ROLA KODEKSÓW ETYCZNYCH PUBLIC RELATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA KODEKSÓW ETYCZNYCH PUBLIC RELATIONS"

Transkrypt

1 Ks. dr Grzegorz Polok Katedra Nauk Humanistycznych Akademia Ekonomicza Katowice ROLA KODEKSÓW ETYCZNYCH PUBLIC RELATIONS Pragnąc ukazać znaczenie kodeksów etycznych Public Relations trzeba najpierw wyjaśnić, przynajmniej w zarysie czym, są kodeksy etyczne, jak jest ich struktura, treść oraz rodzaje Podjęcie tych działań pozwoli bowiem ukazać czym są kodeksy etyczne PR i jakie jest ich znaczenie w regulacji zachowań osób, firm, podejmujących działania z zakresu Public Relations. 1. Pojęcie kodeksów W odniesieniu do kodeksów etycznych przedsiębiorstw, firm, agencji PR można mówić o pewnym typie dokumentu zawierającego zasady, założenia, reguły zachowania i postępowania firm wobec otoczenia zewnętrznego oraz w stosunku do grup wewnętrznych 1. Można wskazać że, kodeksy etyczne są spisanym zespołem standardów działania, których przestrzegania firma wymaga od swojego kierownictwa i pracowników. Normy znajdujące się w kodeksach obowiązują wszystkich pracowników firmy niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska w hierarchii służbowej 2. Nie stanowią one dekalogu, którego wszystkie zasady są ponadczasowe i nienaruszalne. Podstawowe wartości i ogólne zasady w nich zawarte powinny pozostać niezmienne, zaś zasady bardziej szczegółowe muszą być aktualne i uaktualniane 3. Kodeksy firm i stowarzyszeń zawodowych mają na celu pomaganie pracownikom lub członkom w etycznym postępowaniu. Zawierają w związku z tym wskazania w jaki sposób ogólne moralne zasady stosują się do tego, czym firma bądź stowarzyszenie się zajmuje 4. Mają one charakter wyodrębnionych regulacji moralnych zachowań pracowników danej 1 Por. B. Kryk, Czy kodeks przedsiębiorstwa może stanowić rozwiązanie problemów firmy, w: Etyka biznesu w działaniu, pr. zb. pod red. W. Gasparski, J. Dietl, Warszawa 2001, ss Por. W. Gasparski i A Lewicka-Strzałecka i B. Rok i G. Szulcewski, Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, w: Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych inicjatywy, programy, kodeksy, pr. zb. pod red. W. Gasparski i A Lewicka-Strzałecka i B. Rok i G. Szulcewski, Warszawa s Por. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulcewski, Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, s Por. W. Gasparski, Programy etyczne firm i ich projektowanie, Warszawa 2001, s

2 agencji, organizacji czy stowarzyszenia lub stanowią część tzw. misji firmy, obejmującej sformułowanie celów strategicznych firmy, jej kulturę organizacyjną i standardy etyczne dotyczące zarówno menedżerów, jak i ogółu jej pracowników Budowa i treść kodeksów etycznych Mówiąc o budowie kodeksów można wskazać iż niektóre z nich posiadają część wstępną zawierającą podstawowe zasady, jakimi organizacja (firma, korporacja lub ich związek) kieruje się w swym postępowaniu. Składa się ona zazwyczaj z adresu podpisanego przez prezesa organizacji oraz preambuły 6. Preambuły jakimi opatrzone się dane kodeksy stanowią wyznanie wiary zwane czasem filozofią firmy. We wstępie kodeksów może być ponadto zamieszczona misja, wizja i cele organizacji oraz jej podstawowe wartości 7. Misja firmy (organizacji) jest najbardziej ogólnym celem jej funkcjonowania. Powinna mieć charakter wizjonerski, czyli wybiegający daleko w przyszłość, może zawierać deklarację podstawowych wartości organizacji, w szczególności określać stosunek do interesariuszy 8. Poza wstępami czy przedmowami kodeksy dzieli się na rozdziały, podrozdziały, które poświęca się poszczególnym zagadnieniom bądź uporządkowane są kodeksy stosownie do rodzajów interesariuszy, czy też zbudowane są według struktury mieszanej 9. Kodeksy w swojej zawartości treściowej mogą być ogólne bądź szczegółowe. Czasami formułują ogólnie podstawowe dążenia przedsiębiorstwa (organizacji, stowarzyszenia), jego misję oraz relacje z otoczeniem. W innych przypadkach zawierają bardzo szczegółowe instrukcje i standardy zachowań dla wszystkich pracowników 10. Najszersze kodeksy posiadają ogólne zasady jak i szczegółowe dyrektywy postępowania. Objętość zaś kodeksów jest zróżnicowana, poczynając od jednostronicowych dokumentów, a kończąc na obszernych wielokartkowych zapisach 11. Zasadniczo kodeksy etyczne nie są formułowane w postaci imperatywnej ale w formie informującej o kierunku działań Por. J. Walkowiak, Misja firmy a etyka biznesu, Warszawa 1998, s Por. W. Gasparski, Kodeksy etyczne ich projektowanie, wprowadzenia i stosowanie, dz. cyt., s Por. W. Gasparski, Programy etyczne firm i ich projektowanie, Annales 4(2001), ss Por. A. Lewicka Strzałecka, Etyczne standardy firm i pracowników, Warszawa 1999, s Por. W. Gasparski, Kodeksy etyczne: ich struktura i treść, www. cebi.win.pl, s Por. B. Klimczak, Etyka gospodarcza, dz. cyt., s Por. W. Gasparski i A Lewicka-Strzałecka i B. Rok i G. Szulcewski, Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, dz. cyt. ss Por. J. Tomczyk Tołkacz, Etyka biznesu wybrane problemy, Wrocław1994, s.38. 2

3 Wspólną cechą prawie wszystkich kodeksów, jest deklaracja legalizmu, czyli postępowania zgodnego z prawem we wszystkich okolicznościach. Elementem zbieżnym większości kodeksów jest zobowiązanie do wypełnienia przez firmę moralnych powinności wobec wszystkich interesariuszy Rodzaje kodeksów Kodeksy etyczne, są zbiorami norm postępowania odnoszącymi się do rozmaitych zachowań różnych podmiotów w działalności gospodarczej uprawianej na różnych poziomach. W związku z tym rozróżnić można kodeksy ogólne oraz kodeksy szczegółowe 14. Ogólne kodeksy adresowane są do wszystkich, lub znaczącej części podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą. Kodeksy szczegółowe, w zależności od stopnia ich szczegółowości, normują działalność jednej firmy, jednego stowarzyszenia zawodowego, bądź grupy czy związku organizacji gospodarczych 15. Warto przy tym pamiętać, iż szczegółowe kodeksy są tylko egzemplifikacją wskazywanych przez etyków globalnych ujęć wartości w ramach etyki biznesu Etyczne kodeksy Public Relations Kodeksy etyczne PR można zaliczyć do tzw. kodeksów branżowych czyli obejmujących ludzi, firmy agencje z branży PR. Ich budowa, układ, podział, mieści się w powyżej opisanych standardach kodeksów etycznych. Wymienianymi w kodeksach etycznych PR głównymi grupami interesu (interesariuszami) są; pracownicy, klienci, opinia publiczna(społeczeństwo), media. Możemy także mówić o rożnych rodzajach kodeksów etycznych branży PR. Podział kodeksów etycznych PR może mieć miejsce ze względu na ich zasięg terytorialny. Do kodeksów o zasięgu światowym można zaliczyć Międzynarodowy Kodeks Etyki Public Relations (tzw. kodeks ateński) przyjęty 11 maja 1965 podczas ogólnego zgromadzenia Centre Europeen des Relations Publiqes w Atenach 17. Kodeksy o zasięgu kontynentalnym np. europejskim to, Europejski Kodeks Postępowania Zawodowego Public 13 Por. A. Lewicka Strzałecka, Etyczne standardy firm i pracowników, dz. cyt., s Por. W. Gasparski, Kodeksy etyczne: ich struktura i treść, dz. cyt., s Por W. Gasparski, Kodeksy etyczne ich projektowanie, wprowadzenia i stosowanie, dz. cyt. s Por. R. Banajski, Treści aksjologiczne kodeksów etycznych regulujących sferę życia gospodarczego, dz. cyt., ss Zob. aneks nr 1. 3

4 Relations przyjęty 16 kwietnia 1978 podczas zgromadzenia ogólnego International Committee of Public Relations Consultancies Association, poprawiony przez zgromadzenia ogólne w Lizbonie 13 maja 1989 czy tzw. Karta Rzymska - Karta zawodowa stowarzyszenia konsultantów międzynarodowego komitetu Public Relations lub Karta Deklaracji Sztokholmskiej ICCO 18. Można też mówić o krajowych kodeksach etycznych takich jak np. Amerykański Kodeks w zakresie Public Relations, Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations przyjęty na II Kongresie PSPR 26 czerwca 1996, czy Deklaracja Związku Firm PR ( koalicja na rzecz profesjonalnej praktyki Public Relations tzw. Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR ), uchwalony 19 kwietnia 2004 roku 19. W przypadku kodeksów etycznych PR możemy mówić o kodeksach o charakterze ogólnym takich jak np. Międzynarodowy Kodeks Etyki Public Relations (tzw. kodeks ateński), Karta Rzymska czy Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, czy szczegółowym jak np. Amerykański Kodeks w zakresie Public Relations czy Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR. 5. Znaczenie kodeksów etycznych PR Przytoczone powyżej kodeksy etyczne Public Relations pełnią szereg różnorakich funkcji. Ważną jak się wydaje jest regulacja i pewnego rodzaju ze względu na przyjęty system wartości - unifikacja zachowań grupy zawodowej PR. Kodeksy wyznaczają także wysokie standardy zachowań, które winni przestrzegać wszyscy uprawiający zawód piarowca 20 Zasadnicza funkcją kodeksów jest także uświadomienie czyhających pułapek zawodowych i przestroga przed stosowaniem łatwych, prostych rozwiązań w takich sytuacjach. Kodeksy pełnią również funkcje edukacyjną i są elementem scalającym środowisko związane z PR 21. W kodeksach można znaleźć ogólne deklaracje, że przedstawiciele zawodu PR winni przestrzegać norm etycznych, obyczajowych i prawnych, a zarazem wskazania, których działań PR-owiec winien się wystrzegać - z racji ich dwuznaczności moralnej, czy wręcz naganności. Dokumenty te podejmują też próbę sformułowania fundamentalnych wartości zawodu PR-owca, zobowiązując do działań, które chroniłyby te wartości Zob. tamże. 19 Zob. 20 Por. A. Lewicka-Strzałecka, Etyczne standardy firm i pracowników, dz. cyt., s Por. E. Hope, Etyczne aspekty PR, www. Studim.PR.pl 22 Por. E. Hope, Etyczne dylematy PR-ca, 4

5 Analiza kodeksów pozwala powiedzieć iż, odwołują się one do Karty ONZ dotyczącej praw człowieka, a szczególnie zapisu o wolności wypowiedzi i prawie do informowania. Z tym wiąże się widomy zakaz wykorzystywania czy posługiwania się nieprawdziwymi informacjami. Co więcej w kodeksach wyraźnie wskazuje się iż, działania PR to działania mające przynieść korzyść nie tylko firmie, ale również społeczeństwu, czyli mają to być działania zgodne z interesem publicznym. Ponadto wspólną treścią kodeksów jest zapis dotyczący zakazu reprezentowania sprzecznych lub konkurencyjnych interesów 23. Poszanowanie godności człowieka (klienta, współpracownika i każdego adresata działań specjalisty PR), ochrona dóbr osobistych (prywatność, cześć człowieka) i ochrona tajemnicy klientów to ważne postawy do, których wzywają kodeksy etyczne wszystkich zajmujących się Public Relations. W omawianych dokumentach możemy także odnaleźć wezwanie do lojalności, rzetelności uczciwości wobec wszystkich grup, których dotyczą działania specjalisty PR. W treści kodeksów znajduje się także zobowiązanie do ich przestrzegania i upowszechniania wśród osób z branży PR i pośród społeczeństwa 24. Kodeksy etyczne mogą stanowić oparcie w nierzadkich sytuacjach konfliktowych, tak wewnątrz samej agencji Public Relations, jak i na zewnątrz niej. Dają pracownikom wszystkich szczebli podstawy wrażliwości etycznej w samodzielnie podejmowanych decyzjach. Przy interpretacji zasad moralnych rozwijają świadomość etyczną pracowników firmy. Pozwalają na traktowanie kultury firmy jako ważnej części dobrego zarządzania 25. Kierowanie się nakazami kodeksów etycznych daje możliwość wszystkim pracownikom dokonywać trafnych wyborów etycznych chronić przed destrukcyjnymi skutkami wyrzutów sumienia i ocalić szacunek do samego siebie. Pozwala ponadto na spełnienie się celu ludzkiego działania, które oprócz skuteczności, efektywności, godziwości prowadzi do odczucia satysfakcji z dobrze wykonywania danej pracy 26. Znajomość treści kodeksów pozwala także pracownikom przewidywać skutki swojego postępowania 27. Przestrzeganiem kodeksów etycznych może pomóc w zwiększeniu się zaufania klientów, kontrahentów i partnerów do specjalisty czy firmy PR. Co więcej może pogłębić się wiarygodność samego personelu oraz lojalność pracowników wobec firmy czy 23 Por. E. Hope, Etyczne aspekty PR, www. Studim.PR.pl 24 Por. K. Stasiuk, Etyczne ramy Public Relations jako formy komunikowania społecznego, w: Public Relations, pr. zb. pod red J. Świdy i D. Tworzydły, Rzeszów 2003, ss Por. A. Szkop Gwiazda, Kodeks etyczny narzędziem rozwoju firmy, www. kadry.info.pl, ss Por. W. Gasparski i A Lewicka-Strzałecka i B. Rok i G. Szulcewski, Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, dz. cyt., s Por. M. Sułek i J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2001, s

6 stowarzyszenia 28. Kodeksy mogą przyczynić się też do zwiększenia szacunku dla zawodu PR współtworząc jego etos, tradycję. Można bowiem powiedzieć, ze im wyższe wymagania etyczne dla reprezentantów danego zawodu i dobra ich realizacja, tym zwiększa się szacunek społeczeństwa dla tej grupy zawodowej 29. Kodeksy etyczne nie są prawem, ale dobrowolnym zobowiązaniem członków stowarzyszenia, agencji czy branży Public Relations. Nie rozwiązują wszystkich problemów etycznych w pracy specjalisty PR, są jednak jednym z podstawowych sposobów kształtowania postaw profesjonalnych w PR 30. Trzeba przy tym jednocześnie podkreślić, iż żaden kodeks etyczny nie może zwolnić człowieka z samodzielnego myślenia i wybierania najlepszych zachowań moralnych. Człowiek to bowiem ponosi odpowiedzialności za konsekwencje swoich działań i kodeks etyczny nie może go z tego zwolnić, a ma mu pomoc w jego etycznych wyborach 31. Każdy więc zajmujący się zawodowo PR winien zdawać sobie sprawę, iż przyjęte kodeksy etyczne są elementem dojrzałej sztuki kreowania wizerunku. Co więcej dbałość o dobra reputację zawodu staje się zarazem troską o dobrze pojęte interesy własne, pielęgnacją etosu zawodowego, promocją działalności PR oraz próbą zapewnienia jej coraz silniejsze pozycji wśród innych zawodów 32. Aneks nr 1. Wybrane kodeksy Public Relations 33. MIĘDZYNARODOWY KODEKS ETYKI PUBLIC RELATIONS przyjęty 11 maja 1965 roku podczas zgromadzenia ogólnego Centre Europeen des Relations Publiques (CERP) w Atenach Świadomi faktu, iż wszystkie kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych zobowiązały się przestrzegać Karty ONZ, która potwierdza "wiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość osoby ludzkiej", oraz tego, że szanując własny zawód, pracownicy public relations zobowiązują się uznawać zasady, o których mowa jest w Karcie ONZ, i przestrzegać ich, świadomi faktu, iż oprócz praw, osoba ludzka ma nie tylko fizyczne czy materialne potrzeby, ale także potrzeby natury intelektualnej, moralnej i społecznej, i że prawa człowieka przynoszą jednostkom korzyść tylko wtedy, gdy potrzeby te są w podstawowym stopniu zaspokojone, świadomi faktu, iż w ramach wykonywania obowiązków zawodowych i w zależności od tego, jak obowiązki te są spełniane, pracownicy public relations w sposób znaczący mogą przyczynić się do zaspokojenia potrzeb intelektualnych, moralnych i społecznych, świadomi również faktu, iż 28 Por. A. Lewicka Strzałecka, Etyczne programy firm: teoria i praktyka, w: Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, pr. zb. pod red. W. Gasparski i A. Lewicka Strzałecka i D. Miller, Łódź 1999, s Por. J. Filek, Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, Kraków 2004, s Por. T. Goban -Klas, Public Relations, Warszawa 1997, ss Por. J. Filek, Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, dz. cyt., s Por. M. Golec, Etyka w Public Relations utopia czy realizm?,www.opoka.org.pl. 33 Zob. 6

7 wykorzystanie technik umożliwiających jednoczesne dotarcie do milionów ludzi daje pracownikom public relations możliwości, które winny być ograniczone ścisłym przestrzeganiem kodeksu moralnego, niżej podpisani członkowie stowarzyszeń public relations deklarują niniejszym, iż akceptują jako swój kodeks moralny zasady poniższego Kodeksu Etyki. Jednocześnie zobowiązują się do tego, że gdyby w świetle dowodów dostarczonych Radzie okazało się, że którykolwiek z członków poniższych stowarzyszeń złamał zasady Kodeksu w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, będzie on uznany za winnego poważnych naruszeń i zostanie odpowiednio ukarany. W związku z powyższym, każdy z członków stowarzyszeń public relations, będących sygnatariuszami Kodeksu Etyki, dołoży wszelkich starań w celu: 1. Wspierania działań na rzecz osiągnięcia warunków moralnych i kulturalnych umożliwiających osobie ludzkiej pełny rozwój oraz wykorzystanie jej niezbywalnych praw, określonych przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka; 2. Ustanowienia dróg i sposobów komunikacji, które poprzez zabezpieczenie swobodnego przepływu informacji, pozwolą każdemu członkowi danej społeczności czuć się należycie poinformowanym oraz dadzą mu poczucie własnego zaangażowania, odpowiedzialności i solidarności z innymi członkami tejże społeczności; 3. Respektowania w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych zasad moralnych wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; 4. Poszanowania i stania na straży godności ludzkiej oraz uznawania prawa każdej jednostki do własnego osądu; 5. Tworzenia moralnych, psychicznych i intelektualnych warunków do prawdziwego dialogu oraz uznania prawa zainteresowanych stron do wyrażania własnych opinii; 6. Ugruntowania świadomości każdego członka stowarzyszenia, iż ze względu na wykonywany zawód, jego zachowanie, także prywatne, ma wpływ na odbiór całej profesji przez opinię publiczną; 7. Nakłaniania go tego, aby zawsze i w każdych okolicznościach zachowywał się tak, aby zasłużyć na zaufanie osób, z którymi się styka. Pracownicy public relations zobowiązują się do: 8. Działania, niezależnie od okoliczności, w sposób, dzięki któremu reprezentowane byłyby interesy wszystkich zainteresowanych stron, zarówno interesy pracodawcy, jak i interesy klientów i adresatów działań; 9. Uczciwego wykonywania swoich obowiązków, bycia lojalnym wobec swoich klientów i pracodawców, zarówno byłych, jak i obecnych, unikania języka, który mógłby prowadzić do dwuznaczności bądź nieporozumień. Pracownicy public relations powstrzymają się od: 10. Podporządkowywania prawdy jakimkolwiek innym wymogom; 11. Rozpowszechniania informacji, które, zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem, nie są oparte na sprawdzonych czy sprawdzalnych faktach; 12. Brania udziału w przedsięwzięciach, które byłyby nieetyczne i przynosiłyby szkodę ludzkiej czci i godności; 13. Wykorzystywania technik i metod manipulacji mających na celu wywołanie podświadomych zachowań, których jednostka nie jest 7

8 w stanie sama kontrolować, a zatem nie może ponosić za nie odpowiedzialności. EUROPEJSKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO PUBLIC RELATIONS przyjęty 16 kwietnia 1978 roku podczas zgromadzenia ogólnego International Committee of Public Relations Consultancies Association w Lizbonie, poprawiony przez zgromadzenie ogólne w Lizbonie 13 maja 1989 roku ROZDZIAŁ 1 Kryteria i standardy zawodowe dotyczące pracowników public relations zobowiązujących się do przestrzegania niniejszego Kodeksu 1 Każdy członek krajowego stowarzyszenia public relations, przyjęty do danego stowarzyszenia na mocy obowiązujących w nim zasad, uważany jest przez niniejszy Kodeks za pracownika public relations i jako taki podlega jego postanowieniom. ROZDZIAŁ 2 Ogólne zobowiązania zawodowe 2 W ramach wypełniania obowiązków zawodowych pracownik public relations zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w szczególności zasad wolności wypowiedzi i wolności prasy, wynikających z praw jednostki do informacji. Pracownik public relations zobowiązuje się także do działania zgodnego z interesem publicznym, nie szkodzącego godności i czci osoby ludzkiej. 3 W trakcie wypełniania obowiązków zawodowych pracownika public relations muszą cechować uczciwość, rzetelność intelektualna i lojalność. W szczególności zobowiązuje się go do nie wykorzystywania komentarzy czy informacji, które zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem, są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić odbiorcę w błąd. W tym samym duchu zobowiązuje się go do unikania stosowania, nawet przypadkowego, metod pracy sprzecznych z niniejszym Kodeksem. 4 Działania pracownika public relations muszą być otwarte i w sposób oczywisty identyfikowalne oraz nie budzić wątpliwości co do swego charakteru. Nie mogą one pod żadnym pozorem wprowadzać w błąd osób trzecich. 5 W kontaktach z przedstawicielami innych zawodów oraz innych dziedzin komunikacji społecznej pracownika public relations obowiązuje 8

9 przestrzeganie zasad i praktyk odpowiednich dla tych zawodów, jeśli są one zgodne z jego własną etyką zawodową. Pracownik public relations musi respektować zarówno kodeks postępowania zawodowego rodzimego stowarzyszenia public relations, jak też prawa obowiązujące w kraju, w którym w danym momencie wykonuje swoje zawodowe obowiązki. Pracownik public relations zobowiązany jest do powstrzymania się od reklamowania własnej osoby podczas pełnienia obowiązków zawodowych. ROZDZIAŁ 3 Szczegółowe zobowiązania zawodowe WOBEC KLIENTÓW BĄDŹ PRACOWNIKÓW 6 Pracownik public relations nie może reprezentować sprzecznych bądź konkurencyjnych interesów, chyba że zainteresowane strony - klienci lub pracodawcy - wyrażą na to zgodę. 7 W ramach wykonywania swoich obowiązków pracownik public relations jest zobowiązany do zachowania dyskrecji. Winien skrupulatnie przestrzegać tajemnicy zawodowej, w szczególności zaś nie wolno mu ujawniać żadnych poufnych informacji uzyskanych od swoich klientów lub pracodawców, byłych, obecnych lub potencjalnych, bądź też wykorzystywać takich informacji bez wyraźnego upoważnienia z ich strony. 8 Pracownik public relations, którego interesy są sprzeczne z interesami klienta lub pracodawcy, zobowiązany jest do bezzwłocznego ujawnienia tego faktu. 9 Pracownikowi public relations nie wolno polecać swojemu klientowi lub pracodawcy usług jakiejkolwiek organizacji, z którą jest związany interesem finansowym, komercyjnym lub innym, bez uprzedniego ujawnienia takiego faktu. 10 Pracownik public relations nie może zawierać z klientami lub pracodawcami umów, w których gwarantowałby osiągnięcie rezultatu uzależnionego od autonomicznych decyzji innych podmiotów. 11 Pracownik public relations może przyjmować wynagrodzenie za swoje usługi tylko w formie stałej pensji lub honorariów. W żadnym razie nie wolno mu przyjmować korzyści finansowych bądź rzeczowych uzależnionych od osiągnięcia efektów, na które będą miały wpływ decyzje innych podmiotów. 12 Pracownik public relations nie może przyjmować za swoje usługi wobec klienta czy pracodawcy żadnych korzyści finansowych od osób trzecich w formie bonifikat, prowizji lub wynagrodzenia w naturze bez zgody swojego klienta lub pracodawcy. 13 W przypadku gdyby wykonywanie obowiązków public relations mogło pociągnąć za sobą poważne naruszenie etyki zawodowej lub prowadziło do zachowań sprzecznych z niniejszym Kodeksem, pracownik public relations musi niezwłocznie podjąć działania zmierzające do poinformowania o tym swojego klienta lub pracodawcy. Pracownik public relations powinien następnie dołożyć starań, aby jego klient czy pracodawca działał zgodnie z niniejszym Kodeksem. Gdyby starania takie nie przyniosły żadnych 9

10 skutków, pracownika public relations mimo to obowiązuje stosowanie się do postanowień Kodeksu bez względu na konsekwencje. WOBEC OPINII PUBLICZNEJ I MEDIÓW 14 Duch niniejszego Kodeksu i zasady zawarte w poprzednich punktach, w szczególności w punktach 2, 3, 4 i 5, implikują prawo pracownika public relations do uzyskiwania informacji i do dalszego ich rozpowszechniania, pod warunkiem że zachowa tajemnicę zawodową. Niniejszy Kodeks implikuje także poszanowanie praw i niezależności mediów. 15 Zabronione są jakiekolwiek próby wprowadzenia w błąd opinii publicznej bądź jej przedstawicieli. Informacje muszą być przekazywane środkom masowego przekazu bezpłatnie i bez ukrytych korzyści majątkowych lub osobistych. 16 W wypadku gdyby konieczne stało się utrzymanie inicjatywy i kontroli rozpowszechniania informacji, pracownik public relations może, nie naruszając zasad niniejszego Kodeksu, wykupić miejsce lub czas antenowy zgodnie z obowiązującymi prawem i praktyką odnoszącymi się do danej dziedziny. WOBEC INNYCH PRACOWNIKÓW PUBLIC RELATIONS 17 Pracownik public relations nie może nieuczciwie konkurować z innymi pracownikami public relations. Nie wolno mu podejmować działań, które mogłyby szkodzić reputacji bądź interesom innego pracownika public relations, zgodnie z punktem 19b niniejszego Kodeksu. WOBEC WŁASNEJ PROFESJI 18 Pracownik public relations powinien powstrzymywać się od wszelkich działań, które mogłyby szkodzić reputacji jego własnej profesji. W szczególności nie wolno mu działać na szkodę rodzimego stowarzyszenia public relations, jego efektywnej pracy czy dobrego imienia poprzez złośliwe ataki bądź nieprzestrzeganie kodeksu czy regulaminu stowarzyszenia. 19 Za reputację zawodową odpowiedzialny jest każdy pracownik public relations. Ma on obowiązek nie tylko przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu, ale także: a) upowszechniać treści Kodeksu w szerokich kręgach odbiorców; b) informować kompetentne władze dyscyplinarne o jakimkolwiek zauważonym przez siebie naruszeniu czy podejrzeniu naruszenia zasad Kodeksu; c) podejmować działania, które zapewniałyby wprowadzanie w życie postanowień przyjętych przez te władze oraz egzekwowanie nałożonych przez nie sankcji. KARTA RZYMSKA Karta Zawodowa Stowarzyszenia Konsultantów Międzynarodowego Komitetu Public Relations (ICO) 1. Członek stowarzyszenia public relations zobowiązuje się: 1.1 Zachowywać najwyższe standardy w wykonywaniu zawodu pracownika public relations. Co więcej, członek stowarzyszenia jest odpowiedzialny za rzetelne i uczciwe traktowanie klientów, byłych i obecnych, współpracowników, samej profesji public relations, innych zawodów, osób odpowiedzialnych za dostarczanie informacji, 10

11 pośredników, środków masowego przekazu, podwładnych, a przede wszystkim opinii publicznej; 1.2 Rozumieć postanowienia i poprawki wprowadzone do niniejszego Kodeksu oraz innych kodeksów, które będą włączane do niniejszego Kodeksu, i świadomie ich przestrzegać; znać treść Kodeksu oraz wskazówek opracowanych przez ICO bądź krajowe stowarzyszenia konsultantów public relations, jak też przestrzegać zasad wykonywania obowiązków zawodowych wyrażonych w powyższych wskazaniach; 1.3 Stosować się do niniejszego Kodeksu i współpracować z innymi przedstawicielami zawodu w celu wprowadzenia w życie działań wynikających z jego przyjęcia. Firma, która świadomie pozwala swoim pracownikom, członkom stowarzyszenia, na działania niezgodne z Kodeksem bądź umożliwiająca takie działania, będzie uważana za pracodawcę naruszającego postanowienia niniejszego Kodeksu. Każdy pracownik takiej firmy bądź sama firma, która prowadzi działania niezgodne z Kodeksem, muszą być ukarani przez swojego pracodawcę. Członek stowarzyszenia powstrzyma się od: 1.4 Angażowania się w jakąkolwiek działalność szkodliwą dla reputacji ICO czy rodzimego stowarzyszenia konsultantów public relations, czy też w działalność szkodliwą dla reputacji i interesów profesji public relations. 2. Postępowanie wobec opinii publicznej, środków masowego przekazu i przedstawicieli innych zawodów Firma, będąca członkiem stowarzyszenia, winna: 2.1 Uprawiać swój zawód, mając na uwadze zainteresowanie opinii publicznej; 2.2 Przestrzegać prawdy i nie rozpowszechniać świadomie i nierzetelnie informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd oraz dokładać wszelkich starań, aby tego typu informacje nie zostały rozpowszechnione przypadkowo; 2.3 Być pewna, że interesy wszystkich organizacji, z którymi współpracuje, są odpowiednio zabezpieczone; 2.4 Znać kodeksy innych organizacji zawodowych, z którymi obecnie współpracuje, przestrzegać i nie łamać świadomie ich przepisów; 2.5 Chronić tajemnice i informacje o charakterze poufnym uzyskane w czasie wykonywania obowiązków zawodowych; 2.6 Nie sugerować ani nie podejmować działań w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na organa rządowe, sądownicze czy na środki masowego przekazu; 2.7 Nie stosować jakichkolwiek zachęt w stosunku do osób piastujących urzędy publiczne czy też członków ciał statutowych w celu poparcia interesów klienta, jeśli takie działanie będzie sprzeczne z interesem powszechnym. 3. Postępowanie wobec klientów Firma, będąca członkiem stowarzyszenia, zobowiązuje się do: 3.1 Zabezpieczenia poufnych informacji uzyskanych od byłych czy obecnych klientów, nierozpowszechniania czy użycia tychże informacji ze szkodą dla klientów bądź dla osiągnięcia własnej korzyści finansowej, jeśli klient sam wcześniej nie rozpowszechnił takiej informacji czy też nie wyraził zgody na jej rozpowszechnienie; 3.2 Informowania klienta o własnych korzyściach finansowych wynikających ze współudziału w firmie, której usługi poleca klientowi; 3.3 Nieprzyjmowania honorariów, prowizji czy innych gratyfikacji od osób nie będących jej klientem w przypadku, gdy klient nie zostanie o tym poinformowany; 3.4 Zapewnienia sobie swobody w negocjowaniu z klientem warunków współpracy uwzględniających nie tylko liczbę przepracowanych godzin 11

12 i kwalifikacje personelu, ale także inne czynniki. Czynniki te, brane pod uwagę również przez inne firmy zajmujące się doradztwem, muszą być powiązane z okolicznościami poszczególnych spraw, w szczególności zaś z: a) stopniem skomplikowania sprawy i trudnościami wynikającymi z jej realizacji; b) kwalifikacjami pracowników zajmujących się daną sprawą, poświęconym jej czasem i stopniem wymaganej odpowiedzialności; c) rozmiarem przejrzanej i przygotowanej dokumentacji oraz stopniem jej ważności; d) miejscem i okolicznościami, w jakich dane zadanie zostało wykonane, w całości lub w części; e) skalą i wartością danego zadania dla klienta. Firma, będąca członkiem stowarzyszenia, nie może: 3.5 Wykorzystywać w sposób niezgodny z przeznaczeniem informacji uzyskanych od klienta dla osiągnięcia korzyści materialnych czy jakichkolwiek innych; 3.6 Wykorzystywać informacji poufnych w celu osiągnięcia własnych korzyści. Firma konsultingowa, jej członkowie czy pracownicy nie mogą w sposób bezpośredni inwestować w papiery wartościowe swoich klientów bez uprzedniego pisemnego zezwolenia ze strony klienta oraz naczelnego dyrektora bądź głównego księgowego firmy; 3.7 Wykonywać usług dla klienta na warunkach, które mogą naruszać jego niezależność, podmiotowość czy cześć; 3.8 Reprezentować sprzecznych lub konkurencyjnych interesów, chyba że klient wyraźnie na to się zgodzi; 3.9 Gwarantować osiągnięcia rezultatów uzależnionych od swobodnych decyzji innych podmiotów; 3.10 Proponować jakiemukolwiek pracownikowi swojego klienta alternatywnego zatrudnienia, przy czym ogłoszenie w prasie nie jest uważane za zaproszenie skierowane do konkretnej osoby. 4. Postępowanie wobec przedstawicieli tej samej profesji Firma - jako członek stowarzyszenia - powinna: 4.1 Zachowywać najwyższe standardy rzetelności i prawdomówności, unikać nieuczciwych porównań czy wygórowanych żądań oraz przypisywania sobie zapożyczonych pomysłów i sformułowań; 4.2. Prezentować swoje usługi każdemu potencjalnemu klientowi czy to z własnej inicjatywy, czy na życzenie klienta, pod warunkiem iż nie doprowadzi to do zerwania jakiegokolwiek istniejącego kontraktu i nie będzie szkodziło innej konsultingowej organizacji członkowskiej, która wcześniej wykonywała usługi na rzecz danego klienta. Firma, będąca członkiem stowarzyszenia, nie może: 4.3 Działać na szkodę reputacji zawodowej czy praktyki innego członka stowarzyszenia. Stowarzyszenia krajowe, będące członkami ICO, akceptują niniejszą Kartę. ICO określa standardy, prowadzi badania nad działaniami z zakresu public relations i podnosi świadomość ich doniosłości i wartości. przyjęty na II Kongresie PSPR, 26 czerwca 1996 roku KODEKS ETYKI PSPR Pracownicy public relations, świadomi roli wysokiego poziomu etycznego w wykonywaniu tego zawodu, dobrowolnie przyjmują ten kodeks i deklarują, że w swojej pracy kierować się będą jego postanowieniami w 12

13 celu kreowania jak najlepszej reputacji zawodu public relations. 1. Pracownik public relations jest obowiązany zachować szczególną staranność, rzetelność i uczciwość w pracy zawodowej wobec swoich klientów i adresatów swoich działań. 2. W celu zachowania szczególnej staranności, rzetelności i uczciwości pracownik public relations jest zobowiązany do przestrzegania zasady prawdomówności, a w szczególności do relacjonowania faktów w ich właściwym kontekście i bez zniekształceń. 3. Pracownik public relations jest zobowiązany do nierozpowszechniania tych informacji, które zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem są nieprawdziwe, nieścisłe lub mogą wprowadzić odbiorcę w błąd. 4. Pracownik public relations nie może reprezentować sprzecznych lub konkurencyjnych interesów, chyba, że zainteresowane strony, po przedstawieniu im wszystkich faktów, wyrażą na to zgodę. 5. Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony dóbr osobistych człowieka, a w szczególności do ochrony prywatności, czci i godności osobistej swoich klientów, współpracowników i adresatów swoich działań. 6. Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony tajemnic aktualnych i byłych klientów oraz pracodawców i nie może podejmować działań wymagających ujawnienia tych tajemnic, chyba, że osoby, których tajemnice dotyczą lub które je powierzyły, wyrażą na to zgodę. 7. Pracownik public relations nie może angażować się w żadną działalność, która zmierza do korumpowania środków masowego przekazu. 8. Informacje przekazywane środkom masowego przekazu powinny być dostarczane do publikacji i wykorzystania bez opłat i ukrytych korzyści majątkowych bądź osobistych oferowanych dziennikarzom. 9. Jeżeli konieczne jest utrzymanie inicjatywy i kontroli rozpowszechniania informacji, pracownik public relations ma prawo wykupu miejsca lub czasu emisyjnego zgodnie z obowiązującym prawem odnoszącym się do działalności reklamowej i sponsoringu. 10. Pracownik public relations nie może zawierać żadnych umów, w których gwarantowałby osiągnięcie rezultatu uzależnionego od autonomicznych decyzji innych podmiotów, takich jak redakcje, instytucje publiczne itp., a jego wynagrodzenie nie może być uzależnione od osiągnięcia takich rezultatów. 11. Pracownik public relations nie może nieuczciwie konkurować z innym pracownikiem public relations i szkodzić jego reputacji. 12. Pracownik public relations, kierując się zasadą uczciwości, nie może podejmować działań niezgodnych z przekonaniami lub postanowieniami niniejszego kodeksu. 13. Członkowie i władze Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz inni sygnatariusze niniejszego kodeksu zobowiązują się do upowszechniania jego treści. Kodeks dobrych praktyk PR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej "Firmy") Firmy Zrzeszone w ZFPR zobowiązują się realizować usługi zgodnie z Kartą Sztokholmską ICCO, która stanowi integralną cześć niniejszego Kodeksu I. Społeczeństwo 1. Firmy i ich pracownicy muszą dokładać najwyższej staranności działania, aby informacje przekazywane opinii publicznej - bezpośrednio lub za pośrednictwem mediów - były prawdziwe, rzetelne i wyczerpujące. 2. Firmom i ich pracownikom nie wolno świadomie wprowadzać w błąd opinii publicznej oraz rekomendować lub sugerować klientom tego typu praktyk; Firmy i ich pracownicy muszą dokładać najwyższej staranności, aby 13

14 takie wprowadzenie w błąd nie miało miejsca nieświadomie. 3. Firmom i ich pracownikom nie wolno brać udziału w ukrywaniu przed opinia publiczną informacji, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie obywateli. 4. Firmom i ich pracownikom nie wolno brać udziału w przedsięwzięciach, które przynosiłyby szkodę ludzkiej czci i godności. 5. W kontaktach z przedstawicielami innych zawodów oraz innych dziedzin komunikacji społecznej Firmy i ich pracowników obowiązuje przestrzeganie zasad i praktyk odpowiednich dla tych zawodów, jeśli są one zgodne z zapisami niniejszego kodeksu. II. Media 6. Firmy i ich pracownicy nie mogą oferować ani sugerować wynagrodzenia (finansowego lub w innej formie) za publikację materiału dziennikarskiego dla dziennikarza lub redakcji. 7. Firmy w przypadku wykupywania w mediach powierzchni reklamowej (reklamy, teksty sponsorowane) są zobowiązane do dbania o wyraźne oznaczenie reklamowego charakteru materiału. 8. W przypadku wykupywania powierzchni reklamowej w mediach Firmie nie wolno w zamian za to uzgadniać lub postulować wpływu na skalę i charakter zaangażowania redakcyjnego medium, ani w projekt, którego dotyczy reklama, ani w żaden inny prowadzony przez Firmę. 9. Firmom nie wolno pośredniczyć (formalnie lub nieformalnie) w umowach pomiędzy klientem a mediami, które dotyczą zamieszczania tekstów dziennikarskich w zamian za wykupienie reklamy. Zapis ten nie dotyczy sytuacji, gdy klient lub agencja w jego imieniu podpisują z medium umowę o współpracy (sponsoringu, patronacie), przy realizacji, której strony zobowiązują się do kontrybucji na rzecz realizacji wspólnego celu społecznego, edukacyjnego lub informacyjnego. 10. Firmom i ich pracownikom nie wolno wręczać prezentów o wartości powyżej kwoty określonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21, ust. 68a) (kwota darowizny wolna od podatku, określona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zł brutto). 11. Jedynym celem przekazywania przez Firmy dziennikarzom i innym osobom opiniotwórczym produktów do testowania może być wyrobienie sobie przez osoby testujące niezależnej opinii na temat produktu. Firmom ani ich pracownikom nie wolno żądać (formalnie lub nieformalnie) od osób testujących żadnych zobowiązań, co do treści i sposobu wyrażania publicznych opinii na temat produktu. 12. W przypadku przekazywania do testowania produktu Firma jest zobowiązana do spisania z osobą, która otrzymała produkt dokumentu określającego cel i czas testowania. 13. W przypadku korzystania odpłatnie z usług dziennikarza Firmy są zobowiązane dołożyć najwyższej staranności działania, aby fakt ten nie miał wpływu na treści materiałów dziennikarskich przygotowywanych przez tego dziennikarza; w szczególności Firma powinna uzyskać od dziennikarza deklarację czy współpracując z Firmą nie narusza on wewnętrznych regulacji w redakcji, z którą jest związany. 14. Firmom nie wolno współpracować z klientami na podstawie umów i uzgodnień, które ustalają wynagrodzenie Firmy za pojedyńcze publikacje, które ukazały się w mediach. III. Klienci 15. Firmy i ich pracownicy są zobowiązani do dochowania najwyższej staranności działania w kwestii ochrony poufności informacji otrzymanych od klienta i/lub pracodawców - byłych, obecnych lub potencjalnych, bądź też wykorzystywania takich informacji bez wyraźnego upoważnienia z ich strony. 16. Firmom nie wolno reprezentować sprzecznych lub konkurencyjnych interesów chyba, że uzyskają na to jednoznaczną zgodę klientów (stron). 14

15 17. Firmom nie wolno zatrudniać lub wynagradzać pracowników klienta bez uprzedniego poinformowania klienta; firmom nie wolno także opłacać czy wynagradzać w inny sposób pracowników firm, o kontrakty, z którymi się starają w zamian za uzyskanie takiego kontraktu. 18. Firmy oraz ich pracownicy muszą niezwłocznie poinformować klienta o swoim zaangażowaniu w przedsięwzięcia lub związki, które mogłyby być konkurencyjne lub wchodzić w konflikt z interesami klienta. 19. Firmom nie wolno podpisywać z klientami umów, które gwarantowałyby osiągnięcie rezultatów zależnych od suwerennej decyzji strony trzeciej. 20. Firmy są zobowiązane poinformować klienta, że usługi swoje świadczą zgodnie z zapisami niniejszego Kodeksu. IV. Władza publiczna 21. Firmom i ich pracownikom nie wolno używać niezgodnych z prawem i nieuczciwych metod w celu pozyskania jakichkolwiek informacji od przedstawicieli instytucji i organów władzy publicznej. 22. Firmom i ich pracownikom nie wolno udzielać nieprawdziwych informacji, co do swojego statusu w relacjach z przedstawicielami instytucji i organów władzy publicznej, ani też wytwarzać fałszywego wrażenia, co do natury tych relacji. 23. Firmom i ich pracownikom nie wolno wywierać niewłaściwymi, niezgodnymi z prawem i normami społecznymi, metodami wpływu na jakichkolwiek urzędników służby publicznej; w szczególności nie wolno ani wprost, ani pośrednio oferować lub przekazywać jakichkolwiek korzyści natury materialnej bądź niematerialnej jakimkolwiek przedstawicielom instytucji czy organów władzy publicznej, jak też jakiemukolwiek członkowi Parlamentu RP, personelowi ich biur lub rodzinom wszystkich wymienionych. 24. Firmom i ich pracownikom w kontaktach z przedstawicielami organów i instytucji władz publicznych powinni każdorazowo się przedstawiać, podając nazwisko i nazwę organizacji, w której są zatrudnieni oraz informować w czyim imieniu występują, z zachowaniem zobowiązań wynikających z tajemnicy handlowej. V. Inne agencje i pracownicy PR 25. Firmom i ich pracownikom nie wolno dyskredytować innych agencji PR i ich pracowników, wszelkie prezentowane informacje o konkurencji dotyczyć mogą jedynie publicznie dostępnych danych oraz informacji. 26. Firmy i ich pracownicy są zobowiązani dołożyć najwyższej staranności działania w celu ochrony własności intelektualnej innych firm i osób. 27. Pracownik Firmy, którego interesy są sprzeczne z interesami klienta lub pracodawcy, zobowiązany jest do bezzwłocznego ujawnienia tego faktu. 28. Pracownik Firmy, może przyjmować wynagrodzenie za swoje usługi tylko w formie stałej pensji lub honorariów. W żadnym razie nie wolno mu przyjmować korzyści finansowych bądź rzeczowych uzależnionych od osiągnięcia efektów, na które będą miały wpływ decyzje innych podmiotów. VI. Przestrzeganie Kodeksu i upowszechnianie zasad etyki profesjonalnej 29. Pełną odpowiedzialnością za zapoznanie pracowników firm z zawartością poniższego kodeksu są obarczeni prezesi Firm. Prezes Firmy ma prawo do delegacji powyższych obowiązków na wybraną osobę - tzw. Oficera Kodeksu z tym, że poinformuje o tym pisemnie ZFPR w ciągu 14 dni od uchwalenia poniższego Kodeksu lub w ciągu 14 dni od daty przyjęcia do Związku. Jeśli prezes nie udzieli delegacji tego obowiązku sam staje się Oficerem Kodeksu. O każdej zmianie Oficera Kodeksu prezes jest zobowiazany poinformować niezwłocznie ZFPR. 30. Obowiązkiem Oficera Kodeksu jest również prowadzenie edukacji pracowników w zakresie etyki profesjonalnej. 31. Firmy i ich pracownicy są zobowiązani poinformować władze Związku o każdym znanym im fakcie 15

16 naruszenia niniejszego Kodeksu. 32. Firmy i ich pracownicy są zobowiązani do udzielenia wszelkiej pomocy, która nie wykracza poza zapisy prawa oraz zakres umów z klientami w wyjaśnianiu przez Związek zarzutów dotyczących łamania etyki zawodowej. 33. Firma ma obowiązek włączenia niniejszego kodeksu jako załącznika do regulaminu pracy, a naruszenie przez pracownika Kodeksu określić w regulaminie pracy jako "poważne naruszenie warunków zatrudnienia". 34. W przypadku powstania wątpliwości, co do zachowania zasad etyki zawodowej Zarząd ZFPR ma prawo zawiesić Firmę w prawach członka do wyjaśnienia wątpliwości, jednak na nie więcej niż 6 miesięcy Karta Deklaracji Sztokholmskiej ICCO Deklaracja Międzynarodowego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Komunikacji: "Firmy public relations to profesjonalne agencje świadczące usługi doradcze, pomagające klientom wpływać na opinie, postawy i zachowania adresatów tych działań. Wpływ ten pociąga za sobą przyjmowanie na siebie odpowiedzialności za podejmowane działania wobec naszych klientów, naszych pracowników, naszej profesji i całego społeczeństwa". 1. Obiektywne doradztwo i rzecznictwo: Firm Public Relations nie mogą angażować się w działania, które poddawałyby w wątpliwość ich rolę jako niezależnych konsultantów. Firmy public relations winny kierować się zasadą obiektywizmu w kontaktach z klientami tak, by móc doradzić im przyjęcie optymalnej strategii komunikacyjnej oraz sposobu postępowania. 2. Społeczeństwo: Otwarte społeczeństwo, wolność wypowiedzi i wolna prasa stanowią fundament dla działań firm public relations. Konsultanci działają w ramach tego otwartego społeczeństwa, zgodnie z jego zasadami i współpracują z klientami, którzy podzielają to podejście. 3. Poufność: Zaufanie jest podstawą relacji pomiędzy klientem a firmą public relations. Informacje przekazane przez klienta w zaufaniu, a nie należące do sfery wiedzy ogólnodostępnej, nie mogą być udostępniane stronom trzecim bez zgody klienta. 4. Rzetelność informacji: Firmy public relations nie mogą świadomie wprowadzać w błąd adresatów działań odnośnie faktów lub interesów reprezentowanych przez klienta. Firmy public relations zobowiązane są dołożyć wszelkiej możliwej staranności w dążeniu do zachowania dokładności. 5. Realizacja obietnic: Firmy public relations zobowiązane są uzgodnić z klientami ich wyraźne oczekiwania odnośnie efektów dostarczanej pracy. Niezbędne jest określenie konkretnych celów w zakresie działań komunikacyjnych, a następnie praca w celu ich realizacji. Firmy public relations nie mogą składać obietnic bez pokrycia lub też takich, które mogłyby narazić na szwank niezależność kanałów komunikacyjnych. 6. Sprzeczne interesy Firmy Public Relations mogą reprezentować klientów o sprzecznych interesach, jednakże zanim rozpoczną prace na rzecz nowego klienta, którego interes jest sprzeczny z interesem dotychczasowego klienta, dotychczasowemu klientowi winna najpierw zostać zaproponowana możliwość skorzystania z przysługujących mu praw, wynikających z umowy pomiędzy klientem a firmą. 7. Reprezentacja: Firma Public Relations może odmówić podjęcia zlecenia w oparciu o osobiste opinie zarządu firmy lub ze względu na ukierunkowanie organizacji 16

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI CZŁONKÓW KLUBU BRAND DESIGN

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI CZŁONKÓW KLUBU BRAND DESIGN Warszawa, dnia.. 2009 roku KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI CZŁONKÓW KLUBU BRAND DESIGN Preambuła Niniejszy Kodeks, opracowany został dla wsparcia prawidłowej realizacji misji i celów Klubu Brand

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin K O D E K S E T Y K I Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin Spis treści (E1) PRZEPISY OGÓLNE... 5 (E2) NIEZALEŻNOŚĆ GK/TZK... 5 (E3) KWALIFIKACJE GK/TZK... 6 (E4) ETYKA CZŁONKA STOWARZYSZENIA...

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych

Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych Postanowienia ogólne 1. Zakłady ubezpieczeń jako instytucje szczególnego społecznego zaufania prowadzą działalność zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem Zasad

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY TOPÓLKA

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY TOPÓLKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Topólka nr 0050.7.2013 z dnia 7.02.2013r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Gminy Topólka KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK UBEZPIECZENIOWYCH

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK UBEZPIECZENIOWYCH ZASADY DOBRYCH PRAKTYK UBEZPIECZENIOWYCH Zakłady ubezpieczeń są ważnym elementem polskiej gospodarki. Ich dynamiczny rozwój sprzyja rozwojowi ekonomicznemu państwa. Zakłady ubezpieczeń należą do prekursorów

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK RZECZOZNAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ SPECJALISTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

POLSKI ZWIĄZEK RZECZOZNAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ SPECJALISTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POLSKI ZWIĄZEK RZECZOZNAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ SPECJALISTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WARSZAWA 2004 2 KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ SPECJALISTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Definicje 1 Specjalistą

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego oraz etyki, obowiązujące w Towarzystwach Ubezpieczeń wchodzących w skład Grupy Ergo Hestia. W Towarzystwach Ubezpieczeń, wchodzących w skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Etycznego

Kodeks Postępowania Etycznego Kodeks Postępowania Etycznego Zasady ogólne 1. Kodeks reguluje zasady świadczenia usług przez Agencje Pracy Tymczasowej zrzeszone w Związku Agencji Pracy Tymczasowej Związku Pracodawców (zwanym dalej Związkiem

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Dział I Zasady etyki zawodowej Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami zwany dalej pośrednikiem powinien kierować się

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3 /2014 Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwała nr 3 /2014 Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r. Uchwała nr 3 /2014 Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie : Kodeksu Etyki Zawodowej Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI RADNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO

KODEKS ETYKI RADNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO KODEKS ETYKI RADNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO PREAMBUŁA Kodeks Etyki Radnego Powiatu Poznańskiego precyzuje wartości i standardy zachowań radnego powiatu, który jest przedstawicielem władzy lokalnej, jaką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. 1 1. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Rabobank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. Niniejsza Polityka Informacyjna określa główne zasady publikowania

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ GEODETY

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ GEODETY KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ GEODETY Rozdział I ZASADY OGÓLNE 1 1. Każdy geodeta zobowiązany jest do przestrzegania współżycia społecznego, obowiązującego prawa, uczciwości w działaniu oraz stałej dbałości o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 137 z dnia 8 września 2011r KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU Vb c... Cóż więc w obecnym stanie prawnym powstrzymuje urzędników przed nadużywaniem funkcji publicznej? jeśli nie przepisy to tylko ich wrodzona

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy:

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy: Numer id lub nazwisko osoby polecającej... Umowa zlecenia nr zawarta w dniu w., pomiędzy: 1. Zlecającym: INTERMEDIO SEBASTIAN DROZD Z siedzibą w: 72-518 Ładzin, Ładzin 67 NIP: 851-26-24-854, REGON: 320063949

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP

KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA 1. WPROWADZENIE 1.1. Niniejszy standard przedstawia ogólne reguły postępowania przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII / 458 / 2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII / 458 / 2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII / 458 / 2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 26 września 2014 r. w sprawie : przyjęcia Kodeksu Etycznego Radnych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BIOFACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W BIECZU

REGULAMIN ZARZĄDU BIOFACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W BIECZU REGULAMIN ZARZĄDU BIOFACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W BIECZU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd BIOFACTORY

Bardziej szczegółowo

Rozdział I ZASADY OGÓLNE

Rozdział I ZASADY OGÓLNE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO Tekst jednolity, wraz ze zmianami uchwalonymi na IV Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych w dniu 07 września 2005 r. Rozdział I ZASADY OGÓLNE 1 Zasady etyki

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW

ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW UCHWAŁA Nr 16/2003 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów. ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ. Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ. Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK kraków 2011 2 Copyright by Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK and individual authors, Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta. Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku

Kodeks Etyki Studenta. Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku Wstęp Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2011r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiera, niewymagające z natury rzeczy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Preambuła Osoba, która chce być szanowana i posiadać autorytet, traktuje każdego w taki sposób, w jaki sama chce być traktowana Etyka jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO 1)

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO 1) ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO 1) Rozdział I ZASADY OGÓLNE 1 1. 2) Zasady Etyki obowiązują, bez względu na formę wykonywania zawodu rzeczników patentowych oraz obywateli państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.././2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia.

UCHWAŁA Nr.././2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia. (PROJEKT) UCHWAŁA Nr.././2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Rady Gminy Krasiczyn. Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wstęp Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwany dalej Kodeksem, został uchwalony w trosce o dobre imię Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Politechniki Wrocławskiej

Kodeks Etyki Studenta Politechniki Wrocławskiej Kodeks Etyki Studenta Politechniki Wrocławskiej Politechnika Wrocławska, 2016 r. Wstępując do wspólnoty akademickiej Politechniki Wrocławskiej, ślubuję uroczyście: - zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Część ogólna

KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Część ogólna KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Część ogólna Art. 1. 1. Aptekarza obowiązują, wypracowane przez pokolenia, zasady etyki ogólnoludzkiej. 2. Zasady etyki ogólnoludzkiej zobowiązują Aptekarza

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza

Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Notariat jest niezbędnym uczestnikiem tworzenia i urzeczywistniania struktur prawnych wolnego rynku. Notariusz wykonuje funkcje publiczne i jest wyposażony przez Państwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA (wersja 1.2 z 30.04.2015) ul. Kamienna 21 31-403 Kraków NIP: 676-21-65-116 REGON: 357218403 tel. +48 12 293 33 33 Spis treści 1. Cel... 3 2. Zakres stosowania... 3 3. Role i obowiązki...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie KODEKS ETYKI STUDENTA Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Warszawa, 24.01.2013 Chcąc podkreślić nieoceniony wpływ zdobywania wiedzy na jakość ludzkiego życia jesteśmy przekonani, iż będąc

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Wstęp Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, zwany dalej Kodeksem, został uchwalony w trosce o dobre imię Akademii Pomorskiej w Słupsku,

Bardziej szczegółowo

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia?

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Agenda: Interesariusze Aspekty prawne Relacje dotyczące poufności wynagrodzeń Klauzule w umowach o pracę Obowiązki służb kadrowych Sankcje Pytania HR (rekrutacja),

Bardziej szczegółowo

KODEKS zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

KODEKS zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. KODEKS zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1. CELE DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ 1) Celem działalności

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Pracownika Urzędu Gminy Białopole

Kodeks Etyczny Pracownika Urzędu Gminy Białopole Kodeks Etyczny Pracownika Urzędu Gminy Białopole Kodeks Etyczny Pracownika Urzędu Gminy Białopole Preambuła Kodeks Etyczny jest zbiorem wartości i wzorców oraz wytycznych postępowania zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ INZYNIERA BUDOWNICTWA

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ INZYNIERA BUDOWNICTWA ARTYKUŁ: KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ INZYNIERA BUDOWNICTWA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH wstmichalik@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino ZASADY OGÓLNE 1. Kodeks Etyki pracowników Urzędu Gminy Smołdzino, zwany dalej Kodeksem Etyki wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH Celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ TRENERA ZARZĄDZANIA. Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ TRENERA ZARZĄDZANIA. Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ TRENERA ZARZĄDZANIA Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK KRAKÓW 2012 00 Kodeks.indd 1 2012-07-17 15:39:29 2 2012 SKiTZ MATRIK. Wszystkie prawa zastrzeżone Copyright

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY. Comernet Sp. z o.o.

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY. Comernet Sp. z o.o. Społeczna odpowiedzialność biznesu Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY Comernet Sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. NASZE WARTOŚCI... 4 2. ZASADY OGÓLNE KODEKSU ETYCZNEGO... 5 2.1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. opracowany w konsultacji z zaprzyjaźnionymi kancelariami odszkodowawczymi. Za normy niniejszego Kodeksu Etycznego przyjmuje się:

KODEKS ETYCZNY. opracowany w konsultacji z zaprzyjaźnionymi kancelariami odszkodowawczymi. Za normy niniejszego Kodeksu Etycznego przyjmuje się: KODEKS ETYCZNY opracowany w konsultacji z zaprzyjaźnionymi kancelariami odszkodowawczymi Za normy niniejszego Kodeksu Etycznego przyjmuje się: 1. Działania ukierunkowane na faktyczną pomoc osobom poszkodowanym,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Uchwała nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Rozdział I: Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI SYNDYKA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

KODEKS ETYKI SYNDYKA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne KODEKS ETYKI SYNDYKA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 1. Zasady etyki Syndyka wynikają z ogólnych norm moralnych i norm etycznych. 2. Naruszeniem godności zawodu Syndyka jest takie postępowanie syndyka, które

Bardziej szczegółowo