MARZEC 2011 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARZEC 2011 ISSN 2081-5964"

Transkrypt

1 WYDANIE SPECJALNE MARZEC 2011 ISSN UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 Program konferencji czwartek, 17 marca 2011 Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/ Rejestracja uczestników Otwarcie Konferencji Alicja Adamczak, Prezes, Urząd Patentowy RP, Warszawa, Polska Lidia Adamska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa, Polska Binying Wang, Zastępca Dyrektora Generalnego, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Genewa, Szwajcaria Wystąpienia okolicznościowe Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Polska Christian Archambeau, Zastępca Prezesa, Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Alicante, Hiszpania Wręczenie medali WIPO Award for Innovative Enterprises Przerwa kawowa Temat 1: Znaczenie wzornictwa w innowacyjnej gospodarce Moderator: Ewa Okoń-Horodyńska Uczestnicy panelu: Mi-Young Han, Li Yuguang, Susanne Äs Sivborg, Zuzanna Skalska, Lena Ekelund, Zdzisław Sobierajski, Paulina Kordos, Paulina Tumiel Lunch Temat 2: Krajowe, regionalne i międzynarodowe strategie wykorzystania wzornictwa Moderator: Ewa Gołębiowska Uczestnicy panelu: Patrycja Zielińska, Beata Bochińska, Wojciech Lubawski, Ludmila Celisova, Pitaccolo Bartolomei, Marek Cecuła Przerwa kawowa Temat 3: Od wzoru do sukcesu w biznesie Moderator: Józef Mrozek Uczestnicy panelu: Ewa Mańkiewicz-Cudny, Katarzyna Laskowska, Dawid Korzekwa, Marek Jankowski, Andrzej Tomasz Rudkiewicz, Jakub Rudkiewicz, Bartosz Piotrowski, Marcin Buszewski, Andrzej Śmiałek Koktajl piątek, 18 marca 2011 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca Recepcja Temat 4: Znaczenie wzornictwa w działalności firm i przedsiębiorstw Moderator: Lidia Adamska Uczestnicy panelu: Ewa Czekała, Mariola Belina-Prażmowska, Iwona Wtorkowska, Joanna Szymańska-Bulska Przerwa kawowa Temat 5: Kobiety projektantki i ich rola w innowacyjnej gospodarce Moderator: Wiktor Jędrzejec Uczestnicy panelu: Justyna Lauer, Marzena Wolińska, Alina Adamczak, Leszek Mellibruda, Irmina Aksamitowska-Szadkowska Lunch Temat 6: Jak promować i wdrażać wzornictwo Moderator: Weronika Rochacka Uczestnicy panelu: Katarzyna Rzehak, Anna Pietrzyk-Simone, Marlena Misiurska-Marczak, Justyna Smolec Przerwa kawowa Temat 7: Ochrona prawna wzornictwa Moderator: Alicja Adamczak Uczestnicy panelu: Marie-Paule Rizo, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Edyta Demby-Siwek Podsumowanie dyskusji i wnioski Alicja Adamczak, Lidia Adamska Koktajl

3 Szanowni Państwo, Introduction T egoroczna IV edycja dorocznej międzynarodowej konferencji Innowacyjność i kreatywność kobiet w nauce i biznesie na rzecz wzrostu gospodarczego zorganizowana została pod hasłem Wzornictwo w innowacyjnej gospodarce. Podejmując tę tematykę Urząd Patentowy RP wraz z licznym gronem współorganizatorów pragnie zwrócić uwagę na coraz bardziej znaczące osiągnięcia oraz duży potencjał kobiet w zakresie projektowania wyrobów użytkowych. Zagadnienia szeroko pojętego wzornictwa są także bardzo istotne dla licznych środowisk przedsiębiorczych kobiet prowadzących z powodzeniem własne firmy lub rozważających podjęcie działalności biznesowej. M ając na względzie powyższe czynniki organizatorzy konferencji zaprosili do udziału wiele wybitnych ekspertek i ekspertów specjalizujących się w problematyce związanej z wykorzystywaniem wzornictwa przemysłowego w gospodarce i jego znaczeniem w rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet jako twórców i odbiorców nowoczesnego designu. Tematyka obrad obejmuje także prawną ochronę wzornictwa jako przedmiotu własności przemysłowej oraz kwestie związane z procesem edukacji projektantów i poszerzaniem świadomości społecznej w zakresie gospodarczej roli wzornictwa przemysłowego. O bardzo dużym znaczeniu wzornictwa w perspektywie rozwoju zawodowego kobiet świadczy m.in. bardzo duży odsetek (blisko 90 proc.) kobiet wśród absolwentów kierunków studiów kształcących projektantów sztuki użytkowej. Fakt ten dowodzi, że publiczne podjęcie tematyki wzornictwa w kontekście kobiecej przedsiębiorczości i rozwoju zawodowego odpowiada na istotne potrzeby społeczne wyrażające się m.in. dużą aktywnością różnorodnych instytucji, organizacji i podmiotów działających w obszarze wzornictwa pod kierownictwem i z bardzo znaczącym udziałem kobiet, pragnących realizować swoje aspiracje zawodowe oraz rozwijać przedsięwzięcia biznesowe. P ragnę jednocześnie wyrazić przekonanie, że zorganizowana w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona istotnej problematyce innowacyjnego wzornictwa przemysłowego przyczyni się do sformułowania propozycji działań ukierunkowanych na dalsze zwiększanie roli aktywnych i utalentowanych kobiet w procesie rozwoju innowacyjnej gospodarki. Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak D esign in Innovative Economy is the theme of the fourth edition of an international conference in the series Innovation and Creativity of Women in Science and Business for Economic Development. Focusing on the above subject, the Patent Office of the Republic of Poland together with a large team of coorganizers wishes to point to a big potential as well as significant achievements of women in the area of design of everyday objects. Issues connected with design, in a broad sense, are also very important for many enterprising women of different business backgrounds, who run their own businesses or consider commencing business activity. W ith that in mind, the organizers of the conference invited to the participation in the event eminent experts on the issues connected with design and its importance for the development of innovative economy in Poland and abroad, concentrating in particular on the role of women both as creators and recipients of modern design. The theme of the conference includes also the legal protection of design as a type of industrial property, as well as issues referring to training of designers and raising social awareness in the area of the role of design in economy. A n increasing importance of design for the prospect of professional development of women can be proved by, among others, a very high percentage of women among university graduates of functional art design faculties. The above fact confirms that a public discussion on the issues of design in the context of entrepreneurship of women and their professional development meets the vital social needs. These needs manifest themselves through, among others, the activity of various institutions, organizations and entities active in the area of design, which are managed by and with considerable participation of women who are determined to fulfill their professional ambitions and build business enterprises. I t is also my sincere conviction that the international conference organized in Poland and devoted to the subject of innovative design will contribute to formulating clear suggestions on the steps to be taken towards enhancing the role of active and talented women in the process of the development of innovative economy. President of the Patent Office of the Republic of Poland Dr Alicja Adamczak Wydanie specjalne KWARTALNIK URZĘDU PATENTOWEGO RP 1

4 Spis treści Czym jest design?... 2 Znak rozpoznawczy DESIGN... 6 To nie jest lifting Tworzenie marki narodowej jest procesem Chopin i jego ustawa Jedyny taki Zamek w Polsce! Przedstawiamy się: kwartalnik 2+3D lat stałej współpracy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z przemysłem Prawa autorskie projektantów we współpracy z firmami i instytucjami Jaki jest fiński design? Konieczność budowy strategii ochrony Ochrona wzorów przemysłowych w prawie polskim a wymogi dyrektywy 98/71/WE protokół rozbieżności Nowość i indywidualny charakter wzoru przemysłowego jako przesłanki ochrony wzorów przemysłowych doktryna i orzecznictwo Brak indywidualnego charakteru jako podstawa unieważnienia wzoru przemysłowego Procedura dokonywania zgłoszeń wzorów przemysłowych Jak przygotować zgłoszenie wzoru przemysłowego Wokół wzorów w sprawach spornych Design sposób na rozwój Czym jest design? P onieważ nie istnieje jedna ogólnie przyjęta definicja designu termin ten staje się coraz bardziej wszechstronny i powszechnie stosowany. W języku angielskim design oznacza nie tylko projektowanie czy proces kreowania, ale także wynik tego procesu. Polskim odpowiednikiem tego pojęcia jest wzornictwo, które często utożsamia się ze sztuką użytkową. W aspekcie gospodarczym design stanowi jedną z ważniejszych faz tworzenia produktu, mającą duże znaczenie ekonomiczne oraz oddziałującą na atrakcyjność i konkurencyjność danego produktu. Design ma na celu określenie wartości formalnych produktu takich jak jego cechy zewnętrzne, spójność oraz funkcjonalność. Wzornictwo (design), zgodnie z definicją przyjętą przez International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), jest działalnością twórczą, mającą na celu uzyskanie określonych cech przedmiotów, procesów, usług oraz ich relacji w całościowych cyklach istnienia życia produktów lub usług. Wzornictwo jest głównym czynnikiem innowacyjnego humanizowania technologii, jak też kluczowym czynnikiem wymiany kulturalnej i gospodarczej. Wzornictwo dąży do odkrywania i oceny powiązań strukturalnych, organizacyjnych, funkcjonalnych, ekspresyjnych i gospodarczych Sektor kreatywny Według danych UNCTAD zawartych w Creative Economy Report 2008 sektor designu jest najważniejszym wśród sektorów kreatywnych, gdyż generuje blisko 50 proc. ich przychodów w gospodarce światowej. Eksport wzornictwa na świecie osiąga $119,706 mln, podczas gdy eksport ze wszystkich przemysłów kreatywnych wynosi $227,451 mln. Design posiada silne powiązania z działaniami w sferze rynkowo-badawczej, decyzyjno-menedżerskiej, badawczo-projektowej (w tym B+R), wdrożeniowo-wytwórczej, logistyczno-rynkowej oraz promocyjno-reklamowej. Jest swoistym nośnikiem informacji pomiędzy tymi dziedzinami, zaś jego adresatami są praktycznie wszystkie sektory gospodarki. Dzięki wsparciu między innymi sektorów B+R, sektor designu stwarza możliwości tworzenia nowych produktów oraz idei w instytucjach otoczenia biznesu. Rozwój sektorów kreatywnych, w tym sektora designu, przyczynił się do stopniowej przemiany i rozszerzenia pojęć innowacyjność i kreatywność. Kreatywność nie odnosi się już jedynie do działalności kulturowej, w szczególności artystycznej, ale stanowi podstawę i niezbędny element powstania każdej innowacji. Natomiast termin innowacja przestał być zarezerwowany tylko dla produktów (głównie przemysłowych) oraz usług i jest także stosowany w odniesieniu do dóbr o dużym ładunku artystycznym. Coraz silniejsze oddziaływanie kreatywności na procesy ekonomiczne dostrzegła Komisja Europejska traktując kreatywność jako kluczowy element w procesie stymulowania innowacyjności w krajach członkowskich. Design a innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw Jedną z bardziej dostrzegalnych oraz docenianych grup zawodowych przemysłu kreatywnego jest grupa projektantów. Działalność projektowa przekłada się w bezpośredni sposób na sukces komercyjny wielu wytwórców. Według badań BEDA (The Bureau of European Design Associations) ponad 447 tys. Projektantów w Europie generuje roczny przychód przekraczający 36 mld. Zastosowanie designu w procesie produkcyjnym jest innowacją samą w sobie. Odgrywając główna rolę w procesie projektowania oraz powstawania produktu, design ma realny wpływ na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. Design może w znacznym stopniu zwiększyć wartość rynkową produktu a poprzez wpływ na sposób produkcji wyrobu także wydajność procesu produkcyjnego, a w konsekwencji dochodowość. Zwiększenie nakładów na działania innowacyjne w tym pro- 2 KWARTALNIK URZĘDU PATENTOWEGO RP Wydanie specjalne

5 jektowe, prowadzi do rozwoju przedsiębiorstwa, oraz umocnienia jego pozycji rynkowej poprzez wprowadzenie nowatorskich lub unowocześnionych produktów. Przedsiębiorstwa inwestujące w design osiągają wyższe zyski w krótszym czasie. Blisko 80 proc. firm stosujących wzornictwo odnotowało wzrost sprzedaży od 20 do 40 proc. Poprawiła się także ich efektywność dzięki oszczędnościom w zakresie materiałów, magazynowania oraz transportu. Współpraca z projektantami poprawia pozycję przedsiębiorstwa na rynku, gdyż szacuje się, iż jego udział w rynku rośnie o ok. 6,3 proc. Przykładem jest Nowa Zelandia gdzie 67 proc. eksporterów uznało design jako kluczowy czynnik sukcesu gospodarczego i w przypadku 80 proc. badanych firm, wzornictwo zwiększyło wartość firmy. Analiza wskaźników korelacji liniowej Pearsona dla krajów członkowskich UE wykazała, iż większość wskaźników opisujących kreatywność i design jest pozytywnie i wysoko skorelowanych z miernikami opisującymi innowacyjność w Europejskim Rankingu Innowacyjności a tym samym z syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności. Oznacza to, iż kraje, które osiągają lepsze wyniki w kreatywności i wzornictwie, mogą poszczycić się także lepszymi rezultatami w dziedzinie innowacji. Design Creativity and Innovation: A Scoreboard Approach jest jednym z badań w którym podjęto próby pomiaru kreatywności oraz designu na poziomie krajowym. Osiągnięcia krajów pod względem kreatywności oraz designu zbadano za pomocą wskaźników cząstkowych, dających początek wskaźnikom złożonym, które to wykorzystano do zbadania związku z osiągnięciami w zakresie innowacyjności opisanej danymi z European Innovation Scoreboard EIS (Europejski Ranking Innowacyjności). W skaźniki utworzyły model łączący kreatywność, design i innowacyjność. Pierwszy element tego modelu tzw. klimat kreatywny uzależniony jest od systemu edukacji, gotowości ludzi do wyrażania swoich pomysłów oraz otwartości społeczeństwa na kulturę innych krajów. W klimacie sprzyjającym kreatywności powstają nowe idee, co z kolei przyczynia się do umacniania sektora kreatywnego, wyższego poziomu kreatywności w badaniach i rozwoju, a także większej aktywności w zakresie wzornictwa. Tzw. klimat kreatywny ma bezpośredni wpływ na szerzenie działań kreatywnych, w tym projektowych. Współdziałanie sektora kreatywnego z sektorem B+R owocuje rozwojem działań twórczych, powstawaniem nowych produktów, a tym samym wzrostem konkurencyjności w sferze wzornictwa. Stosowanie oraz rozwój designu prowadzi do wzrostu innowacyjności, co pociąga za sobą zwiększenie liczby jednostek innowacyjnych, wzrost wyników ekonomicznych oraz nakładów środków finansowych na wspieranie innowacji. Co z gospodarką? W gospodarce opartej na wiedzy design postrzegany jest jako jeden z nowoczesnych stymulatorów rozwoju. Udowodnić można, że wykorzystanie ogromnego potencjału gospodarczego, jakim jest sektor designu może przyczynić się do rozwoju państw słabiej rozwiniętych i zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność gospodarki tych krajów oraz poszczególnych regionów. Nie jest przypadkiem, że miejsca w pierwszej dziesiątce pod względem konkurencyjności i rozwoju gospodarki zajmują państwa przodujące w wykorzystywaniu wzornictwa przemysłowego, takie jak Wielka Brytania ($ PKB per capita) - europejski lider pod względem liczebności projektantów (185 tys.) oraz przychodów z przemysłów kreatywnych ( mln ), Niemcy ($ PKB per capita) czy Włochy ($ PKB per capita). Ponadto takie kraje, jak Finlandia, Irlandia, Hiszpania, Dania i Wielka Brytania mają rozwinięte krajowe polityki wzornictwa i zainwestowały w design jako środek do produkcji unikalnych i globalnie konkurencyjnych produktów i usług czyniąc go motorem wzrostu krajowej konkurencyjności. Aby jednak w pełni móc korzystać z potencjału, jakim jest design, należy rozpocząć od szerzenia wiedzy oraz świadomości na temat zakresu wpływu tego sektora na gospodarkę. Badania w skali europejskiej pozwalają stwierdzić, że obroty sektora branż kreatywnych w 2003 roku przekroczyły 654 mld euro, zaś udział tego sektora w PKB Unii Europejskiej wyniósł 2,6 proc. i jego tempo wzrostu było wyższe niż w pozostałych sektorach gospodarki. Łączny przyrost wartości dodanej tego sektora w latach wyniósł 19,7 proc. W 2004 roku w sektorze branż kreatywnych w Europie pracowało nie mniej niż 5,8 mln osób, co stanowiło 3,1 proc. ogólnej liczby zatrudnionych. Z naszego podwórka Szacunki The Bureau of European Design Associations (BEDA) wskazują, iż w Polsce pracuje około 6 tysięcy projektantów różnych specjalności, a obroty przemysłu kreatywnego wynoszą w przybliżeniu 57 mln, co stanowi zaledwie 0,02 proc. PKB. W Polsce świadomość znaczenia działalności projektantów oraz designu jako czynnika w tworzeniu innowacji produktowych i procesowych rośnie, ale jest wciąż niewystarczająca. Polska jednak przejawia duży potencjał projektowy, o czym świadczą osiągnięcia polskich projektantów na arenie międzynarodowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pod koniec II kwartału 2010 r. w Polsce działało łącznie 6187 podmiotów związanych z designem. Liczba tych podmiotów wykazuje duże zróżnicowanie terytorialne, które uwarunkowane jest głównie poziomem rozwoju gospodarczego poszczególnych województw. Najwięcej podmiotów działa na terenie województwa Mazowieckiego (1477), zaś na kolejnych miejscach plasują się województwa: Wielkopolskie (627), Małopolskie (560) oraz Śląskie (522) [dane GUS pozyskane roku]. O niskiej pozycji Polski w stosunku do innych krajów europejskich donosi badanie Design, Creativity and Innovation: A Scoreboard Approach. Średni indeks DCI dla 27 krajów Unii Europejskiej wyniósł 0,485. Polska, podobnie jak inne kraje, które wstąpiły do Wspólnoty w ostatnim dziesięcioleciu, osiągnęły wyniki poniżej średniej unijnej. Polska zajęła jedną z ostatnich pozycji osiągając indeks DCI zaledwie na poziomie 0,233, czyli poniżej połowy średniej unijnej. Indeks niższy od Polski uzyskała tylko Bułgaria i Rumunia. Na drugim biegunie rankingu znajdują się wysoko rozwinięte kraje Europy Zachodniej, wśród których przoduje Dania (0,788), Szwecja (0,751) i Holandia (0,731). W krajach tych tradycje stosowania wzornictwa są dłuższe, co przekłada się na znacznie wyższy poziom rozwoju sektora design. Czy warto inwestować? Polski sektor designu wymaga wielu nakładów, także finansowych, aby zmniejszyć dystans w stosunku do rozwoju sektorów kreatywnych w krajach bardziej rozwiniętych. Pożądane i wręcz niezbędne są wszelkiego rodzaju narzę- Wydanie specjalne KWARTALNIK URZĘDU PATENTOWEGO RP 3

6 dzia wspierające i promujące rozwój tego sektora. Wzorem większości krajów europejskich w Polsce powstają Centra Wzornictwa, których głównym zadaniem jest aktywna promocja oraz wykorzystanie potencjału projektantów i artystów do pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu. Innym celem Centrów jest edukacja społeczeństwa oraz szerzenie świadomości znaczenia sektora designu w przemyśle i gospodarce. Do najbardziej znanych należą m.in.: Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP) oraz Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości. Niestety mimo tworzących się nowych inicjatyw, ilość placówek promujących design jest wciąż niewystarczająca. Wsparcie sektora designu stwarza szanse na wzrost znaczenia polskiego wzornictwa, poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności nie tylko polskich przedsiębiorstw, lecz całej gospodarki a także na wprowadzenie skoordynowanej strategii rozwoju designu. Rozwój tego sektora przyczyniłby się do wzrostu ilości produktów innowacyjnych, a tym samym patentów. To z kolei stworzyłoby polskiej gospodarce możliwość wzrostu inwestycji oraz napływu inwestorów zagranicznych i pomogłoby w budowaniu nowoczesnego wizerunku polskiej gospodarki. Paulina Tumiel Bibliografia: Bocheńska B., Palczewska I., Diagnoza stanu wzornictwa, Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego, jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa Bocheńska B., Palczewska I., Putkiewicz A., Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa Economy of Culture in Europe, DG Education and Culture, European Commission, Bruksela Hollanders H., van Cruysen1 A., Design, Creativity and Innovation: A Scoreboard Approach, Pro Inno Europe Inno Metrics, Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., Analiza potrzeb i rozwoju sektorów kreatywnych, ECORYS Research and Consulting, Warszawa Mały Rocznik Statystyczny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Design: the way to develop The essence of design As there is no single, generally accepted definition of the term design, it becomes increasingly extensive and widely applied. In English, the word design on the one hand means designing or creating, and on the other hand the result of such process. The Polish counterpart of this term, wzornictwo, is often associated with functional art. In economic terms, design is one of the major phases of manufacturing process. This phase is of real economic significance and affects the attractiveness and competitiveness of a given product. The aim of a design is to determine formal values of a product, such as its external features, integrity and functionality. According to the definition of the International Council of Societies of Industrial Design (ICSID) design: is a creative activity whose aim is to establish the multi-faceted qualities of objects, processes, services and their systems in whole life cycles. Therefore, design is the central factor of innovative humanisation of technologies and the crucial factor of cultural and economic exchange. Design seeks to discover and assess structural, organisational, functional, expressive and economic relationships. The creative sector According to UNCTAD data presented in Creative Economy Report 2008, the design sector is the most important among the creative sectors, as it generates nearly 50 percent of their revenues in world economy. World export of design amounts to million US dollars, whereas export from all the creative industries stands at million US dollars. Design has strong links with actions taken in the fields of market and research, management and decision-making, research and planning (including R&D), implementation and production, market and logistics, as well as publicity and advertising. It is a unique carrier of information between these fields and targets virtually at all sectors of economy. The support of, inter alia, R&D sectors makes it possible for the design sector to create new products and ideas within business-related institutions. Development of creative sectors, the design sector included, has contributed to gradual evolution and extension of the notions of innovation and creativity. Creativity no longer relates solely to cultural activity, and artistic one in particular, but provides basis for and is essential element of development of any innovation. Meanwhile, the term innovation is no longer a sole attribute of (mainly industrial) products and services but has been applied to goods of high artistic content. The Commission has noted the increasing impact of creativity on economic processes as central element of the innovation stimulation process in Member States. Design vs. innovation and enterprise development Designers are among the more recognised and appreciated professionals of the creative industry. Design work directly translates into commercial success of numerous manufacturers. According to research carried out by BEDA (Bureau of European Design Associations), over 447 thousand designers in Europe generate the annual revenue exceeding 36 billion Euros. Use of design in production is innovation in itself. Design plays the main role in the designing process and product development, thus having real impact on the increase of innovativeness of enterprises. Design may considerably increase the market value of products and production efficiency by affecting the method of product manufacture. Increase of outlay on innovation, including design measures, results in enterprise development and enhancement of its market position by introducing innovative or modernised products. Enterprises investing in design obtain higher profits in shorter time. Nearly 80 percent of companies applying designs have noted the percent increase in sales. Their efficiency improved also due to savings in the field of materials, storage and transport. Cooperation with designers enhances the position of enterprises on the market as their market share is estimated to increase by approximately 6.3 percent. New Zealand is an example, as 67 percent of its exporters consider design a central factor determining economic success and 80 percent of the responding companies report that design has increased their value. Analysis of Pearson s Linear Correlation Coefficients for the EU Member States demonstrates that the majority of creativity and design indicators is positively and highly correlated with the European Innovation Scoreboard measures describing innovation, and thus with the synthetic innovation indicator. This means that countries achieving better results in creativity and design can show better results in innovation as well. 4 KWARTALNIK URZĘDU PATENTOWEGO RP Wydanie specjalne

7 Design Creativity and Innovation: A Scoreboard Approach is one of the studies attempting to measure creativity and design on the national level. Country achievements in terms of creativity and design were measured by means of partial indicators, providing basis for detailed indicators, used in turn to study the relation with achievements in innovation, described by the European Innovation Scoreboard (EIS) data. The indicators formed the model combining creativity, design and innovation. The first element of the model, the so called creative climate, depends on the system of education, people s inclination for expressing their ideas and social openness to the culture of other countries. The pro-innovation climate involves the production of new ideas, which in turn contributes to enhancement of the creative sector, higher creativity level in research and development, as well as increased initiative in the field of design. The creative climate directly affects the spreading of creative measures, including the design ones. Cooperation of the creative and the R&D sectors results in development of creative measures and of new products, and thus in the increase of competitiveness in the field of design. Design application and development result in the increase of innovation, which causes increase of the number of innovative units, economic results and financial outlays on innovation support. What about the economy? Knowledge-based economy recognizes design as one of the modern development incentives. It can be proved that the use of vast economic potential of the design sector may contribute to the development of lagging countries and increase innovation and economy competitiveness of these countries and the respective regions. It is no coincidence that countries playing a leading role in the application of industrial design are among the top ten in terms of competitiveness and economic development. These countries include Great Britain (with 43,401 US dollars GDP per capita) European leader in terms of the number of designers (185 thousand) and revenues on creative industries (16,700 million Euros), Germany (with 44,519 US dollar GDP per capita) and Italy (with 38,455 US dollars GDP per capita). Moreover, countries like Finland, Ireland, Spain, Denmark and Great Britain have implemented comprehensive national design policies and invested in design as a means of production of unique and globally competitive products and services, thus making it a driving force behind the increase of state competitiveness. Yet to be able to fully use the potential of design, one should begin with disseminating knowledge and awareness of the scope of impact of this sector on the economy. Europe-wide research allows for the conclusion that the turnover of creative businesses sector in 2003 exceeded 654 billion Euros and the share of this sector in the EU GDP was 2.6 percent, while its rate of increase was higher than in other sectors of economy. Added value of this sector increased altogether by 19.7 percent between 1999 and There were no less than 5.8 million persons employed in the creative businesses sector in Europe in 2004, which corresponds to 3.1 percent of total workforce. Our own home turf According to the estimations of the Bureau of European Design Associations (BEDA), Poland employs approximately 6 thousand designers of various specialties and the turnover of the creative industry is about 57 million Euros, i.e. only 0.02 percent of GDP. The awareness of significance of what designers do and of design as a factor of creating product and process innovation has increased in Poland, yet it is insufficient. Still, Poland demonstrates high design potential, which is reflected by worldwide achievements of Polish designers. Data of the Central Statistical Office (CSO) demonstrate that the total of 6,187 design-related businesses were active in Poland at the end of second quarter of The number of these businesses varies from region to region, which can be attributable mainly to the level of economic development of the respective voivodeships. Mazowieckie Voivodeship has the largest number of such businesses (1477) and is followed by Wielkopolskie (627), Małopolskie (560) and Śląskie Voivodeship (522) [CSO data for ]. Low position of Poland, as compared to other European states, is reported by the study entitled Design, Creativity and Innovation: A Scoreboard Approach. The average DCI index for the 27 EU Member States was The results of Poland, similarly to results of other countries acceding the Community in the last decade, are below the EU average. Poland occupies one of the lowest positions, with the DCI index at only 0.233, i.e. below the middle of the EU average. Only the indices of Bulgaria and Romania are lower than that of Poland. The opposite ranking positions are occupied by highly developed Western European states, with Denmark (0.788), Sweden (0.751) and the Netherlands (0.731) on leading positions. The said countries have used design for a longer time, which translates into considerably higher level of development of the design sector. Is it desirable to invest? The Polish design sector requires considerable outlays, including financial ones, in order to decrease the distance from development of creative sectors of the more developed states. Any kind of tools supporting and promoting the development of this sector are desirable and even necessary. Following the example of the majority of European states, Poland sets up Design Centres primarily aimed at active promotion and use of potential of designers and artists in order to stimulate regional economic development. The Centres also target at educating the society and increasing awareness of industrial and economic significance of the design sector. The mostly recognized Centres include Institute of Industrial Design and the Silesian Castle of Art and Enterprise in Cieszyn. Unfortunately, despite the development of new initiatives, the number of design promoting units is insufficient. Support for the design sector creates opportunities of increasing the significance of Polish design, improving competitiveness and innovation of both Polish enterprises and the whole economy, as well as of introducing a coordinated design development strategy. The development of this sector would contribute to the increase of quantity of innovative products, and thus of the very patents. This in turn would facilitate investment development for the Polish economy and influx of foreign investors, and would assist in developing a modern image of the Polish economy. Paulina Tumiel Bibliography: Bocheńska B., Palczewska I., Diagnoza stanu wzornictwa, Report ordered by the Ministry of Culture and National Heritage; one of the Reports on Culture, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warsaw Bocheńska B., Palczewska I., Putkiewicz A., Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warsaw Economy of Culture in Europe, DG Education and Culture, European Commission, Brussels Hollanders H., van Cruysen A., Design, Creativity and Innovation: A Scoreboard Approach, Pro Inno Europe Inno Metrics, Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., Analiza potrzeb i rozwoju sektorów kreatywnych, ECORYS Research and Consulting, Warsaw Concise Statistical Yearbook 2010, Central Statistical Office, Warsaw Wydanie specjalne KWARTALNIK URZĘDU PATENTOWEGO RP 5

8 WIPO Award for Innovative Enterprises Znak rozpoznawczy DESIGN Rozmowa z Beatą Bochińską, Prezesem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego S.A. Czy zdaniem Pani Prezes, w polskiej gospodarce, która od ponad 20 lat przechodzi głębokie zmiany systemowe i strukturalne, mamy dostateczną świadomość znaczenia wzornictwa dla rozwoju gospodarczego? Polskie firmy mają coraz większą świadomość znaczenia wzornictwa dla rozwoju gospodarczego. Wiedzą już, jakie możliwości daje współpraca z projektantem. Każdy producent przecież chce, by jego produkt i usługa były kupowane, a klienci wybierają w określonej kategorii cenowej produkty i usługi lepiej zaprojektowane i nie chodzi tutaj tylko o wygląd zewnętrzny i opakowanie. Wzornictwo to przecież nie tylko wygląd czy funkcjonalność, to także niskie koszty i wysoka efektywność produkcji, dystrybucji lub serwisu, Jedna z licznych wystaw w IWP ta prezentowała szwedzki design to także projektowanie zadowolenia i lojalności użytkownika. Ale o tym wie już znacznie mniej firm, a jeszcze mniej ma kompetencje i zasoby, by w ten sposób wzornictwo wykorzystać. Firmy nie potrafią jeszcze profesjonalnie zarządzać procesem wzornictwa. Nie wiedzą, jak napisać brief, mają problemy we współpracy ze studiami zewnętrznymi. Projekt bywa wybierany przez dyrektora marketingu lub prezesa, którzy kierują się własnym poczuciem estetyki oraz lekceważą uwarunkowania i potrzeby zmieniającego się rynku. Wielu przedsiębiorców jest dopiero na początku drogi i powinno zacząć od drobnych kroków: pozyskania wiedzy gdzie i jak szukać projektanta, co i jak u niego zamawiać, jak ocenić koszty, które wiążą się z wprowadzeniem produktu do sprzedaży. Wzornictwo przemysłowe jest jedną z najtańszych metod wprowadzania innowacyjności w produktach. Trzeba tylko mieć zaplanowany proces współpracy z projektantami i stworzyć system, który będzie umiał ich wykorzystać. W Polsce przemysł kreatywny generuje tylko 1% PKB, rośnie z szybkością 6% rocznie i zatrudnia 230 tys. osób. Mamy więc w tym obszarze spory potencjał rozwojowy. Strategia inwestowania we wzornictwo jest jednym z priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z łączną kwotą dofinansowania na poziomie powyżej miliarda euro do 2013 roku. Czy można pozytywnie oceniać dokonania polskiego designu, jego potencjał, a przede wszystkim wzajemne relacje wzornictwa i przemysłu w ostatnich latach? Tak, dowodzą tego wyniki badania 300 krajowych firm, przeprowadzone przez IWP na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w 2007 r. Większość firm (60%) uważa wzornictwo za skuteczne narzędzie konkurencji rynkowej. Zdecydowana większość (80%) jest zdania, że inwestycje we wzornictwo opłacają się, a jedna czwarta wskazuje nawet, że cena dobrze zaprojektowanego produktu może wzrosnąć od 20 do 40%. Aż dla 76% przedsiębiorców wzornictwo jest kluczowe dla rozwoju firmy, zaś 60% twierdzi, że stosowanie wzornictwa oznacza poprawę satysfakcji konsumenta i poprawę wizerunku firmy. Powyższe badania wskazują, iż wzornictwo nie ogranicza się już tylko do stylizacji wyglądu przedmiotu, ale obejmuje także całość zagadnień związanych z funkcjonalnością, eksploatacją, a także kosztem produkcji, transportu i utylizacji po zakończeniu użytkowania. O tym, że inwestycja we wzornictwo opłaca się, świadczy też coraz więcej przykładów polskich marek, z powodzeniem konkurujących zarówno na lokalnym, jak i globalnym rynku. Jakie przykłady polskiego designu i jego realizacje w przemyśle są szczególnym dowodem na to, że dobre wzornictwo rzeczywiście jest nie tylko opłacalne, ale buduje markę i prestiż firmy, w istotny sposób kształtuje jego pozycję na rynku? 6 KWARTALNIK URZĘDU PATENTOWEGO RP Wydanie specjalne

9 WIPO Award for Innovative Enterprises Dobrym przykładem polskiego designu i jego realizacji w polskim przemyśle jest firma PRO- FIm, która współpracuje na stałe z pięcioma projektantami wzornictwa. Dzięki temu jej własne wzory wyróżnia dobre wyczucie harmonii pomiędzy funkcjonalnością, ergonomią i estetyką produktu. Proponowane rozwiązania, oszczędne materiałowo, wpisują się w światowe trendy wzornicze w zakresie projektowania mebli biurowych. Firma ta stale inwestuje w infrastrukturę i zaplecze projektowe, laboratoryjne, co pozwala jej sprostać wymaganiom zewnętrznych kontrahentów. Jednym z jej ostatnich sukcesów jest mposition krzesło do pracy z komputerem w pozycji siedzącoleżącej, wspólne dzieło z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego (koncepcja i wyniki badań ergonomicznych) oraz wyłonionym w konkursie Studiem 1:1 (projekt) zaprezentowane podczas światowych finałów największego na świecie konkursu technologicznego Imagine Cup 2010, który miał miejsce w lipcu 2010 r. w Warszawie. Nowoczesny mebel zapewnia optymalne warunki do wielogodzinnej pracy w pozycji ułatwiającej koncentrację, w dowolnym miejscu w biurze, w domu, w przestrzeni publicznej. Jest to nie tylko innowacyjny produkt, zaprojektowany zgodnie z najnowszymi badaniami ergonomicznymi, ale przede wszystkim nowa filozofia pracy. Innym, dobrym przykładem mogą być ubiegłoroczni finaliści konkursu Dobry Wzór, organizowanego przez IWP od 1993 r. Zelmer znany Prezes Beata Bochińska podczas dyskusji na wernisażu Wartość dodana Wystawa w IWP (luty 2011) pod tytułem One Euro Design producent i eksporter artykułów AGD utrzymuje relacje z około 30 firmami projektowymi, przy czym każdego roku współpracuje z 12 studiami projektowymi. Firma ma dobrze zdefiniowany proces rozwoju nowego produktu, a każdy projekt powstaje w oparciu o ścisłe wytyczne opracowane wewnątrz firmy (brief projektowy). Efektem tych starań jest między innymi nagrodzona w konkursie sokowirówka. Dbałość o design jest znakiem rozpoznawczym firmy Meble Vox, należącej do czołówki producentów i eksporterów mebli w Polsce. Kolekcja mebli multisensorycznych Mee jest projektem przemyślanym pod każdym względem: bezpieczeństwa, ergonomii, funkcjonalności i potrzeb użytkowników zarówno dzieci, jak i rodziców. Meble, obok swoich podstawowych funkcji, pełnią też rolę zabawek, wzbogacają środowisko i otoczenie dziecka, stymulują rozwój jego funkcji poznawczych i psychomotorycznych. Znaczenie dobrego wzornictwa dla umocnienia pozycji rynkowej doceniają także dystrybutorzy. Leroy Merlin, jedna z największych globalnych sieci handlowych oferujących materiały budowlane, artykuły wykończeniowe i dekoracyjne, podjęła współpracę z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, projektantami oraz kilkudziesięcioma producentami pragnącymi wdrożyć kilkaset swoich produktów przy fachowym wsparciu doradców i projektantów. Jak scharakteryzowałaby Pani rolę Instytutu Wzornictwa Przemysłowego firmy rynkowej (posiadającego status jednostki naukowej i centrum badawczo-rozwojowego) w naszej gospodarce dziś, gdy priorytetem staje się dążenie do innowacyjnej gospodarki, którą nie sposób wyobrazić sobie bez dobrego wzornictwa, o czym świadczy przykład najlepiej rozwiniętych gospodarek świata? IWP ma już ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie upowszechniania wzornictwa i rozwoju nowego produktu, a jego rola zmieniała się wraz z przemianami zachodzącymi w gospodarce, a nawet, powiedziałabym, wyprzedzała te zmiany. Naszym celem jest upowszechnienie zastosowania wzornictwa przemysłowego we wszystkich etapach życia produktu i pobudzenie przemysłu kreatywnego do generowania znacznie większego niż obecnie wkładu w PKB. Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest jedyną w kraju firmą o statusie jednostki naukowej systemowo zajmującą się wzornictwem. Działalność Instytutu ukierunkowana na poszerzenie wiedzy w zakresie kreowania i wdrażania innowacji produktowej, przy wykorzystaniu profesjonalnego designu, mieści się w priorytetach rządowych programów związanych z włączeniem się Polski w budowanie globalnej gospodarki opartej na wiedzy (GOW) oraz z działaniami wspierającymi innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach. Koncentrujemy się na trzech głównych obszarach: promocji i upowszechnianiu wzornictwa, badaniach i rozwoju oraz edukacji. Instytut jest strategicznym doradcą przedsiębiorstw, administracji publicznej i projektantów w zakresie rozwoju wzornictwa, jego zastosowań i podnoszenia efektywności rynkowej; metodyki wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek; audytu produktów i procesu zarządzania wzornictwem; tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw, organizacji i instytucji, miast i regionów w obszarze biznesów kre- Wydanie specjalne KWARTALNIK URZĘDU PATENTOWEGO RP 7

10 WIPO Award for Innovative Enterprises atywnych. Pośredniczy i ułatwia współpracę pomiędzy projektantami i przedsiębiorstwami, prowadzi badania w obszarze wzornictwa, w tym ergonomii i rozwoju nowego produktu; organizuje krajowe i międzynarodowe wystawy, konferencje, konkursy i wydarzenia promujące wzornictwo, dostarcza fachowej wiedzy (własna biblioteka w tym on-line). Jakie zadania realizuje Instytut jako wiodąca instytucja polskiego wzornictwa, jakie działania podejmuje, żeby proces pozyskiwania dobrego designu przez polskie przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, stał się bardziej efektywny, a z drugiej strony żeby zarówno wśród nich, jak i kadry menedżerskiej, a także naszych elit politycznych, gospodarczych, rosła świadomość znaczenia designu dla rozwoju gospodarczego, innowacyjności produkcji oraz wyższego standardu i jakości życia? Od wielu lat doradzamy firmom, jak wykorzystać design dla ulepszenia produktów, poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku i budowania marki. Poza indywidualnymi projektami dla naszych klientów, w 2008 r. uruchomiliśmy jeden z większych w skali światowej programów doradczych zarządzania wzornictwem ZSZ Zaprojektuj Swój Zysk finansowany ze środków unijnych. Jego celem jest wprowadzenie podstawowych kompetencji w obszarze inwestycji we wzornictwo w 550 polskich firmach. Program dostarcza specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorstwa i projektanci dowiadują się, jak skutecznie tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i zarządzać wprowadzaniem ich na rynek. Budujemy jednocześnie sieć współpracy z ośrodkami i instytucjami gospodarczymi, akademickimi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodkami transferu technologii, parkami naukowo-technologicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi, tworząc trwałe otoczenie biznesowe wspierające innowacje w przedsiębiorstwach poprzez wzornictwo. Od 1993 r. organizujemy prestiżowy konkurs Dobry Wzór pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Jest to coroczny program monitorowania wzornictwa produktów na polskim rynku, który od 2009 r. obejmuje również wzornictwo usług oraz e-usług. Wystawa prac laureatów w naszej siedzibie przy ul. Świętojerskiej, odwiedzana tłumnie przez publiczność, spełnia też rolę edukacyjną, której znaczenia dla kształtowania dobrego smaku konsumentów i producentów w oparciu o prezentowane wzorce, nie można przecenić. Podobnie jest w trakcie Gdynia Design Days czyli międzynarodowego programu realizowanego z samorządem Gdyni, popularyzującego design krajów nadbałtyckich. Tutaj swoje miejsce odnajdzie projektant, przedsiębiorca, mieszkaniec Trójmiasta oraz turysta. Formuła wydarzenia to: wystawy, prezentacje, warsztaty projektowania dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla młodych projektantów i dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mają możliwość spotkania z projektantami, a designerzy kontakt z odbiorcą adresatem ich twórczości. Swoje szczególne miejsce mają początkujący projektanci, a doświadczone studia dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dla młodych, przedsiębiorczych projektantów wzornictwa przemysłowego, gotowych podjąć Siedziba IWP w Warszawie Zdjęcie: Jakub Kozik profesjonalną współpracę z przedsiębiorcami, realizujemy od 2008 r. program stypendialny Young Design pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biznesowa Kapituła ocenia w tym unikalnym Konkursie potencjał rynkowy młodych projektantów i to jemu przyznaje nagrodę a nie projektowi. Główną nagrodą w konkursie jest stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 tys. złotych oraz m.in. staż w prestiżowym studiu projektowym i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Współdziałamy z firmą Microsoft Polska oraz Ministerstwem Gospodarki przy organizacji konkursu Imagine Cup, którego finał światowy odbył się w ubiegłym roku w Polsce, co jest naszym wielkim sukcesem. Jest to największy międzynarodowy konkurs dla studentów związany z nowymi technologiami, tworzący niepowtarzalną kombinację kreatywności młodych programistów i wartości dodanej, jaką jest design. Od października 2008 r. wspólnie z SGH prowadzimy podyplomowe studium z zakresu design management, Projektowanie wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu dla absolwentów kierunków ekonomicznych i wzorniczych zamierzających specjalizować się w zawodzie managera produktu w przedsiębiorstwach. Ten kierunek kształcenia dotychczas nie istniał, a jak wynika z przeprowadzonych przez IWP w 2007 r. badań aplikacji wzornictwa w polskich przedsiębiorstwach, pojawia się wyraźna potrzeba wykształcenia specjalistów w dziedzinie zarządzania nowym produktem wzorniczym. W tym roku uruchomiliśmy platformę e-learningową, która pozwoli na wykształcenie świadomych potencjału wzornictwa szefów produktów w polskich firmach. Platforma dostępna jest na portalu wystarczy z niej skorzystać. Poprzez takie między innymi działania tworzymy podatny grunt dla zakorzenienia się wzornictwa przemysłowego w naszej gospodarce, aby było lokomotywą jej rozwoju, jak to jest w innych krajach. Rozmawiała: Anna Szymańska Zdjęcia: IWP 8 KWARTALNIK URZĘDU PATENTOWEGO RP Wydanie specjalne

11 WIPO Award for Innovative Enterprises Identification DESIGN Interview with Beata Bochińska, President of the Institute of Industrial Design Co. Ltd. Do you think that we are sufficiently aware of how important design is to the economic development, taking into account that Polish economy has been undergoing major systemic and structural transformations for more than 20 years? Polish companies are more and more aware of the importance of design to the economic development. They already know what kinds of opportunities arise from the co-operation with a designer. After all, every producer wants his products and services to be purchased and customers choose the products and services, within a certain price limit, which are best designed, and it is not only the external appearance and packaging that counts. Design is more than just appearance or functionality. It is also low cost and high efficiency of production, distribution or service, as well as designing satisfaction and loyalty of users. However, a considerably few companies are aware of this and still fewer have the competence and resources to use design in that way. Companies cannot yet professionally manage the design process. They do not know how to write a brief and they find the co-operation with external studios troublesome. Projects are often chosen by the marketing director or a president whose decisions are governed by their own sense of beauty and who disregard the conditions and needs of a changing market. Many entrepreneurs are only at the beginning of their way and should start with small steps they should gain knowledge of where and how to look for a designer, what and how to order, and how to estimate the costs related to the product s launching. Industrial design is one of the cheapest methods of introducing innovativeness to products. It is only necessary to plan the co-operation process with designers and to develop a system in which it will be possible to use their skills. Creative industry in Poland generates only 1 percent of GDP. It grows by 6 percent annually and employs 230 thousand persons. Therefore, there is a considerable development potential in this area. The strategy of investing in design is one of the priorities of the Operational Programme Innovative Economy. The subsidies within this programme amount to more than one billion Euros up to Can we positively assess the achievements of the Polish design, its potential and, most of all, the interactions between the design and industry in the recent years? Yes, we can. It is proved by the results of a survey commissioned by the Ministry of Economy and carried out in 2007 by the Institute of Industrial Design on 300 Polish companies. Most companies (60 percent) consider design to be an effective tool of market competition. The vast majority of the sample (80 percent) believes that investing in design is profitable and one fourth of the sample even points out that the price of a well-designed product can increase by 20 to 40 percent. For as many as 76 percent of entrepreneurs design is crucial for the company s development, whereas 60 percent of them claim that using design translates into higher consumer satisfaction and improved image of the company. The abovementioned survey shows that design is no longer limited solely to the stylisation of the object s appearance but it also encompasses all the issues concerning the functionality, exploitation, as well as cost of production, transport and recycling once the product s usage is ended. The fact that investing in design is profitable can be proved also by a growing number of Polish brands, successfully competing on both Polish and global markets. Could you give us some examples of the Polish design and its industrial implementation which particularly prove that good design is not only profitable but also builds the company s reputation and prestige, and substantially influences its position on the market? A good example of the Polish design and its implementation in the Polish industry is the PROFIm company co-operating permanently with five designers. Its own designs are characterised by good harmony between the product s functionality, ergonomics and aesthetics. Its proposed solutions, marked by economical usage of materials, follow the global design trends in the field of the office furniture design. The company constantly invests in its infrastructure, as well as the design and laboratory facilities, which allows it to satisfy the requirements of external clients. One of its recent achievements is mposi- TION a computer chair on which the person is partly sitting and partly lying. It was created jointly by the Institute of Industrial Design (concept and results of ergonomic studies) and Studio 1:1 which won a competition (project). The chair was presented during the world finals of the world s biggest technological competition Imagine Cup 2010, held in July 2010 in Warsaw. This modern piece of furniture assures optimal conditions for working for many hours in a position facilitating concentration in any place in the office, at home or in the public space. It is not only an innovative product, designed according to the latest ergonomic studies, but above all a new philosophy of working. Another good example can be the finalists of the last year Good Design competition, which has been organised by the Institute of Industrial Design since Zelmer a well-known producer and exporter of household goods has business relations with about 30 design companies, and co-operates each year with 12 design studios. The company has a well defined new product development process and each project is developed according to the company s strict internal guidelines (project brief). These efforts resulted in creating, among others, the juice extractor that was awarded in the competition. Great attention to design characterises the Meble Vox company, one of the leading Polish furniture producers and exporters. The Mee multisensory furniture collection is a well-thought-out project as far as the security, ergonomics, functionality and the needs of the users, both children and adults, are concerned. The furniture, apart from its basic functions, serves also as toys, enriches the child s environment and surrounding and stimulates the development of its cognitive and psychomotor functions. Also distributors appreciate the fact that good design is important to strengthening one s position on the market. Leroy Merlin, one of the biggest global retail chains offering building materials, as well as finishing and decorative articles, has started to co-operate with the Institute of Industrial Design, designers and several dozen producers wishing to implement their several hundred products with professional support from advisors and designers. How would you describe the role of the Institute of Industrial Design, a market company (having the status of a scientific unit Wydanie specjalne KWARTALNIK URZĘDU PATENTOWEGO RP 9

Innowacyjność i kreatywność kobiet niezbędna 4. międzynarodowa konferencja UP RP. Wzornictwo w innowacyjnej gospodarce

Innowacyjność i kreatywność kobiet niezbędna 4. międzynarodowa konferencja UP RP. Wzornictwo w innowacyjnej gospodarce Numer 1/2011 ISSN 2081-5964 Program działania UP RP w 2011 roku Prof. Renata Siemieńska o kobietach w nauce Licencjonowanie wynalazków w genetyce Chopin jako znak towarowy Spór o Red Bulla Azjatycka aktywność

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR inno temat / inno subject W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Rola parków naukowych i technologicznych inicjowanych przez sektor nauki................... 3 Gdy nauka i biznes wychodzą sobie naprzeciw...

Bardziej szczegółowo

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND 2011 ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REP0R RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy / Warszawa 2010 exhibition catalogue / Warsaw 2010 Wystawa została zorganizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach kluczowego projektu Zaprojektuj Swój Zysk. Poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU AUDIOWIZUALNEGO W MAŁOPOLSCE

INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU AUDIOWIZUALNEGO W MAŁOPOLSCE INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU AUDIOWIZUALNEGO W MAŁOPOLSCE INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU AUDIOWIZUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-004/10.

POIG.05.02.00-00-004/10. Polskie Red Doty organizator: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej kuratorka: prof. Czesława Frejlich koordynatorki: Gabriela Rzepecka / UP RP Karolina Badzioch-Brylska / UP RP projektanci wystawy:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo