HYMN SZKOŁY HISTORIA SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HYMN SZKOŁY HISTORIA SZKOŁY"

Transkrypt

1 HYMN SZKOŁY My ze Staszica gniewni i młodzi cieszmy się z Ŝycia, choć trudne jest. Pobyt w tej szkole czas wynagrodzi, W ciągły, mozole to Ŝycia chrzest. Więc nie ustawaj chłopcze, dziewczyno I świat poznawaj ze wszystkich sił, by duch tej szkoły w Tobie nie zginął, a Ty radosny byś zawsze był. A po Staszicu pełni miłości ufajmy Ŝyciu, choć gorzkie jest. Wróćmy pamięcią do lat młodości I zawsze z chęcią spotkajmy się. Więc nie ustawaj chłopcze, dziewczyno I świat poznawaj ze wszystkich sił, skrzydła swych marzeń abyś rozwinął, przejął ster zdarzeń i godnie Ŝył. HISTORIA SZKOŁY Historia szkoły opracowana na podstawie monografii napisanej przez pana Władysława Błaszczyka. Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Zgierzu jest najstarszą szkołą średnią w naszym mieście. Od lat społeczność liceum za datę powstania swojej szkoły uznaje rok 1918, kiedy to formalnie nadano imię Stanisława Staszica ośmioklasowemu gimnazjum. A przecieŝ większość znaczących liceów nie przyjmuje aktu upaństwowienia i nadania imienia jako daty swojego powstania, lecz sięgają fundamentów. Przykładem mogą być : I LO im. Mikołaj Kopernika w Łodzi, I LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz., czy LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie. Korzenie naszej szkoły sięgają końca XIX wieku Podjęto wówczas starania o utworzenie w Zgierzu szkoły średniej typu gimnazjalnego. Miasto znajdowało się wówczas pod zaborem rosyjskim, a społeczeństwo unikało zrusyfikowanych szkół średnich. Zaczęło więc szukać innych rozwiązań, prawnie dopuszczalnych. Doprowadziło to do powstania w Polsce znacznej ilości szkół prywatnych i samorządowych. Szczególnie szybko rozwijały się szkoły

2 handlowe, które nie były naraŝone na tak częstą i wnikliwą inwigilację słuŝb carskich jak np. gimnazja. Jako język wykładowy obowiązywał w nich co prawda język rosyjski, ale język polski był na terenie szkół w powszechnym uŝyciu. W 1898 roku - dzięki zgierskiemu Stowarzyszeniu Kupców, powołano do Ŝycia szkołę handlową podległą Ministrowi Skarbu. Jej siedzibę ufundował Juliusz Borst oddając lokal na rogu ul. Długiej i Nowego Rynku. Ówczesne szkoły handlowe dbały o wysoki poziom nauczania, a programowo niewiele róŝniły się od gimnazjów państwowych. Ogólnie mniejszy nacisk kładziono na poznawanie języków obcych, elementów kultury, form obycia towarzyskiego. Na dobrym poziomie stały przedmioty przyrodnicze z geografią i matematyczno fizyczne. Podczas rewolucji r. społeczność uczniowska zgierskiej szkoły handlowej wzięła udział w sławnym strajku szkolnym, kiedy to uczniowie szkół Królestwa walczyli o narodowe cele i upowszechnienie nauczania w języku polskim. Odnieśli sukces - ukaz carski z r. zezwalał osobom prywatnym i stowarzyszeniom oświatowym na zakładanie i prowadzenie szkół z polskim językiem nauczania, lecz szkoły te traciły prawa rządowe. Zgierska Szkoła Handlowa, wówczas jeszcze męska, równieŝ je utraciła, ale uzyskała za to prawo do nauczania przedmiotów w języku polskim oraz większej swobody wewnętrznej. Odszedł ze szkoły dyrektor Paweł Mikołajewicz Nowikow, Rosjanin, powszechnie przez zgierzan ceniony za tolerancję i przychylność wobec aspiracji narodowych. Odtąd kolejnymi dyrektorami szkoły zgierskiej będą juŝ Polacy: Jan Czeraszkiewicz, a od 1912 r. Stefan Pogorzelski. Od 1904 r. czyniono starania o uzyskanie moŝliwości edukacji na poziomie średnim dla dziewcząt. Zakończyły się one zgodą władz na przekształcenie dotychczasowej szkoły męskiej w koedukacyjną, ale dopiero w 1908 r.

3 Jesienią 1911 r. powstał zastęp skautowy przy Szkole Handlowej, który zrzeszał 6 druhen. W roku 1912 działały dwa zastępy, a w 1913 r. dwa plutony po 25 druhen kaŝdy. Zastępy zbierały się w małych grupach w mieszkaniach prywatnych u państwa Szymanowskich i u państwa Lebrechtów. Z plutonów powstała druŝyna licząca 50 druhen, która za patronkę wybrała Emilię Plater. Działalność druŝyny przebiegała w konspiracji, gdyŝ zaborcy nie zezwolili na działalność skautową na terenie Zgierza. W 1917 roku dotychczasowa siedmioklasowa Szkoła Handlowa została przekształcona w ośmioklasowe gimnazjum z dwiema klasami wstępnymi, tzw. realne, bez języków klasycznych, ale kładące nacisk na naukę przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. W tym samym 1917 r. odbył się ostatni egzamin dojrzałości siedmioklasowej szkoły handlowej, pozostałe zaś oddziały zamieniono na klasy gimnazjalne. Przyjęto program nauczania ośmioklasowego gimnazjum. Koniec 1918 r. był przełomowy dla szkolnictwa polskiego, a dla ośmioklasowego gimnazjum realnego w Zgierzu w szczególności. JuŜ 5 września tego roku przedstawiciele przedsiębiorstw i kupców m. Zgierza przekazali powstałe z przekształcenia szkoły handlowej gimnazjum odradzającemu się państwu polskiemu. Był to początek jego upaństwowienia. Od tego momentu szkoła zaczęła podlegać Departamentowi Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej MWRiOP) i przekształcono ją w Królewsko - Polskie Gimnazjum Koedukacyjne" w Zgierzu. Wcześniej nieco, z inicjatywy dyrektora S. Pogorzelskiego i grona pedagogicznego, powstała koncepcja nadania szkole imienia Stanisława Staszica. Wybór patrona nie był przypadkowy. W Zgierzu S. Staszic był postacią powaŝaną i cenioną. Pośrednio i bezpośrednio przyczynił się do zlokalizowania tu pręŝnego ośrodka sukienniczego. Gimnazjum nie bez przyczyny przyjęło więc imię wielkiego Polaka i matematyczno - przyrodniczy profil kształcenia.

4 W ogłoszonym, w 1919 r., pierwszym urzędowym spisie gimnazjów państwowych na terenie byłego Królestwa Polskiego pod poz. 54 wymieniono zgierskie gimnazjum jako: PAŃSTWOWE GIMNAZJUM KOEDUKACYJNE im. STANISŁAWA STASZICA, dawniej siedmioklasowa miejska szkoła handlowa. Odbyło się to bez Ŝadnych perturbacji, płynnie, jakby z dnia na dzień. Do tego upaństwowionego juŝ gimnazjum, po przekształceniu z gimnazjum realnego, weszły: - ten sam budynek dydaktyczny mieszczący się przy Placu im. J. Kilińskiego 8 (róg ul. Długiej), - ten sam status szkoły koedukacyjnej ośmioklasowego gimnazjum, ta sama struktura organizacyjna szkoły wraz z układem klas, oddziałów, profili i programem nauczania, - ten sam dyrektor, S. Pogorzelski, który zmierzał do tych przeobraŝeń i przewodził tym szkołom w latach , - ci sami nauczyciele jako rada pedagogiczna, - ci sami uczniowie, którzy nawet nie odczuli dokonanych zmian organizacyjnych i wprowadzonego nazewnictwa, - ci sami rodzice i wybrany przez nich komitet rodzicielski, - ci sami opiekunowie Szkoły, jak J. Krushe i S. Długoszewski, którzy doprowadzili do upaństwowienia gimnazjum realnego, - te same organizacje młodzieŝowe, m. in. szkolna druŝyna harcerska działająca od 1911 r., - księgozbiór, dokumentacja szkolna, archiwum... Istniała prawie całkowita zgodność organizacyjna, strukturalna, programowa, narodowa i ideowa przekształcanych szkół. Zaszły tylko zmiany ewolucyjne, normalne podczas burzliwego okresu wojennego i u zarania niepodległego państwa.

5 W tej formie szkoła trwała do 1932 r., kiedy to za dyrektorstwa Zygmunta Lazara została przekształcona w 4-letnie Gimnazjum Ogólnokształcące z tzw. małą maturą i 2-letnie Liceum Matematyczno-Przyrodnicze. Ostatnim dyrektorem przed II wojną światową był Władysław Michna ( ), zaś pierwsze po okupacji posiedzenie rady pedagogicznej, pod kierownictwem Wiesława Dzwonkowskiego ( ), odbyło się 26 lutego 1945 r.. Nauka w szkole została uroczyście wznowiona z dniem 1 marca 1945 roku. Od 1950 r. szkoła stała się Liceum Ogólnokształcącym, a jej kolejnymi dyrektorami byli: Teodor Gębicki ( ), Franciszek Sieraga ( ), Józef Sado ( ) i Jerzy Warmuziński ( ). W międzyczasie szkoła przeniosła się w 1961 r. do nowego budynku przy ul. 3 Maja 41 (d. Świerczewskiego) oraz uległa kolejnemu przekształceniu w 1977 r. stworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących składającu się z LO dziennego i Liceum dla Pracujących. Dyrektorami szkoły byli: w latach Stanisław Giernalczyk, w latach Wojciech Dobruchowski, a od 1 września 2003 r. funkcję tę pełni Beata Baszczyńska-Misztal.. Obecnie jesteśmy świadkami kolejnej zmiany. Ten rok szkolny jest drugim dla 3-letniego zreformowanego liceum. Przyjęte kierunki nauczania: humanistyczny, przyrodniczy, matematyczno-informatyczny, informatyczny, medialno-informatyczny i językowy są dostosowane do potrzeb uczniów. Mogą oni pogłębiać swoją wiedzę, takŝe w zakresie rozszerzonym, w oparciu o nowoczesne zaplecze komputerowe. Długa historia szkoły dowodzi, jak kręte były drogi polskiej oświaty. Zgierski Staszic nigdy nie odrzucał związków z dawną Szkołą Handlową i powstałym z niej gimnazjum realnym, ale za datę powstania przyjął rok odzyskania niepodległości. Tradycja ta ukształtowała się w okresie II Rzeczypospolitej w 1928 r. odbył się I Zjazd Absolwentów z okazji 10-lecia Szkoły. Zwyczaj ten

6 utrwalono po wojnie - II Zjazd miał miejsce w 1950 r., kolejny - w 1968 r. i ostatni w roku 1993 z okazji 75-lecia szkoły. Szkoła genetycznie wywodzi się jednak z powstałej w roku 1898 siedmioklasowej Szkoły Handlowej, pierwszej szkoły średniej w Zgierzu. Jest jej prawnym, ideowym i programowym spadkobiercą. Ulegając kolejnym przekształceniom jest ona w chwili obecnej 3-letnim Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica. Dzięki pracy Władysława Błaszczyka, byłego nauczyciela i dyrektora Liceum dla Dorosłych, moŝemy powrócić do pierwotnych źródeł naszej szkoły. Ten fakt będzie jednocześnie moralnym zadośćuczynieniem dla tego pokolenia zgierzan, które tworzyło zręby pierwszej szkoły średniej w naszym mieście, wywalczyło i utrwaliło jej polski charakter.

Opracowały i zebrały: Halina Legutko, Urszula Siwek - Faszyńska

Opracowały i zebrały: Halina Legutko, Urszula Siwek - Faszyńska Zamieszczone materiały powstały w wyniku wieloletnich żmudnych poszukiwań, licznych spotkań i rozmów z osobami, które były związane bezpośrednio lub pośrednio z naszą szkołą. Część informacji zaczerpnęłyśmy

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Paweł Szałecki, Ryszard Przybyła Projekt graficzny: Ryszard Przybyła

Redakcja: Paweł Szałecki, Ryszard Przybyła Projekt graficzny: Ryszard Przybyła Jana Kilińskiego w Pabianicach Mechanika * Zespół Szkół nr 1 im. *90-lecie 1915-2005 2 90-lecie *Mechanika* 1915-2005 3 Redakcja: Paweł Szałecki, Ryszard Przybyła Projekt graficzny: Ryszard Przybyła Pabianice,

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE.

ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE. 1 ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE. LUBLIN 2010 2 Wydanie drugie, poprawione i rozszerzone.

Bardziej szczegółowo

Λόγος zeszyt 1/2015. Henryk Wyszyński. Stowarzyszenie Kupców Polskich organ prowadzący Szkół Vetterów, obok Zgromadzenia Kupców Miasta Lublina

Λόγος zeszyt 1/2015. Henryk Wyszyński. Stowarzyszenie Kupców Polskich organ prowadzący Szkół Vetterów, obok Zgromadzenia Kupców Miasta Lublina Henryk Wyszyński Λόγος zeszyt 1/2015 Stowarzyszenie Kupców Polskich organ prowadzący Szkół Vetterów, obok Zgromadzenia Kupców Miasta Lublina Stowarzyszenie to powstało jako organizacja kupiecka w Królestwie

Bardziej szczegółowo

Wykłady z historii wychowania prof. ŁWSH dr hab. R. Stankiewicza

Wykłady z historii wychowania prof. ŁWSH dr hab. R. Stankiewicza Wykłady z historii wychowania prof. ŁWSH dr hab. R. Stankiewicza GŁÓWNE TENDENCJE PRZEMIAN W OŚWIACIE I WYCHOWANIU W XIX W. 1. Przyczyny przemian oświatowych Istotny wpływ na przemiany oświatowe w Europie

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI Oświata i szkolnictwo

Rozdział VI Oświata i szkolnictwo Rozdział VI Oświata i szkolnictwo 61. Władze i samorząd szkolny Ustąpienie Rosjan i wkroczenie Austriaków w sierpniu 1915 roku zmieniło położenie mieszkańców Chełma i Ziemi Chełmskiej, w dziedzinie oświatowo

Bardziej szczegółowo

Opisowa historia Szkoły Technicznej nad Wisłą

Opisowa historia Szkoły Technicznej nad Wisłą Opisowa historia Szkoły Technicznej nad Wisłą Opracował: mgr Donat Marszałek (dyrektor szkoły) rok 2010 Powołanie w dniu 1 sierpnia 1920 r. Państwowej Niższej Szkoły Technicznej we Włocławku otwiera kolejną,

Bardziej szczegółowo

Post Scriptum - wydanie jubileuszowe

Post Scriptum - wydanie jubileuszowe Spis treści: Stanisław Staszic - patron szkoły... 2 Wielkie chwile ZS w Jeżowem... 3 Budowa sali gimnastycznej...... 3 Jeżowska tradycja oświatowa... 5 Oświatowe początki... 5 Pod rozbiorami czasy proboszcza

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii

Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii Joanna Pyłat Polski Uniwersytet na Obczyźnie Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii Dzieje i rozwój szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii kojarzą się głównie z II połową XX wieku.

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Dyrektorzy w latach 1911-2002. mgr Marek Zawisza dyrektor mgr Andrzej Wilusz wicedyrektor

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Dyrektorzy w latach 1911-2002. mgr Marek Zawisza dyrektor mgr Andrzej Wilusz wicedyrektor Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących mgr Jolanta Moskwa wicedyrektor mgr Marek Zawisza dyrektor mgr Andrzej Wilusz wicedyrektor Dyrektorzy w latach 1911-2002 Lucjan Baecker 1911-1915

Bardziej szczegółowo

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 0 Naszym najbliŝszym gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 1 Spis treści Przedmowy s. 3 Wstęp s. 5 Rozdział 1. Polska Odrodzona s. 6 1.1. Polska w okresie międzywojennym s. 6 1.2. Słupca w okresie

Bardziej szczegółowo

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu T E M A T Y : W T Y M N U M E R Z E : Rokiem Szkoły Zawodowców, Program - Młode kadry

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu T E M A T Y : W T Y M N U M E R Z E : Rokiem Szkoły Zawodowców, Program - Młode kadry Oświata Opolska Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu W W W. K U R A T O R I U M. O P O L E. P L W A Ż N E T E M A T Y : Szkolnictwo zawodowe na Śląsku Opolskim Fundusze unijne dla szkół zawodowych W T Y

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Busse. Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004

Małgorzata Busse. Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004 Małgorzata Busse Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004 RADOM 2004 Wykaz skrótów APR Archiwum Państwowe w Radomiu AS Archiwum szkolne KOiW Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Kraków, czerwiec 2012 r.

Kraków, czerwiec 2012 r. Wydanie 2 Autor opracowania: Ewa Szeremeta Zdjęcia i opracowanie materiałów graficznych: Anna Pałach, Jacek Suszyna, Ewa Szeremeta Kraków, czerwiec 2012 r. 1 OD AUTORKI OPRACOWANIA Oddając drugie, poprawione

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Nr 1(57)/2009

Od Redakcji Nr 1(57)/2009 Od Redakcji Nr 1(57)/2009 DORADZTWO I EDUKACJA Franciszek Kapusta Szkoła w Czernichowie 150 lat w służbie rolnictwu i Polsce 2 Franciszek Kapusta Walenty Wesołowski senior oświaty rolniczej 12 WIELOFUNKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Historia, którą kryje plac budowy, s. 3-5

Historia, którą kryje plac budowy, s. 3-5 Historia, którą kryje plac budowy, s. 3-5 PISMO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY Numer 64 specjalny 26 listopada 2013 Konrad Haponik o swoim spełnionym

Bardziej szczegółowo

KRYZYS SŁUPSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ (WSP) W PIERWSZEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

KRYZYS SŁUPSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ (WSP) W PIERWSZEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU S Ł U P S K I E S T U D I A H I S T O R Y C Z N E Nr 20 R O K 2014 Kryzys Słupskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) 257 A R T Y K U Ł Y DOROTA TOMASZEWSKA AP SŁUPSK KRYZYS SŁUPSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej 80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej Sprawozdanie z uroczystości Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, dziękują teŝ tym, którzy przyjęli zaproszenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, wrzesień 2014 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTW O HANDLOW E W KRÓLESTW IE PO LSK IM (1855 1914) I Początki szkół handlowych w Polsce wiążą się z przemianami ekonomiczno-społecznymi

SZKOLNICTW O HANDLOW E W KRÓLESTW IE PO LSK IM (1855 1914) I Początki szkół handlowych w Polsce wiążą się z przemianami ekonomiczno-społecznymi JOZEF M IĄ SO \ ' SZKOLNICTW O HANDLOW E W KRÓLESTW IE PO LSK IM (1855 1914) I Początki szkół handlowych w Polsce wiążą się z przemianami ekonomiczno-społecznymi zachodzącymi w okresie rozwijającego się

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Rok szkolny 2011/2012 rokiem Jubileuszu 66-lecia 1946-2012 oraz 100-lecia tradycji edukacyjnej 1911-2011

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

u n i w e r s y t e t s z c z e c i ń s k i 65-lecie szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu

u n i w e r s y t e t s z c z e c i ń s k i 65-lecie szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu u n i w e r s y t e t s z c z e c i ń s k i zeszyty naukowe nr 628 problemy transportu i logistyki nr 13 65-lecie szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Klementowice 2011 2 MAŁA ENCYKLOPEDIA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROBIZNESU IM. MACIEJA RATAJA W KLEMENTOWICACH WYDANIE DRUGIE UZUPEŁNIONE O LATA 2003-2010

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo