REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ Rozbudzenie aktywności mieszkańców mającej na celu poprawę estetyki otoczenia. 2. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających na celu pozytywny wpływ na wygląd i estetykę gminy. 3. Kształtowanie i propagowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko naturalne, estetykę i piękno Gminy Rzekuń. 4. Wyłonienie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru przy Kościele i przebudowę ul. Armii Krajowej. 5. Poprawa jakości życia mieszkańców przez estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznej dającej możliwość wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. 6. Stworzenie miejsca sprzyjającego nawiązywaniu codziennych kontaktów mieszkańców, międzypokoleniowej integracji, rozwoju ich tożsamości oraz podtrzymywania tradycji lokalnych. 7. Budowa nowoczesnej infrastruktury turystycznej zapewniającej wzrost atrakcyjności naszej gminy Konkurs,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru przy kościele i przebudowę ul. Armii Krajowej, zwany dalej konkursem jest otwarty dla mieszkańców Gminy Rzekuń. 2. Konkurs adresowany jest do: mieszkańców Gminy Rzekuń. 3. Konkurs trwa od r. do r. 4. Do konkursu można zgłaszać: prace plastyczne, eseje, opisy, projekty, pomysły w dowolnej formie. 5. Zgłaszane do konkursu projekty, prace itp. (pomysły w dowolnej formie) należy opisać w zgłoszeniu- załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. dane osobowe autora projektu, pracy: imię i nazwisko, adres, telefon oraz ; wiek uczestnika konkursu; dołączone oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu. zamieścić projekt (szkic, zdjęcie, ogólnie swój pomysł); 6. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę. 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, członkowie ich rodzin oraz inni pracownicy podmiotów, które reprezentują członkowie ich rodzin. 8. Organizator konkursu zastrzega prawo do zakończenia konkursu bez rozstrzygania o zwycięskich pracach. 9. Organizator może unieważnić Konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny Projekty, opisy na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru przy kościele i przebudowę ul.armii Krajowej należy dostarczyć do dnia r. osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, Rzekuń z dopiskiem: Konkurs,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru przy kościele i przebudowę ul.armii Krajowej 2. Prace konkursowe złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą zakwalifikowane do konkursu. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowości zgłoszeń: 1

2 błędy, pominięcia, utratę, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, lub ich opóźnienie w doręczeniu spowodowane przez działanie czynników niezależnych od Organizatora. 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie nieodpłatne prawo do korzystania z części lub całości zgłoszonych prac/ koncepcji Komisja konkursowa dokona oceny Prac konkursowych według następujących kryteriów: a) kryterium funkcjonalności zgodnie z którym: teren rekreacyjny zaprojektowany będzie dla mieszkańców Rzekunia (miejsce najbliższego wypoczynku); teren rekreacyjny dla turystów odwiedzających okolice; teren rekreacyjny dla osób przejeżdżających (atrakcyjne miejsce postoju w trakcie podróży); teren edukacyjny: organizacja imprez edukacyjnych i kulturalnych z udziałem mieszkańców; teren dostępny dla osób niepełnosprawnych; teren uwzględniający potrzeby różnych grup wiekowych: dzieci, ich rodziców, młodzieży i osób starszych; b) kryterium oryginalności kompozycji. c) kryterium koncepcji realności do zrealizowania (etapami), średnio budżetowo. 3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 będą miały następujące wagi: a) kryterium funkcjonalności: 0-54 punktów, b) kryterium oryginalności kompozycji: 0-9 punktów, c) kryterium i koncepcji realności do zrealizowania: 0-9 punktów, 4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 5. Laureat/ci otrzyma/ją nagrody rzeczowe. 6. Laureat konkursu przed otrzymaniem nagrody obowiązany będzie do: a) podpisania umowy przenoszącej prawa autorskie (w przypadku małoletnich z przedstawicielami ustawowymi). 7. Wręczenie nagród odbędzie się po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu zwycięzców i osób wyróżnionych Organizator zastrzega sobie prawo publikowania projektów zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu oraz niekomercyjnej promocji gminy Rzekuń. 2. W przypadku wykorzystania danej pracy każdorazowo zostaną podane dane autora Projekty,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru przy kościele i przebudowę ul.armii Krajowej stanowić musi przedmiot autorskich praw majątkowych Uczestnika, a jednocześnie stanowić wyraz indywidualnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze jego autora, tj. stanowić ma utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Z chwilą wyboru pracy/koncepcji w konkursie Laureat zobowiązuje się przenieść autorskie prawa majątkowe do utworu na rzecz Gminy Rzekuń na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności : 2.1. W zakresie utrwalenia zwielokrotniania, przerabiania utworu, wykonania opracowania, przeróbki, adaptacji Wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, zapisu 2

3 magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2.3.W zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utrwalono utwór, użyczenia oryginału lub egzemplarzy. 2.4.Używanie utworu we wszystkich prawnie dopuszczalnych formach w obrocie gospodarczym. 3. Laureat Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora wszelkich praw majątkowych do wykonanej pracy. W tym celu Laureat konkursu zawrze z Organizatorem stosowna umowę, o której mowa w 4 ust. 6 lit. a. 4. Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że Uczestnikowi (w przypadku projektu, będącego dziełem współautorskim odpowiednio Uczestnikom) przysługują prawa autorskie majątkowe do projektu oraz, że projekt w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich. 5. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba prawna, przekazany projekt w szczególności nie może naruszać autorskich praw osobistych jego twórcy. Za naruszenia odpowiedzialny jest uczestnik Konkursu. 6. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że przenosi na rzecz Gminy Rzekuń- obok majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust.1, prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do pracy konkursowej, w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj: Dz.U. 2000r. Nr 80 poz. 904), w tym na dokonywanie opracowań, przeróbek, adaptacji całości lub części pracy konkursowej- w zakresie i na polach eksploatacji określonych w regulaminie. 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o Laureatach Konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych, Organizatora, Gminy Rzekuń oraz w mediach i internecie Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a w szczególności na: a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców, przyznania, wydania i odbioru nagród, b) opublikowanie i upublicznienie swoich danych identyfikujących na stronie internetowej Gminy Rzekuń, w przypadku zwycięstwa w Konkursie. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzeniu Konkursu. 3. Administratorem w rozumieniu ustawy z dania 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, bazy danych zawierających dane Uczestników Konkursu jest Organizator. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawianiu lub żądanie ich usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul.kościuszki 33, Rzekuń. 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Zgłoszenie projektu, pomysłu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczenia. 2. Projekty, pomysły zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Urzędu Gminy w Rzekuniu. 3. Regulamin konkursu oraz oświadczenie opublikowane będą na stronie internetowej 3

4 4. Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać wysyłając pytania na adres lub pod nr. tel. (29) wew Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń; w szczególności Uczestnik przystępujący do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału w Konkursie. 2. Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w postanowieniach Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu, w tym zmian terminów jego przeprowadzenia, przy czym zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla Uczestników Konkursu niż te przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu. Za mniej korzystne nie będzie się uważać przedłużenia poszczególnych terminów realizacji Konkursu, o których mowa w 2 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, o charakterze zdarzeń losowych lub siły wyższej. 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu albo przerwania lub odwołania Konkursu z uzasadnieniem przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu. 6. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora Konkursu, od której nie przysługuje odwołanie. 7. Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej Organizatora tj. 8. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej w 4

5 ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. Załącznik nr 1 Uczestnik/czka (Imię, Nazwisko)... Adres:... Telefon: Wiek uczestnika konkursu:... W ramach konkursu przedkładam prace w formie : praca plastyczna esej, opis, projekt graficzny inna forma... * Zaznaczyć właściwą odpowiedz. OŚWIADCZENIE Oświadczam że: przyjmuję warunki uczestnictwa określone w regulaminie konkursu na,,zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru przy kościele i przebudowę ul. Armii Krajowej ; jestem mieszkańcem Gminy Rzekuń. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) *data i czytelny podpis osoby upoważnionej w przypadku małoletnich podpisuje przedstawiciel ustawowy. 5

6 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z UTWORU Przystępując do konkursu oświadczam, że: 1. Jako Uczestnik Konkursu, przez fakt przystąpienia do Konkursu zezwalam Organizatorowi na nieodpłatne korzystanie z całości lub części przedstawionej koncepcji bez względu na formę i układ w zakresie: publicznej prezentacji na wystawach; prezentacji w środkach masowego przekazu; prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Organizatora-Gminy Rzekuń; 2. Z chwilą wyboru mojej pracy w konkursie zobowiązuje się przenieść autorskie prawa majątkowe do utworu na rzecz Gminy Rzekuń na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności : 2.1. W zakresie utrwalenia zwielokrotniania, przerabiania utworu, wykonania opracowania, przeróbki, adaptacji Wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową W zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utrwalono utwór, użyczenia oryginału lub egzemplarzy Używanie utworu we wszystkich prawnie dopuszczalnych formach w obrocie gospodarczym. Ponadto, oświadczam, że przysługuje mi pełne i nieograniczone prawo autorskie do utworu, który przesyłam na konkurs a wykonanie tego utworu nie naruszy praw osób trzecich. Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich i jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu ewentualnego naruszenia ich praw.... * miejsce, data, czytelny podpis osoby upoważnionej * w przypadku małoletnich podpisuje przedstawiciel ustawowy. 6

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? konkurs plastyczny INNY format pracy i technika wykonania dowolne termin: 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja ! 1. Czas, miejsce, organizatorzy. Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja 1. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej Twoja Klisza z Powstania (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo