W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów."

Transkrypt

1 Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11 W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3 Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. strona 5 Rozpoczê³a siê termomodernizacja wrzesiñskiego szpitala. strona 7 Kszta³cenie zawodowe na topie - relacja z konferencji w Centrum Kszta³cenia Praktycznego. strona 10

2 2 Maj 2006 Przegl¹d Powiatowy WYDZIA ŒRODOWISKA I ROLNICTWA Nasz Wydzia³ to zgrany zespó³ ludzi, który anga uje siê w dzia³ania Starostwa Powiatowego dotycz¹ce g³ównie rolnictwa i ochrony œrodowiska (Polagra, Targi Rolnicza Jesieñ, do ynki powiatowe, szkolenia rolników, konkursy ekologiczne itp). Jesteœmy autorami Programu Ochorny Œrodowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu wrzesiñskiego. W ramach obs³ugiwanego przez nas PFOŒi GW, prowadzimy sprawy zwi¹zane z udzielaniem dotacji (ochrona kasztanowców, zwalczanie chorób zakaÿnych pszczó³, utylizacja pad³ych zwierz¹t, przydomowe oczyszczalnie œcieków, edukacja ekologiczna w szko³ach). Czynnie uprawiamy sport (1/2 Wydzia³u stanowi reprezentacjê powiatu w pi³ce siatkowej). Prywatnie anga ujemy siê w ycie spo³eczne naszych œrodowisk. Siedziba Wydzia³u znajduje siê przy ulicy Kaliskiej 1 w budynku weterynarii. Jaros³aw Sobczak Starosta w Bieganowie Mieszkañcy Bieganowa licznie przybyli na spotkanie 31 marca br. w Bieganowie odby³o siê zebranie wiejskie, na które zaproszony zosta³ starosta powiatu wrzesiñskiego Dionizy Jaœniewicz. Na pocz¹tku so³tys i jednoczeœnie przewodnicz¹cy Rady Gminy Ko³aczkowo Wojciech Majchrzak przedstawi³ sprawozdanie z dzia³añ w roku ubieg³ym oraz zamierzeñ na ten rok. Wójt Czes³aw Surowiec podsumowa³ swoje dokonania i przedstawi³ plany. Zamierzenia wójta to remont dróg w Gorazdowie, Sokolnikach i Bieganowie, instalacja 32 lamp na terenie gminy. W pla- nach jest równie zagospodarowanie nieczynnej p³ywalni. W 2007 roku w gminie ma byæ rozprowadzony gaz ziemny, natomiast na lata planuje siê budowê wysypiska œmieci. Starosta opowiedzia³ o inwestycjach wykonanych w 2005 roku na terenie powiatu. Powiadomi³ równie mieszkañców o tym, e prowadzone s¹ rozmowy z Golpaszem na temat odst¹pienia przez zak³ad nieu ytkowanych obiektów. Pojawi³a siê bowiem hiszpañska firma, zainteresowana wynajêciem obiektów. By³aby to szansa dla mieszkanców Jaros³aw Sobczak - Naczelnik Wydzia³u Kieruje pracami Wydzia³u, nadzoruje realizacjê zadañ z zakresu ochrony œrodowiska oraz rolnictwa bêd¹cych w kompetencjach samorz¹du powiatowego. Inspektor Ma³gorzata Lisiecka Prowadzi sprawy zwi¹zane z zatwierdzaniem sposobów gospodarowania odpadami dla firm oraz wydawaniem zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na obrocie odpadami. Opiniuje tak e decyzje okreœlaj¹ce œrodowiskowe uwarunkowania planowanych inwestycji. Inspektor Arkadiusz Pawlak Pomoc dla JEDNOŒCI Co dziesi¹ta osoba na œwiecie dotkniêta jest problemem niedos³uchu. S³uch to jeden z najwa - niejszych zmys³ów, umo liwiaj¹cy komunikacjê i naukê mowy. 22 kwietnia 2006 r. odby³o siê, zorganizowane przez Wrzesiñskie Stowarzyszenie Osób Nies³ysz¹cych i Niedos³ysz¹cych JED- NOŒÆ, spotkanie z laryngologiem z przychodni SPECIMED Gerardem Wilczyñskim i Micha- ³em Tomczakiem, przedstawicielem Centrum Terapii S³uchu Marke-Med z Poznania. Tematem spotkania by³o omówienie chorób s³uchu, a tak e prezentacja najnowszych aparatów s³uchowych. Osoby cierpi¹ce na choroby s³uchu mog¹ codziennie skorzystaæ w SPECIMEDzie z porady laryngologicznej i badania s³uchu potrzebne jest jedynie skierowanie od lekarza rodzinnego. Dodatkowo, Prowadzi sprawy zwi¹zane z gospodark¹ wodno-œciekow¹ (pozwolenia wodnoprawne), a tak e kontrol¹ i nadzorem nad dzia³alnoœci¹ spó³ek wodnych. Poza tym zajmuje siê geologi¹ i hydrogeologi¹ (koncesje i zatwierdzanie projektów prac geologicznych). Nies³ysz¹cych zainteresowa³y prelekcje goœci Bieganowa na znalezienie zatrudnienia. Dionizy Jaœniewicz przedstawi³ mieszkañcom propozycjê bezp³atnych lekcji jêzyka angielskiego dla dzieci. Nauczaniem mieliby siê zajmowaæ s³uchacze Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych. Wystapi³ równie z inicjatyw¹ bia³ych niedziel, które polegaæ mia³yby na nieodp³atnych wizytach lekarskich specjalistów w Bieganowie. Starosta wspomnia³ równie o tym, e sfinalizowana zosta³a umowa z Monarem, i wkrótce w pa³acu w Zieliñcu rozpoczn¹ siê prace remontowe. Spor¹ dyskusjê wywo³a³ temat oddania w u ytkowanie kot³owni mieszkañcom bloków, chc¹cych od³¹czyæ siê od Spó³dzielni Mieszkaniowej. Zofia Rz¹dkowska prezes Spó³dzielni, wyjaœnia³a wszelkie w¹tpliwoœci i obwarowania prawne, zwi¹zane z kwesti¹ w³asnoœci spó³dzielców. Na spotkaniu poruszono równie kwestiê po³o enia sieci internetowej na terenie gminy, a tak e rozmawiano o wielu innych sprawach, które nêkaj¹ i nurtuj¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ. we wtorkowe popo³udnia, w przychodni przyjmuje przedstawiciel firmy Marke-med, który s³u y porad¹ na temat w³aœciwego doboru aparatu s³uchowego. Natomiast w poznañskim Centrum Terapii S³uchu wykonywane s¹ specjalistyczne badania s³uchu osób, z którymi komunikacja jest w znaczny sposób utrudniona, co uniemo liwia prawid³owa diagnozê. Inspektor Iwona Michalak Inspektor Andrzej Dziel Sprawnoœæ fizyczna jest warunkiem zdrowia, które decyduje o jakoœci ycia ka dego z nas. Tak wiêc, wyrabianie od najm³odszych lat nawyków aktywnoœci fizycznej, popularyzacja czynnego wypoczynku, upowszechnianie dostêpu do sportu to bardzo wa ne zadania. D¹ ¹c do upowszechnienia czynnego wypoczynku oraz do rozwoju sportu wœród dzieci i m³odzie y w powiecie wrzesiñskim, na pocz¹tku bie ¹cego roku Wy- Prowadzi bezpoœredni nadzór nad lasami niepañstwowymi. Ponadto odpowiada za sprawy zwi¹zane z ochron¹ przyrody (m.in. rejestrowanie zwierz¹t objêtych list¹ CITES) i ³owiectwem (wydzier awianie obwodów ³owieckich polnych). Inspektor Ma³gorzata Piasecka Zajmuje siê wydawaniem pozwoleñ na wprowadzanie gazów lub py³ów do powietrza oraz pozwoleniami zintegrowanymi. Ponadto wydaje karty wêdkarskie, rejestruje sprzêt p³ywaj¹cy s³u ¹cy do amatorskiego po³owu ryb, prowadzi sprawy dotycz¹ce Spo³ecznej Stra y Rybackiej. Jeden z najstarszych pracowników Starostwa Powiatowego. Prowadzi sprawy zwi¹zane z wy- ³¹czaniem gruntów rolnych z produkcji oraz wydawaniem decyzji nak³adaj¹cych rekultywacjê gruntów dla SPORTU! dzia³ Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego z³o y³ wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu RP. Uzyskana w ten sposób dotacja na zajêcia rekreacyjno-sportowe wynosi tysiêcy z³otych. Dziêki temu ogólna pula przeznaczona przez Starostwo Powiatowe na zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie y z naszego powiatu w roku 2006 wyniesie tysiêcy z³otych. (ula) Konkurs ofert Informujemy, e z dniem 4 maja br. up³ywa termin sk³adania ofert dotycz¹cych konkursu na wsparcie realizacji zadañ publicznych powiatu wrzesiñskiego w 2006 roku, zwi¹zanego m.in. z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu wœród mieszkañców powiatu wrzesiñskiego, organizacj¹ wypoczynku i czasu wolnego dzieci i m³odzie y, a tak e zadañ z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji. Wydzia³ Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego Dzieñ s¹du kwietnia br. odby³a siê XLII Sesja Rady Powiatu. By³a to sesja wyj¹tkowa, bo absolutoryjna. Jak zwykle, wys³uchaliœmy informacji Przewodnicz¹cego Rady odnoœnie podejmowanych dzia³añ oraz sprawozdania Przewodnicz¹cego Zarz¹du na temat prac Zarz¹du i wykonania uchwa³ Rady w okresie miêdzysesyjnym. Nastêpnie przedstawione zosta³o sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dzia³añ w 2005 roku. Jednak najwa niejszym punktem obrad by³o podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia Zarz¹dowi Powiatu absolutorium z wykonania bud etu w 2005 roku. Uchwa- ³ê o absolutorium poprzedzi³o sprawozdanie Zarz¹du Powiatu, a tak e przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania bud etu powiatu w 2005 roku. Radni podjêli tak e uchwa³ê w sprawie likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Ko³aczkowie. Powiat wrzesiñski prowadzi wspó³pracê partnersk¹ z niemieckim powiatem Wolfenbüttel. Zgodnie z zawart¹ umow¹, obie strony zobowi¹za³y siê pomagaæ sobie wzajemnie w nawi¹zywaniu kontaktów miêdzy ró nymi grupami spo³ecznymi. Od paÿdziernika 2001 roku z powodzeniem zorganizowaliœmy szereg wizyt, spotkañ w dziedzinach: gospodarczej, spo³ecznej, rolniczej i kulturalnej, pomiêdzy mieszkañcami naszego powiatu. Dwa lata temu, w powiecie Wolfenbüttel goœci³a delegacja naszego powiatu. Wizyta by³a okazj¹ do promocji naszego regionu. Podobn¹ imprezê o nazwie Dni polsko niemieckie organizujemy w maju w powiecie wrzesiñskim. Serdecznie zapraszamy do spotkania z goœæmi z Niemiec, poznania ich regionu, kultury, historii i tradycji. Program wizyty znajduje siê na stronie 1 PP.

3 Przegl¹d Powiatowy Maj So³tys najstarsza instytucja Jak stwierdzi³ Zygmunt Zell, dzia³acz i publicysta samorz¹dowy, so³tysi s¹ jedn¹ z najstarszych, jeœli w ogóle nie najstarsz¹ instytucj¹ pañstwa polskiego, funkcjonuj¹c¹ od XIII wieku. Przetrwali Piastów, Jagiellonów, pañstwo Krzy ackie, Andegawenów, Wazów, królów elekcyjnych, pañstwo rozbiorowe i PRL. 6 kwietnia w Czeszewie odby- ³a siê, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni oraz Franciszka Sztukê - prezesa Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopolskiego. Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich, w której udzia³ wziêli so³tysi, przedstawiciele jednostek ochotniczej stra y po arnej i kó³ gospodyñ wiejskich z terenu powiatu wrzesiñskiego. Jak powiedzia³, prowadz¹cy zebranie, starosta Dionizy Jaœniewicz, celem konferencji jest: omówienie stanu rolnictwa powiatowego i zmian, które zasz³y w nim od momentu wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Jakie s¹ mo liwoœci i szanse przeobra enia wsi? Jak je wykorzystaæ? Wiejscy Liderzy Z odpowiedzi¹ pospieszy³ Jerzy Mazurkiewicz - radny powiatowy, entuzjasta i propagator programu Leader +. Na pocz¹tku swojej prelekcji wprowadzi³ zebranych w historiê kó³ek rolniczych i opowiedzia³ o roli, jak¹ kó³ka odegra³y we wprowadzaniu na obszary wiejskie nowych narzêdzi i technik uprawy plonów. Wed³ug radnego Mazurkiewicza, realizacja na terenie gmin Mi³os³aw, Ko³aczkowo i Pyzdry unijnego programu Leader+ przyczyni siê do spadku bez- Przywilej czy norma? Wnêtrze jednej z porodówek wrzesiñskiego szpitala W grudniu 2005 roku rozpoczê³a siê, ju po raz czwarty, ogólnopolska akcja Rodziæ po ludzku, której patronem jest Gazeta Wyborcza. Jej celem jest stworzenie listy najlepszych szpitali po³o niczych w Polsce. W trzech poprzednich edycjach oddzia³ po³o niczy wrzesiñskiego szpitala osi¹gn¹³ bardzo wysokie noty w 1994 i 1995 r. F.Sztuka, prezes stowarzyszenia so³tysów, podczas prelekcji robocia w powiecie i wp³ynie na koby ptasia grypa od wielu ju lat rozwój lokalnych spo³ecznoœci. obecna by³a na terenie kraju. Kiedyœ nazywaliœmy to pomorem dro- Renty i p³yty Temat dop³at i programów unijnych kontynuowa³ Józef Szafarek, zjadliwy jak H5N1, który szybko biu, ale tamten wirus nie by³ tak kierownik biura powiatowego atakuje uk³ad oddechowy i nerwowy. Ptak zaka ony tym szczepem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który poruszy³ wirusa umiera w ci¹gu trzech dni m. in. szeroko dyskutowan¹ w od momentu zaka enia - doda³. ostatnim czasie kwestiê budowy Uspokoi³ mieszkañców, e powiat p³yt obornikowych i zbiorników jest bardzo dobrze przygotowany na gnojowicê. Ciekaw¹ prelekcjê, na ewentualn¹ epidemiê ptasiej dotycz¹c¹ rent inwalidzkich i grypy, otrzyma³ bowiem na strukturalnych dla rolników, wyg³osi³ równie kierownik placów- podpisana umowa z zak³adem uty- zakup odzie y ochronnej, jest te ki terenowej KRUS - Stanis³aw lizacyjnym, który, w razie potrzeby, dokona humanitarnej eutana- Koz³owski. Kilka s³ów o dzia³alnoœci Stowarzyszenia So³tysów zji ptactwa. Województwa Wielkopolskiego Dzielnicowy jest jak Yeti. opowiedzia³ Franciszek Sztuka. Musimy pamiêtaæ, e, jeœli chodzi o poziom bezpieczeñstwa, 10% Wspomnia³ m. in. o corocznej pielgrzymce so³tysów do Lichenia zale y od odpowiednich s³u b, natomiast 90 % od nas samych - roz- oraz o wspó³pracy, jak¹ Stowarzyszenie prowadzi z zagranic¹. pocz¹³ prelekcjê na temat bezpieczeñstwa w powiecie, Komendant Humanitarna œmieræ Choroby zwierz¹t by³y tematem Powiatowy Policji - Jaros³aw wypowiedzi Romualda Juœciñskiego - Powiatowego Lekarza Wetetystyki dotycz¹ce poziomu bezpie- Gruszczyñski. Przedstawi³ on starynarii, który potwierdzi³ tezê, jaczeñstwa i porz¹dku publicznego Tañsza karta pojazdu Informujemy, e zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie wysokoœci op³at za kartê pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421), od dnia 15 kwietnia 2006 r. ulega zmianie koszt wydania karty pojazdu. Po tym dniu op³ata za kartê wynosi 75 z³. zdoby³ pierwsze miejsce i tytu³ Z³otego Bociana, natomiast w 2000 r. uplasowa³ siê na trzeciej pozycji. W pierwszym roku akcji Zofia Szalbierz zosta³a uhonorowana tytu³em Najlepszej Po³o - nej. To du e osi¹gniêcie, zwa aj¹c na to, e w rankingu uwzglêdniono wszystkie szpitale, tak e specjalistyczne placówki po³o nicze. Co zadecydowa³o o tak wysokiej pozycji naszego szpitala? Zapyta³am o to po³o ne Ewê Tabakê i Ma³gorzatê Dankowsk¹. Oddzia³ mieœci siê na drugim piêtrze szpitala. Jest tu kilka wieloosobowych sal, dy urka pielêgniarek, ³azienka i trzy sale porodowe. Dawno nie by³o tu remontu, wystrój i wyposa enie sal nie s¹ nowoczesne. Ale mimo to... Nie mamy luksusów, kobiety przyje d aj¹ tu ze wzglêdu na opiekê mówi E. Tabaka. Kiedy pytam pacjentki, dlaczego zdecydowa³y siê rodziæ w³aœnie tutaj, skoro w miejscu zamieszkania maj¹ nowoczeœniejsze oddzia³y, one odpowiadaj¹, e nie liczy siê to, co na œcianach, ale wa na jest atmosfera - dodaje M. Dankowska mamy bardzo wiele pacjentek z Trzemeszna. To dowód na to, e kobiety polecaj¹ sobie wzajemnie ten szpital, e dobra opinia siê niesie... W ubr wrzesiñskie po³o ne i lekarze odebrali 824 porody. Do Wrzeœni rodziæ przyje d aj¹ kobiety nie tylko z terenu Wielkopolski, ale i z w powiecie w latach minionych. W porównaniu z rokiem 1999 zwiêkszy³a siê wykrywalnoœæ - wtedy wynosi³a 43 %, w 2005 roku - 76 %. Równie wiêksza liczba przestêpców zostaje przy³apana na gor¹cym uczynku - reasumuj¹c - jest bezpieczniej. Tym wiêkszy jest to sukces wrzesiñskiej policji, zwa ywszy na fakt, e maleje liczba policjantów, a wzrasta iloœæ przestêpców. Niepokoj¹cy jest, zdaniem komendanta, fakt, e coraz wiêcej przestêpców to nieletni - m³odzie, któr¹ wychowuje ulica. Natomiast mniej jest zdarzeñ drogowych, ofiar œmiertelnych i rannych w wypadkach, a to wszystko dziêki autostradzie, która czêœciowo przejê³a ruch drogowy. W ramach akcji policyjnej, maj¹cej na celu zapoznanie mieszkañców z ich dzielnicowymi, bêd¹ oni przychodzili do domów z ankiet¹. Dzielnicowy jest jak Yeti - wszyscy o nim mówi¹, a nikt go nie widzia³ - za artowa³ Jaros³aw Gruszczyñski. Zbli a siê wielki dzieñ Jesteœmy w przededniu wa nego przedsiêwziêcia, które dotyczy nas i naszych potomnych - tymi s³owami Dionizy Jaœniewicz wprowadzi³ zebranych w wypowiedÿ Zbyszko Przybylskiego - dyrektora SP ZOZ, który opowiedzia³ o planowanej rozbudowie i modernizacji Szpitala Powiatowego we Wrzeœni. Swoje wyst¹pienie dyrektor popar³ prezentacj¹ multimedialn¹. Ju teraz poprawi- ³a siê jakoœæ us³ug - mamy oddzia³ ratunkowy, nowe ambulansy, tomograf. To pocz¹tek wielkich zmian - podsumowa³. Dziury i piraci ca³ego kraju. Rekordzistka pochodzi³a z Zakopanego! Wrzesiñskie po³o ne w opiekê nad pacjentkami wk³adaj¹ wiele serca. Ja tu siê czujê jak w domu mówi Joanna Ryszkiewicz, która na oddziale przebywa ju czwarty tydzieñ. Cz³owiek nie jest tutaj traktowany, jak numerek. Zawsze mo emy liczyæ na opiekê i dobre s³owo dodaje Jagoda Kozakowska. Wrzesiñski oddzia³ spe³nia wszystkie przykazania zawarte w Dekalogu Dobrego Rodzenia. Rodz¹ca ma prawo podczas porodu spacerowaæ po korytarzu, iœæ pod prysznic. Matka po porodzie przebywa w jednej sali z dzieckiem, a po³o ne ucz¹ j¹, jak pielêgnowaæ niemowlê. W 1991 r. wrzesiñski szpital wprowadzi³ porody rodzinne (by³ jednym z pierwszych szpitali w Polsce, oferuj¹cych ten przywilej). Przy rodz¹cej mo e byæ bliska osoba i jest to nieodp³atne (w wielu pañstwowych szpitalach pobiera siê za to wysokie op³aty). Nigdy nie by³em tu traktowany jak Dzielnicowy z wizyt¹... Od 18 kwietnia do koñca maja trwa akcja odwiedzania wszystkich domostw powiatu wrzesiñskiego przez dzielnicowych. Podczas wizyty mieszkañcy dostaj¹ do wype³nienia ankietê na temat stanu bezpieczeñstwa i mo - liwoœci jego poprawy w powiecie wrzesiñskim. Ankieta ma na celu uzyskanie informacji dotycz¹cych poczucia spo³ecznego bezpieczeñstwa, zawieraj¹cego m.in. elementy takie jak miejsce wystêpowania poszczególnych zagro eñ oraz ich rodzaj. Ponadto istotnym elementem jest zdiagnozowanie postrzegania przez spo³ecznoœæ pracy Policji. Uzyskanie takich informacji jak czêstotliwoœæ widzianych patroli policyjnych, dzielnicowego, Wszystkich szczególnie interesowa³ problem kiepskiego stanu dróg powiatowych. Dwa bud ety powiatu to zbyt ma³o, by wykonaæ wszystkie inwestycje drogowe w powiecie - powiedzia³ starosta. Dlatego remontowane s¹ najgorsze, najbardziej wymagaj¹ce drogi. Starostwo i Powiatowy Zarz¹d Dróg staraj¹ siê o dotacje unijne na remont kilku powiatowych dróg. Jeden z so³tysów wyst¹pi³ z wnioskiem utworzenia w powiecie œcie ki rowerowej. Starosta odpowiedzia³, e planowana jest budowa takiej œcie ki na trasie dawnej kolejki w¹skotorowej z Wrzeœni do Pyzdr. Pomoc dla organizacji Starosta poinformowa³, e w ramach Wydzia³u Promocji funkcjonowaæ bêdzie stanowisko ds. wyszukiwania programów pomocowych. Wszystkie organizacje pozarz¹dowe, w tym tak e z terenów wiejskich, zainteresowane pozyskiwaniem funduszy zewnêtrznych, znajd¹ tu skuteczn¹ pomoc przy przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych. Koniec i... Podobne spotkania i konferencje niew¹tpliwie s¹ potrzebne. Zapewniaj¹ bezpoœredni dostêp do informacji z zakresu planów i zamierzeñ w³adz i s³u b powiatowych. S¹ równie doskona³¹ okazj¹ do zg³oszenia wielu propozycji i wniosków bez zbêdnych procedur biurokratycznych. A przede wszystkim - stanowi¹ idealny przyk³ad wspó³pracy w³adz z mieszkañcami powiatu. A o to nam wszystkim przecie chodzi... intruz opowiada Kamil, który obecny by³ przy narodzinach dwójki swoich dzieci. Wszystko to wydaje siê takie normalne i mo na dziwiæ siê, e podkreœlamy ofiarnoœæ personelu szpitala, poszanowanie praw rodz¹cej jej godnoœci i intymnoœci... Ale wystarczy odwiedziæ stronê internetow¹ akcji i przeczytaæ parê listów, by przekonaæ siê, e w dzisiejszych czasach wiele rodz¹cych wci¹ traktowanych jest przedmiotowo, wrêcz szykanowanych, obra anych. Brakuje im ciep³a, dobrego s³owa, yczliwej opieki. To dlatego wrzesiñski szpital jest tak wysoko oceniany w rankingach dziêki niezwyk³ej, rodzinnej, kameralnej atmosferze, któr¹ stwarza personel oddzia³u. Zachêcamy do wype³nienia ankiety na stronie Wasza opinia pomo e innym kobietom - tym, które chc¹ byæ traktowane godnie, które chc¹ urodziæ po ludzku... Agnieszka Przysiuda koñcz¹c na znajomoœci prowadzonych przez policjê programów prewencyjnych, pozwoli na skuteczn¹ konstrukcjê strategii dzia- ³añ prewencyjnych w oparciu o spo³eczne postulaty. Po zakoñczeniu akcji zostan¹ podane informacje i rezultaty przeprowadzonej ankiety. (red)

4 4 Maj 2006 Przegl¹d Powiatowy Toksoplazmoza jest powszechnym straszakiem kobiet przed trzymaniem kotów w domu. Jest to straszak wysoce przesadzony. Dlaczego? Kot i pies a paso ytnicze choroby odzwierzêce Prawie ka dy z nas ma w domu jakieœ zwierz¹tko. Najczêœciej jest to kot lub pies. Pupile wzbogacaj¹ nasze ycie na ró ne sposoby. Oprócz dawania bezwarunkowej mi³oœci, mog¹ one, w niektórych przypadkach, mieæ wp³yw na nasze zdrowie. O tym, jakimi chorobami mo emy zaraziæ siê od zwierz¹t i jak im zapobiegaæ rozmawiamy z Romualdem Juœciñskim, powiatowym lekarzem weterynarii. Panie doktorze, choroba, która czêsto wywo³uje panikê, to toksoplazmoza. Jakie s¹ jej objawy i dlaczego jest niebezpieczna dla kobiet w ci¹ y? Toksoplazmoza jest jedn¹ z najczêstszych inwazji o charakterze odzwierzêcym. W Polsce zara enie dotyczy od 25 do 60 % populacji. Ten wewn¹trzkomórkowy paso yt pe³ny cykl rozwojowy przechodzi tylko u kotów. Cykl ten koñczy siê wydalaniem z ka³em do œrodowiska zewnêtrznego form rozwojowych (oocyst). Wydalanie ich, czyli siewstwo, trwa od 1 do 21 dni a po 2 4 dniach w œrodowisku zewnêtrznym staj¹ siê zdolne do inwazji. Cz³owiek zara a siê z po ywieniem, wod¹ lub przez zanieczyszczenie r¹k ziemi¹, spo ywanie i obróbkê surowego miêsa szczególnie wieprzowiny i baraniny. Trzeba tu jednak wspomnieæ, e ju parominutowe przetrzymywanie miêsa w temperaturze 66 0 C lub pozostawienie na dobê w zamra arce zabija paso yta. Paso yt tak e mo e przenikaæ w trakcie ci¹ y poprzez ³o ysko do p³odu. Tylko u kobiet, które zarazi³y siê po raz pierwszy w czasie ci¹ y dochodzi do œródmacicznej inwazji p³odu. Pies nie stanowi dla cz³owieka adnego zagro enia, kot natomiast tylko wtedy, gdy wydala oocysty. Czy kobieta, która planuje zajœæ w ci¹ ê powinna wykonaæ testy odpornoœciowe na obecnoœæ przeciwcia³? Gdzie mo na zrobiæ takie badanie? Kobiety maj¹ce w domu kota, O administracji samorz¹dowej... przed zajœciem w ci¹ ê, powinny robiæ testy na obecnoœæ przeciwcia³. Je eli badanie bêdzie dodatnie /seropozytywne/, to paradoksalnie nie musz¹ martwiæ siê o p³ód, gdy toksoplazmoza dotyczy tylko tych dzieci, których matki zosta³y zainfekowane po raz pierwszy w czasie ci¹ y. Natomiast, je- eli przeciwcia³ nie ma /czyli s¹ seronegatywne/ to musz¹ strzec siê infekcji, przede wszystkim poprzez ograniczenie kontaktów z kotami. Kolejn¹ niebezpieczn¹ dla ludzi chorob¹ jest toksokaroza. Jak j¹ rozpoznaæ? Toksokarozê wywo³uj¹ larwy glisty psiej i kociej. S¹ to paso yty bytuj¹ce w jelicie psa i kota. Inwazyjne jaja glisty wydalane z ka- ³em zwierzêcia zara aj¹ cz³owieka. Takie jaja stwierdza siê w glebie, w piaskownicach, okolicach alejek osiedlowych, skwerków, parków, terenów posesji. Do zara- enia dochodzi przez zjedzenie jaj glist. Ludzie najczêsciej zara aj¹ siê zjadaj¹c Ÿle p³ukane z ziemi warzywa b¹dÿ owoce. Inwazja mo e przebiegaæ bezobjawowo b¹dÿ w postaci uogólnionej, b¹dÿ ocznej lub mózgowej. W postaci uogólnionej obserwuje siê pogorszenie samopoczucia, spadek apetytu i masy cia³a, gor¹czkê, ból brzucha, powiêkszenie w¹troby, wysypki skórne, obrzêki i kaszel. Postaci ocznej twarzysz¹ zaburzenia widzenia, bielmo, zez, a tak e ca³kowita utrata wzroku. Postaæ mózgow¹ najczêœciej obserwuje siê u dzieci. Objawia siê ona zaburzeniami w zachowaniu i œnie, rozdra nieniem oraz nadpobudliwoœci¹. W ciê szych przypadkach mo e dojœæ do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgowia, niedow³adów, pora eñ. Leczenie toksokarozy jest trudne i d³ugotrwa³e. Nie zawsze przynosi spodziewane wyniki. Co prawda rzadko, ale zdarzaj¹ siê wypadki zara enia siê od psa lub kota tasiemcem. Zwierzêta zara aj¹ siê tasiemcem psim lub kocim przypadkowo zjadaj¹c pch³ê, w której znajduje siê postaæ larwalna tasiemca. Po 2-3 tygodniach od chwili zara enia wydalane s¹ z ka³em pierwsze cz³ony tasiemca. Podobnie zara a siê cz³owiek. Dzieje siê tak wtedy, gdy zwierzê najpierw wygryzie tak¹ pch³ê z w³asnej okrywy w³osowej a nastêpnie li e cz³owieka, lub gdy cz³owiek g³aszcze lub ca- ³uje psa lub kota przypadkowo j¹ po³ykaj¹c. Dlatego mycie r¹k po ka dym kontakcie ze zwierzêciem Co gimnazjalista wie o samorz¹dzie? Tematyka zwi¹zana z funkcjonowaniem samorz¹du by³a przedmiotem zorganizowanego po raz 13. Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym. Uczestnicy konkursu z opiekunami i komisj¹ Starostwo Powiatowe we Wrzeœni od kilku lat zapewnia organizacjê etapu powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie, który odby³ siê w œrodê 5 kwietnia w siedzibie Starostwa. Do Konkursu przyst¹pi³o szeœciu uczestników, wy³onionych wczeœniej w eliminacjach szkolnych. Uczniowie reprezentowali: Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni, Gimnazjum w Ko³aczkowie oraz Gimnazjum w Zasutowie. Romuald Juœciñski Celem konkursu, którego inicjatorem jest Towarzystwo Samorz¹dowe z Konina, by³o przybli- enie m³odzie y gimnazjalnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorz¹du terytorialnego oraz zainteresowanie jej ide¹ samorz¹dnoœci. Wicestarosta Pawe³ Guzik, otwieraj¹c konkurs, yczy³ wszystkim powodzenia i pochwali³ uczestników za, nie zawsze popularne wœród m³odzie y, zainteresowanie sprawami samorz¹du. Uczestnicy w ci¹gu 45 minut musieli zmierzyæ siê z zestawem dziewiêtnastu pytañ z mo liwoœci¹ wyboru prawid³owej odpowiedzi. Pytania dotyczy³y m.in. zagadnieñ prawnych z zakresu organów administracji samorz¹dowej, np. zadañ oraz kompetencji burmistrza, wójta, radnego, czy starosty. Nawi¹zywa³y równie do bud etu jednostek samorz¹dowych, a tak- e do mo liwoœci korzystania z funduszy UE. Do uczestnictwa w finale wojewódzkim, zgodnie z regulaminem wytypowano dwóch gimnazjalistów, którzy zdobyli najwiêksz¹ liczbê punktów. Najwiêksz¹ wiedz¹ z zakresu administracji samorz¹dowej wykaza³y siê: Marta Mularczyk z Gimnazjum w Zasutowie, zdobywaj¹c I miejsce oraz Dorota Andrzejak z Gimnazjum w Ko³aczkowie, której komisja przyzna³a II miejsce. Laureatki bêd¹ reprezentowaæ powiat wrzesiñski w Turku na prze- ³omie kwietnia i maja. Serdecznie gratulujemy! (ida) jest konieczne. Inn¹ groÿn¹ chorob¹ paso ytnicz¹ przenosz¹c¹ siê na cz³owieka jest b¹blowica. Dojrza³¹ form¹ jest tasiemiec b¹blowcowy bytuj¹cy w jelicie psa. Wydalane z ka³em jaja znajduj¹ce siê w œrodowisku s¹ zjadane przez ywiciela poœredniego np. byd³o, œwinie, a tak e cz³owieka. Z jelita odbywaj¹ wêdrówkê uk³adem krwionoœnym i lokalizuj¹ siê w takich narz¹dach jak w¹troba, p³uca i inne. Tam przekszta³caj¹ siê w pêcherze, które powoli powiêkszaj¹c swe rozmiary dzia³aj¹c na organizm mechanicznie, toksycznie i alergicznie daj¹c objawy. Uzale nione s¹ one od wielkoœci, liczby i umiejscowienia pêcherzy b¹blowcowych, które upoœledzaj¹ funkcje zaatakowanych narz¹dów. Leczenie jest operacyjne polegaj¹ce na usuniêciu pêcherzy, natomiast w przypadkach nieoperacyjnych prowadzi isê d³ugotrwa³e leczenie farmakologiczne. Aby unikn¹æ zaka enia chorobami od naszych pupili nale- y: - Prowadziæ na bie ¹co program szczepieñ i odrobaczania zwierz¹t. W lecznicach weterynaryjnych jest dostêpny szeroki asortyment leków weterynaryjnych. - Kobiety ciê arne powinny unikaæ posi³ków z miêsa marynowanego, grillowanego lub wêdzonego, natomiast spo ywaæ wy³¹cznie miêso dobrze ugotowane. Powinny równie w czasie ci¹ y unikaæ kontaktu z kotami oraz z ich odchodami. Koty domowe, w tym Posiadaj¹ baga wiekowy, ale i doœwiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje. Kto? Pracownicy TONSIL-u, którzy, wskutek niepewnej pozycji zak³adu, w ka - dej chwili mog¹ straciæ pracê. Z 3000 zosta³o 600 osób. Dlaczego? Bo s¹ dobrymi pracownikami tymi s³owami Maria Czarnecka doradca zawodowy z firmy z IMC Polska rozpoczê³a spotkanie z przedsiêbiorcami, które odby³o siê w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy 7 kwietnia br. Zebranie mia³o na celu pomoc w znalezieniu nowych miejsc pracy dla pracowników TONSIL u. Jest to kolejny etap dzia³añ prowadzonych z inicjatywy Starostwa Powiatowego w ramach programu zwolnieñ monitorowanych, umo liwiaj¹cego p³ynne przejœcie pracownika z jednej firmy do drugiej. Jak powiedzia³a Maria Czar- czasie, nale y karmiæ such¹ karm¹ oraz uniemo liwiæ im opuszczanie pomieszczeñ domowych. Rêce oraz sztuæce, naczynia lub inne przyrz¹dy które mia³y kontakt z surowym miêsem, powinny byæ umyte ciep³¹ wod¹ z dodatkiem detergentu. Owoce i warzywa powinny byæ myte przed ka dorazowym spo yciem. Konieczna jest ochrona miejsc zabaw dzieci /np. piaskownice/ przed zanieczyszczeniem odchodami zwierz¹t i w tym przypadu wa na jest wymiana piasku. Jednoczeœnie nale y zobowi¹zaæ w³aœcicieli psów i kotów do sprz¹tania odchodów swoich ulubieñców. Jednak najbardziej istotne jest to, by zachowywaæ podstawowe zasady higieny myæ rêce przed jedzeniem i po ka dym kontakcie ze zwierzêtami. Rozmawia³a Anna Mantorska Pamiêtajmy o tym, e yjemy w œrodowisku, w którym wa nym elementem s¹ zwierzêta domowe, takie jak kot i pies. To nasi ulubieñcy i przyjaciele, ale przyk³ady wybranych przez nas odzwierzêcych chorób paso ytniczych œwiadcz¹, e zwierzêta mog¹ stanowiæ te pewne zagro enie. Nale y pouczaæ rodziców, e zwierzêta powinny siê znajdowaæ pod kontrol¹ lekarzy weterynarii oraz uœwiadamiaæ im zagro enia i koniecznoœæ zapobiegania licznym odzwierzêcym chorobom, których Ÿród³em mog¹ byæ pies, kot i inne zwierzêta. Zwolnieñ monitorowanych ci¹g dalszy... Og³oszenie necka, dysponujemy danymi o sta- u pracy i wykszta³ceniu, dlatego pracodawcy mog¹ znaleÿæ odpowiednio przeszkolonych pracowników, na których obecnie jest najwiêksze zapotrzebowanie w ich firmie. W przypadku, gdyby potencjalni pracownicy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji, firma IMC Polska zorganizuje bezp³atne szkolenia, maj¹ce na celu przystosowanie ich umiejêtnoœci do zapotrzebowañ pracodawcy. Gwarantujê Pañstwu ca³kowite zaanga owanie w pracê z ich strony. To ludzie, którzy naprawdê chc¹ i potrafi¹ pracowaæ zapewnia³a M. Czarnecka. Wszyscy, którzy chcieliby siê o tym przekonaæ i pomóc pracownikom upadaj¹cego wrzesiñskiego zak³adu, mog¹ skontaktowaæ siê z pani¹ Mari¹ Czarneck¹ pod numerem telefonu We wtorek dnia 2 maja, Starostwo Powiatowe we Wrzeœni bêdzie czynne bez zmian w godz Zapraszamy interesantów do odwiedzania naszego urzêdu!

5 Przegl¹d Powiatowy Maj W ho³dzie pomordowanym w Katyniu Uroczyste z³o enie kwiatów pod pomnikiem katyñskim W niedzielê, 2 kwietnia odby- ³y siê uroczystoœci patriotyczno religijne, poœwiêcone upamiêtnieniu 66. zbrodni katyñskiej NKWD w 1940 roku. Uroczystoœæ we wrzesiñskiej farze rozpocz¹³ ks. kanonik Kazimierz G³ów, który przewodniczy³ Mo na o nim powiedzieæ: humanista-olimpijczyk, historyk z zami³owania, pasjonat œredniowiecza, redaktor naczelny, wybitny stypendysta. Ale mo na i proœciej Szymon Paciorkowski, uczeñ trzeciej klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni. Tegoroczny maturzysta. Warto siê uczyæ, ale w rozs¹dnych proporcjach. Nie zaniedbywaæ siebie. Wyœcig szczurów za m³odu mo e odbiæ siê póÿniej na zdrowiu i kondycji psychicznej mówi. Szymon w I klasie liceum by³ finalist¹ Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego i Olimpiady Historycznej. Rok póÿniej wzi¹³ ponownie udzia³ w Olimpiadzie Historycznej, zajmuj¹c wtedy czwarte miejsce. Te osi¹gniêcia zapewniaj¹ mu wstêp bez egzaminów na wiele kierunków studiów, m. in. na filologiê polsk¹, psychologiê. Szymon spoœród licznych mo liwoœci wybra³ prawo i historiê. O studiach prawniczych myœli ze wzglêdów pragmatycznych. A historia to wielka pasja, mi³oœæ jego ycia. Szczególnie dzieje wieków œrednich. Œredniowiecze jest œwietn¹ epok¹ pod wzglêdem Ÿród³owym - dokumentów nie przetrwa³o zbyt du o, co tworzy czêsto znakomite pole do domys³ów i hipotez. W dodatku od zawsze ogromnie lubi³em sztukê gotyck¹, a œredniowiecze przyci¹ga³o pewn¹ atmosfer¹ tajemniczoœci; dociera³o do wyobraÿni poprzez widok zamkowych ruin, rycerskie pojedynki, a tak e archeologiê. Czêsto pog³êbienie wiedzy historycznej bra³o swój pocz¹tek od obejrzanego filmu, b¹dÿ przeczytanej powieœci - no i tutaj g³ówny udzia³ mia³y ksi¹ ki Umberto Eco - Imiê mszy œw. koncelebrowanej, uœwietnionej wystêpem M³odzie- owej Orkiestry Dêtej WOK. Nastêpnie, poczty sztandarowe, delegacje szkó³, organizacji i instytucji przemaszerowa³y, przy akompaniamencie Orkiestry, pod pomnik katyñski, znajduj¹cy siê na Wiosna œredniowiecza cmentarzu parafialnym przy ul. GnieŸnieñskiej. Tam, w ho³dzie pomordowanym, z³o ono wi¹zanki kwiatów i wyg³oszono okolicznoœciowe przemówienia. Uroczystoœciom pod pomnikiem przewodniczy³ prezes WTK - Boles³aw Œwiêciochowski. Po odœpiewaniu hymnu pañstwowego i przybli eniu historii zbrodni sowieckich, krótk¹ czêœæ artystyczn¹ zaprezentowali uczniowie z Gimnazjum Nr 1 we Wrzeœni. W obchodach wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, organizacji spo³ecznych, kulturalnych oraz kombatanci. W³adze powiatowe reprezentowali: wicestarosta Pawe³ Guzik, przewodnicz¹cy Rady Powiatu - Tadeusz Œwi¹tkiewicz oraz przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Eugeniusz Paterka. Organizacjê obchodów patriotycznych, jak co roku, zapewni³o Wrzesiñskie Towarzystwo Kulturalne wraz z Uni¹ Wrzeœnian i Burmistrzem Wrzeœni. (red) Szymon Paciorkowski ró y, a nastêpnie Baudolino t³umaczy. W finale zesz³orocznej Olimpiady Szymon zdoby³ 92 punkty na 100 mo liwych. Dodatkowo, za interpretacjê tekstu Ÿród³owego, którym by³ dokument z czasów cesarza niemieckiego Fryderyka Barbarossy, zdoby³ wyró nienie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, choæ jak przyznaje - na archiwistê zadatków raczej nie posiadam. Trzeci rok nauki w Liceum Szymon poœwiêci³ redagowaniu i tworzeniu gazetki szkolnej Absolwent i aktywnemu udzia³owi w yciu kulturalnym szko³y. M³ody historyk doczeka³ siê równie swojej pierwszej publikacji w Encyklopedii Polskiej Emigracji i Polonii znajduj¹ siê: notka biograficzna o ksiêdzu Henryku Kornackim i informacja o mieœcie Rochester w USA i tamtejszej Polonii jego autorstwa. Olimpijska pasja Szymona nie narodzi³a siê w liceum, bowiem ju za czasów gimnazjalnych by³ on laureatem konkursów: historycznego (dwukrotnie), polonistycznego, geograficznego oraz zwyciêzc¹ Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym i finalist¹ 1. Ogólnopolskiego Konkursu Jêzyka Niemieckiego. Dziêki temu do liceum dosta³ siê bez egzaminów. Wybitne osi¹gniêcia Szymona by³y wielokrotnie doceniane i nagradzane jest m. in. stypendyst¹ Prezesa Rady Ministrów, otrzyma³ równie stypendium Ministra Edukacji Narodowej, jest te dwukrotnym laureatem Nagrody Starosty. Przyznaje, e stypendia s¹ mi³¹ form¹ wyró nienia, ale dla niego wa ny jest równie fakt, e jego osi¹gniêcia naukowe przyczyniaj¹ siê do wysokiej pozycji szko³y w rankingu placówek edukacyjnych, które s¹ publikowane na podstawie miejsc finalistów w olimpiadach. Plany? Póki co, czeka go matura z WOS-u, jêzyka angielskiego i niemieckiego (z jêzyka polskiego i historii Szymon ma zapewnion¹ ocenê celuj¹c¹ na œwiadectwie), potem chce zrobiæ certyfikat z jêzyka angielskiego. A poza tym... Pojawi³o siê przede mn¹ nowe zadanie. Na studiach chcê zaj¹æ siê badaniem Ÿróde³ na temat kapelana wojskowego Henryka Kornackiego, który by³ bratem mojej prababki. Prze y³ Dachau, po wojnie pocz¹tkowo trafi³ do II Korpusu Polskiego Genera³a Andersa we W³oszech, póÿniej wyjecha³ do Anglii, gdzie pracowa³ jako duszpasterz polonijny. By³ pierwszym proboszczem polskiej parafii na Ealingu w Londynie. To bardzo fascynuj¹ca postaæ mówi. yczymy przyjemnoœci w dalszych badaniach historycznych i wielu sukcesów naukowych! Przypominamy kierowcom, e ostateczny termin wymiany praw jazdy, wydanych przed 30 czerwca 1999 roku, up³ywa 30 czerwca 2006 r. Zapraszamy codziennie (z wyj¹tkiem sobót i niedziel) do Wydzia³u Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, pokój 7 - w poniedzia³ki w godzinach 8:00 16:00 i od wtorku do pi¹tku w godzinach 7:00 15:00. Powiatowy Turniej Wiedzy Po arniczej Ostatnio odby³ siê cykl spotkañ samorz¹dowców z Wrzeœni, Gniezna i S³upcy z przedstawicielami armii i Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie koordynacje dzia³añ przejê³y w³adze wojewódzkie, które opracowuj¹ wspóln¹ ofertê Wielkopolski. Na prze³omie maja i czerwca do Powidza przyjedzie komisja dygnitarzy NATO, którzy oceni¹ polsk¹ propozycjê. Nale y zaznaczyæ, e oprócz Polski, jeszcze dziewiêæ pañstw europejskich podjê³o starania o umiejscowienie bazy na swoim terytorium. A jest o co walczyæ. Wraz z o³nierzami do naszego regionu nadesz³yby miliony euro na rozbudowê infrastruktury. Budowa bazy by³aby potê nym bodÿcem rozwoju dla naszego regionu. Ponad 2000 tysi¹ce osób bêdzie potrzebowa³o mieszkañ, szkó³, Dumny zwyciêzca - T. Sroka Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej we Wrzeœni wraz z Zarz¹dem Powiatowym Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP we Wrzeœni by³a organizatorem Powiatowego Turnieju Wiedzy Po arniczej m³odzie y szkolnej z terenu powiatu wrzesiñskiego, który odby³ siê w dniu roku w jednostce Ochotniczej Stra y Po arnej w Pyzdrach. Fina³ powiatowy turnieju poprzedzi³y eliminacje gminne. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwa³a komisja, na czele której stan¹³ m³.bryg. Kazimierz Cieœlak. Uczestnicy turnieju w pierwszej kolejnoœci rozwi¹zywali test sk³adaj¹cy siê z 30 pytañ, który wy³oni³ osoby do œcis³ego fina³u i na tym etapie nale a³o wykazaæ siê wiedz¹ teoretyczn¹ podczas egzaminu ustnego. W I grupie wiekowej (szko³y podstawowe) zwyciê y³ Tymoteusz Sroka ze Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej Nr 2 we Wrzeœni. W II grupie wiekowej (gimnazja) pierwsze miejsce zaj¹³ Karol Skorupka z Gimnazjum w Orzechowie, natomiast w III grupie wiekowej (szko³y ponadgimnazjalne) triumfowa³ Piotr Mielcarek z OSP Mi³os³aw. Kolejnym szczeblem tego turnieju wiedzy jest etap wojewódzki, w którym bêd¹ nas reprezentowaæ zwyciêzcy pierwszych miejsc. Zdobycie I-III-go miejsca w tym turnieju otwiera bramy do Szko³y Aspirantów Pañstwowej Stra y Po arnej. Turniej ten jest otwarty dla wszystkich dzieci, a udzia³ w nim nie wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przynale noœci do M³odzie owej Dru- yny Po arniczej. m³.bryg. Kazimierz Cieœlak Baza NATO w Powidzu? Do listopada Sojusz Pó³nocnoatlantycki podejmie decyzjê o rozmieszczeniu obserwacyjnej bazy z systemem rozpoznawczym. Realne szanse ma Powidz, posiada bowiem najwiêksze w kraju lotnisko wojskowe, znajduj¹ce siê na dodatek w bezpiecznej odleg³oœci od du ych metropolii. Czy nasi sojusznicy z NATO wybior¹ Powidz? Fot. KPPSP we Wrzeœni Fot. T.Ma³ecki - WW szpitali, nie wspominaj¹c ju o ogromnej szansie dla rynku us³ug. O tym, jakie s¹ atuty powiatu wrzesiñskiego w tej rozgrywce, przekonywa³ podczas spotkañ z wojskowymi, starosta Dionizy Jaœniewicz, wystêpuj¹c z prezentacj¹ multimedialn¹ o powiecie wrzesiñskim. Atrakcyjnoœæ Wrzeœni podnosi bliskoœæ Poznania, z mo liwoœci¹ szybkiego i bezpiecznego dojazdu do miasta autostrad¹ A-2. Posiadamy tereny inwestycyjne pod budowê osiedla domów jednorodzinnych dla wojskowych, nowoczesny szpital z projektem rozbudowy, profesjonalny system ratownictwa medycznego oraz bogat¹ ofertê edukacyjn¹. Dysponujemy tak e atrakcyj¹ baz¹ turystyczno-rekreacyjn¹. Nie bez znaczenia jest równie wysoki stan bezpieczeñstwa w powiecie. AM

6 6 Maj 2006 Powiat w skrócie 29 marca mieszkaniec Wrzeœni zosta³ skazany wyrokiem s¹du za prowadzenie samochodu osobowego pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego w postaci marihuany. To pierwszy taki wykryty przypadek w powiecie. Dnia 8 kwietnia 2005 roku w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych odby³ siê Drugi Powiatowy Konkurs Chemiczny dla m³odzie y szkó³ gimnazjalnych powiatu wrzesiñskiego. Patronat nad konkursem objêli: od strony merytorycznej prof. dr hab. Andrzej Burewicz, kierownik Zak³adu Dydaktyki Chemii UAM w Poznaniu, natomiast od strony organizacyjnej Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Przyjêcie sprawozdañ z wykonania bud etu za 2005 rok w zakresie ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej w Domu Pomocy Spo³ecznej, Oœrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie, Rodzinnym Domu Dziecka we Wrzeœni, w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach oraz w SP ZOZ we Wrzeœni by³o przedmiotem posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, która obradowa³a 24 kwietnia 2006 roku. 25 kwietnia w Kinie Trójka odby³ siê kolejny seans cyklu Kino Konesera. Tym razem wyœwietlony zosta³ obraz George a Clooneya Good Night and Good Luck. Nastêpny pokaz zaplanowano na 30 maja. Zaprezentowany zostanie film Miasto gniewu w re yserii Paula Haggisa. 25 kwietnia na hali widowiskowo-sportowej w Nekli odby³a siê III Miêdzygminna Olimpiada Przedszkolaków. Imprezie towarzyszy³ konkurs plastyczny Sport z przyrod¹ w zgodzie. Tematem posiedzenia Komisja Bud etowej, która zebra³a siê 26 kwietnia by³o omówienie materia³ów na nastêpn¹ sesjê. Dru yna nauczycieli z powiatu wrzesiñskiego zdoby³a I miejsce na Wielkopolskich Mistrzostwach Nauczycieli w Pi³ce Siatkowej. 11 maja we Wrzeœni bêdziemy obchodziæ Powiatowy Dzieñ Stra aka, po³¹czony z jubileuszem 55-lecia powo³ania Zawodowej Stra y Po arnej we Wrzeœni. W zwi¹zku z tym, w samo po³udnie, na rynku, odbêdzie siê uroczyste przekazanie samochodu podnoœnik SH-25 dla KP PSP Wrzeœnia. Przegl¹d Powiatowy Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki EUROPOP 2006 Fot. WOK Wrzeœnia Magda Kosiñska podczas wystêpu na Wêgrzech M³odzi wokaliœci z Wrzesiñskiego Studia Piosenki - Magdalena Kosiñska i Tomasz Wachowiak wziêli udzia³ w III Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki EUROPOP Festiwal odby³ siê na Wêgrzech, w Domszod ko³o Budapesztu. W ci¹gu dwóch dni miêdzynarodowe jury przes³ucha³o ponad 100 uczestników z Wêgier, Polski, Rumunii, S³owacji, S³owenii, Boœni i Hercegowiny, Jugos³awii oraz W³och. Szczególnie wysoki poziom wokalny pokaza³a grupa najstarsza, w której rywalizowali nasi wokaliœci. Magdalena zaœpiewa³a Ma³e têsknoty z repertuaru Krystyny Proñko i zajê³a drugie miejsce, ulegaj¹c o jeden punkt zdobywcy Grand Prix - Arpadowi Szerdzie z Jugos³awii. Tomek Wa- chowiak z piosenk¹ Jawa z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego zdoby³ nagrodê Radia Magiar. W rezultacie Magda zosta³a zaproszona na Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki do Sarajewa organizowany przez Telewizjê Jugos³owiañsk¹. Przed wokalistami Wrzesiñskiego Studia Piosenki kolejne wyzwania - Ola Marsza³ jedzie do Warny, Magda Kosiñska i Paulina Stankowska do Konina, Asia Dolata do Zielonej Góry i do Mo³adawi. Do Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury dotar³o równie zaproszenie z Ustronia Morskiego na Miêdzynarodowy Festiwal Sobowtórów Muzycznych. Micha³ Kosiñski Dyrektor WOK Program obchodów Dni Reymontowskich w Ko³aczkowie r. od PI TKU do WTORKU w godz wystawa haftu, rzeÿby, kwiatów i rêkodzie³a artystycznego biblioteka w pa³acu Reymonta r. SOBOTA godz wyjœcie na trasê rajdu dwudniowego pl. W³. Reymonta w Ko³aczkowie program wed³ug regulaminu rajdu r. NIEDZIELA godz wyjœcie na trasê rajdu jednodniowego z pl. W³. Reymonta w Ko³aczkowie godz wystawa plastyczna pt. Bohaterowie utworów W³. Reymonta hol w pa³acu W³. Reymonta I piêtro godz zespó³ rockowy Kryszta³ek WOK Wrzeœnia godz wrêczenie nagrody im. W³. St. Reymonta godz pokaz modeli lataj¹cych modelarnia GOK Ko³aczkowo godz podsumowanie Rajdu Reymontowskiego, wrêczenie nagród godz zespó³ rockowy Kryszta³ek WOK Wrzeœnia godz zespó³ pieœni i tañca Ko³aczkowianie godz m³odzi zdolni Ko³aczkowo 2006 godz wystêp Grzegorza Tamborskiego z piosenkami Czes³awa Niemena godz kapela podwórkowa- Szczuny z Sulêcinka godz ZABAWA LUDOWA ZAPRASZAMY Gminny Oœrodek Kultury i Rada Gminna LZS w Ko³aczkowie Zwyciê a ciekawoœæ, i kiedy w nocy Marian odwiedza Zenka podczas s³u by, obaj postanawiaj¹ przeczytaæ swoje teczki. Dowiaduj¹ siê z nich, e przez wszystkie te lata nawzajem na siebie donosili. Jeden meldowa³ na drugiego, poniewa podejrzewa³, e i ten melduje na niego. I tak sobie szkodzili, przez ca³y czas udaj¹c kolegów. Dwóch ludzi z teczek to najnowszy spektakl wrzesiñskiego re ysera Rafa³a Szamburskiego. Jest to niezwykle zaczepna, ale i pe³na humoru opowieœæ o osobach, które, znaj¹c siê na pozór, tak naprawdê wzajemnie siê nienawidz¹. Kiedy dowiaduj¹ siê prawdy, nie umiej¹ sobie z tym poradziæ. Jeden zadrêcza drugiego, a zaczyna siê dramat. Marian, wpadaj¹c w sza³, dusi kolegê. Takie teczki z aktami s¹ interesuj¹c¹ lektur¹, która stwarza mo - Dwóch ludzi z teczek Zenuœ i Marian znaj¹ siê niemal przez ca³e ycie. S¹ dobrymi kolegami, którzy niby wszystko o sobie nawzajem wiedz¹. Fakt ten zmienia siê, kiedy burmistrz, u którego pracuje Zenek, przydziela mu jako zadanie pilnowanie pancernej szafy pe³nej teczek. Koledzy domyœlaj¹ siê, e w teczkach mog¹ znaleÿæ informacje o sobie. A.Nowak w roli Zenka i M.Urbaniak jako Marian liwoœæ dotkniêcia czêsto spraw jeszcze gor¹cych, czasem nawet nie zakoñczonych. Walka o jawnoœæ i szerok¹ dostêpnoœæ wielu akt jest jednym z elementów budz¹cych spo³eczne zainteresowanie i emocje w dzisiejszej Polsce. Choæ uda³oby siê szereg z nich ujawniæ, to istnieje niepewnoœæ, co zrobiæ z t¹ prawd¹? I w³aœnie o to pyta autor spektaklu. Premiera Dwóch ludzi z teczek odby³a siê 7 kwietnia, o godz. 18 we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. W postaæ Zenka wcieli³ siê Arkadiusz Nowak, a Mariana zagra³ Marek Urbaniak. Widowniê zape³ni³a g³ównie m³odzie, choæ nie zabrak³o prawdziwych koneserów tego rodzaju sztuki. Spektakl wywar³ ogromnie pozytywne wra enie na zebranej publicznoœci, czego najlepszym dowodem by³y d³ugie i gromkie brawa. (ula)

7 Przegl¹d Powiatowy Maj Szaradziarskie zawody Emil Kêdziora okaza³ siê najlepszym szaradzist¹ W Miêdzygimnazjalnym Turnieju Szaradziarskim, zorganizowanym 18 marca przez Publiczne Gimnazjum w Pyzdrach wziê³o udzia³ trzydziestu trzech gimnazjalistów ze szkó³ powiatu wrzesiñskiego, s³upeckiego i gnieÿnieñskiego. Pomys³odawczyni¹ i g³ówn¹ organizatork¹ szaradziarskiego turnieju by³a Ma³gorzata Antczak Kêsy. Turniej ten, w odró nieniu od innych konkursów przedmiotowych, nie ogranicza siê do jednej dziedziny. Pozwala na wykazanie siê szeroko pojêt¹ wiedz¹ i inteligencj¹. Turniej obejmowa³ ró nego rodzaju zadania szaradziarskie, u³o one przez Leszka Rydza z G³ogowa i Tomasza Tokarskiego z Gdañska. Ich ocen¹ zajêli siê Andrzej Zwierzchowski i Krzysztof Fabisiak, redaktorzy,,rozrywki, pisma znanego wszystkim szaradzistom. W konkursie dru ynowym pierwsze miejsce zdobyli gimnazjaliœci z Mi³os³awia (171 pkt.): W TROSCE O... Co roku na wiosnê odbywaj¹ siê zapisy dzieci do kl.i. Od wrzeœnia rozpoczyna siê bowiem obowi¹zek szkolny dla kolejnego rocznika 7-latków. Jednak nie wszyscy, mimo ukoñczenia edukacji przedszkolnej s¹ przygotowani do nowych obowi¹zków szkolnych. Zdarzaj¹ siê dzieci, które z powodu zwolnionego tempa rozwoju, wystêpuj¹cych deficytów rozwojowych, trudnej sytuacji zdrowotnej, nie s¹ gotowe do podjêcia nauki lub wymagaj¹ innych form i metod nauczania. Takie dzieci ju na starcie znajduj¹ siê w gorszej sytuacji i maj¹ mniejsze szanse w rywalizacji z rówieœnikami w pe³ni zdrowymi i sprawnymi. W takiej sytuacji rodzice maj¹ szczególny obowi¹zek zatroszczenia siê o dobro dziecka poprzez podjêcie w³aœciwej decyzji odnoœnie rozpoczêcia nauki w szkole. Dlatego powinni uwa nie ws³uchaæ siê w uwagi wychowawcy o funkcjonowaniu dziecka w zerówce, zatroszczyæ siê o stan zdrowia oraz szukaæ wsparcia u specjalistów w Poradni. Przeprowadza ona specjalistyczne badania dojrza³o- Anna Janiszewska, Magdalena Rzepka i Patryk Kubicki. Za drugie miejsce puchar Rady Rodziców otrzymali szaradziœci z Ko- ³aczkowa (157 pkt.). Trzecie miejsce i puchar Dyrektora Szko³y zdoby³y pyzdrskie gimnazjalistki (132 pkt.): Katarzyna Dre ewska, Paulina Jankowska i Emilia Jankowska. Najlepszym szaradzist¹ okaza³ siê Emil Kêdziora z Ko- ³aczkowa (166 pkt.), który w tym konkursie wystartowa³ po raz pierwszy. Mia³em przeczucie, i zwyciê ê. Choæ zdawa³em sobie sprawê, z tego, e mo e mnie ktoœ pokonaæ przyzna³ zwyciêzca. W konkursie indywidualnym dobrze wypadli te Katarzyna D¹bek z Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni, Patryk Kubicki i Paulina Jankowska. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i pami¹tki. Ci najlepsi nagrody ksi¹ kowe. Szaradzistom gratulowali burmistrz Krzysztof Stru yñski i Arleta Nowak, kurator oœwiaty. Sylwia Mazurczak œci szkolnej. Pracuj¹cy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej psycholodzy, pedagodzy i logopedzi w toku procesu diagnostycznego okreœlaj¹ stan rozwoju psychoruchowego, zakres posiadanej wiedzy i umiejêtnoœci potrzebny do nauki oraz dojrza³oœæ emocjonaln¹. Uwzglêdniaj¹ równie stan zdrowia, który czêsto jest istotnym warunkiem w podejmowaniu decyzji w sprawie sposobu pobierania nauki szkolnej. W oparciu o uzyskane wyniki okreœlaj¹ poziom gotowoœci dziecka do obowi¹zku szkolnego i przedstawiaj¹ propozycje. Najwa niejszym kryterium w tej rozmowie jest dobro ma³ego pacjenta. Ostateczn¹ decyzjê w sprawie dziecka podejmuj¹ rodzice. Obowi¹zki szkolne s¹ trudnym wyzwaniem, zw³aszcza dla dziecka z deficytami rozwojowymi. S¹ mo liwoœci u³atwiaj¹ce ma³ym uczniom start szkolny, o których rodzice powinni wiedzieæ. Poradnia zaprasza: od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz: tel/ El bieta Lepka, pedagog-logopeda DOJRZA OŒÆ SZKOLNA to gotowoœæ dziecka do podjêcia obowi¹zków i zadañ, jakie stawia szko³a, to osi¹gniêcie odpowiedniego poziomu rozwoju fizycznego, umys³owego i emocjonalno-spo³ecznego. Chodzi o to, eby dziecko by³o zdrowe, sprawne ruchowo ogólnie i manualnie, mia³o zakoñczony rozwój mowy. Posiada³o motywacjê do nauki szkolnej, potrafi- ³o podporz¹dkowaæ siê okreœlonym regu³om spo³ecznym i mia³o opanowany zakres treœci programowych dotycz¹cych przygotowania do nauki czytania, pisania i rachowania. Wymagana jest tak e spora dojrza³oœæ psychiczna, samodzielnoœæ. Wa ne jest, aby dobrze czu³o siê wœród rówieœników i umia- ³o z nimi wspó³pracowaæ. 60-lecie PZW w Pyzdrach Dwa jubileusze: 60 lecie ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Pyzdrach i 40 lecie piastowania przez Jana Rozenkopa funkcji prezesa sta³y siê okazj¹ do œwiêtowania podczas zebrania sprawozdawczego, zorganizowanego 26 marca. Pyzdrskie ko³o powsta³o 22 kwietnia 1946 r. nad rzek¹ Wart¹. W budynku przystani wioœlarskiej zosta³ zawi¹zany klub amatorów wêdkarstwa wspomina³ Jan Rozenkop i doda³, i do dziœ zachowa³ siê protokó³ z tego spotkania. Szczególnym powodem do zadowolenia jest realizacja wielkiego zamierzenia, jakim by³a odbudowa zbiornika rekreacyjno wêdkarskiego przy ul. Szybskiej. Z ini- 4 marca w salce konferencyjnej Starostwa Powiatowego odby³o siê posiedzenie Zespo³u ds. Restrukturyzacji SP ZOZ-u. Na obrady zosta³ zaproszony Artur S³awiak, architekt z biura projektowego Archi+, który omówi³ za³o enia rozbudowy wrzesiñskiego szpitala oraz przedstawi³ now¹ wersjê modernizacji. cjatywy prezesa w 1977 r. przyst¹piono do prac. Wêdkarze w czynie spo³ecznym przygotowali teren pod zabudowê. Zbiornik, sfinansowany przez Zarz¹d Wojewódzki Okrêgu w Poznaniu, Zarz¹d Okrêgu w Koninie i Zarz¹d G³ówny w Warszawie, zosta³ oddany do u ytku w 1981 r. Dalsza rozbudowa stawów by³a mo liwa dziêki wspó³pracy z urzêdem gminy i miasta w Pyzdrach oraz z Urzêdem Wojewódzkim w Koninie. Wymaga³o to wiele wysi³ku i nak³adów z naszej strony, ale da³o wiele satysfakcji wêdkarzom nie tylko naszego ko³a, ale równie z kó³ s¹siednich mówi³ z sentymentem prezes. Ruszy³ remont szpitala Ruszy³a wymiana okien i dachu wrzesiñskiego szpitala Poprzednia nie uzyska³a akceptacji, poniewa by³a trudna do realizacji, przede wszystkim ze wzglêdów finansowych. Wed³ug nowego planu budynek mia³by zmniejszon¹ powierzchniê w stosunku do poprzedniego projektu, przy zachowaniu wszystkich parametrów u ytkowych. Spowoduje to zmniejszenie kosztów o ok. 8 mln. LOGO powiatu wrzesiñskiego W dzisiejszej rzeczywistoœci niezwykle wa ne jest to, jak postrzegaj¹ nas inni. yjemy w spo³eczeñstwie obrazkowym. Ka da firma czy urz¹d powinny posiadaæ w³asny znak firmowy. Taki obraz jest jak marka zapada w pamiêæ, a im wiêcej go doko³a nas, tym wiêksze wzbudza w nas zaufanie. Na wizerunek jednostki wp³ywa wiele czynników, a jednym z nich jest ³atwa identyfikacja i wyró nianie siê wœród innych. Dla Starostwa Powiatowego niezwykle istotny jest fakt, aby odwiedzaj¹cy urz¹d interesanci, korzystaj¹cy z naszych us³ug mieszkañcy powiatu wrzesiñskiego, a tak e potencjalni inwestorzy, odbierali nas pozytywnie. W zwi¹zku z tym, postanowiliœmy wdro yæ system identyfikacji wizualnej i og³osiliœmy konkurs na logo powiatu wrzesiñskiego. Naszym celem by³o, aby logo powielane w korespondencji oraz na wszelkich materia³ach promocyjnych powiatu, ju na pierwszy rzut oka budzi³o pozytywne skojarzenia, by symbolizowa³o powiat. Jak trafnie napisa³a jedna z uczestniczek konkursu: w³aœciwy znak graficzny powinien odró niaæ siê od Burmistrz Krzysztof Stru yñski, przekazuj¹c na rêce prezesa kwiaty i statuetkê, podziêkowa³ za owocn¹ wspó³pracê.z okazji jubileuszu 60-lecia ko³a PZW w Pyzdrach, wêdkarzom wrêczono medale, dyplomy i odznaczenia Zarz¹du G³ównego PZW. W dalszej czêœci zebrania przedstawiono sprawozdanie z dzia³alnoœci zarz¹du za 2005 r., rozliczenie gospodarki finansowej oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci spo³ecznej stra y rybackiej. Wzruszony jubileuszem Jan Rozenkop yczy³ zapalonym mi- ³oœnikom wêdkarstwa i zaproszonym goœciom pomyœlnoœci w pracy zawodowej i spo³ecznej. Sylwia Mazurczak Istnieje tak e mo liwoœæ realizacji inwestycji etapami. Budynek zosta³by zbudowany w stanie surowym, zamkniêtym, natomiast wykañczany by³by etapami. Taki model rozbudowy szpitala uzyska³ akceptacjê cz³onków Zespo³u. Podjêto decyzjê o rozpisaniu przetargu na przygotowanie projektu i dokumentacji technicznej, w zwi¹zku z czym powo³ana zostanie Komisja Przetargowa ds. Restrukturyzacji SP ZOZ-u. W kwestii Rady Powiatu le y podjêcie uchwa³y o zabezpieczeniu œrodków finansowych na ten cel oraz wk³adu w³asnego powiatu, koniecznego do ubiegania siê o unijne fundusze ze ZPORR-u. W dalszej czêœci posiedzenia dyrektor SP ZOZ, Zbyszko Przybylski omówi³ przebieg prac termomodernizacyjnych. Rozpoczê³a siê ju wymiana okien oraz prac zwi¹zanych z wymian¹ dachu. Od maja bêdzie wymieniany system centralnego ogrzewania. Prace potrwaj¹ do koñca wrzeœnia. AM innych, byæ ³atwy do zapamiêtania, przyjemny dla oka... Konkurs zosta³ szeroko rozporopagowany i przeznaczony by³ dla wszystkich osób chc¹cych wzi¹æ w nim udzia³. Zakoñczy³ siê 14 kwietnia i jak siê okaza³o, wzbudzi³ spore zainteresowanie. Prace przysy³ali zarówno doroœli, jak i dzieci. Projektowanie znaku graficznego z pewnoœci¹ by³o dla uczestników œwietn¹ zabaw¹, a dodatkowym elementem, zachêcaj¹cym do udzia³u w konkursie, by³a nagroda g³ówna 2 tysi¹ce z³otych. Do Wydzia³u Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej wp³ynê³o ponad 150 projektów. Trzeba przyznaæ, e twórcy wykazali siê du ¹ pomys³owoœci¹, a niektórzy tak e talentem plastycznym. Spoœród wszystkich prac komisja konkursowa, której przewodniczy³ prof. Miros³aw Paw³owski dziekan Wydzia³u Grafiki Akademii Sztuk Piêknych z Poznania, wybra³a projekty trzech autorów, do których zwróci siê z proœb¹ o ewentualne uwzglêdnienie zaproponowanych uwag. Po dogrywce i wy³onieniu zwyciêzcy, zaprezentujemy na ³amach naszego biuletynu nowe logo powiatu wrzesiñskiego. Wydzia³ Promocji Ponad 150 projektów logo sp³ynê³o do Starostwa Powiatowego

8 8 Maj 2006 Wrzesiñski wydawca Od 7 kwietnia Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni nosi imiê Andrzeja Pr¹dzyñskiego. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. w koœciele Królowej Jadwigi z udzia³em biskupa Bogdana Wojtusia. Nastêpnie we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury odby³y siê g³ówne obchody, zwi¹zane z nadaniem imienia szkole - przekazanie sztandaru, po³¹czone z uro- Przegl¹d Powiatowy patronem Gimnazjum Nr 2 Patronem Gimnazjum nr 2 zosta³ Andrzej Pr¹dzyñski - wrzesiñski wydawca czystym œlubowaniem. Uczniowie Gimnazjum przygotowali z tej okazji wystêpy artystyczne, przeplatane prezentacj¹ filmu, ukazuj¹cego koleje ycia Andrzeja Pr¹dzyñskiego. To wa ne w yciu szko³y wydarzenie uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ przedstawiciele w³adz: krajowych w osobie wicemarsza³ka Senatu RP, prof. Marka Zió³kowskiego i wojewódzkich - Marka WoŸniaka, marsza³ka Województwa Wielkopolskiego oraz samorz¹dowych - starosty Dionizego Jaœniewicza i burmistrza Wrzeœni Tomasza Ka³u nego. Po czêœci artystycznej goœcie udali siê do Gimnazjum, gdzie dokonano ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej oraz zaprezentowano okolicznoœciow¹ ekspozycjê. AM B³ogos³awieni recytuj¹cy!!! W Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie w dniach 7-9 kwietnia odby³y siê eliminacje wojewódzkie, 51. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W przes³uchaniach wziê³o udzia³ 53 uczestników w kategoriach: recytacja, poezja œpiewana, wywiedzione ze s³owa i teatrów jednego aktora. Powiat reprezentowa³y: Mariola Raczak, Diana Borek, i Monika Warczyg³owa - w kategorii recytacja oraz Joanna Dolata - poezja œpiewana. Po powitaniach obejrzeliœmy spektakl Rzecz o chlebie m³odzie owego teatru LOTKA wg scenariusza i re yserii W³odzimierza Ignasiñskiego (absolwent wrzesiñskiego LO im. H. Sienkiewicza, dawny laureat OKR-ów, dziœ wspania³y instruktor i polonista). Po ka dym koncercie konkursowym (czyli po oko³o 5-6 wyst¹pieniach) jury spotyka³o siê z uczestnikami i omawia³o wystêpy. Podczas konkursu wszyscy mieliœmy mo liwoœæ rozmów indywidualnych z jurorami. W pi¹tkowy wieczór by³yœmy œwiadkami autorskiego spektaklu Henryka D¹browskiego z udzia- ³em Grzegorza Szlangi (ubieg³oroczny zwyciêzca OKR). W os³upienie wprawi³ wszystkich wystêp pana Henryka. Ktoœ trafnie uj¹³: niesamowite jak ten starszy cz³owiek wspaniale wymiata na scenie. Wyrazy uznania dla jego gry aktorskiej. Po sobotnich przes³uchaniach wyst¹pi³ Teatr Prób, nagrodzony I nagrod¹ na XIV ódzkich Spotkaniach Teatralnych 2005, ze spektaklem Polish Karma. Scenariusz to komentarz do aktualnej rzeczywistoœci spo³eczno politycznej i moralnej Polski postsolidarnoœciowej. Re yserem i scenarzyst¹ Teatru Prób jest Jan Kasper. Osza³amiaj¹ce wra enie. W niedzielê odby³o siê uroczyste og³oszenie wyników, poprzedzone koncertem galowym, przygotowanym przez Henryka D¹browskiego. Ka dy uczestnik dosta³ dyplom i piêkny album o Czarnkowie. Wœród reprezentantek naszego powiatu najlepiej wypad³a Joasia Dolata, która zosta- ³a zakwalifikowana w kategorii poezji œpiewanej do etapu ogólnopolskiego OKR. Dziêkujemy Starostwu Powiatowemu we Wrzeœni za akredytacjê i umo liwienie nam w ten sposób wziêcia udzia³u w eliminacjach wojewódzkich. Có wiêcej dodaæ? B³ogos³awieni recytuj¹cy albowiem... Ich jest Królestwo Poezji! Monika W. Z KLUBU AMAZONEK Trzeba dzia³aæ szybko, on, ten z piek³a rodem, nie pró nuje Pisania, mówienia, ostrzegania przed chorob¹ nowotworow¹ nigdy doœæ - tak myœl¹ Amazonki. Artyku³y, które siê ukazuj¹, maj¹ byæ dowodem, e chcemy przypominaæ przez ca³y czas o tym, e nale y zadbaæ o swoje zdrowie, zg³aszaæ siê do lekarza, na badania mammograficzne. Faktem jest, e choroba nowotworowa zatacza coraz wiêksze krêgi wœród spo³eczeñstwa. Jeszcze do niedawna problem ten by³ w Polsce tematem tabu. Solidaryzujemy siê z chorymi, Turniej pi³ki no nej Zwyciezka dru yna z Ko³aczkowa Urz¹d Gminy i Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Ko³aczkowie zorganizowali Halow¹ Ligê Pi³ki No nej na sezon 2005/2006 dru yn piêcioosobowych z terenu gminy Ko³aczkowo. Rozgrywki trwa³y od r. do r. Rozegrano 54 mecze, strzelono wierz¹c, e nasze artyku³y zmobilizuj¹ kobiety, które zamknê³y siê w sobie i walcz¹ z chorob¹ w osamotnieniu. Wierzymy, e dziêki nim otworz¹ siê i do³¹cz¹ do nas. Chcemy zaakcentowaæ nasz¹ dzia- ³alnoœæ, udowodniæ, e po chorobie te mo na yæ pe³ni¹ ycia i cieszyæ siê ka dym dniem. Pomagaj¹c sobie, pomagamy innym. Nie walczymy o siebie, lecz o inne kobiety, chcemy by w porê omin¹³ je los, którego my doœwiadczy³yœmy. Wspieraj¹c siê wzajemnie, ³atwiej wygraæ walkê Fot. UG Ko³aczkowo 621 bramek. W rozgrywkach bra- ³o udzia³ 11 dru yn z terenu gminny Ko³aczkowo. Zwyciê y³a dru yna z Ko³aczkowa, II miejsce zajê³y Sokolniki, a o III miejscu zadecyduje zaleg³y mecz miêdzy Era Plast Zieliniec a FC Twardy. UG Ko³aczkowo z rakiem. Uœwiadamiamy spo³eczeñstwu, jakie znaczenie dla ratowania ycia kobiety ma profilaktyka i wczesne wykrywanie raka. Spotykamy siê w szko³ach ponadgimnazjalnych z dziewczêtami, które musz¹ wiedzieæ, e bardzo wiele zale y od nich samych, od ich wiedzy. 25 kwietnia rozpoczê- ³yœmy spotkania w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2. Powinnyœmy byæ razem bo wtedy jest ³atwiej. Docenia siê wartoœæ jednego dnia, miesi¹ca, roku. Ka dy moment staje siê bezcenny, Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej w Rudzie Komorskiej spotkali siê 13 kwietnia w pyzdrskim gimnazjum z samorz¹dowcami oraz z podopiecznymi Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Pyzdrach. Zorganizowanie integracyjnej imprezy by³o mo liwe, dziêki œrodkom finansowym otrzymanym z urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu na projekt,,zaj¹czek Pieni¹dze zosta³y przeznaczone na zakup upominków i przygotowanie œwi¹tecznych dañ na wielkanocne œniadanie. Czeœæ artystyczn¹ przygotowa- ³y uczennice Szko³y Podstawowej w Komorzu, pod kierunkiem Marioli Zawal. Dziewczêta w gwarze wielkopolskiej przedstawi³y wspomnienie zesz³orocznych œwi¹t. Po ich wystêpie Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski powiedzia³: - Szkoda, e nie umiem tak godaæ po naszymu jak wy. Starosta stwierdzi³, i atmosfera przedœwi¹teczna bardziej mu siê podoba, jak same œwiêta. Podziêkowanie za organizacje wartoœciowy i niepowtarzalny. Krystyna Kofta w swojej ksi¹ ce Prawa wspomnieniem lewej, przekaza³a nam m¹dr¹ myœl, e nie wolno zaprzepaœciæ niczego, e nale y czerpaæ z szybko przemijaj¹cych chwil, ile siê da, a mo e nawet wiêcej. Przestrzega kobiety przed rakiem piersi s³owami: Trzeba dzia³aæ szybko, on, ten z piek³a rodem, nie pró nuje. Po raz kolejny apelujemy do wszystkich kobiet: nie zapominajcie o kontrolach i badaniach. Bêdziemy przypominaæ o tym do PRZEDŒWI TECZNA INTEGRACJA Starostowie odwiedzili WTZ w Rudzie Komorskiej spotkania z³o y³ burmistrz Krzysztof Stru yñski, ycz¹c wszystkim wypoczynku w gronie najbli - szych. El bieta Janicka, kierownik WTZ-ów yczy³a pe³nych mi³oœci i zrozumienia œwi¹t, dodaj¹c Chciejmy dostrzec Boga w drugim cz³owieku, nie tylko przez te œwiêta, ale przez ca³y rok. Potem uczestnicy spotkania brali udzia³ w zabawnych konkurencjach. Goœcie rywalizowali z dzieæmi w przenoszeniu pi³eczek znudzenia, bo nie chcemy, ebyœcie prze ywa³y to, co my. A te Panie, które ju walcz¹ z chorob¹, zapraszamy do klubu. Do³¹czcie do nas bêdzie Wam ³atwiej pogodziæ siê z losem. Halina Rembowicz Spotkania Amazonek PCPR ul. Wojska Polskiego - w 1. i 3. poniedzia³ek miesi¹ca o godz Biuro - ul. Chopina 9, tel w poniedzia³ki od Fot. UGiM Pyzdry pingpongowych na ³y ce, przenoszeniu jajek przy u yciu drewnianych pa³eczek, a tak e w rozbijaniu jajek i ubijaniu ich na sztywn¹ pianê. Najwiêcej emocji wywo³a³ konkurs dmuchania i malowania balonów. To zadanie najszybciej wykona³a dru yna w sk³adzie: Dionizy Jaœniewicz i Krzysztof Stru yñski. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wielkanocne upominki.

9 Przegl¹d Powiatowy Maj Dyplom Lidera Pawe³ Guzik odbiera wyró nienie za ochronê przeciwpo arow¹ 24 kwietnia br. w sali M³odzie- owego Domu Kultury w GnieŸnie wicestarosta wrzesiñski, Pawe³ Guzik, odebra³ z r¹k pos³a na sejm RP, Tadeusza Tomaszewskiego, Dyplom Lidera Ochrony Przeciwpo arowej Samorz¹dów Powiatowych. Wrzesiñskie Starostwo otrzyma³o to wyró nienie za du y wk³ad finansowy, jaki w³o y³o w ochronê przeciwpo arow¹ w roku Uroczyste wrêczenie odby³o siê podczas VII Regionalnego Seminarium Ochrona przeciwpo aro- wa wa nym elementem bezpieczeñstwa spo³ecznoœci lokalnej. W programie debaty by³y m.in. prezentacje na temat mo liwoœci korzystania z funduszy unijnych przez Ochotnicze Stra e Po arne, informacje o wsparciu jednostek OSP w zakupie nowych samochodów po arniczych. Mo na by³o zapoznaæ siê tak e z zagadnieniami ceremonia³u po arniczego. Seminarium odby³o siê z inicjatywy Tadeusza Tomaszewskiego, Stowarzyszenia M³odych Wielkopolan i Starostwa Powiatowego w GnieŸnie. AM JUWENALIA W dniach maja br. we Wrzeœni odbêd¹ siê JUWENALIA, zorganizowane przez Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Wy sz¹ Szko³ê Handlu i Rachunkowoœci i Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia. Oprócz warsztatów jêzykowych i konferencji zorganizowanych z myœl¹ o s³uchaczach szkó³, w programie JUWENALIÓW znalaz³o siê tak e kilka ciekawych propozycji dla mieszkañców Wrzeœni. 17 maja NKJO zaprasza na Drzwi Otwarte, których celem jest zapoznanie mieszkañców miasta z ofert¹ edukacyjn¹ placówki. Jednak najciekawszym dniem obchodów œwiêta aków bêdzie sobota, 20 maja. Poni ej przedstawiamy szczegó³owy program sobotnich uroczystoœci: 9.00 Rajd pieszy w Pyzdrach Dlaczego warto uczyæ siê jêzyków obcych - prof. dr hab. Beata Miko³ajczak, wyk³ad otwarty sala 1 NKJO RYNEK - przekazanie kluczy do miasta akom Przemarsz do parku Powitanie i otwarcie na scenie amfiteatru Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak i rektor WSHiR - Aldona Kamela-Sowiñska Przedstawienie Czerwony Kapturek Wrêczenie nagród w konkursach Wystêp zespo³u z NKJO Wystêp zespo³u z WSHiR Prezentacja multimedialna NKJO i WSHiR Koncert Dyskoteka Praktycznie i ustawicznie G³ównym tematem posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, które odby³o siê 20 kwietnia br. by³o przedstawienie ró nic pomiêdzy kszta³ceniem praktycznym i ustawicznym, a tak e omówienie korzyœci, wynikaj¹cych z ci¹g³ego dokszta³cania siê osób doros³ych. Dyrektor Centrum Kszta³cenia Praktycznego Marek Dyba przedstawi³ ró nice pomiêdzy tymi dwiema formami nauczania i opowiedzia³ o ofercie edukacyjnej, jak¹ Centrum stworzy³o z myœl¹ o osobach doros³ych. Odnoœnie doskonalenia zawodowego doro- s³ych, od po³owy marca 2006 roku obowi¹zuje nowe rozporz¹dzenie MENiS w sprawie uzyskania i uzupe³niania przez osoby doros³e wiedzy ogólnej, umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki stwierdzi³a, e bud et w zakresie oœwiaty, kultury i sportu realizowany by³ w 2005 roku zgodnie z uchwa³¹ Rady Powiatu w sprawie uchwalenia bud etu powiatu na 2005 rok oraz dokonanymi przez Radê zmianami w tym bud ecie w ci¹gu roku. Jedna bateria srebrowa jest w stanie zatruæ 1m 3 gleby i 400 l wody Felek Flaszka i jego brat Pet 21 kwietnia w LO im. H. Sienkiewicza odby³a siê debata proekologiczna, poœwiêcona segregacji œmieci. Zaproszeni zostali prezesi firm, zajmuj¹cych siê zbiórk¹ i utylizacj¹ œmieci, m.in. Wojciech Gruszka EKOTECH, Szymon Roszkowiak TROXI, Grzegorz Cha³upniczak - EKOGC. Obecny by³ tak e kierownik Gminnego Sk³adowiska Odpadów w Bardzie Marek B¹czkiewicz. Na wysypisko trafia ok ton odpadów dziennie, znaleÿæ tam mo na czasem bardzo ciekawe rzeczy, jak np. Pan Tadeusz - powiedzia³. Bardzo istotn¹ kwestiê stanowi segregacja œmieci wytwarzanych w naszych gospodar- stwach domowych, w szczególnoœci tych niebezpiecznych takich jak zu yte baterie, przeterminowane leki i jarzeniówki. Odpady te s¹ utylizowane na koszt gminy poinformowa³a Ma³gorzata Lisiecka z Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Debacie towarzyszy³ konkurs proekologiczny, w którym zwyciê- y³a dru yna z kl. IC. Rozstrzygniêto tak e konkurs na najlepszy projekt proekologiczny I miejsce zaj¹³ ekozespó³ z kl. 1G, który rozpropagowa³ wœród mieszkañców powiatu p³ócienne torby na zakupy. Debatê prowadzi³a biolog z LO, mgr Arleta ebrowska. Rewizja kontrolowana Anna Mantorska Spó³dzielnia Socjalna UL Akademia Rolnicza w Poznaniu Katedra Chemii Rolnej, Wielkopolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Zespó³ Doradczy we Wrzeœni przy udziale wielu znanych firm organizuj¹ w Bierzglinku Dzieñ Pola. Impreza odbêdzie siê w niedzielê 28 maja br. od godz w Gospodarstwie Pomocniczym Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, dzier awionym przez Stefana i Macieja Waszaków. Jest to ju trzecia, organizowana u Pañstwa Waszaków w Bierzglinku, otwarta impreza promocyjna, ³¹cz¹ca naukê z praktyk¹ oraz czêœci¹ o charakterze festynowym. Podczas 21. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrzeœni, które odby³o siê 12 kwietnia br., cz³onkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie wykonanie bud etu powiatu za 2005 rok i jednog³oœnie, piêcioma g³osami za, przyjêli wniosek o udzielenie Zarz¹dowi Powiatu absolutorium. Komisja Rewizyjna przeprowadzi³a w dniach 3-12 kwietnia kontrolê wykonania bud etu, która dotyczy³a m. in. analizy dochodów i wydatków bud etowych, analizy rozdysponowania rezerwy celowej Czy wiesz co oznaczaj¹ te kolory - niebieski, ó³ty, zielony? Ka dy kolor inny pojemnik oznacza. Do pojemników ró ne œmieci siê wt³acza NIEBIESKI w nim znajdziecie pude³ka po butach, przeczytane gazety, zapisane kartki - jest on bardzo wa ny. To pojemnik na papier - zna go uczeñ ka dy. ZIELONY Kolor weso³y z daleka og³asza Wrzucaj do mnie s³oiki, wyszczerbione talerze!!! czyli szk³o w g³ównej mierze. Ó TY foliowe torby, pude³ka po lodach, po coli butelki. Wrzuæ tutaj plastik, al po nim niewielki. Anna Romañska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni jest administratorem Projektu Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Spó³dzielnia Socjalna UL. Program ten ma na celu aktywizacjê zawodow¹ osób niepe³nosprawnych, poprzez utworzenie tzw. spó³dzielni socjalnej. Jej funkcjonowanie pozwoli³oby na to, by osoby niepe³nosprawne same siê utrzymywa³y, prowadz¹c w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, przy uwzglêdnieniu pewnych konkurencyjnych przywilejów (np. zwolnieñ podatkowych). Projekt dofinansowany jest z funduszy UE w ogólnej kwocie blisko 2,5 mln z³. W ostatnim czasie przyst¹piono do naboru beneficjentów czyli uczestników programu. Grup¹ docelow¹ s¹ osoby niepe³nosprawne w wieku produkcyjnym, bierne zawodowo. Za³o eniem programu jest proporcjonalny udzia³ kobiet i mê czyzn w podejmowanych dzia³aniach. W chwili obecnej przeprowadzana jest selekcja osób, które mog³yby uczestniczyæ w szkoleniach i pracowaæ w spó³dzielni. Dzieñ Pola Spotkania informacyjne adresowane bêd¹ do uczestników zesz³orocznych badañ ankietowych, którzy spe³nili okreœlone wczeœniej kryteria. Spotkania te organizowane s¹ przez p. Jadwigê Stefañsk¹ - Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej oraz p. El bietê Janick¹ - Stowarzyszenie Oœwiaty Spo³ecznej w Pyzdrach. Spotkania odbywaj¹ siê w ka - dej z gmin, a uczestnicy mog¹ potwierdziæ chêæ uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych, które s¹ ostatecznym etapem rekrutacji. W PCPR w dniach kwietnia odby³y siê 4 spotkania z mieszkañcami gminy Wrzeœnia, których liczba przeros³a oczekiwania organizatorów. Wœród osób, które po spotkaniach wyra ¹ chêæ uczestnictwa w programie zostanie przeprowadzona rekrutacja. W tym celu zosta³ opracowany regulamin uwzglêdniaj¹cy równoœæ szans potencjalnych przysz³ych spó³dzielców, skorelowany z okreœlonym rodzajem zatrudnienia. W komisji rekrutacyjnej oprócz przedstawicieli Partnerstwa zasiadaæ bêd¹ psycholog, pedagog, lekarz. Osoby te legitymuj¹ siê niezbêdnym doœwiadczeniem w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Na zakoñczenie zostanie sporz¹dzona lista rankingowa, która bêdzie decyduj¹cym elementem do naboru na szkolenia. W ramach przygotowania do podjêcia pracy w formie samo zatrudnienia beneficjenci ostateczni bêd¹ uczestniczyli w kompleksowym cyklu szkoleniowym. Arek Gacki - Koordynator W programie zaplanowano czêœæ seminaryjn¹, obejmuj¹c¹ wyk³ady specjalistyczne z zakresu nawo enia roœlin oraz wyst¹pienia przedstawicieli wybranych firm, czêœæ polow¹, zwi¹zan¹ z obejœciem pól demonstracyjnych z rzepakiem, burakami, pszenic¹, pszen ytem, ytem jêczmieniem i kukurydz¹, gdzie zlokalizowano doœwiadczenia nawozowe, ze œrodkami ochrony roœlin i kolekcjami odmian oraz czêœæ doradczoinformacyjn¹, w której prowadzone bêdzie otwarte doradztwo rolnicze przez przedstawicieli firm i instytucji reprezentuj¹cych ró ne bran e rolnictwa. W Dniu Pola uczestniczyæ bêdzie Œwiatowy Instytut Fosforowy z Cassablanki i Miêdzynarodowy Instytut Potasowy z Bazylei. W programie przewiduje siê równie pokazy i konkursy z nagrodami. Dla wszystkich uczestników Dnia Pola przewidujemy gratisowy poczêstunek grochówk¹. Rolniku! ta impreza jest dla Ciebie. Zainteresowane promowaniem siê firmy i instytucje prosimy o kontakt: WODR Poznañ Powiatowy Zespó³ Doradczy we Wrzeœni Ziemowit Jêczkowski, tel./fax: , Nasz adres: Wrzeœnia, ul. Kaliska 1. Ziemowit Jêczkowski i ogólnej, dotacji, i stwierdzi³a, e wydatki by³y realizowane w granicach kwot okreœlonych w uchwale bud etowej, a w toku wykonania bud etu przestrzegano zasad gospodarki finansowej.

10 10 Maj 2006 Kszta³cenie zawodowe m³odzie y W przerwie odby³a siê degustacja produktów mleczarskich Fot. CKP Wrzeœnia W Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni omawiano zadania i problemy kszta³cenia zawodowego m³odzie y. 6 kwietnia br. przy wspó³pracy Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu, Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Izby Rzemieœlniczej w Poznaniu, Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni zorganizowa³o konferencjê poœwiêcon¹ kszta³ceniu zawodowemu m³odzie y. Konferencji przyœwieca³y nastêpuj¹ce cele: omówienie aktualnych aktów prawnych, dotycz¹cych zawodowego szkolenia m³odzie y i pracowników m³odocianych; przedstawienie zagadnieñ zwi¹zanych z organizacj¹ i realizacj¹ egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkó³ zawodowych i techników oraz egzaminów na tytu³ czeladnika, przedstawienie problematyki wspó³pracy pomiêdzy szko³ami zawodowymi a Izb¹ Rzemieœlnicz¹ oraz omówienie mo liwoœci kierowania m³odzie y do placówek OHP. W konferencji brali udzia³: naczelnicy wydzia³ów oœwiaty organów prowadz¹cych szko³y, dyrektorzy szkó³ realizuj¹cych kszta³cenie zawodowe, kierownicy szkolenia praktycznego i nauczyciele przedmiotów zawodowych z powiatów: wrzesiñskiego, gnieÿnieñskiego, s³upeckiego i œredzkiego. Konferencjê otworzy³ starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, wyra aj¹c nadziejê, e obecne przeobra enia szkolnictwa zawodowego pozwol¹ sprostaæ ogromnemu wyzwaniu wspó³czesnego rynku, tzn. kszta³ceniu dobrze przygotowanych i poszukiwanych fachowców. Zadanie to nie jest ³atwe, co bardzo obrazowo w swoich prezentacjach przedstawili Henryk Krystkowiak z Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli, Lidia Brechelke z Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu oraz Marek Dyba z Centrum Kszta³cenia Praktycznego. Z przedstawionych danych wynika³o jednoznacznie, e zapotrzebowanie na rynku pracy w wiêkszoœci nie jest zbie ne z profilami kszta³cenia zawodowego zarówno w technikach, jak i w szko³ach zawodowych. Niemodne sta³y siê zawody tzw. brudne, mechanik, elektryk, tokarz, szlifierz itp., popularne natomiast sta³y siê zawody ekonomiczne. Tylko ok. 20% uczniów rozpoczyna naukê w szko³ach zawodowych. Kszta³cenie, szczególnie w zawodach na poziomie zasadniczym i czêœciowo na poziomie technikum, sta³o siê mniej ni kiedyœ atrakcyjne. Wynika to z tego, e baza dydaktyczna szkó³ technicznych generalnie odbiega od wyposa enia technicznego nowoczesnych zak³adów pracy, które poszukuj¹ dobrze przygotowanych do pracy fachowców, a takich mo na wyszkoliæ dysponuj¹c nowoczesn¹ baz¹ szkoleniow¹. W³aœnie ta nowoczesna baza w szerokiej gamie zawodów, a w³aœciwie jej brak, jest Ÿród³em ró nic pomiêdzy zapotrzebowaniem na rynku pracy, a mo liwoœciami kszta³cenia w poszczególnych szko³ach. Problem ten dotyczy szczególnie ma³ych miast, w których w sumie jest zaledwie kilka klas zasadniczych i kilka klas technikum, a wiêc nie ma mowy o kszta³ceniu w takiej liczbie zawodów, która zaspokoi³aby potrzeby lokalnego rynku pracy. Jednym z wyjœæ jest, wzorem klas wielozawodowych, kszta³cenie w jednej klasie, czy to w szkole zasadniczej, czy to w technikum, w kilku specjalnoœciach. Bêdzie to na pewno dro - sze, ale byæ mo e konieczne. Wiele emocji wzbudzi³a dyskusja dotycz¹ca egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe. W tym roku po raz pierwszy odbêd¹ siê tak e nowe egzaminy zawodowe w technikach. Ze wzglêdu na ogromne problemy techniczne, zwi¹zane z przeprowadzeniem szczególnie czêœci praktycznej w poszczególnych zawodach, tymczasowo, jeszcze przynajmniej przez dwa lata, egzamin ten bêdzie mia³ raczej charakter egzaminu teoretycznego, bo zwi¹zanego z wykonaniem zadania w postaci projektu. Na dzisiaj jedynie egzamin potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe w szko³ach zasadniczych bêdzie siê sk³ada³ zarówno z czêœci teoretycznej, jak i praktycznej. Jak pokazuj¹ wyniki dotychczasowych egzaminów jest on bardzo trudny. Z podziêkowaniem dla wszystkich za pracê w przygotowanie konferencji Marek Dyba Dyrektor CKP we Wrzeœni Przegl¹d Powiatowy Czekamy na wnioski... Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrzeœni informuje, i od dnia 15 marca 2006 mo na sk³adaæ wnioski o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych lub z tytu³u wspierania dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Jak do tej pory zosta³o z³o onych tylko 150 wniosków, a planowany pierwotnie termin przyjmowania wniosków mija 15 maja Spodziewana liczba wniosków mo e siêgn¹æ 2800! Sytuacja ta wynika st¹d, e w roku 2006 do wniosków, które sk³adaj¹ rolnicy musz¹ byæ obowi¹zkowo do³¹czone za³¹czniki graficzne, czyli zdjêcia satelitarne b¹dÿ lotnicze, z zaznaczonymi granicami dzia³ek ewidencyjnych, na których rolnicy bêd¹ musieli wyrysowaæ swoje dzia³ki rolne i oznaczyæ, jakie znajduj¹ siê na nich uprawy. Ka dy rolnik, który w poprzednim roku sk³ada³ wniosek o dop³aty, powinien otrzymaæ przesy³kê pocztow¹, zawieraj¹c¹ spersonalizowany wniosek, w którym, oprócz danych osobowych, znajdowaæ siê bêd¹ dzia³ki ewidencyjne z zatwierdzonych wniosków z roku 2005 (podobnie jak to mia³o miejsce w roku ubieg³ym). Oprócz tego, ka dy producent rolny powinien otrzymaæ wy ej wspomniane mapki (ortofotomapy). Poniewa brak za³¹czników graficznych powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, czyli w praktyce brak przyznania p³atnoœci, rolnicy z³o yli, jak dot¹d, znacznie mniej wniosków, ni w roku ubieg³ym. Polska ju wyst¹pi³a do Komisji Europejskiej o mo liwoœæ przed³u enia sk³adania wniosków. Mennica pañstwowa zobowi¹za³a siê przes³aæ wnioski spersonalizowane do dnia 25 kwietnia 2006, a za³¹czniki graficznie nie póÿniej ni do 20 maja Rolnicy mog¹ oczywiœcie sk³adaæ wnioski wype³nione rêcznie i bez za³¹czników graficznych. Jednak, niezw³ocznie po otrzymaniu za³¹czników, ka dy producent powinien je dostarczyæ do Biura Powiatowego ARiMR. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrzeœni informuje równie, e w dalszym ci¹gu obowi¹zuj¹ rolników zobowi¹zania wieloletnie z tytu³u ONW, których termin up³ywa dopiero po piêciu latach od dnia otrzymania pierwszej p³atnoœci z tego tytu³u. Korzystn¹ zmian¹ do przepisów dotycz¹cych ONW jest to, e rolnik mo e przekazaæ czêœæ gruntów le ¹cych na ONW na rzecz innego producenta (sprzeda, dzier awa, inne przeniesienie w³asnoœci) i nie mieæ koniecznoœci zwrotu czêœci p³atnoœci z powodu niedotrzymania zobowi¹zañ wieloletnich. Sytuacja taka mo e mieæ miejsce tylko wówczas, je eli rolnik w ci¹gu 14 dni poinformuje o takim fakcie Biuro Powiatowe ARiMR, a przejmuj¹cy z³o y stosowny wniosek o przejêcie zobowi¹zañ ONW (dotyczy wszystkich zobowi¹zañ ONW ci¹ ¹cych na przekazywanym gruncie). Na korzyœæ rolników dzia³a równie zmiana do rozporz¹dzenia o ONW, mówi¹ca, e producent nie bêdzie zobowi¹zany do zwrotu czêœci p³atnoœci ONW, je eli uchybienie zobowi¹zaniu polegaj¹ce na zmniejszeniu powierzchni ONW w stosunku do tej, za jak¹ otrzyma³ p³atnoœæ w pierwszym roku zobowi¹zania, nie nast¹pi z jego winy, np. w przypadku jednostronnego, bezpodstawnego wymówienia umowy dzier awy. Ponadto, w roku ubieg³ym czêœæ rolników podjê³o zobowi¹zania wieloletnie z tytu³u zachowania powierzchni trwa³ych u ytków zielonych (TUZ), które obejmuj¹ okres co najmniej piêciu lat. Je eli zmniejszenie powierzchni TUZ przekroczy 10% w skali kraju, wówczas na Polskê zostan¹ na³o one sankcje. Rolnicy, którzy nie dope³ni¹ zobowi¹zañ wieloletnich, mog¹ byæ zobowi¹zani do zwrotu nadmiernie pobranych p³atnoœci (szczegó³y reguluje ustawa). 4 kwietnia 2006 zosta³ przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o p³atnoœciach bezpoœrednich, zgodnie z którym rolnicy bêd¹ mogli otrzymaæ p³atnoœci z tytu- ³u cukru dla zakontraktowanej w roku gospodarczym 2006/07 iloœci buraków cukrowych. P³atnoœæ taka wynosiæ bêdzie ok. 8,54 za tonê zakontraktowanych buraków cukrowych, przy czym rolnik obowi¹zkowo bêdzie musia³ do³¹czyæ potwierdzon¹ za zgodnoœæ z orygina³em kopiê umowy dostawy buraków cukrowych na rok gospodarczy 2006/07. Wnioski z tego tytu³u przyjmowane bêd¹ do dnia 30 czerwca P³atnoœci z tytu³u cukru realizowane bêd¹ od 1 grudnia do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. ARiMR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni poszukuje kandydata na stanowisko pracownika tworzenia Spó³dzielni Socjalnej Zakres g³ównych obowi¹zków: - wype³nianie obowi¹zków zwi¹zanych z realizacj¹ programu IW EQUAL w zakresie przygotowania cyklu szkoleñ oraz dokumentacji ds. tworzenia Spó³dzielni Socjalnej UL Wymagania niezbêdne: - wykszta³cenie min. wy sze - znajomoœæ jêzyka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym - znajomoœæ g³ównych za³o eñ programu realizowanego przez RPR Spó³dzielnia Socjalna UL w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - znajomoœæ podstawowych zasad wdra ania Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - znajomoœæ podstawowych zasad funkcjonowania Spó³dzielni Socjalnej Wymagania dodatkowe: - wiedza z zakresu polskich aktów prawnych dotycz¹cych finansów publicznych - umiejêtnoœæ redagowania pism urzêdowych - umiejêtnoœæ bieg³ej obs³ugi komputera, a w szczególnoœci: MS Word, MS Exel, Internet - doœwiadczenie zawodowe lub odbyty sta w jednostkach samorz¹du terytorialnego - rzetelnoœæ, obowi¹zkowoœæ, samodzielnoœæ - wysokie poczucie odpowiedzialnoœci - dobra organizacja pracy - umiejêtnoœæ pracy w zespole - umiejêtnoœæ dzia³ania pod presj¹ czasu Wymagane dokumenty: - kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie i doœwiadczenie zawodowe - kopia pierwszych trzech (starego) lub dwóch (nowego) stron dowodu osobistego - yciorys i list motywacyjny - oœwiadczenie kandydata o wyra eniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celu rekrutacji Termin i miejsce sk³adania ofert: oferty zawieraj¹ce wymienione dokumenty oraz nr og³oszenia nale y sk³adaæ osobiœcie lub poczt¹ w terminie do r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 1, Wrzeœnia. Dodatkowe informacje: Aplikacje które wp³yn¹ do PCPR we Wrzeœni po wy ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni (ww.wrzesnia.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej PCPR przy ul. Wojska Polskiego 1.

11 Przegl¹d Powiatowy Maj Oferty pracy z dnia r. Pracownik obs³ugi klienta (gospodarka magazynowa) - Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie - preferowane ekonomiczne, znajomoœæ obs³ugi komputera, znajomoœæ gospodarki magazynowej (dokumentacji), mile widziane orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci. Mechanik samochodów i motocykli MOTORS. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, sta minimum 2 lata jako mechanik, blacharz lub lakiernik. Stolarze / monterzy stela y tapicerskich - PAKOR W.A.P. Mechanik kierowca miêdzynarodowy - Kwalifikacje: prawo jazdy C + E, wykszta³cenie: kierowca mechanik. Kontakt z pracodawc¹ tylko telefoniczny: pan Rafa³ Pluskota, kom Przedstawiciel handlowy DAWID. Kwalifikacje: minimum œrednie doœwiadczenie na podobnym stanowisku, doœwiadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego, komunikatywnoœæ, dyspozycyjnoœæ. CV+zdjêcie na adres: PW DAWID, Wrzeœnia, ul. Szafirowa 25 z dopiskiem PRACA. Robotnik budowlany DOMMUS. Kwalifikacje: murarz, monter dociepleñ, tynkarz, posadzkarz, malarz. Kontakt z pracodawc¹: DOM MUS Sp. z o.o. Wrzesiñska 1 C, Kostrzyn Wlkp. Hostessa / prezenter - Agencja Artystyczna. Kwalifikacje: telefon, dostêp do internetu, mile widziane doœwiadczenie, praca na promocji (rozdawanie gad etów). Pracownik fizyczny-uk³adanie kostki brukowej STRADO. Kwalifikacje: z doœwiadczeniem w uk³adaniu kostki brukowej i krawê ników drogowych. Kierowca w przewozach miêdzynarodowych NORDIKON-Poznañ. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C, E (ci¹gniki siod³owe z naczep¹), doœwiadczenie w przewozach miêdzynarodowych. Pracownik gospodarczy. Kwalifikacje: ustalony lekki stopieñ niepe³nosprawnoœci. Kierowca miêdzynarodowy - EUROPA TRANS. Kwalifikacje: prawo jazdy C + E, œwiadectwo kwalifikacji, zaœwiadczenie o niekaralnoœci, mile widziany paszport. Kontakt z pracodawc¹: EUROPA TRANS, Krzepielów 3a, S AWA, tel , kom Œlusarz - ŒLUSARSTWO Nowaczyk J. Kwalifikacje: umiejêtnoœci manualne, wykonywanie ogrodzeñ i drobnych konstrukcji z metalu. Kierowca samochodu ciê arowego (C+E) CHEMIK. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C+E. Zak³ad skieruje na szkolenie HDS i pokryje koszty szkolenia. Szef produkcji garma eryjnej - Tutti Frutti. Kwalifikacje: z doœwiadczeniem w produkcji garma eryjnej. Kucharz - Hotel Kosmowski. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe kucharz lub œrednie (kierunek spo ywczy), kilkuletnie doœwiadczenie zawodowe jako kucharz, samodzielnoœæ w pracy. Monter instalacji teletechnicznych, elektrycznych Wrzeœnia. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, œrednie (kierunek techniczny), zdolnoœci manualne. Kierowca kat. C+E - TIMRET Towarzystwo Handlowe S.J. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie lub zawodowe, kat. prawa jazdy C+E, œwiadectwo kwalifikacji, badania sanepidowskie. Spawacz, monter - ISKRA Sp. z o.o. Kwalifikacje: spawacz z uprawnieniami, monter instalacji teletechnicznych, elektrycznych, systemów wodnych. CV + list motywacyjny wys³aæ na adres: PPHU Tel Po System ISKRA Sp. ul. Krañcowa 11, Poznañ, tel Pracownik fizyczny-uk³adanie kostki brukowej - BRUK POL. Kwalifikacje: mile widziane osoby z praktyk¹. Kucharz - BRUK POL. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, z doœwiadczeniem na stanowisku kucharz, samodzielnoœæ w pracy. Przedstawiciel handlowy - DOOR POL. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat. B, mile widziana praktyka w zawodzie, dyspozycyjnoœæ. CV i list motywacyjny przesy³aæ na adres: DOOR POL Gulczewko 7, Wrzeœnia, mail: Szwaczka - G.T.C. Pyzdry. Kwalifikacje: oferta przeznaczona tylko dla osób niepe³nosprawnych. Œlusarz - spawacz - Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego S.A. Kwalifikacje: uprawnienia elektryczne i gazowe, preferowane osoby z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci. Pracownik porz¹dkowy na terenie zak³adu pracy - Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego S.A. Kwalifikacje: uprawnienia do kierowania ci¹gnikiem rolniczym, obs³ugi pi³y spalinowej preferowane osoby z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci. Operator maszyn Cenos. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie techniczne, mile widziane orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Sprzedawca - Sklep Wielobran owy Samoobs³ugowy. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, zawodowe praca 2- zmianowa. Kontakt z pracodawc¹: lub Sprzedawca (w kwiaciarni + upominki) Sklep. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie. Prasowaczka - P.O. ANNA. Kwalifikacje: osoba chêtna do pracy. Kontakt z pracodawc¹: P.O. Anna, Wojska Polskiego 13, II piêtro, Wrzeœnia, tel Aktualne oferty mo na znaleÿæ na stronie internetowej oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel , Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1 tel. (063) , Fax (063) Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz z póÿn. zm.) oraz 13 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. Z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, po³o onej we wsi Bia³obrzeg oznaczonej w katastrze nieruchomoœci obrêbu Bia³obrzeg jako dzia³ka numer 623 o powierzchni ha i urz¹dzonej ksiêdze wieczystej nr Cena wywo³awcza brutto ,00 z³ Wadium 1.200,00 z³ O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, e post¹pienie nie mo e wynosiæ mniej ni 600,00 z³. Wed³ug Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pyzdry dzia³ka ta stanowi teren zabudowy zagrodowej. Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 maja 2006 r. o godz. 12:00, w siedzibie Urzêdu Gminy i Miasta w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1, na salce posiedzeñ. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata wadium w podanej wysokoœci w terminie do 22 maja 2006r. gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach od 8:00 do 14:30 lub na konto Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry PBS O/Pyzdry Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazaæ dowód wp³aty wadium, oraz dowód osobisty. Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia dzia³ki w przypadku wygrania przetargu. W pozosta³ych przypadkach wadium zostanie wp³acaj¹cemu zwrócone w terminie trzech dni po zakoñczeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przyst¹pi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedaj¹cego. Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu lub jego uniewa nienie w przypadku zaistnienia wa nych przyczyn. Bli sze informacje uzyskaæ mo na w Urzêdzie Gminy i Miasta Pyzdry pokój nr 15 na stanowisku pracy d/s gospodarki gruntami komunalizacji mienia. Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry / - / Krzysztof Stru yñski Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1 tel. (063) , Fax (063) Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz z póÿn. zm.) oraz 13 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. Z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, po³o onej we wsi Tarnowa oznaczonej w katastrze nieruchomoœci obrêbu Tarnowa jako dzia³ka numer 2048 o powierzchni ha i urz¹dzonej ksiêdze wieczystej numer Cena wywo³awcza brutto ,00 z³ Wadium 4.200,00 z³ O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, e post¹pienie nie mo e wynosiæ mniej ni 2.100,00 z³. Wed³ug Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pyzdry dzia³ka ta stanowi teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów. Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 maja 2006r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzêdu Gminy i Miasta w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1, na salce posiedzeñ. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata wadium w podanej wysokoœci w terminie do 22 maja 2006r. gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach od 8:00 do 14:30 lub na konto Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry PBS O/Pyzdry Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazaæ dowód wp³aty wadium, oraz dowód osobisty. Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia dzia³ki w przypadku wygrania przetargu. W pozosta³ych przypadkach wadium zostanie wp³acaj¹cemu zwrócone w terminie trzech dni po zakoñczeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przyst¹pi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedaj¹cego. Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu lub jego uniewa nienie w przypadku zaistnienia wa nych przyczyn. Bli sze informacje uzyskaæ mo na w Urzêdzie Gminy i Miasta Pyzdry pokój nr 15 na stanowisku pracy d/s gospodarki gruntami komunalizacji mienia. Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry / - / Krzysztof Stru yñski

12 Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, Wrzeœnia tel. (0-61) , fax (0-61) godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do wtorek pi¹tek 7.00 do Wydzia³ Komunikacji i Dróg rejestracja (0-61) prawo jazdy (0-61) Wydzia³ Administracji Architektoniczno Budowlanej - tel. (0-61) Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej - tel. (0-61) Wydzia³ Oœwiaty i Sportu - tel. (0-61) Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa - ul. Kaliska 1, tel. (0-61) Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami - tel. (0-61) Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. (0-61) Kasa Starostwa - (0-61) czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek pi¹tek 7.30 do Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-61) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, - tel. (0-61) Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. (0-61) Powiatowy Zarz¹d Dróg - ul. Kaliska 1, - tel. (0-61) Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Chopina 10, tel. (0-61) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. Chopina 10, tel. (0-61) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrzeœni - ul. Wojska Polskiego 1, tel. (0-61) Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. (0-61) Podwójny sukces wrzesiñskiego rolnika Hilary Korzyniewski najlepszy!!! Prezes Zarz¹du PPH AGRO- POL Sp. z o.o. w Soko³owie zosta³ laureatem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku Ten zaszczytny tytu³, kapitu³a, organizowanego przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego konkursu, nada³a H. Korzyniewskiemu za osi¹gniêcia produkcyjno ekonomiczne w kategorii produkcja roœlinna i zwierzêca. Ponadto, pan Hilary zwyciê y³ tak e w plebiscycie czytelników Gazety Poznañskiej na Rolnika Roku To nie pierwsze wyró nienia dla prezesa i jego firmy, która gospodaruje na ok ha i zatrud- Nowe tablice rejestracyjne Hilary Korzyniewski ze statuetk¹ Siewcy Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia z dniem 2 maja br. wchodz¹ nowe wzory tablic rejestracyjnych (oznaczone flag¹ unijn¹, a nie nasz¹ polsk¹). Starosta Wrzesiñski oraz Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra y Po arnej we Wrzeœni serdecznie zapraszaj¹ na Powiatowy Dzieñ Stra aka po³¹czony z jubileuszem 55-lecia powo³ania Zawodowej Stra y Po arnej we Wrzeœni oraz uroczystoœci¹ przekazania samochodu - podnoœnika SH-25 w dniu 11 maja 2006 r. o godz. 12:00 na wrzesiñskim rynku. Zapraszamy mieszkañców do wspólnego zdjêcia, które zostanie wykonane z podnoœnika - Rynek, 11 maja, godz. 12:00. nia 140 pracowników sta³ych, uzyskuj¹c wysokie plony: 4 zbo a ponad 70 q, rzepak ponad 43 q, buraki cukrowe ok. 550 q. Za najwiêkszy swój sukces prezes Korzyniewski uznaje jednak nie tytu³y i nagrody lecz to, e udaje mu siê nie zwalniaæ swoich pracowników, których zna jak ma³o kto, gdy szefuje tutaj od 1966 r. Gratulujemy serdecznie naszemu mistrzowi i yczymy d³ugich lat ycia i kolejnych sukcesów. Kartoteka u³o ona Jaros³aw Sobczak Na prze³omie marca i kwietnia ukaza³a siê publikacja pod nazw¹ Katalog Firm Powiatu Wrzesiñskiego, w której zaprezentowa³a siê wiêkszoœæ prê nych firm z terenu powiatu wrzesiñskiego. Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, - tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Gminy Ko³aczkowo - pl. Reymonta 3, Ko³aczkowo tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, Mi³os³aw tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Nekla - ul. Dworcowa 10, Nekla tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry - ul. Taczanowskiego 1, Pyzdry tel.(0-63) , fax (0-63) Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni - ul. Warszawska 26, tel. (0-61) , fax (0-61) Policja Stra Po arna Pogotowie Ratunkowe CPR (Stra Po arna, Pogotowie) Stra Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - (0-61) Pogotowie ciep³ownicze Pogotowie gazowe Pogotowie wodno-kanal. Pogotowie energetyczne (0-61) Informacja PKP - (0-61) Informacja PKS - (0-61) W katalogu zamieszczono tak- e informator powiatowy, który zawiera bazê niezbêdnych adresów i telefonów do urzêdów, instytucji, szkó³ i organizacji pozarz¹dowych, funkcjonuj¹cych na naszym terenie. Do opracowania i wydania Informatora teleadresowego Powiatu Wrzesiñskiego sk³oni³a potrzeba przedstawienia i zaktualizowania obszernego spektrum mo liwoœci funkcjonuj¹cych przedsiêbiorstw oraz ukazanie silnego potencja³u gospodarczego i ekonomicznego, jakim dysponuje powiat wrzesiñski. Inicjatorem niniejszego opracowania jest Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Katalog Firm zosta³ opracowany dla potrzeb Starostwa w wersji papierowej w nak³adzie 1000 szt. oraz w wersji elektronicznej, która dostêpna bêdzie nie- Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 7000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania bawem na stronie naszego urzêdu. Ta ostatnia stanowi swego rodzaju novum, polegaj¹ce na dokonywaniu bezp³atnych wpisów i aktualizacji danych teleadresowych firm przez okres 3 lat. Poza tym wersja ta bêdzie dostêpna dla wszystkich osób odwiedzaj¹cych nasz¹ stronê internetow¹. Firmy zainteresowane powy sz¹ ofert¹ proszone s¹ o kontakt z Wydzia³em Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej pod numerem telefonu (061) lub Wydaniem Katalogu i opracowaniem wersji internetowej zaj¹³ siê bydgoski Dom Wydawniczy EDYTOR, który równie poszukiwa³ firm, celem zamieszczenia reklam modu³owych, które jednoczeœnie sta³y siê sponsorem publikacji wersji papierowej. Beata Jankowska Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa Pi³a

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem

Bardziej szczegółowo

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta,

Bardziej szczegółowo

Trwaj¹ inwestycje w powiecie

Trwaj¹ inwestycje w powiecie Maraton Turystyczny strona 15 Trwaj¹ inwestycje w powiecie Dobiegaj¹ koñca remonty w szko³ach ponadgimnazjalnych i wokó³ budynku Starostwa Powiatowego. Zamkniêto prace zwi¹zane z renowacj¹ auli Liceum

Bardziej szczegółowo