I. Ludzie pytają o Mnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Ludzie pytają o Mnie"

Transkrypt

1 RELIGIA - KLASA I I. Ludzie pytają o Mnie Uczeń: - rozumie istotę kontraktu; - wie, że język może być źródłem nieporozumień; - rozumie ważność i wartość zadawanych pytań w życiu codziennym i naukowym; - na podstawie Ewangelii charakteryzuje postawę Zacheusza i Heroda; - podaje przykłady zaufania jako aktu psychicznego, społecznego i religijnego; - wymienia trzy typy doświadczenia religijnego; - opowiada własnymi słowami przypowieść Kierkegaarda o błaźnie z cyrku; - wymienia trzy sposoby poznawania rzeczywistości; - wie, że język może być źródłem nieporozumień i próbuje wskazać ich przyczyny; - z rozsypanki pytań wybiera pytania egzystencjalne; - dokonuje autoanalizy uogólniając wymienione postawy; - ilustruje opowieść o zwątpieniu Piotra; - tłumaczy, czym jest chrześcijańskie pojęcie przyszłości jako czasu należącego do Boga; - podejmuje próbę interpretacji opowiadania; - podaje przykłady trzech sposobów poznawania rzeczywistości; - kojarzy wyrażenia potoczne z odpowiednimi wyrażeniami religijnymi; - układa osobistą hierarchię pytań egzystencjalnych; - formułuje pytania etyczne; - dokonuje autoanalizy: co rozumiem, a w co wierzę; - omawia trzy typy doświadczenia religijnego; - streszcza, co spotkało św. Pawła na Areopagu; - wie, czym zajmuje się filozofia i teologia; - wyjaśnia znaczenie religijne wyrażeń potocznych związanych z życiem religijnym; - formułuje pytania egzystencjalne; - próbuje odpowiadać na pytania etyczne w świetle swojej wiedzy religijnej i sumienia; - wyjaśnia istotę wiary religijnej; - podaje przykłady doświadczeń religijnych; - dokonuje porównania opowieści o błaźnie i zdarzenia z życia św. Pawła; - uzasadnia własną motywację uczęszczania na religię; - uzasadnia potrzebę troski o własny język religijny; - uzasadnia kolejność pytań we własnej hierarchii pytań egzystencjalnych; - formułuje kryteria oceny czynów; - bierze udział w dyskusji, formułując kontrargumenty; - podejmuje zadania głoszenia wiary; - podaje przykłady współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych; II. Ludzie poszukują Mnie - wylicza nazwy religii i poprawnie je zapisuje; - rozumie określenia: lud wybrany oraz starsi bracia w wierze ; - wyjaśnia pojęcia: monoteizm, religia abrahamiczna;

2 - wyjaśnia, kim był Mahomet; - wie, na czym polega istota chrześcijaństwa; - ucz. tłumaczy znaczenie słowa: ekumenizm ; - rozumie przyczynę wielości religii; - podaje po trzy podobieństwa i różnice między judaizmem - a chrześcijaństwem; - wyjaśnia, kim był Mahomet; - recytuje z pamięci Apostolski Symbol Wiary; - wymienia trzy zadania ruchu ekumenicznego; - wyjaśnia sformułowanie Dzieci jednego Boga ; - wyjaśnia, na czym polega antysemityzm, - tłumaczy, dlaczego antysemityzm jest grzechem; - podaje przynajmniej trzy cechy islamu; - wyjaśnia, czym jest szczęście w kontekście wiary (ośmiu błogosławieństw); - wskazuje wzór jedności Kościoła (Trójcę Świętą) i źródło jedności (Eucharystię); - wymienia religie o największej liczbie wyznawców; - podaje przykłady z Nowego Testamentu świadczące, że Jezus był Żydem; opisuje wybrany zwyczaj żydowski; - charakteryzuje wybrany filar islamu; - porównuje świecką i chrześcijańską koncepcję szczęścia ludzkiego (osiem błogosławieństw oraz szczęście eschatologiczne nowe niebo i nowa ziemia ), - wymienia kilka Kościołów należących do Kościoła Katolickiego i innych wyznań; - potrafi opisać stosunek Kościoła Katolickiego do innych religii; objaśnia znaczenie zasady wolności sumienia i wyznania; - wyjaśnia religijną relację między chrześcijaństwem a judaizmem; - wyjaśnia stosunek Kościoła Katolickiego do islamu (np. na podstawie wypowiedzi bpa Claverie); odróżnia wyznawców islamu od ekstremistów islamskich; - wyjaśnia wybrane przez siebie paradoksy wiary chrześcijańskiej; - komentuje warunki dialogu ekumenicznego; III. Mówię do Was - wyjaśnia, że człowiek może poznać Boga; - wyjaśnia jaka jest wartość Biblii dla człowieka wierzącego; - rozumie, na czym polega zjawisko kontekstu w codziennej komunikacji i w interpretacji Biblii; - wyjaśnia, co znaczy teza, że słowa w języku polskim mają różne znaczenie od oryginalnych słów Pisma Świętego, co może prowadzić do złego rozumienia tekstów biblijnych; - wyjaśnia znaczenie środków stylistycznych w interpretacji Biblii; - wyjaśnia, że czytając Pismo Święte spotykamy Jezusa Chrystusa; - wyjaśnia, że człowiek może poznać Boga przez dzieła stworzenia; - korzystając z instrukcji odszukuje w Biblii cytat na podstawie odnośnika; - podaje przykłady odpowiedniej interpretacji Pisma Świętego w kontekście kulturowym: zwyczajów związanych z grzebaniem zmarłych oraz sposobu witania się na Wschodzi (z podręcznika); - krytycznie (nie dosłownie) czyta i analizuje teksty biblijne; - podaje przykłady środków stylistycznych w Piśmie Świętym: metaforę;

3 - określa główny cel czytania Biblii; - wyjaśnia tezę, że Bóg objawia się jako Stwórca w przyrodzie, działa w ludzie wybranym (historia ludu) oraz w Jezusie Chrystusie, którego nauka i działanie zostały spisane w Nowym Testamencie; - samodzielnie odszukuje w Biblii cytat na podstawie odnośnika; - podaje przykłady nieporozumień w związku z nieuwzględnianiem kontekstu; - potrafi z pomocą nauczyciela przypomnieć sobie wysłuchane z uwagą komentarze do czytań w czasie Mszy Świętej; - podaje przykłady środków stylistycznych w Piśmie Świętym: metaforę, wyolbrzymienie; - charakteryzuje trzy sposoby czytania Pisma Świętego (indywidualne, wspólnotowe, liturgiczne); - omawia natchnienie Ducha Świętego w Piśmie Świętym (natchnienie do działania, mówienia i pisania); - sam tworzy odnośniki do tekstów Pisma Świętego; - stosuje zasadę kontekstu w interpretacji Pisma Świętego - wyjaśnia sens pracy biblistów; - samodzielnie lokalizuje w tekście biblijnym środki stylistyczne; - wyjaśnia, na czym polega uniwersalność przekazu biblijnego; - wyjaśnia kwestię złożoności autorstwa (Boga i ludzi) Pisma Świętego; - wykazuje się wiedzą o Biblii: jej budowie, językach oryginału, tłumaczeniach, różnicach w kanonie różnych wyznań; - podaje przykłady odpowiedniej interpretacji Pisma Świętego w kontekście kulturowym: zwyczajów związanych z grzebaniem zmarłych oraz sposobu witania się na Wschodzi (z podręcznika); - korzysta z komentarzy (przypisów) w czasie lektury Pisma Świętego i dopasowuje do czytań w czasie Mszy Świętej; - interpretuje teksty biblijne, wykorzystując wiedzę o środkach językowych; - dokonuje wyboru swego biblijnego przyjaciela i uzasadnia wybór; IV. Dałem Wam wszystko - odczytuje opowiadanie o stworzeniu świata jako utwór ku chwale Boga; - na podstawie wskazanych fragmentów Biblii odczytuje prawdy religijne zawarte w opisach stworzenia człowieka (notatka); - interpretuje podane cytaty z opowiadania o stworzeniu świata w odniesieniu do pracy ludzkiej; - wyjaśnia wolność jako dar od Boga; - rozumie religijne przesłanie opowiadań o stworzeniu świata; - tłumaczy, co odróżnia człowieka od zwierząt; - wiąże biblijny nakaz odpoczynku z trzecim przykazaniem Bożym; - tłumaczy, na czym polega związek między wolnością a odpowiedzialnością; - formułuje prawdy religijne wypływające z analizowanych fragmentów; - wymienia i omawia prawdy religijne zawarte w opisach stworzenia człowieka; - omawia chrześcijańską koncepcję pracy, interpretując pod tym kątem całość opowiadania o stworzeniu świata i człowieka; - wskazuje fragment biblijny mówiący o narodzinach ludzkiej

4 wolności; - porównuje dwa teksty biblijne poruszające tę samą tematykę (wcześniejszy i późniejszy opis stworzenia świata); - wyjaśnia pojęcie godności człowieka; - przedstawia plan organizacji własnej pracy wg biblijnych wskazówek; - objaśnia rolę Dekalogu w kontekście wolności człowieka; - wykorzystuje do interpretacji tekstów biblijnych metody analizy: kontekst, znaczenie słów, środki stylistyczne; - wyjaśnia sformułowania: otrzymać ducha przybrania za synów, być dziedzicem Boga (chrześcijańska koncepcja godności człowieka); - ocenia współczesne zjawiska dotyczące pracy ludzkiej z perspektywy chrześcijańskiej; - wyjaśnia społeczne konsekwencje jednostkowego przekroczenia granic wolności; - wyjaśnia społeczne konsekwencje jednostkowego przekroczenia granic wolności; II PÓŁROCZE V. Prowadziłem Was - rozumie znaczenie podejmowania wyzwań w życiu ; - przedstawia różne tradycje swojej rodziny; - tłumaczy związek wolności i odpowiedzialności; - recytuje Dekalog; - wymienia proroków czasów rozbicia narodu wybranego: Izajasza i Jeremiasza; - opowiada o niewoli babilońskiej; - wskazuje wezwanie Boże jako najważniejsze zadanie dla człowieka wierzącego; - opowiada, na czym polega Święto Paschy; - opisuje zawarcie przymierza Boga z ludem (przymierze synajskie); - wyjaśnia nakazy i zakazy Boga jako wyraz opieki Boga nad ludźmi; - opisuje bardzo ogólnie treść ich przepowiadania: wezwanie do nawrócenia Izajasza i zapowiedź nowego przymierza przez Jeremiasza; - opisuje ogólnie treść przepowiadania czasów niewoli babilońskiej: Izajasza zapowiedź Zbawiciela i Ezechiela; - tłumaczy symbolikę drogi jako metafory ludzkiego życia; - podaje podstawowe informacje o Mojżeszu; - wyjaśnia biblijną historię wędrówki ludu wybranego w kontekście wiary w działanie Boga; - opisuje starotestamentowe pochodzenia Dekalogu; - tłumaczy, na czym polega krytyczne podejście w stosunku do współczesnych proroctw (np. obietnic w reklamie); - wyjaśnia, na czym polega niewola dosłownie (utrata wolności politycznej przez naród) i przenośnie ( niewola grzechu); - interpretuje decyzję Abrama o wyruszeniu z ziemi rodzinnej; - wyjaśnia funkcje pamięci indywidualnej, rodzinnej, narodowej; - rozważa paradoks zawarcia przymierza w kontekście wolności człowieka; - tłumaczy, na czym polega wyjątkowość człowieka jako istoty odpowiedzialnej za przymierze z Bogiem; - wyjaśnia, na czym polega aktualność proroctw; - ilustruje związki między Starym Testamentem i Nowym Testamentem;

5 - podaje przykłady z osobistych doświadczeń podejmowania wyzwań życiowych i ich oceny w świetle życia chrześcijańskiego; - wyjaśnia istotę Święta Paschy i kolacji sederowej w religii żydowskiej; - wyjaśnia, na czym polega trudność ludzkiej wolności; - interpretuje Dekalog jako wyraz opieki nad ludźmi; - analizuje przekazy współczesnych proroctw w świetle wiary: wyraża i uzasadnia chrześcijańską nadzieję w wiary: wyraża i uzasadnia chrześcijańską nadzieję w świetle proroctw; - analizuje obrazy o tematyce religijnej w kontekście Pisma Świętego; VI. Jestem z Wami - wyjaśnia znaczenie słowa: Mesjasz ; - argumentuje, że Jezus jest postacią historyczną; - wyjaśnia, czym jest kanon Pisma Świętego; - recytuje z pamięci Wyznanie wiary ; - wyjaśnia, dlaczego najlepiej poznajemy Boga przez Jezusa Chrystusa; - ocenia przykłady ludzkich postaw wobec życia w świetle wiary; - wyjaśnia znaczenie słowa: autorytet i podaje przykłady autorytetów; - wyjaśnia znaczenie słowa: sumienie - Omawia współczesne zjawisko ukrycia Jezusa i ocenia je w świetle wiary; - wymienia przynajmniej dwa dokumenty historyczne potwierdzające istnienie Jezusa; - wymienia autorów Ewangelii; - tłumaczy, czym jest Wcielenie Boga ; - interpretuje obraz Rembrandta: miłość ojcowska i macierzyńska Boga Ojca; - charakteryzuje ewangeliczny ideał pełni człowieczeństwa; - tłumaczy różnicę między autorytetem ludzkim a autorytetem Boga; - podaje życiowe przykłady działania sumienia; - układa chronologicznie historię zbawienia ; - wymienia większość dokumentów historycznych potwierdzających istnienie Jezusa; - tłumaczy mechanizm rozbieżności informacyjnych w różnych tekstach Nowego Testamentu; - tłumaczy paradoksy związane z Wcieleniem Syna Bożego; - wyjaśnia różnicę między fałszywym obrazem Boga a prawdziwym, ukazanym przez Jezusa Chrystusa; - omawia postawę Korczaka jako przykład życia i śmierci dla innych; - podaje cechy autorytetu Boga i autorytetu człowieka; - wyjaśnia frazeologizmy z wyrazem sumienie ; - przedstawia znaczenie proroctw mesjańskich dla ludu wybranego; - dzieli dokumenty na chrześcijańskie i niechrześcijańskie; - uzasadnia wiarygodność Ewangelii; - wyjaśnia sens Wcielenia Syna Bożego; - przedstawia swoje rozumienie Boga Ojca w zaprojektowanym witrażu; - opisuje znaczenie Wcielenia Jezusa Chrystusa dla wartości codziennego życia; - wyjaśnia, dlaczego omylność ludzi wiary nie ma związku z nieomylnością Boga;

6 - wyjaśnia frazeologizmy z wyrazem sumienie ; - tłumaczy znaczenie wyrażeń: dni ostateczne, pełnia czasów ; - podejmuje próbę oceny wiarygodności dokumentów; - opisuje okoliczności powstania Ewangelii; - świadczy, że Jezus jest człowiekiem i Synem Bożym; - podejmuje zadanie głoszenia wiary; - bierze udział w dyskusji formułując kontrargumenty; - analizuje postawę Tesaloniczan i Koryntian, uogólniając je; - opisuje ideał człowieka sumienia omówiony przez Jana Pawła II; VII. Ludzie odnajdują Mnie - ucz. streszcza opowieść o próbie Abrahama; - podaje informacje na temat Samuela; - opowiada o Dawidzie z wyeksponowaniem jego postawy szlachetności i wierności Bożemu zakazowi; - opowiada historię Jonasza; - podaje przykłady poświęcania życia i ocenia je w świetle wiary; - wymienia formy pobożności maryjnej; - charakteryzuje świętego Maksymiliana Marię Kolbego; - podaje podstawowe informacje z biografii Jana Pawła II; - uogólnia postawę Abrahama, jako człowieka, który w pełni zawierzył Bogu; - uogólnia postawę Samuela: wsłuchanie się w głos Boga i posłuszeństwo wobec Niego; - uogólnia postawę Dawida: wierność Bogu w życiu ucznia, walka z pokusami; - uogólnia postawę Jonasza: bunt człowieka jako wyraz małoduszności; - opowiada dzieje braci Machabeuszy i uogólnia ich postawę; - wymienia wydarzenia z życia Maryi; - uogólnia postawę św. M. M. Kolbego jako wzory wiary i zaufania w najtrudniejszych sytuacjach życiowych; - wymienia trzy dokonania Jana Pawła II i uzasadnia ich wagę; - formułuje religijne przesłanie opowieści o próbie Abrahama; - interpretuje postać Samuela w kontekście współczesnego nastolatka; - tłumaczy, co znaczy, że prawdziwymi wrogami człowieka są jego grzechy; - wyjaśnia, że opowiadanie o Jonaszu nie jest historyczną, lecz obrazową, budującą opowieścią; - wyjaśnia, czym jest chrześcijański model dawania świadectwa wiary (w odróżnieniu od islamskiego); - wyjaśnia, dlaczego Maryja jest wzorem wielkodusznego zawierzenia Bogu, które uwalnia człowieka od strachu o siebie; - przewartościowuje pojecie zwycięstwa i klęski w kontekście wiary; - wymieni przydomki nadawane Janowi Pawłowi II; - wskazuje na zaufanie i posłuszeństwo jako na wyznaczniki wiary; - dokonuje autoanalizy: czy prawdziwie słucham Boga; - wyjaśnia istotę sakramentu pokuty; - omawia relację Jonasza z Bogiem; - objaśnia znaczenie wyrażenia męczeństwo dnia codziennego ; - tłumaczy, czym jest wyjątkowość kultu maryjnego; - tłumaczy konieczność budzenia nadziei: przygotowania się na trudne sytuacje życiowe; - charakteryzuje przesłanie Jana Pawła II dotyczące wiary w Jezusa

7 Chrystusa; - wyjaśnia historyczny kontekst ofiary Izaaka; - wskazuje na słuchanie jako warunek konieczny kontaktu z Bogiem; - wyjaśnia istotę sakramentu pokuty i w rozmowie potrafi zachęcać do korzystania z niego; - broni tezę, że można rozwiązywać problem buntu nawracając się (sakrament spowiedzi); - podejmuje wyzwania życiowe na miarę swojego wieku i potrafi o nich dyskutować; - opisuje wybrane święto maryjne; - wyjaśnia, na czym polega naśladowanie Jezusa Chrystusa; - uzasadnia wybrany przydomek Jana Pawła II powołując się na Jego konkretne dokonania; VIII. Jestem dla Was - tłumaczy istotę Kościoła i wskazuje na Jego ludzki i Boski charakter; - wymienia przykłady znaków w codziennym doświadczeniu; - opowiada o bł. Karolu de Foucauld i św. Wojciechu; - opowiada o Bracie Albercie; - opowiada o małżeństwie Quattrocchich; - opowiada o św. Stanisławie; - opowiada o św. Jadwidze Królowej; - wyjaśnia określenie żywe kamienie ; - wyjaśnia sakramenty jako znaki obecności Bożej; - wskazuje na te wydarzenia z biografii postaci, które świadczą o ich wierności Bogu; - uogólnia postawę Brata Alberta: czynne miłosierdzie wobec potrzebujących; - wyjaśnia metaforę parami do nieba ; - uogólnia postawę św. Stanisława: odpowiedzialność za ojczyznę; - uogólnia postawę św. Jadwigi: odpowiedzialność za naród; - wyjaśnia paradoks świętości Kościoła mimo obecności w Nim grzeszników; - wskazuje w Nowym Testamencie fragmenty mówiące o ustanowieniu Eucharystii i Sakramentu Pokuty; - uogólnia postawy omawianych postaci; - interpretuje przypowieść o dobrym Samarytaninie; - łączy cytaty z Biblii z wydarzeniami z życia błogosławionych; - objaśnia metaforę moje Westerplatte ; - opisuje działalność charytatywną i fundacyjną królowej; - tłumaczy papieskie określenie Kościoła: rodzina ludzka i rodzina Boża; - wyjaśnia rolę sakramentów w życiu człowieka wierzącego; - porównuje postacie bł. Karola de Foucauld i św. Wojciecha; - wskazuje na przyczynę metamorfozy Adama Chmielowskiego; - wymienia innych niż Quattrocchi świętych małżonków; - podejmuje refleksję na temat współczesnego modelu patriotyzmu, np. w kontekście procesów integracyjnych z UE; - opisuje działalność charytatywną i fundacyjną królowej; - tłumaczy konieczność Kościoła w drodze do zbawienia; - tłumaczy zależność współdziałania człowieka z Bogiem i skuteczność sakramentów; - wskazuje na modlitwę i Eucharystię jako na źródło i wyraz wierności Bogu;

8 - podaje współczesne przykłady postaw altruistycznych; - podaje przykłady możliwych dla niego działań przygotowujących do podjęcia odpowiedzialności za rodzinę; - podaje przykłady możliwych dla niego działań przygotowujących do podjęcia odpowiedzialności za Ojczyznę; - charakteryzuje odpowiedzialność za naród w kontekście ideału ewangelicznego; IX. Czekam na Was - dokonuje autorefleksji: ważne wydarzenia w moim życiu; - tłumaczy, co znaczy, że Kościół jest pielgrzymujący, oczyszczający się i niebiański (np. łączy określenia z definicjami); - opowiada o Janie Chrzcicielu; - wyjaśnia symbolikę światła i ciemności; - wyjaśnia religijne znaczenie Wielkiego Postu; - wymienia części Triduum Paschalnego; - podaje podstawowe prawdy wiary związane z Duchem Świętym; - wymienia części i tajemnice różańca; - wymienia kilkoro świętych; - określa czas Adwentu i wyjaśnia jego istotę w kontekście ludzkich oczekiwań; - wyjaśnia religijny (nie tylko tradycyjny) sens Bożego Narodzenia; - wyjaśnia symbolikę posypywania głów popiołem; - wyjaśnia treść obchodów poszczególnych dni; - wymienia symbole Ducha Świętego - prezentuje modlitwę na różańcu; - odróżnia Uroczystość Wszystkich Świętych od Dnia Zmarłych; - wymienia symbole Adwentu; - wyjaśnia znaczenie Bożego Narodzenia jako Wcielenia Syna Bożego, który sprawił, że życie ludzkie ma sens; - podejmuje postanowienia wielkopostne i zachęca do tego innych; - porównuje Paschę żydowską z Paschą chrześcijańską - wyjaśnia symbolikę Ducha Świętego; - opisuje pochodzenie modlitwy różańcowej; - wyjaśnia istotę Kościoła pielgrzymującego, oczyszczającego się i niebiańskiego; - tłumaczy symbole adwentowe; - charakteryzuje liturgię Bożego Narodzenia; - wyjaśnia znaczenie modlitwy, postu i jałmużny w Wielkim Poście; - wyjaśnia treść obchodów poszczególnych dni; - tłumaczy, co znaczy pojęcie Paraklet ; - analizuje znaczenie słów modlitwy Zdrowaś Mario ; - prezentuje znalezione informacje na temat świętych; - podejmuje postanowienia adwentowe i potrafi zachęcać do tego innych; - bierze udział w pasterce, zachęca do tego innych, charakteryzuje liturgię bożego Narodzenia; - samodzielnie analizuje niedzielne czytanie wielkopostne; - wyjaśnia znaczenie obchodów Triduum Paschalnego w życiu chrześcijanina; - podaje informacje na temat zakonu Ducha Świętego;

Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej

Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Klasa IV S E M E S T R I I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 1 Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające)

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. TYTUŁ ROZDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo Klasa I S E M E S T R I I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i Uczeń używa

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

uczeń potrafi stosować w życiu takie postawy, które czynią go przyjacielem Jezusa

uczeń potrafi stosować w życiu takie postawy, które czynią go przyjacielem Jezusa Lp. Temat lekcji Cele katechetyczne wymagania ogólne: Treści nauczania wymagania szczegółowe: Wiedza Umiejętności Metody i techniki Środki dydaktyczne Umiejętności z podstawy programowej 1. Spotkanie z

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

Zespół Gimnazjalno - Szkolny

Zespół Gimnazjalno - Szkolny WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I: SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ SŁUCHANIE

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis POWRÓT DO KORZENI Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego Daniel Juster Tłumaczenie: Krzysztof Dubis 1 Wstęp Judaizm mesjanistyczny jest ruchem oddolnym. Ogólnie rzecz ujmując, zjawisko to

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y Zamość 2012 KOLEGIUM REDAKCYJNE ks. Adam K. Firosz, ks. Zygmunt Jagiełło, ks. Mariusz R. Trojanowski

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

O MSZĘ ŚWIĘTĄ Autor Bogusław Nadolski TChr Wydawnictwo WAM

O MSZĘ ŚWIĘTĄ Autor Bogusław Nadolski TChr Wydawnictwo WAM ODPOWIEDZI NA 101 PYTAŃ O MSZĘ ŚWIĘTĄ Autor Bogusław Nadolski TChr Wydawnictwo WAM SPIS TREŚCI WSTĘP 1. Dlaczego raz mówimy Eucharystia", innym razem Najświętszy Sakrament?" Czy Najświętszy Sakrament jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY INTERPRETACJI TEKSTU BIBLIJNEGO W PRAKTYCE KAZNODZIEJSKIEJ

ZASADY INTERPRETACJI TEKSTU BIBLIJNEGO W PRAKTYCE KAZNODZIEJSKIEJ 99 PERSPECTIVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok VIII 2009 Nr 1 (14) Ks. Stanisław Dyk ZASADY INTERPRETACJI TEKSTU BIBLIJNEGO W PRAKTYCE KAZNODZIEJSKIEJ XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE

ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG nr29 czerwiec 2013 PROSTO Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE SPIS TREŚCI 4 WIZJONERZY 7 BYCIE KOBIETĄ OGROMNYM DAREM 11 KOBIETY W BIBLII - SILNA SŁABOŚĆ 13 PRAWOSŁAWNE

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek OD REDAKCJI KAZANIE Spis treści: s. 3. Boża łaska zawsze zaskakuje - Adrian Stróżek s. 5. Kolejny rok za nami - aktualności z WBST - Tomasz Bogowski s. 6. Ruch trzeciej kultury - dr Janusz Kucharczyk Bóg

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA

TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA WYDAWNICTWO KSIÊŻY SERCANÓW Tytuł oryginału Theology today: perspectives,

Bardziej szczegółowo

Kard. Ravasi na IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji

Kard. Ravasi na IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji (1070) niedziela, 7 października 2012 40 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji 15 Religia.tv

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

Recepcja Biblii w literaturze staropolskiej przegląd problematyki

Recepcja Biblii w literaturze staropolskiej przegląd problematyki 1 Recepcja Biblii w literaturze staropolskiej przegląd problematyki Zagadnienie obecności Biblii w literaturze staropolskiej jest wyjątkowo bogate, a jednocześnie niezwykle skomplikowane i wielopłaszczyznowe.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE

MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE Metody wprowadzające Co mówi Pismo Święte o... Katechizowani poszukują w Piśmie Świętym fragmentów na podany przez katechetę temat, np.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1 KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1. Specyfika katechezy biblijnej Głównym źródłem katechezy jest słowo Boże zawarte w świętej Tradycji i Piśmie Świętym (PDK 32). Jeśli katecheza ma być

Bardziej szczegółowo

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II I. Obowiązuje materiał z I etapu ( przemówienia Jana Pawła II do młodzieży polskiej) II. Przemówienia Ojca świętego do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich

Bardziej szczegółowo

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się!

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się! Ziemia Lubliniecka magazyn społeczno-kulturalny EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 nr 1/2014 (116) Nie lękajcie się! Szanowni Państwo! Minęło 13 lat od ukazania się pierwszego wydania

Bardziej szczegółowo