Pruthenia, t. IV, Olsztyn 2009, s nie nadesłał artykułu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pruthenia, t. IV, Olsztyn 2009, s. 327 330. nie nadesłał artykułu."

Transkrypt

1

2 Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, marca 2003, pod redakcją Anny Bitner-Wróblewskiej, Seminarium Bałtyjskie, tom I, Warszawa 2007, ss CD. Kultura bogaczewska... to tom pierwszy powołanej do życia serii pt. Seminarium Bałtyjskie, wydawanej pod redakcją Anny Bitner- Wróblewskiej i Wojciecha Brzezińskiego. Jak można przeczytać we wstępie celem nowej serii wydawniczej jest publikacja prac monograficznych poświęconych szeroko pojętej problematyce bałtyjskiej. Nie tylko nazwa, ale i podejmowane w serii tematy mają nawiązywać do comiesięcznych spotkań seminaryjnych organizowanych od stycznia 2000 r. w salach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Podobnie jak w przypadku Seminarium Bałtyjskiego seria ma być otwarta zarówno dla autorów rodzimych, jak i zagranicznych. Jak pisze redakcja, to właśnie w trakcie comiesięcznych spotkań i dyskusji w ramach Seminarium Bałtyjskiego narodził się pomysł zorganizowania konferencji o kulturze bogaczewskiej. Konferencję zaplanowano w 20 rocznicę obrony pracy doktorskiej Wojciecha Nowakowskiego. W pracy tej wprowadził do obiegu naukowego termin kultura bogaczewska określający zespół zjawisk, jakie miały miejsce na Pojezierzu Mazurskim w okresie wpływów rzymskich. Dwudniową konferencję przeprowadzono z zamiarem jak najszybszego opublikowania wygłoszonych referatów wraz z towarzyszącymi im nierzadko burzliwymi dyskusjami. Zapewne z uwagi na opieszałość w nadsyłaniu artykułów przez część autorów 1 udało się tego dokonać po ponad czterech latach. Niemniej jednak warto było poczekać. Konstrukcja książki jest odzwierciedleniem dwudniowego, napiętego planu konferencji. Na łamach imponującej swym rozmiarem pracy, liczą- 1 Niestety, Konstantin Skvorcov, autor referatu na temat elementów bogaczewskich na Sambii, nie nadesłał artykułu. Pruthenia, t. IV, Olsztyn 2009, s

3 328 Recenzje i omówienia cej 519 (!) stron i opatrzonej licznymi rycinami i zdjęciami, w 27 artykułach wypowiedziało się 25 autorów tekstów 2. Podobnie jak w przypadku konferencji publikację otwierają artykuły wstępne autorstwa Jerzego Okulicza-Kozaryna Mistrza polskiej szkoły archeologii bałtyjskiej i Wojciecha Nowakowskiego Ojca Chrzestnego kultury bogaczewskiej. W obrębie pierwszych trzech części noszących tytuły: Problem genezy kultury bogaczewskiej, Nowe spojrzenia na stare problemy oraz Kultura bogaczewska i jej sąsiedzi zebrano artykuły, które powstały na podstawie wygłoszonych na konferencji referatów. W części czwartej pt. Sesja posterowa zawarto teksty, w których autorzy rozwinęli tematy przedstawione w przygotowanych na sesję posterach. Każdy z artykułów opatrzony został streszczeniem w języku angielskim. Dzięki temu, że konferencja była nagrywana, publikacja została wzbogacona o niezwykle interesujący i wartościowy element, a mianowicie zapis, nierzadko gorących dyskusji, jakie miały miejsce po wygłoszeniu każdej z serii referatów. Bardzo istotnym dodatkiem do publikacji jest płyta CD z nie opublikowanym dotychczas doktoratem Wojciecha Nowakowskiego pt. Kultura bogaczewska na Pojezierzu Mazurskim od schyłku późnego okresu przedrzymskiego do starszej fazy okresu wpływów rzymskich. Próba analizy chronologiczno-kulturowej. Wydaje się, że szerokie i wnikliwe potraktowanie tematyki upoważnia piszącego te słowa do zwięzłego zreferowania zebranych artykułów, pozwalając sobie jedynie na wyrażenie emocji przy użyciu słów szacownego grona dyskutantów uczestników konferencji. W części pierwszej poświęconej problemowi genezy kultury bogaczewskiej zawarto trzy artykuły. Pierwszy, autorstwa Marcina Gładkiego, dotyczy schyłkowej fazy rozwojowej kultury kurhanów zachodniobałtyjskich omówionej na przykładzie stanowiska II w Wyszemborku. Stanowisko to autor datuje od schyłku okresu środkowolateńskiego po początek okresu wpływów rzymskich, wprowadzając w ten sposób czytelników w problematykę początków kultury bogaczewskiej. W kolejnym artykule Anna Juga-Szymańska wraz z Piotrem Iwanickim omówili grupę zabytków tj. szpile, sprzączki z kolcem przedłużonym w skuwkę i krzesaki z najwcześniejszych zespołów kultury bogaczewskiej. Perfekcyjną analizę uzbrojenia (Dyskusja..., W. Nowakowski, s. 113) z najstarszego horyzontu tej kultury przedstawił w ostatnim w tej części artykule Bartosz Kontny. W części drugiej książki, zatytułowanej Nowe spojrzenie na stare 2 Dodatkowo, Zofia Tomczyńska przygotowała analizę węgli drzewnych jako aneks do artykułu o cmentarzysku w Paprotkach Kolonii, a Karol Piasecki sporządził aneks z analizą kości z grobu 171A z tego cmentarzyska.

4 Recenzje i omówienia 329 problemy, znalazły się: artykuł poświęcony tematyce archiwaliów dotyczących kultury bogaczewskiej autorstwa Anny Juga-Szymańskiej; problematyce materiałów z tzw. wschodniej strefy kultury bogaczewskiej poświęcony jest artykuł Piotra Iwanickiego (autor zajął się analizą materiałów z terenu pomiędzy Krainą Wielkich Jezior Mazurskich a Suwalszczyzną, najsłabiej poznanego obszaru tej kultury); z kolei Paweł Szymański podsumował stan badań osiedli bogaczewskich. Na zakończenie części drugiej swoimi referatami kij w mrowisko wetknęli (głos w dyskusji, W. Nowakowski, s. 239) Małgorzata i Maciej Karczewscy oraz Anna Bitner-Wróblewska. M. i M. Karczewscy 3 przedstawili uwagi na temat obrządku pogrzebowego kultury bogaczewskiej na przykładzie cmentarzyska w Paprotkach Kolonii, natomiast Anna Bitner-Wróblewska zrobiła niesłychane wrażenie (Dyskusja..., W. Nowakowski, s. 240), prezentując niezmiernie interesujący problem schyłku omawianej kultury oraz jej roli w tworzeniu nowego organizmu, jakim była grupa olsztyńska. O importach z terenu kultury bogaczewskiej, popielnicach bogaczewizujących znajdowanych z dala od Pojezierza Mazurskiego i innych problemach można się dowiedzieć z kolejnej, trzeciej części publikacji. Analogie dla materiałów bogaczewskich z terenów środkowej Litwy, znajdowane na cmentarzysku w Marvelė omówił tu Mindaugas Bertašius, Gytis Grižas wraz z Anną Bitner-Wróblewską zaprezentowali zaś wybrane przykłady ceramiki z Litwy południowej. Po wnikliwej analizie relacji bałtyjsko-germańskich u schyłku starożytności kulturę bogaczewską do wspólnoty środkowoeuropejskich barbarzyńców włączyli Jacek Andrzejowski wraz z Adamem Cieślińskim. Z tego też powodu kolegom z kręgu germańskiego wdzięczność podczas dyskusji wyraziła Anna Bitner- Wróblewska (s. 326). Ważnym elementem książki jest seria 14 artykułów, będących rozwinięciem zaprezentowanych w czasie konferencji posterów. Umieszczone w ostatniej, czwartej części publikacji, stanowią świetne jej uzupełnienie. Rasa Banytė-Rowell omówiła znaleziska ażurowych okuć końca pasa z terenów Gotlandii, Mazur i wybrzeża Litwy, wyjątkowości grobu 171A z Paprotek dowiodły Anna Bitner-Wróblewska i Małgorzata Karczewska 4. Szeroko przedstawiono także materiały z cmentarzysk. Można tu wymienić artykuły publikujące rezultaty nowych badań oraz materiały z nekropoli ponownie odzyskanych dzięki wnikliwej analizie archiwaliów. Omówienie sezonu badawczego 2002 na stanowisku XV w Czerwonym Dworze zostało przygotowane przez Piotra Iwanickiego i Pawła Szymańskiego oraz Beatę Balukiewicz autorkę obszernej analizy antropologicznej. Z nie- 3 Do artykułu dołączono analizę gatunkową węgli drzewnych. 4 Do artykułu dołączono analizę antropologiczną.

5 330 Recenzje i omówienia co starszych badań, Jerzy Siemaszko omówił wybrane zespoły z Przytuł, a Monika Żuberek przybliżyła cmentarzysko w Brodzie Nowym. Na podstawie archiwaliów zaprezentowano stanowisko w Gutach opracowanie Anny Juga-Szymańskiej, Grunajkach praca Aleksandry Rzeszotarskiej- Nowakiewicz, oraz nekropole w Łazdojach i Pilcu, przedstawione przez Mariusza Wyczółkowskiego. Świetnym uzupełnieniem tematu jest praca Anny Gręzak. Autorka zebrała i zaprezentowała groby koni znajdowane na cmentarzyskach bogaczewskich znane z archiwaliów oraz badań powojennych. W części czwartej nie zabrakło także materiałów z osad. Na temat osady z Rybczyzny artykuł przygotował Jerzy Marek Łapo, a Izabela Mellin-Wyczółkowska opisała osiedle ze Starych Kiełbonek. Należy także wspomnieć o dość intrygującej pracy Jerzego Marka Łapo o ornamentyce na popielnicach, a także artykule Jerzego Miałduna i Izabeli Mirkowskiej przedstawiającym założenia projektu systemu informacji archeologicznej ze szczególnym uwzględnieniem fotografii lotniczej. Warto podkreślić, że zamieszczone w tym artykule zdjęcie grodziska w Staświnach Jan Żabko-Potopowicz wykorzystał przy opracowaniu okładki publikacji. Przygotowujący niniejszą publikację, po uzyskaniu zgody Autora, zadali sobie trud sporządzenia elektronicznej wersji doktoratu Wojciecha Nowakowskiego nadając mu bardzo atrakcyjną formę prezentacji elektronicznej. Właśnie dzięki tej formie kultowy już doktorat został przybliżony szerokiemu gronu, zwłaszcza młodszych 5 adeptów archeologii kultury bogaczewskiej. Wielkim atutem książki jest publikacja żywych dyskusji towarzyszących referatom. Z ich lektury można dowiedzieć się mnóstwa dodatkowych informacji i sugestii, których autorzy z różnych względów nie mieli okazji przelać na papier. Interesująca dla czytelnika może okazać się także informacja, z kim siadała do stołu Magdalena Mączyńska, komu bał się narazić Jerzy Kolendo, dlaczego nie należy używać słowa marker oraz co powodowało zwrażeniowanie Jerzego Okulicza-Kozaryna. Różnorodność i ogromny wachlarz poruszanych zagadnień sprawiły, iż niniejszą publikację należy uznać za bezsprzecznie wyjątkową, wnoszącą wielki wkład do badań nad problematyką zachodniobałtyjską. Z tych względów z powodzeniem można ją traktować jako monografię kultury bogaczewskiej, a co za tym idzie z przyjemnością polecić czytelnikom. Cezary Sobczak 5 Dzięki uprzejmości autora, tekst pracy rozpowszechniany był pośród archeologów, zajmujących się tematyką bałtyjską.

6 Towarzystwo Pruthenia Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Olsztyn 2009

7 PRUTHENIA Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim Rada Naukowa: Wiesław Długokęcki, Kazimierz Grążawski, Jacek Kowalewski, Wojciech Nowakowski Redagują: Grzegorz Białuński (redaktor), Mirosław J. Hoffmann, Marek Pacholec (sekretarz), Bogdan Radzicki (zastępca redaktora), Ryszard Sajkowski, Joachim Stephan Tłumaczenie streszczeń i spisu treści: Joachim Stephan Przygotowanie do druku i projekt okładki: Marek Pacholec ISSN Towarzystwo Pruthenia Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Adres Redakcji: Olsztyn, ul. Partyzantów 87, Dom Polski

8 Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Pruβen und der baltischen Völker Verein Pruthenia Wojciech-Kętrzyński-Forschungszentrum in Olsztyn Wissenschaftlicher Beirat: Wiesław Długokęcki, Kazimierz Grążawski, Jacek Kowalewski, Wojciech Nowakowski Redigiert von: Grzegorz Białuński (Redakteur), Mirosław J. Hoffmann, Marek Pacholec (Sekretär), Bogdan Radzicki (stellvertretender Redakteur), Ryszard Sajkowski, Joachim Stephan Übersetzung der Zusammenfassungen und des Inhaltsverzeichnisses: Joachim Stephan Vorbereitung zum Druck und Umschlagentwurf: Marek Pacholec Olsztyn 2009

9 348 Pruthenia, t. IV, Olsztyn 2009 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Bogdan Radzicki, Von der Redaktion I. Studien und Artikel Jerzy Kolendo, Die Gebiete im südöstlichen Ostseeraum in antiken Quellen Wojciech Nowakowski, Aus der Problematik der baltisch-skandinavischen Kontakte in der Epoche der römischen Einflüsse. 43 Adam Cieśliński, Die Wielbark-Kultur an Alle, Passarge und oberer Drewenz Marek F. Jagodziński, Das Problem der Anwesenheit der Skandinavier im Weichselmündungsgebiet im frühen Mittelalter Rafał Simiński, Die preußischen Lande im Licht ausgewählter Denkmäler der mittelalterlichen dänischen Historiographie (bis zu Beginn des 14. Jh.) II. Materialien und Quellen Robert Klimek, Das Auftreten von Dirhams und ein Versuch der Rekonstruktion der Wege ihrer Verbreitung auf dem Gebiet der prußischen Stämme im Jh Jerzy Marek Łapo, Zur Schwedenschanze. Echos der Schwedenkriege in den historischen Volkserzählungen und die Flurnamen in den ehemaligen preußischen Gebieten III. Polemiken und Diskussionen Grzegorz Białuński, Über die Besiedlung des Löbauer Landes in der Vorordenszeit im Lichte der toponomastischen und schriftlichen Quellen

10 Pruthenia, t. IV, Olsztyn IV. Rezensionen und Besprechungen Pogranicze trzech światów. Kontakty kultury przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych [Grenzgebiet dreier Welten. Kontakte der Przeworsk-, Wielbark und Bogaczewo- Kultur im Licht der Forschungsmaterialien und der archäologischen Untersuchungen] (Jerzy M. Łapo) Kultura bogaczewska w 20 lat później [Die Bogaczewo-Kultur nach 20 Jahren] (Cezary Sobczak) Baltija w epohu Wikingow [Das Baltikum in der Wikingerzeit] (Marek Pacholec) V. Berichte und Ankündigungen A. Dobrosielska, S. Szczepański, Bericht über die wissenschaftliche Konferenz Interdisziplinäre Begegnungen mit der Geschichte und Kultur der Balten Colloquia Baltica III, Allenstein-Elbing Oktober

11 350 Pruthenia, t. IV, Olsztyn 2009 S P I S T R E Ś C I Bogdan Radzicki, Od redakcji I. Studia i artykuły Jerzy Kolendo, Ziemie u południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku w źródłach antycznych Wojciech Nowakowski, Z problematyki kontaktów bałtyjsko-skandynawskich w okresie wpływów rzymskim Adam Cieśliński, Kultura wielbarska nad Łyną, Pasłęką i górną Drwęcą. 87 Marek F. Jagodziński, Zagadnienie obecności Skandynawów w rejonie ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu Rafał Simiński, Ziemie pruskie w świetle wybranych zabytków średniowiecznej historiografii duńskiej (do początku XIV wieku) II. Materiały i źródła Robert Klimek, Występowanie dirhamów oraz próba rekonstrukcji dróg ich rozprzestrzeniania się na obszarze plemion pruskich w VIII X wieku Jerzy Marek Łapo, Wokół szwedzkiego szańca. Echa wojen szwedzkich w ludowych podaniach historycznych i mikrotoponimii na obszarze dawnych ziem pruskich III. Polemiki i dyskusje Grzegorz Białuński, O zasiedleniu ziemi lubawskiej w okresie przedkrzyżackim w świetle źródeł pisanych i toponomastycznych. 289 IV. Recenzje i omówienia Pogranicze trzech światów. Kontakty kultury przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych (Jerzy M. Łapo) Kultura bogaczewska w 20 lat później (Cezary Sobczak) Baltija w epohu Wikingow (Marek Pacholec)

12 Pruthenia, t. IV, Olsztyn V. Sprawozdania i komunikaty Alicja Dobrosielska, Seweryn Szczepański, Sprawozdanie z konferencji naukowej: Interdyscyplinarne Spotkania z Historią i Kulturą Bałtów Colloquia Baltica III", Olsztyn-Elbląg 8 10 października 2008 roku

Балтия в эпоху викингов. Сборник докладов. 1-й Балтийской археологической конференции, red. В. И. Кулаков, Калининград 2007, ss. 131.

Балтия в эпоху викингов. Сборник докладов. 1-й Балтийской археологической конференции, red. В. И. Кулаков, Калининград 2007, ss. 131. Балтия в эпоху викингов. Сборник докладов. 1-й Балтийской археологической конференции, red. В. И. Кулаков, Калининград 2007, ss. 131. Ziemia dawnych Prusów miała to wielkie dziejowe nieszczęście, iż została

Bardziej szczegółowo

PRUTHENIA TOM III Olsztyn 2008

PRUTHENIA TOM III Olsztyn 2008 PRUTHENIA TOM III Olsztyn 2008 Andrzej Radzimiński, Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243 1525. Organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo, wierni, Muzeum Zamkowe w Malborku,

Bardziej szczegółowo

Pruthenia, 2010, t. V, s. 293 296

Pruthenia, 2010, t. V, s. 293 296 Kronika oliwska. Źródło do dziejów Pomorza wschodniego z połowy XIV wieku, tłum. Dominika Pietkiewicz, wstęp i komentarz Błażej Śliwiński, Wydawnictwo Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2008, ss. 155.

Bardziej szczegółowo

PRUTHENIA TOM III Olsztyn 2008

PRUTHENIA TOM III Olsztyn 2008 PRUTHENIA TOM III Olsztyn 2008 Izabela Lewandowska DAWNE I NOWE KONKURSY O PRUSACH Bałtowie i Prusowie północni sąsiedzi Słowian W latach 2001-2004 Towarzystwo Pruthenia organizowało ponadregionalny konkurs

Bardziej szczegółowo

PRUTHENIA TOM III Olsztyn 2008

PRUTHENIA TOM III Olsztyn 2008 PRUTHENIA TOM III Olsztyn 2008 Kazimierz Grążawski O TAK ZWANEJ CZĘŚCIOWEJ OKUPACJI ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ PRZEZ PRUSÓW GŁOS W DYSKUSJI Artykuł jest próbą weryfikacji źródeł pisanych i ich interpretacji historycznych

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ I INNY. HISTORIA JAKO PRÓBA ZROZUMIENIA INNEGO

PRZESZŁOŚĆ I INNY. HISTORIA JAKO PRÓBA ZROZUMIENIA INNEGO Przeszłość i Inny 3 Bogdan Radzicki PRZESZŁOŚĆ I INNY. HISTORIA JAKO PRÓBA ZROZUMIENIA INNEGO U podstawy pytania o sens uprawiania historii leży jak się zdaje przekonanie, że sens ten musi leżeć poza samym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji naukowej 181. Alicja Dobrosielska

Sprawozdanie z konferencji naukowej 181. Alicja Dobrosielska Sprawozdanie z konferencji naukowej 181 Alicja Dobrosielska SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ I KULTURĄ BAŁTÓW COLLOQUIA BALTICA II, OLSZTYN 26 28 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

PRUTHENIA TOM III Olsztyn 2008

PRUTHENIA TOM III Olsztyn 2008 PRUTHENIA TOM III Olsztyn 2008 Marek Pacholec Sprawozdanie z konferencji naukowej Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność?, Węgorzewo, 4 5 X 2007 r. Tak zwane pruskie baby kamienne

Bardziej szczegółowo

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce 5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Fot. PRG METRO Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Szanowni Państwo! Drogie koleżanki i koledzy! Z

Bardziej szczegółowo

Wojciech Wróblewski. Decyzję o utworzeniu Pracowni podjął w kwietniu 2006 r. poprzedni Dyrektor IA UW, prof. Kazimierz

Wojciech Wróblewski. Decyzję o utworzeniu Pracowni podjął w kwietniu 2006 r. poprzedni Dyrektor IA UW, prof. Kazimierz Wojciech Wróblewski Filmy z kolekcji dydaktycznej Katedry Archeologii Uniwersytetu w Breslau (Wrocław) w zbiorach archiwalnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego W Pracowni Dokumentacji i

Bardziej szczegółowo

PROFESOROWI. Bartosz Kontny

PROFESOROWI. Bartosz Kontny Bartosz Kontny PROFESOROWI JERZEMU OKULICZOWI-KOZARYNOWI W OSIEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN Profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn to postać z pewnością nietuzinkowa, dla wielu wręcz pomnikowa. Pomnik to jednak

Bardziej szczegółowo

MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ

MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ oraz MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ tom V serii MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA. SERIES GEMINA a także elektroniczną wersję części 1. XIX tomu serii MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA Wydawnictwo dofinansowano

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 1:. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE

KOMUNIKAT 1:. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE KOMUNIKAT 1: NOWOCZESNE METODY ROZPOZNANIA. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE . Szanowni Panstwo! Drogie kolezanki i koledzy! Sesje tematyczne: Z przyjemnością pragniemy zaprosić na 6. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

Cennik czasopism i wydawnictw zwartych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Tytuł tom/zeszyt stan cena

Cennik czasopism i wydawnictw zwartych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Tytuł tom/zeszyt stan cena Cennik czasopism i wydawnictw zwartych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (cennik uwzględnia wyłączne druki, które są lub były sprzedawane przez PMA; wydawnictwa zwarte sprzed 1990 r. oznaczono

Bardziej szczegółowo

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Polish Academy of Sciences Institute of the History of Science Team for

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Rada Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii

Bardziej szczegółowo

HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU

HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU ZESZYTY RYBNICKIE 9 K O N F E R E N C J E HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

BAJKA W PRZESTRZENI NAUKOWEJ I EDUKACYJNEJ - - BAJKA A MIT

BAJKA W PRZESTRZENI NAUKOWEJ I EDUKACYJNEJ - - BAJKA A MIT WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE BAJKA Mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na II Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl Magdalena Frątczak NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI NPRH Koszty pośrednie 10% NPRH -ogólne zasady Wnioski w dwóch egzemplarzach sporządzone

Bardziej szczegółowo

e-monografie Gospodarka: innowacje i rozwój Prace Młodych Ekonomistów Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu Tom II

e-monografie Gospodarka: innowacje i rozwój Prace Młodych Ekonomistów Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu Tom II e-monografie Prace Młodych Ekonomistów Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu Tom II Gospodarka: innowacje i rozwój pod redakcją Marcina Winiarskiego Wrocław 2011 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LUBLIN, 12 MAJA 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KOMITET NAUKOWY Przewodniczący Ks. prof. KUL dr hab. Witold Janocha Członkowie Prof. dr. hab. Janusz Kirenko Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. TYTOŃ A ZDROWIE Moda na życie bez używek

ZAPROSZENIE. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. TYTOŃ A ZDROWIE Moda na życie bez używek ZAPROSZENIE XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa TYTOŃ A ZDROWIE Moda na życie bez używek Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego i Jego Magnificencji Rektora

Bardziej szczegółowo

Antropologia Religii. Wybór esejów. Tom IV

Antropologia Religii. Wybór esejów. Tom IV Antropologia Religii Wybór esejów Tom IV Warszawa 2010 Wybór tekstów: Rafał Fetner, Arkadiusz Sołtysiak Redakcja: Rafał Fetner Korekta: Edyta Ceranowska, Rafał Fetner Skład: Rafał Fetner Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE. Gniezno 2015

MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE. Gniezno 2015 4 MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE Gniezno 2015 Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, vol. 7 Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Autorzy, 2015 Redaktor wydawnictw

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Kraków, 9-10 maja 2014 r. Instytut Spraw Publicznych UJ ul. prof. St. Łojasiewicza 4 www.isp.uj.edu.pl CEL I TEMATYKA KONFERENCJI Konferencja jest poświęcona przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych

Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WYDZIAŁ GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkołą wyższą

Zarządzanie szkołą wyższą Zarządzanie szkołą wyższą Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr 56 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63755 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp Problematyka książki ma odzwierciedlenie w tematyce programu dydaktycznego Studiów. Ponieważ program obejmuje wiele dziedzin nauki,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne. i Ekonomiczne

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne. i Ekonomiczne Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 3 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2756 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 3 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Różnorodność biologiczna od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów BIAŁYSTOK, 12-13 września 2014 r. ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

Bildungszusammenarbeit in der Grenzregion. Współpraca w edukacji na pograniczu

Bildungszusammenarbeit in der Grenzregion. Współpraca w edukacji na pograniczu Bildungszusammenarbeit in der Grenzregion Współpraca w edukacji na pograniczu Bildungszusammenarbeit in der Grenzregion Współpraca w edukacji na pograniczu Berufliche Kompetenzen kompetencje zawodowe Kooperation

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWA PRUTHENIA za ROK 2009

TOWARZYSTWA PRUTHENIA za ROK 2009 Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Pruthenia za rok 2009 313 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRUTHENIA za ROK 2009 Działalność Towarzystwa Pruthenia w roku 2009 stała pod znakiem dwóch głównych

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I TOŻSAMOŚĆ

HISTORIA I TOŻSAMOŚĆ Historia i tożsamość 3 Bogdan Radzicki HISTORIA I TOŻSAMOŚĆ Swoje przemyślenia ośmielam się przedstawić czytelnikom pierwszego tomu czasopisma Pruthenia zamiast tradycyjnego wstępu redakcyjnego. Teksty

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie o Mieczysławie Haftce

Wspomnienie o Mieczysławie Haftce Sławomir Wadyl Wspomnienie o Mieczysławie Haftce 1 października 2014 r. po ciężkiej chorobie zmarł Mieczysław Haftka, archeolog, historyk, muzealnik, niezwykle zasłużony badacz dziejów Pomorza Wschodniego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ CZŁOWIEK ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ CZŁOWIEK ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY WYDZIAŁ NAUK Serdecznie zaprasza do udziału w II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ CZŁOWIEK ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA Termin: 03 czerwca 2016r. Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

225 LAT POLICJI W POLSCE

225 LAT POLICJI W POLSCE Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego przy współpracy z: Archiwum Państwowym w Olsztynie Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

WYSTAWY I PUBLIKACJE MUZEALNE POŚWIĘCONE OLSZTYNOWI

WYSTAWY I PUBLIKACJE MUZEALNE POŚWIĘCONE OLSZTYNOWI WYSTAWY I PUBLIKACJE MUZEALNE POŚWIĘCONE OLSZTYNOWI 1992 2013 Fotografie: Piotr Jaworek, Krzysztof Kapusta, Grzegorz Kumorowicz, Małgorzata Kumorowicz, Wojciech Sękowski Skany: Katarzyna Dauksza Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe. Leksykon tekst wyraz

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe. Leksykon tekst wyraz Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i Debiuty Naukowe III Leksykon tekst wyraz WARSZAWA 2009-1 - Seria Debiuty Naukowe Redaktor tomu

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Gniezno 2015 Publikacja towarzysząca wystawie Dawna wytwórczość na ziemiach polskich zorganizowanej w dniach 29 kwietnia 4 października 2015

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT I. I Konferencja Naukowa DAWNA MEDYCYNA I WETERYNARIA września 2007 r. Chełmno

KOMUNIKAT I. I Konferencja Naukowa DAWNA MEDYCYNA I WETERYNARIA września 2007 r. Chełmno KOMUNIKAT I I Konferencja Naukowa DAWNA MEDYCYNA I WETERYNARIA 27-28 września 2007 r. Chełmno W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do uroczego Chełmna nad Wisłą na I Konferencję Naukową Dawna

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo ROK XII 2012 nr 2 POD REDAKCJĄ FILIPA GOŁKOWSKIEGO I STANISŁAWA KWIATKOWSKIEGO Kraków 2012 Państwo i Społeczeństwo czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Zofia Dach Artur Pollok Krystyna Przybylska. Zbiór zadań z mikroekonomii

Zofia Dach Artur Pollok Krystyna Przybylska. Zbiór zadań z mikroekonomii Zofia Dach Artur Pollok Krystyna Przybylska Zbiór zadań z mikroekonomii POLSKIE TOWARZYSTWO KRAKÓW 2010 EKONOMICZNE Wydanie I: Wydawnictwo Naukowe SYNABA s.c., Kraków 1999 Recenzent: Marek Rekowski Wydanie

Bardziej szczegółowo

KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION

KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION 1 2 Seria PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE 3(11) Jan Boć, Konrad Nowacki, Lothar Knopp, Wolfgang

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze. Stypendia i pobyty badawcze

Biogram naukowy. Projekty badawcze. Stypendia i pobyty badawcze dr Michał Smułczyński Asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego i Pracowni Skandynawistyki pok. 202 tel.: +48 71 3752 240 e-mail: michal.smulczynski@uwr.edu.pl Biogram naukowy 2002-2007 studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. Historia Wiedza o społeczeństwie Historia i społeczeństwo

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. Historia Wiedza o społeczeństwie Historia i społeczeństwo Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN Historia Wiedza o społeczeństwie Historia i społeczeństwo Tytuł a Autor a Wydawca. Podręcznik dla szkół Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny mają zaszczyt zaprosić na I Seminarium naukowe nt. INFORMACJE NIEJAWNE I DANE OSOBOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA które odbędzie się 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna. Nauka wobec religijności i duchowości człowieka. Uniwersytet Gdański kwietnia 2012

I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna. Nauka wobec religijności i duchowości człowieka. Uniwersytet Gdański kwietnia 2012 Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna Nauka wobec religijności i duchowości człowieka Uniwersytet Gdański 24-25 kwietnia 2012 Mamy przyjemność zaprosić

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Joanna Abramów, Wykorzystanie interdyscyplinarnych analiz w archeologii na przykładzie wczesnośredniowiecznej osady w Kałdusie (stan.

Joanna Abramów, Wykorzystanie interdyscyplinarnych analiz w archeologii na przykładzie wczesnośredniowiecznej osady w Kałdusie (stan. 2004 Joanna Abramów, Wykorzystanie interdyscyplinarnych analiz w archeologii na przykładzie wczesnośredniowiecznej osady w Kałdusie (stan. 2); ekoarcheologia/archeologia podwodna; promotor prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość gospodarcza a rozwój lokalny

Przedsiębiorczość gospodarcza a rozwój lokalny Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski Serdecznie zaprasza na Konferencję Naukowo-Praktyczną Przedsiębiorczość gospodarcza a rozwój lokalny Nielbark, 29-30 kwietnia 2015 Szanowni Państwo, mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Ad mi n istratywistyczne. i Ekonomiczne

Studenckie Prace Prawnicze, Ad mi n istratywistyczne. i Ekonomiczne Studenckie Prace Prawnicze, Ad mi n istratywistyczne i Ekonomiczne 2 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2712 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy 2017/2018 PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA

semestr zimowy 2017/2018 PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA semestr zimowy 2017/2018 PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA Dyrektor: ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk 11.30 13.00 13.15 14.45 18.30 20.00 11.30 13.00 13.15 14.45 GODZ. W ROK I STOPIEŃ I

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

dajna fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego inwentaryzacja zabytków i stanowisk archeologicznych

dajna fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego inwentaryzacja zabytków i stanowisk archeologicznych dajna fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego inwentaryzacja zabytków i stanowisk archeologicznych wdrażanie najnowszych technik dokumentacyjnych ustalanie standardów

Bardziej szczegółowo

Organizacja informacji

Organizacja informacji Organizacja informacji 64 CZYTANIE ARTYKUŁU Z GAZETY To zadanie ma nauczyć jak: wybierać tematy i rozpoznawać słowa kluczowe; analizować tekst, aby go zrozumieć i pamiętać; przygotowywać sprawozdanie;

Bardziej szczegółowo

Przy ocenie wniosku brane będą pod uwagę wyłącznie poniższe osiągnięcia, które student uzyskał w poprzednim roku studiów na danym kierunku studiów.

Przy ocenie wniosku brane będą pod uwagę wyłącznie poniższe osiągnięcia, które student uzyskał w poprzednim roku studiów na danym kierunku studiów. ZASADY OCENY OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, ARTYSTYCZNYCH LUB SPORTOWYCH ORAZ SPOSÓB ICH DOKUMENTOWANIA DLA POTRZEB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZCH STUDENTÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 Przy ocenie

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny Koło Naukowe Pedagogów i Pedagogów Specjalnych Zakład Pedagogiki Specjalnej Konferencja Naukowa Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych

Bardziej szczegółowo

(wszystkie) - edukacja wczesnoszkolna

(wszystkie) - edukacja wczesnoszkolna SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2014/2015 Załącznik 3 Klasa I (wszystkie) - edukacja wczesnoszkolna 1. red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik dla klasy I szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane problemy

Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane problemy Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Wybrane problemy NR 3224 Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Wybrane problemy pod redakcją Marka

Bardziej szczegółowo

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ Władysław Kobyliński Podstawy współczesnego zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Łódź - Warszawa 2004 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 7 1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Eliza Orzeszkowa. Nad Niemnem - część II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Eliza Orzeszkowa. Nad Niemnem - część II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem - część II Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. JAN KAZIMIERZ SADOWSKI, prof. zw. Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu

PROF. DR HAB. INŻ. JAN KAZIMIERZ SADOWSKI, prof. zw. Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu PROF. DR HAB. INŻ. JAN KAZIMIERZ SADOWSKI, prof. zw. Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu dziedzina: nauki techniczne dyscyplina i specjalność naukowa: mechanika; tribologia studia: Politechnika

Bardziej szczegółowo

STAN I ROZWÓJ TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

STAN I ROZWÓJ TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Unia Akademicka i Zapraszają do wzięcia udziału w II Studenckiej Konferencji Naukowej STAN I ROZWÓJ TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM która odbędzie się w Wyższej Szkole Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r.

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r. Uchwała Nr 013/97/00/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy. Naczelna Rada Lekarska świadoma obowiązków,

Bardziej szczegółowo

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015,

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015, FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU z siedzibą we WROCŁAWIU i WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO WROCŁAWSKIE CENTRUM SENIORA zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej DNI

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

PRZEWORSK MAŁ A OJCZYZNA

PRZEWORSK MAŁ A OJCZYZNA PRZEWORSK MAŁ A OJCZYZNA I Seria wydawnicza PRZEWORSK MAŁA OJCZYZNA T.1 Rada naukowa serii Mgr BOŻENA FIGIELA Dr AGNIESZKA KAWALEC Prof. nadzw. dr hab. SZCZEPAN KOZAK Dr IRENA KOZIMALA Dr ARKADIUSZ MACHNIAK

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT II. Jeden nocleg w Pensjonacie Orle /Sobieszewo ( w miejscu obrad konferencji) Uczestnictwo w uroczystej kolacji

KOMUNIKAT II. Jeden nocleg w Pensjonacie Orle /Sobieszewo ( w miejscu obrad konferencji) Uczestnictwo w uroczystej kolacji KOMUNIKAT II W związku z organizowaną po raz piąty Międzynarodową Konferencją, pt: Jakość życia kobiet w różnych okresach życia oraz wybranych stanach chorobowych, która odbędzie się w dniach 20-21 maja

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Co zawiera płyta DVD?

Co zawiera płyta DVD? NR 6 ROK III REDAKTOR NACZELNY dr Olgierd Łęski Redaguje zespół WYDAWNICTWO ŚWIAT sp. z o.o. Al. Niepodległości 156/6 02-554 Warszawa by Wydawnictwo Świat spółka z o.o. Na podstawie Ustawy o prawie autorskim

Bardziej szczegółowo

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI 1. Andrzejczak Wojciech 2. Andrzejewski Łukasz 3. Aniszewska Karolina 4. Aniszewski Adam 5. APUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Medaliński Tomasz 6. Augustyn Bronisława 7. Barejka

Bardziej szczegółowo

Studia. Polskà. dawnà. nad

Studia. Polskà. dawnà. nad Studia nad dawnà Polskà Studia nad dawnà Polskà tom{3 Gniezno 2013 Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego, vol. 4 Redakcja: Tomasz Sawicki Redakcja techniczna: Dariusz Stryniak Tłumaczenia: Lucyna

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka w konstelacji rodzinnej. i placówek oświatowych

Prawa dziecka w konstelacji rodzinnej. i placówek oświatowych RZECZNIK PRAW DZIECKA UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Serdecznie zapraszają do aktywnego uczestnictwa w I Ogólnopolskiej KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH KONFERENCJA NAUKOWA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ORGANIZATOR: Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy () WSPÓŁORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

Piława Górna, osiedle Kośmin / osiedle Kopanica Koordynaty przedstawiają przybliżone współrzędne miejsc Opis lokalizacji i dostępności

Piława Górna, osiedle Kośmin / osiedle Kopanica Koordynaty przedstawiają przybliżone współrzędne miejsc Opis lokalizacji i dostępności Opis geostanowiska Grzegorz Gil Informacje ogólne (weryfikacja) Numer obiektu 177 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub Miejsca upadku fragmentów meteorytu "Gnadenfrei" ("Piława nadana) Górna") Współrzędne

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do lektury. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do lektury. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE SEMINARIA DYPLOMOWE GEOGRAFIA 1.

INSTYTUT GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE SEMINARIA DYPLOMOWE GEOGRAFIA 1. INSTYTUT GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE SEMINARIA DYPLOMOWE GEOGRAFIA 1. STOPNIA 2016/2017 Dr hab., prof. UP Tomasz Bryndal Organizacja seminarium Kurs

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Mirosław J. Hoffmann

Mirosław J. Hoffmann Mirosław J. Hoffmann Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum Das neue und das neuste in polnischen archäologischen Untersuchungen der altpreussischen Gebiete Sympozjum zorganizowane zostało w dniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU

REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU I. Postanowienia ogólne 1 1. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, zwane dalej Wydawnictwem jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną działającą

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji

Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji WROCŁAWSKIE STUDIA ERAZMIAŃSKIE. ZESZYTY STUDENCKIE STUDIA ERASMIANA WRATISLAVIENSIA. ACTA STUDENTIUM Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji 1 2 WROCŁAWSKIE STUDIA ERAZMIAŃSKIE.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU SERIA mediapoczątku XXIw. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego TOM 7 Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Michał

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo