UMOWA DOSTAWY nr ZP/N/42/15 WZÓR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DOSTAWY nr ZP/N/42/15 WZÓR"

Transkrypt

1 UMOWA DOSTAWY nr WZÓR Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych i przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) o wartości szacunkowej powyżej 207 tys. Euro pn. Zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: 1. Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dekerta 1, Gorzów Wlkp., wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS reprezentowaną przez: Ryszarda Hatałę Prezesa Zarządu Adama Adamczyka Wiceprezesa Zarządu zwaną w dalszej części Zamawiającym, a wpisanym do rejestru przez Sąd Rejonowy...Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem..., reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części Wykonawcą, o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY Zadanie realizowane w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu tomografów komputerowych i rezonansów magnetycznych w 2015 r. - umowa o dofinansowanie zawarta z Ministrem Zdrowia nr 1/15/6/2015/2579/435 z dnia r 1. Zgodnie z ofertą z dnia r. stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy wybraną w postępowaniu nr: pn. Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń, montażem i uruchomieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować, zainstalować i uruchomić fabrycznie nowy tomograf komputerowy... rok produkcji: 2015 zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku Nr 2 do umowy. 2. Dostawa przedmiotu umowy do wskazanego miejsca montażu (Załącznik graficzny Nr 1 i Nr 2) będzie realizowana przez Wykonawcę odpowiednim środkiem transportu, z zachowaniem odpowiedniej jakości oraz warunków przewozu zgodnie ze jego specyfiką oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku Nr 3 do umowy. 3. Wykonawca dokona pełnej integracji tomografu oraz stacji lekarskich z istniejącym u Zamawiającego systemami RIS/ PACS. 4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony tomograf jest kompletny i po zainstalowaniu jest gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy na swój koszt wszystkie urządzenia i elementy składowe tomografu niezbędne do przeprowadzenia pomiarów/testów i ostatecznego uzyskania decyzji/zgody na użytkowanie. 6. Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany tomograf wraz z wymaganym wyposażeniem dodatkowym posiada wymagane prawem dokumenty dopuszczające go do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż, przetransportowanie z dotychczas zajmowanego przeznaczonego do montażu nowego tomografu pomieszczenia pracowni TK ( pierwsze piętro - Załącznik graficzny Nr 1 i Nr 2), a następnie montaż w nowej lokalizacji (parter - Załącznik graficzny Nr 3 i Nr 4) ) istniejącego tomografu Light Speed Plus GE Medical USA, rok produkcji 2005.

2 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace niezbędne do zrealizowania całości zamówienia w ścisłej współpracy z przedstawicialami Zamawiającego oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku Nr 3 do umowy. 9. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie nowego tomografu oraz demontaż przetransportowanie do nowego pomieszczenia oraz ponowny montaż i uruchomienie istniejącego tomografu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w 5 ust.1 umowy zgodnie z załączonym harmonogramem realizacji zamówienia (załącznik Nr 4) będącym integralną częścią umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się, przeszkolić pracowników Zamawiającego zgodnie z 6 umowy. 2 WYNAGRODZENIE 1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata wynikająca z oferty z dnia r. wg cen zawartych w ofercie -zgodnie z Załącznikami nr 1i 1a) do umowy) tj.: kwoty netto:... zł (słownie netto:... 00/100) kwoty brutto:... zł (słownie brutto:...00/100) 2. Cena określona w ust. 1 obliczona jest na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę kalkulacji załącznik nr 1a) i pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją całej umowy, w tym m.in.: podatek VAT, koszty transportu, wniesienia, rozpakowania, koszty montażu, instalacji i uruchomienia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu, koszty gwarancji, serwisów oraz przeglądów serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji oraz koszty demontażu, przetransportowania a następnie montażu i uruchomienia dotychczas użytkowanego tomografu. 3 PŁATNOŚCI 1. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie umowy jest protokół końcowy, o którym mowa w 5 ust Wynagrodzenie o którym mowa w 2 ust. 1 będzie płatne częściowo: a) Zapłata ceny za dostawę tomografu... do siedziby Zamawiającego (wykonanie umowy w zakresie określonym w 4 ust. 1 lit. a) nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu jednak nie później niż wynika to z umowy o dofinansowanie zawartej z Ministrem Zdrowia nr 1/15/6/2015/2579/435 z dnia r. b) Zapłata za wykonanie pozostałej części przedmiotu umowy (w zakresie określonym w 4 ust. 1 lit. b) oraz 5) nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu jednak nie później niż wynika to z umowy o dofinansowanie zawartej z Ministrem Zdrowia nr 1/15/6/2015/2579/435 z dnia r. 3. Wysokość każdej części wynagrodzenia wskazanej w ust. 2 zostanie ustalona w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę w załączniku cenowym stanowiącym załącznik do oferty, który stanowi załącznik nr 1a) do umowy. 4. Faktury będą wystawione w rozbiciu na pozycje z załącznika nr 1a) do umowy, z tym że: a) faktura obejmująca należność za realizację czynności zgodnie z 4 ust. 1 lit. a zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru urządzeń medycznych, o których mowa w 4 ust. 2 lit. a, b) faktura obejmująca należności za wykonanie pozostałej części zamówienia (o której mowa w 4 ust. 1 lit. b oraz 5) zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego o którym mowa w 4 ust. 2 lit. b 6. Za dzień realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP... 4 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 1. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca gwarantuje wykonanie na koszt Wykonawcy: a) min. 1 przeglądu serwisowego rocznie z uwzględnieniem warunków producenta sprzętu. Pierwszy przegląd winien nastąpić w 12 miesiącu licząc od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w 5 ust. 5. Termin, ostatniego przeglądu winien nastąpić w ostatnim miesiącu przed upływem terminu

3 gwarancji; b) 1 x na 12 m-cy testów specjalistycznych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, oraz dodatkowo po istotnych naprawach gwarancyjnych w dzień naprawy lub najpóźniej w następnym dniu. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia składające się na przedmiot umowy są kompatybilne ze sobą, a ich wspólne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji producentów elementów składowych. 3. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz podmiotów, upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela przedmiotu umowy, do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.). 4. Celem wykonania usług serwisowych podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowany przedstawiciel uzyska dostęp do przedmiotu umowy w czasie ustalonym przez Zamawiającego. 5. Całkowity koszt usług serwisowych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 6. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej lub faxem (w dni robocze w godzinach ). Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia (przyjazd na wezwanie lub zdalna interwencja internetowa) 7. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności w terminie do 5 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia. Termin ten ulega przedłużeniu o czas, w którym Wykonawca nie będzie miał dostępu do przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 8. W razie konieczności przewiezienia sprzętu do serwisu koszty transportu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. Po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany wadliwego podzespołu lub części/całości urządzenia na nową w terminie 14 dni roboczych od wezwania, a Wykonawca będzie zobowiązany zadośćuczynić żądaniu 5 REALIZACJA 1. Przedmiot umowy winien być zrealizowany w następujących terminach: a) dostarczony w terminie nie później niż do dnia r. potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 2 lit. a. b) zamontowany i instalowany, w terminie nie później niż do dnia r. potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 2 lit. a. c) Inne prace niezbędne do realizacji zamówienia, uruchomienie tomografu, integracja tomografu z istniejącym u Zamawiającego Systemem Informatycznym RIS/PACS, oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi tomografu - winny zakończyć się w terminie do r. d) Demontaż istniejącego tomografu Light Speed Plus GE Medical USA z z dotychczas zajmowanego przeznaczonego do montażu nowego tomografu pomieszczenia pracowni TK, a następnie przetransportowanie, montaż w nowej lokalizacji i uruchomienie istniejącego tomografu Light Speed Plus GE Medical USA, rok produkcji 2005 nastąpi w terminie do r. 2. Wykonanie poszczególnych części umowy będzie potwierdzone sporządzeniem odrębnego protokołu, wg poniższych zapisów: a) Wykonanie umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lit. a ( dostawa urządzenia medycznego, o którym mowa w 1 ust. 1) zostanie potwierdzone protokołem odbioru urządzeń medycznych, sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w 3 ust. 2 lit. a, b) Wykonanie umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lit. b zostanie potwierdzone protokołem odbioru częściowego, sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron; c) Wykonanie umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lit. d zostanie potwierdzone protokołem odbioru częściowego, sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron; d) Wykonanie umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lit. c zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego, sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury, o której mowa 3 ust. 2 lit.b. 3. W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego Szczegółowy harmonogram realizacji umowy.

4 4. Termin realizacji może ulec zmianie na skutek zmian wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie zawartej z Ministrem Zdrowia nr 1/15/6/2015/2579/435 z dnia r. 5. Miejsce dostawy: Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej mieszczący się w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. przy ul. Jana Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od do Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o planowanym demontażu tomografu Light Speed Plus GE Medical USA, Na dwa dni przed jego rozpoczęciem kontakt z Panem Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie przedmiotu umowy co najmniej na dwa dni przed jej terminem kontakt z Panem Przed rozpoczęciem instalacji urządzeń /tworzenia sieci wewnętrznych niezbędnych do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia terminu i rodzaju zastosowanej technologii z Kierownikiem Sekcji Informatyki i Telekomunikacji tel.. 9. Zamawiający odmówi podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2 lit.b) w przypadku, gdy przedmiot umowy nie będzie odpowiadać wszystkim parametrom, określonym w Załączniku nr 2 do umowy lub w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Wraz z podpisaniem protokołu, o którym mowa w ust. 2 lit.d), Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a. ważną kartę gwarancyjną, b. paszport techniczny urządzenia, c. oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD oraz ewentualne wyposażenie dodatkowe wskazane przez producenta sprzętu, d. dokumenty dopuszczające oferowany wyrób medyczny do obrotu, czyli Deklarację zgodności CE, e. wykaz podmiotów (wraz z adresami, numerami telefonów i faksów, adresem ) o których mowa w 4 ust Osobą odpowiedzialną za przyjęcie dokumentów, o których mowa w ust. 8 będzie Pan Sekcji aparatury medycznej, tel. 95/...kom Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za : a) koordynację realizacji umowy i podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 5 jest Pani... Kierownik Bloku operacyjnego, tel.... b) koordynację realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie RPLB /14-00 jest Pani... tel.... c) realizację umowy w zakresie obowiązków wynikających z 3 jest...- tel Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za : a) koordynację realizacji umowy i podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 5 jest... tel.... b) realizację obowiązków wynikających z 4 i. 6 jest...tel Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy dostarczone będzie wraz z bezterminową licencją na użytkowanie. 6 SZKOLENIA 1. Szkolenie personelu w zakresie obsługi przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi na koszt własny minimum dwa szkolenia, dla osób bezpośrednio obsługujących przedmiot umowy. Pierwsze szkolenie obowiązkowe po zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy, drugie szkolenie na żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w 5 ust. 2 lit.d). 2. Dodatkowe okresowe szkolenia proceduralne i aplikacyjne dla lekarzy oraz techników w pierwszych 2 latach użytkowania systemu TK w miejscu instalacji, w liczbie 10 dni dla techników i 10dni dla lekarzy np.: przez 2-3 dni co 2-3 miesiące lub w zależności od potrzeb użytkownika. 3. Szkolenia po każdorazowej modyfikacji aplikacji klinicznych systemu TK co najmniej 1 dzień (8h) 7 KARY UMOWNE 1. W przypadku uchybień terminów określonych w: a. 4 ust.1 lit.a) i lit.b) - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,01% ceny brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia któregokolwiek z przeglądów; b. 4 ust. 6 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,005% wartości brutto umowy dostawy za każdą godzinę opóźnienia;

5 c. 4 ust.7 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,05% ceny brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; d. 5 ust. 1 lit. a, lit.b, lit.c i lit.d - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % ceny brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 2. Z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w 2 ust. 1, niezależnie od kar zastrzeżonych w ust W przypadku określonym w ust. 1 i 2 Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 4. Zamawiający ma prawo potrącić należność z tytułu kar umownych z zapłaty przysługującej Wykonawcy. 5. W przypadku określonym w ust. 1 i 2 Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 6. Zamawiający ma prawo potrącić należność z tytułu kar umownych z zapłaty przysługującej Wykonawcy. 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 2. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji gdy jej realizacja nie będzie zgodna z umową o dofinansowanie zawartej z Ministrem Zdrowia nr 1/15/6/2015/2579/435 z dnia r. 3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy, zaś w przypadku odmowy przyjęcia pisma lub nie podjęcia korespondencji wysłanej na adres Wykonawcy po upływie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią pisma. 9 ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Zamawiającemu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym, od chwili zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności: a. opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 w terminie określonym w 5 ust.1 przekraczającego 10 dni; b. opóźnienia w realizacji przeglądu serwisowego i wykonania testów specjalistycznych określonych w 4 ust. 1 przekraczającego 10 dni, c. opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w 5 ust. 11, przekraczającego 10 dni. 2. Rozwiązanie umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy, zaś w przypadku odmowy przyjęcia pisma lub nie podjęcia korespondencji wysłanej na adres Wykonawcy po upływie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią pisma. 10 ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku do treści oferty. 2. Warunki zmiany: a. istotne błędy pisarskie w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie), b. wprowadzenie podwykonawcy lub zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy- jeśli dotyczy, c. brak środków na realizację zadania lub wystąpienie innych nie przewidzianych przyczyn, z powodu których Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy lub rezygnacji z realizacji zadania, d. zmiany sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika.

6 e. Zmiana ostatecznego terminu relacji zamówienia na pisemny wniosek, którejkolwiek ze stron i uzyskaniu zgody. f. Zmiana terminów pośrednich (dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, demontaż) wynikających z harmonogramu realizacji na pisemny wniosek, którejkolwiek ze stron i uzyskaniu zgody. g. Zmiana wynagrodzenia wynikająca z wprowadzenia przez Wykonawcę programu rabatowego (promocji). h. Zmiany wynikające ze zmian umowy o dofinansowanie zawartej z Ministrem Zdrowia nr 1/15/6/2015/2579/435 z dnia r. 3. Wszelkie uzupełnienia i zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2 lit. f oraz ust Strony niezwłocznie pisemnie informują o zmianach danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Zamawiającego lub Wykonawcy Spory wynikające z umowy będzie rozstrzygać Sąd powszechny w Gorzowie Wlkp. właściwy dla Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: Załączniki do umowy: 1) Oferta, 1a) załącznik cenowy 2) parametry techniczne 3) Zestawienie wymaganych prac... 4, 5, 6 i 7 załączniki graficzne

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez:

z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/127/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ ZMODYFIKOWANY PROJEKT UMOWY Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-4/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ)

Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) 1 Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

LWOG-2402-61/15. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r.

LWOG-2402-61/15. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r. FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw linii telefonicznych wraz z centralą telefoniczną, telefaksami oraz aparatami telefonicznymi I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo