjaśnia znaczenie obchodów Triduum Paschalnego w życiu chrześcijanina; - podaje informacje na temat zakonu Ducha Świętego;

Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą

Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I Gimnazjum (opracowane na podstawie poradnika metodycznego do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie I do podręcznika Szukam was ) Wymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013 katechetka Genowefa Szymura Ocena dopuszczająca * podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości Ocena dostateczna,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Będziesz miłował Pana Boga swego Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg

Bardziej szczegółowo

Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2014 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI 1. Interpretacja życia w świetle wiary - uczeń pogłębia świadomość dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym i odnajduje ślady Boga w otaczającym

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności. Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6)

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) - jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany - wzorowo prowadzi zeszyt - zawsze odrabia zadania domowe - potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ WOM KRAKÓW

OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ WOM KRAKÓW PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z RELIGII KAT. W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAO EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU PÓJŚD ZA JEZUSEM I PODRĘCZNIKA SZUKAM WAS nr AZ-31-01/10KR/11

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ im. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ im. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ im. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Obszary podlegające ocenianiu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości. Formułuje modlitwę, w której

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi Nabywane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus przychodzi do nas podczas Mszy Świętej z serii Dar Jezusa podręcznik nr OW-2.2/61/10 do

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA RELIGII

SYSTEM OCENIANIA RELIGII Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA RELIGII W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE red. ks. J. SZPET, D. JACKOWIAK KSIĘGARNIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r.

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Nauczyciel prowadzący: Jadwiga Staśko Na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego;

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego; I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 2 3 4 5 6 Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; wymienia cechy człowieka szczęśliwego; wskazuje osoby, które troszczą się o niego; charakteryzuje,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII

KRYTERIA OCEN Z RELIGII KRYTERIA OCEN Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie Nauczyciel: mgr Iwona Habrzyk Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum Podręcznik nr KR-32-02/13-KR-13/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Religia, kl. 2 G, NaCoBeZu

Religia, kl. 2 G, NaCoBeZu Religia, kl. 2 G, NaCoBeZu 1. Katecheza w szkole moim wyborem. - Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania obowiązujące na lekcji. 2. Moje życie moim szczęściem - Potrafię podać definicję szczęścia

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Klasa I ponadgimnazjalna

Klasa I ponadgimnazjalna Klasa I ponadgimnazjalna Program Świadek Chrystusa (AZ-4-01/10) Podręcznik Moje miejsce w Kościele (AZ-41-01/10-PO-1/11) Imprimatur N.2673/2011 LP TEMAT EFEKTY KSZTAŁCENIA WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne. 2. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Wioleta Halek Nauczyciel katechezy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII (ocenianie bieżące) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IId, GIMANZJUM nr 1 w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2011/2012 opracowane

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie IV klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 podręcznika nr AZ-21-01/10-RA-1/13 Jestem chrześcijaninem pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014

WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA IV KATECHIZM: WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014 Znak krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Chwała Ojcu, Przykazanie miłości, Nowe przykazanie, Dziesięć przykazań

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA. I. Bóg kocha ludzi

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA. I. Bóg kocha ludzi KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-22-01/10-RA-3/13 Wierzę w Boga pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Na ocenę celującą uczeń: Opanował materiał przewidziany programem

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY Pana Jezusa Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 Wprowadzenie do pracy z podręcznikiem do

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Podstawowe: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia. Wykazuje się wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej. do programu nr AZ-2-01/10. i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14

KRYTERIA OCENIANIA. z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej. do programu nr AZ-2-01/10. i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14 Wierzę w Kościół pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy liceum i technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Szkoła: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku Przedmiot: Religia Kl. I Na podstawie programu: Pójść za Jezusem Chrystusem Podręcznik: Spotykam Twoje słowo Rok szk. 2013/14 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa

Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa Uczeń - wyjaśnia: sens i wartość przyjaźni z Jezusem; dlaczego przykazania są wyrazem troski Boga o człowieka; podział dekalogu na dwie części; sposoby

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia co najmniej 3 z poniższych wymagań dodatkowych: w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KATECHEZY DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KATECHEZY DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KATECHEZY DLA KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W BYDGOSZCZY 1. Sformułowanie wymagań edukacyjnych dla klas I-III Uczeń zdobywa wiadomości z zakresu: - istnienia i działania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV SP

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV SP Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV SP OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował maksymalny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony programem nauczania Samodzielnie potrafi zdobywać wiadomości Odnosi

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie. Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.) YK 14-19, notatka w zeszycie, prezentacja, skrypt Pojęcia: Biblia, kanon, natchnienie Podział

Bardziej szczegółowo

PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II liceum i technikum do programu nr AZ-4-01/10 i podręcznika nr RA-42-01/10-RA-5/13 Świadek Chrystusa w świecie pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A. z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej. do programu nr AZ-1-01/1. Jezusowa wspólnota serc

K R Y T E R I A O C E N I A N I A. z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej. do programu nr AZ-1-01/1. Jezusowa wspólnota serc K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/1 i podręcznika nr AZ-13-01/1-5 Jezusowa wspólnota serc pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy I gimnazjum do programu nr AZ-3-01/10 i podręcznika nr AZ-31-01/10-RA-6/13 Spotkanie ze Słowem

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy I gimnazjum do programu nr AZ-3-01/10 i podręcznika nr AZ-31-01/10-RA-6/13 Spotkanie ze Słowem KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy I gimnazjum do programu nr AZ-3-01/10 i podręcznika nr AZ-31-01/10-RA-6/13 Spotkanie ze Słowem pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. ROK KOŚCIELNY

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. ROK KOŚCIELNY Plan wynikowy w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Przemienieni przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję Boga i w Niego

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-22-01/10-RA-3/13 Wierzę w Boga pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 Lp. Temat lekcji Wymagania programowe dla V klasy Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 Konieczne (dopuszczają cy) 1. Zapoznanie z PSO, zasad BHP i wymaganiami programowymi. 2. Wielkość Boga. : wie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lo Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych cena CELUJĄCA Kryteria oceniania w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Obdarowani przez Boga z serii Drogi Przymierza Wiedza uczeń opanował wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI Dział programowy I. Nauka o Jezusie Chrystusie i ewangelizacja Jednostka tematyczna 1.Jezus Chrystus Bóg i człowiek w jednej osobie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ZAWODOWA I KLASA

SZKOŁA ZAWODOWA I KLASA SZKOŁA ZAWODOWA I KLASA Przewidywane osiągnięcia: Katechizowany: - dzieli się doświadczeniami i oczekiwaniami katechetycznymi; - przyjął zasady współpracy; - zapoznał się z zasadami oceniania podczas religii;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I III zgodny z WSO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I III zgodny z WSO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I III zgodny z WSO Szkoła Podstawowa nr 6 im ks. Karola Palicy w Tychach rok szkolny 2015/2016 mgr Jolanta Delipacy KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY PIERWSZEJ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH OBDAROWANI PRZEZ BOGA

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH OBDAROWANI PRZEZ BOGA KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH OBDAROWANI PRZEZ BOGA Z SERII DROGI PRZYMIERZA Postanowienia wstępne W klasie IV w ocenianiu

Bardziej szczegółowo