Regulamin projektu NajKlasa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu, rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin projektu NajKlasa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu, rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 Regulamin projektu NajKlasa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu, rok szkolny 2014/2015 I. Cele projektu: zachęcenie uczniów do systematycznej i efektywnej nauki; mobilizacja do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły oraz do współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie; integracja poszczególnych klas w dążeniu do wspólnego celu; rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów; budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej. Cele te mają być osiągnięte, dzięki współzawodnictwu między klasami w różnych dziedzinach życia szkoły. Projekt ma wyłonić klasę, która otrzyma tytuł: NajKlasy. II. Czas trwania projektu oraz ogłaszanie wyników: 1. Konkurs trwa cały rok szkolny, od września do czerwca. 2. Wyniki konkursu są ogłaszane po zakończeniu I półrocza oraz na końcu roku szkolnego. 3. Laureatem konkursu jest klasa, która zajęła I miejsce w kategorii klas I III oraz kategorii klas IV VI. 4. Klasy, która w danym roku szkolnym zajęła I miejsca w konkursie, mają prawo do tytułu NAJKLASY przez następny rok szkolny. 5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego. Wyniki zostaną także wywieszone na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

2 III. Obszary współzawodnictwa 1. Mała NajKlasa klasy I III: udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły; wygląd pomieszczeń klasowych (wystrój sali z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz powitania wiosny); zorganizowanie życia klasowego (systematyczne umieszczanie informacji klasowych na stronie internetowej szkoły); udział w akcjach ekologicznych (systematyczna zbiórka zużytych baterii i makulatury). 2. Duża NajKlasa klasy IV VI: wyniki w zachowaniu; wyniki w nauce; czytelnictwo (liczba wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej); udział w konkursach organizowanych przez SU (Dzień Wiosny, Tańczące Jedynki); zaangażowanie klasy w Rajdzie Patrona Szkoły; wygląd pomieszczeń klasowych (dekoracje - gazetki z okazji: Świąt Bożego Narodzenia, Święta Patrona Szkoły, Patron Klasy); zorganizowanie życia klasowego (systematyczne umieszczanie informacji klasowych na stronie internetowej szkoły); udział w akcjach ekologicznych (systematyczna zbiórka zużytych baterii i makulatury); rozgrywki sportowe (II półrocze); zaangażowanie klasy w Festyn Rodzinny; zbiórka kasztanów (I półrocze).

3 IV. Organizatorzy Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski, Samorządy klasowe klas I III pod kierunkiem nauczycieli. V. Uczestnicy W konkursie biorą udział uczniowie klas: I III Mała NajKlasa, IV VI Duża NajKlasa. VI. Dogrywka W projekcie NajKlasa nagrodzone zostaną trzy zespoły klasowe, które uzyskają najwyższe wyniki. Trzy oddziały klasowe na pierwszym etapie edukacyjnym i trzy oddziały klasowe na drugim etapie edukacyjnym. W przypadku, gdy kilka klas otrzyma tę samą liczbę punktów, zorganizowana zostanie dogrywka. W Małej NajKlasie będzie ona polegać na rozwiązaniu testu prozdrowotnego, zaś na poziomie Dużej NajKlasy test będzie dotyczył wiedzy o szkole lub jej historii. Każdą klasę walczącą w dogrywce, reprezentować będzie 5 - osobowa grupa uczniów. Wyniki testu (średnia arytmetyczna) rozstrzygną, której klasie przypadnie nagroda. VII. Komisja projektu i tryb oceniania. 1. Skład komisji: Wicedyrektor szkoły, Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, Kierownictwo Samorządu Uczniowskiego (przewodniczący, zastępca) Samorządy klasowe klas I III pod kierunkiem nauczycieli oraz samorządy klasowe IV - VI

4 2. Tryb oceniania: w każdej kategorii komisja może przyznać od 0 pkt,. bieżące wyniki zbiera i przechowuje oraz wstępnie przelicza przewodniczący i zastępca Samorządu Uczniowskiego, wychowawca i przewodniczący klasy jest zobowiązany przed zakończeniem projektu do przekazania na ręce przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego sprawozdania, nt.: zbiórki baterii, makulatury, kasztanów oraz kontrolowania wyników klasy. VIII. Kryteria oceniania poszczególnych konkurencji Małej NajKlasy Konkurencja Sposób realizacji Kryteria oceniania/ilość punktów Suma punktów Wystrój sal z okazji świąt Bożego dekoracje w salach wykonane przez estetyka (0 4) Narodzenia i powitania wiosny uczniów z pomocą nauczycieli samodzielność (0 3) pomysłowość (0 3) Pluszowy miś 1. Klasy I portret misia 4 prace z każdej klasy I o formacie A3, technika dowolna estetyka (0 4) samodzielność (0 3) pomysłowość (0 3)

5 2. Klasy II zaproszenie 4 prace z każdej klasy I o formacie estetyka (0 2) A3, technika dowolna samodzielność (0 2) pomysłowość (0 2) poprawność językowa (0 4) 3. Klasy III list do misia 4 prace z każdej klasy I o formacie A4, technika dowolna estetyka (0 2) samodzielność (0 2) pomysłowość (0 2) poprawność językowa(0 4) pomysłowość (0 2) You Can Sing z każdej klasy 1 solista lub 1 zespół charakteryzacja i ogólny wyraz artystyczny (0 2) walory wokalne (0 2) układ taneczny (0-2) ogólne wrażenie prezentacji (0-2) Zbiórka baterii zbieranie baterii następuje w klasach, punkty zostaną przeliczone przeliczanie 2 razy w roku szkolnym zgodnie z kryteriami oceniania Dużej NajKlasy Zbiórka makulatury zbieranie i ważenie makulatury w punkty zostaną przeliczone

6 portierni zgodnie z kryteriami oceniania Dużej NajKlasy Strona internetowa klasy umieszczanie przez nauczycieli informacji o wydarzeniach klasowych na stronie internetowej Oceny stron internetowych dokonuje komisja powołana do konkursu, przewodniczący komisji (członek SU) oraz koordynator strony internetowej dokonują comiesięcznego sprawdzenia aktualności stron (w ostatnim tygodniu miesiąca, począwszy od września) przyznając od 0 do 2 punktów. Ocenie podlega ilość wpisów (2 wpisy na miesiąc) oraz związek tematyczny notatek z życiem klasy. Ocenie nie podlegają elementy graficzne. Wielkanocny zajączek po 4 prace z każdej klasy w formie estetyka (0 4) przestrzennej samodzielność (0 3) pomysłowość (0 3)

7 Tańczące Jedynki z każdej klasy 1 solista lub 1 zespół pomysłowość; charakteryzację i ogólny wyraz artystyczny; dobór repertuaru; synchronizację, imitację śpiewu i ruchu wybranego wykonawcy i utworu; ogólne wrażenie prezentacji. Wyścig prosto po zdrowie każda klasa bierze udział w wyznaczonych konkurencjach sportowych I miejsce II miejsce 8 III miejsce 6 IV miejsce 4 IX. Regulaminy oceniania poszczególnych konkurencji Dużej NajKlasy - klasach IV - VI 1) Regulamin oceny wyników w zachowaniu i wyników w nauce. Na koniec I półrocza oraz roku szkolnego zostaną podsumowane wyniki w nauce i zachowaniu.

8 Punkty za wyniki w nauce zostaną przydzielone w następujący sposób: średnia klasy obliczona przez wychowawcę w klasyfikacji śródrocznej i rocznej pomnożona przez 2. Otrzymany wynik zostanie przybliżony do całości w sposób matematyczny. Z wyników z zachowania zostanie obliczony średni wynik klasy, średnia zostanie obliczona w następujący sposób, ocena: Wzorowa 6p. Bardzo dobra 5p. Dobra 4p. Poprawna 3p. Nieodpowiednia 2p. Naganna 1p. Otrzymana średnia zostanie pomnożona przez 2 i wynik przybliżony matematycznie do pełnych całości, np. 3,8 * 2 = 7,6 8p. 2) Czytelnictwo (liczba wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej) Wyniki w czytelnictwa zostaną podsumowane na koniec pierwszego półrocza oraz na zakończenie roku szkolnego. Ocenie podlegać będą wypożyczone i przeczytane książki przez uczniów danej klasy. Za sprawne i prawidłowe przeliczenie liczby książek odpowiedzialni są przewodniczący klas (wskazana pomoc wychowawcy). Po otrzymaniu wyników obliczona zostanie średnia liczba wypożyczonych książek w przeliczeniu na jednego ucznia w klasie (przybliżenie do 1 miejsca po przecinku). Punktacja: Średnia liczba wypożyczonych książek w danym okresie Przyznane punkty

9 rozliczeniowym 0,1 1,5 1 1, ,1 4,5 3 4,6 6,0 4 6,1 7,5 5 7,6 9,0 6 9,1,5 7,6 12,0 8 12,1 13,5 9 13,6 i więcej Przewodniczący klas przekazują liczbę przeczytanych książek komisji po pierwszym półroczu i na zakończenie roku szkolnego. 3) Udział w konkursach organizowanych przez SU (Tańczące Jedynki) Oceny reprezentacji klasy dokona komisja powołana do konkursu. 4) Zaangażowanie klasy w Festyn Rodzinny Punktowana będzie frekwencja uczniów na Festynie Rodzinnym oraz strój, element lub cecha charakterystyczna pozwalająca połączyć uczniów danej klasy. Liczba punktów do zdobycia wynosi od 0 do. 5) Wygląd pomieszczeń klasowych (dekoracje - gazetki z okazji: Świąt Bożego Narodzenia, Święto Patrona Szkoły, Patron Klasy)

10 Oceny wyglądu klasy dokonają dwie komisje, pierwsza komisja składająca się z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, która może przyznać danej klasie od 0 do 5 punktów oraz komisja składająca się z Dyrekcji Szkoły przyznając punkty od 0 do 5. Decyzje komisji są ostateczne. Ocenie podlega: Kryterium oceny Ilość punktów Ogólne wrażenie po wejściu do klasy 0-2 Nakład pracy 0 2 Wygląd i estetyka wykonania 0-1 6) Zorganizowanie życia klasowego (systematyczne umieszczanie informacji klasowych na stronie internetowej szkoły) Oceny stron internetowych dokonuje komisja powołana do konkursu, przewodniczący komisji (członek SU) oraz koordynator strony internetowej dokonują comiesięcznego sprawdzenia aktualności stron (w ostatnim tygodniu miesiąca) przyznając od 0 do 2 punktów. Ocenie podlega liczba wpisów (2 wpisy na miesiąc) oraz związek tematyczny notatek z życiem klasy. Ocenie nie podlegają elementy graficzne. 7) Zbiórka zużytych baterii Zbiórka przeprowadzana jest dwa razy w semestrze, w terminach podanych do wiadomości społeczności szkolnej. Uczniowie zbierają baterie w klasach. Wychowawca klasy wyznacza osoby, które przynoszą baterie i ważą je w obecności szkolnego koordynatora akcji. Pod koniec każdego semestru dokonuje się podsumowania zbiórki, a klasa otrzymuje punkty zaliczane do projektu NajKlasa. Punkty przyznaje się według następującej zasady: klasa, która zebrała najwięcej baterii otrzymuje pkt. Pozostałe klasy otrzymują proporcjonalną liczbę punktów, obliczonych w odniesieniu do najlepszej, według przelicznika 1%=0,1 pkt. Punkty zaokrąglane są do jedności.

11 8) Zbiórka makulatury akcja trwa w szkole przez cały rok szkolny, liczba zebranych kilogramów przewodniczący klas przekazują przedstawicielowi SU. Dwa razy w roku szkolnym następuje podsumowanie akcji. Klasa otrzymuje punkty: Średnia ilość Przyznane punkty kilogramów na 1 ucznia w klasie w danym okresie rozliczeniowym i więcej

12 9) Zbiórka kasztanów akcja trwa w szkole w pierwszym półroczu, liczba (kilogramy) zebranych kasztanów przez klasę, przewodniczący przekazują przedstawicielowi SU lub opiekunowi Samorządu. Po obliczeniu średniej liczba na 1 ucznia w klasie zostają przydzielone punkty: Średnia liczba Przyznane punkty kilogramów na 1 ucznia w klasie w danym okresie rozliczeniowym i więcej ) Rozgrywki sportowe rozgrywki sportowe prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach lekcji w - f. W rozgrywkach biorą udział uczniowie na poziomach klas IV - VI. W klasach czwartych uczniowie (dziewczęta/chłopcy) biorą udział w Turnieju Ringo. W klasach piątych i szóstych dziewczęta biorą udział w Turnieju Koszykówki, a chłopcy w Turnieju Piłki Ręcznej. Na poziomie klas piątych oraz szóstych (chłopcy/dziewczęta) wyciągana jest średnia arytmetyczna, np. za zdobycie I miejsca ( pkt) i III miejsca (6 pkt) po

13 wyciagnięciu średniej arytmetycznej przyznane zostanie 8 punktów. Nauczyciele wychowania fizycznego przekazują wyniki Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego lub opiekunom Samorządu Uczniowskiego. KLASY IV KLASY V KLASY V KLASY VI KLASY VI (dziewczęta) (chłopcy) (dziewczęta) (chłopcy) I MIEJSCE pkt I MIEJSCE pkt I MIEJSCE pkt I MIEJSCE pkt I MIEJSCE pkt II MIEJSCE 8 pkt II MIEJSCE 8 pkt II MIEJSCE 8 pkt II MIEJSCE 8 pkt II MIEJSCE 8 pkt III MIEJSCE 6 pkt III MIEJSCE 6 pkt III MIEJSCE 6 pkt III MIEJSCE 6 pkt III MIEJSCE 6 pkt IV MIEJSCE 4 pkt IV MIEJSCE 4 pkt Samorząd Uczniowski zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminach uzależnionych od bieżących wydarzeń w szkole.

14 TABELA WYNIKÓW PROJEKTU Małej NajKlasy NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KLASA PLUSZOWY MIŚ WYSTRÓJ SALI Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA YOU CAN SING BATERII MAKULATURY STRONA INTERNETOWA KLASY SUMA PUNKTÓW MIEJSCE TERMIN listopad grudzień grudzień Styczeń I A I B I C I D I E I F I G II A II B II C II D III A III B III C III D III E

15 TABELA WYNIKÓW PROJEKTU Małej NajKlasy NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KLASA WIOSENNY WYSTRÓJ WIELKANOCNY ZAJĄCZEK TAŃCZĄCE JEDYNKI STRONA INTERNETOWA WYŚCIG PROSTO PO BATERII MAKULATURY SUMA MIEJSCE SALI KLASY ZDROWIE PUNKTÓW TERMIN marzec marzec kwiecień maj I A I B I C I D I E I F I G II A II B II C II D III A III B III C III D III E

16 TABELA WYNIKÓW PROJEKTU Dużej NajKlasy NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KLASA TERMIN WYNIKI W NAUCE WYNIKI W ZACHOWANIU WYSTRÓJ SALI Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA grudzień TAŃCZĄCE JEDYNKI luty CZYTELNICTWO LICZBA WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI BATERII MAKULATURY STRONA INTERNETOWA KLASY KASZTANÓW SUMA PUNKTÓW MIEJSCE IV A IV B IV C V A V B V C V D VI A VI B VI C

17 TABELA WYNIKÓW PROJEKTU Dużej NajKlasy NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KLASA WYNIKI W NAUCE WYNIKI W ZACHOWANIU WYSTRÓJ SALI Z OKAZJI SWIĘTA PATRONA PATRONA KLASY CZYTELNICTWO LICZBA WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI BATERII FESTYN RODZINNY MAKULATURY STRONA INTERNETOWA KLASY ROZGRYWKI SPORTOWE SUMA PUNKTÓW MIEJSCE TERMIN marzec maj maj IV A IV B IV C V A V B V C V D VI A VI B VI C

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU uchwalony na podstawie art. 60 ust.1, w powiązaniu z art. 42 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo