niach zgromadzi³o siê 69 mieszkañców tego so³ectwa. So³tysem ponownie wybrano funkcjê radnej gminy. W radzie so³eckiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "niach zgromadzi³o siê 69 mieszkañców tego so³ectwa. So³tysem ponownie wybrano funkcjê radnej gminy. W radzie so³eckiej"

Transkrypt

1 M i e s i ê c z n i k ISSN Egzemplarz bezp³atny Na zdjêciach: Uczniowie SP 2 w o³yni podczas zajêæ w ramach projektu Odkrywamy i ukazujemy bogactwo o³yni, czyt. str.6 Dzieñ Kobiet w Smolarzynach, czyt. str. 5 Potrawy przygotowane podczas kursu gastronomicznego w Kopaniach, czyt. str. 4 W numerze: Przez o³¹dek do serca str. 4 Po wyborach so³tysów i rad so³eckich str. 2 5-lecie KGW w Smolarzynach str. 5 Wybory do Rad Powiatowych PIR str. 2 Ankieterzy zapukaj¹ do domów str. 3 Dzieñ Kobiet w Smolarzynach str. 5 Odkrywamy bogactwo o³yni str. 6 Serce za uœmiech str. 4 Zwyciêstwo juniorów Dombud-B³êkit o³ynia str. 10

2 2 sprawy gminy Po wyborach so³tysów i rad so³eckich Zebrania wiejskie poœwiêcone wyborom odby³y siê 20 i 27 lutego. Nowych so³tysów maj¹ Smolarzyny oraz o³ynia. W Brzózie Stadnickiej i Kopaniach ponownie wybrano so³tysów poprzedniej kadencji. 27 lutego wybory odby³y siê w o- ³yni oraz w Kopaniach. W o³yni w zebraniu wyborczym uczestniczy³o 108 mieszkañców so³ectwa. So³tysem wybrano Ryszarda Macha. Do rady so- ³eckiej weszli: Stanis³aw Cedzid³o, Miros³aw Burda, Antoni Jagustyn, Krzysztof Szpila, Andrzej Filip, Stanis³aw Kwiatek. Na zebraniu w Kopa- niach zgromadzi³o siê 69 mieszkañców tego so³ectwa. So³tysem ponownie wybrano Teresê Fus, pe³ni¹c¹ równie funkcjê radnej gminy. W radzie so³eckiej zasi¹d¹: Genowefa Florek, Agnieszka Niemiec, Stanis³aw Nykiel, Stanis³aw Walawender. Tydzieñ wczeœniej, 20 lutego zebrania wyborcze odby³y siê w Brzózie Stadnickiej i Smolarzynach. W Brzózie Stadnickiej w zebraniu uczestniczy³o 70 mieszkañców so³ectwa. So³tysem ponownie i jednog³oœnie wybrano Jana Busztê. Do rady so³eckiej wybrano: Agnieszkê Babiarz, Czes³awa Busztê, Ignacego Kuszaja, Bogdana Sobusia. W Smolarzynach w zebraniu uczestniczy³o 102 mieszkañców so³ectwa. So³tysem zosta³ wybrany Piotr Mroziak. W sk³ad rady so³eckiej weszli: Krzysztof Golenia, Marek Marcinów, Ireneusz Pacyna i Piotr Panek. Podczas zebrañ omówiony zosta³ bud et gminy na 2011 r. ze szczególnym uwzglêdnieniem planów inwestycyjnych gminy. Waldemar Natoñski W kwietniu wybory do Powiatowej Rady Podkarpackiej Izby Rolnej Ju 3 kwietnia bêdzie okazja po raz kolejny wybieraæ swoich przedstawicieli - tym razem do powiatowych struktur izb rolniczych. W Gminie o- ³ynia, bêd¹cej okrêgiem dwumandatowym w wyborach wystartuje dwóch kandydatów. g³osowaniu tajnym. Najpierw wybierane s¹ powiatowe rady izby, nastêpnie ju na szczeblu powiatów wybiera siê przewodnicz¹cego rady oraz delegata na walne zgromadzenie, którzy wchodz¹ w sk³ad walnego zgromadzenia izby. Podczas walnego zgromadzenia wybierany jest zarz¹d izby oraz komisja rewizyjna. Historia izb rolniczych Wpoprzednich latach frekwencja w wyborach do Izb Rolniczych nie by³a zbyt wysoka, wynosi³a zaledwie kilka procent. Prawdopodobnie tak niska frekwencja wynika z braku podstawowych informacji na temat izb oraz tego, jakie pe³ni¹ zadanie. Polskie izby rolnicze maj¹ doœæ d³ug¹ historiê, bo siêgaj¹c¹ XIX wieku. Pierwsz¹ izbê powo³ano w 1896 roku w Poznaniu. Wiele dobrego dla rolników i obrony ich interesów uczyni³y izby w czasach II Rzeczpospolitej. Dla m³odego, odrodzonego po ponad wiekowej niewoli pañstwa, szczególnie wa nym wsparciem by³o szerzenie wœród mieszkañców terenów wiejskich oœwiaty rolniczej oraz upowszechnianie na wsi nowoczesnych metod gospodarowania. Wojna oraz istniej¹cy póÿniej system komunistyczny na d³ugie dziesiêciolecia przerwa³y dzia³alnoœæ Izb. Ich odrodzenie nast¹pi³o dopiero po przemianach ustrojowych, które przywró- ci³y idei samorz¹dnoœci nale ne miejsce w yciu spo³ecznym i gospodarczym naszego kraju. Odrodzone Izby Rolnicze funkcjonuj¹ od kwietnia 1996 r. Do ycia powo³a³a je ustawa z 14 grudnia 1995 roku. Organy i zadania izby Izby s¹ samorz¹dem rolniczym dzia- ³aj¹cym na rzecz rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z rolnictwem i reprezentowania zrzeszonych w nim podmiotów. Cz³onkami izb rolniczych z mocy ustawy s¹ wszystkie osoby fizyczne i prawne, które s¹ p³atnikami podatku rolnego lub dochodowego z dzia³ów specjalnych rolnictwa zamieszkuj¹ce dany obszar województwa. Organami izb rolniczych s¹: walne zgromadzenie, zarz¹d oraz komisja rewizyjna. Kadencja walnego zgromadzenia trwa 4 lata. Cz³onkowie walnego zgromadzenia wybierani s¹ spoœród cz³onków izby w wyborach poœrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w Wybory w Gminie o³ynia na kadencjê W wyborach do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej Okrêgowa Komisja Wyborcza w o³yni zarejestrowa³a dwóch kandydatów. W dwumandatowym okrêgu w wyborach wystartuj¹: JÓZEF FUS (wiek: 62 lata, wykszta³cenie: wy sze, zawód: doradca rolny, zamieszka³y: o³ynia) oraz TOMASZ GRZESIK (wiek: 36 lat, wykszta³cenie: zawodowe, zawód: elektromonter, zamieszka³y: Brzóza Stadnicka). G³osowanie zostanie przeprowadzone w niedzielê 3 kwietnia 2011 r. Lokal wyborczy mieszcz¹cy siê w budynku Gminnego Oœrodka Kultury w o³yni (ul.smolarska 1) otwarty bêdzie w godz. od 8 do 18. Uprawnionymi do g³osowania w okrêgu wyborczym Gminy o³ynia s¹ p³atnicy podatku rolnego od gruntów znajduj¹cych siê na terenie tej gminy. Waldemar Natoñski

3 3 W kwietniu ankieterzy zapukaj¹ do naszych domów Trwa Narodowy Spis Powszechny W marcu rachmistrze wykonali obchód przedspisowy, którego celem by³o zapoznanie siê z terenem oraz weryfikacja punktów adresowych. Wywiady z mieszkañcami przeprowadzane bêd¹ od 8 kwietnia do 30 czerwca. Prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2011 rozpoczê³y siê jeszcze w roku Urz¹d Gminy w o- ³yni kilkukrotnie przekazywa³ do G³ównego Urzêdu Statystycznego dane ze swoich systemów teleinformatycznych. Przekazano bazy z ewidencji ludnoœci, ze stanowiska pracy ds. podatków oraz z pomocy spo- ³ecznej. GUS do spisu w 2011 r. wykorzysta³ równie dane zebrane podczas spisów w 2002 r. oraz z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w roku ubieg³ym. W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. rachmistrze przeprowadzili obchód przedspisowy. W trakcie obchodu poznali teren, w którym bêd¹ prowadziæ badanie ankietowe oraz dokonali weryfikacji wykazów adresów budynków. Podczas spisu wykorzystywana jest nowoczesna technologia, badanie statystyczne przeprowadzane jest bez u ycia dokumentacji papierowej. Po raz pierwszy rozwi¹zanie to wykorzystano w roku 2010 podczas spisu rolnego. Rachmistrze zostali wyposa eni w smartfony - przenoœne urz¹dzenie telefoniczne integruj¹ce w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego. Urz¹dzenia te zawieraj¹ oprogramowanie pozwalaj¹ce na zbieranie danych ankietowych w formie elektronicznej oraz ich bezpoœredni¹ transmisjê do GUS z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej. Ponadto telefon udostêpnia system nawigacji GPS u³atwiaj¹cy rachmistrzom poruszanie siê w terenie. GPS wraz z map¹ gminy wykorzystywany by³ równie do aktualizacji punktów adresowych prowadzonej podczas obchodu przedspisowego. Smartfon s³u y równie do bie ¹cych kontaktów rachmistrzów z osobami koordynuj¹cymi spis. Dodatkowo (nie by³o tego podczas spisu rolnego) urzêdom gmin udostêpniono oprogramowanie, dziêki któremu mog¹ œledziæ postêp prac u poszczególnych rachmistrzów oraz monitorowaæ ich marszrutê. Smarfon HtC z wbudowanym systemem nawigacji GPS. Takiego sprzêtu u ywaj¹ rachmistrze spisowi. Z uwagi na obowi¹zek zachowania tajemnicy statystycznej wszystkie dane gromadzone w czasie spisu s¹ szczególnie zabezpieczone. Dane s¹ szyfrowane i przesy³ane w technologii VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieæ Prywatna). Rozwi¹zanie to pozwala na przesy³anie danych z wykorzystaniem sieci publicznych : Internetu oraz GSM, ale specjalnie wydzielonymi pasmami, tunelami niedostêpnymi dla innych u ytkowników tych sieci. Zaznaczyæ nale y, e dane zbierane przez rachmistrzów objête s¹ tajemnic¹ statystyczn¹ i mog¹ byæ wykorzystywane tylko do badañ statystycznych. Nie nale y siê zatem obawiaæ, e mog¹ pos³u yæ do innych celów jak np. kontroli skarbowych, nak³adania podatków, czy weryfikowania zasadnoœci przyznania dop³at do gruntów rolnych. Na terenie Gminy o³ynia pracuje trzech rachmistrzów, którzy maj¹ obowi¹zek pos³ugiwania siê legitymacj¹ s³u bow¹ wystawion¹ na okres spisu przez dyrektora Wojewódzkiego Urzêdu Statystycznego. Legitymacjê spisow¹ rachmistrze maj¹ nosiæ w widocznym miejscu. Wywiady z mieszkañcami rachmistrze przeprowadzaæ bêd¹ od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Dane zbierane bêd¹ wed³ug stanu na dzieñ 31 marca 2011 r. Z mocy ustawy ka dy ankietowany ma obowi¹zek udzielenia informacji. W przypadku uchylania siê od tego obowi¹zku na ankietowanych mog¹ zostaæ na- ³o one sankcje karne. Celem spisu jest dostarczenie szczegó³owych informacji o liczbie ludnoœci, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-spo³ecznej i zawodowej, a tak e o spo³eczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podzia³u terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Zachêcamy do samospisu internetowego, jako najdogodniejszej formy udzia³u w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoœci i Mieszkañ Aby dokonaæ samospisu nale y: 1) uruchomiæ przegl¹darkê internetow¹, 2) wejœæ na stronê lub 3) wybraæ zak³adkê "Formularze spisowe", 4) wybraæ formularz indentyfikacyjny, 5) wpisaæ swoje dane oraz zdefiniowaæ has³o dostêpu, 6) wpisaæ we wskazane miejsce kod z obrazka, 7) zalogowaæ siê i przyst¹piæ do wype³niania formularza. Od 1 kwietnia br. GUS udostêpni infoliniê dotycz¹c¹ spisu. Numer bêdzie bezp³atny dla tel. stacjonarnych. Z telefonów komórkowych dzwoniæ bêdzie mo na na nr (op³ata wg taryfy operatora). Waldemar Natoñski

4 4 "SERCE za uœmiech " Przez o³¹dek do serca Wdniach od 26 stycznia do 6 lutego w siedzibie KGW w Kopaniach odby³ siê kurs prowadzenia dzia- ³alnoœci gastronomicznej. By³ on zorganizowany przez Podkarpacki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Zamierzeniem organizatorów by³o wskazanie drogi do prowadzenia us³ug gastronomicznych. Program obejmowa³ zagadnienia dotycz¹ce: organizacji gastronomii w Polsce, technologii produkcji kulinarnej, kalkulacjê na produkty gastronomiczne. W bardzo przystêpny sposób przedstawiono, od czego nale- y zacz¹æ przy zak³adaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej i przybli- ono, co to jest HACCP (Analiza Zagro eñ i Krytycznych Punktów Kontroli). Kurs odbywa³ siê w bardzo sympatycznej atmosferze. Prowadzony by³ 11 lutego jest dat¹, kiedy na ca³ym œwiecie obchodzi siê Œwiatowy Dzieñ Chorego. Ma on na celu baczniejsze zwrócenie uwagi na potrzeby ludzi schorowanych i niepe³nosprawnych jako tych, którzy ze wzglêdu na ograniczenia nale ¹ do najs³abszej grupy spo³ecznej uzale nionej od pomocy i opieki innych osób. Dzieñ solidarnoœci z chorymi jest zachêt¹ do refleksji na temat naszej wra - liwoœci na osoby chore i ich potrzeby. Jest to równie okazja, aby wszyscy chorzy mogli poczuæ siê wa ni i potrzebni w spo³eczeñstwie. Od nich bowiem mo na uczyæ siê wiele pokory i cierpliwoœci. Dzieci z Przedszkola Oddzia³ ul. Raki uczestniczy³y w uroczystoœciach DNIA CHOREGO odwiedzaj¹c pensjonariuszy Zak³adu Pielêgnacyjno - Opiekuñczego w o³yni. Zaprezentowa³y krótk¹ czeœæ artystyczn¹ zwi¹zan¹ tematycznie z niedawno obchodzonym Dniem Babci i Dziadka. Takie dzia³ania, podejmowane ju w przedszkolu, daj¹ szansê na kszta³towanie pozytywnych postaw spo³eczno-moralnych daj¹cych dzieciom mo liwoœæ uczenia siê zachowañ prospo³ecznych i altruistycznych w stosunku do ludzi starszych. S¹dzê, e wspólnie prze yte chwile pozostan¹ na d³ugo w naszej pamiêci. Uœmiech mieszkañców Domu, s³owa podziêkowañ oraz œwiadomoœæ znaczenia tego typu spotkañ, da³y nam poczucie, e warto by³o podj¹æ trud tego spotkania, jak równie myœl kontynuowania odwiedzin w przysz³oœci. Odjechaliœmy wzruszeni goœcinnoœci¹ przyjêcia i pe³ni podziwu dla pracy ca³ego personelu. Bo ena Szpyrka przez kierownik ODR w añcucie Zenonê Mokrzyck¹ oraz Bo enê Ko³odziej nauczyciela technologii gastronomicznej ZSG w Rzeszowie. Obie panie w przystêpny i ciekawy sposób przybli y- ³y kursantkom wszystkie zagadnienia. Najwiêkszym zainteresowaniem i zaanga owaniem cieszy³y siê zajêcia praktyczne. Uczestniczki kursu pod czujnym okiem pani Bo eny Ko³odziej gotowa³y, piek³y, sma y³y i dekorowa³y ró ne specja³y. Podsumowaniem ka - dego dnia zajêæ praktycznych by³a degustacja przyrz¹dzonych potraw. W ostatnim dniu panie uczy³y siê przygotowywaæ stó³ bankietowy. By³o to interesuj¹ce i potrzebne doœwiadczenie dla wszystkich uczestniczek. Kurs zakoñczony zosta³ egzaminem w formie testu. Jego zdanie obligowa- ³o do otrzymania zaœwiadczenia ukoñczenia kursu. Dokument ten jest respektowany w kraju i za granic¹. W imieniu wszystkich uczestników kursu sk³adam serdeczne podziêkowania dla pana wójta Andrzeja Benedyka, który popar³ projekt kursu gastronomicznego oraz wspar³ go finansowo. Serdeczne podziêkowania nale ¹ siê równie paniom prowadz¹cym kurs Zenonie Mokrzyckiej i Bo enie Ko³odziej za wyrozumia³oœæ, cierpliwoœæ i ogromne zaanga owanie. Podziêkowania dla pana Józefa Fusa, doradcy rolnego, który by³ jednym z organizatorów i dobrym duchem ca³ego przedsiêwziêcia, a tak- e paniom z KGW z Kopañ na czele z przewodnicz¹c¹ Genowef¹ Florek, które podjê³y siê bycia gospodarzami kursu. Dla wszystkich gospodyñ, które nie mia³y okazji uczestniczyæ w kursie polecamy przepis na kapuœniaczki w kszta³cie buta: 1kg m¹ki, 45 dag margaryny (bielska), 4 ó³tka, 5 dag dro d y, 2 szklanki œmietany, szczypta cukru, ³y- eczka soli. Zarobiæ ciasto na stolnicy i formowaæ kapuœniaczki w kszta³cie podeszwy. Do œrodka "buta" dajemy farsz kapuœciany. Jolanta Piszko

5 5 - lecie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Smolarzynach W sobotê 5 marca 2011 roku w Domu Kultury w Smolarzynach œwiêtowano jubileusz 5-lecia odnowienia Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Smolarzynach. Spotkanie zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: Tadeusz P³oszaj - Dyrektor Podkarpackiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Stanis³aw Bartman - Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Zenona Mokrzycka - kierownik Powiatowego Zespo³u Doradców Rolnych w añcucie, Ma³gorzata Magryœ z Powiatowego Zespo³u Doradców Rolnych w añcucie, Janina KuŸniar - przewodnicz¹ca Wojewódzkiej Rady Kó³ Gospodyñ Wiejskich, Anna Golba - przewodnicz¹ca Powiatowej Rady Kó³ Gospodyñ Wiejskich, a tak e przewodnicz¹ce Gminnych Rad Kó³ Gospodyñ Wiejskich: Agnieszka Kus z o³yni, Teresa Rupa z Rakszawy oraz Maria K³os z Bia³obrzegów. Obecne by³y równie delegacje Kó³ Gospodyñ Wiejskich z Gminy o³ynia oraz ksi¹dz proboszcz Zygmunt Suski i Piotr Mroziak - so³tys wsi Smolarzyny. Przyby³ych goœci wita³a przewodnicz¹ca Danuta D¹bek, natomiast Anna Kuta-Mach przybli y³a zebranym naj- nowsz¹, 5 - letni¹ historiê tej kobiecej organizacji. Na pocz¹tku 2006 roku powsta³a idea odnowienia Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Smolarzynach. Mieszkanki wsi mia³y w pamiêci dzia³alnoœæ poprzedniego Ko³a, które znacz¹co poprawia³o jakoœæ ycia mieszkañców, g³ównie poprzez organizacjê kursów, spotkañ, imprez okolicznoœciowych i wszelkiego typu zdarzeñ animuj¹cych kulturê wsi. W zwi¹zku z t¹ inicjatyw¹, 15 marca 2006 roku odby³o siê walne zebranie za³o ycielskie, które prowadzi- ³a Joanna Wal - ówczesna radna wsi Smolarzyny, natomiast goœciem specjalnym by³a Janina KuŸniar pe³ni¹ca wtedy funkcjê Spo³ecznego Koordynatora Kó³ Gospodyñ Wiejskich w powiecie ³añcuckim. Od tego czasu panie z Ko³a dzia³aj¹ na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Utworzy³y wypo yczalniê naczyñ ci¹gle wzbogacan¹ nowymi elementami zastawy sto³owej. Organizuj¹ dla mieszkañców kursy, szkolenia, spotkania œwi¹teczne i okolicznoœciowe, np. z okazji Dnia Matki, Wielkanocne, Miko³ajkowe oraz zabawy, w tym Sylwestrowe, plenerowe Œwiêto Babiego Lata, Andrzejki, Pikniki Rodzinne. Tradycj¹ sta- ³o siê przygotowanie wieñca do koœcio³a parafialnego na œwiêto Matki Boskiej Zielnej. Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich bior¹ równie udzia³ w wyjazdowych spotkaniach, na które s¹ zapraszane przez inne organizacje, takie jak: Centrum Kultury Gminy añcut, Podkarpacka Izba Rolnicza, Podkarpacki Oœrodek Doradztwa Rolniczego czy Wojewódzki Zwi¹zek Kó³ek, Rolników i Organizacji Rolniczych oraz Ko³a Gospodyñ Wiejskich z ca³ego powiatu ³añcuckiego. 4 lutego 2009 roku zmieni³ siê Zarz¹d Ko³a, ale cele jego dzia³alnoœci s¹ wci¹ te same. Zgromadzeni na jubileuszu goœcie sk³adali yczenia kolejnych lat owocnej pracy na rzecz œrodowiska lokalnego oraz wszelkiej pomyœlnoœci. Natomiast panowie podarowali kwiaty wszystkim przyby³ym paniom z okazji zbli aj¹cego siê Dnia Kobiet. Atmosferê spotkania umila³a orkiestra Brzeziny, która przygotowuje oprawê muzyczn¹ do wielu imprez okolicznoœciowych. Œwiêtuj¹c 5 - lecie odnowienia Ko³a dziêkujemy za wspó³pracê i pomoc wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspieraj¹ dzia³ania Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Smolarzynach, a zw³aszcza wójtowi Gminy Andrzejowi Benedykowi, dyr. GOK Magdalenie K¹tnik- Kowalskiej oraz Zenonie Mokrzyckiej, Janinie KuŸniar, Annie Golbie, Stanis³awowi Bartmanowi i Tadeuszowi P³oszajowi. Zarz¹d KGW w Smolarzynach 5 Dzieñ Kobiet w Smolarzynach 8 marca w D.K. w Smolarzynach odby³o siê spotkanie z okazji "Dnia Kobiet". Wziê³o w nim udzia³ 20 mieszkanek naszej wsi. yczenia z tej okazji z³o y³ im so³tys wsi p. P. Mroziak oraz przedstawiciel rady so³eckiej p. M. Marcinów. Panowie przygotowali loteriê fantow¹ i ka da z kobiet otrzyma³a upominek niespodziankê. Niestety, sprawy kulinarne panie musia³y wzi¹æ w swoje rêce i same zaj¹æ siê przygotowaniem poczêstunku. Stanê³y, jak zwykle, na wysokoœci zadania - by³o pysz- ne jedzenie, dobre wino i wyœmienita zabawa, bo Dzieñ Kobiet koñczy³ czas karnawa³u. Chêtnych do tañca nie brakowa³o, szkoda tylko, e w wœród uczestników imprezy by³ tylko jeden pan. Kobiety jednak potrafi¹ siê dobrze bawiæ i nie by³o to adnym problemem. Mi³a atmosfera, ciekawe tematy rozmów, weso³e wspomnienia i zgrane towarzystwo - to sekret tego wieczoru. Dobrze, e Dzieñ Kobiet nie odszed³ do lamusa, bo to piêkne œwiêto i warto je kultywowaæ. Panie s¹ wyj¹tkowe i trzeba zawsze o tym pamiêtaæ, bo "Kobieta jest arcydzie³em wszechœwiata"(g.e.lessing) Piotr Mroziak Gminny Oœrodek Kultury w o³yni Filia w Smolarzynach informuje o nowym numerze telefonicznym

6 6 oswiata ODKRYWAMY I UKAZUJEMY BOGACTWO O YNI" Tak zatytu³owany zosta³ projekt Szko³y Podstawowej nr 2 w o³yni, którego problematyka dotyczy operacji OSi 4 Leader w ramach PROW Dzia³anie 413 Wdra anie lokalnych strategii rozwoju dla ma- ³ych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³añ Osi 3, ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów tej osi. Wniosek o przyznanie pomocy do Lokalnej Grupy Dzia³ania "Ziemia añcucka" zosta³ z³o ony w I terminie naboru tj. 29 stycznia 2010 roku. Pierwszy etap by³ pomyœlny i wniosek zosta³ oceniony jako zgodny z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju. Drugi etap to ju weryfikacja na szczeblu Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego, po której wniosek okaza³ siê dobry. W grudniu 2010 roku Wójt Gminy o³ynia Andrzej Benedyk jako osoba kompetentna podpisa³ umowê o finansowanie projektu szko³y. Na tworzenie projektu z³o y³y siê pomys³y nauczycieli SP2 w o³yni: Miros³awy Burghardt, Lucyny Dudek, Danuty Kulikowskiej i Marty Lisowskiej natomiast ca³oœæ nadzorowa³a dyrektor szko³y Jolanta Kuras. Projekt opiewa na kwotê z³. Jego realizacja rozpoczê³a siê z dniem 3 stycznia 2011 roku i trwaæ bêdzie do 31 sierpnia 2011 roku. W projekcie jest zaplanowanych szereg dzia³añ poszerzaj¹cych ofertê Szko³y Podstawowej nr 2 w o³yni, a jednoczeœnie wynikaj¹cych z potrzeb œrodowiska o³yni i wychodz¹cych naprzeciw nim. Celem g³ównym projektu jest aktywne uczestnictwo spo³ecznoœci lokalnej o³yni, w tym g³ównie dzieci i m³odzie y, w przekazie kulturowym, integracja spo³eczna, wzajemna wspó³praca i rekreacja z wykorzystaniem lokalnych zasobów dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego oraz organizacja dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych i innych form aktywnoœci kulturalnej. Realizacja projektu podniesie poziom edukacji kulturalnej dzieci i m³odzie y w zakresie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturalnych i historycznych; wzmocni identyfikacjê kulturowo - spo³eczn¹, integracjê miêdzypokoleniow¹ oraz wiêzi ze swoj¹ ma³¹ ojczyzn¹; wp³ynie na promocjê lokalnych tradycji poprzez pielêgnowanie i przekaz regionalnych obrzêdów i tradycji; zwiêkszy aktywizacjê kulturaln¹ i uatrakcyjni ycie mieszkañców o³yni. Realizacja zaplanowanych zadañ bêdzie w pe³ni mo liwa dziêki atrakcyjnoœci zaplanowanych form dzia³ania oraz dotychczasowej sprawdzonej aktywnoœci spo³ecznoœci o³yni Dolnej i nie tylko w podejmowaniu ró norodnych inicjatyw kulturalnych i licznym w nich uczestnictwie. Plusem projektu jest umo liwienie uczestnictwa w nim mieszkañcom gminy o szerokim przekroju wiekowym. Zaktywizuje on zarówno doros³ych, jak i m³ode pokolenie w zakresie poznania i roztaczania troski o dziedzictwo kulturowe. Nauczy te dostrzegania walorów najbli szego otoczenia i wykorzystania ich we w³aœciwym celu. Starsze pokolenie stanowi bogaty ludowy potencja³ kulturalny. Zasobne dziedzictwo naszego regionu wymaga nale ytego szacunku i pielêgnowania. Czêœæ zadañ jest ju realizowana m.in.: - organizacja i realizacja zajêæ pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych, tworzenie kó³ zainteresowañ: dodatkowe zajêcia pozalekcyjne artystyczne dla dzieci m³odszych, wzbogacaj¹ce wiedzê na temat wzornictwa ludowego i rozwijaj¹ce umiejêtnoœæ zastosowania miejscowego, ludowego wzornictwa do wykonania elementów dekoracyjnych pomieszczeñ oraz plastyczne, s³u ¹ce poznawaniu miejscowych walorów wsi, utrwaleniu ich w ró nych formach plastycznych. Dla m³odzie y: artystyczne, sprzyjaj¹ce poznaniu i odtworzeniu dawnych, charakterystycznych dla regionu elementów strojów ludowych, architektury, wystroju wnêtrz, przedmiotów codziennego u ytku, zabawek i wzorów zdobnictwa ludowego; taneczne, ukierunkowane na zdobywanie wiedzy o kulturze regionu, ocalaj¹ce od zapomnienia i utrwalaj¹ce dawne zwyczaje, obrzêdy, tañce, stroje; komputerowe, rozwijaj¹ce umiejêtnoœæ trwa³ego dokumentowania na ró ne sposoby poznanych walorów œrodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz przetwarzania zebranych danych; - kultywowanie miejscowych tradycji, obrzêdów, zwyczajów oraz ich promocja: zorganizowanie warsztatów obrzêdowych z doros³ymi mieszkañcami gminy - wypracowanie dawnych obrzêdów ludowych charakterystycznych dla naszego regionu i prezentacja ich. Czêœæ zadañ projektu ju zosta³a zrealizowana tj. m.in. bal integracyjny z przedszkolakami z oddzia³u przy ulicy Bia³obrzeskiej, który wp³ywa na integracjê najm³odszych mieszkañców wsi i przyczynia siê do identyfikacji z tutejsz¹ placówk¹ oœwiatow¹ oraz aktywizuje kulturalnie wszystkie dzieci i tworzy niezapomniane wra enia; obrzêdy wypracowane podczas zajêæ warsztatowych przez zespó³ obrzêdowy "Dolany" ju by³y prezentowane w o³yni. O pozosta³ych zadaniach jedynie wspomnê, aby potem by³o siê czym pochwaliæ. Jest to: - realizacja inicjatyw maj¹cych na celu przekazanie dzieciom i m³odzie y wiedzy o lokalnych zasobach przyrodniczych, kulturalnych i historycznych; - organizacja imprez i spotkañ integruj¹cych i aktywizuj¹cych szko³y; - organizacja wystaw, pokazów promuj¹cych obszar LGD i jego unikaln¹ specyfikê. Jolanta Kuras

7 7 sport Zwyciêstwo Juniorów M³odszych Dombud-B³êkit o³ynia w añcut Cup 2011 Arek Nowak. Opiekunem zespo³u na tym turnieju by³ Piotr Dudek, zaœ trenerem od tego sezonu jest Damian Lic. Wygrana w tym turnieju udowodni³a naszym ch³opcom, e s¹ jedn¹ z najlepszych dru yn w tej kategorii wiekowej w województwie. Du e gratulacje nale ¹ siê równie A. Gwizdakowi, który po serii rzutów karnych zosta³ królem strzelców ca³ego turnieju. Jest to kolejny du y sukces tego zespo³u. Zawodnicy Ci trenuj¹ czwarty rok. Wygrali trzy razy z rzêdu ligê okrêgow¹, kolejno w kategorii m³odzik starszy, trampkarz m³odszy, trampkarz starszy. W tym sezonie graj¹c m³odszym rocznikiem w juniorach m³odszych zajmuj¹ 5 miejsce po rundzie jesiennej z niewielk¹ strat¹ do lidera. W II edycji organizowanego przez KS añcut turnieju pod nazw¹ " añcut Cup" dru yna juniorów m³odszych pi³karzy Dombud - B³êkit o³ynia zajê- ³a pierwsze miejsce. Udzia³ w zawodach wziê³y dru yny : Dynovia Dynów, KS añcut, Arka Albigowa i Dombud - B³êkit o³ynia. Mecze rozgrywane by³y systemem ka dy z ka dym, trwa³y 24 minuty (12 minut jedna po³owa). Do añcuta nasi ch³opcy pojechali w sk³adzie: Patryk Jagustyn, Marcin Dudek, Konrad Markowicz, Bart³omiej Olechowski, Marek Œwi¹toniowski, B³a ej Leja, Mateusz Ilasz, Dawid WoŸniak, Adrian Gwizdak, Wyniki Turnieju: Dynovia Dynów 1 : 3 B³êkit o³ynia (2x A. Gwizdak, M. Dudek) KS añcut 2 : 3 B³êkit o³ynia (3x P. Jagustyn) B³êkit o³ynia 3 : 3 Arka Albigowa (2x A. Gwizdak, M. Dudek) Tabela turnieju,, añcut Cup 2011'' Lp. Dru yna 1. B³êkit o³ynia 2. Dynovia Dynów 3. KS añcut 4. Arka Albigowa Pkt Bramki 9:6 7:6 5:7 6:8 Piotr Dudek Sprostowanie Wnumerze 4 (z kwietnia 2010r.) "Faktów " ukaza³ siê artyku³ autorstwa Andrzeja Macha poœwiêcony ks. Stefanowi Fusowi. Zosta³y w nim b³êdnie podane informacje dotycz¹ce pochodzenia w/w ksiêdza. Urodzi³ siê on w o³yni na Kmieciach, a nie w o³yni Górnej, jak mylnie podano w artykule. Pochodzi³ te z innej rodziny. By³ synem Jana i Zofii z domu Górak. Jego bratem by³ Jan Fus ojciec siedmiorga dzieci, (Fusów tych nazywano Kamie- niarzami ), który dla uczczenia pamiêci brata ks. Stefana najstarszej córce da³ imiê Stefania (po mê u Drzewicka - nauczycielka), z kolei najstarszemu synowi nada³ równie imiê Stefan, syn ten by³ geodet¹ i rzeÿbiarzem. Informacje o prawdziwych korzeniach ksiêdza Stefana (tytu³em sprostowania) przekaza³a redakcji "Faktów " Cecylia Gliwa z domu Drzewicka zamieszka³a w Rzeszowie, Zofia Niemiec c. Stanis³awa, Jan Fus s. Stanis³awa zam. Koziarnia i Stefan Fus. s. Stanis³awa. yczeniem ojca by³o mieæ w rodzinie syna Stefana. Ks. Stefan Fus z rodzicami

8 8 ogloszenia DOTACJE NA ROZPOCZÊCIE DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ ORAZ POMOC DORADCZA Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemys³owe Dolina Strugu informuje, i rozpoczyna rekrutacjê do II etapu projektu B¹dŸ aktywny B¹dŸ przedsiêbiorczy. Rozpoczêcie rekrutacji 23 marca, zakoñczenie 31 marca 2011 r. Miejsce przyjmowania dokumentów: Siedziba Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemys³owego "Dolina Strugu" (biuro projektu pokój 2 i 4), B³a owa, ul. Myœliwska 16, B³a owa Informacje pod nr telefonu , ; oraz na stronie: * * * Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. og³asza II nabór kandydatów do projektu: Byæ albo nie byæ przedsiêbiorc¹ Termin przyjmowania zg³oszeñ: r r. Wiêcej informacji na stronie internetowej: Gminny Oœrodek Kultury w o³yni zachêca do zakupu filmu DVD z Benefisu zespo³u "Wiwatki" Film zawiera nagranie koncertu - ponad 100 min. oraz zdjêcia - ok. 500 szt. Cena zestawu - 20 z³. Gminny Oœrodek Kultury w o³yni Firma "Feniks" z añcuta zapraszaj¹ na: Kiermasz Wielkanocny W ofercie: pisanki, serwetki, koszyczki, stroiki, kartki œwi¹teczne, bie niki oraz wiele innych propozycji rêkodzie³a artystycznego, które upiêksz¹ Twój dom na Œwiêta. Zapraszamy w dniach kwietnia w godz Bank Spó³dzielczy w o³yni o³ynia, ul. Kmiecie 1 oferuje Kredyt z dotacj¹ na zakup kolektorów s³onecznych Finansowanie do 100% wartoœci przedsiêwziêcia (kosztów kwalifikowanych) Kwota kredytu - od 3000 z³ Okres kredytowania - do 10 lat Oprocentowanie Osoby fizyczne - WIBOR 3M + mar a 4% Wspólnoty mieszkaniowe - WIBOR 3M + mar a 5% Prowizja - 3% Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci 45% kapita³u kredytu. WeŸ kredyt z dotacj¹ na zakup kolektora s³onecznego i chroñ œrodowisko razem z Bankiem Spó³dzielczym w o³yni. Szczegó³owe informacje pod numerem tel. (17) lub w centrali Banku przy ul. Kmiecie 1 w o³yni "Fakty i Realia", Wydawca: Wójt Gminy o³ynia, o³ynia, ul.rynek 22, tel , fax , Redaktor naczelna: Magdalena K¹tnik-Kowalska, Redakcja: Gminny Oœrodek Kultury w o³yni, ul.smolarska 1, tel , Druk: TECHGRAF añcut, Nak³ad 1000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nades³anych tekstów i nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam.

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

Internetowe Centrum Oświatowe

Internetowe Centrum Oświatowe Kapitał ludzki w GOPS-ie str. 3 Internetowe Centrum Oświatowe Złote gody str. 8 str. 5 Nr 2 GRUDZIEÑ 2008 Gmina Zławieś Wielka laureat III edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na medal 2008 Warto u nas

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³. Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE

Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³. Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³ Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE G OS Lisiej Góry wydarzenia DO YNKI GMINNE LISIA GÓRA 2012 STEFAN JARACZ po³¹czy³ Warszawê ze Starymi

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Krystyna Flis, Joanna Zasêpa Zielona szko³a to kilkudniowy wyjazd uczniów pod opiek¹ nauczycieli w jakieœ interesuj¹ce pod wzglêdem przyrodniczym czy kulturowym miejsce.

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem

Bardziej szczegółowo

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³ Rok 8 Nr 2 (53) luty marzec 2008 ISSN 1642 6371 Tego jeszcze nie by³o w dziejach krzanowickiego Urzêdu Stanu Cywilnego. A dwadzieœcia par obchodzi³o w tym roku obchodzi³o w tym roku Jubileusz 50-lecia

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo