Raport roczny SA-R 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny SA-R 2011"

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od do data przekazania: AC SPÓŁKA AKCYJNA AC S.A. (skrócona nazwa emitenta) Białystok (pełna nazwa emitenta) Przemysł inne (pin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) 27 Lipca 64 (ulica) (telefon) ( ) (NIP) Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,43 2,29 0,59 0,57 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 2,40 2,26 0,58 0,56 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 8,55 5,91 1,94 1,49 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 8,44 5,83 1,91 1,47 *w pozycji "Liczba akcji w szt." na dzień r. dla zachowania porównywalności ilość akcji zaprezentowano przy uwzględnieniu zarejestrowanego przez Sąd w dniu12 stycznia 2011r. podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej bez zmiany wysokości kapitalu zakładowego. Przy wyliczaniu wartości księgowej i zysku na jedną akcję uwzględniono ilość akcji po dokonaniu splitu. 1

2 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Opinia 2011.pdf Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Raport z badania 2011.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosci sporządzenia sprawoz Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do bada Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik Pismo Prezesa Zarządu.pdf Opis ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie.pdf Opis 2

3 BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe 0 8 a) w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w pozostałych jednostkach b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 8,55 5,91 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 8,44 5,83 W pozycji "Liczba akcji" i "Rozwodniona liczba akcji" w roku 2010 dla porównywalności liczbę akcji wykazano po zarejestrowanym w dniu 12 stycznia 2011r. podziale akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego POZYCJE POZABILANSOWE Nota - wartość księgowa majątku na którym ustanowiono zabezpieczenie P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,43 2,29 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,40 2,26 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego 32 0 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) z zakupu środków trwałych z ZFRON z wyceny programu motywacyjnego

5 b) zmniejszenia (z tytułu) przeznaczenie na dywidendę ze sprzedaży środków trwałych finansowanych z ZFRON umorzenia Kapitał zapasowy na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmniejszenia (z tytułu) przeznaczenie na kapital zapasowy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: a) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: 0 20 a) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

6 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe b) inne wartości niematerialne i prawne c) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 7 Wartości niematerialne i prawne, razem

7 Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem zakup likwidacja b) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu planowa likwidacja d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu e) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

8 Nota 1 c WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne Wartości niematerialne i prawne, razem Nota 2 a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem

9 Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup gotowych środków trwałych przyjęcie z inwestycji otrzymane nieodpłatnie 1 1 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) planowa sprzedaż likwidacja g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

10 Nota 2 c ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne Środki trwałe bilansowe, razem Nota 2 d ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO Nota 3 a NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) Nota 3 b ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) Nota 3 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Nota 3 d NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie - Nota 4 a ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 10

11 Nota 4 b ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) Nota 4 c DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - udzielone pożyczki 8 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 8 Nota 4 d UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: Nota 4 e ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE Nota 4 f ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE Nota 4 g ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE Nota 4 h ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE Nota 4 i ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 11

12 Nota 4 j ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE Nota 4 k ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 8 - udzielone pożyczki 8 b) zwiększenia (z tytułu) 10 - udzielone pożyczki 10 c) zmniejszenia (z tytułu) przekwalifikowanie na krótkoterminowe 8 2 d) stan na koniec okresu 8 - udzielone pożyczki 8 12

13 Nota 4 l UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu Nota 4 m UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe - zobowiązan ia krótkotermin owe należności jednostki, w tym: - należności długotermin owe - należności krótkotermin owe aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 13

14 Nota 4 n UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy 14

15 Nota 4 o PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie - Nota 4 p PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c1)... c2)... c1)... c2)... c1)... c2)... c1)... c2)... Nota 4 q UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 8 b1. w walucie - Nota 4 r INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Nota 4 s ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) Nota 4 t INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie - 15

16 Nota 5 a ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy wynagrodzenia z narzutami rezerwy odpisy aktualizujace wyłaczeni niezrealizowanych zysków zaktywowanych w zapasach niezrealizowane różnice kursowe pozostałe Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) wynagrodzenia z narzutami rezerwy odpisy aktualizujace wyłaczeni niezrealizowanych zysków zaktywowanych w zapasach niezrealizowane różnice kursowe pozostałe Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) wynagrodzenia z narzutami rezerwy odpisy aktualizujace wyłaczeni niezrealizowanych zysków zaktywowanych w zapasach niezrealizowane różnice kursowe pozostałe Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy wynagrodzenia z narzutami rezerwy odpisy aktualizujace wyłaczeni niezrealizowanych zysków zaktywowanych w zapasach niezrealizowane różnice kursowe pozostałe Nota 5 b INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Nota 6 a ZAPASY a) materiały b) produkty gotowe c) towary d) zaliczki na dostawy Zapasy, razem Nota 7 a NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne

17 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Należności krótkoterminowe netto, razem b) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Nota 7 b NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Nota 7 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 34 - odpis aktualizujacy należności pozostałe publicznoprawne 34 - odpis aktualizujący należności z tyt. dostaw i usług 73 b) zmniejszenia (z tytułu) zapłata należności Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu Nota 7 d NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie USD po przeliczeniu na tys. zł b.2. w walucie EUR po przeliczeniu na tys. zł Należności krótkoterminowe, razem Nota 7 e NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Terminy płatności z tytułu sprzedaży podstawowej dla sprawdzonych klientów krajowaych są negocjowane i wynoszą na ogół od 30 do 60 dni. Sprzedaż dla klientów zagranicznych w przeważajacej częsci odbywa się na przedpłaty. Nota 7 f NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

18 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota 8 a Plik Nota 8.pdf Opis Nota 9 a KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 9 b PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) b1. w walucie - jednostka waluta Nota 9 c PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c1)... c2)... c1)... c2)... c1)... c2)... c1)... c2)... Nota 9 d UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b1. w walucie pozostałe waluty Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

19 Nota 9 e ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie USD po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie EUR po przeliczeniu na tys. zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem Nota 9 f INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Nota 9 g INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie - Nota 10 a KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia koszty szkoleń koszty podróży służbowych koszty pozyskania dotacji abonamenty, prenumeraty prace rozwojowe koszty badań technicznych Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 11 a Plik Nota 11.pdf Opis 19

20 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Nota 12 a Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A akcje na okaziciela nieuprzywilejow ane Akcje zostały wydane w zamian za udziały w AC Wytwórnia Części Samochodowych Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku A akcje na okaziciela nieuprzywilejow ane Akcje zostały objęte przez wspólników (innych niż AC S.A.) przejmowanej spółki AC Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku B akcje na okaziciela nieuprzywilejow ane Akcje zostały objęte przez kluczowe dla spólki osoby w ramach realizacji I transzy 32 Trzyletniego programu motywacyjnego przyjętego uchwałą WZA z dnia r Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,25 AC Spółka Akcyjna w Białymstoku powstała w wyniku przekształcenia spółki AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. w Białymstoku w spółkę akcyjną. W dniu 6 grudnia 2007 roku wspólnicy spółki AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod nazwą AC Spółka Akcyjna. Akcje w przekształconej Spółce Akcyjnej przyznano dotychczasowym wspólnikom Spółki przekształcanej w stosunku do wartości posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym, tj. za 1 udział o wartości 100 złotych przyznana została 1 akcja o wartości nominalnej 100 złotych każda. W dniu 17 grudnia 2007 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Gospodarczy zarejestrował spółkę AC Spółka Akcyjna w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS Uchwałą NWZA spółki AC S.A. zdnia 17 grudnia 2007roku. podjęto decyzję o połączeniu AC S.A. oraz "AC" Biuro Handlu Zagranicznego sp z o. o. poprzez przeniesienie całego majątku "AC" Biuro Handlu Zagranicznego na AC Spółka Akcyjna. Jednocześnie podjeto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę złotych poprzez utworzenie 240 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej równej 100 złotych każda i przyznaniu tych akcji wspólnikom przejmowanej spółki "AC" Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o. o. innym niż spółka przejmująca. Powyższe połączenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w dniu 31 grudnia 2007roku. W dniu 12 maja 2010 roku NWZA uchwałą nr 1/12/05/2010 utworzyło skierowany do kluczowych dla Spółki osób Trzyletni Program Motywacyjny , stwarzający tym osobom prawo nabycia praw do objęcia akcji Spółki. W celu realizacji programu Uchwałą nr 2/12/05/2010 NWZA podjęło decyzję o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o złotych. Podwyższenie zostało zarejestrowane przezs Sąd w dniu 31 maja 2010 roku. W dniu 29 listopada 2010 roku NWZA podjęło Uchwałę nr 3/29/11/2010 w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie 20

21 W dniu 29 listopada 2010 roku NWZA podjęło Uchwałę nr 3/29/11/2010 w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartosci nominalnej akcji bez zmiany wysokości kapitału zakladowego. Podziału dokonano poprzez obniżenie jednnostkowej wartości nominalnej akcji Spółki ze 100 złotych na 0,25 złotych, w ten sposób że jedna akcja o wartości nominalnej 100 złotych została podzielona na 400 akcji o wartości 0,25 złotych każda. Powyższy podział został zarejestrowany przez Sąd w dniu 12 stycznia 2011 roku. W dniu 25 marca 2011roku. osoby będące posiadaczmi warrantów subskrypcyjnych serii B objęły akcji zwykłch na okaziciela serii B, tym samym dokonano podwyższenia kapitału akcyjnego o złotych, które Sąd zarejestrowal w dniu 12 kwietnia 2011roku. W dniu 8 kwietnia 2011roku Spółka zgodnie z zatwierdzonymi warunkami Trzyletniego Programu Motywacyjnego nabyła akcji zykłych na okaziciela serii B w celu umorzenia. W wyniku tego NWZA w dniu 16 czerwca 2011 roku zmieniło statut obniżając kapitał zakładowy Spółki o 400 złotych do wysokości złotych. Obniżenie kapitału zakladowego Sąd zarejestrował w dniu 30 czerwca 2011roku. W roku 2011 wypełniono warunki Trzyletniego Programu Motywacyjnego , w związku z czym osoby objęte programem są uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych drugiej transzy i zamianę ich na akcji serii B. Struktura własności kapitalu akcyjnego w oparciu o informacje uzuskane zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, według stanu na dzień 31 grudnia przedstawia się nastepująco: 1. BOS Investments Laskowski Piotr i wspólnicy Sp. komandytowa - liczba akcji/liczba glosów: wartość akcji w złotych: ,75 - udział w akcjonariacie: 43,38% 2. BOS INVESTMENTS S.a.r.l - liczba akcji/liczba glosów: wartość akcji w złotych: ,25 - udział w akcjonariacie: 32,86% 3. Pozostali akcjonariusze - liczba akcji/liczba glosów: wartość akcji w złotych: ,00 - udział w akcjonariacie: 23,76% Nota 13 a AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia Przeznaczenie 21

22 Nota 13 b AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Nota 14 a KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość c) inny (wg rodzaju) z zakupu środkow trwałych z ZFRON z wyceny programu motywacyjnego Kapitał zapasowy, razem Nota 15 a KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY Nota 16 a POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Nota 17 a ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Nota 18 a ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy dodatnie różnice kursowe różnica amortyzacji bilansowej i podatkowej koszty prospektu pozostałe koszty pozyskania dotacji nieumorzona część zlikwidowanego środka trwalego zwiększajaca naklady inwestycyjne Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) dodatnie różnice kursowe różnica amortyzacji bilansowej i podatkowej pozostałe koszty pozyskania dotacji

23 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO - nieumorzona część zlikwidowanego środka trwalego zwiększajaca naklady inwestycyjne Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) dodatnie różnice kursowe koszty prospektu pozostałe koszty pozyskania dotacji nieumorzona część zlikwidowanego środka trwalego zwiększajaca naklady inwestycyjne Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy dodatnie różnice kursowe różnica amortyzacji bilansowej i podatkowej pozostałe koszty pozyskania dotacji nieumorzona część zlikwidowanego środka trwalego zwiększajaca naklady inwestycyjne Nota 18 b ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu emerytalno-rentowe b) zwiększenia (z tytułu) emerytalno-rentowe c) stan na koniec okresu emerytalno-rentowe Nota 18 c ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu emerytalno-rentowe niewykorzystane urlopy na premie i nagrody b) zwiększenia (z tytułu) emerytalno-rentowe niewykorzystane urlopy na premie i nagrody c) wykorzystanie (z tytułu) na premie i nagrody 939 d) stan na koniec okresu emerytalno-rentowe niewykorzystane urlopy na premie i nagrody Nota 18 d ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 23

24 Nota 18 e ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu na badanie sprawozdania finansowego rezerwa na sprawy sądowe rezerwa na koszt napraw gwarancyjnych rezerwa na koszty marketingowe rezerwa na nagrody w loteriach i konkursach rezerwa na uslugi i koszty rezerwa na przyszłe zobowiazania b) zwiększenia (z tytułu) na badanie sprawozdania finansowego rezerwa na koszt napraw gwarancyjnych rezerwa na koszty marketingowe rezerwa na nagrody w loteriach i konkursach rezerwa na uslugi i koszty 33 1 c) wykorzystanie (z tytułu) na badanie sprawozdania finansowego rezerwa na sprawy sądowe rezerwa na koszt napraw gwarancyjnych rezerwa na koszty marketingowe rezerwa na nagrody w loteriach i konkursach rezerwa na uslugi i koszty rezerwa na przyszłe zobowiazania 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) rezerwa na sprawy sądowe rezerwa na uslugi i koszty e) stan na koniec okresu na badanie sprawozdania finansowego rezerwa na koszt napraw gwarancyjnych rezerwa na koszty marketingowe rezerwa na nagrody w loteriach i konkursach rezerwa na uslugi i koszty 1 1 Nota 19 a ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Nota 19 b ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY Nota 19 c ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 24

25 Nota 19 d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Nota 19 e ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne 25

26 Nota 20 a ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE wobec wspólnika jednostki współzależnej kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) a) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) z tytułu ubezpieczeń pozostale 6 4 b) fundusze specjalne (wg tytułów) rezerwa na koszt napraw gwarancyjnych - ZFŚS ZFRON Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 20 b ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie USD po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie EUR po przeliczeniu na tys. zł Zobowiązania krótkoterminowe, razem

27 Nota 20 c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Nota 20 d ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Termin spłaty Zabezpieczenia Inne Dodatkowe prawa Inne 27

28 Nota 21 a ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) odpisu Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu Nota 21 b INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) dotacje do srodków trwałych krótkoterminowe (wg tytułów) dotacje do srodków trwałych kwoty podwyższające należności 2 2 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 22 a Plik Nota 22.pdf Opis NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH Nota 23 a NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) Nota 23 b ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT Nota 24 a PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - sprzedaż wyrobów gotowych sprzedaż usług najmu w tym: od jednostek powiązanych 1 - sprzedaż uslug pozostałych w tym: od jednostek powiązanych - sprzedaż usług transportowych 7 27 w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem

29 Nota 24 b PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych 1 - sprzedaż wyrobów gotowych sprzedaż usług najmu w tym: od jednostek powiązanych 1 - sprzedaż uslug pozostałych w tym: od jednostek powiązanych - sprzedaż usług transportowych 0 14 w tym: od jednostek powiązanych b) eksport sprzedaż wyrobów gotowych sprzedaż usług najmu sprzedaż uslug pozostałych w tym: od jednostek powiązanych - sprzedaż usług transportowych 7 13 w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych 1 Nota 25 a PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - towary Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem Nota 25 b PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj towary b) eksport towary Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem Nota 26 a KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) podróże służbowe reprezentacja ubezpieczenia inne 5 9 Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

30 Nota 27 a INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) rozwiązane rezerwy na zobowiązania b) pozostałe, w tym: otrzymane odszkodowania i kary umowne towary otrzymane bezplatnie nadwyzki inwentaryzacyjne rozliczenie ujemnej wartości firmy zwrot kosztów sądowych i komorniczych rozwiązane odpisy aktualizujące pozostałe 11 6 Inne przychody operacyjne, razem Nota 28 a INNE KOSZTY OPERACYJNE a) pozostałe, w tym: darowizny niedobory inwentaryzacyjne koszty sądowe i egzekucyjne wartośc zlikwidowanych zapasów szkody komunikacyjne w środkach transportu pozostałe Inne koszty operacyjne, razem Nota 29 a PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH Nota 29 b PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych pożyczek od pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 29 c INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie różnice kursowe zrealizowane niezrealizowane Inne przychody finansowe, razem

31 Nota 30 a KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek dla innych jednostek b) pozostałe odsetki dla innych jednostek 2 5 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 30 b INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne różnice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane b) pozostałe, w tym: prowizje od kredytów 12 7 Inne koszty finansowe, razem Nota 31 a Plik Opis Nota 32 a ZYSKI NADZWYCZAJNE Nota 33 a STRATY NADZWYCZAJNE Nota 34 a PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 1. Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 2. tytułów) rozliczenie dofinansowania do środków trwalych i WNiP proporcjonalnie do amortyzacji koszty eprezentacji amortyzacja NKUP różnice kursowe od VAT ujemna wartość firmy odpisy aktualizujące wycena programu motywacyjnego pozostałe trwałe różnice wynagrodzenia z narzutami rezerwy

32 PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY - odpisy aktualizujące dofinansowanie do wynagrodzeń niezrealizowane różnice kursowe różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej niezrealizowane zyski zaktywowane w zapasach nieumorzona wartość środka trwałego stanowiąca naklady inwestycyjne koszty pozyskania dotacji naliczone kary i odszkodowania pozostałe przejsciowe różnice Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki 19 % Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: wykazany w rachunku zysków i strat Nota 34 b PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych Podatek dochodowy odroczony, razem Nota 34 c ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO Nota 34 d PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY Nota 35 a POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: Nota 36 a UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: Nota 37 a Plik Opis 32

33 Nota 37.pdf Nota 38 a Plik Nota 38.pdf Opis NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Plik Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych.pdf Opis B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Plik Dodatkowe noty objaśniające.pdf Opis PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu Józef Tyborowski Wiceprezes Zarządu Mariusz Łosiewicz Wiceprezes Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Ewa Nasuta Główna Księgowa SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) Plik sprawozdanie zarządu_2011.pdf Opis OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Plik Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf Opis 33

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2013

Raport roczny SA-R 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2008 rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2013

Raport roczny SA-R 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU ŚRODA WIELKOPOLSKA, 26 WRZEŚNIA 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 1/2005 ( zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 Środa Wielkopolska, data publikacji: MARZEC 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny R 2014 ( zgodnie z 82 ust.1

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2008

Raport roczny SA-R 2008 POWER MEDIA S.A. skorygowany SA-R 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2008 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. SAP 2007.12.31 w tys. zł Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. 200707200712 200607200706 200607200612 PLN EUR PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 263 25 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 kwietnia 2010 roku

Warszawa, 20 kwietnia 2010 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 31 grudnia roku i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia roku Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. Warszawa, 20 kwietnia 2010 roku A. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) koncesje, patenty,

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechoty Białystok Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku AC S.A.

AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechoty Białystok Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku AC S.A. AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechoty 50 15-181 Białystok Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku AC S.A. sporządzone według ustawy o rachunkowości Spis treści:

Bardziej szczegółowo