wiadomoêci z PROCHEMU Nr 2 (73) czerwiec 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wiadomoêci z PROCHEMU Nr 2 (73) czerwiec 2009"

Transkrypt

1 Nr 2 (73) czerwiec 2009 PROCHEM S.A. zakoƒczy realizacj budowy Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydzia u In ynierii i Kszta towania Ârodowiska Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Umowa na Park Wodny Centralne Biuro Toyoty Galeria IRYDION

2 WYDARZENIA SPIS TREÂCI S P I S T R E Â C I 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Teresa Wygryzowska 2 Centrum Wodne SGGW Miros aw Zàbkowski 3 Podpisanie umowy na Park Wodny Teresa Wygryzowska 4 Terminal LNG w ÂwinoujÊciu Robert Parzelski 5 Centralne Biuro Toyoty w Wa brzychu Miros awa Narkiewicz 6 Zakoƒczenie nadzoru inwestorskiego na budowie ForMo Julian Majewski 7 Nowa sterownia dla Grupy LOTOS S.A. Cezary Gàsiorowski Wydawca: PROCHEM S.A. Prezes: mgr in. Jaros aw St pni wski Redakcja: mgr in. Teresa Wygryzowska Warszawa ul. Powàzkowska 44c tel.: (0-22) fax: (0-22) Opracowanie: Studio Ancom 8 In ynierskie Targi Pracy na PW oraz SGGW Teresa Wygryzowska 9 Konferecja Izby Projektowania Budowlanego Teresa Wygryzowska 10 Proin ynier III - podsumowanie kampanii FineArt Communications HISTORIA 11 Z historii firmy (55) Stanis aw Srokowski GIE DA I FINANSE 12 Wyniki finansowe Krzysztof Marczak 13 Na parkiecie Krzysztof Marczak TQ 13 Audyty ISO i AQAP Marek Tarka Na ok adce: Centrum Wodne SGGW w Warszawie foto: Pawe Baranowski AKTUALNOÂCI 14 Informacje Zarzàdu 14 Grupa Kapita owa PROCHEM S.A. Z YCIA FIRMY 15 Siatkarskie Fair Play Jaros aw Kacperek 16 Âluby 16 Odznaczenia z okazji 75-lecia PZITB Jaros aw Szczygielski 17 GALERIA IRYDION Teresa Wygryzowska, Magdalena Czekaj

3 WYDARZENIA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROCHEM S.A. odby o si dnia 6 czerwca br. w sali konferencyjnej siedziby spó ki, w budynku IRYDION. tekst: Teresa Wygryzowska foto: Zdzis aw Pop awski, Micha Glinicki Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. reprezentowane by o g osami (w tym: PROCHEM Holding Sp. z o.o. 52,3% g osów, PTE PZU Z ota Jesieƒ 17,7% g osów, dwa subfundusze Aviva Investors 8,73% oraz Steve Tappan 14,5% g osów). Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. m.in. zatwierdzi o sprawozdanie finansowe spó ki oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapita owej PROCHEM S.A. za rok Udzieli o tak e absolutorium Zarzàdowi i Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A., podzieli o zysk w wysokoêci ,14 z przeznaczajàc z tej kwoty z na dywidend, dla akcji, tj. 0,13 z na jednà akcj, ,48 z na kapita rezerwowy, z na cele charytatywne oraz ,66 z na pokrycie strat z lat poprzednich. Zatwierdzono dzieƒ 22 czerwca 2009 roku. dniem ustalenia prawa do dywidendy, a 13 lipca 2009 r. dniem wyp aty dywidendy. Walne Zgromadzenie uchwali o równie zmiany do Statutu Spó ki i przyj o jego tekst jednolity oraz nowy Regulamin Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Zarzàd Spó ki W zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji Zarzàdu Spó ki, Rada Nadzorcza w dniu 6 czerwca br. dokona a wyboru Zarzàdu na nast pnà kadencj w niezmienionym sk adzie: Prezes Jaros aw St pniewski, Wiceprezes Marek Kiersznicki, Cz onek zarzàdu - Krzysztof Marczak Jaros aw St pniewski Marek Kiersznicki Krzysztof Marczak 1

4 WYDARZENIA Centrum Wodne SGGW We wrzeêniu 2007 r. w wyniku rozstrzygni cia przetargu nieograniczonego PROCHEM S.A. podpisa ze Szko à G ównà Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie umow na realizacj budowy Centrum Naukowo- Dydaktycznego Wydzia u In ynierii i Kszta towania Ârodowiska przy ul. Nowoursynowskiej r/ciszewskiego w Warszawie. Tym samym zosta a przed u ona wieloletnia ju wspó praca w zakresie realizacji inwestycji dla tego Inwestora (pierwszy kontrakt by realizowany w 2001 roku). tekst: Miros aw Zàbkowski foto: Pawe Baranowski, Magda Czekaj Przedmiotem umowy by o wykonanie trzykondygnacyjnego, ca kowicie podpiwniczonego budynku, w konstrukcji elbetowej, wraz z infrastrukturà zewn trznà i ukszta towaniem terenu, wg projektu Biura Projektowego RAB projekt architektury mgr in. P. Fornalczyk. Obiekt ma s u yç celom naukowo-dydaktycznym, jak równie wystawienniczym i reprezentacyjnym. Znajdowaç si w nim b dzie 18 laboratoriów badawczych, sale konferencyjne, powierzchnie ekspozycyjne po àczone funkcjonalnie z wewn trznym patio i okaza ym tarasem zewn trznym. W centralnej cz Êci patio zlokalizowano fontann wewn trznà, nad którà znajduje si du y Êwietlik. Na zewnàtrz budynku znajduje si druga fontanna, do której prowadzi taras o powierzchni 400m 2. Powierzchnia ca kowita budynku wynosi 5565 m 2. Budynek jest wyposa ony we wszystkie instalacje techniczne zapewniajàce komfort i bezpieczeƒstwo u ytkowania. Pracownie laboratoryjne posiadajà instalacje: gazowà, spr onego powietrza oraz indywidualne odciàgi wentylacyjne do pod àczenia digestoriów. W najni szej cz Êci piwnicy przewidywane jest utworzenie laboratorium wytrzyma oêci materia ów wyposa one w suwnic i specjalistyczne urzàdzenia do prowadzenia badaƒ niszczàcych. Zgodnie z aneksem do umowy, PROCHEM S.A. zakoƒczy prace budowlane r. i zg osi inwestorowi gotowoêç do odbioru. Procedura odbiorowa zakoƒczona zosta a w marcu br. Budynek uzyska pozytywne opinie s u b paƒstwowych i w chwili obecnej oczekujemy na otrzymanie pozwolenia na u ytkowanie obiektu. Ze strony PROCHEMU ca oêç zadania inwestycyjnego realizowa zespó : Tomasz Antoszczuk in ynier projektu, Miros aw Zàbkowski, Rafa WaÊ, Pawe Baranowski i Sylwia Kajzer. 2

5 WYDARZENIA Podpisanie umowy na Park Wodny W dniu 1 czerwca br. PROCHEM S.A. podpisa umow na Wykonanie Parku Wodnego przy Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydzia u In ynierii i Kszta towania Ârodowiska, Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. tekst: Teresa Wygryzowska foto: Tomasz Antoszczuk, Magda Czekaj To kolejne zadanie inwestycyjne, jakie b dziemy realizowaç dla tego klienta. Park Wodny b dzie bezpoêrednio sàsiadowaç z budynkiem Wydzia u In ynierii i Kszta towania Ârodowiska, którego wykonawcà by równie PROCHEM. Czas realizacji umowy 6 miesi cy. W uroczystym podpisaniu umowy ze strony PROCHEMU i SGGW udzia wzi li (na zdj ciu, od lewej): Maciej Kalita Dyrektor ds. Zarzàdzania Produkcjà oraz Jaros aw St pniewski Prezes Zarzàdu PROCHEM S.A., prof. Alojzy Szymaƒski Rektor, W adys aw Skar yƒski Kanclerz oraz Teresa Paprocka Dyr. ds. Inwestycji SGGW. Autor makiety: dr in. Przemys aw Wolski 3

6 WYDARZENIA Terminal LNG w ÂwinoujÊciu PROCHEM S.A. zakoƒczy wykonanie prac projektowych dotyczàcych inwestycji Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w ÂwinoujÊciu - cz Êç làdowa, zleconych w 2008 r. naszej firmie na podstawie umowy z kanadyjskà firmà SNC Lavalin Services Ltd z Montrealu, pe niàcà funkcj Generalnego Projektanta. Drugim podwykonawcà prac projektowych firmy SNC Lavalin Services Ltd by a firma Foster Wheeler Iberia S.A., która wykona a projekt technologiczny. Inwestorem ca ego przedsi wzi cia jest Polskie LNG Sp z o.o. z siedzibà w ÂwinoujÊciu. Budowa Terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ÂwinoujÊciu jest kluczowà inwestycjà krajowà, majàcà zwi kszyç bezpieczeƒstwo energetyczne paƒstwa. Przy stabilnym zapotrzebowaniu Polski na gaz w iloêci 14 mld m 3 (majac na uwadze to, e 9 mld m 3 gazu na rok pochodzi z importu, w tym ponad 3/4 sà to dostawy z Rosji), mo liwoêci magazynowe terminala b dà znaczàce i pozwoli to na uniezale nienie si od dostaw z jednego êród a. Planuje si, e zdolnoêç wysy kowa terminala do krajowego systemu przesy owego b dzie wynosi a 2,5 mld m 3 gazu na rok w etapie I, 5 mld m 3 gazu w etapie II oraz 7,5 mld m 3 gazu na rok w etapie III. Zgodnie z zamierzeniem inwestora, w ramach inwestycji wykonane b dà nast pujàce obiekty i systemy: instalacja do roz adunku skroplonego gazu ziemnego w cz Êci morskiej, dwa naziemne, zbiorniki skroplonego gazu ziemnego LNG o pojemnoêci 160 tys. m 3 ka dy, instalacja w obszarze zbiorników skroplonego gazu LNG, umo liwiajàca pe nà obs ug zbiorników do pojemnoêci spe niajàcej warunki techniczne, kompletna gospodarka oparami (BOG) dla terminala, instalacja regazyfikacji LNG, z mo liwoêcià kontroli ciênienia, wielkoêci strumienia i temperatury oraz niezb dnym systemem zabezpieczeƒ technologicznych, system sterowania, zapewniajàcy prowadzenie i kontrol procesów technologicznych i transmisj danych, w tym awaryjny system wy àczenia (ESD), wysy kowa stacja regulacyjno-pomiarowa dla celów rozliczeniowych, w asny system zasilania w energi elektrycznà, terminal za adunkowy skroplonego gazu ziemnego dla cystern samochodowych, niezb dna infrastruktura towarzyszàca tekst: Robert Parzelski dwóch innych inwestorów: Zarzàdu Morskich Portów Szczecin i ÂwinoujÊcie oraz Urz du Morskiego w Szczecinie. Projmors zaprojektowa platform roz adunkowà, platform technologicznà, fundamenty estakady technologicznej, uk ady cumownicze statku oraz falochron os onowy. W ramach cz Êci morskiej terminala, PROCHEM S.A. wykonuje projekty obiektów budowlanych zlokalizowanych na konstrukcjach morskich zaprojektowanych przez Projmors. Zakoƒczenie naszego zakresu Projektu Budowlanego dla cz Êci morskiej jest uwarunkowane uzyskaniem zgody od Ministra Infrastruktury na wznoszenie konstrukcji w obszarze morskim, o które wyst puje Projmors. i obiekty kubaturowe, wymagane systemy ochrony obiektów, wymagane systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych, drogi i parkingi dla samochodów ci arowych. W ramach umowy pomi dzy PROCHEM S.A. i SNC Lavalin Services Ltd firma nasza opracowa a Projekt Budowlany Terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ÂwinoujÊciu - cz Êç làdowa oraz cz Êç morska. Projekt cz Êci làdowej zosta z o ony wraz z wnioskiem o pozwolenie na budow w dniu 12 maja 2009 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem. Partnerem do wspó pracy przy projektowaniu cz Êci morskiej terminala by a firma Projmors z Gdaƒska, dzia ajàca na zlecenie Przy wykonywaniu projektu PROCHEM S.A. zastosowa si do obowiàzujàcych procedur okreêlonych przez SNC Lavalin, w tym przekazywaniu wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej na bie àco na serwer projektowy SNC Lavalin. Pomimo 6-cio godzinnego przesuni cia czasowego pomi dzy Warszawà, Madrytem i Montrealem koordynacja przebiega sprawnie i wspó praca uk ada si bardzo dobrze. PROCHEM S.A. uczestniczy w cotygodniowych telekonferencjach organizowanych przez SNC Lavalin oraz w licznych naradach koordynacyjnych organizowanych z inwestorem i projektantem cz Êci morskiej. Uczestniczenie w tak wa nym, pierwszym tego typu, projekcie w Polsce daje nam ogromnà satysfakcj, e jesteêmy istotnym graczem na rynku us ug projektowych i powa nie wzmacnia naszà pozycj jako firmy in ynierskiej. Mam ÊwiadomoÊç, e to zas uga g ównie naszych kole anek i kolegów z oddzia u projektowania, którzy przyczynili si do powstania tego projektu. Nie sposób wymieniç ich wszystkich, dlatego wymieni tylko g ównych projektantów poszczególnych bran : Jacek Kusznerarchitektura, Jerzy Ganowicz-konstrukcja, Anna Niedzielska-instalacje wod-kan, Krzysztof Piekarniak-instalacje cieplnowentylacyjne. Kierownikiem projektu jest Robert Parzelski. 4

7 WYDARZENIA Centralne Biuro Toyoty w Wa brzychu W dyskusjach toczonych przez architektów wielokrotnie powraca motyw jednokondygnacyjnego budynku przemys owego i zwiàzane z tym pytanie czy mo na tak zaprojektowaç tego typu obiekt parterowy, eby swojà formà nie przypomina baraku? Prawda jest nast pujàca - chocia wszyscy projektanci po otrzymaniu podobnego zlecenia bardzo si starajà, eby zamiast rozp aszczonego pude eczka powsta o coê godnego uwagi, to niestety tylko nielicznym si to udaje. Z tym wi kszà przyjemnoêcià obejrza am przes ane ostatnio z budowy zdj cia Centralnego Biura w Fabryce Zespo ów Samochodowych w Wa brzychu dla Toyota Motor Manufacturing Poland, które PROCHEM S.A. zaprojektowa we wspó pracy z japoƒskà firmà TAKENAKA, b dàcà jednoczeênie realizatorem inwestycji. tekst: Miros awa Narkiewicz foto: archiwum TAKENAKA socjalne i techniczne. Projekt zosta wykonany w sposób umo liwiajàcy w przysz oêci rozbudow budynku przez powi kszenie jego powierzchni zabudowy i cz Êciowà nadbudow jednej kondygnacji. Obecnie powierzchnia zabudowy Centralnego Biura wynosi m 2, wysokoêç ok. 6,0 m, a kubatura m 3. Obiekt zosta zaprojektowany w konstrukcji elbetowej prefabrykowanej, Êciany zewn trzne zosta y wykoƒczone cz Êciowo tynkiem, a cz Êciowo ob o one blachà trapezowà w poziomym uk adzie fa d. Bardzo dobrze jest wkomponowane w bry budynku zadaszenie g ównego wejêcia. Jednym z celów, do których dà yli autorzy by o zaprojektowanie reprezentacyjnego, komfortowego biura przy u yciu standardowych, typowych dla architektury przemys owej rozwiàzaƒ - bez si gania po kosztowne ok adziny elewacyjne i bez u ycia luksusowych materia ów wykoƒczeniowych. Natomiast ka dy detal architektoniczny by gruntownie przemyêlany, tak, aby móg jak najlepiej przys u yç si uatrakcyjnieniu formy architektonicznej obiektu. Szkoda tylko, e planowane przez Inwestora za o enie miniaturowego ogrodu japoƒskiego przed wejêciem do recepcji zosta o odsuni te na póêniejszy etap. Dokumentacja projektowa Centralnego Biura zosta a opracowana przez zespó pod kierunkiem Kierownika Projektu Kazimierza Miszczaka w nast pujàcym sk adzie: Krzysztof Litwiniak - architektura, Krzysztof Marczewski i Agnieszka Laskowska - konstrukcja, Pawe Rusinowicz i Teresa Zabost - instalacje wodne i kanalizacyjne, Ryszard Knych i S awomir Woêniak - instalacje elektryczne, Piotr Bocian i Marek Gonet - instalacje telekomunikacyjne, Jolanta Wilczyƒska - drogi. Ze strony firmy TAKENAKA projektantów naszego biura wspierali architekci: Taichi Nakamura i Ma gorzata Blecharczyk. Po o ony w centralnej cz Êci Zak adu, pomi dzy funkcjonujàcymi obiektami produkcyjnymi, budynek Centralnego Biura swojà elegancjà i wysmakowanà prostotà elewacji prze amuje stereotyp opinii, e budownictwo parterowe (zw aszcza przemys owe) nie mo e byç atrakcyjne. W obiekcie tym, oprócz biura dla ok. 200 osób, zosta y zaprojektowane niezb dne dla jego funkcjonowania pomieszczenia 5

8 WYDARZENIA Zakoƒczenie nadzoru inwestorskiego na budowie ForMo W czerwcu tego roku zostanie przekazany do u ytkowania budynek mieszkalny przy ulicy Grójeckiej 214. PROCHEM S.A. pe ni funkcj inspektora nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Generalnym wykonawcà jest firma Karmar, autorem projektu jest biuro projektowe - Barchitektura, a Inwestorem spó ka ForMo. Z inwestorem tym nasza firma wspó pracowa a ju przy okazji inwestycji przy ulicy S omiƒskiego. tekst i foto: Julian Majewski Realizacja budowy przebiega a bardzo sprawnie. Na szczególnà pochwa zas uguje zespó inspektorów nadzoru, którzy nie tylko sprawnie nadzorowali proces budowy, ale dbali o to, aby wychwyciç wszystkie b dy projektowe, które mo na by o dostrzec na etapie realizacji, jak równie, ze szczególnà wnikliwoêcià badali proponowane przez wykonawc rozwiàzania zamienne, tak aby nie obni a y standardów technicznych za o onych przez projektanta. S u yli równie radà i doêwiadczeniem przy podejmowaniu kluczowych decyzji dla projektu, które pozwoli y uniknàç przerw w pracach budowy i znaczàcych opóênieƒ wzgl dem harmonogramu. Najtrudniejsze do pokonania, podczas realizacji budowy, by y zagadnienia zwiàzane z procedurami administracyjnymi i to one cz Êciowo wyp yn y na niewielkie opóênienie zakoƒczenia budowy. Dodatkowym czynnikiem, który spowodowa opóênienie inwestycji w stosunku do pierwotnie za o onego terminarza by o zlecenie przez Inwestora prac dodatkowych dotyczàcych podwy szenia standardu przestrzeni wspólnych budynku. Wzbogacono drzwi wejêciowe do lokali o portale, na pod ogach i na elewacji pojawi si kamieƒ wy szej jakoêci, zmieniony zosta projekt oêwietlenia korytarzy oraz umeblowania holu wejêciowego do budynku. Decyzja Inwestora by a spowodowana zni kà popytu na mieszkania poczàwszy od ostatniego kwarta u 2008 roku. W chwili obecnej standard wykoƒczenia budynku, równy apartamentowcom, po àczony z doskona à lokalizacjà budynku w sercu Ochoty pozwala inwestorowi spojrzeç optymistycznie na sprzeda pozosta ych lokali. Dane charakterystyczne inwestycji: powierzchnia dzia ki: m 2, kubatura budynku: m 3, PUM: m 2 (189 mieszkaƒ), powierzchnia przeznaczona na us ugi: 140,5 m 2, powierzchnia gara u: m 2 (2 kondygnacje podziemne). Zadanie, jakie zosta o powierzone PROCHE- MOWI, realizowa zespó w sk adzie: kierownik projektu: Piotr Wowkonowicz, koordynator projektu: Julian Majewski, inspektorzy nadzoru: Tomasz Szyller, Andrzej Szymaƒski, Wojciech Przybyszewski oraz Stanis aw Stachowicz. 6

9 WYDARZENIA Nowa sterownia dla Grupy LOTOS S.A. w Gdaƒsku W okresie kwiecieƒ lipiec 2008 r. PROCHEM S.A. opracowa dokumentacj projektowà na Przeniesienie sterowania instalacjami produkcyjnymi z budynku Centralnej Sterowni do budynku Hydrokrakingu na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdaƒsku. W WiadomoÊciach Nr 70 opisa em szczegó owo zakres inwestycyjny i problematyk wykonanych prac projektowych. tekst i foto: Cezary Gàsiorowski Chcia bym jedynie przypomnieç, e zakres projektowy PROCHEM S.A. obejmowa : podziemny kana kablowy o d ugoêci by a przy zachowaniu ciàg oêci pracy instalacji produkcyjnych. W kwietniu br. podczas postoju remontowego na terenie wizualizacja: Jakub Baczyƒski ok. 500 m mi dzy budynkami sterowni, po àczenia kablami Êwiat owodowymi i miedzianymi mi dzy istniejàcymi systemami sterowania w Centralnej Sterowni a sterownià w budynku Zak adu Hydrokrakingu, przeniesienie z Centralnej Sterowni do Sterowni Hydrokrakingu stanowisk operatorów oraz pulpitowych elementów obs ugowych systemów ESD-PLC i uk adów elektrycznych, przeniesienie i rozbudow systemu sygnalizacji po aru, nowy system nag oênienia instalacji produkcyjnych, rozbudow dyspozytorskiej sieci telefonicznej, przeniesienie systemu àcznoêci radiowej, zmian aran acji pomieszczenia Sterowni Hydrokrakingu open space z podzia- em przestrzeni ekranami systemowymi, modernizacj instalacji wentylacji i klimatyzacji dla sterowni. Wi kszoêç prac realizacyjnych prowadzona Grupy LOTOS S.A. w Gdaƒsku zakoƒczono wszystkie prace wykonawcze i uruchomie- nia zwiàzane z realizacjà projektu, a zaprojektowane rozwiàzania funkcjonujà bez zastrze eƒ, co oznacza sukces tego pionierskiego przedsi wzi cia. W liêcie referencyjnym Inwestor podkreêli zadowolenie ze wspó pracy z PROCHE- MEM jako solidnym i rzetelnym partnerem. Na zdj ciach mo na zobaczyç efekt pracy naszych projektantów i porównaç z wizualizacjà. Dzi kuj bardzo za wspó prac ca emu zespo owi projektantów w sk adzie: Lech Winnicki, Marek Bartkiewicz, Henryk Wojtecki, Jerzy Marsza ek, Ewa Kukliƒska Radomska, Witold GabryÊ, Iza uszczyƒska, Krzysztof Piekarniak i Kazimierz Stefaniak. Kierownikiem projektu by Cezary Gàsiorowski. 7

10 WYDARZENIA In ynierskie Targi Pracy na PW oraz SGGW Politechnika Warszawska W dniach marca 2009 r. w Gmachu G ównym Politechniki Warszawskiej odby y si po raz kolejny, cieszàce si du à popularnoêcià In ynierskie Targi Pracy. Podobnie jak w zesz ym roku, studenci i absolwenci mieli okazj zapoznaç si z aktualnà ofertà rekrutacyjnà firm, w tym równie PROCHEMU. tekst: Teresa Wygryzowska foto: Magda Czekaj Organizatorem In ynierskich Targów Pracy jest Stowarzyszenie Studentów BEST. Impreza nale y do najwi kszego i najbardziej presti owego projektu stowarzyszenia. Ju od 16 lat targi sà sta à pozycjà w kalendarzu studentów i absolwentów uczelni. Dwa dni, ponad 70 firm, blisko studentów. In ynierskie Targi Pracy to przede wszystkim szansa na zdobycie praktyki lub pracy w renomowanej firmie, ale równie okazja zweryfikowania swoich mo liwoêci i umiej tnoêci z wymaganiami obecnego rynku pracy. Stoiska firmowe reprezentowa y ró ne bran e - poczàwszy od telekomunikacji, energetyki, poprzez budownictwo, chemi, a po konsulting i bankowoêç. Studenci mieli znakomità mo liwoêç zapoznania si ze specyfikà najbardziej znaczàcych na rynku firm, a tak e uzyskania informacji na temat aktualnych procesów rekrutacyjnych i mo liwoêci rozwoju zawodowego. Targi stanowià dla studentów równie niezastàpionà szans na podj cie pierwszych form wspó pracy zawodowej z potencjalnym pracodawcà - w formie programu stypendialnego, sta u, szkoleƒ. Stoisko PROCHEMU odwiedzi o bardzo du o studentów, jak i absolwentów ró nych wydzia ów Politechniki Warszawskiej. ZebraliÊmy wiele zg oszeƒ na praktyki i do pracy. W miar naszych mo liwoêci, ju wkrótce aplikujàcy o odbycie praktyki b dà mogli zapoznaç si ze specyfikà pracy projektowej w nowoczesnej firmie in ynierskiej. Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego 29 maja br. mia y miejsce równie pierwsze In ynierskie Targi Pracy organizowane przez Wydzia In ynierii i Kszta towania Ârodowiska SGGW. tekst i foto: Magda Czekaj Impreza odby a si pod honorowym patronatem Mazowieckiej Okr gowej Izby In ynierów Budownictwa. Studenci SGGW mieli mo liwoêç po raz pierwszy zapoznaç si z firmà PROCHEM S.A., jej dzia alnoêcià, inwestycjami, a tak e mo liwoêciami podj cia wspó pracy zawodowej. Mamy nadziej, e wzorem innych uczelni technicznych, targi stanà si przedsi wzi ciem cyklicznym, dajàcym coraz szerszemu gronu studentów SGGW szanse zapoznania si z rynkiem firm in ynierskich. 8

11 WYDARZENIA Konferencja Izby Projektowania Budowlanego W dniach 4-5 czerwca 2009 r. w Józefowie k/warszawy odby a si XII Konferencja Programowa Izby Projektowania Budowlanego, skierowana do gremiów kierowniczych w instytucjach samorzàdowych, inwestorów oraz firm projektowych i wykonawczych. tekst: Teresa Wygryzowska foto: Pawe Baldwin Ârodowisko projektantów budownictwa, skupione w Izbie Projektowania Budowlanego, ju od ponad 10 lat organizuje konferencje dot. najwa niejszych problemów przygotowania inwestycji budowlanych. Tegoroczna konferencja poêwi cona by a sytuacji gospodarczej kraju i jej wp ywie na budownictwo. Prelegenci przedstawili referaty dotyczàce m.in. zmian w regulacjach prawnych procesu inwestycyjnego, inwestowania na tle mi dzynarodowego kryzysu, wykorzystania Êrodków UE na rozbudow infrastruktury drogowej i kolejowej, konsekwencji ograniczenia kredytowania przez banki, a tak e warunków realizacji budownictwa mieszkaniowego. W czasie trwania konferencji nastàpi o rozstrzygni cie konkursu Projektant Roku 2008, organizowanego przez Izb Projektowania Budowlanego. WÊród laureatów znalaz o si dwoje pracowników Dariusz Ka u yƒski oraz Krzysztof Marczewski. W czasie trwania konferencji odby a si równie mi a uroczystoêç wr czenia odznaczeƒ resortowych Zas u ony dla Budownictwa dla grupy pracowników firm nale àcych do Izby Projektowania Budowlanego. WÊród odznaczonych znaleêli si równie pracownicy PROCHEMU: Jaros aw Walczak, Pawe Lewicki oraz Jaros aw Walas. Serdecznie gratulujemy naszym Kolegom i yczymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej. 9

12 WYDARZENIA PROin ynier III - podsumowanie kampanii Dlaczego uczelnia techniczna? Predyspozycje, zainteresowania i presti zawodu in yniera to najcz Êciej wskazywane przez studentów powody wyboru uczelni technicznej. Niemal 75% respondentów decyzj o edukacji uniwersyteckiej podj o w szkole Êredniej, jednak wêród najm odszych studentów stosunkowo cz sto wskazywane by o równie gimnazjum. Takie wnioski wynikajà z III edycji ogólnopolskiego badania PROin ynier* organizowanego przez PROCHEM S.A. we wspó pracy ze stowarzyszeniem studentów BEST. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zdecydowana wi kszoêç studentów, a trzech na czterech, wyboru uczelni technicznej dokona o na ostatnim przed studiami etapie edukacji, tj. w szkole Êredniej. Co ciekawe, ponad 13% respondentów wskaza o na gimnazjum, a 7,7% na szko podstawowà, oznacza to, e co piàty student uczelni technicznej przed ukoƒczeniem 16 roku ycia planowa podj cie edukacji w tym kierunku. Analiza odpowiedzi z uwzgl dnieniem roku studiów pokaza a, e im m odsze osoby, tym wczeêniej zdecydowa y, jaki zawód chcà w przysz oêci wykonywaç. Gimnazjum wskaza o po oko o 22% studentów I i II roku studiów, na IV roku by o to zaledwie 10 osób na 100, natomiast na V roku ani jedna. Odwrotnie wyglàda sytuacja w przypadku szko y Êredniej, na którà wskaza o niemal 90% studentów ostatniego roku i tylko 65% pierwszego roku. Takie roz o enie odpowiedzi respondentów spowodowane jest prawdopodobnie zmia nà systemu edukacji w Polsce, najstarsi spoêród respondentów nie ucz szczali do gimnazjum, najm odsi natomiast ju w gimnazjum mieli mo liwoêç wybrania klas profilowanych np. pod kàtem dalszej nauki na uczelni technicznej. Zainteresowania i predyspozycje na czele III edycja kampanii PROin ynier pokaza a, z jakich powodów m odzi ludzie zdecydowali si podjàç studia na uczelni technicznej. Najcz Êciej wskazywanà przez respondentów odpowiedzià by o upodobanie do przedmiotów Êcis ych (prawie 73%), na kolejnej pozycji znalaz o si zainteresowanie szeroko poj tà nowoczesnà technikà (53%), trzecim najcz Êciej wskazywanym motywem by presti zawodu in yniera (ponad 44%). Co ciekawe, perspektywa wysokich zarobków jest istotna dla ponad 22% studentów I roku, natomiast Kiedy podjà eê decyzj o wyborze uczelni technicznej w szkole Êredniej w gimnazjum w szkole podstawowej w trakcie innych studiów wêród tegorocznych absolwentów by o tylko 13% takich wskazaƒ. Zaledwie co dziesiàty student wybra uczelni pod wp ywem zawodu obojga lub jednego z rodziców. Uczelnia przygotowuje do zawodu? Z ankiety PROin ynier wynika, e zdaniem 3/4 studentów ich uczelnia daje praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie, przy czym zaledwie 17% jest o tym w pe ni przekonanych i wybra o odpowiedê zdecydowanie tak. Ponad 20% respondentów uwa a, e ich uczelnia nie daje odpowied- 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nie pami tam tekst: FineArt Communications niego przygotowania do zawodu. Firmy zatrudniajàce in ynierów majà mo liwoêç wsparcia uczelni technicznych w przygotowaniu m odych ludzi do praktycznego wykonywania przysz ego zawodu. PROCHEM, na przyk ad, umo liwia studentom udzia w praktykach zawodowych, a w zesz ym roku dodatkowo zorganizowa specjalne warsztaty, dzi ki którym studenci poznali nowoczesne narz dzia do projektowania 3D. Wspó praca pomi dzy firmà a uczelnià wià e si z obopólnymi korzyêciami: studenci majà szans wykorzystania w praktyce merytorycznej wiedzy jeszcze w czasie nauki, firma natomiast poznaje przysz ych absolwentów, dzi ki czemu ma póêniej u atwionà rekrutacj komentuje Marek Kiersznicki, wiceprezes zarzàdu, dyrektor do spraw sprzeda y i marketingu w PROCHEM SA. Byç in ynierem w Polsce Zdecydowana wi kszoêç przysz ych in ynierów preferuje prac w kraju, dodatkowo widaç pozytywny trend w liczbie osób, które sà zdecydowane pracowaç w Polsce. Spad a liczba osób, które wola yby pracowaç w kraju, jednak nie wykluczajà mo liwoêci wyjazdu na pewien czas do pracy za granic w pierwszej edycji badania PROin ynier takà opcj rozwa a a ponad po owa respondentów, w ostatniej odsetek takich osób zmala do 42%. Obecnie ponad 40% osób zadeklarowa o ch ç podj cia pracy w Polsce, w zesz ym roku takà odpowiedê zaznaczy co trzeci respondent, natomiast 2 lata temu zaledwie 25%. Zdecydowanie spad te odsetek studentów, którzy chcieliby wyjechaç z Polski na sta e w pierwszej edycji wyniós ponad 4%, w tym roku natomiast takà odpowiedê wskaza a zaledwie 1 na 100 osób. Ocena przygotowania do zawodu podczas studiów zdecydowanie tak, raczej tak zdecydowanie nie, raczej nie I rok II rok III rok IV rok V rok dokoƒczenie na str

13 WYDARZENIA PROin ynier III - podsumowanie kampanii 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% chcia bym w Polsce, ale mo e wyjad na pewien czas Gdzie chcia byê pracowaç? chc pracowaç w Polsce Najwa niejszym wskazanym przez oko o 60% respondentów czynnikiem, który móg by sk oniç ich do wyjazdu do pracy za granic by oby niskie wynagrodzenie za prac w kraju. Liczba takich odpowiedzi zmniejszy a si jednak o ponad 10 punktów procentowych wzgl dem poprzedniej edycji, co mo e oznaczaç popraw oceny wynagrodzeƒ w kraju przez studentów uczelni technicznych. Po owa studentów wskaza a na brak perspektyw rozwoju zawodowego, co piàty student zdecydowa by si na wyjazd ze wzgl du na sytuacj gospodarczà w kraju. chcia bym za granicà, ale nie na sta e chc wyjechaç z Polski na sta e Za co cenimy pracodawców? Studenci pi ciu najwi kszych uczelni technicznych w Polsce ju po raz trzeci wskazali, co b dzie dla nich najwa niejsze przy wyborze potencjalnego pracodawcy. W tegorocznej edycji kolejnoêç odpowiedzi by a niemal identyczna co w poprzedniej na pierwszym miejscu znalaz a si wysokoêç wynagrodzenia, w pierwszej trójce wymieniano równie mo liwoêç rozwoju osobistego i zawodowego (czyli bezp atne lub cz Êciowo dofinansowane szkolenia, studia podyplomowe, itp.) oraz bran, w której dzia a firma. Oznacza to, e studenci chcà pracowaç w wyuczonym zawodzie i chcieliby znaleêç miejsce pracy, w którym b dà mogli nie tylko wykorzystywaç swojà wiedz, ale te jà poszerzaç. Zmienna sytuacja na rynku pracy w Polsce dokoƒczenie ze str. 10 jak równie za granicà, w du ym stopniu zweryfikowa a plany emigracyjne przysz ych in ynierów. Wzrost liczby studentów zdecydowanych na podj cie zatrudnienia w kraju mo e wynikaç mi dzy innymi z coraz lepszej oceny polskich pracodawców. Rosnàca poda m odych, wykszta conych osób rozpoczynajàcych karier zawodowà jest bardzo dobrà informacjà dla firm znalezienie pracowników powinno byç teraz atwiejsze komentuje Marek Kiersznicki, wiceprezes zarzàdu, dyrektor ds. sprzeda y i marketingu w PROCHEM SA. *Informacja o badaniu Ankieta by a dost pna na stronie mi dzy 3 listopada a 10 grudnia 2008 roku. Odpowiedzia o na nià 1898 osób. WÊród nich znalaz o si 523 kobiet i 1375 m czyzn; 987 respondentów studiuje na Politechnice Warszawskiej, 334 na AGH, 302 na Politechnice Gdaƒskiej, 154 na Politechnice Âlàskiej, a 121 na Politechnice ódzkiej. 477 z nich to studenci czwartego roku, 432 trzeciego, 389 piàtego, 373 drugiego i 227 pierwszego. W trybie dziennym studiuje 1833 z nich, zaocznym 51, wieczorowym 12, a eksternistycznie uczà si 2 osoby. HISTORIA H I S T O R I A Z historii firmy (55) Pami ci in. Wac awa Orzechowskiego W dniu 18 kwietnia br. zmar w wieku 87 lat in. Wac aw Orzechowski. W PROCHEMIE pracowa ponad 18 lat, od 1972 do 1990 roku. By to w Jego yciu najd u szy okres pracy tekst i foto: Stanis aw Srokowski w jednej firmie i na pewno satysfakcjonujàce zakoƒczenie ca ego ycia zawodowego. Wacek rozpoczà prac w PROCHEMIE w wa nym dla firmy okresie, gdy przekszta caliêmy si z biura projektowego w firm in ynierskà, mogàcà w pe nym zakresie sprawowaç funkcj realizatora inwestycji. W tym procesie zmian Wacek odegra powa nà rol mi dzy innymi zajmujàc kierownicze stanowiska na ówczesnych wa nych dla nas budowach: Wytwórni Syntetycznej Skóry Polkorfam w Pionkach i na budowie oczyszczalni Âcieków w Zak adach Chemicznych Duslo na S owacji. To w aênie dzi ki pracy takich ludzi jak Wacek zawdzi czamy to, e PROCHEM by zdolny przetrwaç najtrudniejszy okres zmian ustrojowych, e istnieje do dziê i jest powa nym uczestnikiem rynku us ug budowlanych. Wacek by zawsze w pe ni oddany firmie, oddany pracy zawodowej, w którà wk ada du o w asnej inicjatywy. By solidny i obowiàzkowy. A przy tym by wspania ym cz owiekiem, duszà towarzystwa, przyjacielem. I takim pozostanie w historii naszej firmy i w pami ci osób, wêród których pracowa. In. Wac awa Orzechowskiego po egnaliêmy na Cmentarzu Bródnowskim w dniu 24 kwietnia 2009 roku. 11

14 GIE DA I FINANSE G I E D A I F I N A N S E WYNIKI FINANSOWE Rok 2008 (wyniki koƒcowe po audycie firmy audytorskiej Misters Audytor Sp. z o.o.) Wybrane dane finansowe (w tys. z ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITA OWA PROCHEM S.A. Rok 2008 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2007 I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów II. Zysk (strata) brutto na sprzeda y III. Zysk (strata) z dzia alnoêci operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto w tym przypisany Jednostce Dominujàcej VI. Aktywa razem VII. Kapita w asny, ogó em: w tym kapita w asny Jednostki Dominujàcej VIII. Zysk (strata) na jednà akcj zwyk à (w z ) 0,52 1,75 3,26 3,17 IX. WartoÊç ksi gowa na jednà akcj (w z ) 17,04 17,26 26,42 23,99 W okresie I kwarta u br. Spó ka uzyska a przychody ogó em w wysokoêci 48 mln z. Przychody z podstawowej dzia alnoêci, tj. ze sprzeda y us ug, stanowià 93% ca kowitych przychodów i sà one o ponad 28% ni sze od osiàgni tych w I kw roku. Przyczyn zmniejszenia przychodów, jak równie braku dodatniego wyniku na dzia alnoêci operacyjnej, nale y niewàtpliwie szukaç w za amaniu rynku, spowodowanym kryzysem finansowym. Zysk netto zosta osiàgni ty dzi ki wysokim przychodom finansowym, na które sk ada y si dodatnie ró nice kursowe oraz naliczone odsetki od udzielonych po yczek. Wskaêniki zyskownoêci i p ynnoêci - stopa zysku na sprzeda y - 0,6% - stopa zysku brutto 1,8% - stopa zysku netto 1,1% - p ynnoêç bie àca 1,2 Przychody ogó em Grupy Kapita owej PROCHEM S.A. w okresie I kwarta u 2009 roku wynios y 66 mln z, a rentownoêç netto 1,0%. Zysk netto Grupy jest o 82% ni szy od zanotowanego w I kwartale 2008 r. I kwarta 2009 rok Wybrane dane finansowe (w tys. z ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITA OWA PROCHEM S.A. I kwarta 2009 I kwarta 2008 I kwarta 2009 I kwarta 2009 I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów II. Zysk (strata) brutto na sprzeda y III. Zysk (strata) z dzia alnoêci operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominujàcej VI. Aktywa razem VII. Kapita w asny, ogó em: w tym kapita w asny Jednostki Dominujàcej VIII. Zysk (strata) na jednà akcj zwyk à (w z ) 0,13 0,59 0,17 0,94 IX. WartoÊç ksi gowa na jednà akcj (w z ) 17,19 17,86 26,58 24,87 12

15 GIE DA I FINANSE G I E D A I F I N A N S E NA PARKIECIE Zmiany indeksu spó ek budowlanych oraz WIG-u w okresie tekst: Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak 90000,00 WIG 80000,00 WIG - Budownictwo 70000, , , , , , ,00 0, Wykres przy za o eniu, e na r. WIG i Indeks Spó ek Budowlanych mia y jednakowà wartoêç Zmiany ceny PROCHEMU i WIG-u w okresie Kurs ( PLN ) WOLUMEN 3,500 3,000 PROCHEM WIG ,500 2,000 1,500 1, Wolumen ( tys. PLN ) W ostatnim kwartale na warszawskiej gie dzie nastàpi o wyhamowanie spadków. Zarówno kurs akcji PROCHEMU, jak i wartoêci indeksów gie dowych, powoli, ale systematycznie, zacz y odrabiaç straty poniesione w okresie od wrzeênia 2008 roku. Wykres przy za o eniu, e na r. PROCHEM i WIG mia y jednakowà wartoêç TQ T Q Audyty systemu jakoêci ISO i AQAP W dniach 30 i 31 marca 2009 roku odby si audyt zewn trzny w nadzorze System Zarzàdzania JakoÊcià (SZJ) PROCHEMU w zakresie wymagaƒ PN-EN ISO 9001:2001 oraz AQAP 2110:2006 przeprowadzony przez Zak ad Systemów JakoÊci i Zarzàdzania. Audyt przebieg pomyêlnie. Audytor nie stwierdzi niezgodnoêci i potwierdzi spe nienie wymagaƒ obu norm podkreêlajàc jako mocne strony SZJ: przeglàd zarzàdzania, analiz danych, zasady szacowania ryzyka, projektowanie (przeglàd, weryfikacj, zatwierdzenia), komunikacj wewn trznà oraz szkolenia. Jako obszary tekst: Marek Tarka do doskonalenia wskaza specyficzne dla AQAP (w szczególnoêci dla wojska) dokumentowanie oceny nieuszkadzalnoêci i obs ugiwalnoêci oraz kryteria dotyczàce zasad sporzàdzania planów jakoêci (realizacji przedsi wzi ç). W przysz ym roku czeka nas trudniejsze zadanie poniewa w dniu 19 kwietnia 2010 roku koƒczy si wa noêç uzyskanego przez PROCHEM czteroletniego certyfikatu. Musimy zatem przygotowaç si do audytu recertyfikujàcego oraz dostosowaç System JakoÊci do nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:2009. Wydanie to nie wprowadza du ych zmian i w naszym przypadku konieczne b dzie przede wszystkim dostosowanie do nowego wydania tej normy Ksi gi JakoÊci. W nawiàzaniu do informacji (z poprzedniego wydania WiadomoÊci nr 72) na temat przeszkolenia grupy nowych audytorów wewn trznych, zaobserwowa em, e w àczyli si oni aktywnie do prowadzonych audytów wewn trznych i ciàg ego procesu ich doskonalenia. 13

16 AKTUALNOÂCI A K T U A L N O Â C I Informacje Zarzàdu W dniu 2 marca 2009 roku spó ka otrzyma a podpisanà umow z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. Przedmiotem umowy jest pe nienie funkcji animatora emitenta na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie przez ww. Dom Maklerski na rzecz PROCHEM S.A. Umowa b dzie obowiàzywaç od 9 marca 2009 roku Rada Nadzorcza i Zarzàd Spó ki PROCHEM S.A. zamierzajà zarekomendowaç Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROCHEM S.A. wyp at dywidendy w wysokoêci z, to jest 0,13 z na jednà akcj. Proponowany dzieƒ ustalenia prawa do dywidendy r. Proponowany dzieƒ wyp aty dywidendy r. Powy sza propozycja b dzie niezmieniona, jeêli jednostkowy zysk netto spó ki za 2008 rok po audycie nie b dzie ró ni si od wy niku podanego przez spó k w raporcie kwartalnym wi cej ni o 10% XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. odb dzie si 6 czerwca 2009 roku. Obrady rozpocznà si o godzinie 9 00 w sali konferencyjnej siedziby spó ki, na parterze w budynku IRYDION. Imienne Êwiadectwa depozytowe lub zaêwiadczenia o z o eniu akcji do depozytu nale y sk adaç w siedzibie spó ki do 29 maja 2009 roku do godz Porzàdek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczàcego Zgromadzenia. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawid owoêci zwo ania XXVII WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. i jego zdolnoêci do podejmowania uchwa. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarzàdu z dzia alnoêci spó ki oraz sprawozdania finansowego spó ki za rok Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok Podj cie uchwa w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania z dzia alnoêci spó ki (uchwa a Nr 1), zatwierdzenia sprawozdania finansowego spó ki PROCHEM S.A. za rok 2008 (uchwa a Nr 2), udzielenie Zarzàdowi PROCHEM S.A. absolutorium z wykonania jego obowiàzków (uchwa a Nr 3), udzielenia Radzie Nadzorczej PRO- CHEM S.A. absolutorium z wykonywania jej obowiàzków (uchwa a Nr 4), podzia u zysku za rok 2008 (uchwa a Nr 5), 8. Przedstawienie zmian do statutu PRO- CHEM S.A. 9. Podj cie uchwa w sprawach: zmian do statutu (uchwa a Nr 6), przyj cia tekstu jednolitego statutu PROCHEM S.A. (uchwa a Nr 7). 10. Przyj cie uchwa y o zmianie REGULA- MINU RADY NADZORCZEJ PROCHEM S.A. (uchwa a Nr 8). 11. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spó ki PRO- CHEM S.A. za rok Podj cie uchwa y zatwierdzajàcej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spó ki PROCHEM S.A. za rok 2008 (uchwa a Nr 9). 13. Zamkni cie posiedzenia Rada Nadzorcza PRO- CHEM S.A. zdecydowa a o wyborze audytora PROCHEM S.A. na rok Wybrana zosta a firma MISTERS AUDYTOR Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, ul. St piƒska 22/30 posiadajàca nast pujàce uprawnienia: wpis do KRS pod Nr , wpis w Krajowej Izbie Bieg ych Rewidentów w Warszawie Nr 63. Wyboru firmy dokona a Rada Nadzorcza zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami i normami zawodowymi. MISTERS AUDYTOR Sp. z o.o. jest audytorem PROCHEM S.A. od 2005 roku. Umowa b dzie zawarta na okres jednego roku. AKTUALNOÂCI A K T U A L N O Â C I Grupa Kapita owa PROCHEM S.A. Jubileusz 60-lecia Elektromonta u Kraków 60-lecia. UroczystoÊci rozpocz y si Mszà Âw. w Bazylice Mariackiej. Ca oêç imprezy zwiàzanej z Jubileuszem odby a si w Teatrze im. Juliusza S owackiego. foto: Elektromonta Kraków W cz Êci oficjalnej zaprezentowana zosta a 60-letnia historia i wa niejsze wydarzenia z dzia alnoêci firmy, a nast pnie wieloletni pracownicy zostali uhonorowani pamiàtkowymi medalami. G ównym punktem cz Êci rozrywkowej uroczystoêci by spektakl w re yserii Krzysztofa Jasiƒskiego, pt. Zakochany Pary. W dniu 13 maja br. firma Elektromonta Kraków S.A. (nale àca do Grupy Kapita owej PROCHEM) obchodzi a jubileusz Dyrekcji oraz wszystkim pracownikom zaprzyjaênionej firmy Elektromonta Kraków S.A. yczymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy, a tak e wszelkiej pomyêlnoêci w yciu osobistym. 14

17 Z YCIA FIRMY Z YCIA FIRMY Siatkarskie Fair Play Idea by graç uczciwie i traktowaç przeciwnika z nale nym mu szacunkiem jest jednym z pi kniejszych elementów, jaki mo na znaleêç w ka dym sporcie. Tak naprawd to sport da poczàtek tak cz sto dziê u ywanemu poj ciu fair play. Czysta gra pozostaje kluczowym elementem wszystkich zmagaƒ sportowych tak jak to mia o miejsce od zawsze. Wi kszoêç obserwatorów jest zdania, e jedynie uczciwie rozegrany mecz jest wart oglàdania (fragment definicji fair play proponowanej przez UEFA). tekst: Jaros aw Kacperek foto: Patryk Wo oszka W siatkarskiej dru ynie PROCHEM S.A. ostatnimi czasy pró no szukaç sukcesów. Pomimo ogromnych staraƒ, woli walki oraz w o onego wysi ku efekty koƒcowe nie nastrajajà optymizmem. Ka dy z dotychczasowych przeciwników by w zasi gu, lecz do wygranej przewa nie brakowa o szcz Êcia. Miniony sezon I Ligi Let s Go (o którego poczàtku pisaliêmy w WiadomoÊciach nr 71) zakoƒczyliêmy ostatecznie na 9 miejscu. Cieszyç mog a jedynie postawa zawodników naszej dru yny, z których a dwóch by o nominowanych do indywidualnych nagród, przyznanych na podstawie statystyk prowadzonych przez s dziów. I tak oto nominowani zostali: Patryk Wo oszka w kategorii zagrywka, oraz Maciej J drzejewski w kategorii atak. Niestety nie zdo ali poprawiç statystyk w ostatnim meczu, przez co stracili szanse na nagrody. Jednak e, jakie by o nasze zdziwienie, gdy podczas oficjalnej gali rozdania nagród, która to odby a si w dniu 17 kwietnia 2009 r. w klubie Mirage, dru yna PROCHEM zosta a uhonorowana specjalnà nagrodà s dziowskà za postaw Fair Play na boisku. Nale y nadmieniç, e tytu ten otrzymaliêmy jako jedyna dru yna spoêród wszystkich zespo ów bioràcych udzia w siatkarskich rozgrywkach Let s Go àcznie oko o 30 dru yn. Jest to dla nas wielki zaszczyt, jednoczeênie motywujàcy nas do dalszego trwania w postawie uczciwego wspó zawodnictwa, pomimo, e sytua- cja na boisku nie zawsze ku temu sprzyja. Po zakoƒczeniu sezonu pad o wiele pytaƒ dotyczàcych dalszej przysz oêci dru yny. Brak sukcesów punktowych oraz zasadniczy brak awki rezerwowych by y najpowa niejszym problemem. PostanowiliÊmy jednak spróbowaç jeszcze powalczyç w I lidze. Niestety z a passa nas nadal nie opuszcza. Wizja sukcesu z meczu na mecz coraz bardziej blednie, choç atwo zwyci stwa nie oddajemy. Z perspektywy czasu te dotychczasowe pi ç sezonów, w których braliêmy udzia pozwoli y nam na rozwini cie swoich w asnych umiej tnoêci oraz na stworzenie dobrze u o onego zespo u. Zdarzajà si niewielkie potkni cia, lecz Êwiadczà one o tym, e PROCHEM, jako dru yna siatkarska, jeszcze si rozwija, jeszcze si uczy. I ta nauka jest dla nas najcenniejszà nagrodà. Cenniejszà ni puchary, cenniejszà ni medale. Na medale przyjdzie jeszcze czas. 3 marca 2009 roku w wieku 60 lat zmar a Barbara Bogdaƒska - Mistewicz specjalista ds. ekonomicznych. Absolwentka Technikum Ekonomicznego, prac w PROCHEMIE rozpocz a w 1972 roku w administracji, poczàtkowo jako referent ekonomiczny, a nast pnie jako specjalista ds. ekonomicznych. W latach pracowa a na budowie eksportowej PROCHEMU w Sali na S owacji. Na emerytur przesz a w 2003 roku po 31 latach pracy w PROCHEMIE. Pogrzeb naszej Kole anki odby si 9 marca 2009 roku. Rodzinie zmar ej sk adamy serdeczne wyrazy wspó czucia. 15

18 Z YCIA FIRMY Z YCIA FIRMY Âluby Justyna Wieliczko i Arkadiusz Retkiewicz Dnia 23 maja 2009r. w koêciele pod wezwaniem NajÊwi tszego Serca Pana Âluby Jezusa w Olsztynie, w zwiàzek ma eƒski wstàpi nasz kolega Arkadiusz Retkiewicz oraz Justyna Wieliczko. Dnia 6 czerwca 2009 r. w Parafii Archikatedralnej Âw. Stanis awa Kostki w odzi, w zwiàzek ma eƒski wstàpi nasz kolega Szymon Kulczycki i Agnieszka Kowalska. Âluby Agnieszka Kowalska i Szymon Kulczycki Nowo eƒcom sk adamy serdeczne gratulacje, yczymy spe nienia marzeƒ oraz wszystkiego co najlepsze na nowej drodze ycia! Odznaczenia z okazji 75-lecia PZITB Tegoroczna wiosna by a dla nas wyjàtkowo udana pod wzgl dem nagród i wyró nieƒ. 30 maja br. odby y si uroczyste obchody 75-lecia dzia alnoêci Oddzia u Warszawskiego Polskiego Zwiàzku In ynierów i Techników Budownictwa. Na uroczystej gali w Domu Technika NOT w Warszawie wr czono odznaczenia honorowe i medale okolicznoêciowe. tekst: Jaros aw Szczygielski foto: Edward Gutkowski WÊród nagrodzonych nie tylko nie zabrak o pracowników PROCHEM S.A., ale stanowili oni najliczniejszà grup. Uchwa à Zarzàdu G ównego PZITB Z ota Odznaka Honorowa zosta a nadana: Jerzemu Ganowiczowi, Krzysztofowi Marczewskiemu i Jaros awowi Szczygielskiemu, a Srebrnà Odznak Honorowà otrzymali: Izabela uszczyƒska i Marek Tusie - wicz. Z okazji jubileuszu 75- lecia przyznano równie Medale Pamiàtkowe. WÊród uhonorowanych tym szczególnym wyró nieniem nie zabrak o by ego Prezesa Stanis awa Srokowskiego. W gronie laureatów znaleêli si równie : Krzysztof Marczewski i Jaros aw Szczygielski. Jubileuszowe obchody uêwietni wyst p Królewskiej Orkiestry Symfonicznej. Cieszà tak liczne wyró nienia i nagrody dla naszych doêwiadczonych projektantów. Uhonorowanym przynoszà wiele radoêci i satysfakcji z dotychczasowej pracy zawodowej, a m odszym kole ankom i kolegom pokazujà, e warto iêç w ich Êlady. Serdeczne gratulacje dla wszystkich wyró nionych za ich osiàgni cia. Miejmy nadziej, e zdopingujà one m odzie do przebicia starszych kolegów, tym bardziej, e poprzeczka zosta a postawiona bardzo wysoko. 16

19 Galeria Irydion Galeria W marcu 2009 r. mieliêmy mo liwoêç zapoznaç si z grafikami autorstwa Henryka Drzewieckiego. Artysta urodzi si w 1951 r. w B dzinie, ukoƒczy Liceum Plastyczne w Katowicach, nast pnie w 1979 r. PWSP w Poznaniu (obecnie ASP) na Wydziale Architektury Wn trz i Wzornictwa Przemys owego. W 1980 r. otrzyma wyró nienie w konkursie na plakat olimpijski Moskwa 80. Laureat Nagrody Prezydenta Konina za rok Prowadzi Galeri Sztuki aênia w Koninie. Wystawy: BWA Konin, DESSA Kalisz, DT Centrum Konin, Kijów, Moskwa, Inowroc aw. Wystawy poplenerowe: Licheƒ 2005, 2006, 2007; Zakopane 2007; Âlesin 2007; Góra Âw. Anny; Tuchola; Bachorze; Bydgoszcz; Brdów, itd. tekst: Magda Czekaj, Teresa Wygryzowska foto: Magda Czekaj marzec 2009 Galeria kwiecieƒ 2009 W kwietniu 2009 r. w Galerii IRYDION zagoêci a wystawa zbiorowa malarstwa kilku artystów. MieliÊmy okazj zapoznaç si z pracami o bardzo zró nicowanej tematyce, poczàwszy od aktów po martwà natur i krajobrazy, nast pujàcych artystów: Ilona Ro nowicz, Joanna B Ê, A.Bojarski, Jerzy Rodziewicz, Z.Bereszka. 17

20 Galeria Irydion Galeria W maju mieliêmy okazj poznaç niezwyk y Êwiat twórczoêci Piotra Burgera. Piotr maj 2009 Burger ju od najm odszych lat odkrywa Êwiat kultury artystycznej i pi kno sztuki. Ukoƒczy Liceum Sztuk Plastycznych w Jaros awiu. W KroÊnie za o y pracowni plastycznà, prowadzi warsztaty reklamy. TwórczoÊç artysty to przejaw wielkiej fascynacji przedmiotowoêcià. Dzieci ce zainteresowanie starymi przedmiotami przerodzi y si w g ówny motyw twórczoêci artystycznej. Piotr Burger odnajduje wyjàtkowe przedmioty. Ich ciekawa forma, czy widoczne oznaki up ywu czasu stajà si dla artysty pretekstem do nadania im drugiego ycia. Ze starych zniszczonych, bezu ytecznych i martwych obiektów tworzy nowe formy - niepowtarzalne, tchnàce yciem. Takie dowartoêciowane przedmioty z nadanym im nowym charakterem przedstawione by y w Galerii Irydion. 18

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu Projekty uchwał Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. poniżej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 roku

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 roku Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 roku Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Vantage Development

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r.

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. 1 Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/112 LBY- 41004-2/08 Pan Wacław Derlicki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r. KSR-411402-4/08 I/08/003 Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo