PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2014 2015"

Transkrypt

1 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY ŹRÓDŁA PLANOWANIA: I. Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2014/2015: - Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. - Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki, - Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach, - Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Hasło na rok szkolny 2014/2015: Rok Szkoły Zawodowców. II. kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji w poradniach psychologiczno pedagogicznych: Promowana jest wartość edukacji; Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju; III. wnioski z ewaluacji wewnętrznej poradni za rok ubiegły; IV. indywidualne sprawozdania i wnioski pracowników za pracę w roku szkolnym 2012/2013.Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. V. wnioski WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PORADNI NADZORU PEDAGOGICZNEGO w ROKU DSZKOLNYM 2013/2014: 1. Stałe rozpoznawanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia się, motywowanie i mobilizacja nauczycieli do uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji oraz umiejętności potrzebnych w pracy specjalisty poradni psychologiczno pedagogicznej. Poszerzenie kwalifikacji do pracy: z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi, z dziećmi niedowidzącymi bądź niewidomymi, z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Pozyskanie dodatkowych środków na doskonalenie. 2. Powołanie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, praca w tych zespołach. Wyposażenie gabinetów pod kątem pracy z małym dzieckiem. 3. Zakup sprzętu Biofeedback, doskonalenie pracowników, rozpoczęcie systematycznej terapii. 4. W odpowiedzi na uzyskane dane z ankiet w ubiegłym roku szkolnym, dotyczących propozycji współpracy poradni i szkoły, aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym, odpowiadanie na potrzeby szkół, przedszkoli i domu dziecka. 5. Promowanie wartości edukacji, a w związku z przypadającą w roku 2014 czterdziestą piątą istnienia naszej poradni, promocja placówki w środowisku, informowanie społeczności lokalnej o osiągnięciach naszej placówki. 6. Wykorzystywanie wiedzy i kompetencji uzyskanych przez nauczycieli poradni do podnoszenia jakości pracy placówki, prowadzenia wielospecjalistycznej terapii i wsparcia psychologicznego, przyjmowanie większej ilości dzieci i młodzieży na terapię krótkoterminową. 7. Stworzenie listy używanych testów diagnostycznych, analizy ich przydatności oraz opracowanie listy potrzeb. 8. Rozpoznanie zapotrzebowania terenu na bezpośrednią pomoc psychologicznopedagogiczną specjalistów poradni, opracowanie druków wniosków porządkujących terminowość planowania i udzielania pomocy. 9. Realizacja warsztatowa programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców dla kilku grup rodziców, gdyż te zajęcia wpisują się w priorytety zadań MEN w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy słownej. 1

2 10. Kontynuowanie badań przesiewowych dzieci z klas I III szkół podstawowych w kierunku ryzyka dysleksji rozwojowej i wsparcie w tym zakresie nauczycieli tych klas, a rodziców w udzielaniu wczesnej pomocy dziecku w nauce w domu. 11. Konieczny jest przegląd i uzupełnienie zabawek i pomocy terapeutycznych, modernizacja kącika dla małych dzieci w poczekalni. 12. Niezbędna jest organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci młodszych poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji, opracowania metod pracy. 13. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym z ORE oraz innymi poradniami psychologiczno - pedagogicznymi przygotowanie do realizacji programu SORE, realizacja wspólnych projektów. Lp. Zadania Termin realizacji Realizatorzy zadań Uwagi TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY: psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna 1 Prowadzenie na terenie poradni terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży: - indywidualnej - grupowej Koordynatorzy Michał Wawrzyniak,. Joanna Skora Terapia krótkoterminowa do 3 mies. Terapia całoroczna Specjaliści poszczególnych Pracowni W zależności od zgłoszonych potrzeb 2. Korekcja i terapia wad wymowy dzieci i młodzieży w różnym wieku zajęcia indywidualne. Logopeda 3. Korekcja i terapia wad wymowy: - dzieci i młodzież w różnym wieku, Terapia indywidualna lub w małych grupach Logopeda, psycholog, pedagog Wg zgłoszeń 4. Realizacja programu edukacyjno terapeutycznego Ortograffiti oraz Ortograffiti z Bratkiem wydawnictwa Operon oraz TPD dla uczniów z dysleksją rozwojową, dysortografią lub z dysgrafią. terapia w grupach wiekowych szkolą podstawowa, gimnazjum Pedagodzy Poradni wg zgłoszeń szkoła podstawowa, gimnazjum 5. Terapia metodą Biofeedback Zgłoszenia rodziców Przygotowani specjaliści Wg zgłoszeń II półrocze 6. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci powołanie zespołów, prowadzenie. Zgłoszenia rodziców Przygotowani specjaliści, wg potrzeb 2

3 Prowadzenie warsztatów dla uczniów zdolnych. 7. Realizacja programu Wykorzystam swoją szansę Terapia przez sztukę, muzykoterapia - Arteterapia Terapia krótkoterminowa Logopeda, pedagodzy, psycholodzy przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum Warsztaty rozwijające myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów 8. Terapia psychologiczna Psychoedukacja- dzieci i młodzież, rodzice Terapia rodzin Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Terapia krótkoterminowa oraz psychoedukacja wg potrzeb Psycholodzy Logopeda 9. Korekcja wad wymowy u dzieci i młodzieży. Terapia dzieci z wadą słuchu. Wg zgłoszeń We współpracy z innymi specjalistami poradni DORADZTWO Koordynator: Jadwiga Wolak-Wawrzyniak 1. Pomoc psychologiczno pedagogiczna pomoc nauczycielom w interpretacji opinii, organizacji pracy z uczniem, pisaniem programów, itp. Doradztwo w zakresie organizacji pomocy dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, pomoc w wypełnianiu dokumentów, pozyskiwanie funduszy, wyznaczanie specjalistów do konsultacji, itp. Doradztwo w zakresie specyficznych problemów w pisaniu i czytaniu uczniom, rodzicom i nauczycielom. cały rok Wybrani specjaliści cały rok Wybrani specjaliści cały rok Wybrani specjaliści 3

4 Doradztwo w zakresie problemów wychowawczych, ADHD, zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego, pracy z dzieckiem autystycznym, itp. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci i uczniów zdolnych. cały rok, wg potrzeb Wybrani specjaliści 2. Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych dotyczące rozwiązywania indywidualnych problemów wychowawczych, w motywowaniu uczniów do pracy, w diagnozowaniu problemów szkół i placówek. cały rok j. w. 3. Porady indywidualne dla rodziców po badaniach i bez badań, zgodnie z zapotrzebowaniem. j. w. Specjaliści Doradztwo zawodowe uczniom, rodzicom, nauczycielom, pedagogom szkolnym i szkolnym doradcom zawodowym. Prowadzenie stałych i doraźnych punktów diagnostyczno-konsultacyjnych (zgodnych z zapotrzebowaniem) oraz spotkań z rodzicami i nauczycielami na terenie placówek. Doradztwo indywidualne na terenie przedszkola lub poradni nauczycielkom przedszkoli w sprawach wychowawczych i edukacyjnych. j. w. j. w. Doradcy zawodowi i inni specjaliści poradni pedagodzy Pedagodzy, psycholodzy Wg zapotrzebowania szkół i placówek Mediacje, negocjacje w sytuacjach konfliktowych Mediator, psycholodzy 7. Wczesna interwencja kryzysowa Specjaliści poradni, w tym szczególnie psycholodzy 8. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uczniów i rodziców w wybranych szkołach. Specjaliści poradni Wg zgłoszeń 9. Opracowywanie i promocja materiałów informacyjnych i szkoleniowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Wszyscy 4

5 10. Prowadzenie strony internetowej oraz strony BIP Aktualizacja Wyznaczone osoby PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMIÓW WYCHOWAWCZYCH Koordynator: Małgorzata Grzelińska Tomczak Szkolenia w ramach Grupy Wsparcia dla Nauczycieli i Pedagogów Szkolnych Szkoła dla rodziców i wychowawców Organizacja warsztatów kształcących umiejętności wychowawcze nauczycieli i wychowawców Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz innych, na zaproszenie dyrektorów szkół i placówek Konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli - profilaktyka wad wymowy Warsztatowe zajęcia psychoedukacyjne i kształcące umiejętności wychowawcze dzieci i młodzieży, usprawniające proces uczenia się. Warsztaty dla uczniów klas I szkół podstawowych Twoje prawa. Realizacja programów profilaktycznych. Spotkania z rodzicami, warsztaty dla wychowawców, warsztaty i ankiety diagnostyczne dla uczniów. Realizacja programu psychoedukacyjno terapeutycznego Ortograffiti dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty profilaktyczno edukacyjne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych wg programu własnego Zagrożenia płynące z Internetu. Program własny edukacyjno wychowawczy Rozmawiajmy ze sobą dla uczniów gimnazjum Caly rok XI- IV 2014/2015 Na zaproszenia dyrektorów szkół, przedszkoli i domu dziecka cały rok X V.2015 IX XI 2014r. IX 201 -VI 2015 XI 2014 IV 2015 XI 2014 IV 2015 Psycholodzy i pedagodzy poradni wg tematyki psycholodzy Wszyscy specjaliści, wg potrzeb Logopeda, psycholog Specjaliści poradni., wg potrzeb pedagodzy pedagodzy Pedagodzy pedagodzy Psycholog, pedagog Tematyka i forma spotkań do uzgodnienia 5

6 11 12 Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży:- integracyjne, integracyjnoadaptacyjne dla klas I,- negocjacyjnointegracyjne w klasach sprawiających szczególne trudności wychowawcze, realizacja programów profilaktycznoterapeutycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych. Mediacje dotyczące uczniów, sposób rozwiązywania sporów pedagodzy Mediator - pedagog 13. Porady indywidualne dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze, z trudnościami w nauce, dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, dzieci w okresie dojrzewania, dzieci przewlekle chorych, z dysfunkcjami rozwojowymi oraz w sytuacjach kryzysowych, po badaniach diagnostycznych, cały rok Logopeda, psycholog, pedagog, dyrektor 14. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, fundacjami i stowarzyszeniami, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, z pełnomocnikiem wojewody ds. narkotyków, z organem prowadzącym. cały rok Pracownicy Pracowni 15. Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych w sprawach przekazania szczegółowych informacji na temat zadań poradni, aktualnych przepisów prawa oświatowego dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor, współ DIAGNOZA psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna Koordynator Magdalena Wrzesińska Patrzyk 1. Diagnozowanie: - specyficznych trudności w nauce, - niespecyficznych problemów dydaktycznych, - szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży, - problemów logopedycznych, -ogólnych możliwości intelektualnych, - dojrzałości szkolnej cały rok wg zgłoszeń Pracownicy Pracowni, merytoryczni Poradni 6

7 Diagnoza medyczna Na potrzeby zespołu orzekającego Lekarz- konsultant 2. Przesiewowe badania słuchu programem Słyszę, wg zgłoszeń Logopeda 3. Badania rozumienia mowy i słuchu fonemowego Logopeda, pedagodzy 4. Przesiewowe badania mowy Opiniowanie w sprawach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym zadań poradni. Wydawanie opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Wydawanie opinii w sprawie dostosowania warunków i form sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Stała aktualizacja narzędzi diagnozy, współpraca z ORE oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, opracowania własne. Diagnozowanie problemów wychowawczych, emocjonalnych, ADHD, zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego, zagrożenia uzależnieniem, wg zgłoszeń, wg zgłoszeń Na bieżąco, wg terminarza Na bieżąco, wg terminarza Logopeda merytoryczni Poradni merytoryczni Poradni pedagodzy, współpracujący logopeda pedagodzy, dyrektor, przewodniczący WDN, pedagodzy, logopeda 10. Wydawanie opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka pedagodzy, logopeda 7

8 11. Udział w Zespołach Orzekających w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem. Wg zgłoszeń pedagodzy, logopeda POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEYM koordynator : Danuta Rabuczewska Łozowska Lp. Zadania Termin realizacji Realizatorzy zadań Uwagi Terapia Udzielanie pomocy dzieciom od 0 do 3 lat oraz dzieci z szeroko pojętą niepełnosprawnością: pedagodzy, logopeda zapotrzebowania rodziców i środowiska ogólnorozwojowa terapia; X 2014 V 2015 Psycholog Oligofrenopedagodzy - terapia wad wymowy, terapia logopedyczna; szkolny logopeda 1. - grupa dla dzieci z niepełnosprawnościami XI 2014 V 2015 specjaliści - Psychoterapia dzieci z szeroko rozumianymi zaburzeniami rozwojowymi KONFERENCJA METODYCZNA Edukacja włączajaca. III 2015r. Dyrektor oligofrenopedagodzy Warsztaty dla nauczycieli pracującymi z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie programów IPET. II 2015r. 8

9 Doradztwo w zakresie doboru szkół dla osób z niepełnosprawnością. Doradztwo Doradca zawodowy pedagodzy, logopeda 2. Konsultacje dla rodziców, opiekunów, nauczycieli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. szkolny Wszyscy Pracowni Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Psycholog, pedagog Konferencja dla nauczycieli Organizacja pracy z uczniem niepełnosprawnym w przedszkolu i szkole Profilaktyka W II półroczu, w zależności od przyjętego przez radę pedagogiczną terminu Wszyscy poradni Popularyzacja wiedzy z zakresu stymulacji rozwoju dziecka (artykuły, spotkania z nauczycielami, rodzicami w zależności od zapotrzebowania środowiska) Funkcjonowanie zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. szkolny szkolny Wszyscy Wszyscy 3. Nawiązanie współpracy z lekarzami rodzinnymi i pediatrami w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych specyficznych dla autyzmu. Dyrektor, wicedyrektor Współpraca z lekarzem psychiatrą dziecięcym i innymi specjalistami w zakresie wczesnej diagnozy dzieci z podejrzeniem nieprawidłowości rozwojowych. szkolny, w zależności od zapotrzebowania środowiska 9

10 Spotkania informacyjne na temat prawidłowości i zaburzeń w rozwoju mowy. Instruktaż do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w zakresie rozwijania mowy. w zależności od zapotrzebowania środowiska Wszyscy członkowie pracowni Opracowywanie indywidualnych programów pracy terapeutycznej z dzieckiem. Wizyty diagnozujące w wybranych wg zgłoszonych potrzeb domach dzieci niepełnosprawnych realizujących nauczanie indywidualne w rożnym stopniu rozwoju. Eurosiertoctwo pomoc psychologiczno pedagogiczna dzieciom i rodzinom. Reintegracja- powrót z zagranicy diagnoza problemu dziecka, pomoc psychologiczno pedagogiczna, opiniowanie, współpraca ze szkołą. Specjaliści Psycholog, pedagog lub logopeda Psycholog, pedagog Psycholog, pedagog Diagnoza Diagnoza osób z szeroko pojętą niepełnosprawnością: - diagnoza psychologiczna; - diagnoza pedagogiczna; - diagnoza logopedyczna. szkolny wg zgłoszeń Wszyscy Pracowni DORADZTWO I INFORMACJA ZAWODOWA Odpowiedzialna : JOANNA SIKORA Lp. DORADZTWO Zadania Termin realizacji Realizatorzy zadań Uwagi 1 Doradztwo edukacyjno zawodowe dla uczniów gimnazjum i szkół ponad- gimnazjalnych. Doradca zawodowy i współ 2 Konsultacje i doradztwo dla j.w. 10

11 rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielania informacji o szkołach i zawodach. 3 Porady indywidualne, zgodnie z zapotrzebowaniem, dotyczące wyboru poziomu kształcenia ponadgimnazjalnego, określania preferencji zawodowych, uzyskania informacji o szkołach, profilach, studiach wyższych Doradca zawodowy, współ Realizacja programu własnego - Program Doradztwa Zawodowego 4 5 Zajęcia zawodoznawcze dla uczniów klas II, III gimnazjum: Poznaję zawody klas III gimnazjum: Kim będę klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych: Planuję zawód Porady dla nauczycieli wychowawców uczniów klas III gimnazjum oraz szkolnych doradców zawodowych i pedagogów szkolnych. Styczeń - kwiecień 2015r. W zależności od potrzeb Doradcy Zawodowi, współ Doradca zawodowy, psycholog Wg zgłoszeń i planu pracy doradców 6 Udział w Powiatowych lub wojewódzkich Targach lub Konferencji Zawodoznawczej Organizacja konferencji zawodowej w poradni dla nauczycieli i rodziców Marzec 2015r. Kwiecień 2015r Doradcy zawodowi DIAGNOZA 7 1. Domowe wizyty diagnostyczne w indywidualnych przypadkach na wniosek rodzica 2. Diagnoza indywidualnych przypadków w przedszkolu lub szkole na wniosek placówki, za zgodą rodziców. 3.Wydawanie opinii Styczeń czerwiec 2015r. j.w. 11

12 o pierwszeństwie przyjęcia do klasy I szkoły ponadgim. uczniów z ograniczeniami zdrowotnymi, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali równorzędną ilość punktów oraz opinii o kontynuowaniu nauki przez uczniów, którzy ukończyli 15 lat, a nie rokują ukończenia nauki w szkole ogólnodostępnej, w oddziale przysposabiającym do pracy. Wszyscy specjaliści Specjaliści poradni Badania przesiewowe dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach: przesiewowe badania mowy, słuchu, ryzyka dysleksji rozwojowej oraz na potrzeby poradnictwa zawodowego. Indywidualne badania predyspozycji zawodowych Udział w Zespołach Orzekających w sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z ograniczeniami 9. zdrowotnymi do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, analiza diagnozy lekarskiej przedłożonej w Poradni przez rodzica Współpraca ze szkołami terenu działania poradni, z Krajowym 10. Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Powiatowym Urzędem Pracy, z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, OHP, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Kuratorium Oświaty, Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego, itp. 11. Szkolenia własne oraz szkolenia w zakresie planu WDN z zakresu orientacji zawodowej. Wg zgłoszeń Doradca zawodowy, współpraca z psychologiem Doradca zawodowy, psycholog, pedagog Doradca zawodowy i współ KOWEZiU, WOM, MODN i inne instytucje doskonalące i dokształcające. 12. Ogólnopolski Tydzień Kariery IV V 2015r Pracownicy Pracowni 12

13 INNE ZADANIA - odpowiedzialny dyrektor Poradni 1. Doposażenie poradni w niezbędne pomoce diagnostyczne i terapeutyczne. 2. Uzupełnienie dokumentacji poradni na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Opolu 3. Zwiększenie działań w zakresie popularyzacji pracy poradni i promocji placówki w środowisku. Wrzesień 2013 i w miarę zmieniających się przepisów Dyrektor, sekretariat Dyrektor, wszyscy Dyrektor, wszyscy 4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie profilaktyki. 5. Prowadzenie strony internetowej i stałą aktualizacja e-porady 6. Wydawanie pisemka edukacyjno informacyjnego dla rodziców i nauczycieli Moja Poradnia 7. Współpraca z organem prowadzącym w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność terapeutyczną i profilaktyczną poradni. 8. Realizacja planu WDN, informacja o dostępnych szkoleniach 9. Realizacja nadzoru pedagogicznego, planu ewaluacji oraz standardów kontroli zarządczej. 10. Współpraca w zespołach przy planowaniu i realizacji zadań statutowych oraz innych. 11. Gromadzenie informacji o lokalnym rynku pracy, o zawodach, prowadzenie bazy multimedialnej i literatury na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego., wg planu pracy zespołów Dyrektor, wszyscy Koordynator, wszyscy Koordynator, wszyscy Dyrektor, wszyscy Przewodniczący WDN dyrektor Dyrektor, koordynatorzy zespołów Doradcy zawodowi Plan przyjęty do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej uchwałą Nr II.2014/2015 w dniu r. 13

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016-2017 L.p. Zadania Formy realizacji 1. Diagnoza badania diagnostyczne: (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) celem określenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17 PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17 Członkowie Rady Pedagogicznej: Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.09.2016r. Dokumenty stanowiące

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2013/2014 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Działalność diagnostyczna

Działalność diagnostyczna OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni na rok szkolny 2017/2018 Niniejsza oferta zawiera propozycje działań Poradni

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 307 03 36 strona internetowa: www.poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1@ wp. pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI

ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI 19. 1. Zakres zadań pracowników pedagogicznych Poradni wynika z określonych celów i zadań Poradni zawartych w indywidualnych planach pracy oraz planach pracy

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Identyfikowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES ZADANIA TEMATYKA Diagnoza dzieci przedszkolnych i uczniów Diagnoza: Logopedyczna (na terenie PPP i przesiewowa na terenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Załącznik Nr 1 do Statutu G12 PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015 PPP.0320.01.2014.ET załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 8/2014 z dnia 15.09.2014 roku. PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2014/2015 Sformułowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Zadania szkół, poradni

Zadania szkół, poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Piaseczno, 22 lutego 2016 r. Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19)

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19) ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach (Statut 19) Podstawy prawne: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015 Zadania Forma realizacji Sposób/efekt realizacji Diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2016/2017 PPP.0350.02.2015.IS Września, dnia 12.09.2016r. ROCZNY PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2016/2017 Sformułowany w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

GABINET LOGOPEDYCZNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH PROPONUJE:

GABINET LOGOPEDYCZNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH PROPONUJE: Działalność GABINET LGPEDYCZNY PRADNI PSYCHLGICZN PEDAGGICZNEJ W GRLICACH PRPNUJE: I. dla dzieci: diagnozę i indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami mowy od najmłodszych lat przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Witam!

Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Witam! Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Witam! Maria Dębska Projekt zmian dotyczy rozporządzenia z 17 listopada 2010r Projekt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Szkoła Podstawowa im.władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach Dokument zawiera takie informacje jak: akty prawne, istotę pomocy psychologiczno- pedagogicznej, warunki,

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (jednolity

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik 11 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego,

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego, Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku. Rok szkolny 2013/2014 1

Plan pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku. Rok szkolny 2013/2014 1 Zadania Forma realizacji Sposób/efekt realizacji Diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo