Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski"

Transkrypt

1 Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski

2

3 Zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ w lecznictwie szpitalnym na 2010

4 Nowe definicje Dietetyk, Elektrokardiolog, Fizjoterapeuta, Logopeda, Obrażenia ciała, Perfuzjonista, Psycholog kliniczny, Rozporządzenie, Zakres świadczeń

5 Wymagania od świadczeniodawców Wszelkie podstawowe wymogi jakie NFZ nakłada na Świadczeniodawców zostały zawarte w załączniku nr 3 do zarządzenia. Według zarządzenia kontraktowanie odbywa się z uwzględnieniem podziału komórek organizacyjnych na: Zachowawcze, Zabiegowe, Usługi wykonywane na rzecz dzieci, Usługi wykonywane na rzecz dorosłych,

6 Kardiologia DODANO Kontraktowanie świadczeń w zakresie kardiologii powinno odbywać się w sposób zapewniający dostępność do świadczeń radiologii zabiegowej na naczyniach wieńcowych wykonywanych w zakładzie/ pracowni hemodynamicznej w liczbie 1 pracownia na ok. 300 tys. mieszkańców województwa

7 Kontraktowanie kolejnego zakresu w oddziale anestezjologia i intensywna terapia, anestezjologia i intensywna terapia drugi poziom referencyjny, neonatologia - drugi poziom referencyjny, neonatologia - trzeci poziom referencyjny, położnictwo i ginekologia - drugi poziom referencyjny, położnictwo i ginekologia trzeci poziom referencyjny hematologia, neurochirurgia. DODANO

8 Zasadność hospitalizacji Udzielanie świadczeniobiorcy świadczeń w ramach hospitalizacji, hospitalizacji planowej i leczenia jednego dnia może być realizowane, jeżeli cel leczenia w danym przypadku nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. DOPRECYZOWANO Każdorazowe udzielenie w ramach hospitalizacji, hospitalizacji planowej albo leczenia jednego dnia, świadczenia, które kwalifikuje się do realizacji w trybie ambulatoryjnym, musi wynikać ze stanu klinicznego świadczeniobiorcy uzasadniającego jego realizację, który powinien zostać szczegółowo udokumentowany w indywidualnej dokumentacji medycznej.

9 Udzielanie świadczeń Projekt zarządzenia wprowadza: Każdy świadczeniodawca realizujący hospitalizację, hospitalizację planową, leczenie jednego dnia zobowiązany jest do zapewnienia: Wszelkich potrzebnych wyrobów leczniczych, Wyrobów medycznych, Materiałów niezbędnych do wykonania świadczenia medycznego, Świadczeń towarzyszących.

10 Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Wprowadza się o ile to konieczne (ze względu na proces medyczny) możliwość wystawienia przez świadczeniodawcę: zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi Świadczenia gwarantowane wymienione w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141), określone w karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego.

11 Rozliczanie świadczeń zdrowotnych Świadczeniodawca zobowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych: rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta (ICD-10); procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9),- w wersjach wskazanych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy.

12 Kluczowe problemy

13 Kluczowe problemy JGP Nie spełnia oczekiwań finansowych świadczeniodawców Trudny do właściwego rozdziału środków płatnika Z pozoru prosty system kwalifikacji do grupy nadal niezrozumiały Brak jednolitego narzędzia do wprowadzania zmian zmiany ręczne Wdrożony od lipca nie dawał podstaw do określenia kontraktu 2009 Specyfika wysokospecjalistycznych postępowań nie miała odzwierciedlenia w JGP

14 Określanie faktycznego kosztu wytworzenia grupy Matryca kosztu świadczenia może być różna u każdego świadczeniodawcy Ewaluacja grup a w szczególności ich zakresu będzie oparta o najczęściej występujące standardy Koniecznym jest wystandaryzowanie zakresu grupy i kontrola powtarzalności jej wykonywania. W oparciu o własne standardy rachunek kosztów spełni funkcję stabilizacji i monitorowania rentowności.

15 Jakie wyniki można uzyskać?

16 Średnia wartość hospitalizacji Polska Lubelskie Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień

17

18 Ile zależy od jakości dokumentacji medycznej w systemie JGP

19 Metodologia weryfikacji dokumentacji medycznej i możliwości estymacji wyniku finansowego

20 Materiał wyjściowy 54 szpitale wielospecjalistyczne 4 szpitale monospecjalistyczne 2 szpitale kliniczne 5400 dokumentacji medycznych (nr księgi głównej) 11 specjalności medycznych (zakresów) Wszystkie rodzaje świadczeń (SOR, OIT, Onkologia, zabiegowe, zachowawcze, jednodniowe ect) 6820 raportów statystycznych 6 szczegółowych rachunków kosztów

21 Zasadnicza konstrukcja systemu System finansowania świadczeń powstał w oparciu o dotychczasowy katalog świadczeń szpitalnych, w którym świadczenia zostały zagregowane w grupy o jednorodnym charakterze, dotyczące schorzeń o: podobnym problemie klinicznym (na podstawie ICD-10), podobnym postępowaniu leczniczym (na podstawie ICD-9), podobnym zużyciu zasobów (na podstawie kosztów)

22 Dane, które mają znaczenie dla grupowania: - ICD9 procedura o najwyższej randze - ICD9 procedura dodatkowa - ICD10 rozpoznanie zasadnicze - ICD10 rozpoznanie wtórne - wiek pacjenta - czas pobytu - tryb wypisu

23 Najczęściej zgłaszane problemy Brak zgodności danych zawartych w dokumentacji medycznej z danymi wykazywanymi w raportach do NFZ (wersja elektroniczna nie zgodna z dokumentacją) Nieprawidłowe kodowanie rozpoznań ICD 10 ( bez rozszerzeń ) powoduje to, że niemożliwe jest odnalezienie grupy. Nie precyzyjne kodowanie ICD-9, czyli nie stosowanie pięciocyfrowych kodów / jeśli występują to i sześciu- czy siedmiocyfrowe/ ( bądź są nieaktualne; nie zgodne z udostępnionymi wersjami) Nieznajomość kodów w poszczególnych zakresach, specjalnościach. W związku z czym brak możliwości odnalezienia odpowiedniej grupy przypisanej danemu oddziałowi. Brak rozróżnienia między rozpoznaniem przy przyjęciu z rozpoznaniem przy wypisie. Trudności w identyfikacji zasadniczego ICD-10

24 KODOWANIE Choroba zasadnicza stan, który po przeprowadzeniu właściwej diagnostyki uznano za głównie odpowiedzialny za przyjęcie pacjenta do szpitala W sytuacji, gdy istnieje więcej stanów, za chorobą zasadniczą przyjmuje się stan, na leczenie którego zużyto najwięcej zasobów (który jest najpoważniejszy i wymaga największej ilości środków na diagnostykę i na leczenie). Choroba współistniejąca - stany, które: - występują u pacjenta w momencie przyjęcia - powstały w trakcie leczenia i mogą mieć wpływ na proces terapeutyczny lub długość pobytu W sprawozdawczości pomijamy rozpoznania, które nie wpływają na aktualny pobyt w szpitalu.

25 Jeśli nie ustalono ostatecznej diagnozy, należy wpisać informację, która zapewnia najwyższy stopień dokładności i wiedzy o stanie, który wywołał hospitalizację, czyli poprzez wpisanie: - objawu - nieprawidłowego wyniku badania - obserwacji w kierunku ( Z03.1 Obserwacja w kierunku choroby nowotworowej) NIE KODUJEMY STANU, KTÓRY NIE ZOSTAŁ USTALONY (jest rozważany, ale nie ma potwierdzenia ) W przypadkach stanów powiązanych ze sobą, które zapisane zostały jako mnogie dotyczy to głównie urazów, następstw chorób oraz stanów związanych z zakażeniem HIV, należy zastosować kody kategorii rozpoczynającej się określeniem mnogie (T02 Złamania obejmujące liczne okolice ciała )

26 Kodowanie związane z nowotworami Jeśli leczenie związane jest z leczeniem złośliwego nowotworu, wówczas jako chorobą zasadniczą wykazujemy nowotwór Gdy przyjmujemy pacjenta z powodu niedokrwistości będącej wynikiem choroby nowotworowej lub terapii nowotworowej, a leczenie obejmuje wyłącznie anemię wówczas jako rozpoznanie podstawowe wykazujemy anemię Jeżeli przyjęcie ma na celu leczenie powikłania będącego rezultatem zabiegu chirurgicznego wykonanego w celu usunięcia złośliwego nowotworu, należy oznaczyć powikłania jako rozpoznanie zasadnicze

27 W sprawozdawaniu zawieramy: wszystkie wykonane procedury istotne z punktu widzenia postępowania medycznego zabiegi, które mają istotny wpływ na koszt pobytu pacjenta w szpitalu na pierwszym miejscu procedury terapeutyczne (chirurgiczne), w następnej kolejności procedury diagnostyczne, jeżeli dwa lub więcej zabiegów są tak samo związane z głównym rozpoznaniem, jako pierwszy wykazujemy ten, który był wcześniej wykonany jeżeli dwa zabiegi wystąpiły równocześnie, najpierw kodujemy ten, który wiązał się z usunięciem tkanki lub organu

28 Weryfikacja dokumentacji medycznej Aspekt formalno-prawny (zgodność z rozporządzeniem MZ) Poprawność statystyczna (informacyjno-kosztowa) Prawidłowość rozliczenia (typowania grupy) Wszystkie 3 elementy niezbędne do stabilnego przychodu i przewidywalności. Dokumentacja medyczna najistotniejsza w roszczeniach pacjentów

29 Generalna metodologia 20 losowo wybranych dokumentacji medycznych z każdego oddziału Zespół audytujący: - Lekarz specjalista - Koder - Gruper - Specjalista ds świadczeń (strategia produktu) Raport poaudytowy ze wskazaniem skutków finansowych oraz prawidłowego dokumentowania I rozliczania Raport oraz omówienie z zespołem lekarzy danego oddziału

30 Najczęściej występujące w dokumentacji braki formalne i potencjalne ich skutki prawne i finansowe

31 Ciekawe zapisy godzina nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Mimo podjętych działań reanimacyjnych chory zmarł. W dniu pacjenta wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym. Pacjentka po obustronnej mastektomii (3 latam temu) przyjęta do oddziału w celu diagnostyki. Wykonano RTG, USG jamy brzusznej, USG piersi... W dokumentacji medycznej nie wpisano schorzeń współtowarzyszących ponieważ pacjent nie chciał powiedzieć jakie ma choroby. Obraził się na personel z powodu nieprzyjemnego badania. Powyższe rozpoznania wpisano do dokumentacji, ponieważ dyrektor szpitala chce się korzystnie rozliczać z NFZ. Pacjent był leczony na pierwsze dwa, pozostałe tylko w wywiadzie

32 Błędy formalne Wpisy w dokumentacji są nieczytelne Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, rozdział 1 4 pkt.1 Dokumentację należy prowadzić czytelnie Brak podpisu lekarza Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania: Wpisy w kartach zleceń lekarskich są dokonywane i podpisywane przez lekarza prowadzącego lub lekarza sprawującego opiekę na pacjentem. Osoba wykonująca zlecenie dokonuje adnotacji o wykonaniu zlecenia i opatruje ją podpisem.

33 Brak epikryzy Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania: Historia choroby, w części dotyczącej wypisu pacjenta ze szpitala, zawiera: 1) rozpoznanie kliniczne składające się z określenia choroby zasadniczej, chorób współistniejących i powikłań; 2) numer statystyczny choroby zasadniczej i chorób współistniejących, ustalony według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych; 3) zastosowane leczenie, wykonane badania i zabiegi diagnostyczne oraz zabiegi operacyjne z podaniem numeru statystycznego procedury, ustalonego według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych; 4) epikryzę; 5) adnotację o przyczynie i okolicznościach wypisu ze szpitala, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, zwanej dalej "ustawą"; 6) datę wypisu.

34 Brak wskazania kodu ICD 10 Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania: Historia choroby, w części dotyczącej wypisu pacjenta ze szpitala, zawiera: rozpoznanie kliniczne składające się z określenia choroby zasadniczej, chorób współistniejących i powikłań; 2) numer statystyczny choroby zasadniczej i chorób współistniejących, ustalony według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych; Brak podpisu ordynatora Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, rozdział 2 14 pkt. 2. Wypisu pacjenta dokonuje lekarz prowadzący, przedstawiając zakończoną i podpisaną przez siebie historię choroby do oceny i podpisu ordynatorowi oddziału.

35 Niespójności a rozliczenie Hospitalizację świadczeniodawca rozliczył z NFZ poprzez grupę F72 Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem o wartości 51 punktów, co daje 2601 PLN. Wskazana do rozliczenia grupa jest bazową wymagającą wskazania udzielonego świadczenia zawartego w charakterystyce grupy. Po przeprowadzonym procesie diagnostycznym-terapeutycznym wykonano następujące świadczenie medyczne o kodzie ICD Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej inne. Powyższy kod świadczenia ICD9 nie spełnia warunku zawartego w grupie F72. System grupujący nie rozliczy powyższej hospitalizacji w ramach grupy zabiegowej, natomiast będzie próbował przypisać powyższe świadczenie do jakiejś grupy JGP zachowawczej, w której rozliczenie nastąpi poprzez rozpoznanie zasadnicze. Z informacji zawartych w indywidualnej dokumentacji wynika, że wykonano operację przepukliny brzusznej w bliźnie po operacyjnym leczeniu torbieli jajnika lewego. Stan po przebytej operacji histelektomii oraz po appedektomii. Nietrzymanie moczu. Wycięto starą bliznę w lewym podbrzuszu o dł.6-7cm. Stwierdzono obecność worka przepuklinowego w prawym brzegu rany po operacji ginekologicznej Rozpoznanie pooperacyjne- przepuklina w bliźnie po operacji jajnika lewego. Nietrzymanie moczu. Brak spójności danych oraz niespełnienia warunku zawartego w grupie powoduje, że powyższa hospitalizacja nie zostanie rozliczona w ramach oczekiwanej grupy, co dla świadczeniodawcy stanowi stratę 2601 PLN.

36 Hospitalizacje z przyczyn nie ujętych Największa strata finansowa dla szpitala Wynikają z nieumiejętności przypisania grupy lub błędu w przyjęciu Dotyczy postępowania nie ujętego nigdzie indziej Wartość 510 zł jest wątpliwa z punktu widzenia kosztów Brak wykładni w zarządzeniach dyrektora szpitala Świadczenie nie może dotyczyć zaopatrzeń o charakterze ambulatoryjnym Świadczenie nie może dotyczyć hospitalizacji dostępnej w innym zakresie

37 Skutki finansowe Średnia wartość potencjalnej straty na wypadek kontroli NFZ 620 zł na dokumentację Najwyższa wartość źle wycenionego świadczenia (zbyt niskiego): rozliczono 510 zł a należało rozliczyć 8600 zł Wartość najwyższego nadużycia (rozliczenia świadczenia niezasadnie) zł Najwyższy procent dokumentacji nie spełniających wymogów MZ i NFZ - 91% Najwięcej błędów i nieprawidłowości w zakresie: ginekologii i położnictwa, chorób wewnętrznych, chirurgii. Znaczącą wartość strat powoduje nieprawidłowa organizacja udzielania świadczeń ruch chorych, ruch międzyoddziałowy itp

38 DOKUMENTACJA MEDYCZNA

39 Akty regulujace Obecnie obowiązują: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r. nr 247, poz. 1819). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U r., nr 83 poz. 903).

40 Podział dokumentacji 1) Dokumentacja indywidualna, odnosząca się po poszczególnych pacjentów i dzieląca się na: wewnętrzną, przeznaczoną na potrzeby placówki i lekarza (historie choroby i historie zdrowia), zewnętrzna, przeznaczoną na potrzeby pacjenta (skierowania do szpitala, laboratorium, innego lekarza, zaświadczenia, orzeczenia, karta przebiegu ciąży, karty informacyjne itp.). W kartach informacyjnych rozpoznania choroby w języku polskim ( 16 ust. 2 pkt. 1).

41 Podział dokuemntacji 2) dokumentacja zbiorcza (księgi, rejestry, formularze, kartoteki) W ZOZ-ach najważniejsze to: księga przyjęć, księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych wykonywanych w izbie przyjęć, księgi raportów lekarskich i pielęgniarskich, księgi sali operacyjnej.

42 Zasady prowadzenia dokumentacji Dokumentację należy prowadzić czytelnie Kolejne wpisy sporządza się w porządku chronologicznym, zaznaczając koniec każdego wpisu i opatrując podpisem osoby je sporządzającej z podaniem danym identyfikujących ja (pieczątkę). Wpis dokonany nie może być usunięty. Błędny wpis należy skreślić, oznaczyć datą i danymi osoby dokonującej tą czynność. Każda strona dokumentacji indywidualnej winna być oznaczona co najmniej nazwiskiem i imieniem pacjenta. Każdy dokument musi być jednoznacznie oznakowany, wskazywać na pacjenta i lekarza.

43 Skład dokumentacji medycznej Historia choroby składa się: formularza historii choroby, dokumentów dodatkowych: kart indywidualnej pielęgnacji, kart obserwacji w tym karty gorączkowej, kart zleceń lekarskich, wyników badań diagnostycznych, wyników konsultacji, karty znieczulenie i opisy zabiegów.

44 Skład dokumentacji medycznej Formularz historii choroby zawiera pogrupowane informacje, dotyczące: przyjęcia pacjenta do szpitala, przebiegu hospitalizacji, wypisania pacjenta ze szpitala.

45 Historia choroby, w części dotyczącej przyjęcia pacjenta do szpitala zawiera dane formalne oraz m.in.: dane dotyczące przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub innej osoby wskazanej przez pacjenta oraz osoby upoważnionej przez pacjenta do otrzymania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. pisemne oświadczenie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej o wyrażeniu zgody na przyjęcie do szpitala w formie wymaganej odrębnymi przepisami,

46 adnotację o poinformowaniu pacjenta lub innych uprawnionych osób o prawach pacjenta, rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego, dokładna datę przyjęcia do szpitala (godzina, dzień, miesiąc, rok), wywiad, wyniki badania fizykalnego, wyniki badań dodatkowych, uzasadnienie przyjęcia, wszczęty tryb postępowania, rozpoznanie wstępne lekarza przyjmującego.

47 Historia choroby w części dotyczącej przebiegu hospitalizacji zawiera: dane uzyskane z wywiadu i badania, wyniki obserwacji stanu zdrowia pacjenta, zalecenia lekarskie, wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych. Wpisy dotyczące przebiegu hospitalizacji są dokonywane na bieżąco przez lekarza prowadzącego i okresowo kontrolowane przez ordynatora. Wpisy w kartach zleceń dokonywane są przez lekarza prowadzącego. Wpisy innych lekarzy dyżurnych, konsultantów winne być wpisywane na oddzielnych kartach. Każdy wpis musi być podpisany przez lekarza i podbity pieczątką - wpisy nie mogą być anonimowe..

48 Historia choroby w części dotyczącej wypisania ze szpitala zawiera poza danymi osobowymi: rozpoznanie kliniczne składające się z określenia choroby zasadniczej, chorób współistniejących i powikłań, rodzaj leczenia, epikryzę, Wypisu dokonuje lekarz prowadzący zakończoną i podpisana przez niego historię choroby ocenia i podpisuje ordynator oddziału.

49 Karta informacyjna Karta informacyjna winna zawierać: rozpoznanie choroby według ICD10, wykonane procedury - według ICD9, wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych, zastosowane leczenie, wskazówki lecznicze, okres niezdolności do pracy, terminy konsultacji.

50 Karta informacyjna Wypisanie się pacjenta ze szpitala na żądanie uregulowane jest treścią art. 22 ust.3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej: Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

51 Dokumentacja medyczna ma znaczenie: -kliniczne: jako niezbędny element prawidłowości kontynuacji leczenia -ekonomiczne: -na jej podstawie opłacane są świadczenia zdrowotne przez NFZ, -organa rentowe i ubezpieczeniowe ustalają powypadkowe świadczenia / stały uszczerbek na zdrowiu czy stopień niepełnosprawności / -kontrolne: jest dowodem dla uprawnionych organów państwowych oraz organów samorządu lekarskiego oceniających prawidłowość funkcjonowania placówki służby zdrowia jak i poszczególnych lekarzy, -naukowe: -medyczno sądowe: ustalanie stanu zdrowia w różnych procesach i roszczeniach.

52 Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji Brak dokładnego opisu stanu zdrowia (za dużo stwierdzeń ogólnych ) Brak chronologicznych wpisów co nie pozwala na prześledzenia procesu chorobowego Brak wyraźnego oznaczenia początku i końca wpisu. Brak dokładnych inf. o badaniach, zabiegach. Dokonywane wpisy są nieczytelne Uniemożliwia to dokładną analizę prowadzonego leczenia

53 Brak zgodności pomiędzy kodem ICD-10 a rozpoznaniem opisanym słownie. Nieprawidłowe kodowanie prowadzi do błędnego grupowania. Dział statystyki ma problem w weryfikacji i ewentualnej zmianie grupy. Niezgodność danych zawartych w historii choroby z kartą informacyjną ( wypisem ze szpitala). Niezgodność danych zawartych w dokumentacji z danymi przekazywanymi do NFZ. (wersja elektroniczna nie zgodna z dokumentacją)

54 W 15 Zarządzenia znajduje się informacja mówiąca o tym, iż świadczeniodawca zobowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym następujących danych: 1)rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta (ICD-10); 2)procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9), - w wersjach wskazanych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy. Dane te muszą być tożsame z danymi: 1)zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, 2)przekazywanymi w Karcie statystycznej szpitalnej ogólnej MZ/Szp-11, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.)

55 Wykonane świadczenie musi znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej. / Potwierdzenie wykonania zabiegu, diagnostyki w historii choroby / W przypadku kiedy dane wykazywane do Funduszu są niespójne z informacją zawartą w dokumentacji medycznej Płatnik ma prawo zakwestionować sprawozdane świadczenia czego konsekwencją jest wstrzymanie płatności czy nałożenie kary na Świadczeniodawcę, z którym zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

56 Przygotowana nowelizacja Każdą stronę dokumentacji indywidualnej oznacza się co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz numerem PESEL- jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numerem PESEL matki, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Historię choroby zakłada się w izbie przyjęć lub w szpitalnym oddziale ratunkowym niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do szpitala W przypadku, gdy leczenie wymaga wielokrotnego udzielania tego samego świadczenia zdrowotnego w tej samej jednostce lub komórce organizacyjnej szpitala, dokonuje się kolejnych wpisów w historii choroby złożonej przy przyjęciu pacjenta po raz pierwszy.

57 W historii choroby ( w zależności od rodzaju oddziału ) powinna być prowadzona : karta monitorowania bólu Karta ta zawiera : - informację o częstotliwości dokonywania oceny stopnia bólu - ocenę stopnia natężenia bólu przedstawioną za pomocą wybranej skali - informacje o podjętych działaniach w zakresie leczenia bólu - ocenę skuteczności leczenia bólu - W przypadku przyjęcia pacjenta do szpitala na podstawie skierowania, skierowanie dołącza się do historii choroby. Lekarz wypisujący pacjenta wystawia na podstawie historii choroby kartę informacyjną z leczenia szpitalnego w jednym egzemplarzu z dwiema kopiami. Dotychczasowe dane zawarte w karcie informacyjnej poszerzono o konieczność wpisania przez lekarza prowadzącego : Adnotacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, zapisanych na receptach wystawionych pacjentowi.

58 W przypadku gdy pacjent odmawia podpisania adnotacji o braku zgody na leczenie informację o tym zamieszcza się w dokumentacji. Wśród dokumentacji zbiorczej wewnętrznej prowadzonej w szpitalu wyodrębniono księgę bloku porodowego lub sali porodowej oraz określono zakres danych, jakie powinna ona zawierać, a do katalogu dokumentów dodatkowych składających się na historię choroby dodano kartę obserwacji porodu. Zmiany powyższe uzasadnione są potrzebą dokumentowania, przebiegu porodu, który nie odbywa się metodą operacyjną

59 Doprecyzowane i uporządkowane zostały, z uwzględnieniem potrzeb praktycznego stosowania dokumentacji medycznej, regulacje dotyczące informacji i danych zawartych w historii choroby w części dotyczącej przyjęcia pacjenta do szpitala. W szczególności zrezygnowano z wpisywania do historii choroby danych lekarza kierującego na leczenie lub badanie oraz ustalonego przez niego rozpoznania. Informacje te zawarte są w skierowaniu do szpitala i nie ma potrzeby ich przepisywania. Wystarczającym rozwiązaniem wydaje się załączenie skierowania do dokumentacji medycznej. Dodatkowo określono, jakie informacje powinno ono zawierać.

60 Dodano dokument o nazwie : Księga noworodków. Wśród dokumentacji zbiorczej wewnętrznej prowadzonej w szpitalu wyodrębniono księgę bloku porodowego lub Sali porodowej. Podano również zakres danych jakie powinna zawierać w/w dokumentacja. W zakresie przepisów dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej w ramach systemu ratownictwa medycznego, uznano za celowe i zasadne bardzo szczegółowe określenie zawartości dokumentacji medycznej w tym zakresie, tzn. karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego oraz karty medycznych czynności ratunkowych. Wprowadzono nowy dokument jakim jest : Karta przebiegu porodu domowego.

61

62 Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski Warszawa ul. Wiejska 12 tel. 22/ Fax 22/

63 Jak stworzyć standardy realizacyjnokosztowe w oparciu o zasady rozliczeń z NFZ Czy można policzyć koszt pacjenta?

64 Etapy mapowania grup Zadania działalności medycznej Zadania działalności finansowokosztowej

65 Przykładowy schemat Lekarz (ICD-10) Postępowanie (ICD-9) Finanse (koszt) Postępowanie (ICD-9) Postępowanie (ICD-9) Komórka rozliczeniowa (koder) GRUPER Rozliczenie (wynik)

66 Inne istotne składniki kosztotwórcze wpływajace na wycenę świadczenia element kosztotwórczy miara czasowa wartość jednostkowa ilość wartość ogółem uśredniony czas trwania świadczenia doba cytostatyki leki przeciwwymiotne płyny infuzyjne inne leki uśredniony koszt leków Razem: 0,00

67 Elementy wyceny pracy przy wykonaniu świadczenia lp stanowisko ilość osób zatrudnionych przy świadczeniu średnia płaca (brutto) miesięcznie ilość godzin pracy w miesiącu średnia płaca za godzinę czas pracy bezpośrednio zatrudnionego przy wykonaniu świadczenia średni koszt robocizny przy wykonywaniu świadczenia 1 lekarz 2 pielęgniarka 3 pielęgniarka zabiegowa 4 rejestratorka / sekretarka suma

68 Koszty badań diagnostycznych przy realizacji świadczenia krotność wykonanego badania nazwa badania koszt jednostkowy 1 x w trakcie pobytu 2 x w trakcie pobytu 3 x w trakcie pobytu 4 x w trakcie pobytu 5 x w trakcie pobytu 6 x w trakcie pobytu 9 x w trakcie pobytu uśredniona wartość na hospitalizację badania laboratoryjne morfologia pełna OB. sód potas wapń kreatynina mocznik kwas moczowy AST ALT GTP AP AP frakcja kostna LDH bilirubina cukier we krwi gazometria APTT PT INR fibrynogen proteinogram białko całkowite

69 Zadania działalności medycznej Lista przypadków wg MPK ICD 10 Lista wykonywanych procedur wg MPK ICD 9 CM Opis zużywanych materiałów przez MPK ilość na 1 procedurę Rodzaj sprzętu wykorzystywanego do procedury wykorzystanie normatywne, rzeczywiste Zaangażowanie personelu czas na wykonanie procedury w MPK(lekarz, pielęgniarka) Ewidencja wykonania wg MPK ICD 10 oraz ICD 9CM

70 Ilustracja schematu proponowanego modelu kalkulacji Z1 Z2 Z3 E Z3 Z Z4 E Z4 Z Z5 Z5 E Z Z6 Z7 Z1 Z... Gotowość Zasoby niewykorzystane Zasoby niewykorzystane Leczenie farmakologiczne Leczenie farmakologiczne Procedury diagnostyczne Zabiegi operacyjne Znieczulenia Usługi zewnętrzne Inne... Planowane Nieplanowane Pobyt (osobodzień) Żywienie H (pacjent z przypisaną hospitalizacją) xxx1/08

poniedziałek, 4 czerwca 12

poniedziałek, 4 czerwca 12 ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W AOS Zasady prowadzenia dokumentacji Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2010.252.1697 2012-06-08 zm. Dz.U.2012.583 1 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.1531 1 ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1531, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Projekt 13.07.2010 r. ROZPORZĄDZEIE MIISTRA ZDROWIA 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania a podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.10.252.1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2010.252.1697 2012.06.08 zm. Dz.U.2012.583 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r. Projekt z dnia 17 lutego 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Varia. Rodzaje dokumentacji medycznej

Varia. Rodzaje dokumentacji medycznej NOWOTWORY Journal of Oncology 2009 volume 59 Number 1 43 50 Varia Rodzaje dokumentacji medycznej Konrad Wroński 1, Jarosław Cywiński 2, Jerzy Okraszewski 1, Roman Bocian 1 Prowadzenie dokumentacji medycznej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na postawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.. 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.. 2016 r. Projekt z dnia 8 lutego 2016 r. (w wersji skierowanej o zwolnienie z Komisji Prawniczej) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania. Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 8 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1508

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1508 Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI do BIP

KARTA INFORMACJI do BIP Stanowisko pracy KARTA INFORMACJI do BIP. ds. organizacyjnych. Nazwa jednostki /komórki Organizacyjnej NOr (skrót oznaczenia jedn/kom. Organ.) data przekazania do publikacji: Tytuł informacji (czego dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.10.252.1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Dokumentację podpisuje pracownik zakładu zgodnie z uprawnieniami zawodowymi i ustalonym w zakładzie zakresem czynności.

2. Dokumentację podpisuje pracownik zakładu zgodnie z uprawnieniami zawodowymi i ustalonym w zakładzie zakresem czynności. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. Projekt 20.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych poza zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw rok 2010 nr 252 poz. 1697 wersja obowiązująca od 2013-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 39 2739 Poz. 203 203 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

Bardziej szczegółowo

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Części systemu resortowych kodów Regon (I) Kod ident. jedn. org. (V) Kod położenia jednostki organizacyjnej TERYT Księga Główna Data wystawienia skierowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposób jej przetwarzania. Dz.U.2016.258 z dnia 2016.02.29 Status: Akt obowiązujący Wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r.

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r. Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia.. 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności Warszawa

Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności Warszawa Warszawa, 9 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.136.2016 Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności 67 03-401 Warszawa W Y S T Ą P I E N

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. 1 2 3 4 5 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. Zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 90/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 11 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 11 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 90/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

5 lat funkcjonowania JGP i przyjęte kierunki zmian. Daniel Rutkowski p.o. Naczelnika Wydziału Strategii, Analiz i Rozwoju Systemu JGP Centrala NFZ

5 lat funkcjonowania JGP i przyjęte kierunki zmian. Daniel Rutkowski p.o. Naczelnika Wydziału Strategii, Analiz i Rozwoju Systemu JGP Centrala NFZ 5 lat funkcjonowania JGP i przyjęte kierunki zmian Daniel Rutkowski p.o. Naczelnika Wydziału Strategii, Analiz i Rozwoju Systemu JGP Centrala NFZ Potrzeba przeglądu JGP II poł. 2008 r. wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZYWANIA DANYCH 1. KOMUNIKAT ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH I SZPITALNYCH

PRZEKAZYWANIA DANYCH 1. KOMUNIKAT ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH I SZPITALNYCH Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 67) WZÓR DOKUMENTÓW WZÓR DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH BĘDĄCYCH OPISAMI OPISAMI KOMUNIKATÓW STOSOWANYCH DO DO PRZEKAZYWANIA DANYCH PRZEKAZYWANIA DANYCH 1. KOMUNIKAT ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ UMOWA CYWILNO PRAWNA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Zawarta w dniu w Woźnikach pomiędzy: Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Woźnikach z siedzibą przy ul. Dworcowej 21 42-289 Woźniki reprezentowanym przez:.zwanym

Bardziej szczegółowo

poszczególnych pacjentów, przypadków chorobowych czy realizacja programów zdrowotnych (Rys.nr 1).

poszczególnych pacjentów, przypadków chorobowych czy realizacja programów zdrowotnych (Rys.nr 1). $ % $&' (( )**+, -% Koncepcja kalkulacji kosztów jednostkowych procedur medycznych, opisana w %. / 0 1 2. %34 5 poszczególnych pacjentów, przypadków chorobowych czy realizacja programów zdrowotnych (Rys.nr

Bardziej szczegółowo

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r.

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Analiza prawna Pakietu Onkologicznego Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Podstawy ustawowe to 3 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o: konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

6) dostosowania treści okołooperacyjnej karty kontrolnej w zakresie trybów operacji do

6) dostosowania treści okołooperacyjnej karty kontrolnej w zakresie trybów operacji do Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 71/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 71/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Szpitalna 1,

Bardziej szczegółowo

Uchybienia w dokumentacji lekarskiej

Uchybienia w dokumentacji lekarskiej Uchybienia w dokumentacji lekarskiej Tym razem zamiast relacji z procesu,informacja Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała w jaki sposób lekarze prowadzą swoją dokumentację. Wyniki są raczej porażające,

Bardziej szczegółowo

Dz.U.06.247.1819 2007.09.20 zm. Dz.U.07.160.1135 1

Dz.U.06.247.1819 2007.09.20 zm. Dz.U.07.160.1135 1 Dz.U.06.247.1819 2007.09.20 zm. Dz.U.07.160.1135 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie zgodności kryterium wiekowego dla zakresu medycyny sportowej.

Sprawdzenie zgodności kryterium wiekowego dla zakresu medycyny sportowej. ZAKRES KOD OPIS SPO 71401001 SPO 71404001 SPO 71404002 Sprawdzenie kryterium wiekowego dla świadczeń z zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych dla dzieci. Sprawdzenie czasu rezerwacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 20/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc

Bardziej szczegółowo

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zmarnowana szansa Ministra Radziwiłła kolejny etap walki ze szpitalami prywatnymi.

Bardziej szczegółowo

mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia

mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia Pakiet Onkologiczny Karta jest dokumentem papierowym Do jej wydania niezbędne jest skontaktowanie się online z systemem wydawania

Bardziej szczegółowo

Zasady kodowania rozpoznań i procedur medycznych

Zasady kodowania rozpoznań i procedur medycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie w ramach projektu: Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 80/2014/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 5 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80/2014/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 5 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 80/2014/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : ISO 9001: 2008, AKREDYTACJA CMJ. Procedura. Stanowisko: Imię i Nazwisko Data Podpis. Opracował: Położna Anna Zimny

Dotyczy : ISO 9001: 2008, AKREDYTACJA CMJ. Procedura. Stanowisko: Imię i Nazwisko Data Podpis. Opracował: Położna Anna Zimny PROCEDURA: Postępowanie z Pacjentem na wypadek braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w postaci terminacji ciąży z uwagi na skorzystanie przez lekarzy z klauzuli sumienia Stanowisko: Imię

Bardziej szczegółowo

3) Wprowadzono kartę monitorowania bólu, w której odnotowywane będą informacje dotyczące stopnia natężenia bólu oraz działań podejmowanych w celu

3) Wprowadzono kartę monitorowania bólu, w której odnotowywane będą informacje dotyczące stopnia natężenia bólu oraz działań podejmowanych w celu Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Bardziej szczegółowo

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Zawartość merytoryczna plików... 2 Struktura plików dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej... 2 Plik 1, Ogólne Dane, Nazwa pliku: Kod świadczeniodawcy_og_amb_rok_miesiac.csv...

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska Warszawa

Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska Warszawa Warszawa, 17 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.25.2016 Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska 1 00-235 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Nr I/GCM/3

INSTRUKCJA Nr I/GCM/3 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. Leszka Gieca INSTRUKCJA Nr I/GCM/3 Tytuł: Instrukcja w sprawie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w

Zalecenia w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w Zalecenia w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie: sposobu dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do materiałów informacyjnych stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 19/2008/DSS Prezesa NFZ

Załącznik nr 18 do materiałów informacyjnych stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 19/2008/DSS Prezesa NFZ Załącznik nr 18 do materiałów informacyjnych stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 19/2008/DSS Prezesa NFZ Zasady prowadzenia listy oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne z wykorzystaniem aplikacji

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 61/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń z hematologii

Finansowanie świadczeń z hematologii Finansowanie świadczeń z hematologii Nieustające zmiany ustawowe oraz w aktach wykonawczych wpływające na realizację umów z NFZ Ustawa o działalności leczniczej Ustawa o refundacji Ustawa o systemie informatyzacji

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 79/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 79/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 192 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 192 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 stycznia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 192 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia września 2007 r.

Szczecin, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (091) 422-45-81 LSZ-41082-1-07 P/07/098 Szczecin, dnia września 2007 r. Pan Ryszard Chmurowicz

Bardziej szczegółowo

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator Szpitalny Oddział Ratunkowy Ordynator: lek. Kazimierz Błoński Z-ca ordynatora lek. Rębisz Wojciech Pielęgniarka oddziałowa mgr Iwona Makuch Telefony : ordynator 77 408 79 72 dyspozytornia 77 408 79 70

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Cena jedn. netto za 100 szt (VI+VIII) (III*V) I II III IV V VI VII VIII IX. 20 100 szt. 5 100 szt. 1 100 szt. 1 100 szt.

FORMULARZ OFERTY. Cena jedn. netto za 100 szt (VI+VIII) (III*V) I II III IV V VI VII VIII IX. 20 100 szt. 5 100 szt. 1 100 szt. 1 100 szt. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY dnia (adres oferenta lub pieczątka firmowa oferenta) FAX lub e-mail: I. Nawiązując do ogłoszonego przetargu na dostawę druków dla SP ZOZ w Obornikach oferuję sprzedaż za

Bardziej szczegółowo

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu 01.02.2017 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych Wewnętrzna struktura organizacyjna I. Pełna nazwa oddziału : Oddział Chorób Nerek II. Specjalność: Oddział : zachowawcza III. Oferowany poziom świadczeń szpitalnych : Oddział specjalistyczny IV. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE

Bardziej szczegółowo

Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r.

Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r. Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r. Rok 2015 rok zmian 2 2015 rok rewolucji Dużo zmian Rok 2015 rok zmian 3 Wejście w życie tzw. Pakietu kolejkowego Rok 2015 rok zmian 4 Wejście

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 68/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=4213&czartnr=0&drukuj=1

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=4213&czartnr=0&drukuj=1 1 z 6 2012-04-27 19:17 Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ (opublikowano 15.09.2010 r.) Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia warunków

Bardziej szczegółowo