SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 7 lipca 2009r. Zatwierdzona przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAKUP WRAZ Z DOSTARCZENIEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA KANCELARII PREZYDENTA RP. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zmian. 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zmian. 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. Nr 241, poz II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Kancelaria Prezydenta RP NIP: Adres: Strona internetowa: ul. Wiejska 10, Warszawa Numer telefonu: ( ) Numer faksu: ( ) Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach III. DEFINICJE I SKRÓTY WyraŜenie i skróty uŝyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: Zamawiający Kancelaria Prezydenta RP Siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia Ustawa lub Pzp Ustawa Prawo zamówień publicznych 1

2 IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - art ustawy Pzp. V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zakup wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego dla Kancelarii Prezydenta RP tj.: a) część I Laptopy tj.: laptop typ 1 5 szt.; laptop typ 2 15 szt.; b) część II Urządzenia wielofunkcyjne 18 szt.; c) część III Sprzęt komputerowy tj.: pendrive 35 szt.; taśma DAT72 HP C lub równowaŝne 50 szt.; przełącznik sieciowy 4 szt.; drukarki atramentowe 5 szt.; dupleks do drukarki Konica Minolta 2950 MF 4 szt.; nagrywarka wewnętrzna Blue-Ray 1 szt.; nagrywarka zewnętrzna Blue-Ray 1 szt.; obudowa zewnętrzna do dysków twardych 1 szt.; monitor 7 cali 1 szt. 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): sprzęt komputerowy; komputery przenośne; urządzenia sieciowe; drukarki atramentowe; urządzenia komputerowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa załącznik nr 2 do siwz Opis przedmiotu zamówienia. 4. Oferowany przez wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy. 5. Sprzęt komputerowy objęty jest, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz, bezpłatnym serwisem gwarancyjnym obejmującym odbiór ulegających awarii elementów i dostarczenie sprawnych do siedziby zamawiającego. 6. W przypadku braku informacji o gwarancji w załączniku nr 2 do siwz sprzęt musi być objęty co najmniej 36-miesięcznym bezpłatnym serwisem gwarancyjnym obejmującym odbiór ulegających awarii elementów i dostarczenie sprawnych do siedziby zamawiającego. 7. Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń oraz podzespołów, posiadających numery seryjne w dwóch postaciach: a) wykazu sprzętu z numerami seryjnymi, b) arkusza gwarancyjnego zawierającego zobowiązania wynikające z umowy. 8. Wszystkie dostarczone laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki atramentowe, sprzęt komputerowy oraz przełączniki sieciowe muszą zostać oznaczone nalepkami pozwalającymi zidentyfikować wykonawcę (rozumiany jako dostawca sprzętu). 9. Opakowanie oraz sprzęt tj.: laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki atramentowe, sprzęt komputerowy oraz przełączniki sieciowe muszą być oznakowane numerem seryjnym i kodem kreskowym. 2

3 10. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŝnych o parametrach jakościowych nie gorszych niŝ podane w załączniku nr 2 do SIWZ. 11. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym (certyfikat ISO 9001:2000 lub 9001:2001, znak bezpieczeństwa CE, zgodność z normami ISO 9296, określonym przez Zamawiającego. 12. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składający ofertę dostarczy: Certyfikat ISO 9001:2000 lub 9001:2001 posiadany przez producenta sprzętu na proces produkcji dla wszystkich pozycji wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) lub dokument równowaŝny wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie, w którym Wykonawca składa ofertę; Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe oferowany sprzęt posiada znak bezpieczeństwa CE, wymagane atesty oraz spełnia normy ISO 9296; Charakterystykę proponowanego sprzętu załącznik nr 5. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy. VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 4 ustawy Pzp, tj.: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia tj. wykaŝą się odpowiednim doświadczeniem, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali dostawy sprzętu komputerowego: a) dla części I o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; b) dla części II o łącznej wartości min ,00 zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min ,00 zł brutto; c) dla części III o łącznej wartości min ,oo zł brutto oraz załączą dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niŝ: a) dla części I zł; b) dla części II zł; c) dla części III zł; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3

4 2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złoŝonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy i na podstawie złoŝonych wraz z ofertą dokumentów Ŝądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w VIII części SIWZ. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki. 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie: warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez zamawiającego, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŝenia konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. JeŜeli Wykonawca nie złoŝy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca zobowiązany jest do złoŝenia niŝej wymienionych dokumentów: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz dotyczące art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (składany dokument winien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.1.). 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.1.). 4. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną, nie mniejszą niŝ a) dla części I zł; b) dla części II zł; c) dla części III zł; (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.3.); 4

5 5. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat (potwierdzenie warunku z pkt ) : a) dla części I o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; b) dla części II o łącznej wartości min ,00 zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min ,00 zł brutto c) dla części III o łącznej wartości min ,oo zł brutto. Do kaŝdej pozycji wykazu naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie dostaw (załącznik nr 4); 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w punkcie VIII pkt 2 i 3 składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 8. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 10. JeŜeli oferta Wykonawców, którzy złoŝyli ją wspólnie zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 11. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 11.1 w punkcie VIII ppkt 2 i 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 12. Dokument, o którym mowa w pkt VIII ppkt lit. a musi być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 13. Dokumenty, o których mowa w pkt VIII ppkt lit. b muszą być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 14. Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz tłumaczeniem na język polski. 5

6 15. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 16. Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. UWAGA!! Dokumenty wymagane przez Zamawiającego i dołączone do Formularza oferty mogą być przedstawione w formie: a) oryginału, b) kopii z napisem ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM podpisanej przez osoby uprawnione (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadające pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). Za podpisanie uznaje się czytelny własnoręczny podpis lub podpis z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyŝszej procedury Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer: (22) bądź mailem na adres: 2. Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie prowadzonego postępowania przekazuje Wykonawcom pisemnie, faksem bądź mailem. 3. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. KaŜda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wszelką korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem naleŝy kierować na adres: ul. Wiejska 10, Warszawa z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 16/2009] 5. W przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną na adres naleŝy ją niezwłocznie potwierdzić pisemnie. 6. Zamawiający nie udziela Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. 7. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o przesłanie drogą elektroniczną druków składających się na ofertę wykonawcy: 6

7 faks: Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Jolanta Stańczykowska tel. (22) od poniedziałku do piątku, w godzinach X. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ 1. W razie niejasności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności dotyczących SIWZ, wykonawca moŝe zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie, jednak nie później niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. 2. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana pisemnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana specyfikacji zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej zamawiającego i będzie wiąŝąca. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) dla części I 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ); b) dla części II 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych); c) dla części III 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). 2. Wadium naleŝy wnieść w terminie do dnia 16 lipca 2009 r. do godz. 13:00 3. Wadium moŝe być wniesione: a) w pieniądzu (przelew bankowy), b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz z późn. zmian. ). 4. Wpłaty moŝna dokonać na konto: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Finansowe w Kredyt Bank PBI SA IV Oddział Warszawa nr konta Środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego w określonym wyŝej terminie. 6. W przypadku składania dokumentów wymienionych w ppkt b), c), d) i e) mogą one być złoŝone w kasie zamawiającego ( pok. 328 w godz ) przez wykonawcę lub przysłane pocztą na adres podany w pkt. IX ppkt 3 z dopiskiem: Biuro Finansowe wadium do przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego dla Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania 16/2009], w terminie podanym w pkt. XI ppkt. 2. 7

8 7. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub nie wniesie go w terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po: a) upływie terminu związania ofertą, b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, c) uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, gdy protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 9. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 10. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, jeŝeli: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 12. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp ustala się termin 30 dni związania złoŝoną ofertą. 2. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia w: 1) pieniądzu (przelew bankowy); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8

9 2. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wnoszenie zabezpieczenia: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie więcej niŝ jednej oferty do postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego wykonawcę. 4. Oferta pod rygorem niewaŝności musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem maszynowym, na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 5. Wymagane w specyfikacji dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 6. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (bądź w takiej samej formie ze ścisłym zachowaniem treści). Do formularza oferty naleŝy załączyć dokumenty wymagane w SIWZ, tj.: a) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VIII SIWZ; b) dokumenty wymienione w pkt. V ppkt. 11 SIWZ; c) kserokopia dowodu wniesienia wadium moŝe zostać dołączona. 7. Formularz oferty podpisuje osoba reprezentująca wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej albo osoba naleŝycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty. 8. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 9. W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niŝ określony w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo teŝ przez inne osoby niŝ wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, naleŝy do oferty dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo. W wypadku przedłoŝenia kopii pełnomocnictwa do podpisania oferty, wymagane będzie notarialne poświadczenie zgodności z oryginałem. TakŜe udzielanie dalszych pełnomocnictw musi być potwierdzone notarialne. 9

10 10. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 11. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem. 12. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty. 13. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, Warszawa i oznaczonej: Zakup wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego dla Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania 16/2009] - nie otwierać przed dniem 16 lipca 2009 roku, godz. 14:00 Na kopercie naleŝy podać dane Wykonawcy. 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŝytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 15. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert. 16. Powiadomienie musi być złoŝone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem "ZMIANA"/"WYCOFANIE", zarówno zmiana jak wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 17. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone napisem: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. Informacja o zastrzeŝeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa naleŝy podać równieŝ w załączniku nr 1 Formularzu oferty. XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy ul. Wiejskiej 10, parter wejście D w terminie do dnia 16 lipca 2009 roku do godz. 13:00 2. ZłoŜona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 3. Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 16 lipca 2009 roku o godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego, w sali nr 110 przy ul. Wiejskiej 10, w Warszawie. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 10

11 6. Otwierając oferty zamawiający poda: nazwy i adresy wykonawców, ceny ofertowe (oraz inne istotne elementy jak gwarancje, termin wykonania, warunki płatności zawarte w ofertach). 7. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA 1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ. Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby zamawiającego, oraz wszystkie pochodne (między innymi: koszty ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.). 2. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez okres realizacji zamówienia. 3. Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wykonawca podaje cenę oferty w załączniku nr 1 formularzu oferty. 5. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty. 6. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między wykonawcą, a zamawiającym realizowane będą w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA 100% Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: cena oferowana minimalna brutto Ocena punktowa = x 100 cena badanej oferty brutto 11

12 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów. XIX. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE Wykonawca moŝe powierzyć podwykonawcom jedynie realizację części zamówienia obejmującą bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom realizację umowy o zamówienie publiczne w części obejmującej bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji zobowiązany będzie w terminie 30 dni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu listę serwisantów. Ponadto Wykonawca moŝe zlecić wykonanie naprawy innym osobom trzecim niŝ wskazane powyŝej, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. XX. PROJEKT UMOWY. Projekt umowy - załącznik nr 6 do siwz. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. XXII. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wg trzech części opisanych w załączniku nr 2 do siwz opisie przedmiotu zamówienia. XXIII. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w siwz. XXIV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 12

13 XXV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania. 3. Oferty mogą zostać udostępnione od chwili otwarcia. 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.), jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 5. Jawność protokołu, załączników do protokołu, ofert: a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŝeniu pisemnego wniosku, b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji, c) udostępnienie moŝe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. XXVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE EWENTUALNYCH ZMIAN W UMOWIE 1. Zamawiający dopuszcza moŝliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona: a) zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezaleŝnych od wykonawcy; b) zmiany urządzeń na inne o parametrach nie gorszych niŝ zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w SIWZ w sytuacji wycofania urządzeń z produkcji przez producenta. Załącznikami do SIWZ są: 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty, 2. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, 4. Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, 5. Załącznik nr 5 Charakterystyka proponowanego sprzętu, 6. Załącznik nr 6 Projekt umowy. 13

14 ... pieczęć adresowa Wykonawcy Dane Wykonawcy: Zamawiający: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska Warszawa Załącznik nr 1 do siwz nazwa firmy... adres... telefon/faks... NIP... REGON... osoba do kontaktu... tel./ ... nr konta bankowego Wykonawcy... FORMULARZ OFERTY Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego dla Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania - 16/2009], oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w załączniku nr 2 do siwz opisie przedmiotu zamówienia: część I za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł zł). część II za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł zł). część III za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł zł). Część I Laptopy Lp. Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto 1. Laptop typ 1 5 Ilość szt. 2. Laptop typ 2 15 Wartość netto Wartość brutto R A Z E M 14

15 Część II Urządzenie wielofunkcyjne Lp. 1. Opis Urządzenie wielofunkcyjne Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. 18 Wartość netto Wartość brutto Część III Sprzęt komputerowy Lp. Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1. Pendrive Taśma DAT72 HP C lub równowaŝne Przełącznik sieciowy 4 4. Drukarki atramentowe Dupleks do drukarki Konica Minolta 2950 MF Nagrywarka wewnętrzna Blue-Ray Nagrywarka zewnętrzna Blue-Ray Obudowa zewnętrzna do dysków twardych Monitor 7 cali 1 R A Z E M Całkowita cena brutto realizacji zamówienia jest ostateczną ceną oferty. *Cena oferty zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby zamawiającego oraz wszystkie pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.). 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich Ŝadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym wzorem. 3. Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) 15

16 4. Oferowana cena obejmuje koszty dostarczenia i uruchomienia sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w siedzibie Zamawiającego. 5. Oświadczamy, Ŝe oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w załączniku nr 2 do siwz. 6. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na zasadach określonych w załączniku nr 2 do umowy. 7. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, na potwierdzenie czego wnieśliśmy wadium w wysokości... w formie... (potwierdzenie wniesienia w załączeniu). 8. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny podanej w ofercie w formie Oświadczamy, Ŝe za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr... niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, gdy polisa obejmuje okres krótszy niŝ termin realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do złoŝenia oświadczenia, Ŝe przedłuŝymy ją na czas trwania umowy. 11. Podwykonawcom zamierzam zlecić realizację części zamówienia obejmującą bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji tak/nie* Podpis i pieczęć imienna osoby - osób upowaŝnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy... data i miejscowość UWAGA Wszystkie zmiany juŝ po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyraŝenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upowaŝnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się uŝywania korektora. * niepotrzebne skreślić 16

17 Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Laptopy Nazwa sprzętu: Laptop typ 1 szt. 5 Lp. Rodzaj podzespołu Zestaw parametrów Ilość rdzeni co najmniej 2 1 Procesor Taktowanie co najmniej 1,86 GHz Prędkość FSB 1066 MHz Low Voltage procesor Cache minimum 6MB L2 Płyta główna Chipset rekomendowany przez producenta procesora Wbudowane urządzenie szyfrujące Architektura PCI/PCI Express Typ kości DDR3 Pamięć operacyjna Specyfikacja PC Częstotliwość wewnętrzna 1066MHz Pojemność co najmniej 2 GB MoŜliwość rozbudowy bez konieczności wymiany zainstalowanej pamięci do minimum 4GB Parametr 6: Ilość wolnych slotów co najmniej 1 17

18 Karta graficzna Pamięć minimum 128MB Rodzaj grafiki co najmniej WXGA MoŜliwość podłączenia zewnętrznego monitora Matryca Przekątna 12,1" Zdolna generować obraz z rozdzielczością 1440x900 Jasność minimum 250 nitów Fax/modem (RJ11) 56K V.92 prędkość fax/modem (dane) 56 Kbps dane prędkość fax/modem (fax) 14.4 Kbps Komunikacja Bluetooth 2.0 Karta Wireless minimum a/b/g/n Parametr 6: Parametr 7: Parametr 8: Antena Wireless zintegrowana z obudową Dedykowany przycisk włączania/wyłączania karty bezprzewodowej Karta sieciowa (RJ45) minimum Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Pojemność dysku co najmniej 160GB Dysk twardy Prędkość obrotowa talerzy minimum 7200 rpm Interfejs Serial ATA Amortyzator dysku twardego/system absorbowania drgań MoŜliwość rozbudowy o kolejny dysk twardy w wymiennej kieszeni 18

19 Przetwornik audio minimum 24 bity High Definition System audio Ilość zintegrowanych głośników minimum 2 Moc głosników minimum 2 W Dedykowane przyciski kontroli dźwięku Parametr 6: Dedykowany przycisk wyciszenia (mute) Parametr 7: Wyjście słuchawkowe Parametr 8: Wejście mikrofonu Zasilacz Moc minimum 80W Zasilanie V Rodzaj baterii 9 komorowa, Li-Ion Bateria Maksymalny czas pracy na bateriach minimum 7.8 godziny Czas ładowania podczas pracy maksymalnie 6 godzin MoŜliwość instalacji dodatkowej baterii Obudowa Wysokość maksymalnie 29 mm Masa brutto (razem z baterią) maksymalnie 1,55 kg Stalowe zawiasy 19

20 Klawiatura Pełnowymiarowe klawisze Zintegrowane w obudowie podświetlanie klawiatury Wskaźnik typu TrackPoint Ilość portów USB 2.0 minimum 3 Złącza Port IEEE 1394 Docking port PCMCIA typ I/II (wolne) minimum 1 Zintegrowany 5-in-1 memory card reader Oprogramowanie producenta pozwalające na przełączanie pomiędzy sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi. Oprogramowanie producenta pozwalające na defragmentację danych. Oprogramowanie Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym, oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie producenta komputera testujące i demonstrujące działanie podzespołów komputera np.: Ŝywotność baterii itd. Oprogramowanie do nagrywania za pomocą zainstalowanej nagrywarki. Oprogramowanie do odtwarzania filmów DVD WinDVD lub PowerDVD Parametr 6: System operacyjny Windows XP Professional SP3 PL OEM Parametr 7: System operacyjny, oprogramowanie i sterowniki zainstalowane i gotowe do pracy 20

21 Bezpieczeństwo Power-On Password Supervisor Password Security Lock Slot Trusted Platform Module, wersja 1.2 lub nowsza Certyfikatem CE Certyfikaty Certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z dostarczanym systemem operacyjnym Certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2001 producenta dla procesu produkcji Energy Star 4 Port D-Sub Port DVI-D Replikator portów Porty USB 2.0 minimum 4 Wyjście słuchawkowe Wejście mikrofonu Parametr 6: Port Ethernet minimum Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Parametr 7: Zamykanie kluczem Parametr 8: Dodatkowy zasilacz Napęd optyczny (w replikatorze portów) Wymienny Prędkość odczytu/zapisu CD minimalnie 24x 21

22 Prędkość odczytu/zapisu DVD minimalnie 8x Obsługiwane formaty DVD przynajmniej DVD-R, DVD-R (double layer), DVD+R, DVD+R (double layer) Obsługa buffer underrun Ilość komór co najmniej 2 Pasek na ramię Torba Wzmocniony uchwyt i krawędzie Zapinanie suwak Wewnętrzne przegrody Parametr 6: Nieprzemakalna Nazwa sprzętu: Laptop typ 2 szt. 15 Lp. Rodzaj podzespołu Zestaw parametrów Ilość rdzeni co najmniej 2 2 Procesor Taktowanie co najmniej 2,4 GHz Prędkość FSB 1066 MHz Cache minimum 3MB L2 Płyta główna Chipset rekomendowany przez producenta procesora Wbudowane urządzenie szyfrujące Architektura PCI/PCI Express 22

23 Typ kości DDR3 Pamięć operacyjna Specyfikacja PC Częstotliwość wewnętrzna 1066MHz Pojemność co najmniej 2 GB MoŜliwość rozbudowy bez konieczności wymiany zainstalowanej pamięci do minimum 4GB Parametr 6: Ilość wolnych slotów co najmniej 1 Pamięć minimum 256MB Karta graficzna Rodzaj grafiki co najmniej WSXGA+ Interfejs PCI Express MoŜliwość podłączenia zewnętrznego monitora Jednoczesna praca monitora zintegrowanego i dołączanego Przekątna Minimum 15,4" Matryca Zdolna generować obraz z rozdzielczością co najmniej 1680x1050 przy 16.7 miliona kolorów Jasność co najmniej 200 nitów Kontrast co najmniej 500:1 Komunikacja Fax/modem (RJ11) 56K V.92 prędkość fax/modem (dane) 56 Kbps dane prędkość fax/modem (fax) 14.4 Kbps 23

24 Bluetooth 2.0 Karta Wireless minimum a/b/g/n Parametr 6: Parametr 7: Antena Wireless zintegrowana z obudową Dedykowany przycisk włączania/wyłączania karty bezprzewodowej Parametr 8: Kamera NIE Parametr 9: Karta sieciowa (RJ45) minimum Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Pojemność dysku co najmniej 160GB Dysk twardy Prędkość obrotowa talerzy minimum 7200 rpm Interfejs Serial ATA Amortyzator dysku twardego/system absorbowania drgań MoŜliwość rozbudowy o kolejny dysk twardy w wymiennej kieszeni Przetwornik audio minimum 24 bity High Definition Ilość zintegrowanych głośników minimum 2 System audio Moc głośników minimum 2 W Dedykowane przyciski kontroli dźwięku Parametr 6: Dedykowany przycisk wyciszenia (mute) Parametr 7: Wyjście słuchawkowe Parametr 8: Wejście mikrofonu 24

25 Interfejs SATA Napęd DVD Nagrywanie DVD+/-R/RW Nagrywanie CD-R/RW Double Layer Wymienny Zasilacz Moc minimum 80W Zasilanie V Rodzaj baterii 9 komorowa, Li-Ion Bateria Maksymalny czas pracy na bateriach minimum 4 godziny Czas ładowania podczas pracy maksymalnie 6 godzin MoŜliwość instalacji dodatkowej baterii Obudowa Wysokość do 34 mm Masa brutto do 2,8 kg Stalowe zawiasy Wymienna kieszeń do instalacji dodatkowych urządzeń Klawiatura Pełnowymiarowe klawisze Zintegrowane w obudowie podświetlanie klawiatury Wskaźnik typu TrackPoint Touchpad 25

26 Ilość portów USB 2.0 minimum 3 Port IEEE 1394 Złącza Docking port PCMCIA typ I/II (wolne) minimum 1 ExpressCard (wolne) minimum 1 Parametr 6: Zintegrowany 7-in-1 memory card reader Parametr 7: Rodzaje obsługiwanych kart pamięci MultiMedia Card, Memory Stick PRO, Secure Digital, xd-picture Card, Memory Stick, SecureDigital HC, XD-H Oprogramowanie producenta pozwalające na przełączanie pomiędzy sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi. Oprogramowanie producenta pozwalające na defragmentację danych. Oprogramowanie Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym, oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie producenta komputera testujące i demonstrujące działanie podzespołów komputera np.: Ŝywotność baterii itd. Oprogramowanie do nagrywania za pomocą zainstalowanej nagrywarki. Parametr 6: Oprogramowanie do odtwarzania filmów DVD WinDVD lub PowerDVD Parametr 7: System operacyjny Windows XP Professional SP3 PL OEM Parametr 8: System operacyjny, oprogramowanie i sterowniki zainstalowane i gotowe do pracy 26

27 Bezpieczeństwo Zintegrowany z obudową czytnik lini papilarnych Power-On Password Supervisor Password Security Lock Slot Trusted Platform Module, wersja 1.2 lub nowsza Certyfikatem CE Certyfikaty Energy Star 4 Certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z dostarczanym systemem operacyjnym Certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2001 producenta dla procesu produkcji Ilość komór co najmniej 2 Pasek na ramię Torba Wzmocniony uchwyt i krawędzie Zapinanie suwak Wewnętrzne przegrody Parametr 6: Nieprzemakalna 27

28 Część II Urządzenia wielofunkcyjne Lp. Nazwa sprzętu: Rodzaj podzespołu Urządzenie wielofunkcyjne 18 szt. Zestaw parametrów Funkcja urządzenia wymagane drukarka, kopiarka, skaner (TWAIN), faks Technologia druku laserowa Wydruk kolorowy wymagany Wydruk dwustronny automatyczny (duplex) Prędkość drukowania/kopiowania wymagany w kolorze i w czerni minimum 24 str./min. Parametr 6: Czas nagrzewania max 58 sekund Parametr 7: Czas uzyskania pierwszej kopii w kolorze max 28 sekund Wymagania Parametr 8: Czas uzyskania pierwszej kopii w czerni max 25 sekund Parametr 9: Obsługiwane formaty papieru od A6 do A4 Parametr 10: Funkcje drukowania tryb plakatowy, broszura, znak wodny, nakładka, kilka stron na jednej Parametr 11: Funkcje kopiowania kopiowanie dwustronne, 2na1, 4na1, elektroniczne sortowanie Parametr 12: Kaseta na papier min. 250 arkuszy Parametr 13: Podajnik ręczny ADF min. 100 arkuszy Parametr 14: Zoom min % co 1% Parametr 15: Wielokrotne kopiowanie min Parametr 16: Gramatura papieru kaseta na papier: od 60 do co najmniej 90g/m2, od 60 do co najmniej 210g/m2 przez podajnik ręczny Parametr 17: Rozdzielczość kopiowania, skanowania przynajmniej 600x600dpi 28

29 Parametr 18: Rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi Parametr 19: Parametr 20: Parametr 21: Formaty plików Rejestracja miejsc docelowych skanera i faksu Interfejsy TIFF, JPEG, PDF, PDF wielostronicowy 220 pozycji przynajmniej USB zgodny z wersją 2.0 (High Speed) i Karta sieciowa Ethernet 10/100 Parametr 22: Parametr 23: Parametr 24: Tryby skanowania Szybkość skanowania z automatycznego podajnika Funkcje faksu sieciowe TWAIN, USB TWAIN, WIA, do SMB, do FTP, do (bez konieczności instalacji klienta poczty) w kolorze i w czerni: min. 24 str./min. wysyłanie faksu z PC, odbiór faksu pocztą elektroniczną, opóźnienie wysyłania faksu Parametr 25: Kompatybilność faksu G3, MH, MR, MMR, JBIG Parametr 26: Sterownik drukowania i skanowania podpisany cyfrowo sterownika dla systemów Windows Vista/2000/XP Parametr 27: Instrukcja obsługi wymagana w języku polskim Parametr 28: Tonery komplet tonerów zgodnych ze specyfikacją producenta, ale pozwalające wydrukować nie mniej niŝ 8000 stron zgodnie z normą ISO/IEC Parametr 29: Certyfikat EnergyStar wymagany Parametr 30: Przegląd techniczny i okresowa konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta Parametr 31: Gwarancja 36 miesięcy 29

30 Część III Sprzęt komputerowy Nazwa sprzętu: PenDrive 35 szt. Lp. Rodzaj podzespołu Zestaw parametrów Pojemność 2048 MB Prędkość zapisu minimum 13 MB/s Prędkość odczytu minimum 19 MB/s Interfejs USB 2.0 Wymagania Obsługiwany Windows 2000 Parametr 6: Obsługiwany Windows XP Parametr 7: Wstrząsoodporny Parametr 8: Bezpieczeństwo oprogramowanie do szyfrowania (minimum 256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES) Parametr 9: Gwarancja minimum 120 miesięcy Nazwa sprzętu: Taśma DAT72 HP C lub równowaŝne 50 szt. Lp. Rodzaj podzespołu Zestaw parametrów Wymagania Pojemność natywna 36 GB Pojemność przy kompresji 72 GB 30

31 Nazwa sprzętu: Przełącznik sieciowy (Linksys SLM224G-G5 lub równowaŝne) 4 szt. Lp. Rodzaj podzespołu Zestaw parametrów Zarządzalny Zarządzanie przynajmniej http Porty przynajmniej 10/100Mb Liczba portów przynajmniej 24 Parametr 6: Liczba dodatkowych portów 10/100/1000 Moduły mini-gbic/sfp w zestawie przynajmniej 2 RJ45 i 2 mini-gbic SFP (mogą być współdzielone), jeden jednomodowy LX-LC i jeden wielomodowy SX-LC Parametr 7: Autonegocjacja prędkości Parametr 8: Przepustowość wewnętrzna przynajmniej 8Gbps 6 Wymagania Parametr 9: Szybkość przełączania przynajmniej 6Mbps Parametr 10: Rozmiar tablicy adresów MAC przynajmniej 8000 Parametr 11: VLANy minimum 128 Parametr 12: Parametr 13: Parametr 14: obsługiwane standardy obsługiwane mechanizmy łącza agregowane 802.3ad przynajmniej BASE-T, 802.3u 100BASE-TX, 802.3ab 1000BASE-T, 802.3z, 802.3x, 802.3ad, 802.1Q/p, 802.1X przynajmniej 802.1D Spanning Tree, IGMP Snooping (v1/v2), QoS (przynajmniej 4 sprzętowe kolejki na kaŝdym interfejsie), priorytetyzacja kolejek, algorytm WRR,CoS Port-Based, 802.1p VLAN Priority-Based, IPv4/v6 IP DSCP-Based minimum 4 grupy po minimum 8 interfejsów Parametr 15: Listy dostępu po adresach MAC i IP Parametr 16: montaŝ w szafie RACK 19" Parametr 17: gwarancja minimum 5 lat 31

32 Lp. Nazwa sprzętu: Rodzaj podzespołu Drukarka atramentowa 5 szt. Zestaw parametrów Parametr 1 Funkcja urządzenia drukarka Parametr 2 Technologia druku atramentowa Parametr 3 Wydruk kolorowy wymagany Parametr 4 Prędkość drukowania w czerni minimum 22 str./min. Parametr 5 Prędkość drukowania w kolorze minimum 12 str./min. Parametr 6 Czas nagrzewania max 60 sekund Parametr 7 Transport papieru podczas druku Papier podczas druku nie moŝe być zawijany na wałku transportu 7 Wymagania Parametr 8 Obsługiwane formaty papieru od A6 do A4 Parametr 9 Funkcje drukowania tryb plakatowy, broszura, znak wodny, nakładka, kilka stron na jednej Parametr 10 Podajnik automatyczny od góry min. 50 arkuszy Parametr 11 Gramatura papieru od 60 do 250g/m2 Parametr 12 Rozdzielczość drukowania 5760x1440 dpi Parametr 13 Parametr 14 Interfejsy Sterownik drukowania i skanowania przynajmniej USB zgodny z wersją 2.0 (High Speed) podpisany cyfrowo sterownik dla systemów Windows Vista/2000/XP Parametr 15 Instrukcja obsługi wymagana w języku polskim Parametr 16 Tonery komplet tonerów zgodnych ze specyfikacją producenta, ale pozwalające wydrukować nie mniej niŝ 2000 stron zgodnie z normą ISO/IEC Parametr 17 Certyfikat EnergyStar wymagany Parametr 18 Przegląd techniczny i okresowa konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta Parametr 19 Gwarancja 36 miesięcy 32

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Warszawa: Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 23.12.2008r. zmiana: 07.01.2009r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Łódź: Zakup, instalacja oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 333315-2010; data zamieszczenia: 23.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Świadczenie usług informatycznych obejmujących: konserwację, serwis oraz naprawę sprzętu komputerowego i infrastruktury sieci lokalnej będącego na wyposaŝeniu GDDKiA Oddział w Łodzi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZNP/12/23 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZNP/12/23 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oraz realizację działań informacyjnych na temat działalności zarządzania lotniskiem przez Port Lotniczy Łódź w latach 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2013-10-15 11:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Dostawa i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Choszczno: Remont kapitalny dróg w miejscowości Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków - KoŜedo oraz ulicy Polnej. Numer ogłoszenia: 335464-2009; data zamieszczenia: 28.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo