Tworzenie aplikacji J2EE w oparciu o Oracle Application Development Framework (ADF)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie aplikacji J2EE w oparciu o Oracle Application Development Framework (ADF)"

Transkrypt

1 352 Tworzenie aplikacji J2EE w oparciu o Oracle Application Development Framework (ADF)

2 Plan prezentacji 353 Architektura i technologie składowe Oracle ADF ADF Business Components jako warstwa logiki biznesowej Tworzenie aplikacji webowych w technologiach: ADF Business Components + JSP + Struts ADF Business Components + JSF + ADF Faces Podsumowanie

3 Architektura Oracle ADF 354

4 Oracle Application Development Framework (ADF) 355 Ukrywa złożoność J2EE oferując wizualne środowisko projektowe Zwiększa produktywność programisty typowa funkcjonalność jest już zaimplementowana programiści skupiają się na kodzie specyficznym dla danej aplikacji Oparty o uznane wzorce projektowe dla J2EE np. architektura Model-View-Controller dla aplikacji webowych Jest wynikiem ewolucji i integracji technologii dostępnych we wcześniejszych wersjach JDeveloper BC4J -> ADF Business Components, UIX -> ADF Faces

5 Zalety Oracle ADF 356 Dostępność narzędzia wspierającego framework: JDeveloper 10g Swoboda wyboru technologii ADF dla każdej z warstw wspiera różne technologie Kompleksowość oferowanych rozwiązań Obejmuje wszystkie warstwy aplikacji Uwzględnia wszystkie fazy rozwoju oprogramowania Niezależność od platformy Możliwość instalacji na dowolnym serwerze J2EE JDeveloper oferuje kreator instalacji ADF runtime dla popularnych serwerów J2EE

6 Warstwy Oracle ADF 357 Web & Wireless Clients Rich Clients Controller Model Business Services Business Services warstwa oferująca dostęp do różnych źródeł danych i obsługująca logikę biznesową Model warstwa abstrakcji zapewniająca spójne mechanizmy współpracy warstw View i Controller z różnymi implementacjami Business Services Controller obsługuje przepływ sterowania w aplikacji webowej View dostarcza interfejs użytkownika

7 Architektura Oracle ADF 358 * Schemat z Oracle ADF Developer s Guide

8 Moduły Oracle ADF 359 Oracle ADF Model Kluczowy element ADF Oferuje ujednolicone podejście do deklaratywnego wiązania różnych interfejsów użytkownika z różnymi usługami biznesowymi z różnymi Implementuje Data Control specyfikację JSR-227 dotyczącą warstwy abstrakcji usług biznesowych Oracle ADF Controller Integruje Struts i JSF z Oracle ADF Model Oracle ADF Faces Biblioteka komponentów JSF Oracle ADF Swing Rozszerzenie ADF Model dla aplikacji Swing Oracle ADF Business Components Upraszcza implementację usług biznesowych, szczególnie twórcom aplikacji korzystających wcześniej z 4GL (np. Oracle Forms)

9 Szablony aplikacji w JDeveloper 10g (10.1.3) 360 Szablon rozumiany jako wybór technologii Zwiększenie przejrzystości przez ograniczenie wyboru Szablony dostarczane jedynie dla wygody Gotowe szablony: Web Application: JSF, EJB, Toplink Web Application: JSF, ADF Business Components Web Application: JSF, EJB Web Application: JSP, Struts, ADF Business Components Java Application: ADF Swing, ADF Business Components Java Application: Java, Swing/JFC No Template: wszystkie technologie

10 ADF Zalecane zestawy technologii 361 Zalecany szablon dla programistów J2EE i nowych aplikacji: Business Services: EJB Session + Oracle Toplink Controller: JSF View: JSF + ADF Faces Zalecany szablon dla programistów migrujących z Oracle Forms: Business Services: ADF Business Components Controller: JSF View: JSF +ADF Faces W poprzednich wersjach JDevelopera wybrane szablony były oznaczone jako domyślne : Web Application [Default] (JSP, Struts, ADF BC) Preview & EA: Web Application [Default] (JSF, JSP, ADF BC) : brak wskazania domyślnych szablonów

11 ADF Przykładowa aplikacja 362 Model Controller View

12 JDeveloper 10g: Kroki tworzenia aplikacji webowej opartej o ADF 363 1) Utworzenie aplikacji Typowo z wybraniem jednego z szablonów 2) Zaprojektowanie warstwy usług biznesowych dla modelu Gdy usługi biznesowe w innej technologii niż ADF Business Components to dodatkowo utworzenie kontrolek danych 3) Zaprojektowanie przepływu sterowania dla kontrolera 4) Utworzenie stron - widoków

13 364 ADF Business Components jako warstwa logiki biznesowej

14 Tworzenie nowej aplikacji wg szablonu obejmującego ADF Business Components Wskazanie nazwy aplikacji, katalogu i szablonu 365 Powstają 2 projekty: Model i ViewController

15 Tworzenie komponentów w biznesowych opartych o tabele bazy danych (1/6) 366 Uruchomienie kreatora

16 Tworzenie komponentów w biznesowych opartych o tabele bazy danych (2/6) 367 Wybór połączenia z bazą danych Wybór tabel, które mają być reprezentowane jako obiekty encyjne

17 Tworzenie komponentów w biznesowych opartych o tabele bazy danych (3/6) 368 Wybór obiektów encyjnych, dla których mają zostać utworzone modyfikowalne widoki Wybór obiektów encyjnych, dla których mają zostać utworzone widoki tylko do odczytu

18 Tworzenie komponentów w biznesowych opartych o tabele bazy danych (4/6) Opcjonalne utworzenie domyślnego modułu aplikacji Domyślny moduł aplikacji zawiera wszystkie obiekty encyjne i widoki Domyślny moduł aplikacji umożliwia przetestowanie utworzonych komponentów Na potrzeby aplikacji zalecane jest utworzenie specjalizowanych ( odchudzonych ) modułów aplikacji 369

19 Tworzenie komponentów w biznesowych opartych o tabele bazy danych (5/6) 370 Opcjonalne utworzenie diagramu UML komponentów biznesowych Obiekty encyjne Widoki Moduł aplikacji

20 Tworzenie komponentów w biznesowych opartych o tabele bazy danych (6/6) 371 Efekt działania kreatora: Obiekty encyjne, widoki i opcjonalnie domyślny moduł aplikacji Asocjacje między obiektami encyjnymi dla encji powstałych z tabel powiązanych relacją klucza obcego Linki między widokami prezentującymi dane z obiektów encyjnych powiązanych asocjacjami

21 Rodzaje komponentów w biznesowych 372 Obiekty encyjne (Entity Objects) Reprezentują dane Odpowiadają za walidację i trwałość danych Widoki (View Objects) Udostępniają dane dla aplikacji Filtrują i zmieniają sposób prezentacji danych Moduły aplikacji (Application Modules) Publikują widoki dla aplikacji Odpowiadają za zarządzanie transakcjami

22 Obiekty encyjne (Entity Objects) 373 Reprezentują model biznesowy: Dane Reguły biznesowe: walidacja danych Jeden obiekt encyjny odpowiada jednej tabeli Obiekty encyjne mogą być powiązane asocjacjami Reprezentującymi zależności klucza obcego Umożliwiającymi dostęp do związanych encji

23 Obiekty encyjne - pliki 374 Generowane domyślnie: Emp.xml (obowiązkowy) - metadane o komponencie EmpImpl.java (opcjonalny) - dziedziczy z EntityImpl Reprezentuje wiersze Zawiera metody setter/getter dla atrybutów Generowane opcjonalnie: EmpDefImpl.java dziedziczy z EntityDefImpl Opisuje wszystkie instancje encji Wykorzystywana gdy konieczne modyfikacje metadanych w trakcie pracy aplikacji EmpCollImpl.java dziedziczy z EntityCollImpl Reprezentuje cache dla wierszy encji Niegenerowana gdyż domyślny mechanizm jest odpowiedni

24 Wybór r generowanych plików 375 W ramach edycji obiektu encyjnego można zadecydować o generacji opcjonalnych plików Java Dla klasy EntityImpl można wskazać, które metody mają się w niej pojawić Domyślnie metody setter/getter dla atrybutów Jeśli chcemy nadawać domyślne wartości atrybutom należy wskazać metodę create()

25 ADF BC Pobieranie identyfikatorów z sekwencji (1/2) 376 Utworzenie w bazie danych sekwencji i wyzwalacza CREATE SEQUENCE emp_seq START WITH 8001 INCREMENT BY 1; CREATE TRIGGER empno_trigger BEFORE INSERT ON emp FOR EACH ROW BEGIN IF (:NEW.empno IS NULL) THEN SELECT emp_seq.nextval INTO :NEW.empno FROM dual; END IF; END; /

26 ADF BC Pobieranie identyfikatorów z sekwencji (2/2) 377 Zmiana typu atrybutu obiektu encyjnego na DBSequence

27 ADF BC Walidacja danych (1/2) 378 Na poziomie obiektu encyjnego CompareValidator ListValidator RangeValidator MethodValidator

28 ADF BC Walidacja danych (2/2) 379 Walidacja poprzez domeny Utworzenie nowego typu danych domeny Wymuszającego odpowiedni format Specyfikującego dopuszczalne wartości Format/dopuszczalne wartości określa metoda validate(), której zadaniem jest generowanie wyjątku przy błędnych danych Wykorzystanie domeny jako typu danych dla atrybutu Mechanizm dla walidacji różnych atrybutów różnych encji

29 Asocjacje (1/2) 380 Umożliwiają dostęp do powiązanych obiektów encyjnych (poprzez opcjonalne metody dostępu) Oparte lub nie o ograniczenia w bazie danych Typy asocjacji: Związek asocjacji encje powiązane luźno, mogą istnieć niezależnie Związek kompozycji encja docelowa w pełni zależna od źródłowej, nie może wystąpienie encji docelowej istnieć bez powiązania z wystąpieniem encji źródłowej Usunięcie wystąpienia encji źródłowej powoduje usunięcie powiązanych z nią wystąpień encji docelowej

30 Asocjacje (2/2) 381 Metody dostępu: W Emp: setdept(...), getdept() zwraca DeptImpl W Dept: getemp() zwraca RowIterator

31 Widoki (View( Objects) 382 Udostępniają dane aplikacjom Można je do stroić do wymagań aplikacji poprzez: Wybór atrybutów Dodanie atrybutów wyliczeniowych Dodanie klauzul WHERE i ORDER BY Oparcie o kilka obiektów encyjnych (JOIN) Mogą być powiązane linkami reprezentującymi zależności Master-Detail

32 Widoki - pliki 383 Generowane domyślnie: EmpView.xml (obowiązkowy) metadane o komponencie EmpViewImpl.java (opcjonalny) - dziedziczy z ViewObjectImpl Reprezentuje widok Zawiera dodane metody biznesowe Generowane opcjonalnie: EmpViewRowImpl.java (opcjonalny) dziedziczy z ViewRowImpl Reprezentuje wiersze widoku Zawiera metody setter/getter dla atrybutów EmpDefImpl.java dziedziczy z ViewDefImpl reprezentuje metadane w trakcie pracy aplikacji

33 View Objects a widoki interfejsu użytkownika 384 ViewObjects stanowią część warstwy Business Services! Typowo View Object jest wykorzystywany jako źródło danych dla strony w warstwie View View Object może być również wykorzystany do wydawania "w tle" pomocniczego zapytania na żądanie!

34 Edycja właściwow ciwości widoków 385 Modyfikacja klauzul WHERE i ORDER BY W trybie eksperckim możliwa swobodna edycja zapytania, ale problem z mapowaniem atrybutów Możliwość parametryzacji (styl? Lub :1)

35 Atrybuty wyliczeniowe 386 Przykład: całkowite zarobki pracownika (SAL + COMM)

36 Widoki tylko do odczytu 387 Nieoparte o encje tylko o jawnie podane zapytanie SQL Jeśli widok nie będzie służył do modyfikacji danych, (np. widok dla LOV) oparcie go o zapytanie SQL z pominięciem encji zwiększa efektywność

37 Współpraca praca widoków w i obiektów encyjnych 388 Odczyt danych Odczyt bezpośrednio z bazy danych Atrybuty bazowe buforowane i walidowane w encjach BD EO getxxx() VO Modyfikacja danych Widok modyfikuje cache obiektu encyjnego Obiekt encyjny modyfikuje stan bazy danych BD EO setxxx() VO

38 Moduły y aplikacji (Application( Modules) 389 Publikują widoki dla aplikacji Aplikacja "łączy się" z modułem apl. Widok aby był dostępny musi być w module aplikacji Obsługują transakcje Każdy moduł powinien zawierać komponenty (encje i widoki) niezbędne do realizacji konkretnego zadania Im mniejszy moduł tym większa efektywność Moduły można zagnieżdżać (modularność!) Za obsługę transakcji odpowiada moduł nadrzędny

39 Moduły y aplikacji - pliki 390 Generowane domyślnie: AppModule.xml (obowiązkowy) - metadane o komponencie AppModuleImpl.java (opcjonalny) - dziedziczy z ApplicationModuleImpl Reprezentuje moduł Zawiera dodane metody biznesowe Generowany opcjonalnie: AppModuleDefImpl.java dziedziczy z ApplicationModuleDefImpl reprezentuje metadane w trakcie pracy aplikacji

40 Edycja modułu u aplikacji 391 Dodawanie/usuwanie komponentów Ewentualne dodawanie modułów zagnieżdżonych

41 Dodawanie metod biznesowych 392 Do realizacji specyficznych zadań można utworzyć dodatkowe metody biznesowe Należy przemyśleć, na jakim poziomie metoda powinna być dodana Na poziomie obiektów encyjnych: Metody wykorzystywane w walidacji, nieudostępniane klientom Na poziomie obiektów widoków: Metody użyteczne dla wszystkich klientów korzystających z danego widoku Na poziomie modułów aplikacji: Metody specyficzne dla modułu aplikacji

42 Testowanie komponentów w biznesowych w JDeveloper (1/2) JDeveloper umożliwia przetestowanie komponentów biznesowych w oderwaniu od konkretnego interfejsu narzędziem BC Browser Ułatwia lokalizację błędów Umożliwia przeglądanie i edycję poprzez widoki, obserwację działania linków między widokami Nie pozwala na uruchamianie dodanych metod 393

43 Testowanie komponentów w biznesowych w JDeveloper (2/2) 394 Przeglądanie widoku w oddzielnym oknie

44 395 Tworzenie aplikacji webowej MVC opartej o komponenty biznesowe, JSP i Struts

45 Wykorzystywane technologie 396 * Schemat z Oracle ADF Developer s Guide

46 Struts: : Diagram przepływu miedzy stronami 397 JDeveloper 10g ułatwia korzystanie ze Struts poprzez diagramy przepływu sterowania ADF oferuje 2 niestandardowe komponenty: DataPage kombinacja DataAction i PageForward; dla stron korzystających z danych modelu DataAction akcja wywołująca metody z warstwy Business Services

47 Tworzenie stron JSP widoków w (1/8) 398 Dwuklik na ikonie strony Dodawanie komponentów ADF reprezentujących dane Po umieszczeniu (drag&drop) elementu modelu na stronie, pojawia się okienko z wyborem sposobu prezentacji

48 Tworzenie stron JSP widoków w (2/8) Źródło JSP 399 page contenttype="text/html;charset=windows-1250"%> taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%> taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" prefix="html"%> <html> <head>...</head> <body> <html:errors/> <table border="1" width="100%"> <tr> <th> <c:out value="${bindings.empview1.labels[\'empno\']}"/> </th>... </tr> <c:foreach var="row" items="${bindings.empview1.rangeset}"> <tr> <td> <c:out value="${row.currencystring}"/> </td> <td> <c:out value="${row[\'empno\']}"/> <br/> </td>... </c:foreach> </table> </body> </html>

49 Tworzenie stron JSP widoków w (3/8) 400 Uruchomienie Koniecznie z diagramu Struts! (aby poprzez kontroler) Efekt działania

50 Tworzenie stron JSP widoków w (4/8) 401 Dodanie przycisków do nawigacji po wynikach zapytania

51 Tworzenie stron JSP widoków w (5/8) 402 Przyciski nawigacyjne kod i efekt działania <html:form action="/browseemp.do"> <html:hidden property="${bindings.statetokenid}" value="${bindings.statetoken}"/> <html:submit property="event_previousset" value="previousset" disabled="${!bindings.previousset.enabled}"/> <html:submit property="event_nextset" value="nextset" disabled="${!bindings.nextset.enabled}"/> </html:form> Wskaźnik bieżącego wiersza

52 Tworzenie stron JSP widoków w (6/8) 403 Formatka do edycji

53 Tworzenie stron JSP widoków w (7/8) 404 Zmiana własności przycisków Etykiety Aktywność <html:submit property="event_commit" value="ok" disabled="${!bindings.commit.enabled}"/> <html:submit property="event_rollback" value="anuluj" disabled="${!bindings.rollback.enabled}"/> Definicja nawigacji w odpowiedzi na zdarzenia Predefiniowane np. Commit, Rollback Aplikacji np. Edit

54 Tworzenie stron JSP widoków w (8/8) 405 Zmiana bieżącego wiersza Generacja zdarzeń aplikacji Ręczna edycja <html:link href="browseemp.do? event=setcurrentrowwithkey &rowkey=${row.rowkeystr}&event=edit"> Edit </html:link>

55 Efekty walidacji na poziomie komponentów w biznesowych 406 ApplicationResources.properties... errors.header=<h3><font color\="red"> Niepoprawne dane</font></h3> Musisz poprawi\u0107 poni\u017csze b\u0142\u0119dy\:<ul>... <html:errors/>... editemp.jsp

56 Tworzenie formularzy master-detail 407 Strony oparte o View Objects powiązane linkiem Dla /displaydept Dla /displayemp Link "Details" należy oprogramować by generował zdarzenie "Details" i zmieniał bieżący wiersz

57 408 Tworzenie aplikacji webowej MVC opartej o komponenty biznesowe, JSF i ADF Faces

58 Wykorzystywane technologie 409 * Schemat z Oracle ADF Developer s Guide

59 Czym jest ADF Faces? 410 Technologia tworzenia widoków w Oracle Application Development Framework (ADF) Bogata biblioteka komponentów interfejsu użytkownika oparta o JSF Port ADF UIX Technologii widoków specyficznej dla Oracle (obecnie zarzuconej) Cechującej się bogactwem zaawansowanych komponentów Wspierającej różne typy urządzeń Wykorzystywanej przez Oracle (np. Enterprise Manager) Wraz z Oracle JDeveloper 10g (10.1.3) API zostało zamrożone Współpracują z implementacjami JSF JSF RI 1.1 lub nowsza Apache MyFaces lub nowsza W styczniu 2006 podarowane Apache Software Foundation Wspierane przez wizualne edytory w JDeveloper Oracle pracuje również nad pełnym wsparciem ADF Faces w Eclipse

60 Zalety ADF Faces w porównaniu ze standardowymi JSF 411 Bogaty zestaw zaawansowanych komponentów interfejsu użytkownika, konwerterów i walidatorów W tym konwertery/walidatory wykorzystujące JavaScript do wczesnej walidacji po stronie klienta Wsparcie dla mechanizmu file upload Wsparcie dla okienek dialogowych Zastępniki dla standardowych znaczników oferujące większą funkcjonalność Większa wydajność Np. w zakresie zachowywania stanu (po stronie klienta i serwera) Integracja z Oracle ADF Partial Page Rendering (w stylu AJAX!) UWAGA: Znaczniki ADF Faces <af: > <afh: > można mieszać (z pewnymi ograniczeniami) ze standardowymi

61 ADF Faces Przykłady komponentów 412 <af:panelpage> <af:choosecolor> <af:table> <af:processtrain> < af:choosedate > <af:commandbutton> <af:selectordershuttle> <af:selectrangechoicebar> <af:menubar> <af:menutabs>

62 Tworzenie stron JSF widoków w (1/5) 413 Tworzenie strony-widoku JSF JSP + ADF Faces Edytor wizualny Elementy z modelu wybierane z Data Control Palette Dla kontrolek reprezentujących View Objects z ADF Business Components, oprócz opcji prezentacji pojedynczych widoków (jak dla JSP), możliwość prezentacji widoków master-detail na jednej stonie Widok zagnieżdżony może stanowić model dla formularza master-detail

63 Tworzenie stron JSF widoków w (2/5) 414 Wybór sposobu prezentacji danych z modelu Po umieszczeniu (drag&drop) elementu modelu na stronie, pojawia się okienko z wyborem sposobu prezentacji

64 Tworzenie stron JSF widoków w (3/5) 415 Wynik działania kreatora (edytor wizualny)

65 Tworzenie stron JSF widoków w (4/5) 416 Wynik działania kreatora (fragment kodu źródłowego strony) taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h"%> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f"%> taglib uri="http://xmlns.oracle.com/adf/faces" prefix="af"%> taglib uri="http://xmlns.oracle.com/adf/faces/html" prefix="afh"%> <f:view> <afh:html> <afh:head title="empdept"> <meta http-equiv="content-type"... content="text/html; charset=windows-1250"/> </afh:head> <afh:body> <af:messages/> <h:form> <af:panelgroup layout="vertical"> <af:panelheader text="deptview1"> <af:panelform> <af:inputtext value="#{bindings.deptno.inputvalue}" label="#{bindings.deptno.label}" readonly="true"/> <af:inputtext value="#{bindings.dname.inputvalue}" label="#{bindings.dname.label}" readonly="true"/> <af:inputtext value="#{bindings.loc.inputvalue}" label="#{bindings.loc.label}" readonly="true"/> Odwołania do modelu poprzez bindings

66 Tworzenie stron JSF widoków w (5/5) 417 Działająca aplikacja

67 Podsumowanie 418

68 Oracle ADF - Podsumowanie 419 Odpowiedni szkielet aplikacji (framework) jest kluczem do osiągnięcia satysfakcjonującej produktywności projektantów aplikacji J2EE Zalety Oracle ADF: Oparty o uznane wzorce projektowe i technologie Daje swobodę wyboru technologii Niezależny od platformy (przenaszalny) Wspierany przez wygodne narzędzie JDeveloper 10g Dwa zalecane przez Oracle zestawy technologii: Dla programistów J2EE: EJB+Toplink, JSF, ADF Faces Dla programistów migrujących z Oracle Forms: ADF Business Components, JSF, ADF Faces

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0. Przegląd produktu IBM Business Process Manager

IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0. Przegląd produktu IBM Business Process Manager IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0 Przegląd produktu IBM Business Process Manager ii Przegląd Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Praca dyplomowa magisterska Portal firmowy wspierający obieg dokumentów zbudowany za pomocą MS SharePoint 2010 Autor: Marcin Róg Kierujący

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer i Oracle Form Builder

Oracle Designer i Oracle Form Builder Oracle Designer i Oracle Form Builder Materiały szkoleniowe 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Wprowadzenie do CASE*Method...4 Wprowadzenie do Form Builder...9 Uruchamianie i obsługa aplikacji utworzonych

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

System do uzgadniania terminów spotkań

System do uzgadniania terminów spotkań Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Wrzeszcz Nr albumu: 209308 System do uzgadniania terminów spotkań Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański TODO Ocena: Opiekun pracy: dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI 1 Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Piotr Nitecki Nr albumu 7502 Framework do deklaratywnego tworzenia GUI Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE MDE W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java VII Seminarium PLOUG Warszawa Marzec 2003 Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz marek, mzakrz}@cs.put.poznan.pl Politechnika Poznañska, Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Universal Database. Co nowego. Wersja 7.2 SC85-0039-01

IBM DB2 Universal Database. Co nowego. Wersja 7.2 SC85-0039-01 IBM DB2 Universal Database Co nowego Wersja 7.2 SC85-0039-01 IBM DB2 Universal Database Co nowego Wersja 7.2 SC85-0039-01 Przed skorzystaniem z tych informacji i opisywanych przez nie produktów należy

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Dział anie 1.3.1 Projekt: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Raport częściowy

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo