POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA WYDZIAL INZYNIERII I OCHRONY SRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW. dla kierunku OCHRONA SRODOWISKA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA WYDZIAL INZYNIERII I OCHRONY SRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW. dla kierunku OCHRONA SRODOWISKA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA WYDZIAL INZYNIERII I OCHRONY SRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku OCHRONA SRODOWISKA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

2 Statystyka Wyklad, cwiczenia Jednostka: Katedra Inzynierii Energii Liczba godzin / tydzien 1W, 2C I 2 Status przedmiotu w programiestudiów: Przedmiot podstawowy, obowiazkowy na kierunku Ochrona Srodowiska. Podstawowe reguly obliczania prawdopodobienstw. Prawdopodobienstwo warunkowe i niezaleznosc zdarzen. Prawdopodobienstwo calkowite. Twierdzenie Bayesa. Pojecie zmiennej losowej funkcji gestosci. Przeglad najwazniejszych rozkladów i ich zastosowanie. Podstawowe statystyki próbkowe i ich rozklady. Podstawowe charakterystyki liczbowe. Wstepna analiza danych. Estymacja punktowa i przedzialowa. Testowanie hipotez parametrycznych. Jednokierunkowa analiza wariancji. Regresja prosta i korelacja. Poznanie podstawowych pojec i definicji oraz zdobycie podstaw z zakresu statystycznej analizy danych. Nabycie umiejetnosci poslugiwania sie metodami statystycznymi w opracowywaniu danych i analizach srodowiskowych; modelowania procesów i zjawisk w przyrodzie; przewidywania skutków zamierzonego oddzialywania na srodowisko. Wyklady, cwiczenia. Znajomosc podstaw matematyki z zakresu szkoly sredniej. Podreczniki z zakresu rachunku prawdopodobienstwa i statystyki matematycznej, materialy pomocnicze do cwiczen rachunkowych. Bez egzaminu. Bez zapisów. Tematyka zajec odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych 1. Aczel A.: Statystyka w zarzadzaniu. PWN, Warszawa Dabrowski A., Gnot S., Michalski A., Srzednicka J.: 15 godzin z pakietem Statgraphics. Wyd. AR we Wroclawiu, Wroclaw Gren J.: Statystyka matematyczna modele i zadania. PWN, Warszawa Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. WNT, Warszawa Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.: Rachunek prawdopodobienstwa i statystyka matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa Luszniewicz A., Slaby T.: Statystyka z pakietem komputerowym Statistica. PWN, Warszawa Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka elementy teorii i zadania. Wyd. AEWroclaw, Rao C.R.: Statystyka i prawda. PWN, Warszawa 1994.

3 Modelowanie w naukach o srodowiska Wyklad, laboratorium Jednostka: Katedra Chemii, Technologii Wody i Scieków Liczba godzin / tydzien 2W, 2L I 2 Przedmiot kierunkowy, obowiazkowy na kierunku Ochrona srodowiska. Modele fizyczne i laboratoryjne. Model konceptualny. Modele matematyczne i numeryczne. Rozwiazanie przyblizone symulacje. Kalibracja identyfikacja parametrów. Warunki brzegowe. Predykcja. Walidacja. Sposoby prezentowania wyników wizualizacja. Przyklady modelowania zjawisk zachodzacych w przyrodzie. Nabycie umiejetnosci modelowania procesów i zjawisk w przyrodzie; przewidywania skutków zamierzonego oddzialywania na srodowisko. Wyklady, cwiczenia laboratoryjne. Znajomosc zagadnien matematycznych w zakresie wykladanym w semestrze I i II. Podreczniki z zakresu modelowania, materialy pomocnicze do cwiczen laboratoryjnych. Bez egzaminu. Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej. Bez zapisów. Tematyka zajec odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych. 1. Forys U., Matematyka w biologii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa Holnicki-Szulc P., Modele propagacji zanieczyszczen atmosferycznych w zastosowaniu do ontroli k i sterowania jakoscia srodowiska, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa Markiewicz M., Podstawy modelowania rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Szymkiewicz R., Modelowanie matematyczne przeplywów w rzekach i kanalach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Uchmanski J., Klasyczna ekologia matematyczna, PWN, Warszawa Adamski W., Modelowanie systemów oczyszczania wód, PWN Warszawa 2002.

4 Ekotoksykologia Wyklad, cwiczenia Liczba godzin/zjazd: 2W, 2C I 6 Jednostka: Instytut Inzynierii Srodowiska Przedmiot kierunkowy, obowiazkowy dlakierunku Ochrona Srodowiska. Pojecie i klasyfikacja trucizn. Mechanizmy dzialania trucizn. Dawka. Mutagennosc, kancerogennosc i teratogennosc. Toksyny w srodowisku, ksenobiotyki. Intoksykacja srodowiska. Obrót, retencja, biokumulacja, biomagnifikacja i biotransformacja toksyn w srodowisku. Toksokinetyka i toksodynamika srodowiska. Eliminacja toksyn ze srodowiska. Detoksykacje i demutageneza. Testy i ocena toksycznosci. Analityka substancji toksycznych w srodowisku. Ryzyko zatrucia srodowiska. Antropogeniczne zródla toksyn. Prewencja intoksykacji. Uzyskanie umiejetnosci poslugiwania sie metodyka toksykologii w zakresie ochrony srodowiska; oceny potencjalnych zródel intoksykacji; racjonalnego i bezpiecznego stosowania substancji ekotoksycznych; oceny zatrucia i sposobów detoksykacji. Wyklady z wykorzystaniem przekazu multimedialnego, cwiczenia w formie zajec seminaryjnych. Podstawy chemii nieorganicznej i organicznej, biologii, biochemii, anatomii i fizjologii czlowieka, ekologii. Podreczniki i publikacje z zakresu toksykologii i ekotoksykologii. Bez egzaminu. Zapisy na zajecia i na egzamin: Bez zapisów. 1. Bezak-Mazur E., Elementy toksykologii srodowiskowej, Wydawnictwo Politechniki Swietokrzyskiej, Kielce Senczuk W., Toksykologia, PZWL, Warszawa Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall B., Podstawy ekotoksykologii, PWN Zakrzewski Z., Podstawy toksykologii srodowiska, PWN. Warszawa 5. Sadowska A. i in., Ekotoksykologia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Aiba S., Humprey A.E., Mills N.F., Inzynieria biochemiczna, WNT, Warszawa Chmiel A., Biotechnologia, podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, Warszawa PWN Stryer L., Biochemia, PWN, Warszawa 1986.

5 Polityka ochrony srodowiska Wyklad, cwiczenia Liczba godzin/zjazd: 1W, 1C I 3 Jednostka: Instytut Inzynierii Srodowiska,, Przedmiot kierunkowy, obowiazkowy dla kierunku Ochrona Srodowiska. Problemy strategiczne ochrony srodowiska na swiecie i w Polsce. Ochrona srodowiska, a polityka sektorowa w Unii Europejskiej. Polityka ekologiczna panstwa. Regionalne i lokalne strategie i programy ochrony srodowiska. Zasady i metody prognozowania w ochronie srodowiska.instrumenty administracyjne i rynkowe. Podzial kompetencji. Odpowiedzialnosc w ochronie srodowiska. Udzial spoleczenstwa w realizacji celów polityki srodowiskowej. Pozarzadowe organizacje ekologiczne w Polsce i na swiecie. Programy ochrony srodowiska. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Zapoznanie studenta ze zmianami w polityce ochrony srodowiska oraz uwarunkowaniami politycznymi i prawno-ekonomicznymi. Nauczenie tworzenia programów ochrony srodowiska na róznych poziomach. Przygotowanie do edukacji i ksztaltowania swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa. Wyklady, cwiczenia, Znajomosci podstaw ochrony srodowiska i ekonomii na poziomie akademickim. Podreczniki, materialy pomocnicze rozdawane podczas zajec. Bez egzaminu. Zapisy na zajecia i na egzamin Brak zapisów. 1. Lisiecka H. Prawo i polityka ochrony srodowiska, Wyd. Biuro Doradztwa Ekologicznego Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona srodowiska. Problemy spoleczne, ekonomiczne i prawne, PWN, Warszawa Alberski R. Polityka ochrony srodowiska w Polsce, Wroclaw Sitek M. Problemy ekologii w polityce prawnej i prawie Wspólnoty Europejskiej, Torun Perkowski M., Kiercel T.M., Finansowanie polityki ochrony srodowiska Unii Europejskiej, Wyd. Temida 2, 2005.

6 Planowanie przestrzenne Wyklad, cwiczenia, projekt Jednostka: Instytut Inzynierii Srodowiska Liczba godzin / tydzien 1W, 1C, 1P I 5 Przedmiot kierunkowy, obowiazkowy na kierunku Ochrona Srodowiska. Przestrzenne jednostki przyrodnicze. Ocena i waloryzacja krajobrazu. Struktura wladania i uzytkowania przestrzeni. Zasady ksztaltowania ekotonów. Gospodarowanie przestrzenia w róznych typach krajobrazu polityka przestrzenna, planowanie. System planowania przestrzenneg o w Polsce i jego organizacja. Dokumentacja planistyczna. Procedury korzystania z przestrzeni (analiza studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania, strategia rozwoju regionalnego, koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju). Planowanie przestrzenne jako narzedzie realizacji zasad zrównowazonego rozwoju i ochrony srodowiska. Skutki prawne planów zagospodarowania przestrzennego. Ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni. Obszary szczególnego prze znaczenia. Konflikty przestrzenne. Nabycie umiejetnosci identyfikacji rodzajów krajobrazu; wspólpracy z planistami; analizy i interpretacji dokumentów planistycznych; oceny skutków srodowiskowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; sporzadzania czesci przyrodniczej studiów uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wyklady, cwiczenia, projekt. Podstawy grafiki inzynierskiej, rysunku technicznego, ekologii i ochrony srodowiska. Przykladowe plany zagospodarowania przestrzennego. Bez egzaminu Brak zapisów Brak uwag. 1. Chmielewski J.M. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) wraz z aktami wykonawczymi. 3. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 233, poz oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392). 4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U poz 690, wraz z pózniejszymi zmianami.

7 Termiczna utylizacja odpadów Wyklad, laboratorium Jednostka: Instytut Inzynierii Srodowiska Liczba godzin/tydzien 2W E, 2L I 4 Przedmiot kierunkowy, obowiazkowy dla kierunku Ochrona Srodowiska. Odpady nosnikiem surowców i energii. Rys historyczny rozwoju instalacji spalania i pirolizy odpadów. Instalacje termicznej pirolizy tlenowej i beztlenowej odpadów komunalnych. Instalacje spalania odpadów przemyslowych i specjalnych. Piroliza i technologie kombinowane. Spalanie i piroliza jako elementy systemowej gospodarki odpadami. Analiza ekonomiczna podstawa wyboru wariantu realizowanej technologii. Oddzialywanie na srodowisko. Paleniska fluidyzacyjne (paleniska z warstwa stacjonarna oraz paleniska z warstwa cyrkulacyjna). Podstawowe wlasnosci fizykochemiczne odpadów (sklad morfologiczny; analiza elementarna; wlasnosci kaloryczne odpadów). Przetwarzanie odpadów na paliwo energetyczne (Stosowane technologie przerobu odpadów. Mozliwosci przetwarzania odpadów krajowych). Produkty procesów spalania (metale ciezkie i ich obecnosc w produktach stalych, wykorzystanie zuzla i popiolu). Odpady ciekle i ich charakterystyka. Uzyskanie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami, metod termicznej utylizacji odpadów, nowoczesnych urzadzen do ich utylizacji. Wyklady, cwiczenia laboratoryjne. Znajomosc techniki cieplnej na poziomie akademickim. Podreczniki i skrypty. Egzamin pisemny. Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. Bez zapisów 1. Kempa E.S.: Gospodarka odpadami miejskimi. Arkady, Warszawa Szymanski K.: Gospodarka i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, Wydawnictwo WSI, Koszalin Duszyc Z., Paluchiewicz Z.: Katalog maszyn i urzadzen do ut ylizacji odpadów, Instytut Gospodarki Odpadami, Katowice Piecuch T.: Utylizacja odpadów przemyslowych, Wydawnictwo WSI, Koszalin Bien J.: Niektóre aspekty zagospodarowania i utylizacji osadów sciekowych. Skrypt Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa Bien J.B., Bien J.D., Wystalska K., Problemy gospodarki osadowej w ochronie srodowiska. Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa Bien J.B., Bien J.D., Matysiak B., Gospodarka odpadami w oczyszczalniach scieków. Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa 1999.

8 Technologie bezodpadowe Wyklad, cwiczenia, projekt Liczba godzin /zjazd: 1W E, 2C, 1P I 5 Jednostka: Instytut Inzynierii Srodowiska,, Przedmiot kierunkowy, obowiazkowy dla kierunku Ochrona Srodowiska Wyszczególnienie odpadów powstajacych w róznych galeziach przemyslowych. Klasyfikacja i charakterystyka wytwarzanych odpadów. Przedstawienie ujemnego oddzialywania odpadów na srodowisko naturalne. Okreslenie definicji technologii bezodpadowych. Omówienie poszczególnych technologii bezodpadowych wykorzystywanych podczas procesów produkcyjnych i poprodukcyjnych. Przyklady wdrazanych technologii bezodpadowych w przemyslach: szklarskim, papierniczym, gumowym, tworzyw sztucznych, samochodowym, energetycznym, hutniczym, wydobywczym, cementowym i budowlanym Porównanie technologii bezodpadowych z technologiami konwencjonalnymi. Przedstawienie korzysci wynikajacych z zastosowania technologii bezodpadowych pod katem ochrony srodowiska naturalnego. Okreslenie zasad stosowanych podczas opracowywania i projektowania oraz wdrazania technologii bezodpadowych. Przedstawienie problemów zwiazanych z gospodarka odpadowa na swiecie. Uzyskanie wiedzy z zakresu najnowszych osiagniec technologicznych pozwalajacych na ograniczenie lub calkowite zagospodarowan ie powstajacych odpadów. Wyklad, cwiczenia z wykorzystaniem sprzetu audiowizualnego, cwiczenia projektowe. Znajomosc podstaw chemii, fizyki, matematyki i zasad projektowania. Schematy technologiczne i rysunki urzadzen stosowane w poszczególnych technologiach przedstawiane sa na foliach wraz z ich dokladnym opisem i zasada dzialania. Egzamin pisemny. Termin egzaminu ustalony przez Dziekana. Bez zapisów. 1. Jurasz F.: Kompleksowa gospodarka odpadami w gminie. Warszawa Ambrozewicz P.: Zwarty system zagospodarowywania odpadów. Wyd. Ekonomia i Srodowisko Bialystok Biedugnis S., Cholewinski J.: Optymalizacja gospodarowania odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Rosik Dulewska Cz.: Gospodarka surowcami wtórnym. PWN, Warszawa Zegadlo M.: Gospodarka odpadami komunalnymi. Wyd. Politechniki Swietokrzyskiej Kielce Wojciechowski A.: Zintegrowane systemy gospodarki odpadami komunalnymi. Fundusz Wspólpracy Warszawa 1998.

9 Zarzadzanie srodowiskiem w podmiotach gospodarczych Liczba godzin/tydzien Wyklad, cwiczenia 1W, 2C I Liczba punktów ECST: 3 Jednostka: Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery,, Przedmiot ogólny, obowiazkowy dla kierunku Ochrona Srodowiska. Zarzadzanie przedsiebiorstwem a koncepcja zrównowazonego rozwoju. Etyczne i socjologiczne aspekty ochrony srodowiska. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony srodowiska. Budowa nowoczesnego systemu zarzadzania srodowiskiem i jego ocena. Czysta produkcja jako filozofia i strategia ochrony srodowiska. Najlepsza dostepna technika jako cel wdrazania czystej technologii. Swiadectwo czystej produkcji jako forma dobrowolnego zobowiazania ekologicznego. Przedstawienie elementarnych podstaw systemów jakosci wprowadzanych w podmiotach gospodarczych celem zminimalizowania uciazliwosci dla srodowiska. Miedzynarodowe systemy jakosci: EMAS, ISO z serii 9000 i Elementy systemów jakosci, definicje, wdrazanie i funkcjonowanie systemów. Uzyskanie podstawowych wiadomosci z zakresu systemów srodowiskowych w podmiotach gospodarczych. Uzyskanie umiejetnosci rozumienia relacji miedzy produkcja i uslugami, a korzystaniem ze srodowiska; poslugiwania sie zasadami zrównowazonego rozwoju w dzialalnosci zawodowej. Wyklady, cwiczenia tablicowe. Znajomosc z zakresu podstawowych procesów srodowiskowych i przemyslowych. Podreczniki z zakresu technologii przemyslowych, normy ISO. Materialy pomocnicze rozdawane podczas wykladów i cwiczen. Bez egzaminu. Bez zapisów. 1. Paczuski R., Prawo ochrony srodowiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Poskrobko B., Zarzadzanie srodowiskiem, Polskie Wydawnictow Ekonomiczne,Warszawa Budnikowski A., Ochrona srodowiska jako problem globalny. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Pochylok R., Grudowski P., Szymanski R.: Zasady wdrazania systemu zarzadzania srodowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO Ekokonsultant, Gdansk Rothery B.: ISO i ISO 9000, Warszawa, Agencja Informacji Wydawniczych IPS, 1999, 6. PN-EN ISO : 2001, Systemy zarzadzania jakoscia -- Wymagania, 7. PN-EN ISO 14001: 2005, Systemy zarzadzania srodowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania.

10 Oczyszczanie gazów Wyklad, cwiczenia, projekt Jednostka: Katedra Inzynierii Energii Liczba godzin/tydzien 1W E, 1C, 1P II 5 Przedmiot kierunkowy, obowiazkowy na kierunku "Ochrona srodowiska". Analiza zaleznosci emisja/imisja i zagadnien rozprzestrzeniania zanieczyszczen w atmosferze Podzial metod oczyszczania gazów odlotowych. Podstawy teoretyczne procesów fizyko-chemicznych wykorzystywanych w technologiach odsiarczania spalin: absorpcja, adsorpcja, procesy z reakcja chemiczna, odpylanie, filtracja, bilans materialowy. Podzial metod odsiarczania spalin. Urzadzenia i aparaty wykorzystywane w technologiach odsiarczania spalin. Mokra metoda wapniakowa, wapienne odsiarczanie spalin: podstawy chemiczne, schemat technologiczny, aplikacje na swiecie, aplikacje w Polsce. Inne mokre metody odsiarczania spalin: podwójnie alkaliczna, Wellmana-Lorda, magnezytowe, firmy Walther. Suche metody odsiarczania spalin. Meto da pólsucha. Produkty koncowe i zagadnienia utylizacji odpadów. Wspólne usuwanie SO 2 i NO x z gazów odlotowych. Metody pierwotne redukcji emisji tlenków azotu z procesów spalania paliw. Uzyskanie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych i aplikacyjnychtechnologii odsiarczania i odazotowania spalin. Wyklady, cwiczenia rachunkowe i projektowe. Znajomosc matematyki, fizyki i chemii fizycznej zgodna z programem studiów. Podreczniki z zakresu inzynierii chemicznej oraz oczyszczania gazów odlotowych, materialy pomocnicze rozdawane podczas wykladów. Egzamin pisemny i ustny. Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. Nie sa wymagane. Tematyka zajec odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych. 1. Konieczynski J.: Oczyszczanie gazów odlotowych. Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice Kuropka J.: Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczen gazowych. Urzadzenia i techn ologie, Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw Kuropka J.: Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczen gazowych. Procesy podstawowe, Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw Warych J.: Oczyszczanie przemyslowych gazów odlotowych. WNT, Warszawa 1988.

11 Gospodarka osadowa w oczyszczalniach Wyklad, cwiczenia Jednostka: Instytut Inzynierii Srodowiska Liczba godzin/zjazd: 2W E, 2C II 5 Przedmiot kierunkowy, obowiazkowy dla kierunku Ochrona Srodowiska. Klasyfikacja procesów i urzadzen. Kondycjonowanie osadów sciekowych. Zageszczanie grawitacyjne i flotacyjne - urzadzenia. Stabilizacja osadów: tlenowa, beztlenowa - urzadzenia (komory stabilizacji tlenowej, osadniki gnilne, osadniki Imhoffa, WKF z, WKF o ). Odwadnianie osadów - urzadzenia (wirówki, prasy). Higienizacja osadów sciekowych. Ostateczne unieszkodliwianie osadów (maszyny i urzadzenia zwiazane z procesami: skladowania, kompostowania, suszenia, spalania). Cwiczenia: obliczanie zaleznosci miedzy objetoscia osadu a jego uwodnieniem, obliczanie ilosci osadów sciekowych powstajacych w poszczególnych etapach oczyszczania, przeliczanie bilansu masy osadu w oczyszczalniach scieków, ocena mozliwosci zagospodarowania osadów w zaleznosci od ich parametrów. Uzyskanie wiedzy dotyczacej wykorzystania procesów jednostkowych dla przeróbki i unieszkodliwiania powstajacych odpadów oraz umiejetnosci oceny i analizy pracy ciagów technologicznych. Wyklady z wykorzystaniem folii, cwiczenia rachunkowe. Znajomosc podstaw matematyki i fizyki, gruntowna wiedza z zakresu chemii i termodynamiki oraz procesów oczyszczania scieków komunalnych i przemyslowych.. Egzamin pisemny. Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. Bez zapisów. Brak uwag. 1. Kempa E.S.: Gospodarka odpadami miejskimi. Arkady, Warszawa Bien J.: Niektóre aspekty zagospodarowania i utylizacji osadów sciekowych. Skrypt Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa Bien J.B., Bien J.D., Wystalska K., Problemy gospodarki osadowej w ochronie srodowiska. Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa Bien J.B., Bien J.D., Matysiak B., Gospodarka odpadami w oczyszczalniach scieków. Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa Bien J., Osady sciekowe. Teoria i Praktyka, Wydawnictwa Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa 2002.

12 Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe Rodzaj zajec Cwiczenia seminaryjne Jednostka: Katedra Chemii, Technologii Wody i Scieków Kod przedmiotu liczba godzin/tydzien 2C Semestr III Liczba punktów ECTS 2 Opis przedmiotu w programie studiów Przedmiot kierunkowy, obowiazkowy na kierunku Ochrona srodowiska. Konsultacje dyplomowe: 1. Merytoryczne. 2. W zakresie przygotowania pracy magisterskiej: plan i cel pracy, przeglad literatury, metodyka badan wlasnych, opis teoretyczny, analiza wyników eksperymentalnych, dyskusja wyników, wnioski i propozycje dalszych badan, cytowania. 3. W zakresie prezentacji: wybór materialu do prezentacji, sposoby prezentacji, elementy retoryki, korzystanie ze srodków audiowizualnych, elementy erystyki, rózne style prowadzenia dyskusji, omówienie typowych bledów przy prezentacji prac projektowych i badawczych. Prezentacje dyplomantów: przeglad literatury, plan i realizacja pracy, merytoryczne przedstawienie wyników, autoreferat. Uzyskanie wskazówek dotyczacych merytorycznej oraz formalnej strony przygotowania pracy magisterskiej. Nabycie umiejetnosci przygotowania i prezentowania autoreferatu oraz prowadzenia dyskusji. Cwiczenia seminaryjne. Wymagana wiedza z zakresu Znajomosc zagadnien zwiazanych z tematem pracy magisterskiej. Znajomosc jezyka angielskiego. Pomoce audiowizualne Bez egzaminu. Zaliczenie na podstawie ustnych prezentacji oraz postepów w realizacji pracy Uwagi Tematyka zajec odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych Literatura 1. Schopenhauer A.: Sztuka prowadzenia sporów czyli dialektyka erystyczna. Sternik, Warszawa Wiszniewski A.: Jak przekonywujaco mówic i przemawiac. TEXT, Warszawa 1996.

13 Nazwa przedmiotu Finansowanie ochrony srodowiska Rodzaj zajec Wyklad, cwiczenia Jednostka: Katedra Chemii, Technologii Wody i Scieków Kod przedmiotu liczba godzin/tydzien 1W, 1 C Semestr III Liczba punktów ECTS 3 Przedmiot ogólny, obowiazkowy na kierunku Ochrona Srodowiska. Podstawy teoretyczne. System ochrony srodowiska: zasady ochrony srodowiska, organy administracji rzadowej wlasciwe w sprawach ochrony srodowiska. System finansowania przedsiewziec ekologicznych w Polsce. Znaczenie funduszy pozabudzetowych w systemie gospodarczym. Fundacje i ich rola. Pomoc zagraniczna i jej funkcje. Pojecie i klasyfikacja finansowania. Zródla finansowania projektów ekologicznych. Leasing. Koszt kapitalu przedsiebiorstwa. Rodzaje inwestycji ekologicznych.analiza ekonomiczna i finansowa projektów. Metoda wartosci biezacej netto NPV. Metody ekonomiczne wyceny srodowiska. Uzyskanie wiedzy ogólnej na temat inwestycji ekologicznych i mozliwosci ich finansowania, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wyklady, cwiczenia. Znajomosc podstaw z zarzadzania finansami w przedsiebiorstwie i podstawowych praw ekonomii oraz elementów srodowiskowych. Podreczniki i skrypty z finansów, materialy dotyczace funduszy UE, prawo ochrony srodowiska oraz materialy pomocnicze przedstawiane w czasie wykladów. Bez egzaminu. Bez zapisów 1. Bednarz J., Gostomski E.: Finansowanie dzialalnosci gospodarczej, Uniwersytet Gdanski, Gdansk Kawala J., Baginski T.: Sposób na finansowanie inwestycji komunalnych, LEMTECH, Kraków Nogalski B., Piwecki M.: Projektowanie przedsiewziec kapitalowych - inwestycje rzeczowe, TNOiK, Bydgoszcz Ostrowska E.: Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa Winpenny J.T.: Wartosc srodowiska. PWE, Warszawa

14 Informacja naukowo-techniczna Cwiczenia Jednostka: Katedra Chemii, Technologii Wody i Scieków Liczba godzin/tydzien 2C III 3 Przedmiot ogólny, obowiazkowy na kierunku Ochrona srodowiska. Rodzaje wydawnictw pozwalajacych na zapoznanie sie z literatura naukowa z dziedziny inzynierii i ochrony srodowiska, komputerowe bazy danych, metody doboru slów kluczowych, wyszukiwanie informacji naukowych na zadany temat. Umiejetnosc wyszukiwania informacji dotyczace konkretnych zagadnien w istniejacym systemie baz danych bibliotecznych ze szczególnym uwzglednieniem umiejetnosci doboru i laczenia slów kluczowych w celu uzyskania precyzyjnych informacji. Cwiczenia. Znajomosc podstawowego slownictwa z zakresu jezyka angielskiego oraz podstawowych zagadnien z zakresu ochrony srodowiska. Materialy dydaktyczne powielane, broszury informacyjne dotyczace sposobu i zakresu mozliwosci korzystania z bibliotecznych baz danych. Bez egzaminu. Zaliczenie. Nie sa wymagane. Tematyka zajec odpowiednia dla studentów studiów magisterskich przygotowujacych sie do realizacji prac dyplomowych.

15 PRZEDMIOTY OBIERALNE

16 Systemy ochrony srodowiska Wyklad, cwiczenia Jednostka: Instytut Inzynierii Srodowiska,, Przedmiot obieralny dla kierunku Ochrona Srodowiska. Kod przedmiot: Liczba godzin/zjazd: 2W, 2C II 4 System prawny w ochronie srodowiska. System ekonomiczny a ochrona srodowiska ekorozwój. Edukacja, opracowanie projektów edukacyjnych. System techniczny w ochronie srodowiska. Zachowawcza (konserwatorska) ochrona srodowiska. Ograniczenie zmian w srodowisku. Ograniczenie wytwarzania zanieczyszczen (technologie malo i bezodpadowe). Usuwanie (neutralizacja) powstalych odpadów (oczyszczanie scieków i gazów odlotowych). System kontrolii monitoringu. Rekultywacja srodowiska. Ochrona surowców. Ochrona srodowiska w zyciu codziennym. Zapoznanie studentów z wplywem systemu prawnego, ekonomicznego edukacyjnego i technicznego na efektywnosc ochrony srodowiska. Wyklady, cwiczenia. Znajomosci podstaw ochrony srodowiska i ekonomii na poziomie akademickim. Podreczniki, materialy pomocnicze rozdawane podczas zajec. Bez egzaminu. Wymagane zapisy na zajecia. 1. Lisiecka H. Prawo i polityka ochrony srodowiska, Wyd. Biuro Doradztwa Ekologicznego Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona srodowiska. Problemy spoleczne, ekonomiczne i prawne, PWN, Warszawa Alberski R. Polityka ochrony srodowiska w Polsce, Wroclaw Sitek M. Problemy ekologii w polityce prawnej i prawie Wspólnoty Europejskiej, Torun Perkowski M., Kiercel T.M., Finansowanie polityki ochrony srodowiska Unii Europejskiej, Wydawnictwo Temida, 2005.

17 Technologie biopaliw Wyklad, laboratorium Liczba godzin/tydzien 2W, 2L II 4 Jednostka: Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery Wydzial Inzynieri i Ochrony Srodowiska Przedmiot obieralny dla kierunku Ochrona Srodowiska Pojecie biomasy i odpadów biologicznych w aspekcie ich energetycznego wykorzystania. Spalanie i wspólspalanie biopaliw w swietle prawa Polski i UE. E Produkcja biomasy. Plantacje energetyczne. Klasyfikacja oraz sklad chemiczny biomasy. Metody oceny wlasciwosci biomasy jako substratu procesu spalania do celów energetycznych. Podstawy procesów pirolizy, zgazowania i spalania bi omasy. Technologie wykorzystania biomasy: proces odgazowania i zgazowania, wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej oraz paliwa do ogniw paliwowych. Organizacja procesu spalania i wspólspalania biomasy w kotlach energetycznych. Sklad chemiczny biomasy, a problemy eksploatacyjne kotlów. Wykorzystanie biomasy w elektroenergetyce technologie przygotowania i wspólspalania z weglem kamiennym ibrunatnym. Zapoznanie z zagadnieniami spalania i wspólspalania biomasy, jako wiodacego zródla energii odnawi alnej w Polsce. Zdobycie umiejetnosci i kompetencji w zakresie energetycznego wykorzystania biopaliw. Wyklady, cwiczenia laboratoryjne. Znajomosc matematyki, fizyki, chemii oraz procesu spalania paliw, zgodn a z programem studiów. Podreczniki i publikacje naukowe z zakresu energetycznego wykorzystania biomasy, laboratorium biomasy, rzeczywiste obiekty energetyczne. Bez egzaminu. Wymagane zapisy na zajecia. 1. Praca zbiorowa: Spalanie i wspólspalanie biopaliw stalych, Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw KUBICA K.: Termochemiczne przetwórstwo wegla i biomasy,wydawnictwo ICHPW, Zabrze Kraków Dyrektywy UE i Ustawy RP w sprawie strategii rozwoju energii ze zródel odnawialnych, rozporzadzenia ministra srodowiska

18 Procesy membranowe Wyklad, laboratorium Jednostka: Instytut Inzynierii Srodowiska Przedmiot obieralny na kierunku Ochrona Srodowiska. Liczba godzin/tydzien 2W, 2L II 4 Podstawy teoretyczne. Wykorzystanie technik separacji w ochronie i zarzadzaniu srodowiskiem. Membrany pólprzepuszczalne. Membranowe techniki rozdzialu: odwrócona osmoza, nanofiltracja, ultrafiltracja, mikrofiltracja, separacja (permeacja gazów/par, perwaporacja, destylacja membranowa, membrany ciekle, elektrodializa, elektrodejonizacja. Rodzaje modulów membranowych. Techniczne aspekty procesów membranowych, opory transportu w systemach membranowych, polaryzacja stezeniowa, fouling membran, sposoby prowadzenia strumieni w modulach membranowych. Zastosowanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu scieków, w biotechnologii srodowiskowej i w oczyszczaniu powietrza. Cwiczenia laboratoryjne. Formowanie i testowanie pólprzepuszczalnych membran obojetnych, wyznaczanie wielkosci charakteryzujacych ich wlasciwosci. Procesy biomembranowe w oczyszczaniu scieków obciazonych ladunkiem zanieczyszczen organicznych metoda fermentacja metanowa. Uzyskanie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych procesów membranowych, mozliwosci ich zastosowania w ochronie i zarzadzaniu srodowiskiem, formowania pólprzepuszczalnych membran obojetnych oraz sposoby wyznaczania charakterystyki transportowo separacyjnych membran. Wyklady, cwiczenia laboratoryjne. Znajomosc podstaw matematyki fizyki i chemii oraz gruntowna wiedza dotyczaca oczyszczania scieków komunalnych i przemyslowych a takze uzdatniania wody. Podreczniki i publikacje tematycznie zwiazane z podstawami procesów membranowych i mozliwoscia ich wykorzystania w ochronie srodowiska, materialy pomocnicze rozdawane podczas wykladów. Bez egzaminu. Wymagane zapisy na zajecia 1. Bodzek M., Bohdziewicz J., Konieczny K., Techniki membranowe w ochronie srodowiska, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice Narebska A., Membrany i membranowe techniki rozdzialu, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Torun Rautenbach R., Procesy membranowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Bodzek M., Konieczny K., Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody, Oficyna Wydawnicza Projprzem-Eko, Bydgoszcz 2005.

19 Czyste technologie Wyklad, cwiczenia, projekt Liczba godzin/zjazd: 1W, 2C, 1P II 4 Jednostka: Katedra Ogrzewnictwa Wentylacji i Ochrony Atmosfery Przedmiot obieralny dla kierunku Ochrona Srodowiska Najlepsze dostepne technologie w energetyce cieplnej. Analiza róznych paliw i urzadzen do ich spalania pod katem wplywu na srodowisko. Spalanie - podstawy teoretyczne, podstawy kinetyki spalania, metody organizacji procesów spalania dla róznych paliw, urzadzenia do spalania paliw, metody pólspalania i zgazowania paliw, podstawy termochemiczne procesów zgazowania i pólspalania, urzadzenia stosowane w procesach zgazowania i pólspalania paliw, podstawy termodynamiczne konwersji energii, rózne sposoby konwersji energii, sposoby wytwarzania energii i mozliwosci wplywania na poprawe sprawnosci obiegów energetycznych silowni cieplnych, silowni jadrowych, silowni gazowo-parowych, urzadzenia podstawowe i towarzyszace w elektrowniach, elektrocieplowniach i cieplowniach. Rozwiazywanie zadan w zakresie spalania zupelnego i calkowitego oraz niezupelnego i niecalkowitego róznych paliw. Uzyskanie wiedzy na temat podstaw teoretycznych i metod praktycznego dzialania w zakresie budowy i eksploatacji urzadzen cieplnych stosowanych w energetyce, cieplownictwie, inzynierii chemicznej i procesowej. Wyklady (z wykorzystaniem rzutnika, ewentualnie komputera), cwiczenia rachunkowe i projektowe. Znajomosc matematyki, fizyki, chemii, termodynamiki i mechaniki plynów zgodna z programem studiów. Podreczniki z zakresu energetyki cieplnej i jadrowej, gospodarki energia, inzynierii chemicznej i procesowej, tablice cieplne i matematyczno-fizyczne dostepne dla studentów w trakcie cwiczen rachunkowych. Bez egzaminu. Wymagane zapisy na zajecia. Tematyka zajec odpowiednia dla studentów kierunków technicznych z uwzglednieniem specyfiki kierunku Ochrona Srodowiska. 1. Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie. WNT, Warszawa Jarosinski J.: Techniki czystego spalania. WNT, Warszawa Pronobis M.: Modernizacja kotlów energetycznych. WNT, Warszawa 2002.

20 Metody biotechnologiczne w ochronie srodowiska Wyklad, cwiczenia Jednostka: Instytut Inzynierii Srodowiska Przedmiot obieralny na kierunku Ochrona Srodowiska. Liczba godzin/tydzien 2W, 2C II 4 Biotechnologia osadu czynnego w procesie oczyszczania scieków. Technologia przygotowania osadów sciekowych do fermentacji metanowej. Biotechnologia fermentacji metanowej osadów sciekowych. Zageszczanie i utylizacja osadów sciekowych przefermentowanych. Zasady technologiczne utylizacji odpadów. Odzysk surowców wtórnych i biogazu. Zagospodarowanie kompostu. Uzyskanie wiedzy z zakresu procesów biochemicznych i mikrobiologicznych w dziedzinie bio technologii. Wyklady, cwiczenia laboratoryjne. Znajomosc podstaw matematyki fizyki i chemii oraz gruntowna wiedza dotyczaca oczyszczania scieków komunalnych i przemyslowych a takze uzdatniania wody. Podreczniki z biotechnologii, mikrobiologii przemyslowej oraz materialy pomocnicze rozdawane podczas wykladu i cwiczen laboratoryjnych. Bez egzaminu. Wymagane zapisy na zajecia 1. Chmiel A.: Biotechnologia, podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa Buraczewski G.: Biotechnologia osadu czynnego, PWN, Warszawa Stryer L.: Biochemia. PWN, Warszawa Aiba S., Humprey A.E., Mills N.F.: Inzynieria biochemiczna, WNT, War szawa Chmiel A.: Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa Zgirski A., Gondko R.: Obliczenia biochemiczne. PWN, Warszawa Bien J., Osady sciekowe. Teoria i praktyka., Wydawnictwa Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa Klimiuk E., Lebkowska M., Biotechnologia w ochronie srodowiska, PWN, Warszawa 2005.

21 Zanieczyszczenia srodowiska ze zródel niestacjonarnych Liczba godzin/zjazd: Wyklad, cwiczenia, 2W, 2C II 4 Jednostka: Katedra Ogrzewnictwa Wentylacji i Ochrony Atmosfery Przedmiot obieralny dla kierunku Ochrona Srodowiska Skazenie motoryzacyjne srodowiska, toksyczne substancje w spalinach silników z zaplonem iskrowym i samoczynnym. Metody ograniczenia ich emisji na etapie tworzenia mieszaniny palnej i spalania oraz poprzez neutralizacje (katalizatory i dopalacze).emisja toksycznych substancji z aparatury paliwowej i skrzyni korkowej silnika spalinowego Metody pomiarów. Aparatura pomiarowa. Normy i testy pomiarowe - swiatowe, europejskie, krajowe. Rozwiazywanie zagadnien cieplnych obiegów rzeczywistych dot. silników spalinowych. Tworzenie mieszaniny palnej. Spalanie. Obliczanie temperatury obiegu na podstawie wykresu indykatorowego. Obliczanie ilosci substancji toksycznych metoda symulacyjna. Pomiary substancji toksycznych w spalinach wg testu europejskiego i norm krajowych (OBR Bielsko-Biala). Uzyskanie wiedzy na temat toksycznych substancji w spalinach silników spalinowych i metod ograniczania ich emisji, aparatury pomiarowej. Wyklady (z wykorzystaniem rzutnika, ewentualnie komputera), cwi czenia rachunkowe. Znajomosc chemii spalania, fizyki i wymiany ciepla zgodna z programem studiów. Podreczniki z zakresu spalania, emisji, wymiany ciepla, tablice i katalogi dostepne dla studentów w trakcie cwiczen rachunkowych i projektowych, materialy pomocnicze rozdawane podczas wykladów. Bez egzaminu. Wymagane zapisy na zajecia. Tematyka zajec odpowiednia dla studentów kierunków technicznych z uwzglednieniemspecyfiki kierunku Ochrona Srodowiska. 1. Gronowicz J.: Ochrona srodowiska w transporcie ladowym. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, Szczecin Markisz J.: Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych. Wydawnictwo Poli techniki Poznanskiej, Poznan Materialy Konferencji Naukowej Pojazd a Srodowisko. Radom Merkisz J.: Wplyw motoryzacji na skazenie srodowiska naturalnego: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Poznan 1993.

22

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Oczyszczanie gazów odlotowych Flue gas clearing Kierunek: Zarządzania i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów: Studia II stopnia Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka w ochronie Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod przedmiotu: ZiIP.D1F.15.27. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Techniki Ochrony Atmosfery Nazwa modułu w języku angielskim Air Protection Technology Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Chemia fizyczna w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne

Chemia fizyczna w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne Chemia fizyczna w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Inżynieria środowiska Inżynieria ochrony środowiska Data wydruku: 3.01.016 Dla rocznika: 015/016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiot: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium NEUTRALIZACJA I OCZYSZCZANIE SPALIN Neutralization and emission control Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki /praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki /praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Energetyka odnawialna i ochrona środowiska Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Utylizacja Odpadów Technologicznych Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: studia o profilu ogólnoakademickim Gospodarka odpadami Waste

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Biopaliwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIC-1-309-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-38_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Emisja zanieczyszczeń w systemach i technologiach Pollution emission in systems and heating technologies Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Drobnoustroje w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne

Drobnoustroje w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne Drobnoustroje w ochronie środowiska A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Technologie bezodpadowe Zarządzanie produkcją i usługami Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia Wydział str.1 Technologii Chemicznej Licz- Wyk Ćwi-Labo-Prace Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Urządzenia do Sewage treatment devices Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.1.13 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.1 Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia Kod przedmiotu: 4.3 Rodzaj przedmiotu: treści kierunkowych. Poziom kształcenia: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ć

Kierunek: Biotechnologia Kod przedmiotu: 4.3 Rodzaj przedmiotu: treści kierunkowych. Poziom kształcenia: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ć Nazwa przedmiotu: Procesy jednostkowe w biotechnologii Unit processes in biotechnology Załącznik nr do procedury nr W_PR_ Kierunek: Biotechnologia Kod przedmiotu: 4.3 Rodzaj przedmiotu: treści kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk.

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ochroną Air protection management Kierunek: inżynieria śrowiska Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Ochrony Atmosfery

Inżynieria Ochrony Atmosfery Inżynieria Ochrony Atmosfery poniedziałek, 23 listopada 2015 KATEDRA KLIMATYZACJI, OGRZEWNICTWA, GAZOWNICTWA I OCHRONY POWIETRZA - ZESPÓŁ OCHRONY ATMOSFERY (W7/K3), ZAKŁAD EKOLOGISTYKI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Technologia Wastewater technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.3.1 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2

Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.1 Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: studia o profilu ogólnoakademickim Procesy Waste treatment

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy inżynierii bioprocesowej Rok akademicki: 2016/2017 Kod: BIS-1-604-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIS408 Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot podstawowy Status przedmiotu Przedmiot do wyboru

Przedmiot podstawowy Status przedmiotu Przedmiot do wyboru K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa w języku polskim RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII I w języku angielskim RATIONAL EXPLOITATION OF ENERGY I Wersja Wydział Kierunek Wszystkie wydziały

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Ekologiczne aspekty wiatrowych KARTA PRZEDMIOTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1- Posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną, obejmującą kluczowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu

Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu Opis przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIS408 Nazwa przedmiotu Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Biotechnologia Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł 5.1 Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Profil kształcenia: ogólnoakademicki Technologie wody i ścieków Water and wastewater

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Wytwarzanie energii elektrycznej Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (zwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E33/_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny X Rok: trzeci Semestr:

Bardziej szczegółowo

KART A PRZ EDM IOTU. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński

KART A PRZ EDM IOTU. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej KART A PRZ EDM IOTU Kod przedmiotu IC.MOS202 Nazwa przedmiotu w j. polskim Procesy oczyszczania cieczy 2 w j. angielskim Liquid Purification

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII RATIONAL EXPLOITATION OF ENERGY. Zakład Techniki Cieplnej

KARTA PRZEDMIOTU RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII RATIONAL EXPLOITATION OF ENERGY. Zakład Techniki Cieplnej KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII Nazwa przedmiotu w języku angielskim RATIONAL EPLOITATION OF ENERGY I. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW: 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie oczyszczania wody i ścieków Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa. Kod przedmiotu WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU. Wydział

Przedmiot wybieralny Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa. Kod przedmiotu WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU. Wydział Przedmiot wybieralny 15... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 15... Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 2. Kod przedmiotu: RPiS 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Gospodarka energetyczna Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r. załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z 28.07.201 r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA KIERUNEK:ENERGETYKA poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium Urządzenia grzewcze Heat systems Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Inżynieria środowiska I stopnień ogólno akademicki stacjonarne. Katedra Inżynierii i Ochrony Środowiska Dr hab.lidia Dąbek, dr Ewa Ozimina.

Inżynieria środowiska I stopnień ogólno akademicki stacjonarne. Katedra Inżynierii i Ochrony Środowiska Dr hab.lidia Dąbek, dr Ewa Ozimina. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Meteorologia, klimatologia i ochrona powietrza Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Gospodarka Elektroenergetyczna Nazwa modułu w języku angielskim Power Systems

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Analiza mobilna skażeń Inżynieria ochrony środowiska Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła Renewable energy sources Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I Semestr 1 MATEMATYKA 60 (30W + 30CA)...7 CHEMIA 60E (37W

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

I. Gospodarka odpadami (przedmiot kierunkowy) Efekty kształcenia IS2A_W02 IS2A_W04 IS2A_W08 IS2A_U01 IS2A_U07 IS2A_U10 IS2A_K05 IS2A_K06

I. Gospodarka odpadami (przedmiot kierunkowy) Efekty kształcenia IS2A_W02 IS2A_W04 IS2A_W08 IS2A_U01 IS2A_U07 IS2A_U10 IS2A_K05 IS2A_K06 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Specjalność: Zagospodarowanie Surowców i Odpadów Przedmiot kierunkowy:

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Poziom i forma studiów. Ścieżka dydaktyczna: Kod przedmiotu: Punkty ECTS. W - 30 C- 0 L- 0 P- 15 Ps- 0 S- 0

Wydział Elektryczny. Poziom i forma studiów. Ścieżka dydaktyczna: Kod przedmiotu: Punkty ECTS. W - 30 C- 0 L- 0 P- 15 Ps- 0 S- 0 Wydział Elektryczny Nazwa programu (kierunku) Energetyka Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dydaktyczna: Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska w energetyce

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_14

Bardziej szczegółowo

Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji dr Danuta Gierulska. Inne Obowiązkowy Polski Semestr II

Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji dr Danuta Gierulska. Inne Obowiązkowy Polski Semestr II KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKO-345 Technologie w ochronie środowiska Enviromental Technology A.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 1 Nazwa w j. ang. Process Engineering 1. Kod Punktacja ECTS* Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł 5. Biologia sanitarna Sanitary Biology Poziom kształcenia: I stopnia Kod przedmiotu: Semestr: VI Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA Krzysztof Stańczyk CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2008 Spis treści Wykaz skrótów...7 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wytwarzanie i uŝytkowanie energii na świecie...11

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC AP-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Analityka przemysłowa i środowiskowa

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC AP-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Analityka przemysłowa i środowiskowa Nazwa modułu: Podstawy biotechnologii Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC-2-103-AP-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Analityka przemysłowa i środowiskowa

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw Nazwa modułu: Procesy spalania w silnikach tłokowych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-2-206-TP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/8 Nazwa modułu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Computer aided engineering

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technika cieplna Thermal Technology Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: obieralny, moduł 5.5 I stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery. Zakład Ekologistyki Zakład Ochrony Atmosfery

Specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery. Zakład Ekologistyki Zakład Ochrony Atmosfery Specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery Zakład Ekologistyki Zakład Ochrony Atmosfery INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA PWr. ZAKŁAD OCHRONY ATMOSFERY I ZAKŁAD EKOLOGISTYKI BUD. D-2, POK. 217 i 224

Bardziej szczegółowo

Chemia. Chemistry. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Chemia. Chemistry. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Chemia Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 3; 7 Semestr: V Forma zajęć i liczba godzin dydaktycznych. Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Rok studiów: 3; 7 Semestr: V Forma zajęć i liczba godzin dydaktycznych. Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Gospodarka odpadami 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Technicznych 4 Kod modułu wypełnia Uczelnia Kierunek, kierunek: inżynieria środowiska 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Procesy spalania Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-1-602-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Maszyny i urządzen w gospodarce odpadami stałymi Machines and devices in the solid waste management Kierunek: inżynier środowiska Kod przedmiotu: 5.1.3 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcen:

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski

Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski Nazwa przedmiotu INFORMATYKA I BIOSTATYSTYKA Kod przedmiotu WL_ 10 Poziom studiów Jednolite studia magisterskie Status przedmiotu x podstawowy uzupełniający

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu EKOTECHNOLOGIE CIEPŁOWNICZE Heating eco-technologies Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia I stopnia studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Wydzial Mechaniczny EKOLOGICZNE ASPEKTY STOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII W TRANSPORCIE. Politechnika Koszalinska

Wydzial Mechaniczny EKOLOGICZNE ASPEKTY STOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII W TRANSPORCIE. Politechnika Koszalinska Politechnika Koszalinska Wydzial Mechaniczny Praca zbiorowa pod redakcja Leona Kukielki EKOLOGICZNE ASPEKTY STOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII W TRANSPORCIE Koszalin 2012 Spis tresci Przedmowa 7 Halina Lazowska,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska * Przyjęte Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej z dnia 30 marca 2012

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Statystyka w biologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo