ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE Zestawie rodzajów działalności gospodarczej wyłączonych ze wsparcia w ramach RPO WL według kodów PKD Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata

2 2 1 DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ WSPARCIE W RAMACH RPO WL Uprawy rolne inne niŝ wielolet Z Uprawa zbóŝ, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączem ryŝu Z Uprawa ryŝu Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Z Uprawa trzciny cukrowej Z Uprawa tytoniu Z Uprawa roślin włóknistych Z Pozostałe uprawy rolne inne niŝ wielolet 01.2 Uprawa roślin wieloletnich Z Uprawa winogron Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Z Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Z Uprawa drzew oleistych Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Z RozmnaŜa roślin 01.4 Chów i hodowla zwierząt Z Chów i hodowla bydła mlecznego Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych Z Chów i hodowla owiec i kóz Z Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla drobiu Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Z Działalność usługowa następująca po zbiorach Z Obróbka nasion dla celów rozmnaŝania roślin Z Łowiectwo i pozyskiwa zwierząt łownych, włączając działalność usługową LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączem pozyskiwania produktów leśnych Z Pozyskiwa drewna Z Pozyskiwa dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączem drewna Z Działalność usługowa związana z leśnictwem RYBACTWO Rybołówstwo Z Rybołówstwo w wodach morskich Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych

3 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 5 SEKCJA B GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Nie dotyczy działania 1.6, 1.7, 2.4 A WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) Z Wydobywa węgla kamiennego SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOśYWCZYCH 10.1 Przetwarza i konserwowa mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Z Przetwarza i konserwowa mięsa, z wyłączem mięsa z drobiu Z Przetwarza i konserwowa mięsa z drobiu Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięska drobiowego Z Przetwarza i konserwowa ryb, skorupiaków i mięczaków Przetwarza i konserwowa owoców i warzyw Z Przetwarza i konserwowa ziemniaków Z Produkcja soków z owoców i warzyw Z Pozostałe przetwarza i konserwowa owoców i warzyw Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Wytwarza wyrobów mleczarskich Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów Wytwarza produktów przemiału zbóŝ, skrobi i wyrobów skrobiowych Z Wytwarza produktów przemiału zbóŝ z wyłączem: wytwarza zboŝowej Ŝywności śniadaniowej Z Wytwarza skrobi i wyrobów skrobiowych Z Produkcja cukru Z Przodukcja przypraw Produkcja pozostałych artykułów spoŝywczych Z Produkcja pozostałych artykułów spoŝywczych, gdzie indziej sklasyfikowana Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych dotyczy wyłącz produkcji octu dotyczy wyłącz produkcji miodu sztucznego i karmelu, produkcji substytutów artykułów mlecznych i serowych 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 11.0 Produkcja napojów Z Destylowa, rektyfikowa i miesza alkoholi Z Produkcja win gronowych Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Z Produkcja pozostałych destylowanych napojów fermentowanych Z Produkcja piwa Z Produkcja słodu

4 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Nie dotyczy działania 1.6, 1.7, 2.4 A Przygotowa i przędze włókien tekstylnych C Produkcja przędzy z włókien chemicznych PRODUKCJA CHEMILKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH Nie dotyczy działania 1.6, 1.7, 2.4 A Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozow i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Z Produkcja włókien chemicznych PRODUKCJA METALI Nie dotyczy działania 1.6, 1.7, 2.4 A Z Produkcja surówki, Ŝelazostopów, Ŝeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO Nie dotyczy działania 1.6, 1.7, 2.4 A Produkcja statków i łodzi Z Produkcja statków i konstrukcji pływających NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Nie dotyczy działania 1.6, 1.7, 2.4 A Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi z wyłączem: naprawa i konserwacja łodzi sportowych i wycieczkowych 35 SEKCJA D WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 35.1 Wytwarza, przesyła, dystrybucja i handel energią elektryczną Z Handel energią elektryczną 35.2 Wytwarza paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym SEKCJA G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE - Nie dotyczy działania 1.4A, 1.7 i 2.4A. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 45.1 SprzedaŜ hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączem motocykli Z SprzedaŜ hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z SprzedaŜ hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączem motocykli 45.3 SprzedaŜ hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączem motocykli Z SprzedaŜ hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączem motocykli Z SprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączem motocykli Z SprzedaŜ hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaŝ hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI z wyłączem: naprawa i konserwacja motocykli 46.1 SprzedaŜ hurtowa realizowana na zlece Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą płodów rolnych, Ŝywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

5 Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą drewna i materiałów budowlanych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą wyrobów tekstylnych, odzieŝy, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaŝy pozostałych określonych towarów Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą towarów róŝnego rodzaju 46.2 SprzedaŜ hurtowa płodów rolnych i Ŝywych zwierząt Z SprzedaŜ hurtowa zboŝa, przetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Z SprzedaŜ hurtowa kwiatów i roślin Z SprzedaŜ hurtowa Ŝywych zwierząt Z SprzedaŜ hurtowa skór Z SprzedaŜ hurtowa owoców i warzyw SprzedaŜ hurtowa Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z SprzedaŜ hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Z SprzedaŜ hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych SprzedaŜ hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych A SprzedaŜ hurtowa napojów alkoholowych B SprzedaŜ hurtowa napojów bezalkoholowych Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów tytoniowych Z SprzedaŜ hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Z SprzedaŜ hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Z SprzedaŜ hurtowa pozostałej Ŝywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Z SprzedaŜ hurtowa wyspecjalizowana Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych SprzedaŜ hurtowa artykułów uŝytku domowego Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów tekstylnych Z SprzedaŜ hurtowa odzieŝy i obuwia Z SprzedaŜ hurtowa elektrycznych artykułów uŝytku domowego Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Z SprzedaŜ hurtowa perfum i kosmetyków Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Z SprzedaŜ hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Z SprzedaŜ hurtowa zegarków, zegarów i biŝuterii Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych artykułów uŝytku domowego SprzedaŜ hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Z SprzedaŜ hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Z SprzedaŜ hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do go SprzedaŜ hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposaŝenia Z SprzedaŜ hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposaŝenia Z SprzedaŜ hurtowa obrabiarek Z SprzedaŜ hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inŝyrii lądowej i wodnej Z SprzedaŜ hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

6 Z SprzedaŜ hurtowa mebli biurowych Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaŝ hurtowa Z SprzedaŜ hurtowa paliw i produktów pochodnych Z SprzedaŜ hurtowa metali i rud metali Z SprzedaŜ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŝenia hydraulicznego i grzejnego Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów chemicznych Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych półproduktów Z SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu Z SprzedaŜ hurtowa wyspecjalizowana 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI SprzedaŜ detaliczna prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna prowadzona w z przewagą Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Pozostała sprzedaŝ detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach SprzedaŜ detaliczna Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z SprzedaŜ detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna pozostałej Ŝywności prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.4 SprzedaŜ detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów uŝytku domowego prowadzona w 47.6 SprzedaŜ detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna ksiąŝek prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w

7 Z SprzedaŜ detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.7 SprzedaŜ detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna odzieŝy prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, Ŝywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna zegarków, zegarów i biŝuterii prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w Z SprzedaŜ detaliczna artykułów uŝywanych prowadzona w 47.8 SprzedaŜ detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Z SprzedaŜ detaliczna Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Z SprzedaŜ detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieŝy i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Z SprzedaŜ detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Z SprzedaŜ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŝy wysyłkowej lub Internet Z Pozostała sprzedaŝ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami SEKCJA K DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 64.1 Pośrednictwo pienięŝne Z Działalność banku centralnego Z Pozostałe pośrednictwo pienięŝne Z Działalność holdingów finansowych Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Leasing finansowy 65 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 65.1 Ubezpieczenia Z Ubezpieczenia na Ŝycie Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Z Reasekuracja Z Fundusze emerytalne DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Zarządza rynkami finansowymi Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.2 Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowam posionych strat

8 Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Z Działalność związana z zarządzam funduszami

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 26 maja 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 306 452 100% 2 Nazwa firmy 3 306 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA część I CZYLI PROCES APLIKOWANIA O DOTACJĘ WSPÓŁFINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI ZASADY BUDOWY KLASYFIKACJI. Przedmowa

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI ZASADY BUDOWY KLASYFIKACJI. Przedmowa ZAŁĄCZNIK POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI 1. Zasady Budowy Klasyfikacji 2. Schemat klasyfikacji 3. Wyjaśnienia PKD 2007 4. Klucze powiązań PKD 2004-PKD 2007 oraz PKD 2007-PKD 2004 ZASADY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) 1 z 486 2013-09-21 21:18 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej.

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej. Upadłości firm w 204 r. Po trzech kwartałach 204 r. zanotowaliśmy 640 upadłości firm, co oznacza 4% spadek liczby ogłaszanych firm w stosunku do analogicznego okresu 203 r, kiedy ogłoszono 744 upadłości

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO

Wyjaśnienia ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO Sekcja ta obejmuje wytwarzanie produktów rolniczych i leśnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie: - uprawy i hodowli roślin, równieŝ upraw leśnych,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 82037. DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000508018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

Oferta Spółki na sprzedaż. Offer for company for sale. SAWA DWA Spółka Komandytowa

Oferta Spółki na sprzedaż. Offer for company for sale. SAWA DWA Spółka Komandytowa Oferta Spółki na sprzedaż Offer for company for sale Nazwa SAWA DWA Spółka Komandytowa Forma prawna/ Legal form Spółka Komandytowa / limited partnership Data założenia / Date of deed 01.03.2013 of association

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18953. BOOKSYSTEM PIOTR I JÓZEF WOJCIE- SZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000496214. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli 36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli - lakierowanie, pozłacanie, malowanie mebli, - restaurowanie i renowację mebli. - wykończania, włączając tapicerowanie krzeseł i pozostałych mebli

Bardziej szczegółowo

Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie Grupa ta obejmuje uprawy rolne inne niż wieloletnie, tj.: uprawę roślin,

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 28 / 2008 k

Raport bieŝący nr 28 / 2008 k Strona 1 z 5 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieŝący nr 28 / 2008 k Data sporządzenia: 2008-12-11 Skrócona nazwa emitenta PZ CORMAY S.A. Temat korekta raportu bieŝącego 28/2008 z dnia 9 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo