niach zgromadzi³o siê 69 mieszkañców tego so³ectwa. So³tysem ponownie wybrano funkcjê radnej gminy. W radzie so³eckiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "niach zgromadzi³o siê 69 mieszkañców tego so³ectwa. So³tysem ponownie wybrano funkcjê radnej gminy. W radzie so³eckiej"

Transkrypt

1 M i e s i ê c z n i k ISSN Egzemplarz bezp³atny Na zdjêciach: Uczniowie SP 2 w o³yni podczas zajêæ w ramach projektu Odkrywamy i ukazujemy bogactwo o³yni, czyt. str.6 Dzieñ Kobiet w Smolarzynach, czyt. str. 5 Potrawy przygotowane podczas kursu gastronomicznego w Kopaniach, czyt. str. 4 W numerze: Przez o³¹dek do serca str. 4 Po wyborach so³tysów i rad so³eckich str. 2 5-lecie KGW w Smolarzynach str. 5 Wybory do Rad Powiatowych PIR str. 2 Ankieterzy zapukaj¹ do domów str. 3 Dzieñ Kobiet w Smolarzynach str. 5 Odkrywamy bogactwo o³yni str. 6 Serce za uœmiech str. 4 Zwyciêstwo juniorów Dombud-B³êkit o³ynia str. 10

2 2 sprawy gminy Po wyborach so³tysów i rad so³eckich Zebrania wiejskie poœwiêcone wyborom odby³y siê 20 i 27 lutego. Nowych so³tysów maj¹ Smolarzyny oraz o³ynia. W Brzózie Stadnickiej i Kopaniach ponownie wybrano so³tysów poprzedniej kadencji. 27 lutego wybory odby³y siê w o- ³yni oraz w Kopaniach. W o³yni w zebraniu wyborczym uczestniczy³o 108 mieszkañców so³ectwa. So³tysem wybrano Ryszarda Macha. Do rady so- ³eckiej weszli: Stanis³aw Cedzid³o, Miros³aw Burda, Antoni Jagustyn, Krzysztof Szpila, Andrzej Filip, Stanis³aw Kwiatek. Na zebraniu w Kopa- niach zgromadzi³o siê 69 mieszkañców tego so³ectwa. So³tysem ponownie wybrano Teresê Fus, pe³ni¹c¹ równie funkcjê radnej gminy. W radzie so³eckiej zasi¹d¹: Genowefa Florek, Agnieszka Niemiec, Stanis³aw Nykiel, Stanis³aw Walawender. Tydzieñ wczeœniej, 20 lutego zebrania wyborcze odby³y siê w Brzózie Stadnickiej i Smolarzynach. W Brzózie Stadnickiej w zebraniu uczestniczy³o 70 mieszkañców so³ectwa. So³tysem ponownie i jednog³oœnie wybrano Jana Busztê. Do rady so³eckiej wybrano: Agnieszkê Babiarz, Czes³awa Busztê, Ignacego Kuszaja, Bogdana Sobusia. W Smolarzynach w zebraniu uczestniczy³o 102 mieszkañców so³ectwa. So³tysem zosta³ wybrany Piotr Mroziak. W sk³ad rady so³eckiej weszli: Krzysztof Golenia, Marek Marcinów, Ireneusz Pacyna i Piotr Panek. Podczas zebrañ omówiony zosta³ bud et gminy na 2011 r. ze szczególnym uwzglêdnieniem planów inwestycyjnych gminy. Waldemar Natoñski W kwietniu wybory do Powiatowej Rady Podkarpackiej Izby Rolnej Ju 3 kwietnia bêdzie okazja po raz kolejny wybieraæ swoich przedstawicieli - tym razem do powiatowych struktur izb rolniczych. W Gminie o- ³ynia, bêd¹cej okrêgiem dwumandatowym w wyborach wystartuje dwóch kandydatów. g³osowaniu tajnym. Najpierw wybierane s¹ powiatowe rady izby, nastêpnie ju na szczeblu powiatów wybiera siê przewodnicz¹cego rady oraz delegata na walne zgromadzenie, którzy wchodz¹ w sk³ad walnego zgromadzenia izby. Podczas walnego zgromadzenia wybierany jest zarz¹d izby oraz komisja rewizyjna. Historia izb rolniczych Wpoprzednich latach frekwencja w wyborach do Izb Rolniczych nie by³a zbyt wysoka, wynosi³a zaledwie kilka procent. Prawdopodobnie tak niska frekwencja wynika z braku podstawowych informacji na temat izb oraz tego, jakie pe³ni¹ zadanie. Polskie izby rolnicze maj¹ doœæ d³ug¹ historiê, bo siêgaj¹c¹ XIX wieku. Pierwsz¹ izbê powo³ano w 1896 roku w Poznaniu. Wiele dobrego dla rolników i obrony ich interesów uczyni³y izby w czasach II Rzeczpospolitej. Dla m³odego, odrodzonego po ponad wiekowej niewoli pañstwa, szczególnie wa nym wsparciem by³o szerzenie wœród mieszkañców terenów wiejskich oœwiaty rolniczej oraz upowszechnianie na wsi nowoczesnych metod gospodarowania. Wojna oraz istniej¹cy póÿniej system komunistyczny na d³ugie dziesiêciolecia przerwa³y dzia³alnoœæ Izb. Ich odrodzenie nast¹pi³o dopiero po przemianach ustrojowych, które przywró- ci³y idei samorz¹dnoœci nale ne miejsce w yciu spo³ecznym i gospodarczym naszego kraju. Odrodzone Izby Rolnicze funkcjonuj¹ od kwietnia 1996 r. Do ycia powo³a³a je ustawa z 14 grudnia 1995 roku. Organy i zadania izby Izby s¹ samorz¹dem rolniczym dzia- ³aj¹cym na rzecz rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z rolnictwem i reprezentowania zrzeszonych w nim podmiotów. Cz³onkami izb rolniczych z mocy ustawy s¹ wszystkie osoby fizyczne i prawne, które s¹ p³atnikami podatku rolnego lub dochodowego z dzia³ów specjalnych rolnictwa zamieszkuj¹ce dany obszar województwa. Organami izb rolniczych s¹: walne zgromadzenie, zarz¹d oraz komisja rewizyjna. Kadencja walnego zgromadzenia trwa 4 lata. Cz³onkowie walnego zgromadzenia wybierani s¹ spoœród cz³onków izby w wyborach poœrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w Wybory w Gminie o³ynia na kadencjê W wyborach do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej Okrêgowa Komisja Wyborcza w o³yni zarejestrowa³a dwóch kandydatów. W dwumandatowym okrêgu w wyborach wystartuj¹: JÓZEF FUS (wiek: 62 lata, wykszta³cenie: wy sze, zawód: doradca rolny, zamieszka³y: o³ynia) oraz TOMASZ GRZESIK (wiek: 36 lat, wykszta³cenie: zawodowe, zawód: elektromonter, zamieszka³y: Brzóza Stadnicka). G³osowanie zostanie przeprowadzone w niedzielê 3 kwietnia 2011 r. Lokal wyborczy mieszcz¹cy siê w budynku Gminnego Oœrodka Kultury w o³yni (ul.smolarska 1) otwarty bêdzie w godz. od 8 do 18. Uprawnionymi do g³osowania w okrêgu wyborczym Gminy o³ynia s¹ p³atnicy podatku rolnego od gruntów znajduj¹cych siê na terenie tej gminy. Waldemar Natoñski

3 3 W kwietniu ankieterzy zapukaj¹ do naszych domów Trwa Narodowy Spis Powszechny W marcu rachmistrze wykonali obchód przedspisowy, którego celem by³o zapoznanie siê z terenem oraz weryfikacja punktów adresowych. Wywiady z mieszkañcami przeprowadzane bêd¹ od 8 kwietnia do 30 czerwca. Prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2011 rozpoczê³y siê jeszcze w roku Urz¹d Gminy w o- ³yni kilkukrotnie przekazywa³ do G³ównego Urzêdu Statystycznego dane ze swoich systemów teleinformatycznych. Przekazano bazy z ewidencji ludnoœci, ze stanowiska pracy ds. podatków oraz z pomocy spo- ³ecznej. GUS do spisu w 2011 r. wykorzysta³ równie dane zebrane podczas spisów w 2002 r. oraz z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w roku ubieg³ym. W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. rachmistrze przeprowadzili obchód przedspisowy. W trakcie obchodu poznali teren, w którym bêd¹ prowadziæ badanie ankietowe oraz dokonali weryfikacji wykazów adresów budynków. Podczas spisu wykorzystywana jest nowoczesna technologia, badanie statystyczne przeprowadzane jest bez u ycia dokumentacji papierowej. Po raz pierwszy rozwi¹zanie to wykorzystano w roku 2010 podczas spisu rolnego. Rachmistrze zostali wyposa eni w smartfony - przenoœne urz¹dzenie telefoniczne integruj¹ce w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego. Urz¹dzenia te zawieraj¹ oprogramowanie pozwalaj¹ce na zbieranie danych ankietowych w formie elektronicznej oraz ich bezpoœredni¹ transmisjê do GUS z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej. Ponadto telefon udostêpnia system nawigacji GPS u³atwiaj¹cy rachmistrzom poruszanie siê w terenie. GPS wraz z map¹ gminy wykorzystywany by³ równie do aktualizacji punktów adresowych prowadzonej podczas obchodu przedspisowego. Smartfon s³u y równie do bie ¹cych kontaktów rachmistrzów z osobami koordynuj¹cymi spis. Dodatkowo (nie by³o tego podczas spisu rolnego) urzêdom gmin udostêpniono oprogramowanie, dziêki któremu mog¹ œledziæ postêp prac u poszczególnych rachmistrzów oraz monitorowaæ ich marszrutê. Smarfon HtC z wbudowanym systemem nawigacji GPS. Takiego sprzêtu u ywaj¹ rachmistrze spisowi. Z uwagi na obowi¹zek zachowania tajemnicy statystycznej wszystkie dane gromadzone w czasie spisu s¹ szczególnie zabezpieczone. Dane s¹ szyfrowane i przesy³ane w technologii VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieæ Prywatna). Rozwi¹zanie to pozwala na przesy³anie danych z wykorzystaniem sieci publicznych : Internetu oraz GSM, ale specjalnie wydzielonymi pasmami, tunelami niedostêpnymi dla innych u ytkowników tych sieci. Zaznaczyæ nale y, e dane zbierane przez rachmistrzów objête s¹ tajemnic¹ statystyczn¹ i mog¹ byæ wykorzystywane tylko do badañ statystycznych. Nie nale y siê zatem obawiaæ, e mog¹ pos³u yæ do innych celów jak np. kontroli skarbowych, nak³adania podatków, czy weryfikowania zasadnoœci przyznania dop³at do gruntów rolnych. Na terenie Gminy o³ynia pracuje trzech rachmistrzów, którzy maj¹ obowi¹zek pos³ugiwania siê legitymacj¹ s³u bow¹ wystawion¹ na okres spisu przez dyrektora Wojewódzkiego Urzêdu Statystycznego. Legitymacjê spisow¹ rachmistrze maj¹ nosiæ w widocznym miejscu. Wywiady z mieszkañcami rachmistrze przeprowadzaæ bêd¹ od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Dane zbierane bêd¹ wed³ug stanu na dzieñ 31 marca 2011 r. Z mocy ustawy ka dy ankietowany ma obowi¹zek udzielenia informacji. W przypadku uchylania siê od tego obowi¹zku na ankietowanych mog¹ zostaæ na- ³o one sankcje karne. Celem spisu jest dostarczenie szczegó³owych informacji o liczbie ludnoœci, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-spo³ecznej i zawodowej, a tak e o spo³eczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podzia³u terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Zachêcamy do samospisu internetowego, jako najdogodniejszej formy udzia³u w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoœci i Mieszkañ Aby dokonaæ samospisu nale y: 1) uruchomiæ przegl¹darkê internetow¹, 2) wejœæ na stronê lub 3) wybraæ zak³adkê "Formularze spisowe", 4) wybraæ formularz indentyfikacyjny, 5) wpisaæ swoje dane oraz zdefiniowaæ has³o dostêpu, 6) wpisaæ we wskazane miejsce kod z obrazka, 7) zalogowaæ siê i przyst¹piæ do wype³niania formularza. Od 1 kwietnia br. GUS udostêpni infoliniê dotycz¹c¹ spisu. Numer bêdzie bezp³atny dla tel. stacjonarnych. Z telefonów komórkowych dzwoniæ bêdzie mo na na nr (op³ata wg taryfy operatora). Waldemar Natoñski

4 4 "SERCE za uœmiech " Przez o³¹dek do serca Wdniach od 26 stycznia do 6 lutego w siedzibie KGW w Kopaniach odby³ siê kurs prowadzenia dzia- ³alnoœci gastronomicznej. By³ on zorganizowany przez Podkarpacki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Zamierzeniem organizatorów by³o wskazanie drogi do prowadzenia us³ug gastronomicznych. Program obejmowa³ zagadnienia dotycz¹ce: organizacji gastronomii w Polsce, technologii produkcji kulinarnej, kalkulacjê na produkty gastronomiczne. W bardzo przystêpny sposób przedstawiono, od czego nale- y zacz¹æ przy zak³adaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej i przybli- ono, co to jest HACCP (Analiza Zagro eñ i Krytycznych Punktów Kontroli). Kurs odbywa³ siê w bardzo sympatycznej atmosferze. Prowadzony by³ 11 lutego jest dat¹, kiedy na ca³ym œwiecie obchodzi siê Œwiatowy Dzieñ Chorego. Ma on na celu baczniejsze zwrócenie uwagi na potrzeby ludzi schorowanych i niepe³nosprawnych jako tych, którzy ze wzglêdu na ograniczenia nale ¹ do najs³abszej grupy spo³ecznej uzale nionej od pomocy i opieki innych osób. Dzieñ solidarnoœci z chorymi jest zachêt¹ do refleksji na temat naszej wra - liwoœci na osoby chore i ich potrzeby. Jest to równie okazja, aby wszyscy chorzy mogli poczuæ siê wa ni i potrzebni w spo³eczeñstwie. Od nich bowiem mo na uczyæ siê wiele pokory i cierpliwoœci. Dzieci z Przedszkola Oddzia³ ul. Raki uczestniczy³y w uroczystoœciach DNIA CHOREGO odwiedzaj¹c pensjonariuszy Zak³adu Pielêgnacyjno - Opiekuñczego w o³yni. Zaprezentowa³y krótk¹ czeœæ artystyczn¹ zwi¹zan¹ tematycznie z niedawno obchodzonym Dniem Babci i Dziadka. Takie dzia³ania, podejmowane ju w przedszkolu, daj¹ szansê na kszta³towanie pozytywnych postaw spo³eczno-moralnych daj¹cych dzieciom mo liwoœæ uczenia siê zachowañ prospo³ecznych i altruistycznych w stosunku do ludzi starszych. S¹dzê, e wspólnie prze yte chwile pozostan¹ na d³ugo w naszej pamiêci. Uœmiech mieszkañców Domu, s³owa podziêkowañ oraz œwiadomoœæ znaczenia tego typu spotkañ, da³y nam poczucie, e warto by³o podj¹æ trud tego spotkania, jak równie myœl kontynuowania odwiedzin w przysz³oœci. Odjechaliœmy wzruszeni goœcinnoœci¹ przyjêcia i pe³ni podziwu dla pracy ca³ego personelu. Bo ena Szpyrka przez kierownik ODR w añcucie Zenonê Mokrzyck¹ oraz Bo enê Ko³odziej nauczyciela technologii gastronomicznej ZSG w Rzeszowie. Obie panie w przystêpny i ciekawy sposób przybli y- ³y kursantkom wszystkie zagadnienia. Najwiêkszym zainteresowaniem i zaanga owaniem cieszy³y siê zajêcia praktyczne. Uczestniczki kursu pod czujnym okiem pani Bo eny Ko³odziej gotowa³y, piek³y, sma y³y i dekorowa³y ró ne specja³y. Podsumowaniem ka - dego dnia zajêæ praktycznych by³a degustacja przyrz¹dzonych potraw. W ostatnim dniu panie uczy³y siê przygotowywaæ stó³ bankietowy. By³o to interesuj¹ce i potrzebne doœwiadczenie dla wszystkich uczestniczek. Kurs zakoñczony zosta³ egzaminem w formie testu. Jego zdanie obligowa- ³o do otrzymania zaœwiadczenia ukoñczenia kursu. Dokument ten jest respektowany w kraju i za granic¹. W imieniu wszystkich uczestników kursu sk³adam serdeczne podziêkowania dla pana wójta Andrzeja Benedyka, który popar³ projekt kursu gastronomicznego oraz wspar³ go finansowo. Serdeczne podziêkowania nale ¹ siê równie paniom prowadz¹cym kurs Zenonie Mokrzyckiej i Bo enie Ko³odziej za wyrozumia³oœæ, cierpliwoœæ i ogromne zaanga owanie. Podziêkowania dla pana Józefa Fusa, doradcy rolnego, który by³ jednym z organizatorów i dobrym duchem ca³ego przedsiêwziêcia, a tak- e paniom z KGW z Kopañ na czele z przewodnicz¹c¹ Genowef¹ Florek, które podjê³y siê bycia gospodarzami kursu. Dla wszystkich gospodyñ, które nie mia³y okazji uczestniczyæ w kursie polecamy przepis na kapuœniaczki w kszta³cie buta: 1kg m¹ki, 45 dag margaryny (bielska), 4 ó³tka, 5 dag dro d y, 2 szklanki œmietany, szczypta cukru, ³y- eczka soli. Zarobiæ ciasto na stolnicy i formowaæ kapuœniaczki w kszta³cie podeszwy. Do œrodka "buta" dajemy farsz kapuœciany. Jolanta Piszko

5 5 - lecie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Smolarzynach W sobotê 5 marca 2011 roku w Domu Kultury w Smolarzynach œwiêtowano jubileusz 5-lecia odnowienia Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Smolarzynach. Spotkanie zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: Tadeusz P³oszaj - Dyrektor Podkarpackiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Stanis³aw Bartman - Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Zenona Mokrzycka - kierownik Powiatowego Zespo³u Doradców Rolnych w añcucie, Ma³gorzata Magryœ z Powiatowego Zespo³u Doradców Rolnych w añcucie, Janina KuŸniar - przewodnicz¹ca Wojewódzkiej Rady Kó³ Gospodyñ Wiejskich, Anna Golba - przewodnicz¹ca Powiatowej Rady Kó³ Gospodyñ Wiejskich, a tak e przewodnicz¹ce Gminnych Rad Kó³ Gospodyñ Wiejskich: Agnieszka Kus z o³yni, Teresa Rupa z Rakszawy oraz Maria K³os z Bia³obrzegów. Obecne by³y równie delegacje Kó³ Gospodyñ Wiejskich z Gminy o³ynia oraz ksi¹dz proboszcz Zygmunt Suski i Piotr Mroziak - so³tys wsi Smolarzyny. Przyby³ych goœci wita³a przewodnicz¹ca Danuta D¹bek, natomiast Anna Kuta-Mach przybli y³a zebranym naj- nowsz¹, 5 - letni¹ historiê tej kobiecej organizacji. Na pocz¹tku 2006 roku powsta³a idea odnowienia Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Smolarzynach. Mieszkanki wsi mia³y w pamiêci dzia³alnoœæ poprzedniego Ko³a, które znacz¹co poprawia³o jakoœæ ycia mieszkañców, g³ównie poprzez organizacjê kursów, spotkañ, imprez okolicznoœciowych i wszelkiego typu zdarzeñ animuj¹cych kulturê wsi. W zwi¹zku z t¹ inicjatyw¹, 15 marca 2006 roku odby³o siê walne zebranie za³o ycielskie, które prowadzi- ³a Joanna Wal - ówczesna radna wsi Smolarzyny, natomiast goœciem specjalnym by³a Janina KuŸniar pe³ni¹ca wtedy funkcjê Spo³ecznego Koordynatora Kó³ Gospodyñ Wiejskich w powiecie ³añcuckim. Od tego czasu panie z Ko³a dzia³aj¹ na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Utworzy³y wypo yczalniê naczyñ ci¹gle wzbogacan¹ nowymi elementami zastawy sto³owej. Organizuj¹ dla mieszkañców kursy, szkolenia, spotkania œwi¹teczne i okolicznoœciowe, np. z okazji Dnia Matki, Wielkanocne, Miko³ajkowe oraz zabawy, w tym Sylwestrowe, plenerowe Œwiêto Babiego Lata, Andrzejki, Pikniki Rodzinne. Tradycj¹ sta- ³o siê przygotowanie wieñca do koœcio³a parafialnego na œwiêto Matki Boskiej Zielnej. Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich bior¹ równie udzia³ w wyjazdowych spotkaniach, na które s¹ zapraszane przez inne organizacje, takie jak: Centrum Kultury Gminy añcut, Podkarpacka Izba Rolnicza, Podkarpacki Oœrodek Doradztwa Rolniczego czy Wojewódzki Zwi¹zek Kó³ek, Rolników i Organizacji Rolniczych oraz Ko³a Gospodyñ Wiejskich z ca³ego powiatu ³añcuckiego. 4 lutego 2009 roku zmieni³ siê Zarz¹d Ko³a, ale cele jego dzia³alnoœci s¹ wci¹ te same. Zgromadzeni na jubileuszu goœcie sk³adali yczenia kolejnych lat owocnej pracy na rzecz œrodowiska lokalnego oraz wszelkiej pomyœlnoœci. Natomiast panowie podarowali kwiaty wszystkim przyby³ym paniom z okazji zbli aj¹cego siê Dnia Kobiet. Atmosferê spotkania umila³a orkiestra Brzeziny, która przygotowuje oprawê muzyczn¹ do wielu imprez okolicznoœciowych. Œwiêtuj¹c 5 - lecie odnowienia Ko³a dziêkujemy za wspó³pracê i pomoc wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspieraj¹ dzia³ania Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Smolarzynach, a zw³aszcza wójtowi Gminy Andrzejowi Benedykowi, dyr. GOK Magdalenie K¹tnik- Kowalskiej oraz Zenonie Mokrzyckiej, Janinie KuŸniar, Annie Golbie, Stanis³awowi Bartmanowi i Tadeuszowi P³oszajowi. Zarz¹d KGW w Smolarzynach 5 Dzieñ Kobiet w Smolarzynach 8 marca w D.K. w Smolarzynach odby³o siê spotkanie z okazji "Dnia Kobiet". Wziê³o w nim udzia³ 20 mieszkanek naszej wsi. yczenia z tej okazji z³o y³ im so³tys wsi p. P. Mroziak oraz przedstawiciel rady so³eckiej p. M. Marcinów. Panowie przygotowali loteriê fantow¹ i ka da z kobiet otrzyma³a upominek niespodziankê. Niestety, sprawy kulinarne panie musia³y wzi¹æ w swoje rêce i same zaj¹æ siê przygotowaniem poczêstunku. Stanê³y, jak zwykle, na wysokoœci zadania - by³o pysz- ne jedzenie, dobre wino i wyœmienita zabawa, bo Dzieñ Kobiet koñczy³ czas karnawa³u. Chêtnych do tañca nie brakowa³o, szkoda tylko, e w wœród uczestników imprezy by³ tylko jeden pan. Kobiety jednak potrafi¹ siê dobrze bawiæ i nie by³o to adnym problemem. Mi³a atmosfera, ciekawe tematy rozmów, weso³e wspomnienia i zgrane towarzystwo - to sekret tego wieczoru. Dobrze, e Dzieñ Kobiet nie odszed³ do lamusa, bo to piêkne œwiêto i warto je kultywowaæ. Panie s¹ wyj¹tkowe i trzeba zawsze o tym pamiêtaæ, bo "Kobieta jest arcydzie³em wszechœwiata"(g.e.lessing) Piotr Mroziak Gminny Oœrodek Kultury w o³yni Filia w Smolarzynach informuje o nowym numerze telefonicznym

6 6 oswiata ODKRYWAMY I UKAZUJEMY BOGACTWO O YNI" Tak zatytu³owany zosta³ projekt Szko³y Podstawowej nr 2 w o³yni, którego problematyka dotyczy operacji OSi 4 Leader w ramach PROW Dzia³anie 413 Wdra anie lokalnych strategii rozwoju dla ma- ³ych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³añ Osi 3, ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów tej osi. Wniosek o przyznanie pomocy do Lokalnej Grupy Dzia³ania "Ziemia añcucka" zosta³ z³o ony w I terminie naboru tj. 29 stycznia 2010 roku. Pierwszy etap by³ pomyœlny i wniosek zosta³ oceniony jako zgodny z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju. Drugi etap to ju weryfikacja na szczeblu Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego, po której wniosek okaza³ siê dobry. W grudniu 2010 roku Wójt Gminy o³ynia Andrzej Benedyk jako osoba kompetentna podpisa³ umowê o finansowanie projektu szko³y. Na tworzenie projektu z³o y³y siê pomys³y nauczycieli SP2 w o³yni: Miros³awy Burghardt, Lucyny Dudek, Danuty Kulikowskiej i Marty Lisowskiej natomiast ca³oœæ nadzorowa³a dyrektor szko³y Jolanta Kuras. Projekt opiewa na kwotê z³. Jego realizacja rozpoczê³a siê z dniem 3 stycznia 2011 roku i trwaæ bêdzie do 31 sierpnia 2011 roku. W projekcie jest zaplanowanych szereg dzia³añ poszerzaj¹cych ofertê Szko³y Podstawowej nr 2 w o³yni, a jednoczeœnie wynikaj¹cych z potrzeb œrodowiska o³yni i wychodz¹cych naprzeciw nim. Celem g³ównym projektu jest aktywne uczestnictwo spo³ecznoœci lokalnej o³yni, w tym g³ównie dzieci i m³odzie y, w przekazie kulturowym, integracja spo³eczna, wzajemna wspó³praca i rekreacja z wykorzystaniem lokalnych zasobów dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego oraz organizacja dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych i innych form aktywnoœci kulturalnej. Realizacja projektu podniesie poziom edukacji kulturalnej dzieci i m³odzie y w zakresie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturalnych i historycznych; wzmocni identyfikacjê kulturowo - spo³eczn¹, integracjê miêdzypokoleniow¹ oraz wiêzi ze swoj¹ ma³¹ ojczyzn¹; wp³ynie na promocjê lokalnych tradycji poprzez pielêgnowanie i przekaz regionalnych obrzêdów i tradycji; zwiêkszy aktywizacjê kulturaln¹ i uatrakcyjni ycie mieszkañców o³yni. Realizacja zaplanowanych zadañ bêdzie w pe³ni mo liwa dziêki atrakcyjnoœci zaplanowanych form dzia³ania oraz dotychczasowej sprawdzonej aktywnoœci spo³ecznoœci o³yni Dolnej i nie tylko w podejmowaniu ró norodnych inicjatyw kulturalnych i licznym w nich uczestnictwie. Plusem projektu jest umo liwienie uczestnictwa w nim mieszkañcom gminy o szerokim przekroju wiekowym. Zaktywizuje on zarówno doros³ych, jak i m³ode pokolenie w zakresie poznania i roztaczania troski o dziedzictwo kulturowe. Nauczy te dostrzegania walorów najbli szego otoczenia i wykorzystania ich we w³aœciwym celu. Starsze pokolenie stanowi bogaty ludowy potencja³ kulturalny. Zasobne dziedzictwo naszego regionu wymaga nale ytego szacunku i pielêgnowania. Czêœæ zadañ jest ju realizowana m.in.: - organizacja i realizacja zajêæ pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych, tworzenie kó³ zainteresowañ: dodatkowe zajêcia pozalekcyjne artystyczne dla dzieci m³odszych, wzbogacaj¹ce wiedzê na temat wzornictwa ludowego i rozwijaj¹ce umiejêtnoœæ zastosowania miejscowego, ludowego wzornictwa do wykonania elementów dekoracyjnych pomieszczeñ oraz plastyczne, s³u ¹ce poznawaniu miejscowych walorów wsi, utrwaleniu ich w ró nych formach plastycznych. Dla m³odzie y: artystyczne, sprzyjaj¹ce poznaniu i odtworzeniu dawnych, charakterystycznych dla regionu elementów strojów ludowych, architektury, wystroju wnêtrz, przedmiotów codziennego u ytku, zabawek i wzorów zdobnictwa ludowego; taneczne, ukierunkowane na zdobywanie wiedzy o kulturze regionu, ocalaj¹ce od zapomnienia i utrwalaj¹ce dawne zwyczaje, obrzêdy, tañce, stroje; komputerowe, rozwijaj¹ce umiejêtnoœæ trwa³ego dokumentowania na ró ne sposoby poznanych walorów œrodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz przetwarzania zebranych danych; - kultywowanie miejscowych tradycji, obrzêdów, zwyczajów oraz ich promocja: zorganizowanie warsztatów obrzêdowych z doros³ymi mieszkañcami gminy - wypracowanie dawnych obrzêdów ludowych charakterystycznych dla naszego regionu i prezentacja ich. Czêœæ zadañ projektu ju zosta³a zrealizowana tj. m.in. bal integracyjny z przedszkolakami z oddzia³u przy ulicy Bia³obrzeskiej, który wp³ywa na integracjê najm³odszych mieszkañców wsi i przyczynia siê do identyfikacji z tutejsz¹ placówk¹ oœwiatow¹ oraz aktywizuje kulturalnie wszystkie dzieci i tworzy niezapomniane wra enia; obrzêdy wypracowane podczas zajêæ warsztatowych przez zespó³ obrzêdowy "Dolany" ju by³y prezentowane w o³yni. O pozosta³ych zadaniach jedynie wspomnê, aby potem by³o siê czym pochwaliæ. Jest to: - realizacja inicjatyw maj¹cych na celu przekazanie dzieciom i m³odzie y wiedzy o lokalnych zasobach przyrodniczych, kulturalnych i historycznych; - organizacja imprez i spotkañ integruj¹cych i aktywizuj¹cych szko³y; - organizacja wystaw, pokazów promuj¹cych obszar LGD i jego unikaln¹ specyfikê. Jolanta Kuras

7 7 sport Zwyciêstwo Juniorów M³odszych Dombud-B³êkit o³ynia w añcut Cup 2011 Arek Nowak. Opiekunem zespo³u na tym turnieju by³ Piotr Dudek, zaœ trenerem od tego sezonu jest Damian Lic. Wygrana w tym turnieju udowodni³a naszym ch³opcom, e s¹ jedn¹ z najlepszych dru yn w tej kategorii wiekowej w województwie. Du e gratulacje nale ¹ siê równie A. Gwizdakowi, który po serii rzutów karnych zosta³ królem strzelców ca³ego turnieju. Jest to kolejny du y sukces tego zespo³u. Zawodnicy Ci trenuj¹ czwarty rok. Wygrali trzy razy z rzêdu ligê okrêgow¹, kolejno w kategorii m³odzik starszy, trampkarz m³odszy, trampkarz starszy. W tym sezonie graj¹c m³odszym rocznikiem w juniorach m³odszych zajmuj¹ 5 miejsce po rundzie jesiennej z niewielk¹ strat¹ do lidera. W II edycji organizowanego przez KS añcut turnieju pod nazw¹ " añcut Cup" dru yna juniorów m³odszych pi³karzy Dombud - B³êkit o³ynia zajê- ³a pierwsze miejsce. Udzia³ w zawodach wziê³y dru yny : Dynovia Dynów, KS añcut, Arka Albigowa i Dombud - B³êkit o³ynia. Mecze rozgrywane by³y systemem ka dy z ka dym, trwa³y 24 minuty (12 minut jedna po³owa). Do añcuta nasi ch³opcy pojechali w sk³adzie: Patryk Jagustyn, Marcin Dudek, Konrad Markowicz, Bart³omiej Olechowski, Marek Œwi¹toniowski, B³a ej Leja, Mateusz Ilasz, Dawid WoŸniak, Adrian Gwizdak, Wyniki Turnieju: Dynovia Dynów 1 : 3 B³êkit o³ynia (2x A. Gwizdak, M. Dudek) KS añcut 2 : 3 B³êkit o³ynia (3x P. Jagustyn) B³êkit o³ynia 3 : 3 Arka Albigowa (2x A. Gwizdak, M. Dudek) Tabela turnieju,, añcut Cup 2011'' Lp. Dru yna 1. B³êkit o³ynia 2. Dynovia Dynów 3. KS añcut 4. Arka Albigowa Pkt Bramki 9:6 7:6 5:7 6:8 Piotr Dudek Sprostowanie Wnumerze 4 (z kwietnia 2010r.) "Faktów " ukaza³ siê artyku³ autorstwa Andrzeja Macha poœwiêcony ks. Stefanowi Fusowi. Zosta³y w nim b³êdnie podane informacje dotycz¹ce pochodzenia w/w ksiêdza. Urodzi³ siê on w o³yni na Kmieciach, a nie w o³yni Górnej, jak mylnie podano w artykule. Pochodzi³ te z innej rodziny. By³ synem Jana i Zofii z domu Górak. Jego bratem by³ Jan Fus ojciec siedmiorga dzieci, (Fusów tych nazywano Kamie- niarzami ), który dla uczczenia pamiêci brata ks. Stefana najstarszej córce da³ imiê Stefania (po mê u Drzewicka - nauczycielka), z kolei najstarszemu synowi nada³ równie imiê Stefan, syn ten by³ geodet¹ i rzeÿbiarzem. Informacje o prawdziwych korzeniach ksiêdza Stefana (tytu³em sprostowania) przekaza³a redakcji "Faktów " Cecylia Gliwa z domu Drzewicka zamieszka³a w Rzeszowie, Zofia Niemiec c. Stanis³awa, Jan Fus s. Stanis³awa zam. Koziarnia i Stefan Fus. s. Stanis³awa. yczeniem ojca by³o mieæ w rodzinie syna Stefana. Ks. Stefan Fus z rodzicami

8 8 ogloszenia DOTACJE NA ROZPOCZÊCIE DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ ORAZ POMOC DORADCZA Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemys³owe Dolina Strugu informuje, i rozpoczyna rekrutacjê do II etapu projektu B¹dŸ aktywny B¹dŸ przedsiêbiorczy. Rozpoczêcie rekrutacji 23 marca, zakoñczenie 31 marca 2011 r. Miejsce przyjmowania dokumentów: Siedziba Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemys³owego "Dolina Strugu" (biuro projektu pokój 2 i 4), B³a owa, ul. Myœliwska 16, B³a owa Informacje pod nr telefonu , ; oraz na stronie: * * * Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. og³asza II nabór kandydatów do projektu: Byæ albo nie byæ przedsiêbiorc¹ Termin przyjmowania zg³oszeñ: r r. Wiêcej informacji na stronie internetowej: Gminny Oœrodek Kultury w o³yni zachêca do zakupu filmu DVD z Benefisu zespo³u "Wiwatki" Film zawiera nagranie koncertu - ponad 100 min. oraz zdjêcia - ok. 500 szt. Cena zestawu - 20 z³. Gminny Oœrodek Kultury w o³yni Firma "Feniks" z añcuta zapraszaj¹ na: Kiermasz Wielkanocny W ofercie: pisanki, serwetki, koszyczki, stroiki, kartki œwi¹teczne, bie niki oraz wiele innych propozycji rêkodzie³a artystycznego, które upiêksz¹ Twój dom na Œwiêta. Zapraszamy w dniach kwietnia w godz Bank Spó³dzielczy w o³yni o³ynia, ul. Kmiecie 1 oferuje Kredyt z dotacj¹ na zakup kolektorów s³onecznych Finansowanie do 100% wartoœci przedsiêwziêcia (kosztów kwalifikowanych) Kwota kredytu - od 3000 z³ Okres kredytowania - do 10 lat Oprocentowanie Osoby fizyczne - WIBOR 3M + mar a 4% Wspólnoty mieszkaniowe - WIBOR 3M + mar a 5% Prowizja - 3% Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci 45% kapita³u kredytu. WeŸ kredyt z dotacj¹ na zakup kolektora s³onecznego i chroñ œrodowisko razem z Bankiem Spó³dzielczym w o³yni. Szczegó³owe informacje pod numerem tel. (17) lub w centrali Banku przy ul. Kmiecie 1 w o³yni "Fakty i Realia", Wydawca: Wójt Gminy o³ynia, o³ynia, ul.rynek 22, tel , fax , Redaktor naczelna: Magdalena K¹tnik-Kowalska, Redakcja: Gminny Oœrodek Kultury w o³yni, ul.smolarska 1, tel , Druk: TECHGRAF añcut, Nak³ad 1000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nades³anych tekstów i nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam.

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE zawierają Gmina Sadowie z siedzibą w Sadowiu reprezentowana przez: Pana Stanisława Olszańskiego Wójta Gminy Sadowie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY BUDZISZEWICE W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.)

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY BUDZISZEWICE W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY BUDZISZEWICE W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 1. Adres gminy Województwo łódzkie Miejscowość Budziszewice Ulica Jana.Chryzostoma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK 2009/2010 CEL OGÓLNY : wdraŝanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umoŝliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

I konkurs Małe Granty technologie informacyjne w rozwoju lokalnym.

I konkurs Małe Granty technologie informacyjne w rozwoju lokalnym. WYKORZYSTANIE INTERNETU W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Doświadczenia programu Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-vita w Gminie Zelów Anna Doliwa Gminny koordynator Urząd Miejski w Zelowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Baruchowo Ulica ----------- Nr domu 54 Nr lokalu ----------- Kod pocztowy 87-821 Baruchowo 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom

REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom 1. CELE I ZADANIA KONKURSU 1. Konkurs Organizacja Przyjazna Wolontariuszom, zwany dalej Konkursem, jest etapem wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015.

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo