I. Ludzie pytają o Mnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Ludzie pytają o Mnie"

Transkrypt

1 RELIGIA - KLASA I I. Ludzie pytają o Mnie Uczeń: - rozumie istotę kontraktu; - wie, że język może być źródłem nieporozumień; - rozumie ważność i wartość zadawanych pytań w życiu codziennym i naukowym; - na podstawie Ewangelii charakteryzuje postawę Zacheusza i Heroda; - podaje przykłady zaufania jako aktu psychicznego, społecznego i religijnego; - wymienia trzy typy doświadczenia religijnego; - opowiada własnymi słowami przypowieść Kierkegaarda o błaźnie z cyrku; - wymienia trzy sposoby poznawania rzeczywistości; - wie, że język może być źródłem nieporozumień i próbuje wskazać ich przyczyny; - z rozsypanki pytań wybiera pytania egzystencjalne; - dokonuje autoanalizy uogólniając wymienione postawy; - ilustruje opowieść o zwątpieniu Piotra; - tłumaczy, czym jest chrześcijańskie pojęcie przyszłości jako czasu należącego do Boga; - podejmuje próbę interpretacji opowiadania; - podaje przykłady trzech sposobów poznawania rzeczywistości; - kojarzy wyrażenia potoczne z odpowiednimi wyrażeniami religijnymi; - układa osobistą hierarchię pytań egzystencjalnych; - formułuje pytania etyczne; - dokonuje autoanalizy: co rozumiem, a w co wierzę; - omawia trzy typy doświadczenia religijnego; - streszcza, co spotkało św. Pawła na Areopagu; - wie, czym zajmuje się filozofia i teologia; - wyjaśnia znaczenie religijne wyrażeń potocznych związanych z życiem religijnym; - formułuje pytania egzystencjalne; - próbuje odpowiadać na pytania etyczne w świetle swojej wiedzy religijnej i sumienia; - wyjaśnia istotę wiary religijnej; - podaje przykłady doświadczeń religijnych; - dokonuje porównania opowieści o błaźnie i zdarzenia z życia św. Pawła; - uzasadnia własną motywację uczęszczania na religię; - uzasadnia potrzebę troski o własny język religijny; - uzasadnia kolejność pytań we własnej hierarchii pytań egzystencjalnych; - formułuje kryteria oceny czynów; - bierze udział w dyskusji, formułując kontrargumenty; - podejmuje zadania głoszenia wiary; - podaje przykłady współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych; II. Ludzie poszukują Mnie - wylicza nazwy religii i poprawnie je zapisuje; - rozumie określenia: lud wybrany oraz starsi bracia w wierze ; - wyjaśnia pojęcia: monoteizm, religia abrahamiczna;

2 - wyjaśnia, kim był Mahomet; - wie, na czym polega istota chrześcijaństwa; - ucz. tłumaczy znaczenie słowa: ekumenizm ; - rozumie przyczynę wielości religii; - podaje po trzy podobieństwa i różnice między judaizmem - a chrześcijaństwem; - wyjaśnia, kim był Mahomet; - recytuje z pamięci Apostolski Symbol Wiary; - wymienia trzy zadania ruchu ekumenicznego; - wyjaśnia sformułowanie Dzieci jednego Boga ; - wyjaśnia, na czym polega antysemityzm, - tłumaczy, dlaczego antysemityzm jest grzechem; - podaje przynajmniej trzy cechy islamu; - wyjaśnia, czym jest szczęście w kontekście wiary (ośmiu błogosławieństw); - wskazuje wzór jedności Kościoła (Trójcę Świętą) i źródło jedności (Eucharystię); - wymienia religie o największej liczbie wyznawców; - podaje przykłady z Nowego Testamentu świadczące, że Jezus był Żydem; opisuje wybrany zwyczaj żydowski; - charakteryzuje wybrany filar islamu; - porównuje świecką i chrześcijańską koncepcję szczęścia ludzkiego (osiem błogosławieństw oraz szczęście eschatologiczne nowe niebo i nowa ziemia ), - wymienia kilka Kościołów należących do Kościoła Katolickiego i innych wyznań; - potrafi opisać stosunek Kościoła Katolickiego do innych religii; objaśnia znaczenie zasady wolności sumienia i wyznania; - wyjaśnia religijną relację między chrześcijaństwem a judaizmem; - wyjaśnia stosunek Kościoła Katolickiego do islamu (np. na podstawie wypowiedzi bpa Claverie); odróżnia wyznawców islamu od ekstremistów islamskich; - wyjaśnia wybrane przez siebie paradoksy wiary chrześcijańskiej; - komentuje warunki dialogu ekumenicznego; III. Mówię do Was - wyjaśnia, że człowiek może poznać Boga; - wyjaśnia jaka jest wartość Biblii dla człowieka wierzącego; - rozumie, na czym polega zjawisko kontekstu w codziennej komunikacji i w interpretacji Biblii; - wyjaśnia, co znaczy teza, że słowa w języku polskim mają różne znaczenie od oryginalnych słów Pisma Świętego, co może prowadzić do złego rozumienia tekstów biblijnych; - wyjaśnia znaczenie środków stylistycznych w interpretacji Biblii; - wyjaśnia, że czytając Pismo Święte spotykamy Jezusa Chrystusa; - wyjaśnia, że człowiek może poznać Boga przez dzieła stworzenia; - korzystając z instrukcji odszukuje w Biblii cytat na podstawie odnośnika; - podaje przykłady odpowiedniej interpretacji Pisma Świętego w kontekście kulturowym: zwyczajów związanych z grzebaniem zmarłych oraz sposobu witania się na Wschodzi (z podręcznika); - krytycznie (nie dosłownie) czyta i analizuje teksty biblijne; - podaje przykłady środków stylistycznych w Piśmie Świętym: metaforę;

3 - określa główny cel czytania Biblii; - wyjaśnia tezę, że Bóg objawia się jako Stwórca w przyrodzie, działa w ludzie wybranym (historia ludu) oraz w Jezusie Chrystusie, którego nauka i działanie zostały spisane w Nowym Testamencie; - samodzielnie odszukuje w Biblii cytat na podstawie odnośnika; - podaje przykłady nieporozumień w związku z nieuwzględnianiem kontekstu; - potrafi z pomocą nauczyciela przypomnieć sobie wysłuchane z uwagą komentarze do czytań w czasie Mszy Świętej; - podaje przykłady środków stylistycznych w Piśmie Świętym: metaforę, wyolbrzymienie; - charakteryzuje trzy sposoby czytania Pisma Świętego (indywidualne, wspólnotowe, liturgiczne); - omawia natchnienie Ducha Świętego w Piśmie Świętym (natchnienie do działania, mówienia i pisania); - sam tworzy odnośniki do tekstów Pisma Świętego; - stosuje zasadę kontekstu w interpretacji Pisma Świętego - wyjaśnia sens pracy biblistów; - samodzielnie lokalizuje w tekście biblijnym środki stylistyczne; - wyjaśnia, na czym polega uniwersalność przekazu biblijnego; - wyjaśnia kwestię złożoności autorstwa (Boga i ludzi) Pisma Świętego; - wykazuje się wiedzą o Biblii: jej budowie, językach oryginału, tłumaczeniach, różnicach w kanonie różnych wyznań; - podaje przykłady odpowiedniej interpretacji Pisma Świętego w kontekście kulturowym: zwyczajów związanych z grzebaniem zmarłych oraz sposobu witania się na Wschodzi (z podręcznika); - korzysta z komentarzy (przypisów) w czasie lektury Pisma Świętego i dopasowuje do czytań w czasie Mszy Świętej; - interpretuje teksty biblijne, wykorzystując wiedzę o środkach językowych; - dokonuje wyboru swego biblijnego przyjaciela i uzasadnia wybór; IV. Dałem Wam wszystko - odczytuje opowiadanie o stworzeniu świata jako utwór ku chwale Boga; - na podstawie wskazanych fragmentów Biblii odczytuje prawdy religijne zawarte w opisach stworzenia człowieka (notatka); - interpretuje podane cytaty z opowiadania o stworzeniu świata w odniesieniu do pracy ludzkiej; - wyjaśnia wolność jako dar od Boga; - rozumie religijne przesłanie opowiadań o stworzeniu świata; - tłumaczy, co odróżnia człowieka od zwierząt; - wiąże biblijny nakaz odpoczynku z trzecim przykazaniem Bożym; - tłumaczy, na czym polega związek między wolnością a odpowiedzialnością; - formułuje prawdy religijne wypływające z analizowanych fragmentów; - wymienia i omawia prawdy religijne zawarte w opisach stworzenia człowieka; - omawia chrześcijańską koncepcję pracy, interpretując pod tym kątem całość opowiadania o stworzeniu świata i człowieka; - wskazuje fragment biblijny mówiący o narodzinach ludzkiej

4 wolności; - porównuje dwa teksty biblijne poruszające tę samą tematykę (wcześniejszy i późniejszy opis stworzenia świata); - wyjaśnia pojęcie godności człowieka; - przedstawia plan organizacji własnej pracy wg biblijnych wskazówek; - objaśnia rolę Dekalogu w kontekście wolności człowieka; - wykorzystuje do interpretacji tekstów biblijnych metody analizy: kontekst, znaczenie słów, środki stylistyczne; - wyjaśnia sformułowania: otrzymać ducha przybrania za synów, być dziedzicem Boga (chrześcijańska koncepcja godności człowieka); - ocenia współczesne zjawiska dotyczące pracy ludzkiej z perspektywy chrześcijańskiej; - wyjaśnia społeczne konsekwencje jednostkowego przekroczenia granic wolności; - wyjaśnia społeczne konsekwencje jednostkowego przekroczenia granic wolności; II PÓŁROCZE V. Prowadziłem Was - rozumie znaczenie podejmowania wyzwań w życiu ; - przedstawia różne tradycje swojej rodziny; - tłumaczy związek wolności i odpowiedzialności; - recytuje Dekalog; - wymienia proroków czasów rozbicia narodu wybranego: Izajasza i Jeremiasza; - opowiada o niewoli babilońskiej; - wskazuje wezwanie Boże jako najważniejsze zadanie dla człowieka wierzącego; - opowiada, na czym polega Święto Paschy; - opisuje zawarcie przymierza Boga z ludem (przymierze synajskie); - wyjaśnia nakazy i zakazy Boga jako wyraz opieki Boga nad ludźmi; - opisuje bardzo ogólnie treść ich przepowiadania: wezwanie do nawrócenia Izajasza i zapowiedź nowego przymierza przez Jeremiasza; - opisuje ogólnie treść przepowiadania czasów niewoli babilońskiej: Izajasza zapowiedź Zbawiciela i Ezechiela; - tłumaczy symbolikę drogi jako metafory ludzkiego życia; - podaje podstawowe informacje o Mojżeszu; - wyjaśnia biblijną historię wędrówki ludu wybranego w kontekście wiary w działanie Boga; - opisuje starotestamentowe pochodzenia Dekalogu; - tłumaczy, na czym polega krytyczne podejście w stosunku do współczesnych proroctw (np. obietnic w reklamie); - wyjaśnia, na czym polega niewola dosłownie (utrata wolności politycznej przez naród) i przenośnie ( niewola grzechu); - interpretuje decyzję Abrama o wyruszeniu z ziemi rodzinnej; - wyjaśnia funkcje pamięci indywidualnej, rodzinnej, narodowej; - rozważa paradoks zawarcia przymierza w kontekście wolności człowieka; - tłumaczy, na czym polega wyjątkowość człowieka jako istoty odpowiedzialnej za przymierze z Bogiem; - wyjaśnia, na czym polega aktualność proroctw; - ilustruje związki między Starym Testamentem i Nowym Testamentem;

5 - podaje przykłady z osobistych doświadczeń podejmowania wyzwań życiowych i ich oceny w świetle życia chrześcijańskiego; - wyjaśnia istotę Święta Paschy i kolacji sederowej w religii żydowskiej; - wyjaśnia, na czym polega trudność ludzkiej wolności; - interpretuje Dekalog jako wyraz opieki nad ludźmi; - analizuje przekazy współczesnych proroctw w świetle wiary: wyraża i uzasadnia chrześcijańską nadzieję w wiary: wyraża i uzasadnia chrześcijańską nadzieję w świetle proroctw; - analizuje obrazy o tematyce religijnej w kontekście Pisma Świętego; VI. Jestem z Wami - wyjaśnia znaczenie słowa: Mesjasz ; - argumentuje, że Jezus jest postacią historyczną; - wyjaśnia, czym jest kanon Pisma Świętego; - recytuje z pamięci Wyznanie wiary ; - wyjaśnia, dlaczego najlepiej poznajemy Boga przez Jezusa Chrystusa; - ocenia przykłady ludzkich postaw wobec życia w świetle wiary; - wyjaśnia znaczenie słowa: autorytet i podaje przykłady autorytetów; - wyjaśnia znaczenie słowa: sumienie - Omawia współczesne zjawisko ukrycia Jezusa i ocenia je w świetle wiary; - wymienia przynajmniej dwa dokumenty historyczne potwierdzające istnienie Jezusa; - wymienia autorów Ewangelii; - tłumaczy, czym jest Wcielenie Boga ; - interpretuje obraz Rembrandta: miłość ojcowska i macierzyńska Boga Ojca; - charakteryzuje ewangeliczny ideał pełni człowieczeństwa; - tłumaczy różnicę między autorytetem ludzkim a autorytetem Boga; - podaje życiowe przykłady działania sumienia; - układa chronologicznie historię zbawienia ; - wymienia większość dokumentów historycznych potwierdzających istnienie Jezusa; - tłumaczy mechanizm rozbieżności informacyjnych w różnych tekstach Nowego Testamentu; - tłumaczy paradoksy związane z Wcieleniem Syna Bożego; - wyjaśnia różnicę między fałszywym obrazem Boga a prawdziwym, ukazanym przez Jezusa Chrystusa; - omawia postawę Korczaka jako przykład życia i śmierci dla innych; - podaje cechy autorytetu Boga i autorytetu człowieka; - wyjaśnia frazeologizmy z wyrazem sumienie ; - przedstawia znaczenie proroctw mesjańskich dla ludu wybranego; - dzieli dokumenty na chrześcijańskie i niechrześcijańskie; - uzasadnia wiarygodność Ewangelii; - wyjaśnia sens Wcielenia Syna Bożego; - przedstawia swoje rozumienie Boga Ojca w zaprojektowanym witrażu; - opisuje znaczenie Wcielenia Jezusa Chrystusa dla wartości codziennego życia; - wyjaśnia, dlaczego omylność ludzi wiary nie ma związku z nieomylnością Boga;

6 - wyjaśnia frazeologizmy z wyrazem sumienie ; - tłumaczy znaczenie wyrażeń: dni ostateczne, pełnia czasów ; - podejmuje próbę oceny wiarygodności dokumentów; - opisuje okoliczności powstania Ewangelii; - świadczy, że Jezus jest człowiekiem i Synem Bożym; - podejmuje zadanie głoszenia wiary; - bierze udział w dyskusji formułując kontrargumenty; - analizuje postawę Tesaloniczan i Koryntian, uogólniając je; - opisuje ideał człowieka sumienia omówiony przez Jana Pawła II; VII. Ludzie odnajdują Mnie - ucz. streszcza opowieść o próbie Abrahama; - podaje informacje na temat Samuela; - opowiada o Dawidzie z wyeksponowaniem jego postawy szlachetności i wierności Bożemu zakazowi; - opowiada historię Jonasza; - podaje przykłady poświęcania życia i ocenia je w świetle wiary; - wymienia formy pobożności maryjnej; - charakteryzuje świętego Maksymiliana Marię Kolbego; - podaje podstawowe informacje z biografii Jana Pawła II; - uogólnia postawę Abrahama, jako człowieka, który w pełni zawierzył Bogu; - uogólnia postawę Samuela: wsłuchanie się w głos Boga i posłuszeństwo wobec Niego; - uogólnia postawę Dawida: wierność Bogu w życiu ucznia, walka z pokusami; - uogólnia postawę Jonasza: bunt człowieka jako wyraz małoduszności; - opowiada dzieje braci Machabeuszy i uogólnia ich postawę; - wymienia wydarzenia z życia Maryi; - uogólnia postawę św. M. M. Kolbego jako wzory wiary i zaufania w najtrudniejszych sytuacjach życiowych; - wymienia trzy dokonania Jana Pawła II i uzasadnia ich wagę; - formułuje religijne przesłanie opowieści o próbie Abrahama; - interpretuje postać Samuela w kontekście współczesnego nastolatka; - tłumaczy, co znaczy, że prawdziwymi wrogami człowieka są jego grzechy; - wyjaśnia, że opowiadanie o Jonaszu nie jest historyczną, lecz obrazową, budującą opowieścią; - wyjaśnia, czym jest chrześcijański model dawania świadectwa wiary (w odróżnieniu od islamskiego); - wyjaśnia, dlaczego Maryja jest wzorem wielkodusznego zawierzenia Bogu, które uwalnia człowieka od strachu o siebie; - przewartościowuje pojecie zwycięstwa i klęski w kontekście wiary; - wymieni przydomki nadawane Janowi Pawłowi II; - wskazuje na zaufanie i posłuszeństwo jako na wyznaczniki wiary; - dokonuje autoanalizy: czy prawdziwie słucham Boga; - wyjaśnia istotę sakramentu pokuty; - omawia relację Jonasza z Bogiem; - objaśnia znaczenie wyrażenia męczeństwo dnia codziennego ; - tłumaczy, czym jest wyjątkowość kultu maryjnego; - tłumaczy konieczność budzenia nadziei: przygotowania się na trudne sytuacje życiowe; - charakteryzuje przesłanie Jana Pawła II dotyczące wiary w Jezusa

7 Chrystusa; - wyjaśnia historyczny kontekst ofiary Izaaka; - wskazuje na słuchanie jako warunek konieczny kontaktu z Bogiem; - wyjaśnia istotę sakramentu pokuty i w rozmowie potrafi zachęcać do korzystania z niego; - broni tezę, że można rozwiązywać problem buntu nawracając się (sakrament spowiedzi); - podejmuje wyzwania życiowe na miarę swojego wieku i potrafi o nich dyskutować; - opisuje wybrane święto maryjne; - wyjaśnia, na czym polega naśladowanie Jezusa Chrystusa; - uzasadnia wybrany przydomek Jana Pawła II powołując się na Jego konkretne dokonania; VIII. Jestem dla Was - tłumaczy istotę Kościoła i wskazuje na Jego ludzki i Boski charakter; - wymienia przykłady znaków w codziennym doświadczeniu; - opowiada o bł. Karolu de Foucauld i św. Wojciechu; - opowiada o Bracie Albercie; - opowiada o małżeństwie Quattrocchich; - opowiada o św. Stanisławie; - opowiada o św. Jadwidze Królowej; - wyjaśnia określenie żywe kamienie ; - wyjaśnia sakramenty jako znaki obecności Bożej; - wskazuje na te wydarzenia z biografii postaci, które świadczą o ich wierności Bogu; - uogólnia postawę Brata Alberta: czynne miłosierdzie wobec potrzebujących; - wyjaśnia metaforę parami do nieba ; - uogólnia postawę św. Stanisława: odpowiedzialność za ojczyznę; - uogólnia postawę św. Jadwigi: odpowiedzialność za naród; - wyjaśnia paradoks świętości Kościoła mimo obecności w Nim grzeszników; - wskazuje w Nowym Testamencie fragmenty mówiące o ustanowieniu Eucharystii i Sakramentu Pokuty; - uogólnia postawy omawianych postaci; - interpretuje przypowieść o dobrym Samarytaninie; - łączy cytaty z Biblii z wydarzeniami z życia błogosławionych; - objaśnia metaforę moje Westerplatte ; - opisuje działalność charytatywną i fundacyjną królowej; - tłumaczy papieskie określenie Kościoła: rodzina ludzka i rodzina Boża; - wyjaśnia rolę sakramentów w życiu człowieka wierzącego; - porównuje postacie bł. Karola de Foucauld i św. Wojciecha; - wskazuje na przyczynę metamorfozy Adama Chmielowskiego; - wymienia innych niż Quattrocchi świętych małżonków; - podejmuje refleksję na temat współczesnego modelu patriotyzmu, np. w kontekście procesów integracyjnych z UE; - opisuje działalność charytatywną i fundacyjną królowej; - tłumaczy konieczność Kościoła w drodze do zbawienia; - tłumaczy zależność współdziałania człowieka z Bogiem i skuteczność sakramentów; - wskazuje na modlitwę i Eucharystię jako na źródło i wyraz wierności Bogu;

8 - podaje współczesne przykłady postaw altruistycznych; - podaje przykłady możliwych dla niego działań przygotowujących do podjęcia odpowiedzialności za rodzinę; - podaje przykłady możliwych dla niego działań przygotowujących do podjęcia odpowiedzialności za Ojczyznę; - charakteryzuje odpowiedzialność za naród w kontekście ideału ewangelicznego; IX. Czekam na Was - dokonuje autorefleksji: ważne wydarzenia w moim życiu; - tłumaczy, co znaczy, że Kościół jest pielgrzymujący, oczyszczający się i niebiański (np. łączy określenia z definicjami); - opowiada o Janie Chrzcicielu; - wyjaśnia symbolikę światła i ciemności; - wyjaśnia religijne znaczenie Wielkiego Postu; - wymienia części Triduum Paschalnego; - podaje podstawowe prawdy wiary związane z Duchem Świętym; - wymienia części i tajemnice różańca; - wymienia kilkoro świętych; - określa czas Adwentu i wyjaśnia jego istotę w kontekście ludzkich oczekiwań; - wyjaśnia religijny (nie tylko tradycyjny) sens Bożego Narodzenia; - wyjaśnia symbolikę posypywania głów popiołem; - wyjaśnia treść obchodów poszczególnych dni; - wymienia symbole Ducha Świętego - prezentuje modlitwę na różańcu; - odróżnia Uroczystość Wszystkich Świętych od Dnia Zmarłych; - wymienia symbole Adwentu; - wyjaśnia znaczenie Bożego Narodzenia jako Wcielenia Syna Bożego, który sprawił, że życie ludzkie ma sens; - podejmuje postanowienia wielkopostne i zachęca do tego innych; - porównuje Paschę żydowską z Paschą chrześcijańską - wyjaśnia symbolikę Ducha Świętego; - opisuje pochodzenie modlitwy różańcowej; - wyjaśnia istotę Kościoła pielgrzymującego, oczyszczającego się i niebiańskiego; - tłumaczy symbole adwentowe; - charakteryzuje liturgię Bożego Narodzenia; - wyjaśnia znaczenie modlitwy, postu i jałmużny w Wielkim Poście; - wyjaśnia treść obchodów poszczególnych dni; - tłumaczy, co znaczy pojęcie Paraklet ; - analizuje znaczenie słów modlitwy Zdrowaś Mario ; - prezentuje znalezione informacje na temat świętych; - podejmuje postanowienia adwentowe i potrafi zachęcać do tego innych; - bierze udział w pasterce, zachęca do tego innych, charakteryzuje liturgię bożego Narodzenia; - samodzielnie analizuje niedzielne czytanie wielkopostne; - wyjaśnia znaczenie obchodów Triduum Paschalnego w życiu chrześcijanina; - podaje informacje na temat zakonu Ducha Świętego;

Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą

Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I Gimnazjum (opracowane na podstawie poradnika metodycznego do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie I do podręcznika Szukam was ) Wymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy gimnazjum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych. Szukam was z serii Odsłonić twarz Chrystusa

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy gimnazjum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych. Szukam was z serii Odsłonić twarz Chrystusa Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy gimnazjum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Szukam was z serii Odsłonić twarz Chrystusa podręcznik nr AZ-31-01/10-KR-1/11 do nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Ludzie pytają o Mnie

Rozdział I Ludzie pytają o Mnie Wymagania edukacyjne w zakresie 1 klasy gimnazjum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Szukam was z serii Odsłonić twarz Chrystusa podręcznik nr AZ-31-01/10-KR-1/11 do nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA. Szukam was. Plan wynikowy nauczania religii dla klasy I gimnazjum. Program nr AZ-3-01/10 Pójść za Jezusem Chrystusem

W DRODZE DO WIECZERNIKA. Szukam was. Plan wynikowy nauczania religii dla klasy I gimnazjum. Program nr AZ-3-01/10 Pójść za Jezusem Chrystusem W DRODZE DO WIECZERNIKA Szukam was Plan wynikowy nauczania religii dla klasy I gimnazjum Program nr AZ-3-01/10 Pójść za Jezusem Chrystusem Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 2 Temat Katecheza wstępna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE z katechezy w zakresie V klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/1 i podręcznika nr AZ-22-01/1-5 Umiłowani w Jezusie Chrystusie pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 4. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu

Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu 1. Katecheza w szkole moim wyborem - Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania obowiązujące na lekcji 2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania - Wymieniam siedem darów

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum

Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum Liczba godzin Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum Temat/cele lekcji 1. Katecheza w szkole moim wyborem. Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013 katechetka Genowefa Szymura Ocena dopuszczająca * podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości Ocena dostateczna,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. SPOTYKAM BOGA 1. zna życie św. Rafała Kalinowskiego 2. potrafi wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17. Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Boża wspólnota 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2014 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Prace domowe. Aktywność ucznia na lekcji. Śpiew poznanych pieśni,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA I. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

RELIGIA KLASA I. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. RELIGIA KLASA I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wie, że język może być rozumie istotę kontraktu,

Bardziej szczegółowo

RELIGIA- KLASA IV I PÓŁROCZE

RELIGIA- KLASA IV I PÓŁROCZE RELIGIA- KLASA IV Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia wszelkiej współpracy, - przychodzi na zajęcia nieprzygotowany (brak

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę Ocena niedostateczny nr AZ-2-01/10 Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Będziesz miłował Pana Boga swego Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Szukam prawdy o sobie 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV, V, VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV, V, VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV, V, VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne z trzech jednostek lekcyjnych, kartkówki z trzech jednostek lekcyjnych, wypowiedzi w trakcie katechezy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności. Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII KLASA VI

WYMAGANIA Z RELIGII KLASA VI WYMAGANIA Z RELIGII KLASA VI wymienia znaki towarzyszące Zesłaniu Ducha Świętego; - wymienia sposoby świętowania niedzieli; powie, kto stoi na czele Kościoła katolickiego? - podaje imię obecnego papieża;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Religia Ryszard Szczypel

WYMAGANIA EDUKACYJNE Religia Ryszard Szczypel klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE Religia Ryszard Szczypel Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą Rozdział I. Ludzie pytają o Mnie wymienia trzy kojarzy wyrażenia podaje przykłady wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI 1. Interpretacja życia w świetle wiary - uczeń pogłębia świadomość dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym i odnajduje ślady Boga w otaczającym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Boża wspólnota 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy drugiej gimnazjum I półrocze

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy drugiej gimnazjum I półrocze Wymagania edukacyjne z religii dla klasy drugiej gimnazjum I półrocze Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Boża wspólnota 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - klasa VI

Wymagania edukacyjne - klasa VI Wymagania edukacyjne - klasa VI Rozdział I ROK KOŚCIELNY - opowiada wydarzenie Zesłania Ducha Świętego (Dz 2, 1-17); - wymienia sposoby świętowania niedzieli; - wyjaśnia, co to znaczy, że Kościół ma strukturę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6)

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) - jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany - wzorowo prowadzi zeszyt - zawsze odrabia zadania domowe - potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ im. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ im. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ im. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Obszary podlegające ocenianiu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości. Formułuje modlitwę, w której

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi Nabywane

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający

Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Wymagania edukacyjne dla kl. IV z religii, opracowane według programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ 2-01/10 Podręcznik: Jestem chrześcijaninem Tytuł działu I. Żyję w przyjaźni z Jezusem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus przychodzi do nas podczas Mszy Świętej z serii Dar Jezusa podręcznik nr OW-2.2/61/10 do

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA RELIGII

SYSTEM OCENIANIA RELIGII Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA RELIGII W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE red. ks. J. SZPET, D. JACKOWIAK KSIĘGARNIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie Nauczyciel: mgr Iwona Habrzyk Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum Podręcznik nr KR-32-02/13-KR-13/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I Semestr I

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I Semestr I Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I Semestr I I. Słowo o sobie poznajmy się dostrzega dary, które otrzymał od Boga; wylicza, co daje udział w katechezie szkolnej; opowiada o doświadczeniach uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii. w 6 klasie Szkoły Podstawowej im.a. Mickiewicza w Gogolewie

Przedmiotowy System Oceniania z Religii. w 6 klasie Szkoły Podstawowej im.a. Mickiewicza w Gogolewie Przedmiotowy System Oceniania z Religii w 6 klasie Szkoły Podstawowej im.a. Mickiewicza w Gogolewie opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Przemienieni przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ WOM KRAKÓW

OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ WOM KRAKÓW PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z RELIGII KAT. W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAO EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU PÓJŚD ZA JEZUSEM I PODRĘCZNIKA SZUKAM WAS nr AZ-31-01/10KR/11

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r.

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Nauczyciel prowadzący: Jadwiga Staśko Na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Użyte kolory: Kolor czarny materiał obowiązkowy na poziomie podstawowym Kolor Ubuntu Orange - materiał rozszerzony na ocenę celującą Księga PŚ (Czytać ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII

KRYTERIA OCEN Z RELIGII KRYTERIA OCEN Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI. Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku.

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI. Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku. KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował zakres

Bardziej szczegółowo

Religia, kl. 2 G, NaCoBeZu

Religia, kl. 2 G, NaCoBeZu Religia, kl. 2 G, NaCoBeZu 1. Katecheza w szkole moim wyborem. - Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania obowiązujące na lekcji. 2. Moje życie moim szczęściem - Potrafię podać definicję szczęścia

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Klasa I gimnazjum religia. Nauczyciel: ks. Aleksander Michalak T E M A T

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Klasa I gimnazjum religia. Nauczyciel: ks. Aleksander Michalak T E M A T S T YC Z E Ń G R U D Z I E Ń L I S T O P A D P A Ź D Z I E R N I K W R Z E S I E Ń SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Klasa I gimnazjum religia MIESIĄC Nr lekcji Liczba godzin Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Na ocenę celującą uczeń: Opanował materiał przewidziany programem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne. 2. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo