których ostatecznym celem jest wprowadzanie innowacyjnych produktów wzorniczych na rynek i kreowanie własnych marek.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "których ostatecznym celem jest wprowadzanie innowacyjnych produktów wzorniczych na rynek i kreowanie własnych marek."

Transkrypt

1 informacja prasowa

2 Ruszył program wsparcia polskiego wzornictwa Zaprojektuj Swój Zysk! Panelem o wzornictwie, jako narzędziu osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku, 21 maja tego roku Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie zainaugurował projekt Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa (innowacja procesowa i produktowa), którego skrócona nazwa brzmi Zaprojektuj Swój Zysk. Panel otworzył Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki. Zaprojektuj Swój Zysk jest projektem kluczowym realizowanym w ramach Program operacyjny: Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: 5. Dyfuzja innowacji Działanie: 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Typ projektu: Projekt indywidualny IWP Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki od września 2008 do końca 2011 roku. O projekcie Projekt adresowany jest do małych, średnich i duŝych przedsiębiorstw oraz projektantów. Jego głównym celem jest stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, umoŝliwiającego przedsiębiorcom i projektantom współpracę w obszarze aplikacji wzornictwa przemysłowego. Cel ten realizowany jest poprzez dostarczenie przedsiębiorstwom i projektantom wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu wdraŝania nowych produktów wzorniczych na rynek, skutecznej współpracy i metod pracy zespołowej,

3 których ostatecznym celem jest wprowadzanie innowacyjnych produktów wzorniczych na rynek i kreowanie własnych marek. Przedsiębiorcom projekt ZSZ dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie: - wzornictwa jako narzędzia innowacji procesowej i produktowej oraz osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku - zarządzania nowym produktem wzorniczym i procesem jego wprowadzania na rynek - metod wdroŝeń - wykorzystania moŝliwości technologicznych - wiedzy o moŝliwości studiów projektowych - dostosowania produktów do trendów rynkowych Projektantom projekt ZSZ dostarcza wiedzę i umiejętności w zakresie: - zarządzania procesem projektowania nowego wzoru w pragmatyce rynkowej - pracy w interdyscyplinarnych zespołach - metodologii i praktyki wdroŝeń w przedsiębiorstwach Innowacja poprzez wzornictwo W 2007 roku Instytut Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przebadał ponad 300 róŝnej wielkości przedsiębiorstw, z róŝnych rejonów Polski, w ośmiu branŝach. Z raportu Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach wynika, Ŝe większość firm uwaŝa wzornictwo za skuteczne narzędzie konkurencji rynkowej. AŜ 86% firm sądzi, Ŝe inwestycje w produkt wzorniczy są opłacalne. 60% liderów wzornictwa wskazuje na jego duŝy wpływ na wzrost satysfakcji konsumenta i wizerunek firmy, a 65% jest przekonanych, Ŝe w najbliŝszych latach nastąpi

4 dalszy wzrost wzornictwa. Jednak tylko 5% przedsiębiorców potrafi ocenić ryzyko decyzji inwestycji we wzornictwo, 50% nie prowadzi badań preferencji konsumentów, a 8% firm otwarcie przyznaje się do modyfikacji cudzych wzorów. - Chcemy aby ZSZ obudził i uaktywnił ogromny, ukryty potencjał naszych firm i projektantów. Czas stworzyć platformę porozumienia i współpracy. Rzecz w dostępie do wiedzy, w zaufaniu, w świadomości ukrytych źródeł rentowności i w końcu, w rzeczywistej współpracy: powaŝnej, przemyślanej i przede wszystkim konsekwentnej podkreśla Beata Bochińska, prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, dyrektor projektu ZSZ. Uczestnicy projektu W projekcie Zaprojektuj Swój Zysk weźmie udział 550 małych, średnich i duŝych przedsiębiorstw oraz projektantów i studiów projektowych. Beneficjentami projektu ze strony przedsiębiorstw jest wyŝsza i średnia kadra zarządzająca procesem wprowadzania nowych produktów na rynek, w tym specjaliści z zakresu zarządzania, marketingu, sprzedaŝy, technologii i produkcji. Projektanci mogą zostać uczestnikami projektu zarówno jako niezaleŝni freelancerzy, zatrudnieni w przedsiębiorstwach oraz jako właściciele i pracownicy studiów projektowych. Dla zwiększenia skuteczności oddziaływania projektu Zaprojektuj Swój Zysk, stworzona zostanie sieć polskiej i międzynarodowej współpracy z ośrodkami i instytucjami wspierającymi i promującymi wzornictwo. NaleŜeć będzie do niej 30 partnerów projektu, wśród nich: ogólnopolskie i regionalne instytucje gospodarcze, akademickie, inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki transferu technologii, parki naukowo-technologiczne oraz międzynarodowe organizacje badawczo-naukowe.

5 Doświadczenia międzynarodowe w projektach wspierających wzornictwo Zagranicznym odpowiednikiem dla projektu Zaprojektuj Swój Zysk jest program Designing Demand realizowany od 2003 roku w Wielkiej Brytanii przez Design Council, narodową instytucję publiczną nadzorowaną przez Department of Trade and Industry, odpowiednik Ministra Gospodarki. Design Council prowadzi i koordynuje program we współpracy z dziewięcioma regionami, co zapewnia wysoką jakość i jednolite standardy projektowania rynkowych produktów. Program Designing Demand obejmuje przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii i zaowocował stworzeniem rozwiązań legislacyjnych sprzyjających rozwojowi innowacji poprzez wzornictwo oraz wzmocnieniem marek brytyjskich na rynkach światowych. Badania pilotaŝowego programu dotyczącego 650 przedsiębiorstw wykazały jego wysoką efektywność: 2/3 uczestniczących przedsiębiorstw dało najwyŝszą ocenę (excellent) podkreślając pozytywny wpływ na rozwój produktów i strumienia przychodów oraz uporządkowanie strategicznego procesu rozwoju nowych produktów. Wreszcie 73% firm powtórzyło zamówienie projektów wzorniczych w akredytowanych studiach juŝ poza zakresem programu, co jest jego trwałym efektem. IWP nawiązał współpracę z Design Council, co umoŝliwia transfer doświadczeń i dobrych praktyk w celu realizacji projektu Zaprojektuj Swój Zysk. Wiedza i warsztaty Podstawą merytoryczną projektu będzie pierwszy w Polsce podręcznik metodologii wprowadzania nowego produktu wzorniczego na rynek i zarządzania procesem, adresowany do projektantów i zespołów odpowiedzialnych za rozwój nowych produktów w przedsiębiorstwach. Stanowić on będzie takŝe podstawę realizowanych w ramach projektu warsztatów stacjonarnych i kursów e-learningu dla małych, średnich i duŝych przedsiębiorstw oraz projektantów. W trakcie warsztatów dla firm przedsiębiorcy poznają konkretne rozwiązania systemowe zwiększające efektywność procesu wdraŝania produktów wzorniczych. Studia projektowe i projektanci zdobędą z kolei odpowiednie kompetencje i wiedzę na temat

6 standardów w zakresie opracowania produktów wzorniczych, w tym poszanowania własności intelektualnej. Przedsiębiorcy i projektanci w trakcie wspólnych warsztatów wykształcą kompetencje i umiejętności z zakresu zarządzania procesem przygotowywania nowego produktu wzorniczego. Warsztaty odbywać się będą w Instytucie oraz w wybranych siedzibach partnerów regionalnych projektu. 20 kursów e-learnigowych z kolei dostępnych będzie na portalu projektu największej platformie internetowej poświęconej wzornictwu w tej części Europy. Ich zawartość merytoryczna i metodyka będzie wypracowana w ramach projektu. E-learning będzie dostępny dla projektantów oraz pracowników przedsiębiorstwa, których praca związana jest wprowadzaniem nowych produktów na rynek. Adresowany jest takŝe do projektantów. Portal projektu Centrum wszystkich wydarzeń w ramach projektu będzie interaktywny portal główna platforma komunikacji, edukacji i promocji wzornictwa. Znajdzie się na nim m.in. unikalna wirtualna biblioteka cyfrowa poświęcona wprowadzaniu nowych produktów na rynek i zarządzania wzornictwem, dostęp do międzynarodowych baz danych dotyczących wzornictwa oraz Interaktywne Centrum Designu, na którym będzie moŝna znaleźć raporty poświęcone znaczeniu wzornictwa w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku, polskich i międzynarodowych case studies z zakresu wdraŝania wzornictwa w przedsiębiorstwach i wyników rynkowych oraz aktualności z obszaru tzw. creativity business. Na portalu znajdzie się takŝe największa baza projektantów współpracującej z biznesem, za pomocą której przedsiębiorstwa będą miały dostęp do projektantów róŝnych branŝ. Uczestnicy ZSZ będą mogli korzystać z forum - interaktywnej platformy wymiany opinii, doświadczeń i nawiązywania współpracy wszystkich uczestników projektu.

7 Dobre praktyki wzornicze W ramach projektu zrealizowanych zostanie ponad 20 ekspozycji dobrych praktyk wzorniczych, w tym światowego wzornictwa i realizowanych przez przedsiębiorstwa. Wystawy będą organizowane w róŝnych lokalizacjach Polski i zagranicą. Ich celem je prezentacja systemowych rozwiązań współpracy między przedsiębiorstwem a projektantem na rzecz wdraŝania wysokiej jakości wzorniczej produktów, w których design jako wartość dodana podnosi ich rynkową wartość, wskazuje nowe trendy i innowacyjne rozwiązania. Wystawy prezentować będą największe osiągnięcia projektowe, nowe trendy we wzornictwie, technologie i materiały. Oczekiwane efekty projektu Instytut Wzornictwa Przemysłowego oczekuje, Ŝe projekt Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa (innowacja procesowa i produktowa) ułatwi polskim przedsiębiorcom podniesienie konkurencyjności ich produktów na rynku globalnym poprzez profesjonalne zastosowanie wzornictwa przemysłowego jako źródła przewagi konkurencyjnej. Projektantom z kolei, dzięki nabytym umiejętnościom i kompetencjom współpracy z przedsiębiorstwami, umoŝliwi aktywny udział w tworzeniu innowacyjnych produktów rynkowych. Korzyści płynące z udziału w projekcie dla projektantów to m.in.: dostęp do unikalnej wiedzy na temat tego jak zaprezentować swój projekt przedsiębiorcy i jak z nim współpracować w polskich realiach, zapewniając sobie ochronę projektów. Przedsiębiorcy będą mieli moŝliwość dokonania oceny dojrzałości swojego przedsiębiorstwa pod kątem aplikacji wzornictwa, wykształcić zespoły odpowiedzialne w firmach za rozwój nowych produktów, w efekcie wykształcić kompetentną kadrę i zmodernizować strategię swojej firmy w oparciu o innowację poprzez wzornictwo. - Rozwój nowego produktu z zastosowaniem wzornictwa projektowego jest najtańszą i najłatwiejszą metodą podnoszenia atrakcyjności produktu, co w dzisiejszej rzeczywistości globalnego rynku staje się podstawowym narzędziem budowania marki ponadregionalnych firm podkreśla Beata

8 Bochińska prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. - Oczekujemy, Ŝe nasz projekt ułatwi polskim przedsiębiorcom zastosowanie wzornictwa przemysłowego jako źródła przewagi konkurencyjnej dodaje. Pierwsze warsztaty w ramach projektu ZSZ odbędąsię w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni w lipcu tego roku. Adresowane będą do projektantów. Więcej informacji o projekcie O realizatorze projektu Instytut Wzornictwa Przemysłowego mający 50-letnie doświadczenie w obszarze upowszechniania wzornictwa i rozwoju nowego produktu jest jedynym w kraju przedsiębiorstwem o statusie jednostki naukowej (w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz ze zm.)) zajmującym się systemowo wzornictwem, prowadzącym działalność na rzecz stymulowania poprzez wzornictwo innowacyjności i konkurencyjności polskich produktów, świadczącym usługi o charakterze proinnowacyjnym (doradcze, informacyjne, szkoleniowe i sieciowe) dla przedsiębiorstw, instytucji i samorządów. Są to projekty badawcze w zakresie wzornictwa ergonomii, doradztwo w zakresie przygotowania i wdroŝenia nowych produktów, szkolenia dla przedsiębiorców, studia podyplomowe dla kadry zarządzającej, konkursy na wyłonienie dostawców usług projektowych, promocja innowacyjnych produktów i dobrych praktyk w postaci wystaw i konkursów. Przykładami takich projektów są: projekty badawczo-wdroŝeniowe np. dla Lasów Państwowych, PKP Intercity, ProfiM, program badawczo-promocyjny Dobry Wzór monitorowania i promocji wzornictwa, studia podyplomowe Design management realizowane we współpracy z SGH, cykl szkoleń dotyczących aplikacji wzornictwa Klub Przedsiębiorców, badania Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach, cykl

9 badań ergonomicznych kończyn osób starszych oraz dzieci i młodzieŝy ze wskazaniami dla projektowania finansowany przez MNiSzW, program upowszechniania wzornictwa Gdynia Design Days realizowany dla samorządu Miasta Gdynia, program promocji innowacji wzorniczych Fortis Young Design oraz promocji współpracy projektantów wzornictwa z projektantami oprogramowania Imagine Cup realizowany z Microsoft Polska. IWP jest członkiem International Council of Societes of Industrial Design (ICSID), wiodącej międzynarodowej organizacji non-profit promującej design, skupiającej ponad 150 instytucji z ponad 50 krajów. ICSID prowadzi działalność standaryzacyjną, promuje dobre wzorce, wspiera współpracę między projektantami i biznesem. Kontakt: Realizator projektu Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o. o Warszawa ul. Świętojerska 5/7 Kontakt dla mediów: ElŜbieta Opiła Dyrektor Pionu Marketingu Instytut Wzornictwa Przemysłowego Tel Agnieszka Malesza-Woźniak, Anna HaliŜak Triple PR ul. Elektoralna 24/73, Warszawa Tel ,

Zapytanie ofertowe. Kampania internetowa projektu Zaprojektuj Swój Zysk

Zapytanie ofertowe. Kampania internetowa projektu Zaprojektuj Swój Zysk Zapytanie ofertowe Kampania internetowa projektu Zaprojektuj Swój Zysk 1. Informacje o Zamawiającym Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7 (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

design industries creative industries WZORNICTWO industries creative creative creative industries industries industries creative

design industries creative industries WZORNICTWO industries creative creative creative industries industries industries creative design creative industries creative creative industries WZORNICTWO industries creative Wykorzystaj jego potencjał, creative creative industries by tworzyć lepsze produkty i usługi industries industries

Bardziej szczegółowo

Rola wzornictwa w poprawie konkurencyjności firm. Wzornictwo w Polsce

Rola wzornictwa w poprawie konkurencyjności firm. Wzornictwo w Polsce Rola wzornictwa w poprawie konkurencyjności firm. Wzornictwo w Polsce ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Materiał na spotkanie inaugurujące współpracę z badaczami zajmującymi się problematyką nauki i innowacji oraz rozpoczęcie prac Zespołu ds.

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

1 Do organizacji tych zaliczono: Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie, Wielkopolską Izbę

1 Do organizacji tych zaliczono: Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie, Wielkopolską Izbę 4. Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji - ocena realizacji 2. celu strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski (Robert Romanowski, Józef Komorowski, Wanda

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych DZIAŁANIA PARP W ZAKRESIE INNOWACYJNOŚCI Warszawa, 26 czerwca 2014r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda

Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda Metodologia badań Struktura opracowania Prezentacja załoŝeń celu strategicznego

Bardziej szczegółowo

Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1

Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1 dr Anna Kaczmarek Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1 Potrzeba wszechstronnego i trwałego połączenia uczelni oraz środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 studia przypadków dobre przykłady projektów POIG 2007-2013

Załącznik nr 3 studia przypadków dobre przykłady projektów POIG 2007-2013 Załącznik nr 3 studia przypadków dobre przykłady projektów POIG 2007-2013 Studium przypadku nr 1 HCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Działanie 4.6 i 5.4 Numer umowy o Wartość ogółem POIG.04.06.00-10-018/12-03

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2011. Nr 10(49)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, październik 2011. Nr 10(49)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 10(49)/2011 Poznań, październik 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo