W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów."

Transkrypt

1 Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11 W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3 Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. strona 5 Rozpoczê³a siê termomodernizacja wrzesiñskiego szpitala. strona 7 Kszta³cenie zawodowe na topie - relacja z konferencji w Centrum Kszta³cenia Praktycznego. strona 10

2 2 Maj 2006 Przegl¹d Powiatowy WYDZIA ŒRODOWISKA I ROLNICTWA Nasz Wydzia³ to zgrany zespó³ ludzi, który anga uje siê w dzia³ania Starostwa Powiatowego dotycz¹ce g³ównie rolnictwa i ochrony œrodowiska (Polagra, Targi Rolnicza Jesieñ, do ynki powiatowe, szkolenia rolników, konkursy ekologiczne itp). Jesteœmy autorami Programu Ochorny Œrodowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu wrzesiñskiego. W ramach obs³ugiwanego przez nas PFOŒi GW, prowadzimy sprawy zwi¹zane z udzielaniem dotacji (ochrona kasztanowców, zwalczanie chorób zakaÿnych pszczó³, utylizacja pad³ych zwierz¹t, przydomowe oczyszczalnie œcieków, edukacja ekologiczna w szko³ach). Czynnie uprawiamy sport (1/2 Wydzia³u stanowi reprezentacjê powiatu w pi³ce siatkowej). Prywatnie anga ujemy siê w ycie spo³eczne naszych œrodowisk. Siedziba Wydzia³u znajduje siê przy ulicy Kaliskiej 1 w budynku weterynarii. Jaros³aw Sobczak Starosta w Bieganowie Mieszkañcy Bieganowa licznie przybyli na spotkanie 31 marca br. w Bieganowie odby³o siê zebranie wiejskie, na które zaproszony zosta³ starosta powiatu wrzesiñskiego Dionizy Jaœniewicz. Na pocz¹tku so³tys i jednoczeœnie przewodnicz¹cy Rady Gminy Ko³aczkowo Wojciech Majchrzak przedstawi³ sprawozdanie z dzia³añ w roku ubieg³ym oraz zamierzeñ na ten rok. Wójt Czes³aw Surowiec podsumowa³ swoje dokonania i przedstawi³ plany. Zamierzenia wójta to remont dróg w Gorazdowie, Sokolnikach i Bieganowie, instalacja 32 lamp na terenie gminy. W pla- nach jest równie zagospodarowanie nieczynnej p³ywalni. W 2007 roku w gminie ma byæ rozprowadzony gaz ziemny, natomiast na lata planuje siê budowê wysypiska œmieci. Starosta opowiedzia³ o inwestycjach wykonanych w 2005 roku na terenie powiatu. Powiadomi³ równie mieszkañców o tym, e prowadzone s¹ rozmowy z Golpaszem na temat odst¹pienia przez zak³ad nieu ytkowanych obiektów. Pojawi³a siê bowiem hiszpañska firma, zainteresowana wynajêciem obiektów. By³aby to szansa dla mieszkanców Jaros³aw Sobczak - Naczelnik Wydzia³u Kieruje pracami Wydzia³u, nadzoruje realizacjê zadañ z zakresu ochrony œrodowiska oraz rolnictwa bêd¹cych w kompetencjach samorz¹du powiatowego. Inspektor Ma³gorzata Lisiecka Prowadzi sprawy zwi¹zane z zatwierdzaniem sposobów gospodarowania odpadami dla firm oraz wydawaniem zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na obrocie odpadami. Opiniuje tak e decyzje okreœlaj¹ce œrodowiskowe uwarunkowania planowanych inwestycji. Inspektor Arkadiusz Pawlak Pomoc dla JEDNOŒCI Co dziesi¹ta osoba na œwiecie dotkniêta jest problemem niedos³uchu. S³uch to jeden z najwa - niejszych zmys³ów, umo liwiaj¹cy komunikacjê i naukê mowy. 22 kwietnia 2006 r. odby³o siê, zorganizowane przez Wrzesiñskie Stowarzyszenie Osób Nies³ysz¹cych i Niedos³ysz¹cych JED- NOŒÆ, spotkanie z laryngologiem z przychodni SPECIMED Gerardem Wilczyñskim i Micha- ³em Tomczakiem, przedstawicielem Centrum Terapii S³uchu Marke-Med z Poznania. Tematem spotkania by³o omówienie chorób s³uchu, a tak e prezentacja najnowszych aparatów s³uchowych. Osoby cierpi¹ce na choroby s³uchu mog¹ codziennie skorzystaæ w SPECIMEDzie z porady laryngologicznej i badania s³uchu potrzebne jest jedynie skierowanie od lekarza rodzinnego. Dodatkowo, Prowadzi sprawy zwi¹zane z gospodark¹ wodno-œciekow¹ (pozwolenia wodnoprawne), a tak e kontrol¹ i nadzorem nad dzia³alnoœci¹ spó³ek wodnych. Poza tym zajmuje siê geologi¹ i hydrogeologi¹ (koncesje i zatwierdzanie projektów prac geologicznych). Nies³ysz¹cych zainteresowa³y prelekcje goœci Bieganowa na znalezienie zatrudnienia. Dionizy Jaœniewicz przedstawi³ mieszkañcom propozycjê bezp³atnych lekcji jêzyka angielskiego dla dzieci. Nauczaniem mieliby siê zajmowaæ s³uchacze Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych. Wystapi³ równie z inicjatyw¹ bia³ych niedziel, które polegaæ mia³yby na nieodp³atnych wizytach lekarskich specjalistów w Bieganowie. Starosta wspomnia³ równie o tym, e sfinalizowana zosta³a umowa z Monarem, i wkrótce w pa³acu w Zieliñcu rozpoczn¹ siê prace remontowe. Spor¹ dyskusjê wywo³a³ temat oddania w u ytkowanie kot³owni mieszkañcom bloków, chc¹cych od³¹czyæ siê od Spó³dzielni Mieszkaniowej. Zofia Rz¹dkowska prezes Spó³dzielni, wyjaœnia³a wszelkie w¹tpliwoœci i obwarowania prawne, zwi¹zane z kwesti¹ w³asnoœci spó³dzielców. Na spotkaniu poruszono równie kwestiê po³o enia sieci internetowej na terenie gminy, a tak e rozmawiano o wielu innych sprawach, które nêkaj¹ i nurtuj¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ. we wtorkowe popo³udnia, w przychodni przyjmuje przedstawiciel firmy Marke-med, który s³u y porad¹ na temat w³aœciwego doboru aparatu s³uchowego. Natomiast w poznañskim Centrum Terapii S³uchu wykonywane s¹ specjalistyczne badania s³uchu osób, z którymi komunikacja jest w znaczny sposób utrudniona, co uniemo liwia prawid³owa diagnozê. Inspektor Iwona Michalak Inspektor Andrzej Dziel Sprawnoœæ fizyczna jest warunkiem zdrowia, które decyduje o jakoœci ycia ka dego z nas. Tak wiêc, wyrabianie od najm³odszych lat nawyków aktywnoœci fizycznej, popularyzacja czynnego wypoczynku, upowszechnianie dostêpu do sportu to bardzo wa ne zadania. D¹ ¹c do upowszechnienia czynnego wypoczynku oraz do rozwoju sportu wœród dzieci i m³odzie y w powiecie wrzesiñskim, na pocz¹tku bie ¹cego roku Wy- Prowadzi bezpoœredni nadzór nad lasami niepañstwowymi. Ponadto odpowiada za sprawy zwi¹zane z ochron¹ przyrody (m.in. rejestrowanie zwierz¹t objêtych list¹ CITES) i ³owiectwem (wydzier awianie obwodów ³owieckich polnych). Inspektor Ma³gorzata Piasecka Zajmuje siê wydawaniem pozwoleñ na wprowadzanie gazów lub py³ów do powietrza oraz pozwoleniami zintegrowanymi. Ponadto wydaje karty wêdkarskie, rejestruje sprzêt p³ywaj¹cy s³u ¹cy do amatorskiego po³owu ryb, prowadzi sprawy dotycz¹ce Spo³ecznej Stra y Rybackiej. Jeden z najstarszych pracowników Starostwa Powiatowego. Prowadzi sprawy zwi¹zane z wy- ³¹czaniem gruntów rolnych z produkcji oraz wydawaniem decyzji nak³adaj¹cych rekultywacjê gruntów dla SPORTU! dzia³ Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego z³o y³ wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu RP. Uzyskana w ten sposób dotacja na zajêcia rekreacyjno-sportowe wynosi tysiêcy z³otych. Dziêki temu ogólna pula przeznaczona przez Starostwo Powiatowe na zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie y z naszego powiatu w roku 2006 wyniesie tysiêcy z³otych. (ula) Konkurs ofert Informujemy, e z dniem 4 maja br. up³ywa termin sk³adania ofert dotycz¹cych konkursu na wsparcie realizacji zadañ publicznych powiatu wrzesiñskiego w 2006 roku, zwi¹zanego m.in. z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu wœród mieszkañców powiatu wrzesiñskiego, organizacj¹ wypoczynku i czasu wolnego dzieci i m³odzie y, a tak e zadañ z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji. Wydzia³ Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego Dzieñ s¹du kwietnia br. odby³a siê XLII Sesja Rady Powiatu. By³a to sesja wyj¹tkowa, bo absolutoryjna. Jak zwykle, wys³uchaliœmy informacji Przewodnicz¹cego Rady odnoœnie podejmowanych dzia³añ oraz sprawozdania Przewodnicz¹cego Zarz¹du na temat prac Zarz¹du i wykonania uchwa³ Rady w okresie miêdzysesyjnym. Nastêpnie przedstawione zosta³o sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dzia³añ w 2005 roku. Jednak najwa niejszym punktem obrad by³o podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia Zarz¹dowi Powiatu absolutorium z wykonania bud etu w 2005 roku. Uchwa- ³ê o absolutorium poprzedzi³o sprawozdanie Zarz¹du Powiatu, a tak e przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania bud etu powiatu w 2005 roku. Radni podjêli tak e uchwa³ê w sprawie likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Ko³aczkowie. Powiat wrzesiñski prowadzi wspó³pracê partnersk¹ z niemieckim powiatem Wolfenbüttel. Zgodnie z zawart¹ umow¹, obie strony zobowi¹za³y siê pomagaæ sobie wzajemnie w nawi¹zywaniu kontaktów miêdzy ró nymi grupami spo³ecznymi. Od paÿdziernika 2001 roku z powodzeniem zorganizowaliœmy szereg wizyt, spotkañ w dziedzinach: gospodarczej, spo³ecznej, rolniczej i kulturalnej, pomiêdzy mieszkañcami naszego powiatu. Dwa lata temu, w powiecie Wolfenbüttel goœci³a delegacja naszego powiatu. Wizyta by³a okazj¹ do promocji naszego regionu. Podobn¹ imprezê o nazwie Dni polsko niemieckie organizujemy w maju w powiecie wrzesiñskim. Serdecznie zapraszamy do spotkania z goœæmi z Niemiec, poznania ich regionu, kultury, historii i tradycji. Program wizyty znajduje siê na stronie 1 PP.

3 Przegl¹d Powiatowy Maj So³tys najstarsza instytucja Jak stwierdzi³ Zygmunt Zell, dzia³acz i publicysta samorz¹dowy, so³tysi s¹ jedn¹ z najstarszych, jeœli w ogóle nie najstarsz¹ instytucj¹ pañstwa polskiego, funkcjonuj¹c¹ od XIII wieku. Przetrwali Piastów, Jagiellonów, pañstwo Krzy ackie, Andegawenów, Wazów, królów elekcyjnych, pañstwo rozbiorowe i PRL. 6 kwietnia w Czeszewie odby- ³a siê, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni oraz Franciszka Sztukê - prezesa Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopolskiego. Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich, w której udzia³ wziêli so³tysi, przedstawiciele jednostek ochotniczej stra y po arnej i kó³ gospodyñ wiejskich z terenu powiatu wrzesiñskiego. Jak powiedzia³, prowadz¹cy zebranie, starosta Dionizy Jaœniewicz, celem konferencji jest: omówienie stanu rolnictwa powiatowego i zmian, które zasz³y w nim od momentu wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Jakie s¹ mo liwoœci i szanse przeobra enia wsi? Jak je wykorzystaæ? Wiejscy Liderzy Z odpowiedzi¹ pospieszy³ Jerzy Mazurkiewicz - radny powiatowy, entuzjasta i propagator programu Leader +. Na pocz¹tku swojej prelekcji wprowadzi³ zebranych w historiê kó³ek rolniczych i opowiedzia³ o roli, jak¹ kó³ka odegra³y we wprowadzaniu na obszary wiejskie nowych narzêdzi i technik uprawy plonów. Wed³ug radnego Mazurkiewicza, realizacja na terenie gmin Mi³os³aw, Ko³aczkowo i Pyzdry unijnego programu Leader+ przyczyni siê do spadku bez- Przywilej czy norma? Wnêtrze jednej z porodówek wrzesiñskiego szpitala W grudniu 2005 roku rozpoczê³a siê, ju po raz czwarty, ogólnopolska akcja Rodziæ po ludzku, której patronem jest Gazeta Wyborcza. Jej celem jest stworzenie listy najlepszych szpitali po³o niczych w Polsce. W trzech poprzednich edycjach oddzia³ po³o niczy wrzesiñskiego szpitala osi¹gn¹³ bardzo wysokie noty w 1994 i 1995 r. F.Sztuka, prezes stowarzyszenia so³tysów, podczas prelekcji robocia w powiecie i wp³ynie na koby ptasia grypa od wielu ju lat rozwój lokalnych spo³ecznoœci. obecna by³a na terenie kraju. Kiedyœ nazywaliœmy to pomorem dro- Renty i p³yty Temat dop³at i programów unijnych kontynuowa³ Józef Szafarek, zjadliwy jak H5N1, który szybko biu, ale tamten wirus nie by³ tak kierownik biura powiatowego atakuje uk³ad oddechowy i nerwowy. Ptak zaka ony tym szczepem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który poruszy³ wirusa umiera w ci¹gu trzech dni m. in. szeroko dyskutowan¹ w od momentu zaka enia - doda³. ostatnim czasie kwestiê budowy Uspokoi³ mieszkañców, e powiat p³yt obornikowych i zbiorników jest bardzo dobrze przygotowany na gnojowicê. Ciekaw¹ prelekcjê, na ewentualn¹ epidemiê ptasiej dotycz¹c¹ rent inwalidzkich i grypy, otrzyma³ bowiem na strukturalnych dla rolników, wyg³osi³ równie kierownik placów- podpisana umowa z zak³adem uty- zakup odzie y ochronnej, jest te ki terenowej KRUS - Stanis³aw lizacyjnym, który, w razie potrzeby, dokona humanitarnej eutana- Koz³owski. Kilka s³ów o dzia³alnoœci Stowarzyszenia So³tysów zji ptactwa. Województwa Wielkopolskiego Dzielnicowy jest jak Yeti. opowiedzia³ Franciszek Sztuka. Musimy pamiêtaæ, e, jeœli chodzi o poziom bezpieczeñstwa, 10% Wspomnia³ m. in. o corocznej pielgrzymce so³tysów do Lichenia zale y od odpowiednich s³u b, natomiast 90 % od nas samych - roz- oraz o wspó³pracy, jak¹ Stowarzyszenie prowadzi z zagranic¹. pocz¹³ prelekcjê na temat bezpieczeñstwa w powiecie, Komendant Humanitarna œmieræ Choroby zwierz¹t by³y tematem Powiatowy Policji - Jaros³aw wypowiedzi Romualda Juœciñskiego - Powiatowego Lekarza Wetetystyki dotycz¹ce poziomu bezpie- Gruszczyñski. Przedstawi³ on starynarii, który potwierdzi³ tezê, jaczeñstwa i porz¹dku publicznego Tañsza karta pojazdu Informujemy, e zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie wysokoœci op³at za kartê pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421), od dnia 15 kwietnia 2006 r. ulega zmianie koszt wydania karty pojazdu. Po tym dniu op³ata za kartê wynosi 75 z³. zdoby³ pierwsze miejsce i tytu³ Z³otego Bociana, natomiast w 2000 r. uplasowa³ siê na trzeciej pozycji. W pierwszym roku akcji Zofia Szalbierz zosta³a uhonorowana tytu³em Najlepszej Po³o - nej. To du e osi¹gniêcie, zwa aj¹c na to, e w rankingu uwzglêdniono wszystkie szpitale, tak e specjalistyczne placówki po³o nicze. Co zadecydowa³o o tak wysokiej pozycji naszego szpitala? Zapyta³am o to po³o ne Ewê Tabakê i Ma³gorzatê Dankowsk¹. Oddzia³ mieœci siê na drugim piêtrze szpitala. Jest tu kilka wieloosobowych sal, dy urka pielêgniarek, ³azienka i trzy sale porodowe. Dawno nie by³o tu remontu, wystrój i wyposa enie sal nie s¹ nowoczesne. Ale mimo to... Nie mamy luksusów, kobiety przyje d aj¹ tu ze wzglêdu na opiekê mówi E. Tabaka. Kiedy pytam pacjentki, dlaczego zdecydowa³y siê rodziæ w³aœnie tutaj, skoro w miejscu zamieszkania maj¹ nowoczeœniejsze oddzia³y, one odpowiadaj¹, e nie liczy siê to, co na œcianach, ale wa na jest atmosfera - dodaje M. Dankowska mamy bardzo wiele pacjentek z Trzemeszna. To dowód na to, e kobiety polecaj¹ sobie wzajemnie ten szpital, e dobra opinia siê niesie... W ubr wrzesiñskie po³o ne i lekarze odebrali 824 porody. Do Wrzeœni rodziæ przyje d aj¹ kobiety nie tylko z terenu Wielkopolski, ale i z w powiecie w latach minionych. W porównaniu z rokiem 1999 zwiêkszy³a siê wykrywalnoœæ - wtedy wynosi³a 43 %, w 2005 roku - 76 %. Równie wiêksza liczba przestêpców zostaje przy³apana na gor¹cym uczynku - reasumuj¹c - jest bezpieczniej. Tym wiêkszy jest to sukces wrzesiñskiej policji, zwa ywszy na fakt, e maleje liczba policjantów, a wzrasta iloœæ przestêpców. Niepokoj¹cy jest, zdaniem komendanta, fakt, e coraz wiêcej przestêpców to nieletni - m³odzie, któr¹ wychowuje ulica. Natomiast mniej jest zdarzeñ drogowych, ofiar œmiertelnych i rannych w wypadkach, a to wszystko dziêki autostradzie, która czêœciowo przejê³a ruch drogowy. W ramach akcji policyjnej, maj¹cej na celu zapoznanie mieszkañców z ich dzielnicowymi, bêd¹ oni przychodzili do domów z ankiet¹. Dzielnicowy jest jak Yeti - wszyscy o nim mówi¹, a nikt go nie widzia³ - za artowa³ Jaros³aw Gruszczyñski. Zbli a siê wielki dzieñ Jesteœmy w przededniu wa nego przedsiêwziêcia, które dotyczy nas i naszych potomnych - tymi s³owami Dionizy Jaœniewicz wprowadzi³ zebranych w wypowiedÿ Zbyszko Przybylskiego - dyrektora SP ZOZ, który opowiedzia³ o planowanej rozbudowie i modernizacji Szpitala Powiatowego we Wrzeœni. Swoje wyst¹pienie dyrektor popar³ prezentacj¹ multimedialn¹. Ju teraz poprawi- ³a siê jakoœæ us³ug - mamy oddzia³ ratunkowy, nowe ambulansy, tomograf. To pocz¹tek wielkich zmian - podsumowa³. Dziury i piraci ca³ego kraju. Rekordzistka pochodzi³a z Zakopanego! Wrzesiñskie po³o ne w opiekê nad pacjentkami wk³adaj¹ wiele serca. Ja tu siê czujê jak w domu mówi Joanna Ryszkiewicz, która na oddziale przebywa ju czwarty tydzieñ. Cz³owiek nie jest tutaj traktowany, jak numerek. Zawsze mo emy liczyæ na opiekê i dobre s³owo dodaje Jagoda Kozakowska. Wrzesiñski oddzia³ spe³nia wszystkie przykazania zawarte w Dekalogu Dobrego Rodzenia. Rodz¹ca ma prawo podczas porodu spacerowaæ po korytarzu, iœæ pod prysznic. Matka po porodzie przebywa w jednej sali z dzieckiem, a po³o ne ucz¹ j¹, jak pielêgnowaæ niemowlê. W 1991 r. wrzesiñski szpital wprowadzi³ porody rodzinne (by³ jednym z pierwszych szpitali w Polsce, oferuj¹cych ten przywilej). Przy rodz¹cej mo e byæ bliska osoba i jest to nieodp³atne (w wielu pañstwowych szpitalach pobiera siê za to wysokie op³aty). Nigdy nie by³em tu traktowany jak Dzielnicowy z wizyt¹... Od 18 kwietnia do koñca maja trwa akcja odwiedzania wszystkich domostw powiatu wrzesiñskiego przez dzielnicowych. Podczas wizyty mieszkañcy dostaj¹ do wype³nienia ankietê na temat stanu bezpieczeñstwa i mo - liwoœci jego poprawy w powiecie wrzesiñskim. Ankieta ma na celu uzyskanie informacji dotycz¹cych poczucia spo³ecznego bezpieczeñstwa, zawieraj¹cego m.in. elementy takie jak miejsce wystêpowania poszczególnych zagro eñ oraz ich rodzaj. Ponadto istotnym elementem jest zdiagnozowanie postrzegania przez spo³ecznoœæ pracy Policji. Uzyskanie takich informacji jak czêstotliwoœæ widzianych patroli policyjnych, dzielnicowego, Wszystkich szczególnie interesowa³ problem kiepskiego stanu dróg powiatowych. Dwa bud ety powiatu to zbyt ma³o, by wykonaæ wszystkie inwestycje drogowe w powiecie - powiedzia³ starosta. Dlatego remontowane s¹ najgorsze, najbardziej wymagaj¹ce drogi. Starostwo i Powiatowy Zarz¹d Dróg staraj¹ siê o dotacje unijne na remont kilku powiatowych dróg. Jeden z so³tysów wyst¹pi³ z wnioskiem utworzenia w powiecie œcie ki rowerowej. Starosta odpowiedzia³, e planowana jest budowa takiej œcie ki na trasie dawnej kolejki w¹skotorowej z Wrzeœni do Pyzdr. Pomoc dla organizacji Starosta poinformowa³, e w ramach Wydzia³u Promocji funkcjonowaæ bêdzie stanowisko ds. wyszukiwania programów pomocowych. Wszystkie organizacje pozarz¹dowe, w tym tak e z terenów wiejskich, zainteresowane pozyskiwaniem funduszy zewnêtrznych, znajd¹ tu skuteczn¹ pomoc przy przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych. Koniec i... Podobne spotkania i konferencje niew¹tpliwie s¹ potrzebne. Zapewniaj¹ bezpoœredni dostêp do informacji z zakresu planów i zamierzeñ w³adz i s³u b powiatowych. S¹ równie doskona³¹ okazj¹ do zg³oszenia wielu propozycji i wniosków bez zbêdnych procedur biurokratycznych. A przede wszystkim - stanowi¹ idealny przyk³ad wspó³pracy w³adz z mieszkañcami powiatu. A o to nam wszystkim przecie chodzi... intruz opowiada Kamil, który obecny by³ przy narodzinach dwójki swoich dzieci. Wszystko to wydaje siê takie normalne i mo na dziwiæ siê, e podkreœlamy ofiarnoœæ personelu szpitala, poszanowanie praw rodz¹cej jej godnoœci i intymnoœci... Ale wystarczy odwiedziæ stronê internetow¹ akcji i przeczytaæ parê listów, by przekonaæ siê, e w dzisiejszych czasach wiele rodz¹cych wci¹ traktowanych jest przedmiotowo, wrêcz szykanowanych, obra anych. Brakuje im ciep³a, dobrego s³owa, yczliwej opieki. To dlatego wrzesiñski szpital jest tak wysoko oceniany w rankingach dziêki niezwyk³ej, rodzinnej, kameralnej atmosferze, któr¹ stwarza personel oddzia³u. Zachêcamy do wype³nienia ankiety na stronie Wasza opinia pomo e innym kobietom - tym, które chc¹ byæ traktowane godnie, które chc¹ urodziæ po ludzku... Agnieszka Przysiuda koñcz¹c na znajomoœci prowadzonych przez policjê programów prewencyjnych, pozwoli na skuteczn¹ konstrukcjê strategii dzia- ³añ prewencyjnych w oparciu o spo³eczne postulaty. Po zakoñczeniu akcji zostan¹ podane informacje i rezultaty przeprowadzonej ankiety. (red)

4 4 Maj 2006 Przegl¹d Powiatowy Toksoplazmoza jest powszechnym straszakiem kobiet przed trzymaniem kotów w domu. Jest to straszak wysoce przesadzony. Dlaczego? Kot i pies a paso ytnicze choroby odzwierzêce Prawie ka dy z nas ma w domu jakieœ zwierz¹tko. Najczêœciej jest to kot lub pies. Pupile wzbogacaj¹ nasze ycie na ró ne sposoby. Oprócz dawania bezwarunkowej mi³oœci, mog¹ one, w niektórych przypadkach, mieæ wp³yw na nasze zdrowie. O tym, jakimi chorobami mo emy zaraziæ siê od zwierz¹t i jak im zapobiegaæ rozmawiamy z Romualdem Juœciñskim, powiatowym lekarzem weterynarii. Panie doktorze, choroba, która czêsto wywo³uje panikê, to toksoplazmoza. Jakie s¹ jej objawy i dlaczego jest niebezpieczna dla kobiet w ci¹ y? Toksoplazmoza jest jedn¹ z najczêstszych inwazji o charakterze odzwierzêcym. W Polsce zara enie dotyczy od 25 do 60 % populacji. Ten wewn¹trzkomórkowy paso yt pe³ny cykl rozwojowy przechodzi tylko u kotów. Cykl ten koñczy siê wydalaniem z ka³em do œrodowiska zewnêtrznego form rozwojowych (oocyst). Wydalanie ich, czyli siewstwo, trwa od 1 do 21 dni a po 2 4 dniach w œrodowisku zewnêtrznym staj¹ siê zdolne do inwazji. Cz³owiek zara a siê z po ywieniem, wod¹ lub przez zanieczyszczenie r¹k ziemi¹, spo ywanie i obróbkê surowego miêsa szczególnie wieprzowiny i baraniny. Trzeba tu jednak wspomnieæ, e ju parominutowe przetrzymywanie miêsa w temperaturze 66 0 C lub pozostawienie na dobê w zamra arce zabija paso yta. Paso yt tak e mo e przenikaæ w trakcie ci¹ y poprzez ³o ysko do p³odu. Tylko u kobiet, które zarazi³y siê po raz pierwszy w czasie ci¹ y dochodzi do œródmacicznej inwazji p³odu. Pies nie stanowi dla cz³owieka adnego zagro enia, kot natomiast tylko wtedy, gdy wydala oocysty. Czy kobieta, która planuje zajœæ w ci¹ ê powinna wykonaæ testy odpornoœciowe na obecnoœæ przeciwcia³? Gdzie mo na zrobiæ takie badanie? Kobiety maj¹ce w domu kota, O administracji samorz¹dowej... przed zajœciem w ci¹ ê, powinny robiæ testy na obecnoœæ przeciwcia³. Je eli badanie bêdzie dodatnie /seropozytywne/, to paradoksalnie nie musz¹ martwiæ siê o p³ód, gdy toksoplazmoza dotyczy tylko tych dzieci, których matki zosta³y zainfekowane po raz pierwszy w czasie ci¹ y. Natomiast, je- eli przeciwcia³ nie ma /czyli s¹ seronegatywne/ to musz¹ strzec siê infekcji, przede wszystkim poprzez ograniczenie kontaktów z kotami. Kolejn¹ niebezpieczn¹ dla ludzi chorob¹ jest toksokaroza. Jak j¹ rozpoznaæ? Toksokarozê wywo³uj¹ larwy glisty psiej i kociej. S¹ to paso yty bytuj¹ce w jelicie psa i kota. Inwazyjne jaja glisty wydalane z ka- ³em zwierzêcia zara aj¹ cz³owieka. Takie jaja stwierdza siê w glebie, w piaskownicach, okolicach alejek osiedlowych, skwerków, parków, terenów posesji. Do zara- enia dochodzi przez zjedzenie jaj glist. Ludzie najczêsciej zara aj¹ siê zjadaj¹c Ÿle p³ukane z ziemi warzywa b¹dÿ owoce. Inwazja mo e przebiegaæ bezobjawowo b¹dÿ w postaci uogólnionej, b¹dÿ ocznej lub mózgowej. W postaci uogólnionej obserwuje siê pogorszenie samopoczucia, spadek apetytu i masy cia³a, gor¹czkê, ból brzucha, powiêkszenie w¹troby, wysypki skórne, obrzêki i kaszel. Postaci ocznej twarzysz¹ zaburzenia widzenia, bielmo, zez, a tak e ca³kowita utrata wzroku. Postaæ mózgow¹ najczêœciej obserwuje siê u dzieci. Objawia siê ona zaburzeniami w zachowaniu i œnie, rozdra nieniem oraz nadpobudliwoœci¹. W ciê szych przypadkach mo e dojœæ do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgowia, niedow³adów, pora eñ. Leczenie toksokarozy jest trudne i d³ugotrwa³e. Nie zawsze przynosi spodziewane wyniki. Co prawda rzadko, ale zdarzaj¹ siê wypadki zara enia siê od psa lub kota tasiemcem. Zwierzêta zara aj¹ siê tasiemcem psim lub kocim przypadkowo zjadaj¹c pch³ê, w której znajduje siê postaæ larwalna tasiemca. Po 2-3 tygodniach od chwili zara enia wydalane s¹ z ka³em pierwsze cz³ony tasiemca. Podobnie zara a siê cz³owiek. Dzieje siê tak wtedy, gdy zwierzê najpierw wygryzie tak¹ pch³ê z w³asnej okrywy w³osowej a nastêpnie li e cz³owieka, lub gdy cz³owiek g³aszcze lub ca- ³uje psa lub kota przypadkowo j¹ po³ykaj¹c. Dlatego mycie r¹k po ka dym kontakcie ze zwierzêciem Co gimnazjalista wie o samorz¹dzie? Tematyka zwi¹zana z funkcjonowaniem samorz¹du by³a przedmiotem zorganizowanego po raz 13. Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym. Uczestnicy konkursu z opiekunami i komisj¹ Starostwo Powiatowe we Wrzeœni od kilku lat zapewnia organizacjê etapu powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie, który odby³ siê w œrodê 5 kwietnia w siedzibie Starostwa. Do Konkursu przyst¹pi³o szeœciu uczestników, wy³onionych wczeœniej w eliminacjach szkolnych. Uczniowie reprezentowali: Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni, Gimnazjum w Ko³aczkowie oraz Gimnazjum w Zasutowie. Romuald Juœciñski Celem konkursu, którego inicjatorem jest Towarzystwo Samorz¹dowe z Konina, by³o przybli- enie m³odzie y gimnazjalnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorz¹du terytorialnego oraz zainteresowanie jej ide¹ samorz¹dnoœci. Wicestarosta Pawe³ Guzik, otwieraj¹c konkurs, yczy³ wszystkim powodzenia i pochwali³ uczestników za, nie zawsze popularne wœród m³odzie y, zainteresowanie sprawami samorz¹du. Uczestnicy w ci¹gu 45 minut musieli zmierzyæ siê z zestawem dziewiêtnastu pytañ z mo liwoœci¹ wyboru prawid³owej odpowiedzi. Pytania dotyczy³y m.in. zagadnieñ prawnych z zakresu organów administracji samorz¹dowej, np. zadañ oraz kompetencji burmistrza, wójta, radnego, czy starosty. Nawi¹zywa³y równie do bud etu jednostek samorz¹dowych, a tak- e do mo liwoœci korzystania z funduszy UE. Do uczestnictwa w finale wojewódzkim, zgodnie z regulaminem wytypowano dwóch gimnazjalistów, którzy zdobyli najwiêksz¹ liczbê punktów. Najwiêksz¹ wiedz¹ z zakresu administracji samorz¹dowej wykaza³y siê: Marta Mularczyk z Gimnazjum w Zasutowie, zdobywaj¹c I miejsce oraz Dorota Andrzejak z Gimnazjum w Ko³aczkowie, której komisja przyzna³a II miejsce. Laureatki bêd¹ reprezentowaæ powiat wrzesiñski w Turku na prze- ³omie kwietnia i maja. Serdecznie gratulujemy! (ida) jest konieczne. Inn¹ groÿn¹ chorob¹ paso ytnicz¹ przenosz¹c¹ siê na cz³owieka jest b¹blowica. Dojrza³¹ form¹ jest tasiemiec b¹blowcowy bytuj¹cy w jelicie psa. Wydalane z ka³em jaja znajduj¹ce siê w œrodowisku s¹ zjadane przez ywiciela poœredniego np. byd³o, œwinie, a tak e cz³owieka. Z jelita odbywaj¹ wêdrówkê uk³adem krwionoœnym i lokalizuj¹ siê w takich narz¹dach jak w¹troba, p³uca i inne. Tam przekszta³caj¹ siê w pêcherze, które powoli powiêkszaj¹c swe rozmiary dzia³aj¹c na organizm mechanicznie, toksycznie i alergicznie daj¹c objawy. Uzale nione s¹ one od wielkoœci, liczby i umiejscowienia pêcherzy b¹blowcowych, które upoœledzaj¹ funkcje zaatakowanych narz¹dów. Leczenie jest operacyjne polegaj¹ce na usuniêciu pêcherzy, natomiast w przypadkach nieoperacyjnych prowadzi isê d³ugotrwa³e leczenie farmakologiczne. Aby unikn¹æ zaka enia chorobami od naszych pupili nale- y: - Prowadziæ na bie ¹co program szczepieñ i odrobaczania zwierz¹t. W lecznicach weterynaryjnych jest dostêpny szeroki asortyment leków weterynaryjnych. - Kobiety ciê arne powinny unikaæ posi³ków z miêsa marynowanego, grillowanego lub wêdzonego, natomiast spo ywaæ wy³¹cznie miêso dobrze ugotowane. Powinny równie w czasie ci¹ y unikaæ kontaktu z kotami oraz z ich odchodami. Koty domowe, w tym Posiadaj¹ baga wiekowy, ale i doœwiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje. Kto? Pracownicy TONSIL-u, którzy, wskutek niepewnej pozycji zak³adu, w ka - dej chwili mog¹ straciæ pracê. Z 3000 zosta³o 600 osób. Dlaczego? Bo s¹ dobrymi pracownikami tymi s³owami Maria Czarnecka doradca zawodowy z firmy z IMC Polska rozpoczê³a spotkanie z przedsiêbiorcami, które odby³o siê w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy 7 kwietnia br. Zebranie mia³o na celu pomoc w znalezieniu nowych miejsc pracy dla pracowników TONSIL u. Jest to kolejny etap dzia³añ prowadzonych z inicjatywy Starostwa Powiatowego w ramach programu zwolnieñ monitorowanych, umo liwiaj¹cego p³ynne przejœcie pracownika z jednej firmy do drugiej. Jak powiedzia³a Maria Czar- czasie, nale y karmiæ such¹ karm¹ oraz uniemo liwiæ im opuszczanie pomieszczeñ domowych. Rêce oraz sztuæce, naczynia lub inne przyrz¹dy które mia³y kontakt z surowym miêsem, powinny byæ umyte ciep³¹ wod¹ z dodatkiem detergentu. Owoce i warzywa powinny byæ myte przed ka dorazowym spo yciem. Konieczna jest ochrona miejsc zabaw dzieci /np. piaskownice/ przed zanieczyszczeniem odchodami zwierz¹t i w tym przypadu wa na jest wymiana piasku. Jednoczeœnie nale y zobowi¹zaæ w³aœcicieli psów i kotów do sprz¹tania odchodów swoich ulubieñców. Jednak najbardziej istotne jest to, by zachowywaæ podstawowe zasady higieny myæ rêce przed jedzeniem i po ka dym kontakcie ze zwierzêtami. Rozmawia³a Anna Mantorska Pamiêtajmy o tym, e yjemy w œrodowisku, w którym wa nym elementem s¹ zwierzêta domowe, takie jak kot i pies. To nasi ulubieñcy i przyjaciele, ale przyk³ady wybranych przez nas odzwierzêcych chorób paso ytniczych œwiadcz¹, e zwierzêta mog¹ stanowiæ te pewne zagro enie. Nale y pouczaæ rodziców, e zwierzêta powinny siê znajdowaæ pod kontrol¹ lekarzy weterynarii oraz uœwiadamiaæ im zagro enia i koniecznoœæ zapobiegania licznym odzwierzêcym chorobom, których Ÿród³em mog¹ byæ pies, kot i inne zwierzêta. Zwolnieñ monitorowanych ci¹g dalszy... Og³oszenie necka, dysponujemy danymi o sta- u pracy i wykszta³ceniu, dlatego pracodawcy mog¹ znaleÿæ odpowiednio przeszkolonych pracowników, na których obecnie jest najwiêksze zapotrzebowanie w ich firmie. W przypadku, gdyby potencjalni pracownicy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji, firma IMC Polska zorganizuje bezp³atne szkolenia, maj¹ce na celu przystosowanie ich umiejêtnoœci do zapotrzebowañ pracodawcy. Gwarantujê Pañstwu ca³kowite zaanga owanie w pracê z ich strony. To ludzie, którzy naprawdê chc¹ i potrafi¹ pracowaæ zapewnia³a M. Czarnecka. Wszyscy, którzy chcieliby siê o tym przekonaæ i pomóc pracownikom upadaj¹cego wrzesiñskiego zak³adu, mog¹ skontaktowaæ siê z pani¹ Mari¹ Czarneck¹ pod numerem telefonu We wtorek dnia 2 maja, Starostwo Powiatowe we Wrzeœni bêdzie czynne bez zmian w godz Zapraszamy interesantów do odwiedzania naszego urzêdu!

5 Przegl¹d Powiatowy Maj W ho³dzie pomordowanym w Katyniu Uroczyste z³o enie kwiatów pod pomnikiem katyñskim W niedzielê, 2 kwietnia odby- ³y siê uroczystoœci patriotyczno religijne, poœwiêcone upamiêtnieniu 66. zbrodni katyñskiej NKWD w 1940 roku. Uroczystoœæ we wrzesiñskiej farze rozpocz¹³ ks. kanonik Kazimierz G³ów, który przewodniczy³ Mo na o nim powiedzieæ: humanista-olimpijczyk, historyk z zami³owania, pasjonat œredniowiecza, redaktor naczelny, wybitny stypendysta. Ale mo na i proœciej Szymon Paciorkowski, uczeñ trzeciej klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni. Tegoroczny maturzysta. Warto siê uczyæ, ale w rozs¹dnych proporcjach. Nie zaniedbywaæ siebie. Wyœcig szczurów za m³odu mo e odbiæ siê póÿniej na zdrowiu i kondycji psychicznej mówi. Szymon w I klasie liceum by³ finalist¹ Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego i Olimpiady Historycznej. Rok póÿniej wzi¹³ ponownie udzia³ w Olimpiadzie Historycznej, zajmuj¹c wtedy czwarte miejsce. Te osi¹gniêcia zapewniaj¹ mu wstêp bez egzaminów na wiele kierunków studiów, m. in. na filologiê polsk¹, psychologiê. Szymon spoœród licznych mo liwoœci wybra³ prawo i historiê. O studiach prawniczych myœli ze wzglêdów pragmatycznych. A historia to wielka pasja, mi³oœæ jego ycia. Szczególnie dzieje wieków œrednich. Œredniowiecze jest œwietn¹ epok¹ pod wzglêdem Ÿród³owym - dokumentów nie przetrwa³o zbyt du o, co tworzy czêsto znakomite pole do domys³ów i hipotez. W dodatku od zawsze ogromnie lubi³em sztukê gotyck¹, a œredniowiecze przyci¹ga³o pewn¹ atmosfer¹ tajemniczoœci; dociera³o do wyobraÿni poprzez widok zamkowych ruin, rycerskie pojedynki, a tak e archeologiê. Czêsto pog³êbienie wiedzy historycznej bra³o swój pocz¹tek od obejrzanego filmu, b¹dÿ przeczytanej powieœci - no i tutaj g³ówny udzia³ mia³y ksi¹ ki Umberto Eco - Imiê mszy œw. koncelebrowanej, uœwietnionej wystêpem M³odzie- owej Orkiestry Dêtej WOK. Nastêpnie, poczty sztandarowe, delegacje szkó³, organizacji i instytucji przemaszerowa³y, przy akompaniamencie Orkiestry, pod pomnik katyñski, znajduj¹cy siê na Wiosna œredniowiecza cmentarzu parafialnym przy ul. GnieŸnieñskiej. Tam, w ho³dzie pomordowanym, z³o ono wi¹zanki kwiatów i wyg³oszono okolicznoœciowe przemówienia. Uroczystoœciom pod pomnikiem przewodniczy³ prezes WTK - Boles³aw Œwiêciochowski. Po odœpiewaniu hymnu pañstwowego i przybli eniu historii zbrodni sowieckich, krótk¹ czêœæ artystyczn¹ zaprezentowali uczniowie z Gimnazjum Nr 1 we Wrzeœni. W obchodach wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, organizacji spo³ecznych, kulturalnych oraz kombatanci. W³adze powiatowe reprezentowali: wicestarosta Pawe³ Guzik, przewodnicz¹cy Rady Powiatu - Tadeusz Œwi¹tkiewicz oraz przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Eugeniusz Paterka. Organizacjê obchodów patriotycznych, jak co roku, zapewni³o Wrzesiñskie Towarzystwo Kulturalne wraz z Uni¹ Wrzeœnian i Burmistrzem Wrzeœni. (red) Szymon Paciorkowski ró y, a nastêpnie Baudolino t³umaczy. W finale zesz³orocznej Olimpiady Szymon zdoby³ 92 punkty na 100 mo liwych. Dodatkowo, za interpretacjê tekstu Ÿród³owego, którym by³ dokument z czasów cesarza niemieckiego Fryderyka Barbarossy, zdoby³ wyró nienie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, choæ jak przyznaje - na archiwistê zadatków raczej nie posiadam. Trzeci rok nauki w Liceum Szymon poœwiêci³ redagowaniu i tworzeniu gazetki szkolnej Absolwent i aktywnemu udzia³owi w yciu kulturalnym szko³y. M³ody historyk doczeka³ siê równie swojej pierwszej publikacji w Encyklopedii Polskiej Emigracji i Polonii znajduj¹ siê: notka biograficzna o ksiêdzu Henryku Kornackim i informacja o mieœcie Rochester w USA i tamtejszej Polonii jego autorstwa. Olimpijska pasja Szymona nie narodzi³a siê w liceum, bowiem ju za czasów gimnazjalnych by³ on laureatem konkursów: historycznego (dwukrotnie), polonistycznego, geograficznego oraz zwyciêzc¹ Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym i finalist¹ 1. Ogólnopolskiego Konkursu Jêzyka Niemieckiego. Dziêki temu do liceum dosta³ siê bez egzaminów. Wybitne osi¹gniêcia Szymona by³y wielokrotnie doceniane i nagradzane jest m. in. stypendyst¹ Prezesa Rady Ministrów, otrzyma³ równie stypendium Ministra Edukacji Narodowej, jest te dwukrotnym laureatem Nagrody Starosty. Przyznaje, e stypendia s¹ mi³¹ form¹ wyró nienia, ale dla niego wa ny jest równie fakt, e jego osi¹gniêcia naukowe przyczyniaj¹ siê do wysokiej pozycji szko³y w rankingu placówek edukacyjnych, które s¹ publikowane na podstawie miejsc finalistów w olimpiadach. Plany? Póki co, czeka go matura z WOS-u, jêzyka angielskiego i niemieckiego (z jêzyka polskiego i historii Szymon ma zapewnion¹ ocenê celuj¹c¹ na œwiadectwie), potem chce zrobiæ certyfikat z jêzyka angielskiego. A poza tym... Pojawi³o siê przede mn¹ nowe zadanie. Na studiach chcê zaj¹æ siê badaniem Ÿróde³ na temat kapelana wojskowego Henryka Kornackiego, który by³ bratem mojej prababki. Prze y³ Dachau, po wojnie pocz¹tkowo trafi³ do II Korpusu Polskiego Genera³a Andersa we W³oszech, póÿniej wyjecha³ do Anglii, gdzie pracowa³ jako duszpasterz polonijny. By³ pierwszym proboszczem polskiej parafii na Ealingu w Londynie. To bardzo fascynuj¹ca postaæ mówi. yczymy przyjemnoœci w dalszych badaniach historycznych i wielu sukcesów naukowych! Przypominamy kierowcom, e ostateczny termin wymiany praw jazdy, wydanych przed 30 czerwca 1999 roku, up³ywa 30 czerwca 2006 r. Zapraszamy codziennie (z wyj¹tkiem sobót i niedziel) do Wydzia³u Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, pokój 7 - w poniedzia³ki w godzinach 8:00 16:00 i od wtorku do pi¹tku w godzinach 7:00 15:00. Powiatowy Turniej Wiedzy Po arniczej Ostatnio odby³ siê cykl spotkañ samorz¹dowców z Wrzeœni, Gniezna i S³upcy z przedstawicielami armii i Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie koordynacje dzia³añ przejê³y w³adze wojewódzkie, które opracowuj¹ wspóln¹ ofertê Wielkopolski. Na prze³omie maja i czerwca do Powidza przyjedzie komisja dygnitarzy NATO, którzy oceni¹ polsk¹ propozycjê. Nale y zaznaczyæ, e oprócz Polski, jeszcze dziewiêæ pañstw europejskich podjê³o starania o umiejscowienie bazy na swoim terytorium. A jest o co walczyæ. Wraz z o³nierzami do naszego regionu nadesz³yby miliony euro na rozbudowê infrastruktury. Budowa bazy by³aby potê nym bodÿcem rozwoju dla naszego regionu. Ponad 2000 tysi¹ce osób bêdzie potrzebowa³o mieszkañ, szkó³, Dumny zwyciêzca - T. Sroka Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej we Wrzeœni wraz z Zarz¹dem Powiatowym Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP we Wrzeœni by³a organizatorem Powiatowego Turnieju Wiedzy Po arniczej m³odzie y szkolnej z terenu powiatu wrzesiñskiego, który odby³ siê w dniu roku w jednostce Ochotniczej Stra y Po arnej w Pyzdrach. Fina³ powiatowy turnieju poprzedzi³y eliminacje gminne. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwa³a komisja, na czele której stan¹³ m³.bryg. Kazimierz Cieœlak. Uczestnicy turnieju w pierwszej kolejnoœci rozwi¹zywali test sk³adaj¹cy siê z 30 pytañ, który wy³oni³ osoby do œcis³ego fina³u i na tym etapie nale a³o wykazaæ siê wiedz¹ teoretyczn¹ podczas egzaminu ustnego. W I grupie wiekowej (szko³y podstawowe) zwyciê y³ Tymoteusz Sroka ze Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej Nr 2 we Wrzeœni. W II grupie wiekowej (gimnazja) pierwsze miejsce zaj¹³ Karol Skorupka z Gimnazjum w Orzechowie, natomiast w III grupie wiekowej (szko³y ponadgimnazjalne) triumfowa³ Piotr Mielcarek z OSP Mi³os³aw. Kolejnym szczeblem tego turnieju wiedzy jest etap wojewódzki, w którym bêd¹ nas reprezentowaæ zwyciêzcy pierwszych miejsc. Zdobycie I-III-go miejsca w tym turnieju otwiera bramy do Szko³y Aspirantów Pañstwowej Stra y Po arnej. Turniej ten jest otwarty dla wszystkich dzieci, a udzia³ w nim nie wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przynale noœci do M³odzie owej Dru- yny Po arniczej. m³.bryg. Kazimierz Cieœlak Baza NATO w Powidzu? Do listopada Sojusz Pó³nocnoatlantycki podejmie decyzjê o rozmieszczeniu obserwacyjnej bazy z systemem rozpoznawczym. Realne szanse ma Powidz, posiada bowiem najwiêksze w kraju lotnisko wojskowe, znajduj¹ce siê na dodatek w bezpiecznej odleg³oœci od du ych metropolii. Czy nasi sojusznicy z NATO wybior¹ Powidz? Fot. KPPSP we Wrzeœni Fot. T.Ma³ecki - WW szpitali, nie wspominaj¹c ju o ogromnej szansie dla rynku us³ug. O tym, jakie s¹ atuty powiatu wrzesiñskiego w tej rozgrywce, przekonywa³ podczas spotkañ z wojskowymi, starosta Dionizy Jaœniewicz, wystêpuj¹c z prezentacj¹ multimedialn¹ o powiecie wrzesiñskim. Atrakcyjnoœæ Wrzeœni podnosi bliskoœæ Poznania, z mo liwoœci¹ szybkiego i bezpiecznego dojazdu do miasta autostrad¹ A-2. Posiadamy tereny inwestycyjne pod budowê osiedla domów jednorodzinnych dla wojskowych, nowoczesny szpital z projektem rozbudowy, profesjonalny system ratownictwa medycznego oraz bogat¹ ofertê edukacyjn¹. Dysponujemy tak e atrakcyj¹ baz¹ turystyczno-rekreacyjn¹. Nie bez znaczenia jest równie wysoki stan bezpieczeñstwa w powiecie. AM

6 6 Maj 2006 Powiat w skrócie 29 marca mieszkaniec Wrzeœni zosta³ skazany wyrokiem s¹du za prowadzenie samochodu osobowego pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego w postaci marihuany. To pierwszy taki wykryty przypadek w powiecie. Dnia 8 kwietnia 2005 roku w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych odby³ siê Drugi Powiatowy Konkurs Chemiczny dla m³odzie y szkó³ gimnazjalnych powiatu wrzesiñskiego. Patronat nad konkursem objêli: od strony merytorycznej prof. dr hab. Andrzej Burewicz, kierownik Zak³adu Dydaktyki Chemii UAM w Poznaniu, natomiast od strony organizacyjnej Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Przyjêcie sprawozdañ z wykonania bud etu za 2005 rok w zakresie ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej w Domu Pomocy Spo³ecznej, Oœrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie, Rodzinnym Domu Dziecka we Wrzeœni, w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach oraz w SP ZOZ we Wrzeœni by³o przedmiotem posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, która obradowa³a 24 kwietnia 2006 roku. 25 kwietnia w Kinie Trójka odby³ siê kolejny seans cyklu Kino Konesera. Tym razem wyœwietlony zosta³ obraz George a Clooneya Good Night and Good Luck. Nastêpny pokaz zaplanowano na 30 maja. Zaprezentowany zostanie film Miasto gniewu w re yserii Paula Haggisa. 25 kwietnia na hali widowiskowo-sportowej w Nekli odby³a siê III Miêdzygminna Olimpiada Przedszkolaków. Imprezie towarzyszy³ konkurs plastyczny Sport z przyrod¹ w zgodzie. Tematem posiedzenia Komisja Bud etowej, która zebra³a siê 26 kwietnia by³o omówienie materia³ów na nastêpn¹ sesjê. Dru yna nauczycieli z powiatu wrzesiñskiego zdoby³a I miejsce na Wielkopolskich Mistrzostwach Nauczycieli w Pi³ce Siatkowej. 11 maja we Wrzeœni bêdziemy obchodziæ Powiatowy Dzieñ Stra aka, po³¹czony z jubileuszem 55-lecia powo³ania Zawodowej Stra y Po arnej we Wrzeœni. W zwi¹zku z tym, w samo po³udnie, na rynku, odbêdzie siê uroczyste przekazanie samochodu podnoœnik SH-25 dla KP PSP Wrzeœnia. Przegl¹d Powiatowy Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki EUROPOP 2006 Fot. WOK Wrzeœnia Magda Kosiñska podczas wystêpu na Wêgrzech M³odzi wokaliœci z Wrzesiñskiego Studia Piosenki - Magdalena Kosiñska i Tomasz Wachowiak wziêli udzia³ w III Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki EUROPOP Festiwal odby³ siê na Wêgrzech, w Domszod ko³o Budapesztu. W ci¹gu dwóch dni miêdzynarodowe jury przes³ucha³o ponad 100 uczestników z Wêgier, Polski, Rumunii, S³owacji, S³owenii, Boœni i Hercegowiny, Jugos³awii oraz W³och. Szczególnie wysoki poziom wokalny pokaza³a grupa najstarsza, w której rywalizowali nasi wokaliœci. Magdalena zaœpiewa³a Ma³e têsknoty z repertuaru Krystyny Proñko i zajê³a drugie miejsce, ulegaj¹c o jeden punkt zdobywcy Grand Prix - Arpadowi Szerdzie z Jugos³awii. Tomek Wa- chowiak z piosenk¹ Jawa z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego zdoby³ nagrodê Radia Magiar. W rezultacie Magda zosta³a zaproszona na Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki do Sarajewa organizowany przez Telewizjê Jugos³owiañsk¹. Przed wokalistami Wrzesiñskiego Studia Piosenki kolejne wyzwania - Ola Marsza³ jedzie do Warny, Magda Kosiñska i Paulina Stankowska do Konina, Asia Dolata do Zielonej Góry i do Mo³adawi. Do Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury dotar³o równie zaproszenie z Ustronia Morskiego na Miêdzynarodowy Festiwal Sobowtórów Muzycznych. Micha³ Kosiñski Dyrektor WOK Program obchodów Dni Reymontowskich w Ko³aczkowie r. od PI TKU do WTORKU w godz wystawa haftu, rzeÿby, kwiatów i rêkodzie³a artystycznego biblioteka w pa³acu Reymonta r. SOBOTA godz wyjœcie na trasê rajdu dwudniowego pl. W³. Reymonta w Ko³aczkowie program wed³ug regulaminu rajdu r. NIEDZIELA godz wyjœcie na trasê rajdu jednodniowego z pl. W³. Reymonta w Ko³aczkowie godz wystawa plastyczna pt. Bohaterowie utworów W³. Reymonta hol w pa³acu W³. Reymonta I piêtro godz zespó³ rockowy Kryszta³ek WOK Wrzeœnia godz wrêczenie nagrody im. W³. St. Reymonta godz pokaz modeli lataj¹cych modelarnia GOK Ko³aczkowo godz podsumowanie Rajdu Reymontowskiego, wrêczenie nagród godz zespó³ rockowy Kryszta³ek WOK Wrzeœnia godz zespó³ pieœni i tañca Ko³aczkowianie godz m³odzi zdolni Ko³aczkowo 2006 godz wystêp Grzegorza Tamborskiego z piosenkami Czes³awa Niemena godz kapela podwórkowa- Szczuny z Sulêcinka godz ZABAWA LUDOWA ZAPRASZAMY Gminny Oœrodek Kultury i Rada Gminna LZS w Ko³aczkowie Zwyciê a ciekawoœæ, i kiedy w nocy Marian odwiedza Zenka podczas s³u by, obaj postanawiaj¹ przeczytaæ swoje teczki. Dowiaduj¹ siê z nich, e przez wszystkie te lata nawzajem na siebie donosili. Jeden meldowa³ na drugiego, poniewa podejrzewa³, e i ten melduje na niego. I tak sobie szkodzili, przez ca³y czas udaj¹c kolegów. Dwóch ludzi z teczek to najnowszy spektakl wrzesiñskiego re ysera Rafa³a Szamburskiego. Jest to niezwykle zaczepna, ale i pe³na humoru opowieœæ o osobach, które, znaj¹c siê na pozór, tak naprawdê wzajemnie siê nienawidz¹. Kiedy dowiaduj¹ siê prawdy, nie umiej¹ sobie z tym poradziæ. Jeden zadrêcza drugiego, a zaczyna siê dramat. Marian, wpadaj¹c w sza³, dusi kolegê. Takie teczki z aktami s¹ interesuj¹c¹ lektur¹, która stwarza mo - Dwóch ludzi z teczek Zenuœ i Marian znaj¹ siê niemal przez ca³e ycie. S¹ dobrymi kolegami, którzy niby wszystko o sobie nawzajem wiedz¹. Fakt ten zmienia siê, kiedy burmistrz, u którego pracuje Zenek, przydziela mu jako zadanie pilnowanie pancernej szafy pe³nej teczek. Koledzy domyœlaj¹ siê, e w teczkach mog¹ znaleÿæ informacje o sobie. A.Nowak w roli Zenka i M.Urbaniak jako Marian liwoœæ dotkniêcia czêsto spraw jeszcze gor¹cych, czasem nawet nie zakoñczonych. Walka o jawnoœæ i szerok¹ dostêpnoœæ wielu akt jest jednym z elementów budz¹cych spo³eczne zainteresowanie i emocje w dzisiejszej Polsce. Choæ uda³oby siê szereg z nich ujawniæ, to istnieje niepewnoœæ, co zrobiæ z t¹ prawd¹? I w³aœnie o to pyta autor spektaklu. Premiera Dwóch ludzi z teczek odby³a siê 7 kwietnia, o godz. 18 we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. W postaæ Zenka wcieli³ siê Arkadiusz Nowak, a Mariana zagra³ Marek Urbaniak. Widowniê zape³ni³a g³ównie m³odzie, choæ nie zabrak³o prawdziwych koneserów tego rodzaju sztuki. Spektakl wywar³ ogromnie pozytywne wra enie na zebranej publicznoœci, czego najlepszym dowodem by³y d³ugie i gromkie brawa. (ula)

7 Przegl¹d Powiatowy Maj Szaradziarskie zawody Emil Kêdziora okaza³ siê najlepszym szaradzist¹ W Miêdzygimnazjalnym Turnieju Szaradziarskim, zorganizowanym 18 marca przez Publiczne Gimnazjum w Pyzdrach wziê³o udzia³ trzydziestu trzech gimnazjalistów ze szkó³ powiatu wrzesiñskiego, s³upeckiego i gnieÿnieñskiego. Pomys³odawczyni¹ i g³ówn¹ organizatork¹ szaradziarskiego turnieju by³a Ma³gorzata Antczak Kêsy. Turniej ten, w odró nieniu od innych konkursów przedmiotowych, nie ogranicza siê do jednej dziedziny. Pozwala na wykazanie siê szeroko pojêt¹ wiedz¹ i inteligencj¹. Turniej obejmowa³ ró nego rodzaju zadania szaradziarskie, u³o one przez Leszka Rydza z G³ogowa i Tomasza Tokarskiego z Gdañska. Ich ocen¹ zajêli siê Andrzej Zwierzchowski i Krzysztof Fabisiak, redaktorzy,,rozrywki, pisma znanego wszystkim szaradzistom. W konkursie dru ynowym pierwsze miejsce zdobyli gimnazjaliœci z Mi³os³awia (171 pkt.): W TROSCE O... Co roku na wiosnê odbywaj¹ siê zapisy dzieci do kl.i. Od wrzeœnia rozpoczyna siê bowiem obowi¹zek szkolny dla kolejnego rocznika 7-latków. Jednak nie wszyscy, mimo ukoñczenia edukacji przedszkolnej s¹ przygotowani do nowych obowi¹zków szkolnych. Zdarzaj¹ siê dzieci, które z powodu zwolnionego tempa rozwoju, wystêpuj¹cych deficytów rozwojowych, trudnej sytuacji zdrowotnej, nie s¹ gotowe do podjêcia nauki lub wymagaj¹ innych form i metod nauczania. Takie dzieci ju na starcie znajduj¹ siê w gorszej sytuacji i maj¹ mniejsze szanse w rywalizacji z rówieœnikami w pe³ni zdrowymi i sprawnymi. W takiej sytuacji rodzice maj¹ szczególny obowi¹zek zatroszczenia siê o dobro dziecka poprzez podjêcie w³aœciwej decyzji odnoœnie rozpoczêcia nauki w szkole. Dlatego powinni uwa nie ws³uchaæ siê w uwagi wychowawcy o funkcjonowaniu dziecka w zerówce, zatroszczyæ siê o stan zdrowia oraz szukaæ wsparcia u specjalistów w Poradni. Przeprowadza ona specjalistyczne badania dojrza³o- Anna Janiszewska, Magdalena Rzepka i Patryk Kubicki. Za drugie miejsce puchar Rady Rodziców otrzymali szaradziœci z Ko- ³aczkowa (157 pkt.). Trzecie miejsce i puchar Dyrektora Szko³y zdoby³y pyzdrskie gimnazjalistki (132 pkt.): Katarzyna Dre ewska, Paulina Jankowska i Emilia Jankowska. Najlepszym szaradzist¹ okaza³ siê Emil Kêdziora z Ko- ³aczkowa (166 pkt.), który w tym konkursie wystartowa³ po raz pierwszy. Mia³em przeczucie, i zwyciê ê. Choæ zdawa³em sobie sprawê, z tego, e mo e mnie ktoœ pokonaæ przyzna³ zwyciêzca. W konkursie indywidualnym dobrze wypadli te Katarzyna D¹bek z Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni, Patryk Kubicki i Paulina Jankowska. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i pami¹tki. Ci najlepsi nagrody ksi¹ kowe. Szaradzistom gratulowali burmistrz Krzysztof Stru yñski i Arleta Nowak, kurator oœwiaty. Sylwia Mazurczak œci szkolnej. Pracuj¹cy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej psycholodzy, pedagodzy i logopedzi w toku procesu diagnostycznego okreœlaj¹ stan rozwoju psychoruchowego, zakres posiadanej wiedzy i umiejêtnoœci potrzebny do nauki oraz dojrza³oœæ emocjonaln¹. Uwzglêdniaj¹ równie stan zdrowia, który czêsto jest istotnym warunkiem w podejmowaniu decyzji w sprawie sposobu pobierania nauki szkolnej. W oparciu o uzyskane wyniki okreœlaj¹ poziom gotowoœci dziecka do obowi¹zku szkolnego i przedstawiaj¹ propozycje. Najwa niejszym kryterium w tej rozmowie jest dobro ma³ego pacjenta. Ostateczn¹ decyzjê w sprawie dziecka podejmuj¹ rodzice. Obowi¹zki szkolne s¹ trudnym wyzwaniem, zw³aszcza dla dziecka z deficytami rozwojowymi. S¹ mo liwoœci u³atwiaj¹ce ma³ym uczniom start szkolny, o których rodzice powinni wiedzieæ. Poradnia zaprasza: od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz: tel/ El bieta Lepka, pedagog-logopeda DOJRZA OŒÆ SZKOLNA to gotowoœæ dziecka do podjêcia obowi¹zków i zadañ, jakie stawia szko³a, to osi¹gniêcie odpowiedniego poziomu rozwoju fizycznego, umys³owego i emocjonalno-spo³ecznego. Chodzi o to, eby dziecko by³o zdrowe, sprawne ruchowo ogólnie i manualnie, mia³o zakoñczony rozwój mowy. Posiada³o motywacjê do nauki szkolnej, potrafi- ³o podporz¹dkowaæ siê okreœlonym regu³om spo³ecznym i mia³o opanowany zakres treœci programowych dotycz¹cych przygotowania do nauki czytania, pisania i rachowania. Wymagana jest tak e spora dojrza³oœæ psychiczna, samodzielnoœæ. Wa ne jest, aby dobrze czu³o siê wœród rówieœników i umia- ³o z nimi wspó³pracowaæ. 60-lecie PZW w Pyzdrach Dwa jubileusze: 60 lecie ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Pyzdrach i 40 lecie piastowania przez Jana Rozenkopa funkcji prezesa sta³y siê okazj¹ do œwiêtowania podczas zebrania sprawozdawczego, zorganizowanego 26 marca. Pyzdrskie ko³o powsta³o 22 kwietnia 1946 r. nad rzek¹ Wart¹. W budynku przystani wioœlarskiej zosta³ zawi¹zany klub amatorów wêdkarstwa wspomina³ Jan Rozenkop i doda³, i do dziœ zachowa³ siê protokó³ z tego spotkania. Szczególnym powodem do zadowolenia jest realizacja wielkiego zamierzenia, jakim by³a odbudowa zbiornika rekreacyjno wêdkarskiego przy ul. Szybskiej. Z ini- 4 marca w salce konferencyjnej Starostwa Powiatowego odby³o siê posiedzenie Zespo³u ds. Restrukturyzacji SP ZOZ-u. Na obrady zosta³ zaproszony Artur S³awiak, architekt z biura projektowego Archi+, który omówi³ za³o enia rozbudowy wrzesiñskiego szpitala oraz przedstawi³ now¹ wersjê modernizacji. cjatywy prezesa w 1977 r. przyst¹piono do prac. Wêdkarze w czynie spo³ecznym przygotowali teren pod zabudowê. Zbiornik, sfinansowany przez Zarz¹d Wojewódzki Okrêgu w Poznaniu, Zarz¹d Okrêgu w Koninie i Zarz¹d G³ówny w Warszawie, zosta³ oddany do u ytku w 1981 r. Dalsza rozbudowa stawów by³a mo liwa dziêki wspó³pracy z urzêdem gminy i miasta w Pyzdrach oraz z Urzêdem Wojewódzkim w Koninie. Wymaga³o to wiele wysi³ku i nak³adów z naszej strony, ale da³o wiele satysfakcji wêdkarzom nie tylko naszego ko³a, ale równie z kó³ s¹siednich mówi³ z sentymentem prezes. Ruszy³ remont szpitala Ruszy³a wymiana okien i dachu wrzesiñskiego szpitala Poprzednia nie uzyska³a akceptacji, poniewa by³a trudna do realizacji, przede wszystkim ze wzglêdów finansowych. Wed³ug nowego planu budynek mia³by zmniejszon¹ powierzchniê w stosunku do poprzedniego projektu, przy zachowaniu wszystkich parametrów u ytkowych. Spowoduje to zmniejszenie kosztów o ok. 8 mln. LOGO powiatu wrzesiñskiego W dzisiejszej rzeczywistoœci niezwykle wa ne jest to, jak postrzegaj¹ nas inni. yjemy w spo³eczeñstwie obrazkowym. Ka da firma czy urz¹d powinny posiadaæ w³asny znak firmowy. Taki obraz jest jak marka zapada w pamiêæ, a im wiêcej go doko³a nas, tym wiêksze wzbudza w nas zaufanie. Na wizerunek jednostki wp³ywa wiele czynników, a jednym z nich jest ³atwa identyfikacja i wyró nianie siê wœród innych. Dla Starostwa Powiatowego niezwykle istotny jest fakt, aby odwiedzaj¹cy urz¹d interesanci, korzystaj¹cy z naszych us³ug mieszkañcy powiatu wrzesiñskiego, a tak e potencjalni inwestorzy, odbierali nas pozytywnie. W zwi¹zku z tym, postanowiliœmy wdro yæ system identyfikacji wizualnej i og³osiliœmy konkurs na logo powiatu wrzesiñskiego. Naszym celem by³o, aby logo powielane w korespondencji oraz na wszelkich materia³ach promocyjnych powiatu, ju na pierwszy rzut oka budzi³o pozytywne skojarzenia, by symbolizowa³o powiat. Jak trafnie napisa³a jedna z uczestniczek konkursu: w³aœciwy znak graficzny powinien odró niaæ siê od Burmistrz Krzysztof Stru yñski, przekazuj¹c na rêce prezesa kwiaty i statuetkê, podziêkowa³ za owocn¹ wspó³pracê.z okazji jubileuszu 60-lecia ko³a PZW w Pyzdrach, wêdkarzom wrêczono medale, dyplomy i odznaczenia Zarz¹du G³ównego PZW. W dalszej czêœci zebrania przedstawiono sprawozdanie z dzia³alnoœci zarz¹du za 2005 r., rozliczenie gospodarki finansowej oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci spo³ecznej stra y rybackiej. Wzruszony jubileuszem Jan Rozenkop yczy³ zapalonym mi- ³oœnikom wêdkarstwa i zaproszonym goœciom pomyœlnoœci w pracy zawodowej i spo³ecznej. Sylwia Mazurczak Istnieje tak e mo liwoœæ realizacji inwestycji etapami. Budynek zosta³by zbudowany w stanie surowym, zamkniêtym, natomiast wykañczany by³by etapami. Taki model rozbudowy szpitala uzyska³ akceptacjê cz³onków Zespo³u. Podjêto decyzjê o rozpisaniu przetargu na przygotowanie projektu i dokumentacji technicznej, w zwi¹zku z czym powo³ana zostanie Komisja Przetargowa ds. Restrukturyzacji SP ZOZ-u. W kwestii Rady Powiatu le y podjêcie uchwa³y o zabezpieczeniu œrodków finansowych na ten cel oraz wk³adu w³asnego powiatu, koniecznego do ubiegania siê o unijne fundusze ze ZPORR-u. W dalszej czêœci posiedzenia dyrektor SP ZOZ, Zbyszko Przybylski omówi³ przebieg prac termomodernizacyjnych. Rozpoczê³a siê ju wymiana okien oraz prac zwi¹zanych z wymian¹ dachu. Od maja bêdzie wymieniany system centralnego ogrzewania. Prace potrwaj¹ do koñca wrzeœnia. AM innych, byæ ³atwy do zapamiêtania, przyjemny dla oka... Konkurs zosta³ szeroko rozporopagowany i przeznaczony by³ dla wszystkich osób chc¹cych wzi¹æ w nim udzia³. Zakoñczy³ siê 14 kwietnia i jak siê okaza³o, wzbudzi³ spore zainteresowanie. Prace przysy³ali zarówno doroœli, jak i dzieci. Projektowanie znaku graficznego z pewnoœci¹ by³o dla uczestników œwietn¹ zabaw¹, a dodatkowym elementem, zachêcaj¹cym do udzia³u w konkursie, by³a nagroda g³ówna 2 tysi¹ce z³otych. Do Wydzia³u Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej wp³ynê³o ponad 150 projektów. Trzeba przyznaæ, e twórcy wykazali siê du ¹ pomys³owoœci¹, a niektórzy tak e talentem plastycznym. Spoœród wszystkich prac komisja konkursowa, której przewodniczy³ prof. Miros³aw Paw³owski dziekan Wydzia³u Grafiki Akademii Sztuk Piêknych z Poznania, wybra³a projekty trzech autorów, do których zwróci siê z proœb¹ o ewentualne uwzglêdnienie zaproponowanych uwag. Po dogrywce i wy³onieniu zwyciêzcy, zaprezentujemy na ³amach naszego biuletynu nowe logo powiatu wrzesiñskiego. Wydzia³ Promocji Ponad 150 projektów logo sp³ynê³o do Starostwa Powiatowego

8 8 Maj 2006 Wrzesiñski wydawca Od 7 kwietnia Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni nosi imiê Andrzeja Pr¹dzyñskiego. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. w koœciele Królowej Jadwigi z udzia³em biskupa Bogdana Wojtusia. Nastêpnie we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury odby³y siê g³ówne obchody, zwi¹zane z nadaniem imienia szkole - przekazanie sztandaru, po³¹czone z uro- Przegl¹d Powiatowy patronem Gimnazjum Nr 2 Patronem Gimnazjum nr 2 zosta³ Andrzej Pr¹dzyñski - wrzesiñski wydawca czystym œlubowaniem. Uczniowie Gimnazjum przygotowali z tej okazji wystêpy artystyczne, przeplatane prezentacj¹ filmu, ukazuj¹cego koleje ycia Andrzeja Pr¹dzyñskiego. To wa ne w yciu szko³y wydarzenie uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ przedstawiciele w³adz: krajowych w osobie wicemarsza³ka Senatu RP, prof. Marka Zió³kowskiego i wojewódzkich - Marka WoŸniaka, marsza³ka Województwa Wielkopolskiego oraz samorz¹dowych - starosty Dionizego Jaœniewicza i burmistrza Wrzeœni Tomasza Ka³u nego. Po czêœci artystycznej goœcie udali siê do Gimnazjum, gdzie dokonano ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej oraz zaprezentowano okolicznoœciow¹ ekspozycjê. AM B³ogos³awieni recytuj¹cy!!! W Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie w dniach 7-9 kwietnia odby³y siê eliminacje wojewódzkie, 51. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W przes³uchaniach wziê³o udzia³ 53 uczestników w kategoriach: recytacja, poezja œpiewana, wywiedzione ze s³owa i teatrów jednego aktora. Powiat reprezentowa³y: Mariola Raczak, Diana Borek, i Monika Warczyg³owa - w kategorii recytacja oraz Joanna Dolata - poezja œpiewana. Po powitaniach obejrzeliœmy spektakl Rzecz o chlebie m³odzie owego teatru LOTKA wg scenariusza i re yserii W³odzimierza Ignasiñskiego (absolwent wrzesiñskiego LO im. H. Sienkiewicza, dawny laureat OKR-ów, dziœ wspania³y instruktor i polonista). Po ka dym koncercie konkursowym (czyli po oko³o 5-6 wyst¹pieniach) jury spotyka³o siê z uczestnikami i omawia³o wystêpy. Podczas konkursu wszyscy mieliœmy mo liwoœæ rozmów indywidualnych z jurorami. W pi¹tkowy wieczór by³yœmy œwiadkami autorskiego spektaklu Henryka D¹browskiego z udzia- ³em Grzegorza Szlangi (ubieg³oroczny zwyciêzca OKR). W os³upienie wprawi³ wszystkich wystêp pana Henryka. Ktoœ trafnie uj¹³: niesamowite jak ten starszy cz³owiek wspaniale wymiata na scenie. Wyrazy uznania dla jego gry aktorskiej. Po sobotnich przes³uchaniach wyst¹pi³ Teatr Prób, nagrodzony I nagrod¹ na XIV ódzkich Spotkaniach Teatralnych 2005, ze spektaklem Polish Karma. Scenariusz to komentarz do aktualnej rzeczywistoœci spo³eczno politycznej i moralnej Polski postsolidarnoœciowej. Re yserem i scenarzyst¹ Teatru Prób jest Jan Kasper. Osza³amiaj¹ce wra enie. W niedzielê odby³o siê uroczyste og³oszenie wyników, poprzedzone koncertem galowym, przygotowanym przez Henryka D¹browskiego. Ka dy uczestnik dosta³ dyplom i piêkny album o Czarnkowie. Wœród reprezentantek naszego powiatu najlepiej wypad³a Joasia Dolata, która zosta- ³a zakwalifikowana w kategorii poezji œpiewanej do etapu ogólnopolskiego OKR. Dziêkujemy Starostwu Powiatowemu we Wrzeœni za akredytacjê i umo liwienie nam w ten sposób wziêcia udzia³u w eliminacjach wojewódzkich. Có wiêcej dodaæ? B³ogos³awieni recytuj¹cy albowiem... Ich jest Królestwo Poezji! Monika W. Z KLUBU AMAZONEK Trzeba dzia³aæ szybko, on, ten z piek³a rodem, nie pró nuje Pisania, mówienia, ostrzegania przed chorob¹ nowotworow¹ nigdy doœæ - tak myœl¹ Amazonki. Artyku³y, które siê ukazuj¹, maj¹ byæ dowodem, e chcemy przypominaæ przez ca³y czas o tym, e nale y zadbaæ o swoje zdrowie, zg³aszaæ siê do lekarza, na badania mammograficzne. Faktem jest, e choroba nowotworowa zatacza coraz wiêksze krêgi wœród spo³eczeñstwa. Jeszcze do niedawna problem ten by³ w Polsce tematem tabu. Solidaryzujemy siê z chorymi, Turniej pi³ki no nej Zwyciezka dru yna z Ko³aczkowa Urz¹d Gminy i Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Ko³aczkowie zorganizowali Halow¹ Ligê Pi³ki No nej na sezon 2005/2006 dru yn piêcioosobowych z terenu gminy Ko³aczkowo. Rozgrywki trwa³y od r. do r. Rozegrano 54 mecze, strzelono wierz¹c, e nasze artyku³y zmobilizuj¹ kobiety, które zamknê³y siê w sobie i walcz¹ z chorob¹ w osamotnieniu. Wierzymy, e dziêki nim otworz¹ siê i do³¹cz¹ do nas. Chcemy zaakcentowaæ nasz¹ dzia- ³alnoœæ, udowodniæ, e po chorobie te mo na yæ pe³ni¹ ycia i cieszyæ siê ka dym dniem. Pomagaj¹c sobie, pomagamy innym. Nie walczymy o siebie, lecz o inne kobiety, chcemy by w porê omin¹³ je los, którego my doœwiadczy³yœmy. Wspieraj¹c siê wzajemnie, ³atwiej wygraæ walkê Fot. UG Ko³aczkowo 621 bramek. W rozgrywkach bra- ³o udzia³ 11 dru yn z terenu gminny Ko³aczkowo. Zwyciê y³a dru yna z Ko³aczkowa, II miejsce zajê³y Sokolniki, a o III miejscu zadecyduje zaleg³y mecz miêdzy Era Plast Zieliniec a FC Twardy. UG Ko³aczkowo z rakiem. Uœwiadamiamy spo³eczeñstwu, jakie znaczenie dla ratowania ycia kobiety ma profilaktyka i wczesne wykrywanie raka. Spotykamy siê w szko³ach ponadgimnazjalnych z dziewczêtami, które musz¹ wiedzieæ, e bardzo wiele zale y od nich samych, od ich wiedzy. 25 kwietnia rozpoczê- ³yœmy spotkania w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2. Powinnyœmy byæ razem bo wtedy jest ³atwiej. Docenia siê wartoœæ jednego dnia, miesi¹ca, roku. Ka dy moment staje siê bezcenny, Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej w Rudzie Komorskiej spotkali siê 13 kwietnia w pyzdrskim gimnazjum z samorz¹dowcami oraz z podopiecznymi Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Pyzdrach. Zorganizowanie integracyjnej imprezy by³o mo liwe, dziêki œrodkom finansowym otrzymanym z urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu na projekt,,zaj¹czek Pieni¹dze zosta³y przeznaczone na zakup upominków i przygotowanie œwi¹tecznych dañ na wielkanocne œniadanie. Czeœæ artystyczn¹ przygotowa- ³y uczennice Szko³y Podstawowej w Komorzu, pod kierunkiem Marioli Zawal. Dziewczêta w gwarze wielkopolskiej przedstawi³y wspomnienie zesz³orocznych œwi¹t. Po ich wystêpie Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski powiedzia³: - Szkoda, e nie umiem tak godaæ po naszymu jak wy. Starosta stwierdzi³, i atmosfera przedœwi¹teczna bardziej mu siê podoba, jak same œwiêta. Podziêkowanie za organizacje wartoœciowy i niepowtarzalny. Krystyna Kofta w swojej ksi¹ ce Prawa wspomnieniem lewej, przekaza³a nam m¹dr¹ myœl, e nie wolno zaprzepaœciæ niczego, e nale y czerpaæ z szybko przemijaj¹cych chwil, ile siê da, a mo e nawet wiêcej. Przestrzega kobiety przed rakiem piersi s³owami: Trzeba dzia³aæ szybko, on, ten z piek³a rodem, nie pró nuje. Po raz kolejny apelujemy do wszystkich kobiet: nie zapominajcie o kontrolach i badaniach. Bêdziemy przypominaæ o tym do PRZEDŒWI TECZNA INTEGRACJA Starostowie odwiedzili WTZ w Rudzie Komorskiej spotkania z³o y³ burmistrz Krzysztof Stru yñski, ycz¹c wszystkim wypoczynku w gronie najbli - szych. El bieta Janicka, kierownik WTZ-ów yczy³a pe³nych mi³oœci i zrozumienia œwi¹t, dodaj¹c Chciejmy dostrzec Boga w drugim cz³owieku, nie tylko przez te œwiêta, ale przez ca³y rok. Potem uczestnicy spotkania brali udzia³ w zabawnych konkurencjach. Goœcie rywalizowali z dzieæmi w przenoszeniu pi³eczek znudzenia, bo nie chcemy, ebyœcie prze ywa³y to, co my. A te Panie, które ju walcz¹ z chorob¹, zapraszamy do klubu. Do³¹czcie do nas bêdzie Wam ³atwiej pogodziæ siê z losem. Halina Rembowicz Spotkania Amazonek PCPR ul. Wojska Polskiego - w 1. i 3. poniedzia³ek miesi¹ca o godz Biuro - ul. Chopina 9, tel w poniedzia³ki od Fot. UGiM Pyzdry pingpongowych na ³y ce, przenoszeniu jajek przy u yciu drewnianych pa³eczek, a tak e w rozbijaniu jajek i ubijaniu ich na sztywn¹ pianê. Najwiêcej emocji wywo³a³ konkurs dmuchania i malowania balonów. To zadanie najszybciej wykona³a dru yna w sk³adzie: Dionizy Jaœniewicz i Krzysztof Stru yñski. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wielkanocne upominki.

9 Przegl¹d Powiatowy Maj Dyplom Lidera Pawe³ Guzik odbiera wyró nienie za ochronê przeciwpo arow¹ 24 kwietnia br. w sali M³odzie- owego Domu Kultury w GnieŸnie wicestarosta wrzesiñski, Pawe³ Guzik, odebra³ z r¹k pos³a na sejm RP, Tadeusza Tomaszewskiego, Dyplom Lidera Ochrony Przeciwpo arowej Samorz¹dów Powiatowych. Wrzesiñskie Starostwo otrzyma³o to wyró nienie za du y wk³ad finansowy, jaki w³o y³o w ochronê przeciwpo arow¹ w roku Uroczyste wrêczenie odby³o siê podczas VII Regionalnego Seminarium Ochrona przeciwpo aro- wa wa nym elementem bezpieczeñstwa spo³ecznoœci lokalnej. W programie debaty by³y m.in. prezentacje na temat mo liwoœci korzystania z funduszy unijnych przez Ochotnicze Stra e Po arne, informacje o wsparciu jednostek OSP w zakupie nowych samochodów po arniczych. Mo na by³o zapoznaæ siê tak e z zagadnieniami ceremonia³u po arniczego. Seminarium odby³o siê z inicjatywy Tadeusza Tomaszewskiego, Stowarzyszenia M³odych Wielkopolan i Starostwa Powiatowego w GnieŸnie. AM JUWENALIA W dniach maja br. we Wrzeœni odbêd¹ siê JUWENALIA, zorganizowane przez Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Wy sz¹ Szko³ê Handlu i Rachunkowoœci i Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia. Oprócz warsztatów jêzykowych i konferencji zorganizowanych z myœl¹ o s³uchaczach szkó³, w programie JUWENALIÓW znalaz³o siê tak e kilka ciekawych propozycji dla mieszkañców Wrzeœni. 17 maja NKJO zaprasza na Drzwi Otwarte, których celem jest zapoznanie mieszkañców miasta z ofert¹ edukacyjn¹ placówki. Jednak najciekawszym dniem obchodów œwiêta aków bêdzie sobota, 20 maja. Poni ej przedstawiamy szczegó³owy program sobotnich uroczystoœci: 9.00 Rajd pieszy w Pyzdrach Dlaczego warto uczyæ siê jêzyków obcych - prof. dr hab. Beata Miko³ajczak, wyk³ad otwarty sala 1 NKJO RYNEK - przekazanie kluczy do miasta akom Przemarsz do parku Powitanie i otwarcie na scenie amfiteatru Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak i rektor WSHiR - Aldona Kamela-Sowiñska Przedstawienie Czerwony Kapturek Wrêczenie nagród w konkursach Wystêp zespo³u z NKJO Wystêp zespo³u z WSHiR Prezentacja multimedialna NKJO i WSHiR Koncert Dyskoteka Praktycznie i ustawicznie G³ównym tematem posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, które odby³o siê 20 kwietnia br. by³o przedstawienie ró nic pomiêdzy kszta³ceniem praktycznym i ustawicznym, a tak e omówienie korzyœci, wynikaj¹cych z ci¹g³ego dokszta³cania siê osób doros³ych. Dyrektor Centrum Kszta³cenia Praktycznego Marek Dyba przedstawi³ ró nice pomiêdzy tymi dwiema formami nauczania i opowiedzia³ o ofercie edukacyjnej, jak¹ Centrum stworzy³o z myœl¹ o osobach doros³ych. Odnoœnie doskonalenia zawodowego doro- s³ych, od po³owy marca 2006 roku obowi¹zuje nowe rozporz¹dzenie MENiS w sprawie uzyskania i uzupe³niania przez osoby doros³e wiedzy ogólnej, umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki stwierdzi³a, e bud et w zakresie oœwiaty, kultury i sportu realizowany by³ w 2005 roku zgodnie z uchwa³¹ Rady Powiatu w sprawie uchwalenia bud etu powiatu na 2005 rok oraz dokonanymi przez Radê zmianami w tym bud ecie w ci¹gu roku. Jedna bateria srebrowa jest w stanie zatruæ 1m 3 gleby i 400 l wody Felek Flaszka i jego brat Pet 21 kwietnia w LO im. H. Sienkiewicza odby³a siê debata proekologiczna, poœwiêcona segregacji œmieci. Zaproszeni zostali prezesi firm, zajmuj¹cych siê zbiórk¹ i utylizacj¹ œmieci, m.in. Wojciech Gruszka EKOTECH, Szymon Roszkowiak TROXI, Grzegorz Cha³upniczak - EKOGC. Obecny by³ tak e kierownik Gminnego Sk³adowiska Odpadów w Bardzie Marek B¹czkiewicz. Na wysypisko trafia ok ton odpadów dziennie, znaleÿæ tam mo na czasem bardzo ciekawe rzeczy, jak np. Pan Tadeusz - powiedzia³. Bardzo istotn¹ kwestiê stanowi segregacja œmieci wytwarzanych w naszych gospodar- stwach domowych, w szczególnoœci tych niebezpiecznych takich jak zu yte baterie, przeterminowane leki i jarzeniówki. Odpady te s¹ utylizowane na koszt gminy poinformowa³a Ma³gorzata Lisiecka z Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Debacie towarzyszy³ konkurs proekologiczny, w którym zwyciê- y³a dru yna z kl. IC. Rozstrzygniêto tak e konkurs na najlepszy projekt proekologiczny I miejsce zaj¹³ ekozespó³ z kl. 1G, który rozpropagowa³ wœród mieszkañców powiatu p³ócienne torby na zakupy. Debatê prowadzi³a biolog z LO, mgr Arleta ebrowska. Rewizja kontrolowana Anna Mantorska Spó³dzielnia Socjalna UL Akademia Rolnicza w Poznaniu Katedra Chemii Rolnej, Wielkopolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Zespó³ Doradczy we Wrzeœni przy udziale wielu znanych firm organizuj¹ w Bierzglinku Dzieñ Pola. Impreza odbêdzie siê w niedzielê 28 maja br. od godz w Gospodarstwie Pomocniczym Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, dzier awionym przez Stefana i Macieja Waszaków. Jest to ju trzecia, organizowana u Pañstwa Waszaków w Bierzglinku, otwarta impreza promocyjna, ³¹cz¹ca naukê z praktyk¹ oraz czêœci¹ o charakterze festynowym. Podczas 21. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrzeœni, które odby³o siê 12 kwietnia br., cz³onkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie wykonanie bud etu powiatu za 2005 rok i jednog³oœnie, piêcioma g³osami za, przyjêli wniosek o udzielenie Zarz¹dowi Powiatu absolutorium. Komisja Rewizyjna przeprowadzi³a w dniach 3-12 kwietnia kontrolê wykonania bud etu, która dotyczy³a m. in. analizy dochodów i wydatków bud etowych, analizy rozdysponowania rezerwy celowej Czy wiesz co oznaczaj¹ te kolory - niebieski, ó³ty, zielony? Ka dy kolor inny pojemnik oznacza. Do pojemników ró ne œmieci siê wt³acza NIEBIESKI w nim znajdziecie pude³ka po butach, przeczytane gazety, zapisane kartki - jest on bardzo wa ny. To pojemnik na papier - zna go uczeñ ka dy. ZIELONY Kolor weso³y z daleka og³asza Wrzucaj do mnie s³oiki, wyszczerbione talerze!!! czyli szk³o w g³ównej mierze. Ó TY foliowe torby, pude³ka po lodach, po coli butelki. Wrzuæ tutaj plastik, al po nim niewielki. Anna Romañska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni jest administratorem Projektu Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Spó³dzielnia Socjalna UL. Program ten ma na celu aktywizacjê zawodow¹ osób niepe³nosprawnych, poprzez utworzenie tzw. spó³dzielni socjalnej. Jej funkcjonowanie pozwoli³oby na to, by osoby niepe³nosprawne same siê utrzymywa³y, prowadz¹c w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, przy uwzglêdnieniu pewnych konkurencyjnych przywilejów (np. zwolnieñ podatkowych). Projekt dofinansowany jest z funduszy UE w ogólnej kwocie blisko 2,5 mln z³. W ostatnim czasie przyst¹piono do naboru beneficjentów czyli uczestników programu. Grup¹ docelow¹ s¹ osoby niepe³nosprawne w wieku produkcyjnym, bierne zawodowo. Za³o eniem programu jest proporcjonalny udzia³ kobiet i mê czyzn w podejmowanych dzia³aniach. W chwili obecnej przeprowadzana jest selekcja osób, które mog³yby uczestniczyæ w szkoleniach i pracowaæ w spó³dzielni. Dzieñ Pola Spotkania informacyjne adresowane bêd¹ do uczestników zesz³orocznych badañ ankietowych, którzy spe³nili okreœlone wczeœniej kryteria. Spotkania te organizowane s¹ przez p. Jadwigê Stefañsk¹ - Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej oraz p. El bietê Janick¹ - Stowarzyszenie Oœwiaty Spo³ecznej w Pyzdrach. Spotkania odbywaj¹ siê w ka - dej z gmin, a uczestnicy mog¹ potwierdziæ chêæ uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych, które s¹ ostatecznym etapem rekrutacji. W PCPR w dniach kwietnia odby³y siê 4 spotkania z mieszkañcami gminy Wrzeœnia, których liczba przeros³a oczekiwania organizatorów. Wœród osób, które po spotkaniach wyra ¹ chêæ uczestnictwa w programie zostanie przeprowadzona rekrutacja. W tym celu zosta³ opracowany regulamin uwzglêdniaj¹cy równoœæ szans potencjalnych przysz³ych spó³dzielców, skorelowany z okreœlonym rodzajem zatrudnienia. W komisji rekrutacyjnej oprócz przedstawicieli Partnerstwa zasiadaæ bêd¹ psycholog, pedagog, lekarz. Osoby te legitymuj¹ siê niezbêdnym doœwiadczeniem w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Na zakoñczenie zostanie sporz¹dzona lista rankingowa, która bêdzie decyduj¹cym elementem do naboru na szkolenia. W ramach przygotowania do podjêcia pracy w formie samo zatrudnienia beneficjenci ostateczni bêd¹ uczestniczyli w kompleksowym cyklu szkoleniowym. Arek Gacki - Koordynator W programie zaplanowano czêœæ seminaryjn¹, obejmuj¹c¹ wyk³ady specjalistyczne z zakresu nawo enia roœlin oraz wyst¹pienia przedstawicieli wybranych firm, czêœæ polow¹, zwi¹zan¹ z obejœciem pól demonstracyjnych z rzepakiem, burakami, pszenic¹, pszen ytem, ytem jêczmieniem i kukurydz¹, gdzie zlokalizowano doœwiadczenia nawozowe, ze œrodkami ochrony roœlin i kolekcjami odmian oraz czêœæ doradczoinformacyjn¹, w której prowadzone bêdzie otwarte doradztwo rolnicze przez przedstawicieli firm i instytucji reprezentuj¹cych ró ne bran e rolnictwa. W Dniu Pola uczestniczyæ bêdzie Œwiatowy Instytut Fosforowy z Cassablanki i Miêdzynarodowy Instytut Potasowy z Bazylei. W programie przewiduje siê równie pokazy i konkursy z nagrodami. Dla wszystkich uczestników Dnia Pola przewidujemy gratisowy poczêstunek grochówk¹. Rolniku! ta impreza jest dla Ciebie. Zainteresowane promowaniem siê firmy i instytucje prosimy o kontakt: WODR Poznañ Powiatowy Zespó³ Doradczy we Wrzeœni Ziemowit Jêczkowski, tel./fax: , Nasz adres: Wrzeœnia, ul. Kaliska 1. Ziemowit Jêczkowski i ogólnej, dotacji, i stwierdzi³a, e wydatki by³y realizowane w granicach kwot okreœlonych w uchwale bud etowej, a w toku wykonania bud etu przestrzegano zasad gospodarki finansowej.

10 10 Maj 2006 Kszta³cenie zawodowe m³odzie y W przerwie odby³a siê degustacja produktów mleczarskich Fot. CKP Wrzeœnia W Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni omawiano zadania i problemy kszta³cenia zawodowego m³odzie y. 6 kwietnia br. przy wspó³pracy Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu, Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Izby Rzemieœlniczej w Poznaniu, Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni zorganizowa³o konferencjê poœwiêcon¹ kszta³ceniu zawodowemu m³odzie y. Konferencji przyœwieca³y nastêpuj¹ce cele: omówienie aktualnych aktów prawnych, dotycz¹cych zawodowego szkolenia m³odzie y i pracowników m³odocianych; przedstawienie zagadnieñ zwi¹zanych z organizacj¹ i realizacj¹ egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkó³ zawodowych i techników oraz egzaminów na tytu³ czeladnika, przedstawienie problematyki wspó³pracy pomiêdzy szko³ami zawodowymi a Izb¹ Rzemieœlnicz¹ oraz omówienie mo liwoœci kierowania m³odzie y do placówek OHP. W konferencji brali udzia³: naczelnicy wydzia³ów oœwiaty organów prowadz¹cych szko³y, dyrektorzy szkó³ realizuj¹cych kszta³cenie zawodowe, kierownicy szkolenia praktycznego i nauczyciele przedmiotów zawodowych z powiatów: wrzesiñskiego, gnieÿnieñskiego, s³upeckiego i œredzkiego. Konferencjê otworzy³ starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, wyra aj¹c nadziejê, e obecne przeobra enia szkolnictwa zawodowego pozwol¹ sprostaæ ogromnemu wyzwaniu wspó³czesnego rynku, tzn. kszta³ceniu dobrze przygotowanych i poszukiwanych fachowców. Zadanie to nie jest ³atwe, co bardzo obrazowo w swoich prezentacjach przedstawili Henryk Krystkowiak z Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli, Lidia Brechelke z Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu oraz Marek Dyba z Centrum Kszta³cenia Praktycznego. Z przedstawionych danych wynika³o jednoznacznie, e zapotrzebowanie na rynku pracy w wiêkszoœci nie jest zbie ne z profilami kszta³cenia zawodowego zarówno w technikach, jak i w szko³ach zawodowych. Niemodne sta³y siê zawody tzw. brudne, mechanik, elektryk, tokarz, szlifierz itp., popularne natomiast sta³y siê zawody ekonomiczne. Tylko ok. 20% uczniów rozpoczyna naukê w szko³ach zawodowych. Kszta³cenie, szczególnie w zawodach na poziomie zasadniczym i czêœciowo na poziomie technikum, sta³o siê mniej ni kiedyœ atrakcyjne. Wynika to z tego, e baza dydaktyczna szkó³ technicznych generalnie odbiega od wyposa enia technicznego nowoczesnych zak³adów pracy, które poszukuj¹ dobrze przygotowanych do pracy fachowców, a takich mo na wyszkoliæ dysponuj¹c nowoczesn¹ baz¹ szkoleniow¹. W³aœnie ta nowoczesna baza w szerokiej gamie zawodów, a w³aœciwie jej brak, jest Ÿród³em ró nic pomiêdzy zapotrzebowaniem na rynku pracy, a mo liwoœciami kszta³cenia w poszczególnych szko³ach. Problem ten dotyczy szczególnie ma³ych miast, w których w sumie jest zaledwie kilka klas zasadniczych i kilka klas technikum, a wiêc nie ma mowy o kszta³ceniu w takiej liczbie zawodów, która zaspokoi³aby potrzeby lokalnego rynku pracy. Jednym z wyjœæ jest, wzorem klas wielozawodowych, kszta³cenie w jednej klasie, czy to w szkole zasadniczej, czy to w technikum, w kilku specjalnoœciach. Bêdzie to na pewno dro - sze, ale byæ mo e konieczne. Wiele emocji wzbudzi³a dyskusja dotycz¹ca egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe. W tym roku po raz pierwszy odbêd¹ siê tak e nowe egzaminy zawodowe w technikach. Ze wzglêdu na ogromne problemy techniczne, zwi¹zane z przeprowadzeniem szczególnie czêœci praktycznej w poszczególnych zawodach, tymczasowo, jeszcze przynajmniej przez dwa lata, egzamin ten bêdzie mia³ raczej charakter egzaminu teoretycznego, bo zwi¹zanego z wykonaniem zadania w postaci projektu. Na dzisiaj jedynie egzamin potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe w szko³ach zasadniczych bêdzie siê sk³ada³ zarówno z czêœci teoretycznej, jak i praktycznej. Jak pokazuj¹ wyniki dotychczasowych egzaminów jest on bardzo trudny. Z podziêkowaniem dla wszystkich za pracê w przygotowanie konferencji Marek Dyba Dyrektor CKP we Wrzeœni Przegl¹d Powiatowy Czekamy na wnioski... Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrzeœni informuje, i od dnia 15 marca 2006 mo na sk³adaæ wnioski o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych lub z tytu³u wspierania dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Jak do tej pory zosta³o z³o onych tylko 150 wniosków, a planowany pierwotnie termin przyjmowania wniosków mija 15 maja Spodziewana liczba wniosków mo e siêgn¹æ 2800! Sytuacja ta wynika st¹d, e w roku 2006 do wniosków, które sk³adaj¹ rolnicy musz¹ byæ obowi¹zkowo do³¹czone za³¹czniki graficzne, czyli zdjêcia satelitarne b¹dÿ lotnicze, z zaznaczonymi granicami dzia³ek ewidencyjnych, na których rolnicy bêd¹ musieli wyrysowaæ swoje dzia³ki rolne i oznaczyæ, jakie znajduj¹ siê na nich uprawy. Ka dy rolnik, który w poprzednim roku sk³ada³ wniosek o dop³aty, powinien otrzymaæ przesy³kê pocztow¹, zawieraj¹c¹ spersonalizowany wniosek, w którym, oprócz danych osobowych, znajdowaæ siê bêd¹ dzia³ki ewidencyjne z zatwierdzonych wniosków z roku 2005 (podobnie jak to mia³o miejsce w roku ubieg³ym). Oprócz tego, ka dy producent rolny powinien otrzymaæ wy ej wspomniane mapki (ortofotomapy). Poniewa brak za³¹czników graficznych powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, czyli w praktyce brak przyznania p³atnoœci, rolnicy z³o yli, jak dot¹d, znacznie mniej wniosków, ni w roku ubieg³ym. Polska ju wyst¹pi³a do Komisji Europejskiej o mo liwoœæ przed³u enia sk³adania wniosków. Mennica pañstwowa zobowi¹za³a siê przes³aæ wnioski spersonalizowane do dnia 25 kwietnia 2006, a za³¹czniki graficznie nie póÿniej ni do 20 maja Rolnicy mog¹ oczywiœcie sk³adaæ wnioski wype³nione rêcznie i bez za³¹czników graficznych. Jednak, niezw³ocznie po otrzymaniu za³¹czników, ka dy producent powinien je dostarczyæ do Biura Powiatowego ARiMR. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrzeœni informuje równie, e w dalszym ci¹gu obowi¹zuj¹ rolników zobowi¹zania wieloletnie z tytu³u ONW, których termin up³ywa dopiero po piêciu latach od dnia otrzymania pierwszej p³atnoœci z tego tytu³u. Korzystn¹ zmian¹ do przepisów dotycz¹cych ONW jest to, e rolnik mo e przekazaæ czêœæ gruntów le ¹cych na ONW na rzecz innego producenta (sprzeda, dzier awa, inne przeniesienie w³asnoœci) i nie mieæ koniecznoœci zwrotu czêœci p³atnoœci z powodu niedotrzymania zobowi¹zañ wieloletnich. Sytuacja taka mo e mieæ miejsce tylko wówczas, je eli rolnik w ci¹gu 14 dni poinformuje o takim fakcie Biuro Powiatowe ARiMR, a przejmuj¹cy z³o y stosowny wniosek o przejêcie zobowi¹zañ ONW (dotyczy wszystkich zobowi¹zañ ONW ci¹ ¹cych na przekazywanym gruncie). Na korzyœæ rolników dzia³a równie zmiana do rozporz¹dzenia o ONW, mówi¹ca, e producent nie bêdzie zobowi¹zany do zwrotu czêœci p³atnoœci ONW, je eli uchybienie zobowi¹zaniu polegaj¹ce na zmniejszeniu powierzchni ONW w stosunku do tej, za jak¹ otrzyma³ p³atnoœæ w pierwszym roku zobowi¹zania, nie nast¹pi z jego winy, np. w przypadku jednostronnego, bezpodstawnego wymówienia umowy dzier awy. Ponadto, w roku ubieg³ym czêœæ rolników podjê³o zobowi¹zania wieloletnie z tytu³u zachowania powierzchni trwa³ych u ytków zielonych (TUZ), które obejmuj¹ okres co najmniej piêciu lat. Je eli zmniejszenie powierzchni TUZ przekroczy 10% w skali kraju, wówczas na Polskê zostan¹ na³o one sankcje. Rolnicy, którzy nie dope³ni¹ zobowi¹zañ wieloletnich, mog¹ byæ zobowi¹zani do zwrotu nadmiernie pobranych p³atnoœci (szczegó³y reguluje ustawa). 4 kwietnia 2006 zosta³ przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o p³atnoœciach bezpoœrednich, zgodnie z którym rolnicy bêd¹ mogli otrzymaæ p³atnoœci z tytu- ³u cukru dla zakontraktowanej w roku gospodarczym 2006/07 iloœci buraków cukrowych. P³atnoœæ taka wynosiæ bêdzie ok. 8,54 za tonê zakontraktowanych buraków cukrowych, przy czym rolnik obowi¹zkowo bêdzie musia³ do³¹czyæ potwierdzon¹ za zgodnoœæ z orygina³em kopiê umowy dostawy buraków cukrowych na rok gospodarczy 2006/07. Wnioski z tego tytu³u przyjmowane bêd¹ do dnia 30 czerwca P³atnoœci z tytu³u cukru realizowane bêd¹ od 1 grudnia do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. ARiMR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni poszukuje kandydata na stanowisko pracownika tworzenia Spó³dzielni Socjalnej Zakres g³ównych obowi¹zków: - wype³nianie obowi¹zków zwi¹zanych z realizacj¹ programu IW EQUAL w zakresie przygotowania cyklu szkoleñ oraz dokumentacji ds. tworzenia Spó³dzielni Socjalnej UL Wymagania niezbêdne: - wykszta³cenie min. wy sze - znajomoœæ jêzyka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym - znajomoœæ g³ównych za³o eñ programu realizowanego przez RPR Spó³dzielnia Socjalna UL w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - znajomoœæ podstawowych zasad wdra ania Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - znajomoœæ podstawowych zasad funkcjonowania Spó³dzielni Socjalnej Wymagania dodatkowe: - wiedza z zakresu polskich aktów prawnych dotycz¹cych finansów publicznych - umiejêtnoœæ redagowania pism urzêdowych - umiejêtnoœæ bieg³ej obs³ugi komputera, a w szczególnoœci: MS Word, MS Exel, Internet - doœwiadczenie zawodowe lub odbyty sta w jednostkach samorz¹du terytorialnego - rzetelnoœæ, obowi¹zkowoœæ, samodzielnoœæ - wysokie poczucie odpowiedzialnoœci - dobra organizacja pracy - umiejêtnoœæ pracy w zespole - umiejêtnoœæ dzia³ania pod presj¹ czasu Wymagane dokumenty: - kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie i doœwiadczenie zawodowe - kopia pierwszych trzech (starego) lub dwóch (nowego) stron dowodu osobistego - yciorys i list motywacyjny - oœwiadczenie kandydata o wyra eniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celu rekrutacji Termin i miejsce sk³adania ofert: oferty zawieraj¹ce wymienione dokumenty oraz nr og³oszenia nale y sk³adaæ osobiœcie lub poczt¹ w terminie do r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 1, Wrzeœnia. Dodatkowe informacje: Aplikacje które wp³yn¹ do PCPR we Wrzeœni po wy ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni (ww.wrzesnia.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej PCPR przy ul. Wojska Polskiego 1.

11 Przegl¹d Powiatowy Maj Oferty pracy z dnia r. Pracownik obs³ugi klienta (gospodarka magazynowa) - Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie - preferowane ekonomiczne, znajomoœæ obs³ugi komputera, znajomoœæ gospodarki magazynowej (dokumentacji), mile widziane orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci. Mechanik samochodów i motocykli MOTORS. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, sta minimum 2 lata jako mechanik, blacharz lub lakiernik. Stolarze / monterzy stela y tapicerskich - PAKOR W.A.P. Mechanik kierowca miêdzynarodowy - Kwalifikacje: prawo jazdy C + E, wykszta³cenie: kierowca mechanik. Kontakt z pracodawc¹ tylko telefoniczny: pan Rafa³ Pluskota, kom Przedstawiciel handlowy DAWID. Kwalifikacje: minimum œrednie doœwiadczenie na podobnym stanowisku, doœwiadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego, komunikatywnoœæ, dyspozycyjnoœæ. CV+zdjêcie na adres: PW DAWID, Wrzeœnia, ul. Szafirowa 25 z dopiskiem PRACA. Robotnik budowlany DOMMUS. Kwalifikacje: murarz, monter dociepleñ, tynkarz, posadzkarz, malarz. Kontakt z pracodawc¹: DOM MUS Sp. z o.o. Wrzesiñska 1 C, Kostrzyn Wlkp. Hostessa / prezenter - Agencja Artystyczna. Kwalifikacje: telefon, dostêp do internetu, mile widziane doœwiadczenie, praca na promocji (rozdawanie gad etów). Pracownik fizyczny-uk³adanie kostki brukowej STRADO. Kwalifikacje: z doœwiadczeniem w uk³adaniu kostki brukowej i krawê ników drogowych. Kierowca w przewozach miêdzynarodowych NORDIKON-Poznañ. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C, E (ci¹gniki siod³owe z naczep¹), doœwiadczenie w przewozach miêdzynarodowych. Pracownik gospodarczy. Kwalifikacje: ustalony lekki stopieñ niepe³nosprawnoœci. Kierowca miêdzynarodowy - EUROPA TRANS. Kwalifikacje: prawo jazdy C + E, œwiadectwo kwalifikacji, zaœwiadczenie o niekaralnoœci, mile widziany paszport. Kontakt z pracodawc¹: EUROPA TRANS, Krzepielów 3a, S AWA, tel , kom Œlusarz - ŒLUSARSTWO Nowaczyk J. Kwalifikacje: umiejêtnoœci manualne, wykonywanie ogrodzeñ i drobnych konstrukcji z metalu. Kierowca samochodu ciê arowego (C+E) CHEMIK. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C+E. Zak³ad skieruje na szkolenie HDS i pokryje koszty szkolenia. Szef produkcji garma eryjnej - Tutti Frutti. Kwalifikacje: z doœwiadczeniem w produkcji garma eryjnej. Kucharz - Hotel Kosmowski. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe kucharz lub œrednie (kierunek spo ywczy), kilkuletnie doœwiadczenie zawodowe jako kucharz, samodzielnoœæ w pracy. Monter instalacji teletechnicznych, elektrycznych Wrzeœnia. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, œrednie (kierunek techniczny), zdolnoœci manualne. Kierowca kat. C+E - TIMRET Towarzystwo Handlowe S.J. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie lub zawodowe, kat. prawa jazdy C+E, œwiadectwo kwalifikacji, badania sanepidowskie. Spawacz, monter - ISKRA Sp. z o.o. Kwalifikacje: spawacz z uprawnieniami, monter instalacji teletechnicznych, elektrycznych, systemów wodnych. CV + list motywacyjny wys³aæ na adres: PPHU Tel Po System ISKRA Sp. ul. Krañcowa 11, Poznañ, tel Pracownik fizyczny-uk³adanie kostki brukowej - BRUK POL. Kwalifikacje: mile widziane osoby z praktyk¹. Kucharz - BRUK POL. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, z doœwiadczeniem na stanowisku kucharz, samodzielnoœæ w pracy. Przedstawiciel handlowy - DOOR POL. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat. B, mile widziana praktyka w zawodzie, dyspozycyjnoœæ. CV i list motywacyjny przesy³aæ na adres: DOOR POL Gulczewko 7, Wrzeœnia, mail: Szwaczka - G.T.C. Pyzdry. Kwalifikacje: oferta przeznaczona tylko dla osób niepe³nosprawnych. Œlusarz - spawacz - Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego S.A. Kwalifikacje: uprawnienia elektryczne i gazowe, preferowane osoby z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci. Pracownik porz¹dkowy na terenie zak³adu pracy - Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego S.A. Kwalifikacje: uprawnienia do kierowania ci¹gnikiem rolniczym, obs³ugi pi³y spalinowej preferowane osoby z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci. Operator maszyn Cenos. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie techniczne, mile widziane orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Sprzedawca - Sklep Wielobran owy Samoobs³ugowy. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, zawodowe praca 2- zmianowa. Kontakt z pracodawc¹: lub Sprzedawca (w kwiaciarni + upominki) Sklep. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie. Prasowaczka - P.O. ANNA. Kwalifikacje: osoba chêtna do pracy. Kontakt z pracodawc¹: P.O. Anna, Wojska Polskiego 13, II piêtro, Wrzeœnia, tel Aktualne oferty mo na znaleÿæ na stronie internetowej oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel , Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1 tel. (063) , Fax (063) Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz z póÿn. zm.) oraz 13 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. Z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, po³o onej we wsi Bia³obrzeg oznaczonej w katastrze nieruchomoœci obrêbu Bia³obrzeg jako dzia³ka numer 623 o powierzchni ha i urz¹dzonej ksiêdze wieczystej nr Cena wywo³awcza brutto ,00 z³ Wadium 1.200,00 z³ O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, e post¹pienie nie mo e wynosiæ mniej ni 600,00 z³. Wed³ug Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pyzdry dzia³ka ta stanowi teren zabudowy zagrodowej. Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 maja 2006 r. o godz. 12:00, w siedzibie Urzêdu Gminy i Miasta w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1, na salce posiedzeñ. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata wadium w podanej wysokoœci w terminie do 22 maja 2006r. gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach od 8:00 do 14:30 lub na konto Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry PBS O/Pyzdry Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazaæ dowód wp³aty wadium, oraz dowód osobisty. Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia dzia³ki w przypadku wygrania przetargu. W pozosta³ych przypadkach wadium zostanie wp³acaj¹cemu zwrócone w terminie trzech dni po zakoñczeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przyst¹pi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedaj¹cego. Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu lub jego uniewa nienie w przypadku zaistnienia wa nych przyczyn. Bli sze informacje uzyskaæ mo na w Urzêdzie Gminy i Miasta Pyzdry pokój nr 15 na stanowisku pracy d/s gospodarki gruntami komunalizacji mienia. Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry / - / Krzysztof Stru yñski Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1 tel. (063) , Fax (063) Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz z póÿn. zm.) oraz 13 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. Z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, po³o onej we wsi Tarnowa oznaczonej w katastrze nieruchomoœci obrêbu Tarnowa jako dzia³ka numer 2048 o powierzchni ha i urz¹dzonej ksiêdze wieczystej numer Cena wywo³awcza brutto ,00 z³ Wadium 4.200,00 z³ O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, e post¹pienie nie mo e wynosiæ mniej ni 2.100,00 z³. Wed³ug Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pyzdry dzia³ka ta stanowi teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów. Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 maja 2006r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzêdu Gminy i Miasta w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1, na salce posiedzeñ. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata wadium w podanej wysokoœci w terminie do 22 maja 2006r. gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach od 8:00 do 14:30 lub na konto Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry PBS O/Pyzdry Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazaæ dowód wp³aty wadium, oraz dowód osobisty. Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia dzia³ki w przypadku wygrania przetargu. W pozosta³ych przypadkach wadium zostanie wp³acaj¹cemu zwrócone w terminie trzech dni po zakoñczeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przyst¹pi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedaj¹cego. Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu lub jego uniewa nienie w przypadku zaistnienia wa nych przyczyn. Bli sze informacje uzyskaæ mo na w Urzêdzie Gminy i Miasta Pyzdry pokój nr 15 na stanowisku pracy d/s gospodarki gruntami komunalizacji mienia. Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry / - / Krzysztof Stru yñski

12 Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, Wrzeœnia tel. (0-61) , fax (0-61) godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do wtorek pi¹tek 7.00 do Wydzia³ Komunikacji i Dróg rejestracja (0-61) prawo jazdy (0-61) Wydzia³ Administracji Architektoniczno Budowlanej - tel. (0-61) Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej - tel. (0-61) Wydzia³ Oœwiaty i Sportu - tel. (0-61) Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa - ul. Kaliska 1, tel. (0-61) Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami - tel. (0-61) Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. (0-61) Kasa Starostwa - (0-61) czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek pi¹tek 7.30 do Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-61) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, - tel. (0-61) Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. (0-61) Powiatowy Zarz¹d Dróg - ul. Kaliska 1, - tel. (0-61) Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Chopina 10, tel. (0-61) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. Chopina 10, tel. (0-61) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrzeœni - ul. Wojska Polskiego 1, tel. (0-61) Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. (0-61) Podwójny sukces wrzesiñskiego rolnika Hilary Korzyniewski najlepszy!!! Prezes Zarz¹du PPH AGRO- POL Sp. z o.o. w Soko³owie zosta³ laureatem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku Ten zaszczytny tytu³, kapitu³a, organizowanego przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego konkursu, nada³a H. Korzyniewskiemu za osi¹gniêcia produkcyjno ekonomiczne w kategorii produkcja roœlinna i zwierzêca. Ponadto, pan Hilary zwyciê y³ tak e w plebiscycie czytelników Gazety Poznañskiej na Rolnika Roku To nie pierwsze wyró nienia dla prezesa i jego firmy, która gospodaruje na ok ha i zatrud- Nowe tablice rejestracyjne Hilary Korzyniewski ze statuetk¹ Siewcy Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia z dniem 2 maja br. wchodz¹ nowe wzory tablic rejestracyjnych (oznaczone flag¹ unijn¹, a nie nasz¹ polsk¹). Starosta Wrzesiñski oraz Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra y Po arnej we Wrzeœni serdecznie zapraszaj¹ na Powiatowy Dzieñ Stra aka po³¹czony z jubileuszem 55-lecia powo³ania Zawodowej Stra y Po arnej we Wrzeœni oraz uroczystoœci¹ przekazania samochodu - podnoœnika SH-25 w dniu 11 maja 2006 r. o godz. 12:00 na wrzesiñskim rynku. Zapraszamy mieszkañców do wspólnego zdjêcia, które zostanie wykonane z podnoœnika - Rynek, 11 maja, godz. 12:00. nia 140 pracowników sta³ych, uzyskuj¹c wysokie plony: 4 zbo a ponad 70 q, rzepak ponad 43 q, buraki cukrowe ok. 550 q. Za najwiêkszy swój sukces prezes Korzyniewski uznaje jednak nie tytu³y i nagrody lecz to, e udaje mu siê nie zwalniaæ swoich pracowników, których zna jak ma³o kto, gdy szefuje tutaj od 1966 r. Gratulujemy serdecznie naszemu mistrzowi i yczymy d³ugich lat ycia i kolejnych sukcesów. Kartoteka u³o ona Jaros³aw Sobczak Na prze³omie marca i kwietnia ukaza³a siê publikacja pod nazw¹ Katalog Firm Powiatu Wrzesiñskiego, w której zaprezentowa³a siê wiêkszoœæ prê nych firm z terenu powiatu wrzesiñskiego. Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, - tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Gminy Ko³aczkowo - pl. Reymonta 3, Ko³aczkowo tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, Mi³os³aw tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Nekla - ul. Dworcowa 10, Nekla tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry - ul. Taczanowskiego 1, Pyzdry tel.(0-63) , fax (0-63) Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni - ul. Warszawska 26, tel. (0-61) , fax (0-61) Policja Stra Po arna Pogotowie Ratunkowe CPR (Stra Po arna, Pogotowie) Stra Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - (0-61) Pogotowie ciep³ownicze Pogotowie gazowe Pogotowie wodno-kanal. Pogotowie energetyczne (0-61) Informacja PKP - (0-61) Informacja PKS - (0-61) W katalogu zamieszczono tak- e informator powiatowy, który zawiera bazê niezbêdnych adresów i telefonów do urzêdów, instytucji, szkó³ i organizacji pozarz¹dowych, funkcjonuj¹cych na naszym terenie. Do opracowania i wydania Informatora teleadresowego Powiatu Wrzesiñskiego sk³oni³a potrzeba przedstawienia i zaktualizowania obszernego spektrum mo liwoœci funkcjonuj¹cych przedsiêbiorstw oraz ukazanie silnego potencja³u gospodarczego i ekonomicznego, jakim dysponuje powiat wrzesiñski. Inicjatorem niniejszego opracowania jest Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Katalog Firm zosta³ opracowany dla potrzeb Starostwa w wersji papierowej w nak³adzie 1000 szt. oraz w wersji elektronicznej, która dostêpna bêdzie nie- Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 7000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania bawem na stronie naszego urzêdu. Ta ostatnia stanowi swego rodzaju novum, polegaj¹ce na dokonywaniu bezp³atnych wpisów i aktualizacji danych teleadresowych firm przez okres 3 lat. Poza tym wersja ta bêdzie dostêpna dla wszystkich osób odwiedzaj¹cych nasz¹ stronê internetow¹. Firmy zainteresowane powy sz¹ ofert¹ proszone s¹ o kontakt z Wydzia³em Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej pod numerem telefonu (061) lub Wydaniem Katalogu i opracowaniem wersji internetowej zaj¹³ siê bydgoski Dom Wydawniczy EDYTOR, który równie poszukiwa³ firm, celem zamieszczenia reklam modu³owych, które jednoczeœnie sta³y siê sponsorem publikacji wersji papierowej. Beata Jankowska Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa Pi³a

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY RESZEL

BURMISTRZ GMINY RESZEL Dotacje dla organizacji pozarządowych - konkurs ofert na rok 2011 otwarty! Działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu ZSZ nr 1w Białej Podlaskiej ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 1 Nazwa szkoły W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 funkcjonują następujące szkoły dla dorosłych: 1. Szkoła Policealna Zaoczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: posadzkarz - glazurnik, organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo