Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność, perspektywy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność, perspektywy"

Transkrypt

1 40-lecie Zakładu Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność, perspektywy Wrocław, listopada 2014 Patronat honorowy: Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. zw. dr. hab. Marek Bojarski Przewodniczący cy Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Współorganizatorzy: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego Miejsca obrad konferencji: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1, Wrocław

2 26 listopada 2014 (środa) Rejestracja uczestników konferencji Aula Uroczyste otwarcie Konferencji: Prof. zw. dr hab. Marek Bojarski Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. dr hab. Elżbieta Kościk Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Przewodniczący KNP Polskiej Akademii Nauk Sesja plenarna Obradom przewodniczą: Prof. dr hab. Danuta Kowalczyk Dr Adam Szecówka Dr Adam Szecówka, Uniwersytet Wrocławski Czterdziestolecie Zakładu Resocjalizacji w Uniwersytecie Wrocławskim Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, Pedagogium WSNS w Warszawie Trzy pedagogiki resocjalizacyjne na przełomie wieków Prof. dr hab. Mariusz Sztuka, Uniwersytet Jagielloński Szkoły naukowe w polskiej resocjalizacji. Szkic rekonstrukcji Prof. dr hab. Marek Heine, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Ewolucja modelu kształcenia pedagogów resocjalizacyjnych a nabywanie przez nich kompetencji zawodowych Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Probacyjna sprawiedliwość karząca w miejsce zdehumanizowanej resocjalizacji osadzonej na przymusie i wtórnej stygmatyzacji Przerwa kawowa

3 Prof. dr hab. Vratislava Černíková, dr Jana Firstová, Akademia Policyjna w Pradze Values as important criminogenic factors Prof. dr hab. Yevgen Barach, dr Liudmyla Knedel, dr Liudmyla Dubchak Instytut Służby Więziennej w Kijowie Nowoczesne tendencje w polityce penitencjarnej Ukrainy Prof. dr hab. Irena Pospiszyl, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Syndrom frajera, czyli uniwersalność strategii obronnych grup dyskryminowanych Prof. zw. dr hab. Elżbieta Łuczak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie W trosce o skuteczną resocjalizację penitencjarną Prof. dr hab. Krystyna Ostrowska, Uniwersytet Warszawski Perspektywy resocjalizacji w świetle psychologii pozytywnej Dr Kwiatkowski Piotr, Uniwersytet Wrocławski Profilaktyka i resocjalizacja w kontekście postępów neurogenetyki Przerwa obiadowa Obrady w sekcjach tematycznych: 1. Profilaktyka niedostosowania społecznego 2. Resocjalizacja nieletnich 3. Metody pracy penitencjarnej 4. Penitencjarystyka i probacja w aspektach prawno-kryminologicznych i społecznych Przerwa kawowa Uroczysty Bankiet BEST WESTERN PLUS Q Hotel Wrocław ul. Zaolziańska, Wrocław

4 Sekcja tematyczna nr 1 Profilaktyka niedostosowania społecznego Moderatorzy: Prof. dr hab. Jacek Kurzępa Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko Prof. dr hab. Jacek Kurzępa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie O komplementarności działań w procesie wychodzenia z seks biznesu Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku Nowe uzależnienia jako wyzwanie dla profilaktyki społecznej zjawisko, tendencje rozwojowe, konteksty, zagrożenia Dr Karolina Kmiecik-Jusięga, Akademia Ignatianum w Krakowie Profilaktyka zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym w perspektywie teorii i praktyki Przerwa kawowa Dr Małgorzata Michel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Proces socjalizacji dzieci na ulicy do gangów młodzieżowych w przestrzeniach lokalnych. Symboliczno-interakcjonistyczny wymiar konstruowania ładu społecznego w drugim życiu miasta Mgr Agnieszka Sołbut, Uniwersytet w Białymstoku Pomocowość vs pozorność działań służb socjalnych w odniesieniu do rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty Mgr Emilia Wołyniec, Uniwersytet w Białymstoku Przegląd wybranych programów prewencyjnych skierowanych do nieletnich analiza zagadnienia w oparciu o Krajowe Standardy Wymiaru Sprawiedliwości dla Nieletnich w Wielkiej Brytanii

5 Sekcja tematyczna nr 2 Resocjalizacja nieletnich Moderatorzy: Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński Prof. dr hab. Marek Heine Dr Justyna Kusztal, Uniwersytet Jagielloński Pytanie o zasadę dobra dziecka w polskim postępowaniu w sprawach nieletnich Dr Bogdan Stańkowski, Akademia Ignatianum w Krakowie Pedagogia resocjalizacji adolescentów nieprzystosowanych społecznie doświadczenia w kontekście pracy salezjańskiej we Włoszech Dr Agnieszka Barczykowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Zastosowanie modelu R-N-R w diagnostyce resocjalizacyjnej Przerwa kawowa Dr Elena Karpuszenko, Akademia Jana Długosza w Częstochowie Wartość dotrzymywania słowa u pokolenia XXI wieku Dr Małgorzata Oleniacz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Badania etnograficzne w resocjalizacji Dr Honorata Czajkowska, mgr Aleksander Samek, Dolnośląskie Stowarzyszenie Nadzór nad nieletnim w świetle obowiązujących regulacji prawnych Kuratorów Sądowych Frontis

6 Sekcja tematyczna nr 3 Metody pracy penitencjarnej Moderatorzy: Prof. zw. dr hab. Elżbieta Łuczak Prof. dr hab. Janina Florczykiewicz Prof. dr hab. Sławomir Przybyliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Od krnąbrnych izolowanych przestępców do niebezpiecznych więźniów - dziejowa myśl penitencjarna Dr Krzysztof Biel, Akademia Ignatianum w Krakowie Gotowość do resocjalizacji skazanych kobiet i mężczyzn Dr Eliza Mazur, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Indywidualny program oddziaływania i jego rola w resocjalizacji oraz readaptacji społecznej skazanych Przerwa kawowa Mgr Emilia Sokołowska, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Praca charytatywna mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Dolnego Śląska Dr Marek Kalaman, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Edukacja więźniów na poziomie studiów wyższych oczekiwania i nadzieje Prof. dr hab. Janina Florczykiewicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Edukacja sztuką w resocjalizacji penitencjarnej. Badania nad zastosowaniem kreacji wizualnej w realizacji celów resocjalizacji.

7 Sekcja tematyczna nr 4 Penitencjarystyka i probacja w aspektach prawno-kryminologicznych i społecznych Moderatorzy: Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz Prof. dr hab. Andrzej Węgliński Prof. dr hab. Andrzej Węgliński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zasoby osobiste i kompetencje zawodowe kuratorów sądowych i pracowników socjalnych niezbędne w pracy z osobą dozorowaną z problemem alkoholowym Dr Beata Zajęcka, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Osoby opuszczające zakłady karne jako zbiorowość skazana na niebyt społeczny Mgr Anna Chańko, Uniwersytet w Białymstoku Stygmat społeczny kobiety, która odbyła karę pozbawienia wolności Przerwa kawowa Dr Krzysztof Dziedzic, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Motywatory do podjęcia pracy w Służbie Więziennej przez funkcjonariuszy działu ochrony Mgr Monika Podczasik, Uniwersytet Opolski O potrzebie badań nad kondycją psychofizyczną pracowników więziennictwa Dr Paweł Kobes, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia stosowanego wobec młodocianych

8 27 listopada 2014 (czwartek) Ciąg dalszy obrad w sekcjach tematycznych: 1. Profilaktyka niedostosowania społecznego 2. Resocjalizacja nieletnich 3. Metody pracy penitencjarnej 4. Penitencjarystyka i probacja w aspektach prawno-kryminologicznych i społecznych Podsumowanie obrad. Uroczyste zakończenie konferencji Obiad Dla zainteresowanych uczestników konferencji wycieczka z przewodnikiem po Wrocławiu

9 Sekcja tematyczna nr 1 Profilaktyka niedostosowania społecznego Moderatorzy: Prof. dr hab. Jacek Kurzępa Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko Mgr Filomena Fórman, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Adaptacja dziecka w pogotowiu rodzinnym koncepcja pracy i jej efekty Mgr Pavel Vyleťal, Mendelova Univerzita v Brně Development of counseling (and treatment) addictological department at Institut of Lifelong Learning Mgr Katarzyna Korona, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Socjoterapia w oddziaływaniach profilaktyczno- resocjalizacyjnych Mgr Monika Kurzynoga, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Społeczna kuratela sądowa. Między profesją, pasją a powołaniem Sekcja tematyczna nr 2 Resocjalizacja nieletnich Moderatorzy: Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński Prof. dr hab. Marek Heine Mgr Liliana Kołodziejczak, Uniwersytet Wrocławski Problem niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych - kiedy za metodą pracy kryje się jedynie metoda Dr Arkadiusz Kamiński, Uniwersytet Wrocławski Funkcjonowanie społeczne nieletnich na terenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych Dr Barbara Jezierska, Uniwersytet Wrocławski Funkcjonalność instytucji resocjalizacji dla nieletnich

10 Sekcja tematyczna nr 3 Metody pracy penitencjarnej Moderatorzy: Prof. zw. dr hab. Elżbieta Łuczak Prof. dr hab. Janina Florczykiewicz Prof. dr hab. Anna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Model relacyjnej readaptacji społecznej skazanych opartej na samoświadomości propozycje rozwiązań praktycznych Mgr Edward Muzeja, Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu Współczesna praktyka resocjalizacyjna wobec osób pozbawionych wolności na przykładzie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu Dr Sławomir Grzesiak, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Karny w Oleśnicy Konflikt i ryzyko w pracy penitencjarnej wychowawców Sekcja tematyczna nr 4 Penitencjarystyka i probacja w aspektach prawno-kryminologicznych i społecznych Moderatorzy: Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz Prof. dr hab. Andrzej Węgliński Dr Monika Badowska-Hodyr, Uniwersytet Rzeszowski Wybrane aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności wobec uwięzionych rodziców Dr Maria Łukaszek, Uniwersytet Rzeszowski Mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności wobec partnerek życiowych i seksualnych Dr Arkadiusz Urbanek, Uniwersytet Wrocławski Zaburzenia procesu socjalizacji dzisiejszych recydywistów penitencjarnych w perspektywie możliwości wczesnej interwencji instytucjonalnej Dr Beata Boćwińska-Kiluk, Uniwersytet w Białymstoku Uwięzienie a zachowania autoagresywne

11 40-lecie Zakładu Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność, perspektywy Wrocław, listopada 2014 Kierownik Naukowy Konferencji Dr hab. Danuta Kowalczyk, prof. UWr Z-ca Kierownika Naukowego Konferencji Dr Adam Szecówka Komitet Organizacyjny Konferencji Dr Sławomir Grzesiak - sekretarz Dr Barbara Jezierska Dr Arkadiusz Kamiński Dr Piotr Kwiatkowski Dr Arkadiusz Urbanek

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej Pod Honorowym Patronatem: Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

Patronat konferencji: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Patronat konferencji: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego I Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje nad starością Obiektywny i subiektywny wymiar starości 26-27 września 2014 - Łódź Organizator: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 2730 maja 2015 roku Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronat Honorowy: Partnerzy: Patronat medialny: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. praktyczny. polski. kierunkowy. wybieralny

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. praktyczny. polski. kierunkowy. wybieralny OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3 czerwca 2015, Warszawa

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3 czerwca 2015, Warszawa Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Do kogo skierowana jest konferencja? Konferencja podzielona jest na 2 części tematyczne:

Szanowni Państwo, Do kogo skierowana jest konferencja? Konferencja podzielona jest na 2 części tematyczne: Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na V Konferencję szkoleniową PTTM zatytułowaną Dialog Motywujący i jego szerokie zastosowania organizowaną przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej w dniach

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia i patologie społeczne

Uzależnienia i patologie społeczne Uzależnienia i patologie społeczne Stan na listopad 2013 Zestawienie zawiera pozycje wydane po 2005 r. Alkoholizm 1. "Jak żyć z ludźmi" : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc krzywdzonemu dziecku?

Jak pomóc krzywdzonemu dziecku? ZAPROSZENIE Urząd Miasta Katowice zaprasza do udziału w MIEJSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO SZKOLENIOWEJ Jak pomóc krzywdzonemu dziecku? 2 października 2008 r. Górnośląskie Centrum Kultury pl. Sejmu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE INSTYTUT NAUK O EDUKACJI

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE INSTYTUT NAUK O EDUKACJI KOŁO NAUKOWE EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE INSTYTUT NAUK O EDUKACJI Pod honorowym patronatem Pani Minister prof. Małgorzaty Fuszary

Bardziej szczegółowo

K U L T U R A S P O Ł E C Z E Ń S T W O E D U K A C J A N r 2 / 2 0 1 2 P O Z N A Ń Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dziecko, młodzież, rodzina jako adresaci pomocy psychopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Jelenia Góra-Szklarska Poręba, 15-16 maja 2014 r. Zakład Historii

Bardziej szczegółowo

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń.

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo