SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEGO SYSTEMU EKSPOZYCYJNO-MAGAZYNOWEGO (klaser rotacyjny)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEGO SYSTEMU EKSPOZYCYJNO-MAGAZYNOWEGO (klaser rotacyjny)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej SIWZ opracowana na podstawie art. 36 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Przedmiot zamówienia: DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEGO SYSTEMU EKSPOZYCYJNO-MAGAZYNOWEGO (klaser rotacyjny) Szacunkowa wartość zamówienia publicznego: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Kod CPV: , Bydgoszcz, luty 2009 r. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 1

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ul. Gdańska 4, Bydgoszcz tel TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego systemu ekspozycyjnomagazynowego (klaser rotacyjny) do składowania zbiorów numizmatycznych na potrzeby działu numizmatyki w budynku zlokalizowanym przy ul. Mennica 4 w Bydgoszczy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3. do SIWZ. 3. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): - regały archiwalne: różne meble i wyposażenie: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8. Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4. do SIWZ. 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy i montażu systemu ekspozycyjnomagazynowego: dwa miesiące od daty podpisania umowy. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania czynności i działalności obejmującej przedmiot zamówienia 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (wykonali w okresie ostatnich 3. lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie dostawy odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia) 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 upzp 5) złożą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2

3 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnia. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Aktualny/e odpis/y z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie/a Wykonawcy/ów o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich (Załącznik nr2. do SIWZ). 3. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich. 4. Oświadczenie/a Wykonawcy/ów o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1 upzp. 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3. lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 6. Referencje potwierdzające, że zamówienie określone w ww. wykazie zostało wykonane należycie. Dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa powyżej należy dołączyć do oferty (Załącznik nr 1. do SIWZ) i złożyć w formie oryginałów lub kserokopii posiadających potwierdzenie zgodności z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, z datą i z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ można kierować na adres Zamawiającego podany w pkt Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku zaś protestu, każda ze stron (Zamawiający i Wykonawca) ma obowiązek niezwłocznego uzyskania potwierdzenia faktu otrzymania kompletnej treści protestu lub jego rozstrzygnięcia. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ. 5. Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami, po stronie Zamawiającego są: - w sprawach merytorycznych Łukasz Maklakiewicz, tel od poniedziałku do piątku w godz , - w sprawach proceduralnych mgr Grażyna Zielińska, tel od poniedziałku do piątku w godz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 3

4 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: nie dotyczy 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni, licząc od dnia upływu składania ofert 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ MIEJSCA I TERMINU OTWARCIA OFERT: 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1. do SIWZ) powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie. 3. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 4. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y udzielającą/e pełnomocnictwa lub przez notariusza. 5. Do oferty należy załączyć określone w pkt. 6 dokumenty. 6. Dokumenty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być ogólnie udostępniane, winny być oznaczone w prawym górnym rogu każdej strony napisem POUFNE". Brak takiego zastrzeżenia będzie oznaczał, że wszystkie podane informacje są jawne. 7. Każdy wykonawca może złożyć tylko 1. ofertę. 8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 9. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach, w siedzibie Zamawiającego: ul. Gdańska 4, Bydgoszcz, sekretariat (I piętro) do dnia r. do godz ) Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą oferenta należy zaadresować: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i zaopatrzyć napisem Przetarg na dostawę i montaż systemu ekspozycyjno-magazynowego - Nie otwierać przed r. godz ) Koperta wewnętrzna, oprócz opisu j.w. powinna zawierać nazwę i adres oferenta. 10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę. 12. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 13. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Bydgoszcz, ul. Gdańska Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11. OPIS SPOSOBU USTALENIA CENY OFERTOWEJ. 1. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 4

5 1) wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie, w szczególności związane z wykonaniem czynności opisanych w pkt. 3 SIWZ, które wykonawca powinien uwzględnić przy obliczaniu cen jednostkowych, 2) okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, 3) formę wynagrodzenia ryczałtowego, a więc i jej ryzyko, 4) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z umowy stanowiącej integralną część SIWZ, w tym skutki udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane zamówienie. 2. Wszystkie wartości, określone w ofercie oraz ostateczna cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. 3. Ostateczną cenę oferty stanowi kwota netto + podatek VAT = cena brutto łącznie dla całości przedmiotu zamówienia. 4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 12. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli : 1) oferta nie zostanie odrzucona; 2) zostanie złożona przez wykonawcę nie wykluczonego Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: Nazwa kryterium Waga w % Cena 100 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów 100. Pozostałym oferentom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Wzór do obliczenia całkowitej wartości oferty przedstawia się następująco: Kryterium: cena (K c) K c = ( n : w ) x waga kryterium x 100 n najniższa wartość z zaoferowanych ofert w wartość z badanej oferty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), spełnia wymagania określone w ustawie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 2. Sposób poprawiania oczywistych omyłek 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 5

6 Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2) Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (zgodnie z art. 87 ust. 2 upzp). 13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej w siedzibie Zamawiającego, w celu podpisania umowy. 2. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 upzp. 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 1. Przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto). 2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu udzielonej gwarancji jakości % wniesionego zabezpieczenia będzie służyło na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 5. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie określonym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4. do niniejszej SIWZ. 15. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy (Załącznik nr 4.). Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 6

7 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 7

8 ... (pieczątka firmowa Wykonawcy) Załącznik nr (miejscowość, data) OFERTA dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ul. Gdańska 4; Bydgoszcz I. Dane Wykonawcy 1. Pełna nazwa: Adres:... województwo... powiat Nr tel. /łącznie z kierunkowym -... Nr fax NIP REGON II. Przedmiot oferty Oferta dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieokreślonego na dostawę i montaż fabrycznie nowego systemu ekspozycyjno- magazynowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. III. Informacja dotycząca kryterium ceny Wartość wyrażona w złotych polskich: Cena netto:... Cena brutto:... słownie brutto:.... (pieczątka i podpis/y/ osób/y/ upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) Załączniki do oferty: 1. Oświadczenie (Załącznik nr 2. do SIWZ) wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 3. do SIWZ stanowiącym opis parametrów technicznych. 2. Aktualny/e odpis/y z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3. lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 5. do SIWZ). 4. Referencje potwierdzające, że zamówienie określone w ww. wykazie zostało wykonane należycie. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 8

9 Załącznik nr (pieczątka firmowa Wykonawcy)... (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę i montaż fabrycznie nowego systemu ekspozycyjno- magazynowego. 1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej zamówieniem działalności. 3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 7. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a zawarte w niej wymagania i warunki przyjmuję bez zastrzeżeń oraz że uważam się za związanego ofertą przez termin określony w w/w specyfikacji. 8. Akceptuję wskazany w SIWZ wzór umowy, a w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej podpisania. 9. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej w miejscu świadczenia usług i posiadam pełną wiedzę i rozeznanie co do wymagań stawianych Wykonawcy przez Zamawiającego. 10. Przeprowadzę szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. 11. Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p.... pełniący funkcję... i osiągalny pod nr tel.... w godz. od... do (pieczątka i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 9

10 Załącznik nr 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z opisem parametrów technicznych Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu ekspozycyjno- magazynowego. 1. WYMOGI, WARUNKI TECHNICZNE I PARAMETRY GRANICZNE system ekspozycyjno-magazynowy L.p. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY /NIE 1 SYSTEM EKSPOZYCYJNO-MAGAZYNOWY 1.1 System ekspozycyjno-magazynowy w oparciu o technologię klasera rotacyjnego sztuk Całkowity ciężar systemu wraz z jego ładownością nie większy niż kg 1.3. Całkowita pojemność jednego urządzenia nie mniejsza niż 55 m 2 powierzchni półkowej/szufladowej, przy wysokości użytecznej szuflady nie mniejszej niż 6 cm max kg min. 55 m Lokalizacja systemu OFEROWANE PARAMETRY Klaser rotacyjny ma zostać zamontowany na 1 piętrze budynku przy ul. Mennica 4 zlokalizowanego w Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej (na chwilę obecną jeszcze w trakcie prac wykończeniowych remont odtworzeniowy). Podłoga w pomieszczeniu wzmocniona do utrzymania obciążenia 12kN/m2. Schody na zewnątrz obiektu (wysoki parter) obłożone kamieniem, klatka schodowa wewnątrz budynku i schody wewnętrzne dębowe Droga transportu elementów do pomieszczenia docelowego na I piętrze (wymagane użycie specjalistycznego dźwigu lub podnośnika) Otwór okienny o wymiarach 1,0x1,7m 1.5. Parametry systemu Wymiar zewnętrzny wysokość nie wyższy niż 310 cm max. 310 cm Wymiar zewnętrzny głębokość nie głębszy niż 160 cm, w tym szerokość pulpitu max. 160 cm dostępowego Wymiar zewnętrzny szerokość regału nie szerszy niż 345 cm max. 345 cm Pulpit na wysokości cm max. 90 cm Oświetlenie nad oknem dostępowym 1.6. Sterowanie systemem ekspozycyjno-magazynowym Panel sterowniczy z dostępną klawiaturą alfanumeryczną oraz z wyświetlaczem monochromatycznym wraz z bazą danych umiejscowiony nad oknem dostępowym Możliwość opisania (nazwa, indeks, miejsce przechowywania) przechowywanych przedmiotów przy pomocy klawiatury alfanumerycznej Możliwość przywołania przechowywanego przedmiotu po nazwie, indeksie wprowadzonym z klawiatury alfanumerycznej oraz wskazania jego indywidualnej lokalizacji System posiadający możliwość podłączenia czytnika kodu kreskowego i drukarki kodów kreskowych Możliwość podłączenia do zewnętrznego programu informatycznego w celu zarządzania systemem z zewnętrznego systemu informatycznego Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 10

11 1.7. Rodzaj i wymiary składowanych przedmiotów System powinien umożliwiać przechowywanie medali i monet o kształcie podobnym do walca o wymiarach: ok. 70 mm (średnica) x ok. 50 mm (wysokość) i wadze ok. 0,4 kg, składowanych na ich podstawie walca 1.8. Sposób przechowywania przedmiotów Przechowywane przedmioty powinny być składowane w szufladach wysuwanych za pomocą ułożyskowanych prowadnic. Ilość szuflad maksymalnie dostosowana do wysokości regału. Szuflady powinny być wysuwane w sposób umożliwiający przeglądanie i wyjmowanie przechowywanych przedmiotów Możliwość wyposażenia szuflad w przestawialne przegrody uniemożliwiające przesuwanie się przedmiotów w szufladach nie do końca zapełnionych Nośność półek (system szuflad) netto na 1 m 2 nie mniejsza niż 90 kg/m 2 min. 90 kg/m System napędowy Napęd elektryczny Przycisk bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe i bezwarunkowe zatrzymanie pracy regału. 2. Kontrola dostępu Dostęp do składowanych przedmiotów tylko przez uprawnionych pracowników okno dostępowe zamykane na klucz 2.1. Poziom hałasu nie większy niż 65 db max. 65 db 2.2. Zasilanie trójfazowe 3 x 400 V 2.3. Pobór mocy nie większy niż 2,5 kva max. 2,5 kva 3. Szkolenie 3.1 Szkolenie min 2 godzinne dla pracowników Zamawiającego prowadzone w języku polskim. 3.2 Instrukcja obsługi w języku polskim 4. Zezwolenia/dopuszczenia 4.1 Dopuszczenie do stosowania urządzenia: -Deklaracja i oznaczenie znakiem zgodności CE. 4.2 Informacja z Urzędu Dozoru Technicznego, że oferowane klasery rotacyjne nie podlegają dozorowi. 5. Referencje 5.1 Wymagane posiadanie nie mniej niż 3 wdrożeń podobnych systemów o takiej samej technologii w ciągu ostatnich 3 lat popartymi pisemnymi referencjami min 3 referencje w ciągu ostatnich 3 lat Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 11

12 2. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY /NIE OFEROWANE WARUNKI GWARANCJA 1. Okres gwarancji nie mniejszy niż 24 miesiące, okres rękojmi za wady fizyczne nie mniejszy niż 24 miesiące. min. 24 miesiące 2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii - w okresie gwarancyjnym nie większy niż 24 godz. 3. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty zakończenia produkcji urządzenia nie mniejszy niż 10 lat, po cenach przyjętych do kalkulacji wartości całego urządzenia z ewentualną możliwością waloryzacji na poziomie inflacji max. 24 godz. SERWIS POGWARANCYJNY min. 10 lat Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. UWAGA! NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z PARAMETROW GRANICZNYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY Data: (pieczątka i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 12

13 Załącznik nr 4. WZÓR UMOWY zawarta w dniu. r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, Bydgoszcz, NIP , REGON wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy pod poz. Nr 6 reprezentowanym przez: 1. dr Michała Woźniaka Dyrektora Muzeum 2. mgr Justynę Chmara Główną Księgową zwanym dalej Zamawiającym, a w..., ul. NIP, REGON, KRS reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego nr sprawy MOB/216/5/2pn/09 została zawarta umowa o następującej treści : 1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż fabrycznie nowego systemu ekspozycyjno- magazynowego (klaser rotacyjny) do składowania zbiorów numizmatycznych na potrzeby działu numizmatyki w budynku zlokalizowanym w obiekcie przy ul. Mennica 4 w Bydgoszczy. 2. Przedmiot umowy jest zgodny z parametrami określonymi w Załączniku nr 3. do SIWZ stanowiącym opis parametrów technicznych. 3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi najpóźniej do dnia r. 2. Wykonanie prac przewidzianych w 1 musi być potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony. 3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w 3. ust. 1 wykonać Wszelkie prace nie wskazane w umowie, które są niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy lub których konieczność wykonania jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo użytkownika i zabezpieczenie przed awarią urządzenia. 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę.. zł plus podatek VAT w wysokości zł, łącznie.. zł (słownie:.../100). 2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty z dnia. 3. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 13

14 3. Należność zostanie uregulowana po zrealizowaniu przedmiotu umowy, po jego protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy: W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie natychmiastowym (w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3. ust. 1), lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia zgłoszenia wady. 2. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady obiektów powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu W razie wystąpienia zwłoki w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 30 % wartości, o której mowa w 3. ust Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli kary te nie pokryją poniesionej szkody. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy. Przedmiot umowy objęty jest gwarancją na zasadach podanych w ofercie z dnia., stanowiącej załącznik do niniejszej umowy Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny umownej, tj. zł (słownie:../100). 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy, w formie pieniężnej, przekazanej na konto Zamawiającego w Banku Pocztowym SA w Bydgoszczy nr w następujący sposób: a) 70 %, tj.. zł na zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie prac b) 30 %, tj.. zł na zabezpieczenie gwarantujące pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 14

15 a) zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie prac w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze prac b) zabezpieczenie gwarantujące pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi w ciągu 14 dni po upływie okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi, przy czym w przypadku różnych terminów udzielenia gwarancji i rękojmi liczy się 14-dniowy termin od upływu późniejszego terminu. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 2. Spory wynikające przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku braku ich rozwiązania w trybie ugody, poddane będą rozstrzygnięciu przed Sądem Powszechnym w Bydgoszczy. 8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 9. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 15

16 Załącznik nr (pieczątka firmowa Wykonawcy) WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W OKRESIE *) OSTATNICH 3 LAT *).. PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ DOSTAWOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I ODBIORCÓW L.p. Rodzaj dostawy Data dostawy Wartość dostawy Odbiorca dostawy/zamawiający Załączniki: - referencje *) niepotrzebne skreślić... (pieczątka i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 16

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łowicz, dnia 04.09.2007r. Zamawiający: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/51/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2014

Bardziej szczegółowo