Raport roczny SA-R 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny SA-R 2011"

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od do data przekazania: AC SPÓŁKA AKCYJNA AC S.A. (skrócona nazwa emitenta) Białystok (pełna nazwa emitenta) Przemysł inne (pin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) 27 Lipca 64 (ulica) (telefon) ( ) (NIP) Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,43 2,29 0,59 0,57 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 2,40 2,26 0,58 0,56 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 8,55 5,91 1,94 1,49 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 8,44 5,83 1,91 1,47 *w pozycji "Liczba akcji w szt." na dzień r. dla zachowania porównywalności ilość akcji zaprezentowano przy uwzględnieniu zarejestrowanego przez Sąd w dniu12 stycznia 2011r. podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej bez zmiany wysokości kapitalu zakładowego. Przy wyliczaniu wartości księgowej i zysku na jedną akcję uwzględniono ilość akcji po dokonaniu splitu. 1

2 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Opinia 2011.pdf Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Raport z badania 2011.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosci sporządzenia sprawoz Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do bada Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik Pismo Prezesa Zarządu.pdf Opis ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie.pdf Opis 2

3 BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe 0 8 a) w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w pozostałych jednostkach b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 8,55 5,91 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 8,44 5,83 W pozycji "Liczba akcji" i "Rozwodniona liczba akcji" w roku 2010 dla porównywalności liczbę akcji wykazano po zarejestrowanym w dniu 12 stycznia 2011r. podziale akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego POZYCJE POZABILANSOWE Nota - wartość księgowa majątku na którym ustanowiono zabezpieczenie P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,43 2,29 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,40 2,26 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego 32 0 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) z zakupu środków trwałych z ZFRON z wyceny programu motywacyjnego

5 b) zmniejszenia (z tytułu) przeznaczenie na dywidendę ze sprzedaży środków trwałych finansowanych z ZFRON umorzenia Kapitał zapasowy na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmniejszenia (z tytułu) przeznaczenie na kapital zapasowy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: a) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: 0 20 a) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

6 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe b) inne wartości niematerialne i prawne c) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 7 Wartości niematerialne i prawne, razem

7 Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem zakup likwidacja b) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu planowa likwidacja d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu e) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

8 Nota 1 c WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne Wartości niematerialne i prawne, razem Nota 2 a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem

9 Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup gotowych środków trwałych przyjęcie z inwestycji otrzymane nieodpłatnie 1 1 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) planowa sprzedaż likwidacja g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

10 Nota 2 c ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne Środki trwałe bilansowe, razem Nota 2 d ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO Nota 3 a NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) Nota 3 b ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) Nota 3 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Nota 3 d NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie - Nota 4 a ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 10

11 Nota 4 b ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) Nota 4 c DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - udzielone pożyczki 8 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 8 Nota 4 d UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: Nota 4 e ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE Nota 4 f ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE Nota 4 g ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE Nota 4 h ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE Nota 4 i ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 11

12 Nota 4 j ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE Nota 4 k ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 8 - udzielone pożyczki 8 b) zwiększenia (z tytułu) 10 - udzielone pożyczki 10 c) zmniejszenia (z tytułu) przekwalifikowanie na krótkoterminowe 8 2 d) stan na koniec okresu 8 - udzielone pożyczki 8 12

13 Nota 4 l UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu Nota 4 m UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe - zobowiązan ia krótkotermin owe należności jednostki, w tym: - należności długotermin owe - należności krótkotermin owe aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 13

14 Nota 4 n UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy 14

15 Nota 4 o PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie - Nota 4 p PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c1)... c2)... c1)... c2)... c1)... c2)... c1)... c2)... Nota 4 q UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 8 b1. w walucie - Nota 4 r INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Nota 4 s ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) Nota 4 t INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie - 15

16 Nota 5 a ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy wynagrodzenia z narzutami rezerwy odpisy aktualizujace wyłaczeni niezrealizowanych zysków zaktywowanych w zapasach niezrealizowane różnice kursowe pozostałe Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) wynagrodzenia z narzutami rezerwy odpisy aktualizujace wyłaczeni niezrealizowanych zysków zaktywowanych w zapasach niezrealizowane różnice kursowe pozostałe Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) wynagrodzenia z narzutami rezerwy odpisy aktualizujace wyłaczeni niezrealizowanych zysków zaktywowanych w zapasach niezrealizowane różnice kursowe pozostałe Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy wynagrodzenia z narzutami rezerwy odpisy aktualizujace wyłaczeni niezrealizowanych zysków zaktywowanych w zapasach niezrealizowane różnice kursowe pozostałe Nota 5 b INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Nota 6 a ZAPASY a) materiały b) produkty gotowe c) towary d) zaliczki na dostawy Zapasy, razem Nota 7 a NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne

17 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Należności krótkoterminowe netto, razem b) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Nota 7 b NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Nota 7 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 34 - odpis aktualizujacy należności pozostałe publicznoprawne 34 - odpis aktualizujący należności z tyt. dostaw i usług 73 b) zmniejszenia (z tytułu) zapłata należności Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu Nota 7 d NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie USD po przeliczeniu na tys. zł b.2. w walucie EUR po przeliczeniu na tys. zł Należności krótkoterminowe, razem Nota 7 e NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Terminy płatności z tytułu sprzedaży podstawowej dla sprawdzonych klientów krajowaych są negocjowane i wynoszą na ogół od 30 do 60 dni. Sprzedaż dla klientów zagranicznych w przeważajacej częsci odbywa się na przedpłaty. Nota 7 f NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

18 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota 8 a Plik Nota 8.pdf Opis Nota 9 a KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 9 b PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) b1. w walucie - jednostka waluta Nota 9 c PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c1)... c2)... c1)... c2)... c1)... c2)... c1)... c2)... Nota 9 d UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b1. w walucie pozostałe waluty Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

19 Nota 9 e ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie USD po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie EUR po przeliczeniu na tys. zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem Nota 9 f INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Nota 9 g INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie - Nota 10 a KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia koszty szkoleń koszty podróży służbowych koszty pozyskania dotacji abonamenty, prenumeraty prace rozwojowe koszty badań technicznych Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 11 a Plik Nota 11.pdf Opis 19

20 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Nota 12 a Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A akcje na okaziciela nieuprzywilejow ane Akcje zostały wydane w zamian za udziały w AC Wytwórnia Części Samochodowych Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku A akcje na okaziciela nieuprzywilejow ane Akcje zostały objęte przez wspólników (innych niż AC S.A.) przejmowanej spółki AC Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku B akcje na okaziciela nieuprzywilejow ane Akcje zostały objęte przez kluczowe dla spólki osoby w ramach realizacji I transzy 32 Trzyletniego programu motywacyjnego przyjętego uchwałą WZA z dnia r Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,25 AC Spółka Akcyjna w Białymstoku powstała w wyniku przekształcenia spółki AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. w Białymstoku w spółkę akcyjną. W dniu 6 grudnia 2007 roku wspólnicy spółki AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod nazwą AC Spółka Akcyjna. Akcje w przekształconej Spółce Akcyjnej przyznano dotychczasowym wspólnikom Spółki przekształcanej w stosunku do wartości posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym, tj. za 1 udział o wartości 100 złotych przyznana została 1 akcja o wartości nominalnej 100 złotych każda. W dniu 17 grudnia 2007 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Gospodarczy zarejestrował spółkę AC Spółka Akcyjna w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS Uchwałą NWZA spółki AC S.A. zdnia 17 grudnia 2007roku. podjęto decyzję o połączeniu AC S.A. oraz "AC" Biuro Handlu Zagranicznego sp z o. o. poprzez przeniesienie całego majątku "AC" Biuro Handlu Zagranicznego na AC Spółka Akcyjna. Jednocześnie podjeto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę złotych poprzez utworzenie 240 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej równej 100 złotych każda i przyznaniu tych akcji wspólnikom przejmowanej spółki "AC" Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o. o. innym niż spółka przejmująca. Powyższe połączenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w dniu 31 grudnia 2007roku. W dniu 12 maja 2010 roku NWZA uchwałą nr 1/12/05/2010 utworzyło skierowany do kluczowych dla Spółki osób Trzyletni Program Motywacyjny , stwarzający tym osobom prawo nabycia praw do objęcia akcji Spółki. W celu realizacji programu Uchwałą nr 2/12/05/2010 NWZA podjęło decyzję o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o złotych. Podwyższenie zostało zarejestrowane przezs Sąd w dniu 31 maja 2010 roku. W dniu 29 listopada 2010 roku NWZA podjęło Uchwałę nr 3/29/11/2010 w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie 20

21 W dniu 29 listopada 2010 roku NWZA podjęło Uchwałę nr 3/29/11/2010 w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartosci nominalnej akcji bez zmiany wysokości kapitału zakladowego. Podziału dokonano poprzez obniżenie jednnostkowej wartości nominalnej akcji Spółki ze 100 złotych na 0,25 złotych, w ten sposób że jedna akcja o wartości nominalnej 100 złotych została podzielona na 400 akcji o wartości 0,25 złotych każda. Powyższy podział został zarejestrowany przez Sąd w dniu 12 stycznia 2011 roku. W dniu 25 marca 2011roku. osoby będące posiadaczmi warrantów subskrypcyjnych serii B objęły akcji zwykłch na okaziciela serii B, tym samym dokonano podwyższenia kapitału akcyjnego o złotych, które Sąd zarejestrowal w dniu 12 kwietnia 2011roku. W dniu 8 kwietnia 2011roku Spółka zgodnie z zatwierdzonymi warunkami Trzyletniego Programu Motywacyjnego nabyła akcji zykłych na okaziciela serii B w celu umorzenia. W wyniku tego NWZA w dniu 16 czerwca 2011 roku zmieniło statut obniżając kapitał zakładowy Spółki o 400 złotych do wysokości złotych. Obniżenie kapitału zakladowego Sąd zarejestrował w dniu 30 czerwca 2011roku. W roku 2011 wypełniono warunki Trzyletniego Programu Motywacyjnego , w związku z czym osoby objęte programem są uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych drugiej transzy i zamianę ich na akcji serii B. Struktura własności kapitalu akcyjnego w oparciu o informacje uzuskane zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, według stanu na dzień 31 grudnia przedstawia się nastepująco: 1. BOS Investments Laskowski Piotr i wspólnicy Sp. komandytowa - liczba akcji/liczba glosów: wartość akcji w złotych: ,75 - udział w akcjonariacie: 43,38% 2. BOS INVESTMENTS S.a.r.l - liczba akcji/liczba glosów: wartość akcji w złotych: ,25 - udział w akcjonariacie: 32,86% 3. Pozostali akcjonariusze - liczba akcji/liczba glosów: wartość akcji w złotych: ,00 - udział w akcjonariacie: 23,76% Nota 13 a AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia Przeznaczenie 21

22 Nota 13 b AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Nota 14 a KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość c) inny (wg rodzaju) z zakupu środkow trwałych z ZFRON z wyceny programu motywacyjnego Kapitał zapasowy, razem Nota 15 a KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY Nota 16 a POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Nota 17 a ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Nota 18 a ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy dodatnie różnice kursowe różnica amortyzacji bilansowej i podatkowej koszty prospektu pozostałe koszty pozyskania dotacji nieumorzona część zlikwidowanego środka trwalego zwiększajaca naklady inwestycyjne Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) dodatnie różnice kursowe różnica amortyzacji bilansowej i podatkowej pozostałe koszty pozyskania dotacji

23 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO - nieumorzona część zlikwidowanego środka trwalego zwiększajaca naklady inwestycyjne Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) dodatnie różnice kursowe koszty prospektu pozostałe koszty pozyskania dotacji nieumorzona część zlikwidowanego środka trwalego zwiększajaca naklady inwestycyjne Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy dodatnie różnice kursowe różnica amortyzacji bilansowej i podatkowej pozostałe koszty pozyskania dotacji nieumorzona część zlikwidowanego środka trwalego zwiększajaca naklady inwestycyjne Nota 18 b ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu emerytalno-rentowe b) zwiększenia (z tytułu) emerytalno-rentowe c) stan na koniec okresu emerytalno-rentowe Nota 18 c ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu emerytalno-rentowe niewykorzystane urlopy na premie i nagrody b) zwiększenia (z tytułu) emerytalno-rentowe niewykorzystane urlopy na premie i nagrody c) wykorzystanie (z tytułu) na premie i nagrody 939 d) stan na koniec okresu emerytalno-rentowe niewykorzystane urlopy na premie i nagrody Nota 18 d ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 23

24 Nota 18 e ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu na badanie sprawozdania finansowego rezerwa na sprawy sądowe rezerwa na koszt napraw gwarancyjnych rezerwa na koszty marketingowe rezerwa na nagrody w loteriach i konkursach rezerwa na uslugi i koszty rezerwa na przyszłe zobowiazania b) zwiększenia (z tytułu) na badanie sprawozdania finansowego rezerwa na koszt napraw gwarancyjnych rezerwa na koszty marketingowe rezerwa na nagrody w loteriach i konkursach rezerwa na uslugi i koszty 33 1 c) wykorzystanie (z tytułu) na badanie sprawozdania finansowego rezerwa na sprawy sądowe rezerwa na koszt napraw gwarancyjnych rezerwa na koszty marketingowe rezerwa na nagrody w loteriach i konkursach rezerwa na uslugi i koszty rezerwa na przyszłe zobowiazania 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) rezerwa na sprawy sądowe rezerwa na uslugi i koszty e) stan na koniec okresu na badanie sprawozdania finansowego rezerwa na koszt napraw gwarancyjnych rezerwa na koszty marketingowe rezerwa na nagrody w loteriach i konkursach rezerwa na uslugi i koszty 1 1 Nota 19 a ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Nota 19 b ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY Nota 19 c ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 24

25 Nota 19 d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Nota 19 e ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne 25

26 Nota 20 a ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE wobec wspólnika jednostki współzależnej kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) a) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) z tytułu ubezpieczeń pozostale 6 4 b) fundusze specjalne (wg tytułów) rezerwa na koszt napraw gwarancyjnych - ZFŚS ZFRON Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 20 b ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie USD po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie EUR po przeliczeniu na tys. zł Zobowiązania krótkoterminowe, razem

27 Nota 20 c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Nota 20 d ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Termin spłaty Zabezpieczenia Inne Dodatkowe prawa Inne 27

28 Nota 21 a ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) odpisu Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu Nota 21 b INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) dotacje do srodków trwałych krótkoterminowe (wg tytułów) dotacje do srodków trwałych kwoty podwyższające należności 2 2 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 22 a Plik Nota 22.pdf Opis NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH Nota 23 a NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) Nota 23 b ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT Nota 24 a PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - sprzedaż wyrobów gotowych sprzedaż usług najmu w tym: od jednostek powiązanych 1 - sprzedaż uslug pozostałych w tym: od jednostek powiązanych - sprzedaż usług transportowych 7 27 w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem

29 Nota 24 b PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych 1 - sprzedaż wyrobów gotowych sprzedaż usług najmu w tym: od jednostek powiązanych 1 - sprzedaż uslug pozostałych w tym: od jednostek powiązanych - sprzedaż usług transportowych 0 14 w tym: od jednostek powiązanych b) eksport sprzedaż wyrobów gotowych sprzedaż usług najmu sprzedaż uslug pozostałych w tym: od jednostek powiązanych - sprzedaż usług transportowych 7 13 w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych 1 Nota 25 a PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - towary Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem Nota 25 b PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj towary b) eksport towary Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem Nota 26 a KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) podróże służbowe reprezentacja ubezpieczenia inne 5 9 Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

30 Nota 27 a INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) rozwiązane rezerwy na zobowiązania b) pozostałe, w tym: otrzymane odszkodowania i kary umowne towary otrzymane bezplatnie nadwyzki inwentaryzacyjne rozliczenie ujemnej wartości firmy zwrot kosztów sądowych i komorniczych rozwiązane odpisy aktualizujące pozostałe 11 6 Inne przychody operacyjne, razem Nota 28 a INNE KOSZTY OPERACYJNE a) pozostałe, w tym: darowizny niedobory inwentaryzacyjne koszty sądowe i egzekucyjne wartośc zlikwidowanych zapasów szkody komunikacyjne w środkach transportu pozostałe Inne koszty operacyjne, razem Nota 29 a PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH Nota 29 b PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych pożyczek od pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 29 c INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie różnice kursowe zrealizowane niezrealizowane Inne przychody finansowe, razem

31 Nota 30 a KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek dla innych jednostek b) pozostałe odsetki dla innych jednostek 2 5 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 30 b INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne różnice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane b) pozostałe, w tym: prowizje od kredytów 12 7 Inne koszty finansowe, razem Nota 31 a Plik Opis Nota 32 a ZYSKI NADZWYCZAJNE Nota 33 a STRATY NADZWYCZAJNE Nota 34 a PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 1. Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 2. tytułów) rozliczenie dofinansowania do środków trwalych i WNiP proporcjonalnie do amortyzacji koszty eprezentacji amortyzacja NKUP różnice kursowe od VAT ujemna wartość firmy odpisy aktualizujące wycena programu motywacyjnego pozostałe trwałe różnice wynagrodzenia z narzutami rezerwy

32 PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY - odpisy aktualizujące dofinansowanie do wynagrodzeń niezrealizowane różnice kursowe różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej niezrealizowane zyski zaktywowane w zapasach nieumorzona wartość środka trwałego stanowiąca naklady inwestycyjne koszty pozyskania dotacji naliczone kary i odszkodowania pozostałe przejsciowe różnice Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki 19 % Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: wykazany w rachunku zysków i strat Nota 34 b PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych Podatek dochodowy odroczony, razem Nota 34 c ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO Nota 34 d PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY Nota 35 a POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: Nota 36 a UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: Nota 37 a Plik Opis 32

33 Nota 37.pdf Nota 38 a Plik Nota 38.pdf Opis NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Plik Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych.pdf Opis B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Plik Dodatkowe noty objaśniające.pdf Opis PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu Józef Tyborowski Wiceprezes Zarządu Mariusz Łosiewicz Wiceprezes Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Ewa Nasuta Główna Księgowa SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) Plik sprawozdanie zarządu_2011.pdf Opis OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Plik Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf Opis 33

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA. ENERGOINSTAL S.A. skorygowany SA-R 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2008 obejmujący

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

koszty zakończonych prac rozwojowych

koszty zakończonych prac rozwojowych NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 2003 PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i 3 002 podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 2

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 182 913 211 510 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2 173 213 168 832 2. Wartość firmy 4 3.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 311202 (rok bieżący) 311201 (rok poprzedni) I. Przychody z tytułu odsetek 38 304 506 436 035 II. Koszty odsetek 39 174 041 311 331 III. Wynik z tytułu odsetek (III)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE struktura rodzajowa Środki trwałe, w tym: 1 113 1 136 1041 - grunty 0

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E

A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 POCZTA Od : EM COMARCH Piotr Grzesiak Data odbioru : 2003-09-30 19:15:05 Do : EM Kancelaria KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 Sprawozdanie finansowe za 1. Wprowadzenie do sprawozdań finansowych Roczne sprawozdanie finansowe WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2004. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Kielce, 18 maja 2005 r.

RAPORT ROCZNY 2004. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Kielce, 18 maja 2005 r. RAPORT ROCZNY 2004 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Kielce, 18 maja 2005 r. Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. SA-RS 2004 tys. zł List do Akcjonariuszy, Partnerów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo