SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska ŚWIĘTOCHŁOWICE NIP: , REGON: KRS: Sąd Rej. w K-cach, Wydz. VIII Gosp. KRS, Wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ 46/ZA/2012 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia r. /miejscowość, data/

2 I. Postanowienia ogólne: /podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego/ 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez przepisy art ustawy o działalności leczniczej (z dnia 15 kwietnia 2011 r., Dz. U.112, poz. 654 z późn. zm.). 2. Organizatorem Konkursu Ofert poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. jest Zarząd Spółki. Świadczenia medyczne obejmują wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych dla osób leczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym z terenu miasta Świętochłowice i miast okolicznych, zgodnie z zakresem kontraktu z NFZ oraz innych osób na podstawie odrębnych umów. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w tut. Szpitalu wynosi ok. 54 tys. 3. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu Ofert należy kierować na adres Zamawiającego: Zespól Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.; Świętochłowice; ul. Chorzowska Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących Konkursu Ofert jest: w sprawach przedmiotu zamówienia mgr Aleksander Habrajski tel. (32) do 45 w.268 oraz mgr Katarzyna Walczyk tel. (32) , w sprawach procedury Jacek Drażyk tel. (32) do 45 w Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty dostępne na stronie internetowej 6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 7. Przyjmujący Zamówienie nie może zlecić jego wykonania osobie trzeciej bez wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego. 8. Wykaz aparatury i sprzętu (środków trwałych) z możliwością dzierżawy lub zakupu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 8. Dodatkowo, szczegółowa lista środków niskocennych przeznaczonych do sprzedaży zostanie przekazana oferentowi, którego oferta została wybrana w konkursie. II. Określenie przedmiotu postępowania: Wykonywanie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wraz z dzierżawą pomieszczeń laboratorium analitycznego. Na podstawie zawartej umowy wybrany Oferent będzie zobowiązany do: 1. Prowadzenia działalności laboratorium analitycznego, w tym pracowni serologii transfuzjologicznej wraz z obsługą banku krwi (wykonawca prowadzi obsługę banku krwi włącznie z transportem krwi i materiałów krwiopochodnych z RCKiK, z wyłączeniem zakupu krwi i materiałów krwiopochodnych), w dotychczasowej lokalizacji. 2. Dzierżawienia pomieszczeń laboratorium analitycznego położonych przy ul. Chorzowskiej 36 i uruchomienia w tym miejscu laboratorium analitycznego wraz z pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi, o łącznej powierzchni użytkowej 116 m², 3. Zapewnienia świadczenia usług w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych określonych w ofercie przez okres od r. do r. Badania muszą być świadczone kompleksowo tzn. należy zapewnić wykonywanie wszystkich badań określonych w ofercie. Dostępność do laboratorium: całodobowo. W przypadku gdyby z jakichkolwiek powodów wykonywanie badań nie było możliwe na terenie Szpitala, Wykonawca musi zapewnić wykonanie tych badań w innym laboratorium po cenach wskazanych w ofercie i z zachowaniem czasu oczekiwa- 2

3 nia na wynik, wynikający z oferty przy czym laboratorium powinno być zlokalizowane w odległości gwarantującej zachowanie właściwych parametrów materiału do badań. 4. Świadczenia usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie wskazanym w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszych warunków, wszelkie koszty transportu materiału do badania oraz dostarczenia wyników ponosi Wykonawca. Laboratorium zapewnia całodobową gotowość do wykonania badań oraz dostępność wyników dla tych badań zgodnie z pkt. IV.10 SWKO. Jeżeli do realizacji usługi potrzebne jest zapewnienie specyficznych warunków przechowania materiału od momentu ich pobrania do odbioru Wykonawca zapewnia również na swój koszt potrzebne urządzenia techniczne posiadające znak CE oraz datę produkcji nie starszą niż 2006 r. 5. Organizacji punktu pobrań, w których będzie pobierany materiał do badań dla pacjentów poradni specjalistycznych funkcjonujących w strukturze Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 6. Organizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii transfuzjologicznej i banku krwi w powiązaniu z dzierżawą pomieszczeń na wykonywanie badań laboratoryjnych w taki sposób, iż laboratorium analityczne ma być czynne całodobowo. W godzinach pracy dziennej obowiązują dwa tryby zlecania badań: badania rutynowe i badania pilne (CITO). W godzinach pracy dyżurowej ( ) wykonywane są badania należące do grupy badań pilnych (CITO). 7. Obsługi banku krwi oraz gospodarki krwią zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej przez okres 5 lat oraz zakupu sprzętu będącego własnością Zamawiającego, na podstawie wyceny sporządzonej przez Zamawiającego, nie niższej niż wartość rynkowa, znajdującej się w załączniku nr 9 - wyposażenia banku krwi, zamrażarki do osocza, chłodziarki do krwi, rozmrażarki do osocza, z wyłączeniem zakupu krwi i materiałów krwiopochodnych. 8. Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - min. suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi zł. 9. Wyznaczenia osoby do współpracy Pielęgniarką Epidemiologiczną Zamawiającego oraz delegowanie osoby do Komisji ds. zakażeń szpitalnych Szpitala Powiatowego. Wykonawca deleguje do Komitetu Transfuzjologicznego Zamawiającego kierownika pracowni serologii transfuzjologicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 10. Przejęcia w trybie art k.p. pracowników zatrudnionych w przejmowanych komórkach organizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 z 12-to miesięczną gwarancją zatrudnienia, z gwarancją utrzymania warunków pracy i płacy. 11. Przyjęcia następujących terminów realizacji zadania: rozpoczęcie udzielania świadczeń w zakresie badań laboratoryjnych określonych zał. nr 1, 2 i 3 do SWKO od dnia 1 grudnia 2012 r. zakończenie świadczeń z zakresu badań laboratoryjnych 30 listopada 2015 r. III. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 2. Ofertę należy przygotować na formularzu OFERTA stanowiącym załącznik do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie o oznaczeniu zawierającym: Nazwa Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o Świętochłowice, ul. Chorzowska 38 3

4 Konkurs Ofert-znak : 46/ZA/2012 Wykonywanie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wraz z dzierżawą pomieszczeń laboratorium analitycznego. 3. Oferta powinna zawierać: a) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, b) dane o Oferencie: nazwę i siedzibę podmiotu leczniczego wraz z numerem wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub wpisu do KRS, c) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych właściwych zgodnie z zakresem zlecanych badań, lista ma dotyczyć osób realizujących umowę w faktycznym miejscu wykonywania badań (miejsca te należy wskazać enumeratywnie przyporządkowując każdemu z nich osoby wykonujące badania), wskazane osoby winny posiadać prawo wykonywania zawodu zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz kompetencje i doświadczenie niezbędne do wykonywania i oceny badań zgodnie z odpowiednim zakresem (kompetencje należy potwierdzić właściwymi dokumentami) w szczególności odrębnie należy wskazać liczbę i kwalifikacje osób, które będą realizować badania objęte zał. nr 1 i 3 w lokalizacji Szpitala. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 24 godzinnej dostępności autoryzacji wyników badań przez osoby posiadające zgodne z wymogami prawa doświadczenie i kompetencje do tej czynności dla zlecanego zakresu badań. W ofercie Wykonawca wskazuje osoby, które będą świadczyć usługi medyczne na podstawie umowy aby prawidłowo zabezpieczyć wykonanie usługi podając imię nazwisko i kwalifikacje, także w zakresie uprawnień do wykonywania badań serologii transfuzjologicznej. d) proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, z ewentualną kalkulacją elementów należności, proponowana cena jednostkowa za badanie jest podstawą rozliczenia stron umowy i jest wiążąca dla oferenta przez okres od daty podpisania umowy do czerwca 2014 r. Po tym okresie cennik może ulec zmianie, z zastrzeżeniem nie przekroczenia wskaźnika inflacji, po pisemnym uzgodnieniu stron umowy, z mocą obowiązywania na 12 miesięcy. Ilość badań wskazana w formularzu cenowym jest szacunkowa i nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, e) określenie warunków wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności laboratorium, odpowiednio do zakresu wykonywanych badań. f) oświadczenie o treści: Oświadczam, iż zapoznałem się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz Projektem Umowy i nie zgłaszam do nich żadnych zastrzeżeń. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę prawnie umocowaną do zaciągania zobowiązań, w przypadku osób prawnych winno to wynikać z dokumentu potwierdzającego wpis Oferenta do Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa. 4. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta. 5. Zamawiający ponadto wymaga przedstawienia: a) Zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisu KRS. b) Decyzji o nadaniu Oferentowi numeru NIP. c) Decyzji o nadaniu Oferentowi numeru REGON. d) Wpisu Wykonawcy do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez wojewodę oraz potwierdzenia posiadania wpisu laboratorium (w dotychczasowej lokalizacji na dzień rozpoczęcia udzielania świadczeń oraz w nowej lokalizacji po przeprowadzeniu adaptacji) do Ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych e) Polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 1 mln zł 4

5 IV. Wymagania wstępne dla świadczenia zdrowotnego z zakresu badań specjalistycznych. 1. Zakres badań specjalistycznych przewidzianych warunkami konkursu to: badania laboratoryjne opisane załącznikiem nr 1 i 2 do warunków konkursu. 2. Oferent zobowiązany jest wydzierżawić pomieszczenia laboratorium analitycznego mieszczącego się przy ul. Chorzowskiej 36, na potrzeby zorganizowania i uruchomienia w tym miejscu laboratorium analitycznego wraz z pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi o łącznej powierzchni użytkowej 116 m Cena 1 m 2 dzierżawy nie może być niższa niż 35 zł (netto). 4. Oferent zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych określonych w: zał. nr 1, 2 i 3 w okresie od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 30 listopada 2015 r. 5. Badania wskazane w załączniku nr 3 są zlecane w trybie CITO. O trybie wykonania badania każdorazowo decyduje lekarz zlecający badania, tryb Cito będzie oznaczony na skierowaniu i muszą być one wykonywane w lokalizacji. Badania zawarte w zał. nr 3 muszą być wykonywane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Ceny badań CITO są uwzględnione w zał. nr 1 i 2 6. Oferent zobowiązany jest przejąć pracowników zgodnie z art Kodeksu Pracy według listy i na zasadach zamieszczonych w załączniku nr 4 oświadczenie Oferenta 7. W przypadku zlecenia jakichkolwiek badań objętych niniejszą umową podmiotowi trzeciemu Oferent winien wskazać na piśmie zakres zlecanych badań i miejsce ich wykonywania oraz uzyskać pisemną zgodę zamawiającego na zlecenie badań. Zamawiający ma prawo żądać przed wydaniem zgody dokumentów potwierdzających należytą zdolność podmiotu trzeciego do realizacji badań oraz posiadanie przez ten podmiot należytego wyposażenia i pracowników uprawnionych do wykonywania badań, mających być przedmiotem zlecenia. 8. Oferent musi dysponować sprzętem medycznym do świadczenia usług do realizacji pełnego zakresu badań wymaganych przez Zamawiającego Wykonawca może zawrzeć umowę dzierżawy sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego lub zakupić sprzęt będący jego własnością. 9. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres współpracy - min. suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi zł kopia polisy. 10. Wykonawca musi zagwarantować czas oczekiwania na wynik badania nie dłuższy niż zawarty w załącznikach nr 1, 2 i 3. Wykonawca gwarantuje powyższe w oświadczeniu załączonym do oferty. 11. Wykonawca musi zapewnić system komputerowy z odpowiednim interfejsem zapewniającym dwukierunkową wymianę danych, umożliwiającą elektroniczne zlecenie badań i uzyskiwanie ich wyników oraz będzie sporządzał zestawienia miesięczne zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. W tym zakresie Wykonawca musi postępować zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o dokumentacji medycznej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do połączenia systemu laboratoryjnego z siecią szpitalną zgodnie z protokołem HL7. Pełną dostępność tych usług Wykonawca zapewni na własny koszt oraz nie później niż do dnia r. W związku ze zmianą systemu informatycznego Zamawiający określi jego nazwę i poda niezbędne parametry do r. 12. Wykonawca musi Zapewnić potrzebną ilość sprzętu do pobierania materiału do badań analitycznych w próżniowym systemie zamkniętym oraz wszelki inny sprzęt do pobierania, przechowywania i transportu materiału do badań, w tym sprzęt do badań bakteriologicznych. Wykonawca musi zapewnić przechowanie materiału biologicznego po pobraniu i po wykonaniu badania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie - oświadczenie Oferenta. 13. Wykonawca musi zapewnić dostępność procedur pobierania materiału do badań analitycznych i mikrobiologicznych oraz szkolenia z zakresu pobierania materiału i zapobiegania błędom 5

6 przedlaboratoryjnym dla pracowników Szpitala wykonujących pobrania zgodnie z potrzebami Zamawiającego - oświadczenie Oferenta 14. Wykonawca nie może wykonywać badań innych niż ujęte w załącznikach nr 1, 2 i 3 bez pisemnego zlecenia wykonania tych badań, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z danymi zawartymi w KRS lub dołączonych do skierowania upoważnieniach i pełnomocnictwach. Ceny badań muszą być uzgodnione pomiędzy stronami w formie pisemnej oświadczenie Oferenta 15. Wykonawca musi zapewnić wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie, z uwzględnieniem wymogów jakościowych i procedur systemowych z tym, że odstąpienie od wskazanej metody wykonania badania wymaga zgody Zamawiającego. W przypadku jeżeli ze zlecenia badania nie wynika metoda jego wykonania należy przyjąć, iż zlecono badanie ujęte w cenniku ofertowym oświadczenie Oferenta 16. Wykonawca musi zapewnić utylizację wszelkich odpadów laboratoryjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. nr 139, poz. 940). Wykonawca we własnym zakresie odpowiada również za organizację wywozu odpadów komunalnych. 17. Oferent przed złożeniem oferty ma prawo dokonać wizji lokalnej pomieszczeń. Jakiekolwiek zastrzeżenia co do przedmiotu dzierżawy nie będą uwzględniane po zakończeniu niniejszego postępowania. 18. Wykonawca musi posiadać wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 lub ISO 9001: Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu laboratorium analitycznego. 20. Wykonawca przedstawi potwierdzenia wykonywania analogicznych usług laboratoryjnych dla co najmniej 1 szpitala wieloprofilowego tzn. prowadzenie laboratorium analitycznego wraz z pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi, na zasadach outsourcingu z przejęciem pracowników. 21. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia działalności (o której mowa w ust. 1), wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. W przypadku braku uzyskania wymaganych uzgodnień i uprawnień Wykonawca poniesie koszty ewentualnych kar nałożonych przez instytucje uprawnione do kontroli i nadzoru działalności laboratorium. V. Określenie wymagań kwalifikacyjnych od Oferenta 1. Badania powinny być wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje minimalne kierownik laboratorium powinien mieć kwalifikacje zgodne z przepisami ustawy o diagnostyce laboratoryjnej dla kierownika laboratorium oraz specjalizację zgodną z profilem laboratorium. Osoby wykonujące i autoryzujące badania muszą posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego z wpisem na listę diagnostów laboratoryjnych - należy podać listę tych osób wraz ze wskazaniem kwalifikacji, posiadanych przez nie specjalizacji i uprawnień. Wykonawca powinien przedstawić osoby posiadające kwalifikacje dla kierownika pracowni serologii transfuzjologicznej i bakteriologicznej oraz banku krwi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenia dla personelu w zakresie sposobu pobierania materiału i krwi. 3. Wykazy osób świadczących usługę w imieniu Wykonawcy winny być aktualizowane na piśmie w przypadku zaistnienia zmian poprzez podanie osób zastępujących osoby wskazane w wykazie i ich kwalifikacji oraz doświadczenia, tak aby potwierdzały zakres kompetencji co najmniej zgodny z osobą która z wykazu zostaje wykreślona. Aktualizacja winna być dokonywane w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 6

7 VI. Czas wykonania umowy Świadczenia objęte umową będą realizowane w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2015 r. z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. II i IV SWKO VII Kryteria jakim będą podlegały oceny składanych ofert Cena brutto świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych (suma wartości z załączników 1 i 2) Deklarowana cena netto 1 m 2 powierzchni. 95% 5% VIII. I. Wartość punktowa ceny badań brutto (maksymalna do osiągnięcia liczba punktów w tym kryterium 95 pkt) Cena najniższa _ x 100 x 95 Cena badanej oferty Wartość punktowa ceny dzierżawy za 1m 2 netto (maksymalna do osiągnięcia liczba punktów w tym kryterium 5 pkt) Cena badanej oferty _ x 100 x 5 Cena najwyższa Kryterium oceny punktowej równa się sumie wyników: Wynik oceny = I + II Udzielający zamówienie zawrze umowy z tym, którego oferta jest najkorzystniejsza uzyskała największą ilość punktów (maksymalna do osiągnięcia liczba punktów w ocenie końcowej 100 pkt). Miejsce i termin składania oferty 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o Świętochłowice, ul. Chorzowska 38 budynek Szpitala- Sekretariat z dopiskiem: Konkurs Ofert Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia znak: 46/ZA/2012 Oferta na badania laboratoryjne i dzierżawę pomieszczeń. 2. Termin składania ofert upływa dnia roku o godzinie Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. IX. Związanie ofertą Oferent będzie związany ofertą 21 dni od upływu terminu składania ofert. X. Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o Świętochłowice, ul. Chorzowska 38 dnia r. o godzinie 10:30 w pok. Nr Komisja Konkursowa przystępując do otwarcia ofert dokonuje: a) Potwierdzenia listę otrzymanych ofert z ich faktycznym stanem b) Sprawdzenia prawidłowość zamknięcia koperty z ofertą c) Otwarcia koperty z ofertami podając: Nazwę i siedzibę Oferenta 7

8 Informację dotyczącą ceny 3. Komisja konkursowa, przystępując do analizy ofert na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów, celem rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno następujących czynności: odrzuca oferty lub wzywa ich do uzupełnienia przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów wybiera najkorzystniejszą ofertę XI. Pouczenie zamawiającego: 1. Zamawiający odrzuca ofertę: 1) złożoną przez świadczeniodawcę po terminie; 2) zawierającą nieprawdziwe informacje; 3) jeżeli świadczeniodawca nie określił ceny świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz wartości 1 m 2 dzierżawionej powierzchni; 4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 6) jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną; 7) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu, 8) złożoną przez świadczeniodawcę, z którym została rozwiązana przez oddział wojewódzki Funduszu prowadzący postępowanie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy. 2. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem. 3. W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. XII. Zastrzeżenia zamawiającego: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia bez podania przyczyny, jak również do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez uzasadnienia. 2. Zarząd Spółki unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności gdy: 1) nie wpłynęła żadna oferta; 2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 3; 3) odrzucono wszystkie oferty; 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu; 5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 3. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 4. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania w miejscu i terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert. 5. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) 8

9 albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany. 6. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja ulega rozwiązaniu. XIII. Protesty i skargi dotyczące konkursu: 1. Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych poniżej. 2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 1) wybór trybu postępowania; 2) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy; 3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych. 3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 9. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zarządu Spółki, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 11. Niniejszy konkurs może być w każdej chwili unieważniony, jak również zakończony bez dokonania wyboru ofert bez potrzeby uzasadnienia tego przez Zamawiającego. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert lub odwołać albo też unieważnić konkurs ofert bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji o zwarciu umowy z wyłonionymi przez Komisję Oferentami. 9

10 O F E R TA w konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych I. Dane oferenta 1. nazwa siedziba adres, nr telefonu, fax NIP.. REGON. 5. dane rejestrowe II. Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska Świętochłowice III. W oparciu o ogłoszenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. dot. konkursu na wykonywanie zadania w zakresie badań laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., oferuję: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych zgodnie z warunkami niniejszego konkursu tj. zobowiązuję się zapewnić świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych określonych w: zał. nr 1, 2 i 3 w okresie od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 30 listopada 2015 r. Wartość świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych (zał. 1 i 2) zł/rok 2. Wydzierżawienie pomieszczeń laboratorium analitycznego położonych przy ul. Chorzowskiej 36 na potrzeby zorganizowania i uruchomienia w tym miejscu laboratorium analitycznego, o łącznej powierzchni użytkowej 116 m 2. Cena 1 m 2 dzierżawione powierzchni.. zł/m 2 netto. IV. Deklaruję wykonywanie badań objętych zał. nr 3 przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Deklaruję wykonywanie badań objętych załącznikami nr 1 i 2 w trybie pracy dziennej w godzinach od 7.00 do i tryb dyżurowy w godzinach od do 7.00 w dni powszednie oraz całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy w trybie dyżurowym. Koszty transportu materiału do badania oraz dostarczenia wyników ponosi Oferent. Oferent jest zobowiązany do dostarczania skierowań na badania z dostosowaniem ich do badań z załącznika nr 1, 2 i 3. V. Deklaruję czas oczekiwania na wyniki zawarty w załącznikach 1, 2 i 3. 10

11 VI. VII. VIII. Zapewnię potrzebną ilość sprzętu do pobierania materiału do badań analitycznych oraz innego niezbędnego sprzętu do pobierania materiału, w tym również do badań mikrobiologicznych na potrzeby szpitala oraz zapewnię przechowanie materiału biologicznego po pobraniu i po wykonaniu badania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zapewnię pobieranie materiału od pacjentów posiadających skierowanie ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. w próżniowym systemie zamkniętym. Zapewnię dostępność procedur pobierania materiału do badań analitycznych i badań mikrobiologicznych oraz szkolenia z zakresu pobierania materiału i zapobiegania błędom przedlaboratoryjnym dla pracowników Szpitala wykonujących pobrania zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Deklaruję, iż zgodnie z art Kodeksu Pracy przejmę pracowników według listy i na zasadach zamieszczonych w załączniku nr 4. IX. Deklaruję następujące terminy płatności: należności za usługi medyczne 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego X. Oświadczam, że: 1. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia na wstępie powołanego, szczegółowymi warunkami przeprowadzania konkursu oraz wzorami umów (zał. 7) obowiązującymi w przedmiotowym postępowaniu i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 2. Uważam się związany niniejszą ofertą na czas określony w szczegółowych warunkach przeprowadzania konkursu w przedmiocie, którego moja (nasza) oferta dotyczy, tj. przez okres 21 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Wzór umowy (zał. 7) obowiązujący w konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia, którego moja oferta dotyczy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.. - że pozostaję w dyspozycji w celu wykonywania przyjętego zamówienia. - że dane przedstawione w ofercie są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym - że spełniam warunek określony w art. 132 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz z późn. zm.) - że posiadam uprawnienia do świadczenia usług medycznych zgodnie z odrębnymi przepisami, 4. Nie będę wykonywał badań innych niż ujęte w załącznikach nr 1, 2 i 3 bez pisemnego zlecenia wykonania tych badań, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z danymi zawartymi w KRS lub dołączonych do skierowania upoważnieniach i pełnomocnictwach oraz uzgodnienia ceny pomiędzy stronami w formie pisemnej. 5. Uzgodnię pisemnie druk skierowania na badanie i będę go stosował w trakcie realizacji umowy. 6. Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż zł - w załączeniu kopia polisy. 7. Zapewnię system komputerowy z odpowiednim interfejsem zapewniającym dwukierunkową wymianę danych, umożliwiającą elektroniczne zlecenie badań i uzyskiwanie ich wyników oraz będę sporządzał zestawienia miesięczne zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. W tym zakresie będę postępować zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o dokumentacji medycznej. Ponadto zobowiązuję się do połączenia systemu laboratoryjnego z siecią szpitalną zgodnie z protokołem HL7 na własny koszt i w terminie nie później niż do dnia r. Zapewnię także dostarczenie wystarczającej ilości kodów kreskowych na potrzeby szpitala, do identyfikacji zleceń i próbek pacjentów. 8. Zapewnię potrzebną ilość sprzętu do pobierania materiału do badań laboratoryjnych oraz zapewnię przechowanie materiału biologicznego po pobraniu i po wykonaniu badania zgodnie 11

12 z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz do stosowania odczynników i sprzętu dopuszczonego do obrotu na terenie Polski. 9. Zapewnię wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie, z uwzględnieniem wymogów jakościowych i procedur systemowych z tym, że odstąpienie od wskazanej metody wykonania badania wymaga zgody Zamawiającego. W przypadku jeżeli ze zlecenia badania nie wynika metoda jego wykonania przyjmę, iż zlecono badanie ujęte w cenniku ofertowym. 10. Zobowiązuję się osobno fakturować badania objęte cennikiem ofertowym oraz odrębnie badania zlecane poza cennikiem ofertowym. 11. Deklaruję wykonanie badań zgodnie z poniższymi cenami i terminami: 1) cena jednostkowa za badanie jest podstawą rozliczenia stron umowy i jest wiążąca dla oferenta przez okres od daty podpisania umowy do czerwca 2014 r. Po tym okresie cennik może ulec zmianie, z zastrzeżeniem nie przekroczenia wskaźnika inflacji, po pisemnym uzgodnieniu stron umowy, z mocą obowiązywania na 12 miesięcy. 2) wartość ogólna wartość wykorzystywana wyłącznie do oceny i porównania ofert, wskazane ilości badań nie stanowią punktu odniesienia dla realizacji umowy i ilości badań jakie zostaną zlecone oferentom. 12. Przedstawię koncepcję świadczenia usług stanowiących przedmiot konkursu z uwzględnieniem: 1) sposobu organizacji i świadczenia usług; 2) sprzętu i aparatury, na których będą świadczone usługi; 3) procedury dostarczenia sprzętu do pobierania materiału, jego zachowania i odbioru wyników; 4) prowadzenia i udostępnienia dokumentacji dotyczącej badań; 5) rozwiązań informatycznych wspomagających wykonywanie świadczeń objętych konkursem; 6) plan uczestnictwa laboratorium będącego przedmiotem umowy w ogólnokrajowych i międzynarodowych kontrolach jakości organizowanych przez ośrodki referencyjne terminy uzyskania i nazwy akredytacji /podpis osoby upoważnionej/ do reprezentacji oferenta czytelny lub z pieczątką imienna Załączniki: 1. Wypełnione tabele załącznik nr 1 i wykaz osób wykonujących zamówienie wraz ze wskazaniem lokalizacji ich zatrudnienia, kwalifikacji i uprawnień, 3. prawo wykonywania zawodu informacje o numerze wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych (dyplom specjalizacji, kursy kwalifikacyjne), 12

13 4. wskazanie kierownika laboratorium, kierownika pracowni serologii transfuzjologicznej i kierownika pracowni bakteriologicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo wykonywania przez nich tych funkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 5. wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej; 6. decyzja lub uchwała o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 7. dokument potwierdzający wpis laboratorium na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych 8. decyzja NIP; 9. decyzja REGON; 10. wykaz sprzętu w który jest wyposażone laboratorium w którym będą wykonywane badania objęte zał. nr 1, 2 i 3; 11. zaakceptowane wzory umów.. (podpis osoby uprawnionej, data) 13

14 Ilość wykonanych badań przez Laboratorium Analityczne w 2011 r. (w tym 5% badania komercyjne-płatne) Załącznik nr 1 LP. SYMBOL I NAZWA BADANIA LICZBA CZAS BADAŃ WYKONANIA OH 17-OH progesteron 2 do 7 dni 2. 3DIFF Morfologia do 7 h 3. 5DIFF Morfologia z rozmazem 5817 do 7 h 4. ACP Fosfataza kwaśna 4 do 24 h 5. ACTH ACTH 9 do 24 h 6. AFP AFP Alfa-fetoproteina 63 do 7 h 7. AHBE P/c anty Hbe 1 do 24 h 8. AHBS P/c anty-hbs 320 do 7 h 9. AHCV P/c anty-hcv 438 do 7 h 10. AL-ETYL Alkohol etylowy 471 do 7 h 11. ALP Fosfataza alkaliczna 1344 do 7 h 12. ALT ALT 9076 do 7 h 13. AMY Amylaza całkowita 1395 do 7 h 14. AMY-M Amylaza całkowita w moczu 423 do 7 h 15. ANA P/c przeciw jądrowe (ANA) 26 do 14 dni 16. ANA-1 P/c p/jądrowe IMF (t.przesiewowy) 5 do 14 dni 17. ANA-2 P/c p/jądrowe IMF miano 2 do 14 dni 18. ANDROS Androstendion 16 do 24 h 19. APTT APTT 3839 do 7 h 20. ASO ASO 213 do 7 h 21. AST AST 8395 do 7 h 22. ATG ATG 31 do 24 h 23. ATPO ATPO 154 do 24 h 24. B-12 Witamina B do 24 h 25. BIL-D Bilirubina bezpośrednia 18 do 7 h 26. BIL-P Bilirubina pośrednia 11 do 7 h 27. BIL-T Bilirubina całkowita 2225 do 7 h 28. BOR-G Borelia IgG 38 do 24 h 29. BOR-GM Borelioza IgG/IgM 54 do 24 h 30. BOR-M Borelia IgM 40 do 24 h 31. BTA Bezpośredni test antyglobulinowy 182 do 7 h 32. CA Wapń 709 do 7 h 33. CA-DM Wapń w DZM 1 do 7 h 34. CA-M Wapń w moczu 2 do 7 h 35. CA125 Ca do 7 h 36. CA19-9 Ca do 7 h CENA WARTOŚĆ METODA 14

15 37. CEA CEA 101 do 7 h 38. CER Ceruloplazmina 1 do 14 dni 39. CHOL Cholesterol całkowity 6910 do 7 h 40. CIAZA-P Próba ciążowa 6 do 7 h 41. CK CK-Kinaza kreatynowa 477 do 7 h 42. CK-MB CK-MB 8 do 7 h 43. CL Chlorki do 7 h 44. CMV-G Cytomegalia CMV - IgG 17 do 24 h 45. CMV-M Cytomegalia CMV - IgM 19 do 24 h 46. COOMBS P/c odpornościowe 230 do 7 h 47. CRBM Karbamazepina 2 do 24 h 48. CRP Białko ostrej fazy - CRP 6754 do 7 h 49. DD D-Dimery 663 do 7 h 50. DHEA-S DHEA S 12 do 24 h 51. ELFO-S Elektroforeza białek w surowicy 148 do 7 dni 52. ESTR-E2 Estradiol 50 do 24 h 53. FE Żelazo 1335 do 7 h 54. FERR Ferrytyna 9 do 24 h 55. FIBR Fibrynogen 746 do 7 h 56. FSH FSH 47 do 24 h 57. FT3 FT do 7 h 58. FT4 FT do 7 h 59. FTA FTA 3 do 14 dni 60. FTA-AB FTA - ABS 3 do 14 dni 61. GGTP Gamma-glutamylo-transpeptydaza 1704 do 7 h 62. GLU Glukoza do 7 h 63. GLU-M Glukoza w moczu 44 do 7 h 64. GLU-TT Glukoza - test tolerancji 602 do 7 h 65. GRUPA Grupa krwi 2109 do 7 h 66. HBA1C HBA1C% 701 do 7 h 67. HBE-AG HBe Ag 9 do 24 h 68. HBS-AG HBs Ag 2702 do 7 h 69. HCG-B HCG+B 277 do 7 h 70. HDL HDL-cholesterol 5690 do 7 h 71. HEL-PY Helicobacter pylori 149 do 7 h 72. HER-IGG P/c anty-herpes klasy IgG 3 do 14 dni 73. HER-IGM P/c anty-herpes klasy IgM 3 do 14 dni 74. HIV HIV DUO Quick 23 do 7 h 75. IGA Immunoglobulina A 3 do 24 h 76. IGE-GLI IgE sp.glista ludzka 46 do 24 h 77. IGE-T Immunoglobulina E 17 do 24 h 15

16 78. IGG Immunoglobulona G 3 do 24 h 79. IGM Immunoglobulina M 4 do 24 h 80. INSULIN Insulina 25 do 24 h 81. K Potas do 7 h 82. K-DM Potas w DZM 2 do 7 h 83. KAL-KRE Krew utajona w kale 484 do 7 h 84. KAL-PAS Pasożyty w kale 1076 do 7 h 85. KAL-RP Kał na resztki pokarmowe 44 do 7 h 86. KORT Kortyzol 16 do 7 dni 87. KRE Kreatynina do 7 h 88. KRE-DM Kreatynina w DZM 3 do 7 h 89. KRE-M Kreatynina w moczu 1 do 7 h 90. KW-FOL Kwas foliowy 2 do 24 h 91. LAM-GSA Giardia lamblia - antygen w kale 347 do 7 dni 92. LDH Dehydrogenaza mleczanowa 10 do 24 h 93. LDL-W LDL-wyliczane 5549 do 7 h 94. LH LH 25 do 24 h 95. LI Lit 102 do 7 h 96. LIPA Lipaza 6 do 24 h 97. MG Magnez 228 do 7 h 98. MOCZ Mocz-badanie ogólne do 4 h 99. MONO-M Mononukleoza - test lateksowy 40 do 7 h 100. MYC-G Mycoplasma pneumoniae IgG 4 do 14 dni 101. MYC-M Mycoplasma pneumoniae IgM 22 do 14 dni 102. NA Sód do 7 h 103. NA-DM Sód w DZM 2 do 7 h 104. NBIL Bilirubina noworodkowa 1252 do 7 h 105. OB Odczyn Biernackiego 5943 do 7 h 106. OPOSMO Oporność osmotyczna erytrocytów 2 do 7 h 107. OWSIK Badanie w kierunku owsika 31 do 7 h 108. P Fosfor nieorganiczny 332 do 7 h 109. PCT-Q Prokalcytonina - test ilościowy 290 do 7 h 110. PJC Płyny z jam ciała 12 do 7 h 111. PMR Płyn mózgowo - rdzeniowy 16 do 7 h 112. PRG Progesteron 38 do 24 h 113. PRL Prolaktyna 83 do 24 h 114. PRZGOD Próba zgodności serologicznej 344 do 7 h 115. PSA-F PSA-free 5 do 24 h 116. PSA-T PSA-total 774 do 7 h 117. PT Czas protrombinowy 6707 do 7 h 118. PTH Parathormon 6 do 24 h 16

17 119. RET Retikulocyty 300 do 7 h 120. RF RF - total 347 do 7 h 121. RKZ Równowaga kwasowo-zasadowa 1089 do 1 h 122. ROZMAZ Mikroskopowy rozmaz krwi 309 do 7 h 123. RUB-G Różyczka IgG 18 do 24 h 124. RUB-M Różyczka IgM 10 do 24 h 125. T3 Trójjodotyronina całkowita 26 do 24 h 126. T4 Tyroksyna całkowita 25 do 24 h 127. TESTO-F Testosteron - wolny 17 do 14 dni 128. TESTOS Testosteron 32 do 24 h 129. TG Triglicerydy 6531 do 7 h 130. TIBC TIBC 108 do 7 h 131. TOXO-G Toxoplazmoza IgG 61 do 24 h 132. TOXO-M Toxoplazmoza IgM 63 do 24 h 133. TP Białko całkowite 413 do 7 h 134. TP-DM Białko w DZM 14 do 7 h 135. TP-M Białko w moczu 3 do 7 h 136. TRAB Przeciwciała przeciwko receptorom TSH 39 do 7 dni 137. TRANSF Transferyna 1 do 24 h 138. TROP-T Troponina T 3343 do 7 h 139. TSH TSH 4129 do 7 h 140. UA Kwas moczowy 896 do 7 h 141. URE Mocznik 874 do 7 h 142. VALP Kwas walproinowy 23 do 24 h VDRL-odczyn mikroflokulacji krętków bladych 231 do 7 h 143. VDRL 144. WA-ROS Odczyn Waalera-Rose 17 do 7 h 145. AMH Anty Mulerian Hormon 1 do 7 dni SUMA: 17

18 Załącznik Nr 2 ZESTAWIENIE ILOŚCI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH WYKONANYCH W 2011r. (w tym 5% badania komercyjne-płatne) LP. NAZWA BADANIA LICZBA BADAŃ CZAS WYKONANIA 1. POSIEW PLWOCINY w tym badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych 148 do 2-5 dni 2. WYMAZ Z GARDŁA w tym badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych 263 do 2-4 dni 3. WYMAZ Z NOSA 197 do 2-4 dni 4. WYMAZ Z UCHA w tym badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych 1 do 2-5 dni 5. WYMAZ Z MIGDAŁKÓW, KRTANI w tym badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych do 2-4 dni 6. BADANIE W KIER.GRYPY 1 do 1 dnia 7. BADANIE W KIERUNKU RSV 4 do 1 dnia 8. WYMAZ Z WORKA SPOJÓWKOWEGO w tym badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych 9 do 2-4 dni 9. POSIEW KRWI 637 do 5 dni 10. WYMAZY Z RAN, ROPY, CEWNIKÓW NACZ. 537 do 2-5 dni 11. WYMAZY Z RAN W KIER.BEZTLENOWCÓW 147 do 10 dni 12. POSIEW PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO w tym badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych 8 do 5 dni 13. LATEKS PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO 8 do 1 h 14. POSIEW MOCZU w tym badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych DODATNI POSIEW 851 do 24 h do 2-4 dni 15. WYMAZ Z POCHWY w tym badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych, w kierunku biocenozy, waginozy pochwy, GBS 263 do 2-5 dni 16. BADANIE RZĘSISTKA POCHWOWEGO 250 do 2 dni 17. BADANIE MYKOPLAZM PŁCIOWYCH 21 do 3 dni 18. BADANIE W KIERUNKU CHLAMYDIA TRA- 4 do 1 dnia CENA WARTOŚĆ METODA 18

19 CHOMATIS metodą immunochromatograficzną lub immunofluorescencyjną 19. BADANIE MYKOLOGICZNE w kierunku grzybów drożdżopodobnych i dermatofitów 82 do 1 miesiąca 20. POSIEW KAŁU w kierunku EPEC, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, inne 620 do 4-5 dni 21. BADANIE ROTAVIRUS 285 do 4-5 dni 22. BADANIE ADENOVIRUS 285 do 1 dnia 23. BADANIE ASTROVIRUS 41 do 1 dnia 24. BADANIE CLOSTRIDIUM DIFFICILE - toksyna A i B 1 do 1 dnia 25. SPORAL A bibułkowy do 7 dni 425 ampułka do 48 h 26. SPORAL S 22 do 7 dni 27. BADANIE ŚRODOWISKA SZPITALNEGO metoda odciskowa, wymaz w kierunku nosicielstwa 80 do 1 tygodnia MRSA 28. ANTYBIOGRAM 1424 do 24 h 29. BADANIE W KIERUNKU DWOINKI RZE- CZĄCZKI 1 do 2-5 dni 30. ANTYMYKOGRAM - do 48 h 31. BADANIE MATERIAŁU W ZAKAŻENIACH OD CEWNIKOWYCH: KOŃCÓWKA CEWNIKA, WYMAZ Z MIEJSCA WKŁUCIA 3 do 2-5 dni SUMA: 19

20 Załącznik Nr 3 BADANIA LABORATORYJNE W TRYBIE CITO LP SYMBOL I NAZWA BADANIA CZAS WYDANIA WYNIKU BADANIA (od dostarczenia próbki do laboratorium) 1. 3DIFF Morfologia 3 diff do 30 minut 2. 5DIFF Morfologia z rozmazem 5 diff do 30 minut 3. AHCV P/c anty-hcv do 1 godziny 4. AL-ETYL Alkohol etylowy do 1 godziny 5. ALP Fosfataza alkaliczna do 1 godziny 6. ALT ALT do 1 godziny 7. AMY Amylaza całkowita do 1 godziny 8. AMY-M Amylaza całkowita w moczu do 1 godziny 9. APTT APTT do 1 godziny 10. AST AST do 1 godziny 11. BIL-D Bilirubina bezpośrednia do 1 godziny 12. BIL-P Bilirubina pośrednia do 1 godziny 13. BIL-T Bilirubina całkowita do 1 godziny 14. BTA Bezpośredni test antyglobulinowy do 1 godziny 15. CA Wapń do 1 godziny 16. CIAZA-P Próba ciążowa do 1 godziny 17. CK CK-Kinaza kreatynowa do 1 godziny 18. CK-MB CK-MB do 1 godziny 19. CL Chlorki do 1 godziny 20. COOMBS P/c odpornościowe do 1 godziny 21. CRP Białko ostrej fazy - CRP do 1 godziny 22. DD D-Dimery do 1 godziny 23. FIBR Fibrynogen do 1 godziny 24. FT3 FT3 do 1 godziny 25. FT4 FT4 do 1 godziny 26. GGTP Gamma-glutamylo-transpeptydaza do 1 godziny 27. GLU Glukoza do 1 godziny 28. GRUPA Grupa krwi do 1 godziny 29. HBS-AG HBs Ag do 1 godziny 30. HCG-B HCG+B do 1 godziny 31. HIV HIV DUO Quick do 1 godziny 32. K Potas do 1 godziny 33. KAL-KRE Krew utajona w kale do 1 godziny 34. KRE Kreatynina do 1 godziny 35. LI Lit do 1 godziny 36. MG Magnez do 1 godziny 37. MOCZ Mocz-badanie ogólne do 1 godziny 38. MONO-M Mononukleoza - test lateksowy do 1 godziny 39. NA Sód do 1 godziny 40. NBIL Bilirubina noworodkowa do 1 godziny 41. P Fosfor nieorganiczny do 1 godziny 42. PCT-Q Prokalcytonina do 1 godziny 43. PJC Płyny z jam ciała do 1 godziny 20

21 44. PMR Płyn mózgowo - rdzeniowy do 1 godziny 45. PRZGOD Próba zgodności serologicznej do 1 godziny 46. PT Czas protrombinowy do 1 godziny 47. RET Retikulocyty do 1 godziny 48. RKZ Równowaga kwasowo-zasadowa do 15 minut 49. ROZMAZ Mikroskopowy rozmaz krwi do 1 godziny 50. TP Białko całkowite do 1 godziny 51. TP-M Białko w moczu do 1 godziny 52. TROP-T Troponina do 1 godziny 53. TSH TSH do 1 godziny 54. UA Kwas moczowy do 1 godziny 55. URE Mocznik do 1 godziny 21

22 Wykaz pracowników stan na r. Załącznik Nr 4 L.p. Staż pracy ogółem LABORATORIUM ANALITYCZNE Czas trwania umowy Wymiar czasu pracy (etat) Nazwa stanowiska na czas nieokreślony 1 ST.TECHN.ANALITYKI MED na czas nieokreślony 1 ST.TECHN.ANALITYKI MED na czas nieokreślony 1 KIER.LABOR na czas nieokreślony 1 TECHNIK ANALITYKI MED. KIER.PRACOWNI SEROL.TRA.I BANKU na czas nieokreślony 1 KRWI na czas nieokreślony 1 TECHNIK ANALITYKI MED na czas nieokreślony 1 ST.TECHN.ANALITYKI MED na czas nieokreślony 1 REJESTRATORKA MEDYCZNA na czas nieokreślony 1 ST.TECHN.ANALITYKI MED na czas nieokreślony 1 ST.TECHN.ANALITYKI MED na czas nieokreślony 1 ST.TECHN.ANALITYKI MED. na czas określony do MŁ.ASYSTENT (DIAGNOSTA LABO RAT.) na czas nieokreślony 1 POMOC LABOR na czas nieokreślony 1 ST.TECHN.ANALITYKI MED na czas nieokreślony 1 TECHNIK ANALITYKI MED. Suma średnich, miesięcznych wynagrodzeń z ostatnich 6 miesięcy wraz z kosztami pracodawcy: ,72 zł PRACOWNIA BAKTERIOLOGII L.p. Staż pracy ogółem Czas trwania umowy Wymiar czasu pracy (etat) Nazwa stanowiska 1. 1 na czas określony do DIAGNOSTA LABORATORYJNY na czas nieokreślony 1 KIER.PRACOWNI na czas określony do DIAGNOSTA LABORATORYJNY Suma średnich, miesięcznych wynagrodzeń z ostatnich 6 miesięcy wraz z kosztami pracodawcy: ,20 zł UWAGA! Imiona i nazwiska pracowników zostaną udostępnione Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 22

23 OŚWIADCZENIE O PRZEJĘCIU PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO Oświadczamy, że zagwarantujemy zatrudnienie 18 pracowników, w wymiarze wskazanym powyżej, z zachowaniem aktualnego wynagrodzenia jako minimalnego wraz z dodatkami stażowymi i funkcyjnymi oraz okresu obowiązywania umowy o pracę wg stanu na dzień zawarcia umowy z Zamawiającym, przez 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy. Oświadczamy, iż przejęcie w/w pracowników odbędzie się zgodnie z art. 23' Kodeksu Pracy. Oświadczamy, iż przejęci przez Wykonawcę pracownicy będą wykonywali pracę na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., chyba że wyrażą pisemną zgodę na wykonywanie pracy w innych jednostkach, którym świadczy usługi Wykonawca w odległości nie większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego. Podpis Wykonawcy 23

24 pieczątka laboratorium Załącznik Nr 5 ZESTAWIENIE WYKONANYCH BADAŃ JEDNOSTKA KIERUJĄCA:.. MIESIĄC: L.p. RODZAJ BADANIA ILOŚĆ CENA JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ SUMA : pieczątka i podpis kierownika laboratorium 24

25 Załącznik Nr 6 pieczątka laboratorium ZESTAWIENIE WYKONANYCH BADAŃ JEDNOSTKA KIERUJĄCA:.. MIESIĄC: Lp IMIĘ I NAZWISKO PESEL DATA BADANIA RODZAJ BADANIA LEKARZ KIERUJĄCY WARTOŚĆ BADAŃ pieczątka i podpis kierownika laboratorium 25

26 Załącznik Nr 7 PROJEKT UMOWY Umowa została zawarta w Świętochłowicach dnia r. pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 38, w którego imieniu działają : 1. Dariusz Skłodowski - Prezesem Zarządu 2. Ilona Tkocz-Furman - Wiceprezes Zarządu zwanym dalej "Zamawiającym" a... w którego imieniu działają: zwanym dalej "Wykonawca została zawarta umowa w treści następującej: 1 Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego, prowadzonego na podstawie art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej oraz ogłoszenia z dnia. jako podmiot mający wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 2 a. świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych opisanych szczegółowo w SWKO Na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń nr 46/ZA/2012 z dnia r. oraz ofercie stanowiącymi integralną część umowy I. Świadczenie usług laboratoryjnych 3 Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, objętych zał. nr 1, 2 i 3 do SWKO, które winny być wykonywane zgodnie z warunkami konkursu oraz ofertą Wykonawcy przez cały okres trwania umowy Usługi w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych Wykonawca będzie wykonywał przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 2. Badania objęte ofertą będą wykonywane na podstawie imiennego skierowania, zlecanego na podstawie pisemnego zlecenia opatrzonego pieczęcią nagłówkową Zamawiającego oraz pieczęcią i podpisem lekarza Zamawiającego. W przypadku skierowania błędnie wypełnionego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie jednostkę kierującą celem poprawienia skierowania. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uzgodnić druk skierowania na badania i stosować je przez cały okres jej obowiązywania, tak aby uniknąć wątpliwości, co do rodzaju zlecanego badania. 3. Wykonanie badania oraz jego cena nie ujętego w ofercie Wykonawcy wymaga w godzinach w dni robocze pisemnego uzgodnienia z osobą uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z aktualnymi danymi zawartymi KRS lub z inną osobą działającą na podstawie pełnomocnictwa tej osoby. 26

27 Poza godzinami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz dniami wolnymi od pracy osobą upoważnioną jest kierownik dyżuru medycznego. 4. W przypadku gdy weryfikowany przez Zamawiającego wynik nie znajduje odzwierciedlenia w stanie klinicznym pacjenta Wykonawca zobowiązuje się do ponownego wykonania kwestionowanych badań i weryfikacji wyniku na własny koszt. 5. Wykonawca będzie dostarczał w zależności od potrzeb Zamawiającego sprzęt do pobierania materiału, a w przypadku stwierdzenia wadliwości sprzętu zapewni wymianę całej wadliwej partii towaru na własny koszt. Jeżeli materiał do badania będzie podlegał transportowi lub szczególnym warunkom przechowywania, Wykonawca dostarcza również na swój koszt materiały i urządzenia potrzebne do zapewnienia należytych warunków przechowania i transportu materiału. 6. Wykonawca deklaruje, iż minimalna liczba osób jakie będą zaangażowane przy udzielaniu świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wynosi: 5 1. Usługi w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych określonych w zał. nr 1, 2 i 3 do SWKO świadczone będą w okresie od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 30 listopada 2015 r. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić następujący czas oczekiwania na wyniki: badań wskazanych w zał. nr 1 i 2 wykonywanych w trybie standardowym w terminie nie dłuższym niż podane w załącznikach nr 1 i 2, badań na cito określonych w zał. nr 3 w czasie podanym w załączniku, badań priorytetowych, takich jak: dodatni posiew krwi (ocena wstępna-preparat bezpośredni), badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (ocena preparatu i badanie lateksowe) w terminie 1 godzina Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odbioru, transportu materiału do badań z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego położonego w Świętochłowicach co najmniej dwa razy w tygodniu w godzinach dopołudniowych, ze względu na wartość wyniku zależnego od warunków i czasu transportu badań mikrobiologicznych, materiał biologiczny powinien zostać dostarczony do laboratorium wg ścisłych warunków określonych przez Wykonawcę, Koszty transportu materiału do badania oraz dostarczenia wyników ponosi Wykonawca, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania skierowań na badania 3. Wykonawca zapewnia potrzebną ilość sprzętu do pobierania materiału do badań analitycznych oraz innego niezbędnego sprzętu do pobierania materiału, w tym również do badań mikrobiologicznych na potrzeby szpitala oraz zapewnia przechowanie materiału biologicznego po pobraniu i po wykonaniu badania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zapewnia pobieranie materiału od pacjentów posiadających skierowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w próżniowym systemie zamkniętym. 4. Wykonawca zapewnia dostępność procedur pobierania materiału do badań analitycznych oraz szkolenia z zakresu pobierania materiału i zapobiegania błędom przedlaboratoryjnym dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wykonujących pobrania zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 5. Wykonawca musi zapewnić system komputerowy z odpowiednim interfejsem zapewniającym dwukierunkową wymianę danych, umożliwiającą elektroniczne zlecenie badań i uzyskiwanie ich wyników oraz będzie sporządzał zestawienia miesięczne zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. Ponadto Wykonawca musi zapewnić połączenie systemu laboratoryjnego z siecią szpitalną zgodnie z protokołem HL7. Pełną dostępność tych usług Wykonawca zapewni na własny koszt oraz nie później niż do dnia r. Musi zapewnić także dostarczenie wystarczającej ilości kodów kreskowych na potrzeby szpitala, do identyfikacji zleceń i próbek pacjentów. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia gospodarki krwią na poszczególne oddziały Zamawiającego na podstawie faktury z RCKiK, nie później niż do 5-go dnia następnego miesiąca. 27

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

BADANIE. załacznik nr 2

BADANIE. załacznik nr 2 załacznik nr 2 BADANIE liczba badań przewidziana na 24 miesiące 1. Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) 40 2. Białko do elektroforezy 25 3. AFP Alfa-fetoproteina 2 4. P/c anty-hcv 10 5. Albuminy

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/5/2017 Nowa Sól, dnia 25.01.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 listopada 2012 roku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON...

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 listopada 2012 roku Wilkowice dnia. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13 I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA A. HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia krwi 22 parametrowa 10,00 1 dzień Rozmaz krwi ( preparat barwiony ) 10,00 1 dzień Retikulocyty 7,00 1 dzień OB. 5,00 1 dzień APTT 10,00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku 38-600 Lesko, ul.kazimierza Wielkiego 4 e-mail: administracja@spzozlesko.pl Internet: www.spzozlesko.pl Znak sprawy: SPZOZ.II.431/K/2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ Udzielający Zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań laboratoryjnych wg wykazu: 1 ACTH 4 2 Albuminy 8 3 Aldosteron 4 4 ALT 3176 5 Amylaza całkowita 228 6 Amylaza

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB. Nazwa badania Cena Materiał Morfologia (3 diff)

CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB. Nazwa badania Cena Materiał Morfologia (3 diff) CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB HEMATOLOGIA Morfologia (3 diff) 12,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Ocena rozmazu 6,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Morfologia (3 diff) + CRP ilościowe 25,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Retikulocyty 6,00

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZPITAL MIEJSKI w Siemianowicach Śl. Sp. z o.o. 41 100 Siemianowice Śląskie www.zozsiemianowice.pl sekretariat@zozsiemianowice.pl NIP: 643-17-64-082 REGON: 000308270 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.8.2016 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa za 1 badanie

Cena jednostkowa za 1 badanie Załącznik nr 2. Formularz ofertowo cenowy. Nazwa Wykonawcy: Adres Tel. faks.. Nr konta NIP. Regon. Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Pakiet nr 1 (pakiet analityczny) Lp. Rodzaj badania

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Cena jednostkowa za 1 badanie

Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Cena jednostkowa za 1 badanie Załącznik nr 2. Formularz ofertowo cenowy. Nazwa Wykonawcy: Adres Tel. faks.. Nr konta NIP. Regon. Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Pakiet nr 1 (pakiet analityczny) Lp. Rodzaj badania

Bardziej szczegółowo

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie nadzoru merytorycznego nad laboratorium w SPZOZ w Barcinie oraz wykonywania badań laboratoryjnych zawarta w dniu r. w Barcinie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki 1 A01.24.191 Mocz - badanie ogólne 28,00 2 A03.29.191 Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 FORMULARZ OFERTOWY Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych Udzielający

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 2 Mikroolbuminuria 3 Białko Bence Jonesa ( jakościowo) 4 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 49/2016 CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Lp Rodzaj badania proponowana cena szacunkowa ilość wartość 1 Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) 9000 2 OB (ICD-9: C9) 600 3 Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C) 200 4 Morfologia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/6/2015 Nowa Sól, dnia 08.05.2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert Wrocław, 12.04. 2012r. Nr sprawy: 5/SPEC/DCZP/2012/K SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL , FAX

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL , FAX Siemianowice Śląskie,... r URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL. 032 760-53-90, FAX 760-54-20 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w zakresie : A)

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie jest nowoczesnym, wieloprofilowym laboratorium diagnostyki medycznej.

Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie jest nowoczesnym, wieloprofilowym laboratorium diagnostyki medycznej. Kierownik mgr Hanna Czeszko-Paprocka, tel. (22) 33 55 314 e-mail hpaprocka@zakazny.pl Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie jest nowoczesnym, wieloprofilowym laboratorium

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia 18.04.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie konkursowe prowadzone zgodnie z: 1. Ustawą

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/35 53 534, fax 18 35 26 046 REGON 000308614 Regulamin i szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42 BADANIA PODSTAWOWE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia DIFF Krew EDTA Morfologia CBC Krew EDTA OB Krew cytrynianowa Płytki krwi na cytrynian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 24 września 2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego, oraz konsultacji immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Terebelska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Terebelska Konkurs: ZO.5030/14/2012 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65 e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl www.szpitalbp.pl TEL. ( 83 ) 342 82 13 FAX.

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 651 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 27 370 6 Albumina 63 7 Aldosteron 11 8 ANA1 151 9 ANA2 titration 18 10 Androstendion 161 11 Anty-RH 427 12 Anty-CCP 217 13 Antygen HE4 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy)

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Diagnostyka Laboratoryjna Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Lp. BADANIE Ilość badań Cena jednostkowa 1 2 3 4 1. Mocz - badanie ogólne 1636 2. Glukoza 1803 3. TSH 47 4.

Bardziej szczegółowo

Tel. (83) Fax. (83)

Tel. (83) Fax. (83) Konkurs: ZO.5030/3/2016 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65 e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl www.szpitalbp.pl Tel. (83) 414 72 13 Fax. (83)

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, r.

Zielona Góra, r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE Zielona Góra, 30.11.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań Lista wymaganych przez zamawiającego badań laboratoryjnych ( badania analityczne, hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, serologiczne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne wykonywane w Medycznym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ W WARSZAWIE UL. Krasińskiego 54/56, 01-755 WARSZAWA Tel. (0-22) 685-26-01 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH W ZAKLADZIE

Bardziej szczegółowo

tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7

tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH mgr PIOTR ZIELIŃSKI 44 200 Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 tel. 32 42 38 313 www.laborpz.pl labor.pz@wp.pl punkt pobrań czynny: poniedziałek piątek : 6:30 17:00 sobota:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONKURSU NA BADANIA LABORATORYJNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONKURSU NA BADANIA LABORATORYJNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

tel.: fax: /7

tel.: fax: /7 tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Kod Nazwa badania Materiał BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Czas oczekiwania na wynik** 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy.

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Załącznik Nr 7. Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Lp. Nazwa badania Materiał Ilość badań w okresie 36 miesięcy Cena netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) Wrocław, 13.12. 2012r. Nr sprawy: 28/KMED/DCZP/2012/K SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY POSTEPOWANIA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych KOPSN/ZC 5/2015

DOTYCZY POSTEPOWANIA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych KOPSN/ZC 5/2015 Garwolin, 2015-12-17 WYKONAWCY DOTYCZY POSTEPOWANIA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych KOPSN/ZC 5/2015 W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Gabinet przyjęć czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:35. Pozostałe godziny i dni świąteczne w systemie dyżurowym pod numerem telefonu (089) 539-82-66

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Nowy Tomyśl, dnia 04 lutego 2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik Nr 3 do SWKO FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY L. p. Nazwa Badania Przewidywana liczba badań wykonywanych w skali 1 roku Cena jedn. netto Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) Stawka podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

1 Na nosicielstwo do książeczki zdrowia( 3 krotnie) LP. Rodzaj badania krotne badanie w kierunku Salmonella,Shigella

1 Na nosicielstwo do książeczki zdrowia( 3 krotnie) LP. Rodzaj badania krotne badanie w kierunku Salmonella,Shigella Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego sp.z o.o w Chrzanowie. I. Uwagi wstępne: 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24.02.2015 r. Pobranie materiału do badań 2,00 zł Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w Oddziale Neonatologii wykonywanie i ocena USG stawów biodrowych

Bardziej szczegółowo

Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena Załącznik Nr 1do Aneksu Nr 1/15 z dnia 02.04/15 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24 lutego 2015 r. CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Pobranie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez osoby legitymujace się nabyciem fachowych kwalifikacji, w zakresie medycznych czynności ratunkowych, podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo