INSTRUKCJA Nr I/GCM/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA Nr I/GCM/3"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. Leszka Gieca INSTRUKCJA Nr I/GCM/3 Tytuł: Instrukcja w sprawie prowadzenia list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w GCM WYDANIE I z dnia EGZEMPLARZ NR.. Data: OPRACOWAŁ: ZAAKCEPTOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pod względem formalnym Pod względem merytorycznym Data: r. Data: r. Data: r r.

2 Strona: 2 / 16 SPIS TREŚCI L.p. Strona 1. CEL 3 2. ZAKRES STOSOWANIA 3 3. PODSTAWY PRAWNE 3 4. UŻYWANE SKRÓTY 4 5. KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4 6. OPIS POSTĘPOWANIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA LIST OCZEKUJĄCYCH W GCM INFORMACJE PODSTAWOWE OGÓLNE ZASADY WPISU PACJENTÓW NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH OGÓLNE ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN I SKREŚLEŃ NA LISTACH OCZEKUJĄCYCH 6.2 TRYB DOKONYWANIA WPISÓW NA LIŚCIE OCZEKUJĄCYCH ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W TRYBIE AMBULATORYJNYM ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W TRYBIE STACJONARNYM NADZÓR I KONTROLA LIST OCZEKUJĄCYCH SPRAWOZDAWCZOŚĆ LIST OCZEKUJĄCYCH DO NFZ ZAŁĄCZNIKI, FORMULARZE ROZDZIELNIK OŚWIADCZENIE KARTA ZMIAN

3 Strona: 3 / CEL Celem Instrukcji jest ustalenie zasad prowadzenia list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca. 2. ZAKRES STOSOWANIA 1) Instrukcja obowiązuje pracowników z zastrzeżeniem ppkt. 2) i 3): Przychodni Specjalistycznej, Przychodni Kardiologicznej, Izby Przyjęć, Oddziałów, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Endoskopii. 2) Niniejsza Instrukcja nie dotyczy prowadzenia odrębnych list oczekujących dla pacjentów objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego, lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu, realizowanym na podstawie Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. 3) Zasady prowadzenia odrębnych list oczekujących dla pacjentów objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego, lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu, realizowanym na podstawie Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, określa Procedura Postępowanie i organizacja udzielania świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego w GCM. 3. PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

4 Strona: 4 / UŻYWANE SKRÓTY GCM Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia. 5. KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Personel medyczny: Przychodni, Izby Przyjęć, Oddziału, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Endoskopii jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustaleń niniejszej Instrukcji. 6. OPIS POSTĘPOWANIA 6.1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA LIST OCZEKUJĄCYCH W GCM Informacje podstawowe 1. Listy oczekujących prowadzone są w GCM przez w komórki/jednostki organizacyjne działalności leczniczej stanowiące miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z umowami zawartymi przez GCM z NFZ. Wykaz list oczekujących prowadzonych przez poszczególne jednostki/komórki organizacyjne określony został w załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji. 2. Osoby kierujące komórkami/jednostkami organizacyjnymi działalności leczniczej odpowiedzialne są za ustalanie kolejności przyjęć i prawidłowe prowadzenie list oczekujących w kierowanych komórkach/jednostkach organizacyjnych. 3. Listy oczekujących prowadzone są w GCM: 1) w formie elektronicznej - z wykorzystaniem systemów informatycznych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji, 2) w formie pisemnej - w postaci wydruków z systemów informatycznych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji, autoryzowanych własnoręcznymi podpisami przez osoby dokonujące wpisów na liście oczekujących. 4. Listy oczekujących prowadzi się zgodnie z przepisami określonymi w aktach prawnych powołanych w pkt 3 niniejszej Instrukcji oraz zgodnie z wytycznymi: 1) krajowych konsultantów w sprawie określenia maksymalnego czasu oczekiwania świadczeniobiorcy na świadczenie, w przypadku niektórych jednostek chorobowych, 2) NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców. 5. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

5 Strona: 5 / Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez GCM. 7. Wpisanie pacjenta na listę oczekujących jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się GCM do udzielenia określonego świadczenia opieki zdrowotnej. 8. W liście oczekujących zamieszcza się następujące dane: 1) identyfikator listy, na który składa się identyfikator świadczeniodawcy wraz z kodem komórki organizacyjnej oraz kod świadczenia, 2) numer kolejny na liście oczekujących, 3) data i godzina wpisu na listę oczekujących, 4) imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu na listę oczekujących, 5) dane o osobie oczekującej na udzielenie świadczenia: a) identyfikator osoby (numer PESEL lub seria i numer paszportu), b) imię i nazwisko, c) adres zamieszkania, d) informacje kontaktowe, tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 6) dane dotyczące skreślenia osoby z listy oczekujących: a) data skreślenia, b) przyczyna skreślenia, 7) rozpoznanie lub powód planowanego przyjęcia, 8) planowany termin udzielenia świadczenia, 9) kategoria medyczna, 10) podpis osoby dokonującej wpisu, 11) przyczyna ewentualnej zmiany terminu udzielenia świadczenia wraz z uzasadnieniem, 12) data ewentualnej zmiany terminu udzielenia świadczenia Ogólne zasady wpisu pacjentów na listę oczekujących 1. Pacjenta wpisuje się na listę oczekujących, jeżeli świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia. 2. Wpisanie pacjenta na listę oczekujących musi zostać dokonane w dniu zgłoszenia. 3. Na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się: 1) pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym, 2) pacjentów kontynuujących proces leczniczy, wymagający okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia (np. kolejnych wizyt, badań), 3) pacjentów przyjmowanych do poradni specjalistycznych GCM w ramach świadczeń pohospitalizacyjnych 1, 1 Świadczenie pohospitalizacyjne świadczenie realizowane w poradni przyszpitalnej, w okresie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia zakończenia hospitalizacji, przez tego świadczeniodawcę, który udzielił danemu świadczeniobiorcy świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, związane z nim przyczynowo, obejmujące ocenę przebiegu procesu leczenia po zakończeniu hospitalizacji w zakresie z niej wynikającym, w oparciu o badanie i posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych, uwzględniające w uzasadnionych medycznie przypadkach:

6 Strona: 6 / 16 4) pacjentów uprawnionych do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością, tj: a) osób posiadających tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", b) inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów, c) weteranów w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. 4. Pacjenta wpisuje się na listę oczekujących po uprzednim: 1) zweryfikowaniu uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 2) stwierdzeniu czy pacjent posiada wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju, przy czym: a) skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, natomiast do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej tylko lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ, b) skierowanie nie jest wymagane do następujących komórek organizacyjnych GCM: Poradnia Onkologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Nerwic, c) wraz ze skierowaniem pacjent powinien przedłożyć wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji stanowiące przyczynę wystawienia skierowania (umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania) oraz informacje dotyczące dotychczasowego leczenia. Skierowania z brakami, pozbawione części istotnych danych, nie mogą być przyczyną nie wpisania na listę oczekujących. W przypadku stwierdzenia braków w skierowaniu, GCM występuje do pacjenta o uzupełnienie danych przez lekarza kierującego. 5. Pacjent zobowiązany jest pozostawić oryginał skierowania osobie dokonującej wpisu na listę oczekujących, a jeśli nie posiada go w chwili dokonania wpisu lub gdy wpis został dokonany na podstawie zgłoszenia pacjenta innego niż osobiste, pacjent zobowiązany jest dostarczyć do GCM oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. W/w termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących, termin kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesłania skierowania pocztą - liczy się data nadania listu. Biorąc pod uwagę w/w zasady przyjmuje się, że osoba dokonująca wpisów na listę oczekujących powinna ustalić, czy istnieje podstawa do skreślenia pacjenta z listy oczekujących w przypadku, gdy oryginał skierowania nie wpłynie do tej komórki a) realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), terapeutycznych według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub b) pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników badań dodatkowych, lub c) wydanie orzeczenia lub zaświadczenia [ ]

7 Strona: 7 / 16 w terminie 28 dni kalendarzowych od daty dokonania wpisu pacjenta na listę oczekujących. 6. W okresie oczekiwania pacjenta na przyjęcie, oryginał skierowania pozostaje załączony do listy oczekujących. W dniu przyjęcia pacjenta oryginał skierowania włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta. 7. W przypadku zapisu na listę oczekujących pacjenta, który wcześniej wpisany został na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, termin przyjęcia pacjenta do GCM ustala się z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. Warunkiem jest dostarczenie przez pacjenta zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących wydanego przez świadczeniodawcę, który zakończył wykonywanie umowy, zawierającego datę zgłoszenia się pacjenta do tego świadczeniodawcy oraz oryginału skierowania. 8. Planowany termin udzielenia świadczenia oznacza się poprzez wskazanie daty (dzień, miesiąc, rok). Jeżeli planowany termin przekracza 6 miesięcy licząc od daty wpisu na listę, można, w chwili zapisywania na listę, wskazać termin z dokładnością do tygodnia, miesiąca i roku (w tym przypadku data udzielenia świadczenia powinna zostać ustalona nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia). 9. Świadczeniobiorcę zakwalifikowanego do kategorii medycznej "przypadek pilny" umieszcza się na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej "przypadek stabilny". 10. Pacjentowi przekazuje się pisemną informację o terminie udzielenia świadczenia wraz z uzasadnieniem przyczyny wyboru tego terminu, z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji Zasady dokonywania zmian i skreśleń na listach oczekujących 1. Zmiana terminu przyjęcia może zostać dokonana w następujących przypadkach: 1) zmiany stanu zdrowia pacjenta; jeżeli pacjent poinformuje, że nastąpiła zmiana stanu jego zdrowia wskazująca na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, lekarz, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia; 2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących: a) leżących po stronie GCM (np. remont pomieszczeń, zmiana liczby personelu, awaria sprzętu, choroba lekarza), b) leżących po stronie pacjenta, przy czym pacjent ma prawo do zmiany terminu tylko z przyczyn medycznych (np. pobyt w oddziale szpitalnym, inny proces leczenia

8 Strona: 8 / 16 wykluczający realizacje świadczenia, pobyt w sanatorium, opieka nad chorym członkiem rodziny). 2. W przypadku zmiany terminu przyjęcia, pacjenta informuje się w każdy dostępny sposób o tej zmianie i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy także przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy. W przypadku, gdy pacjent nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy, informuje się o możliwości zmiany terminu następnego pacjenta z listy oczekujących, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia. 3. Skreślenie z listy oczekujących jest możliwe w szczególności w następujących przypadkach: 1) wykonanie świadczenia przez GCM, 2) powiadomienie o rezygnacji przez osobę wpisaną na listę oczekujących, 3) zaprzestanie wykonywania świadczenia danego rodzaju przez GCM, 4) przeniesienie osoby wpisanej na listę oczekujących na inną listę oczekujących prowadzoną w GCM, 5) zgon osoby wpisanej na listę oczekujących, 6) informacja potwierdzona przez NFZ, że osoba znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego świadczeniodawcy, 7) niezgłoszenie się osoby wpisanej na listę oczekujących w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, 8) niedostarczenie oryginału skierowania w terminie określonym w pkt W przypadku niezgłoszenia się pacjenta na ustalony termin udzielenia świadczenia, pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. W przypadku przywrócenia na listę ustala się nowy termin przyjęcia z uwzględnieniem pierwotnej daty zgłoszenia się pacjenta. 5. W przypadku skreślenia pacjenta z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia lub niezgłoszenia się pacjenta, pacjentowi zwraca się oryginał skierowania. 6.2 TRYB DOKONYWANIA WPISÓW NA LIŚCIE OCZEKUJĄCYCH Świadczenia zdrowotne udzielane w trybie ambulatoryjnym 1. Zapisy na listę oczekujących odbywają się w dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych przez komórkę organizacyjną GCM, w której ma zostać zrealizowane dane świadczenie (poradnię, zakład, oddział dzienny) - zgodnie z harmonogramem pracy tej komórki zgłoszonym do NFZ. 2. Zapisy pacjentów na listę oczekujących odbywają się w: 1) w przypadku poradni i zakładów we właściwych punktach rejestracji;

9 Strona: 9 / 16 2) w przypadku oddziałów dziennych we właściwych punktach rejestracji lub sekretariatach medycznych obsługujących oddziały dzienne GCM. 3. Wpisów na listę oczekujących dokonują wyznaczone do tego osoby, tj.: 1) pracownicy punktów rejestracji poradni i zakładów GCM, 2) pracownicy zapewniający obsługę administracyjną oddziałów dziennych GCM. 4. Pacjenta wpisuje się na listę oczekujących na podstawie zgłoszenia: 1) osobistego, 2) telefonicznego, 3) listownego, 4) za pośrednictwem poczty elektronicznej, 5) za pośrednictwem osoby trzeciej. 5. Pacjenta wpisuje się na listę oczekujących z uwzględnieniem kategorii medycznej (przypadek pilny, przypadek stabilny) wskazanej na skierowaniu przez lekarza kierującego. 6. Osoba dokonująca wpisu na listę oczekujących zobowiązana jest do: 1) weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz prawidłowości skierowania dostarczonego przez pacjenta, zgodnie z pkt niniejszej Instrukcji, 2) poinformowania, w razie potrzeby, pacjenta lub innej osoby dokonującej zgłoszenia o obowiązku dostarczenia do GCM oryginału skierowania zgodnie z zasadami określonymi w pkt niniejszej Instrukcji, 3) ustalenia terminu przyjęcia pacjenta, z uwzględnieniem harmonogramu pracy danej komórki organizacyjnej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń pacjentów i określoną kategorią medyczną (przypadek pilny/przypadek stabilny), 4) przekazania pacjentowi (osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, w formie listownej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) pisemnej informacji o terminie udzielenia świadczenia wraz z uzasadnieniem przyczyny wyboru tego terminu, z wykorzystaniem formularza którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji, 5) dokonanie prawidłowego wpisu pacjenta na listę oczekujących, tj.: a) wpisanie w kolejnej pozycji na liście oczekujących prowadzonej w systemie informatycznym wszystkich wymaganych danych, o których mowa w pkt , b) wskazanie odpowiedniej kategorii medycznej, c) wpisanie informacji na temat skierowania (data dostarczenia oryginału skierowania, informacja o lekarzu kierującym i jednostce kierującej).

10 Strona: 10 / 16 Dokonanie wszelkich czynności związanych z wpisem pacjenta na listę oczekujących w systemie informatycznym bezwzględnie musi zostać dokonane tego samego dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie pacjenta (za wyjątkiem informacji nt. skierowania, które mogą zostać uzupełnione po dostarczeniu przez pacjenta oryginału skierowania). 6) dołączenia oryginału skierowania do listy oczekujących w formie pisemnej. W przypadku braku oryginału skierowania w dniu wpisu na listę oczekujących monitorowanie, czy w terminie określonym w pkt do GCM wpłynął oryginał skierowania, 7) dokonywania prawidłowych wpisów na liście oczekujących dot. zmian terminów i skreśleń z listy oczekujących w sytuacjach określonych w pkt oraz należyte wskazanie przyczyn zmiany terminu bądź skreślenia z listy oczekujących, 8) informowanie pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu przyjęcia, w przypadkach określonych w pkt i ) dokumentowania dokonywanych przez siebie czynności związanych ze zmianami terminów przyjęć i wykreśleniami: a) w przypadku informacji przekazywanych i otrzymywanych w formie pisemnej (listownej) należy zachować kopię pisma i załączyć do listy oczekujących, b) w przypadku informacji przekazywanych i otrzymywanych w formie elektronicznej, należy wydrukować wiadomość, podpisać wydruk (wydruk podpisuje swoim nazwiskiem osoba dokonująca wydruku) i załączyć do listy oczekujących, c) w przypadku informacji przekazywanych otrzymywanych w formie ustnej (telefonicznej) należy na liście oczekujących w systemie informatycznym w polu Informacje dodatkowe, odnotować dokonane czynności, w szczególności: fakt przekazania pacjentowi informacji o zmianie terminu przyjęcia, jak również fakt podjęcia nieudanej próby przekazania takiej informacji, fakt otrzymania od pacjenta informacji będącej podstawą do dokonania zmiany terminu przyjęcia na wniosek pacjenta lub wykreślenia pacjenta z listy oczekujących. 10) zwrócenia pacjentowi, w każdy dostępny sposób, oryginału skierowania w przypadku skreślenia pacjenta z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia lub w wyniku niezgłoszenia się pacjenta w wyznaczonym terminie, 11) sporządzania listy oczekujących w wersji pisemnej w następujący sposób: sporządzanie w pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca wydruku listy oczekujących prowadzonej w systemie informatycznym wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji oraz autoryzowanie każdego wpisu własnoręcznym podpisem przez osobę która dokonała tego wpisu.

11 6.2.2 Świadczenia zdrowotne udzielane w trybie stacjonarnym Strona: 11 / Zapisy na listę oczekujących odbywają się całodobowo we wszystkie dni tygodnia. 2. Zapisy na listę oczekujących odbywają się: 1) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.25 do w sekretariatach medycznych obsługujących oddziały, 2) w pozostałych dniach i godzinach - w wyznaczonych dyżurkach lekarskich oddziałów. 3. Wpisów na listę oczekujących dokonują wyznaczone do tego osoby, tj: 1) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7.25 do pracownicy zapewniający obsługę administracyjną oddziałów (sekretarka medyczna, statystyk medyczny), 2) w pozostałych dniach i godzinach - lekarze dyżurni oddziałów. 4. Pacjenta wpisuje się na listę oczekujących na podstawie zgłoszenia osobistego, z zastrzeżeniem pkt Przed wpisem na listę oczekujących lekarz oddziału potwierdza kategorię medyczną (przypadek pilny/przypadek stabilny) wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego albo kwalifikuje pacjenta do odpowiedniej kategorii medycznej. Na tej podstawie lekarz może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym lub zadecydować że pacjent nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji i należy wpisać pacjenta na listę oczekujących oraz określić kategorię pacjenta (przypadek pilny, przypadek stabilny). Informację o określonej kategorii lekarz GCM zamieszcza na odwrocie skierowania oraz autoryzuje ją (data, podpis i pieczęć). W przypadku pacjentów zgłaszających się ze skierowaniem wystawionym w poradni specjalistycznej GCM dopuszcza się wpisanie pacjenta na listę oczekujących bez weryfikacji kategorii medycznej ustalonej przez lekarza kierującego, jeżeli od dnia wydania skierowania do dnia zgłoszenia pacjenta nie minęło więcej niż 5 dni kalendarzowych. 6. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta (np. pacjenci obłożnie chorzy, pacjenci z dysfunkcją ruchu uniemożliwiającą poruszanie się) lekarz może zadecydować o dokonaniu wpisu na listę oczekujących na podstawie zgłoszenia innego niż osobiste oraz dokonać potwierdzenia kategorii medycznej pacjenta nie na podstawie osobistego zbadania pacjenta, lecz na podstawie dostarczonej lekarzowi dokumentacji medycznej. 7. Każdy pacjent wpisany na listę oczekujących na przyjęcie do oddziału powinien zostać wpisany do księgi odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych Izby Przyjęć. 8. Osoba dokonująca wpisu na listę oczekujących zobowiązana jest do: 1) weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz prawidłowości skierowania dostarczonego przez pacjenta, zgodnie z pkt niniejszej Instrukcji, 2) poinformowania, w razie potrzeby, pacjenta lub innej osoby dokonującej zgłoszenia

12 Strona: 12 / 16 o obowiązku dostarczenia do GCM oryginału skierowania zgodnie z zasadami określonymi w pkt niniejszej Instrukcji, 3) ustalenia terminu przyjęcia pacjenta, zgodnie z kolejnością zgłoszeń pacjentów i określoną kategorią medyczną (przypadek pilny/przypadek stabilny), 4) przekazania pacjentowi pisemnej informacji o terminie udzielenia świadczenia wraz z uzasadnieniem przyczyny wyboru tego terminu, z wykorzystaniem formularza którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji, 5) dokonania prawidłowego wpisu pacjenta na listę oczekujących tj.: a) wpisania w kolejnej pozycji listy oczekujących prowadzonej w systemie informatycznym wszystkich wymaganych danych, o których mowa w pkt , b) wskazania odpowiedniej kategorii medycznej, c) wpisania informacji na temat skierowania (data dostarczenia oryginału skierowania, informacja o lekarzu kierującym i jednostce kierującej). Dokonanie wszelkich czynności związanych z wpisem pacjenta na listę oczekujących w systemie informatycznym bezwzględnie musi zostać dokonane tego samego dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie pacjenta (za wyjątkiem informacji nt. skierowania, które mogą zostać uzupełnione po dostarczeniu przez pacjenta oryginału skierowania) 6) dołączenia oryginału skierowania do listy oczekujących w formie pisemnej. W przypadku braku oryginału skierowania w dniu wpisu na listę oczekujących monitorowanie, czy w terminie określonym w pkt do GCM wpłynął oryginał skierowania. 7) dokonywania prawidłowych wpisów na liście oczekujących dot. zmian terminów i skreśleń z listy oczekujących w sytuacjach określonych w pkt oraz należyte wskazanie przyczyn zmiany terminu bądź skreślenia z listy oczekujących, 8) informowania pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu przyjęcia, w przypadkach określonych w pkt i , 9) dokumentowania dokonywanych przez siebie czynności związanych ze zmianami terminów przyjęć i wykreśleniami: a) w przypadku informacji przekazywanych i otrzymywanych w formie pisemnej (listownej) należy zachować kopię pisma i załączyć do listy oczekujących, b) w przypadku informacji przekazywanych i otrzymywanych w formie elektronicznej, należy wydrukować wiadomość, podpisać wydruk (wydruk podpisuje swoim nazwiskiem osoba dokonująca wydruku) i załączyć do listy oczekujących, c) w przypadku informacji przekazywanych i otrzymywanych w formie ustnej (telefonicznej) należy na liście oczekujących w systemie informatycznym w polu Informacje dodatkowe, odnotować dokonane czynności, w szczególności: fakt przekazania pacjentowi informacji o zmianie terminu przyjęcia jak również fakt podjęcia nieudanej próby przekazania takiej informacji,

13 Strona: 13 / 16 fakt otrzymania od pacjenta informacji będącej podstawą do dokonania zmiany terminu przyjęcia na wniosek pacjenta lub wykreślenia pacjenta z listy oczekujących. 10) zwrócenia pacjentowi, w każdy dostępny sposób, oryginału skierowania w przypadku skreślenia pacjenta z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia lub w wyniku niezgłoszenia się pacjenta w wyznaczonym terminie. 11) sporządzanie listy oczekujących w wersji pisemnej w następujący sposób: sporządzanie w pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca wydruku listy oczekujących prowadzonej w systemie informatycznym wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji oraz autoryzowanie każdego wpisu własnoręcznym podpisem przez osobę która dokonała tego wpisu, 12) dołączenia oryginału skierowania w dniu przyjęcia pacjenta do dokumentacji medycznej pacjenta. Oryginał skierowania pozostaje w oddziale, na przyjęcie do którego oczekuje pacjent. Przy przyjęciu w Izbie Przyjęć pacjenta wpisanego uprzednio na listę oczekujących nie jest wymagane skierowanie. Izba Przyjęć przyjmuje pacjenta na podstawie informacji o skierowaniu wprowadzonych do systemu informatycznego przez osobę dokonującą wpisu na listę oczekujących NADZOR I KONTROLA LIST OCZEKUJĄCYCH 1. Nadzór nad prawidłowym ustalaniem kolejności przyjęć i prawidłowym prowadzeniem list oczekujących w komórkach organizacyjnych GCM sprawują: 1) pod względem merytorycznym Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, 2) pod względem formalnym Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki 2. Listy oczekujących podlegają raz w miesiącu ocenie dokonywanej przez: 1) w przypadku świadczeń udzielanych w trybie stacjonarnym (Oddziały stacjonarne GCM) - Zespół Oceny Przyjęć powołany przez Dyrektora GCM, 2) w przypadku świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym (Przychodnie, Zakłady, Oddziały Dzienne GCM ) przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi oraz Dyrektora. 6.4 SPRAWOZDAWCZOŚĆ LIST OCZEKUJĄCYCH DO NFZ 1. GCM sprawozdaje listy oczekujących do NFZ na zasadach określonych w przepisach powołanych na wstępie i ustalonych przez Prezesa NFZ. 2. Komórki organizacyjne na bieżąco aktualizują listy oczekujących oraz wprowadzają w systemie informatycznym w ostatni dzień roboczy tygodnia informację o pierwszym wolnym terminie. 3. Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki przekazuje w formie elektronicznej do NFZ:

14 Strona: 14 / 16 1) w każdy poniedziałek (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) informację o pierwszym wolnym terminie, 2) do 10 dnia każdego miesiąca informację o stanie liczby oczekujących za miesiąc poprzedni. 7. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 do Instrukcji Informacja dla pacjenta Załącznik nr 2 do Instrukcji Rejestr Kolejek Oczekujących w GCM 8. ROZDZIELNIK 1) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, 2) Naczelna Pielęgniarka, 3) Przychodnia Specjalistyczna, 4) Przychodnia Kardiologiczna, 5) Izba Przyjęć, 6) Oddziały, 7) Zakład Diagnostyki Obrazowej, 8) Zakład Endoskopii, 9) Dział Organizacji, 10) Dział ds. Systemów Jakości.

15 Strona: 15 / OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią powyższej Instrukcji, zobowiązuję się do jej wykonywania i ponoszę odpowiedzialność za konsekwencje, wynikające z odstępstw od Instrukcji. Lp. Imię i nazwisko Data Podpis

16 Strona: 16 / KARTA ZMIAN Lp. Treść zmiany Nr strony Wydanie Data zmiany Podpis

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ ŚW. ZOFII W WARSZAWIE

REGULAMIN PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ ŚW. ZOFII W WARSZAWIE Strona 1 z 5 REGULAMIN PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ ŚW. ZOFII W WARSZAWIE z dnia 07.06.2017 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do materiałów informacyjnych stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 19/2008/DSS Prezesa NFZ

Załącznik nr 18 do materiałów informacyjnych stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 19/2008/DSS Prezesa NFZ Załącznik nr 18 do materiałów informacyjnych stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 19/2008/DSS Prezesa NFZ Zasady prowadzenia listy oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne z wykorzystaniem aplikacji

Bardziej szczegółowo

Kolejki oczekujących NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW, WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DOTYCZĄCE PROWADZENIA LIST OCZEKUJĄCYCH

Kolejki oczekujących NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW, WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DOTYCZĄCE PROWADZENIA LIST OCZEKUJĄCYCH Kolejki oczekujących NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW, WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DOTYCZĄCE PROWADZENIA LIST OCZEKUJĄCYCH Świadczeniodawca: nie umieszcza na liście oczekujących

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI. w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI. w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Łódź styczeń 2009 KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH na wybrane świadczenia wysokospecjalistyczne: USUNIĘCIE ZAĆMY ENDOPROTEZOPLASTYKA ANGIOPLASTYKA

Bardziej szczegółowo

2) 3) 4) 9. Przy kwalifikowaniu do odpowiednich kategorii medycznych uwzględnia się: 1) 2) 3) 4)

2) 3) 4) 9. Przy kwalifikowaniu do odpowiednich kategorii medycznych uwzględnia się: 1) 2) 3) 4) ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - W RAMACH UMÓW ZAWARTYCH Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W SZPITALU WIELOSPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

CZYM SĄ KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH?

CZYM SĄ KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH? KATOWICE, STYCZEŃ 2015 CZYM SĄ KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH? Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalu i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, realizowane w ramach umowy zawartej z Narodowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA Co pacjent powinien wiedzieć e- WUŚ Od stycznia 2013 roku działa system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy e- WUŚ. Przychodząc do szpitala, przychodni,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń pacjent podaje w rejestracji CDL Barska swój numer PESEL oraz potwierdza swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym;

Bardziej szczegółowo

Od ogółu do szczegółu. Opracowanie: Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń

Od ogółu do szczegółu. Opracowanie: Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Od ogółu do szczegółu. Opracowanie: Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń I. Listy oczekujących- okoliczności powstawania Czynniki zewnętrzne Rozwój technologii medycznych Wzrost oczekiwań

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Brzesku. Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych lek. med. Barbara Wawryka specjalista neurolog

SPZOZ w Brzesku. Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych lek. med. Barbara Wawryka specjalista neurolog 1 SPZOZ w Brzesku Zespół Poradni Specjalistycznych Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych lek. med. Barbara Wawryka specjalista neurolog Do zadań Zespołu Poradni Specjalistycznych należy udzielanie

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Pacjent w kolejce Maj 2016

Pacjent w kolejce Maj 2016 Pacjent w kolejce Maj 2016 Listy oczekujących Kwestie podstawowe: Wszystkie listy oczekujących są prowadzone w wersji elektronicznej; Kolejki prowadzone z dokładnością do komórek i do świadczeń słowniki

Bardziej szczegółowo

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r.

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Analiza prawna Pakietu Onkologicznego Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Podstawy ustawowe to 3 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o: konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ UMOWA CYWILNO PRAWNA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Zawarta w dniu w Woźnikach pomiędzy: Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Woźnikach z siedzibą przy ul. Dworcowej 21 42-289 Woźniki reprezentowanym przez:.zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie sprawozdań z zakresu list oczekujących. dla Narodowego Funduszu Zdrowia od stycznia 2015 r. informacje dla świadczeniodawców

Przygotowywanie sprawozdań z zakresu list oczekujących. dla Narodowego Funduszu Zdrowia od stycznia 2015 r. informacje dla świadczeniodawców Przygotowywanie sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia od stycznia 2015 r. informacje dla świadczeniodawców Od stycznia 2015 r. zmianie ulega zakres danych dotyczących list

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 1250 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 1249

Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 1249 Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 1249 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów

ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r.

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r. Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia.. 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘCIA DO SZPITALA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘCIA DO SZPITALA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU SKIEROWNIE: INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘCIA DO SZPITALA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU Na Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu pacjent zostaje przyjęty na podstawie skierowania wystawionego przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI 58. 1. Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia

Bardziej szczegółowo

Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r.

Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r. Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r. Rok 2015 rok zmian 2 2015 rok rewolucji Dużo zmian Rok 2015 rok zmian 3 Wejście w życie tzw. Pakietu kolejkowego Rok 2015 rok zmian 4 Wejście

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 Strona 1 z 11 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 2. Odpowiedzialność i uprawnienia... 2 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana... 2 4. Formy udostępnianie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie 1. Cel procedury Celem procedury jest ustalenie jednolitego sposobu udostępniania dokumentacji medycznej w

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej

PROCEDURA w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej Załącznik do Zarządzenia Dyrektora ZOZ Nr 10/2014 r. z dnia 12.05.2014 r. PROCEDURA w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 2. Odpowiedzialność i uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 17 listopada 2009 r. LKA-410-30-03/2009 P/09/093 Pan Ryszard Batycki Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na postawie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie. KTO PŁACI?

Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie. KTO PŁACI? Abc pacjenta Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie. KTO PŁACI? - NFZ w przypadku osób ubezpieczonych: osoby, za które

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : ISO 9001: 2008, AKREDYTACJA CMJ. Procedura. Stanowisko: Imię i Nazwisko Data Podpis. Opracował: Położna Anna Zimny

Dotyczy : ISO 9001: 2008, AKREDYTACJA CMJ. Procedura. Stanowisko: Imię i Nazwisko Data Podpis. Opracował: Położna Anna Zimny PROCEDURA: Postępowanie z Pacjentem na wypadek braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w postaci terminacji ciąży z uwagi na skorzystanie przez lekarzy z klauzuli sumienia Stanowisko: Imię

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia września 2007 r.

Szczecin, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (091) 422-45-81 LSZ-41082-1-07 P/07/098 Szczecin, dnia września 2007 r. Pan Ryszard Chmurowicz

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Szpitalna 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r.

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r. Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień 16.03.2012 r. I. Postanowienia ogólne. 1) Zakład Opieki Zdrowotnej działa pod nazwą: NZOZ Telemedycyna Polska. 1 2) Obszar działania

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A.

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. Plan prezentacji Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu 01.02.2017 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UZDROWISKOWE

LECZENIE UZDROWISKOWE LECZENIE UZDROWISKOWE Informacja dla ubezpieczonego ubiegającego się o leczenie uzdrowiskowe Wszystkie sprawy dotyczące leczenia uzdrowiskowego prowadzone są korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 68/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia

mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia Pakiet Onkologiczny Karta jest dokumentem papierowym Do jej wydania niezbędne jest skontaktowanie się online z systemem wydawania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT NA

WARUNKI KONKURSU OFERT NA WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W JASTRZĘBIU ZDROJU W OKRESIE 01.03.2007r. DO 31.12.2009r. ZAKRES ŚWIADCZEŃ: 1. Konsultacje

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 4 czerwca 12

poniedziałek, 4 czerwca 12 ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W AOS Zasady prowadzenia dokumentacji Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko) 1.2.Data urodzenia:.. 1.4 Adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 1.5 KONTAKTOWY NR TELEFONU.

(imię i nazwisko) 1.2.Data urodzenia:.. 1.4 Adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 1.5 KONTAKTOWY NR TELEFONU. .. (miejscowość, data).. (Pieczątka zakładu kierującego) WNIOSEK O PRZYJECIE DO ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ CENTRUM POMOCOWEGO CARITAS im. Św. Ojca Pio ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ DLA RODZIN I OPIEKUNÓW PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

REGULAMIN SZKOLEŃ DLA RODZIN I OPIEKUNÓW PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ REGULAMIN SZKOLEŃ DLA RODZIN I OPIEKUNÓW PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ realizowanych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie w ramach projektu pt. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad dotyczących: 1. udzielania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.) Dz.U.2004.274.2724 2005.06.24 zm. Dz.U.2005.101.850 2006.07.01 zm. Dz.U.2006.94.655 2007.05.01 zm. Dz.U.2007.69.466 2007.10.03 zm. Dz.U.2007.168.1185 2009.03.15 zm. Dz.U.2009.40.330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349. Rozporządzenie. z dnia 21 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349. Rozporządzenie. z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w Katowicach w dniu. pomiędzy

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w Katowicach w dniu. pomiędzy zawarta w Katowicach w dniu pomiędzy UMOWA O WSPÓŁPRACY VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-663, ul. Wielicka 265, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. U M O W A ZLECENIE nr..

Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. U M O W A ZLECENIE nr.. Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne U M O W A ZLECENIE nr.. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu..roku

Bardziej szczegółowo

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna REJESTRACJA czynna poniedziałek - piątek w godz.7:00 18:00 Główne wejście do budynku Szpitala, ul.prądnicka 37 Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Parzymiechach w dniu. 2012r. pomiędzy: Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Terapii Uzależnień sp. z o.o. w Parzymiechach, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury)

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury) Informacje ogólne 1. Szpital Babińskiego udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do dokumentacji medycznej Prawo do dokumentacji medycznej Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. Dane zawarte w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH I W IZBACH PRZYJĘĆ

DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH I W IZBACH PRZYJĘĆ DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH I W IZBACH PRZYJĘĆ 1. Wprowadzenie procedury postępowania w przypadku zbyt długiego czasu oczekiwania na przekazanie pacjenta przez zespoły

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonywanie świadczeń medycznych Nr /EZP/381/09

Umowa o wykonywanie świadczeń medycznych Nr /EZP/381/09 Umowa o wykonywanie świadczeń medycznych Nr /EZP/381/09 zawarta w Bystrej w dniu.. r. pomiędzy:... KRS:..; NIP: zwanym w treści umowy Świadczeniobiorcą, w imieniu którego działa: Dyrektor - a.. KRS: ;

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej Zasady udostępniania dokumentacji medycznej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 823,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. Projekt 20.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych poza zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową Dziennik Ustaw Nr 142 8678 Poz. 835 835 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla realizacji zadania..

UMOWA wzór O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla realizacji zadania.. Zał. Nr 2 do Materiałów Informacyjnych UMOWA wzór O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla realizacji zadania.. zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I. Przyjęcia pacjentów do Szpitala 1. Przyjęcia pacjentów do Szpitala odbywają się całodobowo w dwóch trybach: planowym - na podstawie skierowania wystawionego

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, Łapy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, Łapy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Postępowanie konkursowe Nr 1/01/2017 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

II. Do podstawowych zadań Pododdziału Rehabilitacji Dziennej należy:

II. Do podstawowych zadań Pododdziału Rehabilitacji Dziennej należy: Regulamin Porządkowy Pododdziału Rehabilitacji Dziennej I. Charakterystyka Pododdziału 1. Pododdział Rehabilitacji Dziennej jest wydzieloną częścią Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałami i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE Podstawy prawne funkcjonowania 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki Medycznej,,Autyzm

Bardziej szczegółowo

Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne i rentgenodiagnostyka w Szpitalu

Bardziej szczegółowo