SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 7 lipca 2009r. Zatwierdzona przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAKUP WRAZ Z DOSTARCZENIEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA KANCELARII PREZYDENTA RP. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zmian. 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zmian. 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. Nr 241, poz II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Kancelaria Prezydenta RP NIP: Adres: Strona internetowa: ul. Wiejska 10, Warszawa Numer telefonu: ( ) Numer faksu: ( ) Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach III. DEFINICJE I SKRÓTY WyraŜenie i skróty uŝyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: Zamawiający Kancelaria Prezydenta RP Siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia Ustawa lub Pzp Ustawa Prawo zamówień publicznych 1

2 IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - art ustawy Pzp. V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zakup wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego dla Kancelarii Prezydenta RP tj.: a) część I Laptopy tj.: laptop typ 1 5 szt.; laptop typ 2 15 szt.; b) część II Urządzenia wielofunkcyjne 18 szt.; c) część III Sprzęt komputerowy tj.: pendrive 35 szt.; taśma DAT72 HP C lub równowaŝne 50 szt.; przełącznik sieciowy 4 szt.; drukarki atramentowe 5 szt.; dupleks do drukarki Konica Minolta 2950 MF 4 szt.; nagrywarka wewnętrzna Blue-Ray 1 szt.; nagrywarka zewnętrzna Blue-Ray 1 szt.; obudowa zewnętrzna do dysków twardych 1 szt.; monitor 7 cali 1 szt. 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): sprzęt komputerowy; komputery przenośne; urządzenia sieciowe; drukarki atramentowe; urządzenia komputerowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa załącznik nr 2 do siwz Opis przedmiotu zamówienia. 4. Oferowany przez wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy. 5. Sprzęt komputerowy objęty jest, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz, bezpłatnym serwisem gwarancyjnym obejmującym odbiór ulegających awarii elementów i dostarczenie sprawnych do siedziby zamawiającego. 6. W przypadku braku informacji o gwarancji w załączniku nr 2 do siwz sprzęt musi być objęty co najmniej 36-miesięcznym bezpłatnym serwisem gwarancyjnym obejmującym odbiór ulegających awarii elementów i dostarczenie sprawnych do siedziby zamawiającego. 7. Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń oraz podzespołów, posiadających numery seryjne w dwóch postaciach: a) wykazu sprzętu z numerami seryjnymi, b) arkusza gwarancyjnego zawierającego zobowiązania wynikające z umowy. 8. Wszystkie dostarczone laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki atramentowe, sprzęt komputerowy oraz przełączniki sieciowe muszą zostać oznaczone nalepkami pozwalającymi zidentyfikować wykonawcę (rozumiany jako dostawca sprzętu). 9. Opakowanie oraz sprzęt tj.: laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki atramentowe, sprzęt komputerowy oraz przełączniki sieciowe muszą być oznakowane numerem seryjnym i kodem kreskowym. 2

3 10. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŝnych o parametrach jakościowych nie gorszych niŝ podane w załączniku nr 2 do SIWZ. 11. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym (certyfikat ISO 9001:2000 lub 9001:2001, znak bezpieczeństwa CE, zgodność z normami ISO 9296, określonym przez Zamawiającego. 12. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składający ofertę dostarczy: Certyfikat ISO 9001:2000 lub 9001:2001 posiadany przez producenta sprzętu na proces produkcji dla wszystkich pozycji wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) lub dokument równowaŝny wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie, w którym Wykonawca składa ofertę; Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe oferowany sprzęt posiada znak bezpieczeństwa CE, wymagane atesty oraz spełnia normy ISO 9296; Charakterystykę proponowanego sprzętu załącznik nr 5. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy. VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 4 ustawy Pzp, tj.: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia tj. wykaŝą się odpowiednim doświadczeniem, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali dostawy sprzętu komputerowego: a) dla części I o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; b) dla części II o łącznej wartości min ,00 zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min ,00 zł brutto; c) dla części III o łącznej wartości min ,oo zł brutto oraz załączą dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niŝ: a) dla części I zł; b) dla części II zł; c) dla części III zł; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3

4 2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złoŝonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy i na podstawie złoŝonych wraz z ofertą dokumentów Ŝądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w VIII części SIWZ. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki. 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie: warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez zamawiającego, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŝenia konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. JeŜeli Wykonawca nie złoŝy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca zobowiązany jest do złoŝenia niŝej wymienionych dokumentów: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz dotyczące art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (składany dokument winien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.1.). 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.1.). 4. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną, nie mniejszą niŝ a) dla części I zł; b) dla części II zł; c) dla części III zł; (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.3.); 4

5 5. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat (potwierdzenie warunku z pkt ) : a) dla części I o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; b) dla części II o łącznej wartości min ,00 zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min ,00 zł brutto c) dla części III o łącznej wartości min ,oo zł brutto. Do kaŝdej pozycji wykazu naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie dostaw (załącznik nr 4); 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w punkcie VIII pkt 2 i 3 składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 8. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 10. JeŜeli oferta Wykonawców, którzy złoŝyli ją wspólnie zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 11. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 11.1 w punkcie VIII ppkt 2 i 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 12. Dokument, o którym mowa w pkt VIII ppkt lit. a musi być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 13. Dokumenty, o których mowa w pkt VIII ppkt lit. b muszą być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 14. Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz tłumaczeniem na język polski. 5

6 15. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 16. Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. UWAGA!! Dokumenty wymagane przez Zamawiającego i dołączone do Formularza oferty mogą być przedstawione w formie: a) oryginału, b) kopii z napisem ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM podpisanej przez osoby uprawnione (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadające pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). Za podpisanie uznaje się czytelny własnoręczny podpis lub podpis z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyŝszej procedury Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer: (22) bądź mailem na adres: 2. Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie prowadzonego postępowania przekazuje Wykonawcom pisemnie, faksem bądź mailem. 3. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. KaŜda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wszelką korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem naleŝy kierować na adres: ul. Wiejska 10, Warszawa z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 16/2009] 5. W przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną na adres naleŝy ją niezwłocznie potwierdzić pisemnie. 6. Zamawiający nie udziela Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. 7. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o przesłanie drogą elektroniczną druków składających się na ofertę wykonawcy: 6

7 faks: Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Jolanta Stańczykowska tel. (22) od poniedziałku do piątku, w godzinach X. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ 1. W razie niejasności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności dotyczących SIWZ, wykonawca moŝe zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie, jednak nie później niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. 2. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana pisemnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana specyfikacji zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej zamawiającego i będzie wiąŝąca. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) dla części I 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ); b) dla części II 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych); c) dla części III 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). 2. Wadium naleŝy wnieść w terminie do dnia 16 lipca 2009 r. do godz. 13:00 3. Wadium moŝe być wniesione: a) w pieniądzu (przelew bankowy), b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz z późn. zmian. ). 4. Wpłaty moŝna dokonać na konto: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Finansowe w Kredyt Bank PBI SA IV Oddział Warszawa nr konta Środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego w określonym wyŝej terminie. 6. W przypadku składania dokumentów wymienionych w ppkt b), c), d) i e) mogą one być złoŝone w kasie zamawiającego ( pok. 328 w godz ) przez wykonawcę lub przysłane pocztą na adres podany w pkt. IX ppkt 3 z dopiskiem: Biuro Finansowe wadium do przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego dla Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania 16/2009], w terminie podanym w pkt. XI ppkt. 2. 7

8 7. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub nie wniesie go w terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po: a) upływie terminu związania ofertą, b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, c) uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, gdy protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 9. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 10. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, jeŝeli: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 12. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp ustala się termin 30 dni związania złoŝoną ofertą. 2. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia w: 1) pieniądzu (przelew bankowy); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8

9 2. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wnoszenie zabezpieczenia: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie więcej niŝ jednej oferty do postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego wykonawcę. 4. Oferta pod rygorem niewaŝności musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem maszynowym, na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 5. Wymagane w specyfikacji dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 6. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (bądź w takiej samej formie ze ścisłym zachowaniem treści). Do formularza oferty naleŝy załączyć dokumenty wymagane w SIWZ, tj.: a) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VIII SIWZ; b) dokumenty wymienione w pkt. V ppkt. 11 SIWZ; c) kserokopia dowodu wniesienia wadium moŝe zostać dołączona. 7. Formularz oferty podpisuje osoba reprezentująca wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej albo osoba naleŝycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty. 8. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 9. W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niŝ określony w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo teŝ przez inne osoby niŝ wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, naleŝy do oferty dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo. W wypadku przedłoŝenia kopii pełnomocnictwa do podpisania oferty, wymagane będzie notarialne poświadczenie zgodności z oryginałem. TakŜe udzielanie dalszych pełnomocnictw musi być potwierdzone notarialne. 9

10 10. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 11. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem. 12. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty. 13. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, Warszawa i oznaczonej: Zakup wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego dla Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania 16/2009] - nie otwierać przed dniem 16 lipca 2009 roku, godz. 14:00 Na kopercie naleŝy podać dane Wykonawcy. 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŝytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 15. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert. 16. Powiadomienie musi być złoŝone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem "ZMIANA"/"WYCOFANIE", zarówno zmiana jak wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 17. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone napisem: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. Informacja o zastrzeŝeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa naleŝy podać równieŝ w załączniku nr 1 Formularzu oferty. XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy ul. Wiejskiej 10, parter wejście D w terminie do dnia 16 lipca 2009 roku do godz. 13:00 2. ZłoŜona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 3. Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 16 lipca 2009 roku o godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego, w sali nr 110 przy ul. Wiejskiej 10, w Warszawie. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 10

11 6. Otwierając oferty zamawiający poda: nazwy i adresy wykonawców, ceny ofertowe (oraz inne istotne elementy jak gwarancje, termin wykonania, warunki płatności zawarte w ofertach). 7. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA 1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ. Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby zamawiającego, oraz wszystkie pochodne (między innymi: koszty ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.). 2. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez okres realizacji zamówienia. 3. Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wykonawca podaje cenę oferty w załączniku nr 1 formularzu oferty. 5. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty. 6. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między wykonawcą, a zamawiającym realizowane będą w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA 100% Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: cena oferowana minimalna brutto Ocena punktowa = x 100 cena badanej oferty brutto 11

12 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów. XIX. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE Wykonawca moŝe powierzyć podwykonawcom jedynie realizację części zamówienia obejmującą bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom realizację umowy o zamówienie publiczne w części obejmującej bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji zobowiązany będzie w terminie 30 dni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu listę serwisantów. Ponadto Wykonawca moŝe zlecić wykonanie naprawy innym osobom trzecim niŝ wskazane powyŝej, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. XX. PROJEKT UMOWY. Projekt umowy - załącznik nr 6 do siwz. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. XXII. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wg trzech części opisanych w załączniku nr 2 do siwz opisie przedmiotu zamówienia. XXIII. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w siwz. XXIV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 12

13 XXV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania. 3. Oferty mogą zostać udostępnione od chwili otwarcia. 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.), jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 5. Jawność protokołu, załączników do protokołu, ofert: a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŝeniu pisemnego wniosku, b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji, c) udostępnienie moŝe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. XXVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE EWENTUALNYCH ZMIAN W UMOWIE 1. Zamawiający dopuszcza moŝliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona: a) zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezaleŝnych od wykonawcy; b) zmiany urządzeń na inne o parametrach nie gorszych niŝ zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w SIWZ w sytuacji wycofania urządzeń z produkcji przez producenta. Załącznikami do SIWZ są: 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty, 2. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, 4. Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, 5. Załącznik nr 5 Charakterystyka proponowanego sprzętu, 6. Załącznik nr 6 Projekt umowy. 13

14 ... pieczęć adresowa Wykonawcy Dane Wykonawcy: Zamawiający: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska Warszawa Załącznik nr 1 do siwz nazwa firmy... adres... telefon/faks... NIP... REGON... osoba do kontaktu... tel./ ... nr konta bankowego Wykonawcy... FORMULARZ OFERTY Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego dla Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania - 16/2009], oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w załączniku nr 2 do siwz opisie przedmiotu zamówienia: część I za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł zł). część II za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł zł). część III za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł zł). Część I Laptopy Lp. Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto 1. Laptop typ 1 5 Ilość szt. 2. Laptop typ 2 15 Wartość netto Wartość brutto R A Z E M 14

15 Część II Urządzenie wielofunkcyjne Lp. 1. Opis Urządzenie wielofunkcyjne Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. 18 Wartość netto Wartość brutto Część III Sprzęt komputerowy Lp. Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1. Pendrive Taśma DAT72 HP C lub równowaŝne Przełącznik sieciowy 4 4. Drukarki atramentowe Dupleks do drukarki Konica Minolta 2950 MF Nagrywarka wewnętrzna Blue-Ray Nagrywarka zewnętrzna Blue-Ray Obudowa zewnętrzna do dysków twardych Monitor 7 cali 1 R A Z E M Całkowita cena brutto realizacji zamówienia jest ostateczną ceną oferty. *Cena oferty zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby zamawiającego oraz wszystkie pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.). 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich Ŝadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym wzorem. 3. Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) 15

16 4. Oferowana cena obejmuje koszty dostarczenia i uruchomienia sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w siedzibie Zamawiającego. 5. Oświadczamy, Ŝe oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w załączniku nr 2 do siwz. 6. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na zasadach określonych w załączniku nr 2 do umowy. 7. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, na potwierdzenie czego wnieśliśmy wadium w wysokości... w formie... (potwierdzenie wniesienia w załączeniu). 8. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny podanej w ofercie w formie Oświadczamy, Ŝe za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr... niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, gdy polisa obejmuje okres krótszy niŝ termin realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do złoŝenia oświadczenia, Ŝe przedłuŝymy ją na czas trwania umowy. 11. Podwykonawcom zamierzam zlecić realizację części zamówienia obejmującą bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji tak/nie* Podpis i pieczęć imienna osoby - osób upowaŝnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy... data i miejscowość UWAGA Wszystkie zmiany juŝ po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyraŝenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upowaŝnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się uŝywania korektora. * niepotrzebne skreślić 16

17 Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Laptopy Nazwa sprzętu: Laptop typ 1 szt. 5 Lp. Rodzaj podzespołu Zestaw parametrów Ilość rdzeni co najmniej 2 1 Procesor Taktowanie co najmniej 1,86 GHz Prędkość FSB 1066 MHz Low Voltage procesor Cache minimum 6MB L2 Płyta główna Chipset rekomendowany przez producenta procesora Wbudowane urządzenie szyfrujące Architektura PCI/PCI Express Typ kości DDR3 Pamięć operacyjna Specyfikacja PC Częstotliwość wewnętrzna 1066MHz Pojemność co najmniej 2 GB MoŜliwość rozbudowy bez konieczności wymiany zainstalowanej pamięci do minimum 4GB Parametr 6: Ilość wolnych slotów co najmniej 1 17

18 Karta graficzna Pamięć minimum 128MB Rodzaj grafiki co najmniej WXGA MoŜliwość podłączenia zewnętrznego monitora Matryca Przekątna 12,1" Zdolna generować obraz z rozdzielczością 1440x900 Jasność minimum 250 nitów Fax/modem (RJ11) 56K V.92 prędkość fax/modem (dane) 56 Kbps dane prędkość fax/modem (fax) 14.4 Kbps Komunikacja Bluetooth 2.0 Karta Wireless minimum a/b/g/n Parametr 6: Parametr 7: Parametr 8: Antena Wireless zintegrowana z obudową Dedykowany przycisk włączania/wyłączania karty bezprzewodowej Karta sieciowa (RJ45) minimum Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Pojemność dysku co najmniej 160GB Dysk twardy Prędkość obrotowa talerzy minimum 7200 rpm Interfejs Serial ATA Amortyzator dysku twardego/system absorbowania drgań MoŜliwość rozbudowy o kolejny dysk twardy w wymiennej kieszeni 18

19 Przetwornik audio minimum 24 bity High Definition System audio Ilość zintegrowanych głośników minimum 2 Moc głosników minimum 2 W Dedykowane przyciski kontroli dźwięku Parametr 6: Dedykowany przycisk wyciszenia (mute) Parametr 7: Wyjście słuchawkowe Parametr 8: Wejście mikrofonu Zasilacz Moc minimum 80W Zasilanie V Rodzaj baterii 9 komorowa, Li-Ion Bateria Maksymalny czas pracy na bateriach minimum 7.8 godziny Czas ładowania podczas pracy maksymalnie 6 godzin MoŜliwość instalacji dodatkowej baterii Obudowa Wysokość maksymalnie 29 mm Masa brutto (razem z baterią) maksymalnie 1,55 kg Stalowe zawiasy 19

20 Klawiatura Pełnowymiarowe klawisze Zintegrowane w obudowie podświetlanie klawiatury Wskaźnik typu TrackPoint Ilość portów USB 2.0 minimum 3 Złącza Port IEEE 1394 Docking port PCMCIA typ I/II (wolne) minimum 1 Zintegrowany 5-in-1 memory card reader Oprogramowanie producenta pozwalające na przełączanie pomiędzy sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi. Oprogramowanie producenta pozwalające na defragmentację danych. Oprogramowanie Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym, oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie producenta komputera testujące i demonstrujące działanie podzespołów komputera np.: Ŝywotność baterii itd. Oprogramowanie do nagrywania za pomocą zainstalowanej nagrywarki. Oprogramowanie do odtwarzania filmów DVD WinDVD lub PowerDVD Parametr 6: System operacyjny Windows XP Professional SP3 PL OEM Parametr 7: System operacyjny, oprogramowanie i sterowniki zainstalowane i gotowe do pracy 20

21 Bezpieczeństwo Power-On Password Supervisor Password Security Lock Slot Trusted Platform Module, wersja 1.2 lub nowsza Certyfikatem CE Certyfikaty Certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z dostarczanym systemem operacyjnym Certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2001 producenta dla procesu produkcji Energy Star 4 Port D-Sub Port DVI-D Replikator portów Porty USB 2.0 minimum 4 Wyjście słuchawkowe Wejście mikrofonu Parametr 6: Port Ethernet minimum Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Parametr 7: Zamykanie kluczem Parametr 8: Dodatkowy zasilacz Napęd optyczny (w replikatorze portów) Wymienny Prędkość odczytu/zapisu CD minimalnie 24x 21

22 Prędkość odczytu/zapisu DVD minimalnie 8x Obsługiwane formaty DVD przynajmniej DVD-R, DVD-R (double layer), DVD+R, DVD+R (double layer) Obsługa buffer underrun Ilość komór co najmniej 2 Pasek na ramię Torba Wzmocniony uchwyt i krawędzie Zapinanie suwak Wewnętrzne przegrody Parametr 6: Nieprzemakalna Nazwa sprzętu: Laptop typ 2 szt. 15 Lp. Rodzaj podzespołu Zestaw parametrów Ilość rdzeni co najmniej 2 2 Procesor Taktowanie co najmniej 2,4 GHz Prędkość FSB 1066 MHz Cache minimum 3MB L2 Płyta główna Chipset rekomendowany przez producenta procesora Wbudowane urządzenie szyfrujące Architektura PCI/PCI Express 22

23 Typ kości DDR3 Pamięć operacyjna Specyfikacja PC Częstotliwość wewnętrzna 1066MHz Pojemność co najmniej 2 GB MoŜliwość rozbudowy bez konieczności wymiany zainstalowanej pamięci do minimum 4GB Parametr 6: Ilość wolnych slotów co najmniej 1 Pamięć minimum 256MB Karta graficzna Rodzaj grafiki co najmniej WSXGA+ Interfejs PCI Express MoŜliwość podłączenia zewnętrznego monitora Jednoczesna praca monitora zintegrowanego i dołączanego Przekątna Minimum 15,4" Matryca Zdolna generować obraz z rozdzielczością co najmniej 1680x1050 przy 16.7 miliona kolorów Jasność co najmniej 200 nitów Kontrast co najmniej 500:1 Komunikacja Fax/modem (RJ11) 56K V.92 prędkość fax/modem (dane) 56 Kbps dane prędkość fax/modem (fax) 14.4 Kbps 23

24 Bluetooth 2.0 Karta Wireless minimum a/b/g/n Parametr 6: Parametr 7: Antena Wireless zintegrowana z obudową Dedykowany przycisk włączania/wyłączania karty bezprzewodowej Parametr 8: Kamera NIE Parametr 9: Karta sieciowa (RJ45) minimum Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Pojemność dysku co najmniej 160GB Dysk twardy Prędkość obrotowa talerzy minimum 7200 rpm Interfejs Serial ATA Amortyzator dysku twardego/system absorbowania drgań MoŜliwość rozbudowy o kolejny dysk twardy w wymiennej kieszeni Przetwornik audio minimum 24 bity High Definition Ilość zintegrowanych głośników minimum 2 System audio Moc głośników minimum 2 W Dedykowane przyciski kontroli dźwięku Parametr 6: Dedykowany przycisk wyciszenia (mute) Parametr 7: Wyjście słuchawkowe Parametr 8: Wejście mikrofonu 24

25 Interfejs SATA Napęd DVD Nagrywanie DVD+/-R/RW Nagrywanie CD-R/RW Double Layer Wymienny Zasilacz Moc minimum 80W Zasilanie V Rodzaj baterii 9 komorowa, Li-Ion Bateria Maksymalny czas pracy na bateriach minimum 4 godziny Czas ładowania podczas pracy maksymalnie 6 godzin MoŜliwość instalacji dodatkowej baterii Obudowa Wysokość do 34 mm Masa brutto do 2,8 kg Stalowe zawiasy Wymienna kieszeń do instalacji dodatkowych urządzeń Klawiatura Pełnowymiarowe klawisze Zintegrowane w obudowie podświetlanie klawiatury Wskaźnik typu TrackPoint Touchpad 25

26 Ilość portów USB 2.0 minimum 3 Port IEEE 1394 Złącza Docking port PCMCIA typ I/II (wolne) minimum 1 ExpressCard (wolne) minimum 1 Parametr 6: Zintegrowany 7-in-1 memory card reader Parametr 7: Rodzaje obsługiwanych kart pamięci MultiMedia Card, Memory Stick PRO, Secure Digital, xd-picture Card, Memory Stick, SecureDigital HC, XD-H Oprogramowanie producenta pozwalające na przełączanie pomiędzy sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi. Oprogramowanie producenta pozwalające na defragmentację danych. Oprogramowanie Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym, oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie producenta komputera testujące i demonstrujące działanie podzespołów komputera np.: Ŝywotność baterii itd. Oprogramowanie do nagrywania za pomocą zainstalowanej nagrywarki. Parametr 6: Oprogramowanie do odtwarzania filmów DVD WinDVD lub PowerDVD Parametr 7: System operacyjny Windows XP Professional SP3 PL OEM Parametr 8: System operacyjny, oprogramowanie i sterowniki zainstalowane i gotowe do pracy 26

27 Bezpieczeństwo Zintegrowany z obudową czytnik lini papilarnych Power-On Password Supervisor Password Security Lock Slot Trusted Platform Module, wersja 1.2 lub nowsza Certyfikatem CE Certyfikaty Energy Star 4 Certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z dostarczanym systemem operacyjnym Certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2001 producenta dla procesu produkcji Ilość komór co najmniej 2 Pasek na ramię Torba Wzmocniony uchwyt i krawędzie Zapinanie suwak Wewnętrzne przegrody Parametr 6: Nieprzemakalna 27

28 Część II Urządzenia wielofunkcyjne Lp. Nazwa sprzętu: Rodzaj podzespołu Urządzenie wielofunkcyjne 18 szt. Zestaw parametrów Funkcja urządzenia wymagane drukarka, kopiarka, skaner (TWAIN), faks Technologia druku laserowa Wydruk kolorowy wymagany Wydruk dwustronny automatyczny (duplex) Prędkość drukowania/kopiowania wymagany w kolorze i w czerni minimum 24 str./min. Parametr 6: Czas nagrzewania max 58 sekund Parametr 7: Czas uzyskania pierwszej kopii w kolorze max 28 sekund Wymagania Parametr 8: Czas uzyskania pierwszej kopii w czerni max 25 sekund Parametr 9: Obsługiwane formaty papieru od A6 do A4 Parametr 10: Funkcje drukowania tryb plakatowy, broszura, znak wodny, nakładka, kilka stron na jednej Parametr 11: Funkcje kopiowania kopiowanie dwustronne, 2na1, 4na1, elektroniczne sortowanie Parametr 12: Kaseta na papier min. 250 arkuszy Parametr 13: Podajnik ręczny ADF min. 100 arkuszy Parametr 14: Zoom min % co 1% Parametr 15: Wielokrotne kopiowanie min Parametr 16: Gramatura papieru kaseta na papier: od 60 do co najmniej 90g/m2, od 60 do co najmniej 210g/m2 przez podajnik ręczny Parametr 17: Rozdzielczość kopiowania, skanowania przynajmniej 600x600dpi 28

29 Parametr 18: Rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi Parametr 19: Parametr 20: Parametr 21: Formaty plików Rejestracja miejsc docelowych skanera i faksu Interfejsy TIFF, JPEG, PDF, PDF wielostronicowy 220 pozycji przynajmniej USB zgodny z wersją 2.0 (High Speed) i Karta sieciowa Ethernet 10/100 Parametr 22: Parametr 23: Parametr 24: Tryby skanowania Szybkość skanowania z automatycznego podajnika Funkcje faksu sieciowe TWAIN, USB TWAIN, WIA, do SMB, do FTP, do (bez konieczności instalacji klienta poczty) w kolorze i w czerni: min. 24 str./min. wysyłanie faksu z PC, odbiór faksu pocztą elektroniczną, opóźnienie wysyłania faksu Parametr 25: Kompatybilność faksu G3, MH, MR, MMR, JBIG Parametr 26: Sterownik drukowania i skanowania podpisany cyfrowo sterownika dla systemów Windows Vista/2000/XP Parametr 27: Instrukcja obsługi wymagana w języku polskim Parametr 28: Tonery komplet tonerów zgodnych ze specyfikacją producenta, ale pozwalające wydrukować nie mniej niŝ 8000 stron zgodnie z normą ISO/IEC Parametr 29: Certyfikat EnergyStar wymagany Parametr 30: Przegląd techniczny i okresowa konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta Parametr 31: Gwarancja 36 miesięcy 29

30 Część III Sprzęt komputerowy Nazwa sprzętu: PenDrive 35 szt. Lp. Rodzaj podzespołu Zestaw parametrów Pojemność 2048 MB Prędkość zapisu minimum 13 MB/s Prędkość odczytu minimum 19 MB/s Interfejs USB 2.0 Wymagania Obsługiwany Windows 2000 Parametr 6: Obsługiwany Windows XP Parametr 7: Wstrząsoodporny Parametr 8: Bezpieczeństwo oprogramowanie do szyfrowania (minimum 256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES) Parametr 9: Gwarancja minimum 120 miesięcy Nazwa sprzętu: Taśma DAT72 HP C lub równowaŝne 50 szt. Lp. Rodzaj podzespołu Zestaw parametrów Wymagania Pojemność natywna 36 GB Pojemność przy kompresji 72 GB 30

31 Nazwa sprzętu: Przełącznik sieciowy (Linksys SLM224G-G5 lub równowaŝne) 4 szt. Lp. Rodzaj podzespołu Zestaw parametrów Zarządzalny Zarządzanie przynajmniej http Porty przynajmniej 10/100Mb Liczba portów przynajmniej 24 Parametr 6: Liczba dodatkowych portów 10/100/1000 Moduły mini-gbic/sfp w zestawie przynajmniej 2 RJ45 i 2 mini-gbic SFP (mogą być współdzielone), jeden jednomodowy LX-LC i jeden wielomodowy SX-LC Parametr 7: Autonegocjacja prędkości Parametr 8: Przepustowość wewnętrzna przynajmniej 8Gbps 6 Wymagania Parametr 9: Szybkość przełączania przynajmniej 6Mbps Parametr 10: Rozmiar tablicy adresów MAC przynajmniej 8000 Parametr 11: VLANy minimum 128 Parametr 12: Parametr 13: Parametr 14: obsługiwane standardy obsługiwane mechanizmy łącza agregowane 802.3ad przynajmniej BASE-T, 802.3u 100BASE-TX, 802.3ab 1000BASE-T, 802.3z, 802.3x, 802.3ad, 802.1Q/p, 802.1X przynajmniej 802.1D Spanning Tree, IGMP Snooping (v1/v2), QoS (przynajmniej 4 sprzętowe kolejki na kaŝdym interfejsie), priorytetyzacja kolejek, algorytm WRR,CoS Port-Based, 802.1p VLAN Priority-Based, IPv4/v6 IP DSCP-Based minimum 4 grupy po minimum 8 interfejsów Parametr 15: Listy dostępu po adresach MAC i IP Parametr 16: montaŝ w szafie RACK 19" Parametr 17: gwarancja minimum 5 lat 31

32 Lp. Nazwa sprzętu: Rodzaj podzespołu Drukarka atramentowa 5 szt. Zestaw parametrów Parametr 1 Funkcja urządzenia drukarka Parametr 2 Technologia druku atramentowa Parametr 3 Wydruk kolorowy wymagany Parametr 4 Prędkość drukowania w czerni minimum 22 str./min. Parametr 5 Prędkość drukowania w kolorze minimum 12 str./min. Parametr 6 Czas nagrzewania max 60 sekund Parametr 7 Transport papieru podczas druku Papier podczas druku nie moŝe być zawijany na wałku transportu 7 Wymagania Parametr 8 Obsługiwane formaty papieru od A6 do A4 Parametr 9 Funkcje drukowania tryb plakatowy, broszura, znak wodny, nakładka, kilka stron na jednej Parametr 10 Podajnik automatyczny od góry min. 50 arkuszy Parametr 11 Gramatura papieru od 60 do 250g/m2 Parametr 12 Rozdzielczość drukowania 5760x1440 dpi Parametr 13 Parametr 14 Interfejsy Sterownik drukowania i skanowania przynajmniej USB zgodny z wersją 2.0 (High Speed) podpisany cyfrowo sterownik dla systemów Windows Vista/2000/XP Parametr 15 Instrukcja obsługi wymagana w języku polskim Parametr 16 Tonery komplet tonerów zgodnych ze specyfikacją producenta, ale pozwalające wydrukować nie mniej niŝ 2000 stron zgodnie z normą ISO/IEC Parametr 17 Certyfikat EnergyStar wymagany Parametr 18 Przegląd techniczny i okresowa konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta Parametr 19 Gwarancja 36 miesięcy 32

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE ul. Akademicka 13

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym: Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (0-22) 779 20 01 fax (0-22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 30 / D / SE-AG / 08 Czeladź, czerwiec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. I.Miecznikowa 1 02-096 Warszawa na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo