Płatnikowi (Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie) oraz koszty dodatkowej wyceny, które zmuszony będzie ponieść Zamawiający.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płatnikowi (Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie) oraz koszty dodatkowej wyceny, które zmuszony będzie ponieść Zamawiający."

Transkrypt

1 Ogólne warunki umowy Część A 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny 61 działek oraz występowanie w charakterze biegłego w toku prowadzonych w trybie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (j. t. Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 ze zm.), postępowań administracyjnych mających na celu ustalenie wysokości odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa, w związku z faktem, iż zostały objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji kolejowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - załącznik nr Pracę, o której mowa w 1 należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz z późn. zm.) oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 2. Wszystkie dokumenty i materiały niezbędne do wykonania operatu Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie w szczególności: odpis z ksiąg wieczystych, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z ewidencji gruntów, kopie map zasadniczych i ewidencyjnych. Zamawiający wymaga bezwzględnie, aby przynajmniej jeden egzemplarz operatu wyceny danej działki zawierał oryginał aktualnego odpisu z ksiąg wieczystych (za aktualne uznaje się z daty nie wcześniejszej niż 30 dni od daty złożenia operatu). 3. Poza wymogami wynikającymi z ust. 1 i 2 operaty szacunkowe muszą zawierać także: protokół z oględzin nieruchomości stanowiących przedmiot zlecenia, wypis z rejestru gruntu, kopię map zasadniczych i ewidencyjnych, dokumenty niezbędne do ustalenia przeznaczenia nieruchomości. W szczególności protokoły z oględzin nieruchomości zabudowanych muszą być podpisane przez ich właścicieli oraz zawierać dokumentację fotograficzną Podstawą realizacji zamówienia będzie każdorazowo zlecenie szczegółowo określające jego przedmiot, zwane dalej Zleceniem, którego wzór stanowi - załącznik nr 2 do umowy. 2. Termin realizacji poszczególnych zleceń Zamawiający każdorazowo szczegółowo określi w poszczególnych zleceniach. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się po odbiór zlecenia w terminie 3 dni od daty telefonicznego lub pisemnego zawiadomienia. 4. Termin wykonania zamówienia rozpoczyna bieg z datą podpisania zlecenia lub po upływie terminu określonego w ust Okres realizacji zamówienia dla poszczególnych zleceń (wykonania operatów): do 30 dni od daty podpisania umowy. Zlecenia będą wystawiane przez Zamawiającego - jednorazowo w dniu podpisania umowy. Część A ogólne warunki umowy, znak sprawy: OA-XVI

2 2. Za wykonane pojedynczego zlecenia strony uznają dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w Zleceniu i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonanego operatu z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz innymi przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu operatu. 3. Termin zakończenia realizacji całości zamówienia jest to dzień zrealizowania wszystkich obowiązków wynikających z umowy Należność za wykonaną pracę określoną w 1 niniejszej umowy (zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w wyniku licytacji elektronicznej) wynosi łącznie z podatkiem VAT: wartość wszystkich działek w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości:.zł brutto. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia nie więcej jednak niż o 30 % jeżeli wykonana wycena operatów okaże się zbędna w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. 3. Koszt wyceny 1 działki dla celów realizacji umowy (dot. min. 7 ust. 3, 8 ust. 3, 10 ust. 4) wynosi: 1/61 wartości umowy brutto. 4. Faktury VAT będą wystawiane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, NIP zwany dalej Urzędem, 5. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w trzech egzemplarzach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 6. Protokół zdawczo odbiorczy zostanie sporządzony w terminie do 2 tygodni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu wykonanego zlecenia. 7. Należność za wykonanie określonego zlecenia, będzie płatna po jego wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego na podstawie przedłożonej faktury, wystawionej na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby urzędu, na konto podane przez Wykonawcę. 8. W przypadku, gdy Zamawiający będzie zgłaszał zastrzeżenia, co do prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych, a Wykonawca odmówi ich poprawy - twierdząc, iż zostały one sporządzone zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, przed sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego operaty te mogą zostać przekazane do oceny przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych. W sytuacji zakwestionowania prawidłowości ich sporządzenia, koszty uzyskania opinii dot. operatów szacunkowych będą obciążały Wykonawcę Wykonawca w toku prowadzonego postępowania administracyjnego występuje w charakterze biegłego. 2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności na żądanie Zamawiającego, organów administracji, sądów i innych uprawnionych podmiotów wykorzystujących operat szacunkowy w prowadzonym przez siebie postępowaniu, w wyznaczonym terminie do wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej lub ustnej oraz uczestniczenia w rozprawach administracyjnych. 3. Wykonawca wyraża zgodę na wydanie stronom postępowania administracyjnego poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii przedmiotu zamówienia. 4. W przypadku gdyby Wykonawca podlegał wyłączeniu z postępowania administracyjnego na podstaw art. 84 ust.2 k.p.a. zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia udziału w nim innego biegłego (wykonawca zastępczy). Część A ogólne warunki umowy, znak sprawy: OA-XVI str. 2 z 8

3 7 1. W przypadku konieczności potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy od daty jego wykonania, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia stosownej klauzuli. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego będzie dokonane w ciągu 14 dni od daty otrzymania zlecenia, bez dodatkowego wynagrodzenia. 2. W przypadku, gdy potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego nie będzie możliwe, w ciągu 36 miesięcy od daty sporządzenia poprzedniego operatu, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz gdy będzie zachodzić, w tym okresie, konieczność dalszego wykorzystania operatu Wykonawca sporządzi nowy operat szacunkowy. Ponowna wycena nieruchomości będzie dokonana w ciągu 14 dni od daty otrzymania zlecenia, bez dodatkowego wynagrodzenia. Takiej aktualizacji będzie podlegać nie więcej niż 25% zamawianych operatów szacunkowych przypadających na wykonawcę. 3. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz w 6, na Wykonawcę może zostać każdorazowo nałożona kara w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) albo Zamawiający zleci wykonanie ponownej wyceny innemu rzeczoznawcy majątkowemu. Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić wypłacone wynagrodzenie za przedmiotowy operat Płatnikowi (Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie) oraz koszty dodatkowej wyceny, które zmuszony będzie ponieść Zamawiający W razie stwierdzenia w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub przez inny uprawniony podmiot, że wykonany przez Wykonawcę operat nie może być wykorzystywany w celu, w którym był sporządzony, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić koszty sporządzonej przez uprawniony podmiot opinii w sytuacji, gdy koszty obciążałyby organ prowadzący postępowanie. 2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest na zlecenie Zamawiającego do wykonania nowego operatu szacunkowego z uwzględnieniem uwag i zaleceń ww. podmiotów dokonujących oceny operatów, koszty związane z wykonaniem nowego operatu szacunkowego zostaną poniesione przez Wykonawcę. Wykonanie ponownej wyceny nieruchomości może zostać także zlecone innemu rzeczoznawcy majątkowemu. O konieczności zlecenia innemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonania ponownej wyceny nieruchomości decyduje wyłącznie Zamawiający. 3. W przypadku zlecenia wykonania ponownej wyceny innemu rzeczoznawcy majątkowemu, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić wypłacone wynagrodzenie za przedmiotowy operat oraz koszty dodatkowej wyceny, które zmuszony będzie ponieść Zamawiający. 4. W przypadku zlecenia wykonania ponownej wyceny innemu rzeczoznawcy majątkowemu, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić wypłacone wynagrodzenie za przedmiotowy operat Płatnikowi (Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie) oraz koszty dodatkowej wyceny, które zmuszony będzie ponieść Zamawiający Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w trakcie jej obowiązywania, na skutek okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych), 2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych), Część A ogólne warunki umowy, znak sprawy: OA-XVI str. 3 z 8

4 3) za zwłokę w wykonaniu określonego operatu w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za dany operat za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia wskazanego w zleceniu, 4) jeżeli zwłoka w wykonaniu operatu szacunkowego przekroczy 10 dni Zamawiający może zlecić wykonanie operatu szacunkowego innemu rzeczoznawcy majątkowemu. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 zlecenie wystawione Wykonawcy w niewykonanej części, uważa się za nie udzielone. Koszty wykonania operatu przez innego rzeczoznawcę ponosi Wykonawca. 3. Kwota kary umownej może być potrącana przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 4. Z tytułu niewypełnienia obowiązku przedstawienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o którym mowa w 13 ust. 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia bądź zmniejszenia przedmiotu zamówienia o dodatkowe usługi (w ramach prawa opcji) nie więcej jednak niż o 30 % wartości najkorzystniejszej oferty. 2. Dodatkowe usługi uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. 3. Dodatkowe usługi obejmą: wykonanie operatów szacunkowych oraz uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych w odniesieniu do działek, które ilościowo wykraczają poza szacowaną przez Zamawiającego liczbę działek określoną w Załączniku nr 1 do umowy, a wykonanie, których okazało się niezbędne do celów realizacji przedmiotowych inwestycji. 4. Dodatkowe usługi realizowane będą po cenach wynikających z oferty (tj. koszt pojedynczej działki zostanie obliczony zgodnie z zasadami wskazanymi w 5 ust. 3). 5. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji dodatkowej usługi w ramach prawa opcji. 6. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż do dnia 15 grudnia 2015r. (po tej dacie prawo Zamawiającego wygaśnie). 7. Wykonawca po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 5 zobowiązuje się zrealizować zamówienie dodatkowe w ramach prawa opcji w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania informacji o dodatkowym zamówieniu. 8. Niewykorzystanie przez Zamawiającego uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 1. Dotychczasowy przebieg wykonywanych przez Wykonawcę prac nie gwarantuje terminowego bądź należytego ich wykonania. Wszystkie skutki związane z tym odstąpieniem obciążają Wykonawcę bez prawa jakiegokolwiek odszkodowania. 2. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach na podstawie art. 145 upzp). 12 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 1. W razie niemożności wykonania w terminie zlecenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy termin wykonania zlecenia może być przedłużony na wniosek Wykonawcy, Część A ogólne warunki umowy, znak sprawy: OA-XVI str. 4 z 8

5 który w sposób wiarygodny udokumentuje fakt zaistniałej przeszkody. Nowy termin wykonania ustala się aneksem do zlecenia. 2. W przypadku zmiany stawki VAT. 13 Zapisy 13 ust. 1 5 oraz 9 ust.4 będą miały zastosowanie tylko w przypadku występowania podwykonawcy w niniejszym zamówieniu 1. Zamówienie realizowane będzie z udziałem podwykonawców, tj Zakres podwykonawstwa obejmuje.. 3. Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy o zamówienie publiczne. 4. Termin zapłaty dla podwykonawcy nie będzie dłuższy niż 21 dni. 5. Przed wystawieniem faktury Zamawiającemu, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dowód uregulowania przez siebie należności dla podwykonawców (z załączonych dowodów musi jednoznacznie wynikać, że podwykonawca umówioną kwotę otrzymał, a także z jakiego tytułu zostało ono wypłacone) W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 2. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą stron. 15 Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Rzeszowie. 16 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma Zamawiający a dwa pozostaną u Wykonawcy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Część A ogólne warunki umowy, znak sprawy: OA-XVI str. 5 z 8

6 Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny 61 działek oraz występowanie w charakterze biegłego w toku prowadzonych w trybie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (j. t. Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 ze zm.), postępowań administracyjnych mających na celu ustalenie wysokości odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa, w związku z faktem, iż zostały objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji kolejowej pn.: Rozbudowa i przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1 Szlak Czarna Tarnowska Grabiny od km do km linii 91, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków Medyka Granica Państwa, na odcinku Tarnów Dębica w km w ramach Projektu: Modernizacja linii kolejowej E30/C- E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III obr. Grabiny, gm. Czarna 498/1, 643/5, 486/1, 637/3, 628/9, 561/1, 643/3, 645/7, 650/3, 660/3, 503/3, 647/3, 620/1, 620/2, 648/3, 649/3, 506/1, 652/3, 635/5, 577/1, 634/5, 504/5, 628/11, 632/1, 639/1, 630/1, 660/5, 579/5, 655/3, 505/5, 505/7, 487/1, 488/3, 517/5, 578/2, 579/7, 580/6, 631/3, 642/3, 646/3, 728, 502/3 obr. Golemki, gm. Czarna 562/1, 556/1, 553/1, 563/1, 573/1, 560/3, 549/2, 549/1 obr. Głowaczowa, gm. Czarna 972/1, 942/22, 942/20, 940/3, 939/1, 970, 942/18, 943/1, 974/10, 963/1, 941/3 Część A ogólne warunki umowy, znak sprawy: OA-XVI str. 6 z 8

7 Załącznik nr 2 do umowy... (pieczątka komórki organizacyjnej) Rzeszów, dnia r. Zlecenie na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oznaczonych jako działki nr:....położone w... Miejsce przekazania wykonanego przedmiotu zamówienia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Nieruchomości ul. Grunwaldzka Rzeszów Imię i nazwisko, numer telefonu osoby uprawnionej do kontaktowania się z Wykonawcą:... (podpis i pieczątka imienna Dyrektora komórki organizacyjnej) 1. Wyznaczona przez Zamawiającego data odbioru przedmiotu zamówienia:. 2. Data złożenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.. 3. Uwagi, co do terminu wykonania i przedmiotu zamówienia Część A ogólne warunki umowy, znak sprawy: OA-XVI str. 7 z 8

8 (podpis i pieczątka imienna (podpis i pieczęć imienna Wykonawcy)* Dyrektora komórki organizacyjnej) pkt 1-3 wypełnia pracownik komórki organizacyjnej wystawiającej druk zlecenia 4. Data zwrotu przedmiotu zamówienia do poprawy Termin na poprawienie przedmiotu zamówienia Data odbioru poprawionego przedmiotu zamówienia Uwagi, co do terminu wykonania i przedmiotu zamówienia (podpis i pieczątka imienna (podpis i pieczęć imienna Wykonawcy)* Dyrektora komórki organizacyjnej)* pkt 4-7 wypełnia pracownik komórki organizacyjnej wystawiającej druk zlecenia w przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia do poprawy * - tylko w sytuacji uwag, co do terminu lub wykonania przedmiotu zamówienia Część A ogólne warunki umowy, znak sprawy: OA-XVI str. 8 z 8

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.2.5.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.6.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... PREAMBUŁA

UMOWA nr... PREAMBUŁA UMOWA nr... Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo