UMOWA DOSTAWY nr ZP/N/42/15 WZÓR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DOSTAWY nr ZP/N/42/15 WZÓR"

Transkrypt

1 UMOWA DOSTAWY nr WZÓR Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych i przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) o wartości szacunkowej powyżej 207 tys. Euro pn. Zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: 1. Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dekerta 1, Gorzów Wlkp., wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS reprezentowaną przez: Ryszarda Hatałę Prezesa Zarządu Adama Adamczyka Wiceprezesa Zarządu zwaną w dalszej części Zamawiającym, a wpisanym do rejestru przez Sąd Rejonowy...Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem..., reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części Wykonawcą, o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY Zadanie realizowane w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu tomografów komputerowych i rezonansów magnetycznych w 2015 r. - umowa o dofinansowanie zawarta z Ministrem Zdrowia nr 1/15/6/2015/2579/435 z dnia r 1. Zgodnie z ofertą z dnia r. stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy wybraną w postępowaniu nr: pn. Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń, montażem i uruchomieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować, zainstalować i uruchomić fabrycznie nowy tomograf komputerowy... rok produkcji: 2015 zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku Nr 2 do umowy. 2. Dostawa przedmiotu umowy do wskazanego miejsca montażu (Załącznik graficzny Nr 1 i Nr 2) będzie realizowana przez Wykonawcę odpowiednim środkiem transportu, z zachowaniem odpowiedniej jakości oraz warunków przewozu zgodnie ze jego specyfiką oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku Nr 3 do umowy. 3. Wykonawca dokona pełnej integracji tomografu oraz stacji lekarskich z istniejącym u Zamawiającego systemami RIS/ PACS. 4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony tomograf jest kompletny i po zainstalowaniu jest gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy na swój koszt wszystkie urządzenia i elementy składowe tomografu niezbędne do przeprowadzenia pomiarów/testów i ostatecznego uzyskania decyzji/zgody na użytkowanie. 6. Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany tomograf wraz z wymaganym wyposażeniem dodatkowym posiada wymagane prawem dokumenty dopuszczające go do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż, przetransportowanie z dotychczas zajmowanego przeznaczonego do montażu nowego tomografu pomieszczenia pracowni TK ( pierwsze piętro - Załącznik graficzny Nr 1 i Nr 2), a następnie montaż w nowej lokalizacji (parter - Załącznik graficzny Nr 3 i Nr 4) ) istniejącego tomografu Light Speed Plus GE Medical USA, rok produkcji 2005.

2 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace niezbędne do zrealizowania całości zamówienia w ścisłej współpracy z przedstawicialami Zamawiającego oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku Nr 3 do umowy. 9. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie nowego tomografu oraz demontaż przetransportowanie do nowego pomieszczenia oraz ponowny montaż i uruchomienie istniejącego tomografu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w 5 ust.1 umowy zgodnie z załączonym harmonogramem realizacji zamówienia (załącznik Nr 4) będącym integralną częścią umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się, przeszkolić pracowników Zamawiającego zgodnie z 6 umowy. 2 WYNAGRODZENIE 1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata wynikająca z oferty z dnia r. wg cen zawartych w ofercie -zgodnie z Załącznikami nr 1i 1a) do umowy) tj.: kwoty netto:... zł (słownie netto:... 00/100) kwoty brutto:... zł (słownie brutto:...00/100) 2. Cena określona w ust. 1 obliczona jest na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę kalkulacji załącznik nr 1a) i pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją całej umowy, w tym m.in.: podatek VAT, koszty transportu, wniesienia, rozpakowania, koszty montażu, instalacji i uruchomienia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu, koszty gwarancji, serwisów oraz przeglądów serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji oraz koszty demontażu, przetransportowania a następnie montażu i uruchomienia dotychczas użytkowanego tomografu. 3 PŁATNOŚCI 1. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie umowy jest protokół końcowy, o którym mowa w 5 ust Wynagrodzenie o którym mowa w 2 ust. 1 będzie płatne częściowo: a) Zapłata ceny za dostawę tomografu... do siedziby Zamawiającego (wykonanie umowy w zakresie określonym w 4 ust. 1 lit. a) nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu jednak nie później niż wynika to z umowy o dofinansowanie zawartej z Ministrem Zdrowia nr 1/15/6/2015/2579/435 z dnia r. b) Zapłata za wykonanie pozostałej części przedmiotu umowy (w zakresie określonym w 4 ust. 1 lit. b) oraz 5) nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu jednak nie później niż wynika to z umowy o dofinansowanie zawartej z Ministrem Zdrowia nr 1/15/6/2015/2579/435 z dnia r. 3. Wysokość każdej części wynagrodzenia wskazanej w ust. 2 zostanie ustalona w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę w załączniku cenowym stanowiącym załącznik do oferty, który stanowi załącznik nr 1a) do umowy. 4. Faktury będą wystawione w rozbiciu na pozycje z załącznika nr 1a) do umowy, z tym że: a) faktura obejmująca należność za realizację czynności zgodnie z 4 ust. 1 lit. a zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru urządzeń medycznych, o których mowa w 4 ust. 2 lit. a, b) faktura obejmująca należności za wykonanie pozostałej części zamówienia (o której mowa w 4 ust. 1 lit. b oraz 5) zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego o którym mowa w 4 ust. 2 lit. b 6. Za dzień realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP... 4 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 1. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca gwarantuje wykonanie na koszt Wykonawcy: a) min. 1 przeglądu serwisowego rocznie z uwzględnieniem warunków producenta sprzętu. Pierwszy przegląd winien nastąpić w 12 miesiącu licząc od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w 5 ust. 5. Termin, ostatniego przeglądu winien nastąpić w ostatnim miesiącu przed upływem terminu

3 gwarancji; b) 1 x na 12 m-cy testów specjalistycznych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, oraz dodatkowo po istotnych naprawach gwarancyjnych w dzień naprawy lub najpóźniej w następnym dniu. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia składające się na przedmiot umowy są kompatybilne ze sobą, a ich wspólne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji producentów elementów składowych. 3. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz podmiotów, upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela przedmiotu umowy, do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.). 4. Celem wykonania usług serwisowych podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowany przedstawiciel uzyska dostęp do przedmiotu umowy w czasie ustalonym przez Zamawiającego. 5. Całkowity koszt usług serwisowych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 6. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej lub faxem (w dni robocze w godzinach ). Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia (przyjazd na wezwanie lub zdalna interwencja internetowa) 7. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności w terminie do 5 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia. Termin ten ulega przedłużeniu o czas, w którym Wykonawca nie będzie miał dostępu do przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 8. W razie konieczności przewiezienia sprzętu do serwisu koszty transportu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. Po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany wadliwego podzespołu lub części/całości urządzenia na nową w terminie 14 dni roboczych od wezwania, a Wykonawca będzie zobowiązany zadośćuczynić żądaniu 5 REALIZACJA 1. Przedmiot umowy winien być zrealizowany w następujących terminach: a) dostarczony w terminie nie później niż do dnia r. potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 2 lit. a. b) zamontowany i instalowany, w terminie nie później niż do dnia r. potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 2 lit. a. c) Inne prace niezbędne do realizacji zamówienia, uruchomienie tomografu, integracja tomografu z istniejącym u Zamawiającego Systemem Informatycznym RIS/PACS, oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi tomografu - winny zakończyć się w terminie do r. d) Demontaż istniejącego tomografu Light Speed Plus GE Medical USA z z dotychczas zajmowanego przeznaczonego do montażu nowego tomografu pomieszczenia pracowni TK, a następnie przetransportowanie, montaż w nowej lokalizacji i uruchomienie istniejącego tomografu Light Speed Plus GE Medical USA, rok produkcji 2005 nastąpi w terminie do r. 2. Wykonanie poszczególnych części umowy będzie potwierdzone sporządzeniem odrębnego protokołu, wg poniższych zapisów: a) Wykonanie umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lit. a ( dostawa urządzenia medycznego, o którym mowa w 1 ust. 1) zostanie potwierdzone protokołem odbioru urządzeń medycznych, sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w 3 ust. 2 lit. a, b) Wykonanie umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lit. b zostanie potwierdzone protokołem odbioru częściowego, sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron; c) Wykonanie umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lit. d zostanie potwierdzone protokołem odbioru częściowego, sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron; d) Wykonanie umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lit. c zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego, sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury, o której mowa 3 ust. 2 lit.b. 3. W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego Szczegółowy harmonogram realizacji umowy.

4 4. Termin realizacji może ulec zmianie na skutek zmian wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie zawartej z Ministrem Zdrowia nr 1/15/6/2015/2579/435 z dnia r. 5. Miejsce dostawy: Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej mieszczący się w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. przy ul. Jana Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od do Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o planowanym demontażu tomografu Light Speed Plus GE Medical USA, Na dwa dni przed jego rozpoczęciem kontakt z Panem Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie przedmiotu umowy co najmniej na dwa dni przed jej terminem kontakt z Panem Przed rozpoczęciem instalacji urządzeń /tworzenia sieci wewnętrznych niezbędnych do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia terminu i rodzaju zastosowanej technologii z Kierownikiem Sekcji Informatyki i Telekomunikacji tel.. 9. Zamawiający odmówi podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2 lit.b) w przypadku, gdy przedmiot umowy nie będzie odpowiadać wszystkim parametrom, określonym w Załączniku nr 2 do umowy lub w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Wraz z podpisaniem protokołu, o którym mowa w ust. 2 lit.d), Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a. ważną kartę gwarancyjną, b. paszport techniczny urządzenia, c. oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD oraz ewentualne wyposażenie dodatkowe wskazane przez producenta sprzętu, d. dokumenty dopuszczające oferowany wyrób medyczny do obrotu, czyli Deklarację zgodności CE, e. wykaz podmiotów (wraz z adresami, numerami telefonów i faksów, adresem ) o których mowa w 4 ust Osobą odpowiedzialną za przyjęcie dokumentów, o których mowa w ust. 8 będzie Pan Sekcji aparatury medycznej, tel. 95/...kom Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za : a) koordynację realizacji umowy i podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 5 jest Pani... Kierownik Bloku operacyjnego, tel.... b) koordynację realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie RPLB /14-00 jest Pani... tel.... c) realizację umowy w zakresie obowiązków wynikających z 3 jest...- tel Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za : a) koordynację realizacji umowy i podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 5 jest... tel.... b) realizację obowiązków wynikających z 4 i. 6 jest...tel Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy dostarczone będzie wraz z bezterminową licencją na użytkowanie. 6 SZKOLENIA 1. Szkolenie personelu w zakresie obsługi przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi na koszt własny minimum dwa szkolenia, dla osób bezpośrednio obsługujących przedmiot umowy. Pierwsze szkolenie obowiązkowe po zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy, drugie szkolenie na żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w 5 ust. 2 lit.d). 2. Dodatkowe okresowe szkolenia proceduralne i aplikacyjne dla lekarzy oraz techników w pierwszych 2 latach użytkowania systemu TK w miejscu instalacji, w liczbie 10 dni dla techników i 10dni dla lekarzy np.: przez 2-3 dni co 2-3 miesiące lub w zależności od potrzeb użytkownika. 3. Szkolenia po każdorazowej modyfikacji aplikacji klinicznych systemu TK co najmniej 1 dzień (8h) 7 KARY UMOWNE 1. W przypadku uchybień terminów określonych w: a. 4 ust.1 lit.a) i lit.b) - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,01% ceny brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia któregokolwiek z przeglądów; b. 4 ust. 6 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,005% wartości brutto umowy dostawy za każdą godzinę opóźnienia;

5 c. 4 ust.7 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,05% ceny brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; d. 5 ust. 1 lit. a, lit.b, lit.c i lit.d - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % ceny brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 2. Z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w 2 ust. 1, niezależnie od kar zastrzeżonych w ust W przypadku określonym w ust. 1 i 2 Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 4. Zamawiający ma prawo potrącić należność z tytułu kar umownych z zapłaty przysługującej Wykonawcy. 5. W przypadku określonym w ust. 1 i 2 Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 6. Zamawiający ma prawo potrącić należność z tytułu kar umownych z zapłaty przysługującej Wykonawcy. 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 2. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji gdy jej realizacja nie będzie zgodna z umową o dofinansowanie zawartej z Ministrem Zdrowia nr 1/15/6/2015/2579/435 z dnia r. 3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy, zaś w przypadku odmowy przyjęcia pisma lub nie podjęcia korespondencji wysłanej na adres Wykonawcy po upływie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią pisma. 9 ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Zamawiającemu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym, od chwili zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności: a. opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 w terminie określonym w 5 ust.1 przekraczającego 10 dni; b. opóźnienia w realizacji przeglądu serwisowego i wykonania testów specjalistycznych określonych w 4 ust. 1 przekraczającego 10 dni, c. opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w 5 ust. 11, przekraczającego 10 dni. 2. Rozwiązanie umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy, zaś w przypadku odmowy przyjęcia pisma lub nie podjęcia korespondencji wysłanej na adres Wykonawcy po upływie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią pisma. 10 ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku do treści oferty. 2. Warunki zmiany: a. istotne błędy pisarskie w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie), b. wprowadzenie podwykonawcy lub zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy- jeśli dotyczy, c. brak środków na realizację zadania lub wystąpienie innych nie przewidzianych przyczyn, z powodu których Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy lub rezygnacji z realizacji zadania, d. zmiany sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika.

6 e. Zmiana ostatecznego terminu relacji zamówienia na pisemny wniosek, którejkolwiek ze stron i uzyskaniu zgody. f. Zmiana terminów pośrednich (dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, demontaż) wynikających z harmonogramu realizacji na pisemny wniosek, którejkolwiek ze stron i uzyskaniu zgody. g. Zmiana wynagrodzenia wynikająca z wprowadzenia przez Wykonawcę programu rabatowego (promocji). h. Zmiany wynikające ze zmian umowy o dofinansowanie zawartej z Ministrem Zdrowia nr 1/15/6/2015/2579/435 z dnia r. 3. Wszelkie uzupełnienia i zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2 lit. f oraz ust Strony niezwłocznie pisemnie informują o zmianach danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Zamawiającego lub Wykonawcy Spory wynikające z umowy będzie rozstrzygać Sąd powszechny w Gorzowie Wlkp. właściwy dla Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: Załączniki do umowy: 1) Oferta, 1a) załącznik cenowy 2) parametry techniczne 3) Zestawienie wymaganych prac... 4, 5, 6 i 7 załączniki graficzne

WZÓR UMOWY USŁUGI nr ZP/N/13/16

WZÓR UMOWY USŁUGI nr ZP/N/13/16 WZÓR UMOWY USŁUGI nr ZP/N/13/16 Zawarta w dniu..r. w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dekerta 1, 66-400

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. -

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. - Wzór Umowy w dniu r. Państwową Szkoła Muzyczną w Wadowicach im. Papieża Jana Pawła II, ul. Legionów 11, 34-100 WADOWICE, zwaną w dalszym tekście Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Jana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy :

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w Katowicach, dnia 2011.roku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY zawarta w Katowicach, dnia 2011.roku, pomiędzy: Sprawa nr PN/4/D/2011 Załącznik nr 3 do siwz WZÓR UMOWY zawarta w Katowicach, dnia 2011.roku, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5 do SIWZ DZP-0431-2558/2011 Istotne postanowienia umowy Zawarte w dniu...2011 roku w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,, Al. Mickiewicza 21, który reprezentują:

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DRR/../16. Zawarta w dniu r., w Białymstoku,

Umowa nr DRR/../16. Zawarta w dniu r., w Białymstoku, Umowa nr DRR/../16 Zawarta w dniu..2016 r., w Białymstoku, pomiędzy Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, NIP 542-254-20-16, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Umowa na serwis nr /11

Umowa na serwis nr /11 Umowa na serwis nr /11 wzór Zawarta w dniu.. 2011r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR CeNT /2016

UMOWA SPRZEDAŻY NR CeNT /2016 WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR CeNT-362-16/2016 W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr. Załącznik 3

Wzór umowy nr. Załącznik 3 Wzór umowy nr Załącznik 3 zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych Załącznik nr 6B do siwz UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 15 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

a, reprezentowanym przez

a, reprezentowanym przez Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: PORTEM LOTNICZYM LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do korespondencji: 21 040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego Sprawa nr II US-251-PN2/09/07 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ/. Znak sprawy:

UMOWA Nr ATZ/. Znak sprawy: UMOWA Nr ATZ/. Znak sprawy: zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 j.t) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta, w dniu. 2011 r. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach Załącznik nr 4 do SIWZ W Z Ó R UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... Przy kontrasygnacie.. Zwanym w treści umowy Zamawiającym a: ... z siedzibą... NIP... reprezentowanym przez: Zwanym w treści umowy Wykonawcą

... Przy kontrasygnacie.. Zwanym w treści umowy Zamawiającym a: ... z siedzibą... NIP... reprezentowanym przez: Zwanym w treści umowy Wykonawcą Wzór umowy Umowa nr FZP.262.1..2016 Zawarta w dniu... roku w Płońsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z siedzibą w Płońsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo