PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2014 2015"

Transkrypt

1 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY ŹRÓDŁA PLANOWANIA: I. Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2014/2015: - Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. - Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki, - Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach, - Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Hasło na rok szkolny 2014/2015: Rok Szkoły Zawodowców. II. kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji w poradniach psychologiczno pedagogicznych: Promowana jest wartość edukacji; Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju; III. wnioski z ewaluacji wewnętrznej poradni za rok ubiegły; IV. indywidualne sprawozdania i wnioski pracowników za pracę w roku szkolnym 2012/2013.Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. V. wnioski WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PORADNI NADZORU PEDAGOGICZNEGO w ROKU DSZKOLNYM 2013/2014: 1. Stałe rozpoznawanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia się, motywowanie i mobilizacja nauczycieli do uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji oraz umiejętności potrzebnych w pracy specjalisty poradni psychologiczno pedagogicznej. Poszerzenie kwalifikacji do pracy: z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi, z dziećmi niedowidzącymi bądź niewidomymi, z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Pozyskanie dodatkowych środków na doskonalenie. 2. Powołanie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, praca w tych zespołach. Wyposażenie gabinetów pod kątem pracy z małym dzieckiem. 3. Zakup sprzętu Biofeedback, doskonalenie pracowników, rozpoczęcie systematycznej terapii. 4. W odpowiedzi na uzyskane dane z ankiet w ubiegłym roku szkolnym, dotyczących propozycji współpracy poradni i szkoły, aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym, odpowiadanie na potrzeby szkół, przedszkoli i domu dziecka. 5. Promowanie wartości edukacji, a w związku z przypadającą w roku 2014 czterdziestą piątą istnienia naszej poradni, promocja placówki w środowisku, informowanie społeczności lokalnej o osiągnięciach naszej placówki. 6. Wykorzystywanie wiedzy i kompetencji uzyskanych przez nauczycieli poradni do podnoszenia jakości pracy placówki, prowadzenia wielospecjalistycznej terapii i wsparcia psychologicznego, przyjmowanie większej ilości dzieci i młodzieży na terapię krótkoterminową. 7. Stworzenie listy używanych testów diagnostycznych, analizy ich przydatności oraz opracowanie listy potrzeb. 8. Rozpoznanie zapotrzebowania terenu na bezpośrednią pomoc psychologicznopedagogiczną specjalistów poradni, opracowanie druków wniosków porządkujących terminowość planowania i udzielania pomocy. 9. Realizacja warsztatowa programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców dla kilku grup rodziców, gdyż te zajęcia wpisują się w priorytety zadań MEN w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy słownej. 1

2 10. Kontynuowanie badań przesiewowych dzieci z klas I III szkół podstawowych w kierunku ryzyka dysleksji rozwojowej i wsparcie w tym zakresie nauczycieli tych klas, a rodziców w udzielaniu wczesnej pomocy dziecku w nauce w domu. 11. Konieczny jest przegląd i uzupełnienie zabawek i pomocy terapeutycznych, modernizacja kącika dla małych dzieci w poczekalni. 12. Niezbędna jest organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci młodszych poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji, opracowania metod pracy. 13. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym z ORE oraz innymi poradniami psychologiczno - pedagogicznymi przygotowanie do realizacji programu SORE, realizacja wspólnych projektów. Lp. Zadania Termin realizacji Realizatorzy zadań Uwagi TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY: psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna 1 Prowadzenie na terenie poradni terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży: - indywidualnej - grupowej Koordynatorzy Michał Wawrzyniak,. Joanna Skora Terapia krótkoterminowa do 3 mies. Terapia całoroczna Specjaliści poszczególnych Pracowni W zależności od zgłoszonych potrzeb 2. Korekcja i terapia wad wymowy dzieci i młodzieży w różnym wieku zajęcia indywidualne. Logopeda 3. Korekcja i terapia wad wymowy: - dzieci i młodzież w różnym wieku, Terapia indywidualna lub w małych grupach Logopeda, psycholog, pedagog Wg zgłoszeń 4. Realizacja programu edukacyjno terapeutycznego Ortograffiti oraz Ortograffiti z Bratkiem wydawnictwa Operon oraz TPD dla uczniów z dysleksją rozwojową, dysortografią lub z dysgrafią. terapia w grupach wiekowych szkolą podstawowa, gimnazjum Pedagodzy Poradni wg zgłoszeń szkoła podstawowa, gimnazjum 5. Terapia metodą Biofeedback Zgłoszenia rodziców Przygotowani specjaliści Wg zgłoszeń II półrocze 6. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci powołanie zespołów, prowadzenie. Zgłoszenia rodziców Przygotowani specjaliści, wg potrzeb 2

3 Prowadzenie warsztatów dla uczniów zdolnych. 7. Realizacja programu Wykorzystam swoją szansę Terapia przez sztukę, muzykoterapia - Arteterapia Terapia krótkoterminowa Logopeda, pedagodzy, psycholodzy przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum Warsztaty rozwijające myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów 8. Terapia psychologiczna Psychoedukacja- dzieci i młodzież, rodzice Terapia rodzin Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Terapia krótkoterminowa oraz psychoedukacja wg potrzeb Psycholodzy Logopeda 9. Korekcja wad wymowy u dzieci i młodzieży. Terapia dzieci z wadą słuchu. Wg zgłoszeń We współpracy z innymi specjalistami poradni DORADZTWO Koordynator: Jadwiga Wolak-Wawrzyniak 1. Pomoc psychologiczno pedagogiczna pomoc nauczycielom w interpretacji opinii, organizacji pracy z uczniem, pisaniem programów, itp. Doradztwo w zakresie organizacji pomocy dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, pomoc w wypełnianiu dokumentów, pozyskiwanie funduszy, wyznaczanie specjalistów do konsultacji, itp. Doradztwo w zakresie specyficznych problemów w pisaniu i czytaniu uczniom, rodzicom i nauczycielom. cały rok Wybrani specjaliści cały rok Wybrani specjaliści cały rok Wybrani specjaliści 3

4 Doradztwo w zakresie problemów wychowawczych, ADHD, zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego, pracy z dzieckiem autystycznym, itp. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci i uczniów zdolnych. cały rok, wg potrzeb Wybrani specjaliści 2. Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych dotyczące rozwiązywania indywidualnych problemów wychowawczych, w motywowaniu uczniów do pracy, w diagnozowaniu problemów szkół i placówek. cały rok j. w. 3. Porady indywidualne dla rodziców po badaniach i bez badań, zgodnie z zapotrzebowaniem. j. w. Specjaliści Doradztwo zawodowe uczniom, rodzicom, nauczycielom, pedagogom szkolnym i szkolnym doradcom zawodowym. Prowadzenie stałych i doraźnych punktów diagnostyczno-konsultacyjnych (zgodnych z zapotrzebowaniem) oraz spotkań z rodzicami i nauczycielami na terenie placówek. Doradztwo indywidualne na terenie przedszkola lub poradni nauczycielkom przedszkoli w sprawach wychowawczych i edukacyjnych. j. w. j. w. Doradcy zawodowi i inni specjaliści poradni pedagodzy Pedagodzy, psycholodzy Wg zapotrzebowania szkół i placówek Mediacje, negocjacje w sytuacjach konfliktowych Mediator, psycholodzy 7. Wczesna interwencja kryzysowa Specjaliści poradni, w tym szczególnie psycholodzy 8. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uczniów i rodziców w wybranych szkołach. Specjaliści poradni Wg zgłoszeń 9. Opracowywanie i promocja materiałów informacyjnych i szkoleniowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Wszyscy 4

5 10. Prowadzenie strony internetowej oraz strony BIP Aktualizacja Wyznaczone osoby PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMIÓW WYCHOWAWCZYCH Koordynator: Małgorzata Grzelińska Tomczak Szkolenia w ramach Grupy Wsparcia dla Nauczycieli i Pedagogów Szkolnych Szkoła dla rodziców i wychowawców Organizacja warsztatów kształcących umiejętności wychowawcze nauczycieli i wychowawców Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz innych, na zaproszenie dyrektorów szkół i placówek Konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli - profilaktyka wad wymowy Warsztatowe zajęcia psychoedukacyjne i kształcące umiejętności wychowawcze dzieci i młodzieży, usprawniające proces uczenia się. Warsztaty dla uczniów klas I szkół podstawowych Twoje prawa. Realizacja programów profilaktycznych. Spotkania z rodzicami, warsztaty dla wychowawców, warsztaty i ankiety diagnostyczne dla uczniów. Realizacja programu psychoedukacyjno terapeutycznego Ortograffiti dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty profilaktyczno edukacyjne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych wg programu własnego Zagrożenia płynące z Internetu. Program własny edukacyjno wychowawczy Rozmawiajmy ze sobą dla uczniów gimnazjum Caly rok XI- IV 2014/2015 Na zaproszenia dyrektorów szkół, przedszkoli i domu dziecka cały rok X V.2015 IX XI 2014r. IX 201 -VI 2015 XI 2014 IV 2015 XI 2014 IV 2015 Psycholodzy i pedagodzy poradni wg tematyki psycholodzy Wszyscy specjaliści, wg potrzeb Logopeda, psycholog Specjaliści poradni., wg potrzeb pedagodzy pedagodzy Pedagodzy pedagodzy Psycholog, pedagog Tematyka i forma spotkań do uzgodnienia 5

6 11 12 Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży:- integracyjne, integracyjnoadaptacyjne dla klas I,- negocjacyjnointegracyjne w klasach sprawiających szczególne trudności wychowawcze, realizacja programów profilaktycznoterapeutycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych. Mediacje dotyczące uczniów, sposób rozwiązywania sporów pedagodzy Mediator - pedagog 13. Porady indywidualne dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze, z trudnościami w nauce, dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, dzieci w okresie dojrzewania, dzieci przewlekle chorych, z dysfunkcjami rozwojowymi oraz w sytuacjach kryzysowych, po badaniach diagnostycznych, cały rok Logopeda, psycholog, pedagog, dyrektor 14. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, fundacjami i stowarzyszeniami, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, z pełnomocnikiem wojewody ds. narkotyków, z organem prowadzącym. cały rok Pracownicy Pracowni 15. Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych w sprawach przekazania szczegółowych informacji na temat zadań poradni, aktualnych przepisów prawa oświatowego dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor, współ DIAGNOZA psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna Koordynator Magdalena Wrzesińska Patrzyk 1. Diagnozowanie: - specyficznych trudności w nauce, - niespecyficznych problemów dydaktycznych, - szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży, - problemów logopedycznych, -ogólnych możliwości intelektualnych, - dojrzałości szkolnej cały rok wg zgłoszeń Pracownicy Pracowni, merytoryczni Poradni 6

7 Diagnoza medyczna Na potrzeby zespołu orzekającego Lekarz- konsultant 2. Przesiewowe badania słuchu programem Słyszę, wg zgłoszeń Logopeda 3. Badania rozumienia mowy i słuchu fonemowego Logopeda, pedagodzy 4. Przesiewowe badania mowy Opiniowanie w sprawach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym zadań poradni. Wydawanie opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Wydawanie opinii w sprawie dostosowania warunków i form sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Stała aktualizacja narzędzi diagnozy, współpraca z ORE oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, opracowania własne. Diagnozowanie problemów wychowawczych, emocjonalnych, ADHD, zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego, zagrożenia uzależnieniem, wg zgłoszeń, wg zgłoszeń Na bieżąco, wg terminarza Na bieżąco, wg terminarza Logopeda merytoryczni Poradni merytoryczni Poradni pedagodzy, współpracujący logopeda pedagodzy, dyrektor, przewodniczący WDN, pedagodzy, logopeda 10. Wydawanie opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka pedagodzy, logopeda 7

8 11. Udział w Zespołach Orzekających w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem. Wg zgłoszeń pedagodzy, logopeda POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEYM koordynator : Danuta Rabuczewska Łozowska Lp. Zadania Termin realizacji Realizatorzy zadań Uwagi Terapia Udzielanie pomocy dzieciom od 0 do 3 lat oraz dzieci z szeroko pojętą niepełnosprawnością: pedagodzy, logopeda zapotrzebowania rodziców i środowiska ogólnorozwojowa terapia; X 2014 V 2015 Psycholog Oligofrenopedagodzy - terapia wad wymowy, terapia logopedyczna; szkolny logopeda 1. - grupa dla dzieci z niepełnosprawnościami XI 2014 V 2015 specjaliści - Psychoterapia dzieci z szeroko rozumianymi zaburzeniami rozwojowymi KONFERENCJA METODYCZNA Edukacja włączajaca. III 2015r. Dyrektor oligofrenopedagodzy Warsztaty dla nauczycieli pracującymi z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie programów IPET. II 2015r. 8

9 Doradztwo w zakresie doboru szkół dla osób z niepełnosprawnością. Doradztwo Doradca zawodowy pedagodzy, logopeda 2. Konsultacje dla rodziców, opiekunów, nauczycieli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. szkolny Wszyscy Pracowni Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Psycholog, pedagog Konferencja dla nauczycieli Organizacja pracy z uczniem niepełnosprawnym w przedszkolu i szkole Profilaktyka W II półroczu, w zależności od przyjętego przez radę pedagogiczną terminu Wszyscy poradni Popularyzacja wiedzy z zakresu stymulacji rozwoju dziecka (artykuły, spotkania z nauczycielami, rodzicami w zależności od zapotrzebowania środowiska) Funkcjonowanie zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. szkolny szkolny Wszyscy Wszyscy 3. Nawiązanie współpracy z lekarzami rodzinnymi i pediatrami w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych specyficznych dla autyzmu. Dyrektor, wicedyrektor Współpraca z lekarzem psychiatrą dziecięcym i innymi specjalistami w zakresie wczesnej diagnozy dzieci z podejrzeniem nieprawidłowości rozwojowych. szkolny, w zależności od zapotrzebowania środowiska 9

10 Spotkania informacyjne na temat prawidłowości i zaburzeń w rozwoju mowy. Instruktaż do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w zakresie rozwijania mowy. w zależności od zapotrzebowania środowiska Wszyscy członkowie pracowni Opracowywanie indywidualnych programów pracy terapeutycznej z dzieckiem. Wizyty diagnozujące w wybranych wg zgłoszonych potrzeb domach dzieci niepełnosprawnych realizujących nauczanie indywidualne w rożnym stopniu rozwoju. Eurosiertoctwo pomoc psychologiczno pedagogiczna dzieciom i rodzinom. Reintegracja- powrót z zagranicy diagnoza problemu dziecka, pomoc psychologiczno pedagogiczna, opiniowanie, współpraca ze szkołą. Specjaliści Psycholog, pedagog lub logopeda Psycholog, pedagog Psycholog, pedagog Diagnoza Diagnoza osób z szeroko pojętą niepełnosprawnością: - diagnoza psychologiczna; - diagnoza pedagogiczna; - diagnoza logopedyczna. szkolny wg zgłoszeń Wszyscy Pracowni DORADZTWO I INFORMACJA ZAWODOWA Odpowiedzialna : JOANNA SIKORA Lp. DORADZTWO Zadania Termin realizacji Realizatorzy zadań Uwagi 1 Doradztwo edukacyjno zawodowe dla uczniów gimnazjum i szkół ponad- gimnazjalnych. Doradca zawodowy i współ 2 Konsultacje i doradztwo dla j.w. 10

11 rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielania informacji o szkołach i zawodach. 3 Porady indywidualne, zgodnie z zapotrzebowaniem, dotyczące wyboru poziomu kształcenia ponadgimnazjalnego, określania preferencji zawodowych, uzyskania informacji o szkołach, profilach, studiach wyższych Doradca zawodowy, współ Realizacja programu własnego - Program Doradztwa Zawodowego 4 5 Zajęcia zawodoznawcze dla uczniów klas II, III gimnazjum: Poznaję zawody klas III gimnazjum: Kim będę klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych: Planuję zawód Porady dla nauczycieli wychowawców uczniów klas III gimnazjum oraz szkolnych doradców zawodowych i pedagogów szkolnych. Styczeń - kwiecień 2015r. W zależności od potrzeb Doradcy Zawodowi, współ Doradca zawodowy, psycholog Wg zgłoszeń i planu pracy doradców 6 Udział w Powiatowych lub wojewódzkich Targach lub Konferencji Zawodoznawczej Organizacja konferencji zawodowej w poradni dla nauczycieli i rodziców Marzec 2015r. Kwiecień 2015r Doradcy zawodowi DIAGNOZA 7 1. Domowe wizyty diagnostyczne w indywidualnych przypadkach na wniosek rodzica 2. Diagnoza indywidualnych przypadków w przedszkolu lub szkole na wniosek placówki, za zgodą rodziców. 3.Wydawanie opinii Styczeń czerwiec 2015r. j.w. 11

12 o pierwszeństwie przyjęcia do klasy I szkoły ponadgim. uczniów z ograniczeniami zdrowotnymi, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali równorzędną ilość punktów oraz opinii o kontynuowaniu nauki przez uczniów, którzy ukończyli 15 lat, a nie rokują ukończenia nauki w szkole ogólnodostępnej, w oddziale przysposabiającym do pracy. Wszyscy specjaliści Specjaliści poradni Badania przesiewowe dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach: przesiewowe badania mowy, słuchu, ryzyka dysleksji rozwojowej oraz na potrzeby poradnictwa zawodowego. Indywidualne badania predyspozycji zawodowych Udział w Zespołach Orzekających w sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z ograniczeniami 9. zdrowotnymi do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, analiza diagnozy lekarskiej przedłożonej w Poradni przez rodzica Współpraca ze szkołami terenu działania poradni, z Krajowym 10. Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Powiatowym Urzędem Pracy, z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, OHP, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Kuratorium Oświaty, Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego, itp. 11. Szkolenia własne oraz szkolenia w zakresie planu WDN z zakresu orientacji zawodowej. Wg zgłoszeń Doradca zawodowy, współpraca z psychologiem Doradca zawodowy, psycholog, pedagog Doradca zawodowy i współ KOWEZiU, WOM, MODN i inne instytucje doskonalące i dokształcające. 12. Ogólnopolski Tydzień Kariery IV V 2015r Pracownicy Pracowni 12

13 INNE ZADANIA - odpowiedzialny dyrektor Poradni 1. Doposażenie poradni w niezbędne pomoce diagnostyczne i terapeutyczne. 2. Uzupełnienie dokumentacji poradni na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Opolu 3. Zwiększenie działań w zakresie popularyzacji pracy poradni i promocji placówki w środowisku. Wrzesień 2013 i w miarę zmieniających się przepisów Dyrektor, sekretariat Dyrektor, wszyscy Dyrektor, wszyscy 4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie profilaktyki. 5. Prowadzenie strony internetowej i stałą aktualizacja e-porady 6. Wydawanie pisemka edukacyjno informacyjnego dla rodziców i nauczycieli Moja Poradnia 7. Współpraca z organem prowadzącym w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność terapeutyczną i profilaktyczną poradni. 8. Realizacja planu WDN, informacja o dostępnych szkoleniach 9. Realizacja nadzoru pedagogicznego, planu ewaluacji oraz standardów kontroli zarządczej. 10. Współpraca w zespołach przy planowaniu i realizacji zadań statutowych oraz innych. 11. Gromadzenie informacji o lokalnym rynku pracy, o zawodach, prowadzenie bazy multimedialnej i literatury na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego., wg planu pracy zespołów Dyrektor, wszyscy Koordynator, wszyscy Koordynator, wszyscy Dyrektor, wszyscy Przewodniczący WDN dyrektor Dyrektor, koordynatorzy zespołów Doradcy zawodowi Plan przyjęty do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej uchwałą Nr II.2014/2015 w dniu r. 13

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych.

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych. Raport z ewaluacji Obszar : Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim. Zespół sporządzający

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września l991r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Materiały dla nauczycieli 1 Recenzent: mgr Joanna Wrona Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departament

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 SPIS TREŚCI: Rozdział I. Ogólna informacja o szkole s. 2 Rozdział II. Cele i zadania Zespołu Nr 21 s. 2 Rozdział III. Organy Zespołu Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo