ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r."

Transkrypt

1

2

3 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje: I. Wprowadzenie. II. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący aktywa netto w wysokości tysięcy złotych. III. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujący wynik z operacji w kwocie tysiące złotych. IV. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r., o łącznej wartości rynkowej tysiące złotych z tabelami uzupełniającymi oraz dodatkowymi. V. Zestawienie zmian w aktywach netto. VI. Noty objaśniające. VII. Informację dodatkową. Warszawa, 19 lutego 2010 r. sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 1 z 24

4 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ I. Nazwa Funduszu z podaniem typu i konstrukcji funduszu, numeru w rejestrze funduszy, daty utworzenia funduszu oraz wskazanie okresu, na jaki został utworzony. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Papierów Dłużnych POLONEZ, zwany dalej Funduszem działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 2 września 1999 r. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, w dniu 11 października 1999 r. pod numerem RFi 41. Fundusz może używać nazw skróconych: PZU fio Papierów Dłużnych POLONEZ oraz PZU fio pd POLONEZ lub odpowiednika w języku angielskim PZU Fixed-Income Open-End Investment Fund POLONEZ. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. Fundusz jest funduszem inwestującym w walucie polskiej, co oznacza, że udział lokat wyrażonych w złotych powinien wynosić co najmniej 66% wartości Aktywów Funduszu. II. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych. Celem inwestycyjnym PZU fio Papierów Dłużnych POLONEZ jest ochrona realnej wartości aktywów Funduszu. Realizując cel inwestycyjny Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Fundusz nie stosuje żadnej specjalizacji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. II.1. Zasady dywersyfikacji lokat i ograniczenia inwestycyjne stosowane przez Fundusz na dzień bilansowy. 1. Aktywa Funduszu są lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski oraz inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. 2. Fundusz stosuje następujące kryteria doboru lokat: 1) uzyskanie możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z Aktywów Funduszu, 2) ograniczenie ryzyka, w tym zwłaszcza ryzyka wynikającego ze zmiany stóp procentowych, utraty przez emitenta zdolności do wykupu papierów wartościowych oraz, w odniesieniu do lokat dokonanych w walutach obcych, zmiany kursu odpowiedniej waluty, 3) poziom bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 8 oraz ust. 11, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. 4. Fundusz może lokować do 10% wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości aktywów Funduszu, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości aktywów Funduszu. 5. Z zastrzeżeniem ust. 7, Fundusz może lokować do 35% wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 2 z 24

5 instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. 6. Z zastrzeżeniem ust. 7, Fundusz może lokować do 35% wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 5, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości aktywów Funduszu. 7. Ograniczeń, o których mowa w ust. 5 i 6, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Fundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w papiery wartościowe żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości aktywów Funduszu. 9. Lokaty Funduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą przewyższać 25% wartości aktywów Funduszu, przy czym suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80% wartości aktywów Funduszu. Lokat w listy zastawne nie uwzględnia się przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust Fundusz może lokować do 20% wartości aktywów w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej Instytucji Kredytowej. 11. Lokaty Funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% lokat Funduszu. 12. Fundusz może lokować do 20% wartości aktywów łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W takim przypadku Fundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej. 13. Fundusz nie lokuje aktywów w akcje, z zastrzeżeniem, że aktywa Funduszu mogą być lokowane w obligacje zamienne na akcje, w związku z czym jest możliwe, że przejściowo wśród lokat Funduszu znajdą się akcje. 14. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą stanowić do 100% wartości aktywów Funduszu. 15. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej mogą stanowić do 60% wartości aktywów Funduszu. 16. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, mogą stanowić do 40% wartości aktywów Funduszu. III. Towarzystwo będące organem Funduszu. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Papierów Dłużnych POLONEZ jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (pierwotnie zarejestrowane w dniu 11 maja 1999 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB 56775). sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 3 z 24

6 Towarzystwo zawarło umowę o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu z PZU Asset Management S.A., z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jana Pawła II 24, Warszawa. IV. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy. Przedstawione sprawozdanie finansowe PZU fio Papierów Dłużnych POLONEZ obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2009 r. V. Kontynuacja działalności Funduszu. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2009 roku. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez niego dotychczasowej działalności. VI. Podmiot który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego. Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku przeprowadziła firma Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. VII. Kategorie jednostek uczestnictwa. Podstawowe informacje o kategorii jednostek uczestnictwa 1) jednostki uczestnictwa kategorii A dostępne są u wszystkich Dystrybutorów i Przedstawicieli, a ich nabycie wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej w maksymalnej wysokości 0,5%. 2) jednostki uczestnictwa kategorii B zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych innych niż programy emerytalne, niezwiązanych z dokonywaniem systematycznych wpłat do Funduszu. Pierwsze nabycie jednostek uczestnictwa kategorii B wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej, w maksymalnej wysokości 2,5%. Odkupywanie jednostek uczestnictwa kategorii B wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej w maksymalnej wysokości 4,5%. 3) jednostki uczestnictwa kategorii C zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych innych niż programy emerytalne, związanych z dokonywaniem systematycznych wpłat do Funduszu. Nabycie jednostek uczestnictwa kategorii C wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej, w maksymalnej wysokości 2,5%. Przy zbywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa kategorii C, w ramach kolejnych wpłat, opłata manipulacyjna nie jest pobierana. Odkupywanie jednostek uczestnictwa kategorii C wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej w maksymalnej wysokości 2,0%. 4) jednostki uczestnictwa kategorii D, E i F zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych dla podmiotów oferujących swoim pracownikom formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu jednostek uczestnictwa, w szczególności tworzących pracownicze programy emerytalne w formie umowy o wnoszeniu składek pracowników do funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207). Nabycie jednostek kategorii D, E oraz kategorii F wiąże się z poniesieniem opłat manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa w maksymalnej wysokości 0,5% dla kategorii D i F oraz 0,25% dla kategorii E. Do dnia bilansowego Fundusz nie dokonał zbycia jednostek uczestnictwa kategorii F. sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 4 z 24

7 5) jednostki uczestnictwa kategorii I zbywane są Uczestnikom, których wpłaty do Funduszu wynoszą łącznie co najmniej (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Uczestnik może zażądać wymiany jednostek uczestnictwa kategorii A na jednostki uczestnictwa kategorii I, jeżeli wartość jednostek uczestnictwa kategorii A zgromadzonych na Rejestrze Uczestnika wynosi co najmniej (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Nabycie jednostek kategorii I wiąże się z poniesieniem opłat manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa w maksymalnej wysokości 0,5%. 6) jednostki uczestnictwa kategorii IKE zbywane są Uczestnikom w ramach Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205), na zasadach określonych w tej umowie, a także w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz w Statucie. Nabycie jednostek kategorii IKE wiąże się z poniesieniem opłat manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa w maksymalnej wysokości 3,5%. VIII. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w okresie obrotowym. Fundusz nie dokonywał zmian stosowanych zasad rachunkowości w trakcie okresu sprawozdawczego. Warszawa, 19 lutego 2010 r. sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 5 z 24

8 L.p. Bilans PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. w tys. PLN Opis Wartość na dzień Wartość na dzień I Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe: Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe: Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II Zobowiązania III Aktywa netto (I-II) IV Kapitał funduszu Kapitał wpłacony (wielkość dodatnia) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba jednostek uczestnictwa - łącznie wszystkie kategorie , ,2146 Liczba jednostek uczestnictwa kategorii A , ,5888 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii A 106,27 104,42 Liczba jednostek uczestnictwa kategorii B , ,8377 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii B 106,07 104,21 Liczba jednostek uczestnictwa kategorii C , ,6045 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii C 108,47 105,73 Liczba jednostek uczestnictwa kategorii D , ,9360 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii D 109,35 106,80 Liczba jednostek uczestnictwa kategorii E , ,8738 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii E 109,40 106,95 Liczba jednostek uczestnictwa kategorii I , ,6481 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii I 107,84 105,64 Liczba jednostek uczestnictwa kategorii IKE , Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii IKE 106,23 104,38 Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 6 z 24

9 Rachunek wyniku z operacji PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. w tys. PLN L.p. Opis I Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe 0 195* III Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV Koszty funduszu netto (II-III) V Przychody z lokat netto (I-IV) VI Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych 22 0 VII Wynik z operacji (V+/-VI) Wynik z operacji przypadający na jednostki uczestnictwa kategorii A Wynik z operacji przypadający na jednostki uczestnictwa kategorii B Wynik z operacji przypadający na jednostki uczestnictwa kategorii C Wynik z operacji przypadający na jednostki uczestnictwa kategorii D Wynik z operacji przypadający na jednostki uczestnictwa kategorii E Wynik z operacji przypadający na jednostki uczestnictwa kategorii I Wynik z operacji przypadający na jednostki uczestnictwa kategorii IKE * - w roku 2008 pozostałe koszty zawierają koszty usług wydawniczych, w tym poligraficznych wysokości 19 tys. PLN, oraz 176 PLN tytułem premii z transakcji SBB. Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 7 z 24

10 Zestawienie lokat PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ na dzień 31 grudnia 2009 r. w tys. PLN TABELA GŁÓWNA Składniki lokat Wartość według ceny nabycia w tys. PLN Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. PLN Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne , ,66 Dłużne papiery wartościowe , ,94 Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Zestawienie lokat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 8 z 24

11 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Fundusz zaprezentował tylko te tabele, które dotyczą rodzajów lokat posiadanych przez Fundusz (nie zamieszczono tabel z wartościami zerowymi). Zestawienie lokat PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ na dzień 31 grudnia 2009 r. w tys. PLN Listy zastawne PLRHNHP00094 Rodzaj rynku nienotowane na rynku aktywnym Nazwa rynku - Emitent BRE Bank Hipoteczny S.A. Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowa nia Rodzaj listu Polska zmienne hipoteczny Podstawa emisji wierzytelności emitenta zabezpieczone hipotekami ustanowionymi na prawie użytkowania wieczystego lub na prawie własności nieruchomości położonych na obszarze RP przysługujące emitentowi z tyt. kredytów Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ,31 Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku O terminie wykupu do 1 roku: Obligacje Aktywny rynek DS rynek regulowany Aktywny rynek AAREAL rynek regulowany NB Bony skarbowe BS 11/08/2010 nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym Nazwa rynku MTS- CeTo Frankfurt Stock Exchange - - Emitent Skarb Państwa - Minister Finansów AAREAL BANK AG Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. PLN Wartość według wyceny na dzień bilansowy tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Polska stałe ,34 Niemcy stałe ,31 aktywny rynek - rynek regulowany ,64 NOBLE BANK S.A. Polska zmienne ,66 nienotowane na rynku aktywnym ,66 Skarb Państwa - Minister Finansów Polska stałe ,06 nienotowane na rynku aktywnym ,06 sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 9 z 24

12 Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku O terminie wykupu powyżej 1 roku: Obligacje Aktywny rynek DS rynek regulowany Aktywny rynek DS rynek regulowany Aktywny rynek DS rynek regulowany Aktywny rynek OK rynek regulowany Aktywny rynek OK rynek regulowany Aktywny rynek PS rynek regulowany Aktywny rynek PS rynek regulowany Aktywny rynek PS rynek regulowany Aktywny rynek PS rynek regulowany Aktywny rynek PS rynek regulowany Aktywny rynek WS rynek regulowany Aktywny rynek WZ rynek regulowany Aktywny rynek HGB rynek regulowany Nazwa rynku MTS- CeTo MTS- CeTo MTS- CeTo MTS- CeTo GPW MTS- CeTo MTS- CeTo MTS- CeTo GPW MTS- CeTo MTS- CeTo MTS- CeTo Budapeszt Stock Exchange Emitent Skarb Państwa - Minister Finansów Skarb Państwa - Minister Finansów Skarb Państwa - Minister Finansów Skarb Państwa - Minister Finansów Skarb Państwa - Minister Finansów Skarb Państwa - Minister Finansów Skarb Państwa - Minister Finansów Skarb Państwa - Minister Finansów Skarb Państwa - Minister Finansów Skarb Państwa - Minister Finansów Skarb Państwa - Minister Finansów Skarb Państwa - Minister Finansów Skarb Państwa - Minister Finansów Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. PLN Wartość według wyceny na dzień bilansowy tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Polska stałe ,65 Polska stałe ,22 Polska stałe ,15 Polska zerokuponowe ,89 Polska zerokuponowe ,93 Polska stałe ,40 Polska stałe ,74 Polska stałe ,26 Polska stałe ,48 Polska stałe ,54 Polska stałe ,06 Polska zmienne ,08 Węgry stałe ,23 sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 10 z 24

13 IPS1014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW BGK S.A. Polska stałe ,87 aktywny rynek - rynek regulowany ,50 Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku O terminie wykupu powyżej 1 roku: Obligacje CI PKO GENERAL ELECTRIC GTC EMPIK NFI LUK PKN PXM MLK nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. PLN Wartość według wyceny na dzień bilansowy tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem - CIECH S.A. Polska zmienne ,61 - PKO BP S.A. Polska zmienne , GENERAL ELECTRIC Globe Trade Center S.A. Stany Zjednoczone stałe ,29 Polska zmienne ,31 - EMPIK S.A. Polska zmienne ,31 - Lukas Bank S.A. Polska zmienne ,44 - PKN ORLEN S.A. Polska zmienne ,29 - POLIMEX MOSTOSTAL S.A. Polska zmienne ,39 - MULTIKINO S.A. Polska zmienne ,44 nienotowane na rynku aktywnym ,64 sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 11 z 24

14 TABELE DODATKOWE PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ na dzień 31 grudnia 2009 r. w tys. PLN Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. PLN Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa* obligacje skarbowe ,84 bony skarbowe ,06 Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP ,00 Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) , ,00 Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD ,00 *W pozycji tej Fundusz zaprezentował papiery gwarantowane oraz emitowane przez Skarb Państwa, ponieważ ryzyka związane z takimi papierami są w swej istocie bardzo zbliżone. sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 12 z 24

15 Zestawienie zmian w aktywach netto PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w tys. PLN L.p. Opis I Zmiana wartości aktywów netto 1 Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: przychody z lokat netto zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii A zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii A zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii B zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii B zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii C zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii C zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii D zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii D zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii E zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii E zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii I zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii I zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii IKE zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii IKE Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5) Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (1+6) Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 13 z 24

16 L.p. Opis II Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 1 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 2 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii A , ,9254 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii A , ,5743 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii A , ,3511 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii B 7.697, ,4584 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii B 7.726, ,3387 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii B -29, ,1197 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii C , ,2532 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii C 9.627, ,3386 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii C , ,9146 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii D , ,6361 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii D , ,5856 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii D , ,0505 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii E , ,4469 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii E , ,8518 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii E , ,5951 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii I 5.313, ,1447 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii I 7.815, ,2794 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii I , ,1347 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii IKE , ,8695 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii IKE , ,3887 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii IKE 3.514, ,4808 Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu: liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii A , ,5013 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii A , ,9125 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii A , ,5888 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii B , ,5791 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii B , ,7414 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii B , ,8377 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii C , ,3004 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii C , ,6959 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii C , ,6045 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii D , ,3033 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii D , ,3673 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii D , ,9360 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii E , ,5189 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii E , ,6451 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii E , ,8738 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii I , ,0367 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii I , ,3886 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii I , ,6481 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii IKE , ,6400 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii IKE , ,9143 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii IKE , , Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa , ,2146 sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 14 z 24

17 III Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii A na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii A na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii A w okresie sprawozdawczym w skali roku Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii B na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii B na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii B w okresie sprawozdawczym w skali roku Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii C na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii C na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii C w okresie sprawozdawczym w skali roku Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii D na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii D na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii D w okresie sprawozdawczym w skali roku Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii E na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii E na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii E w okresie sprawozdawczym w skali roku Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii I na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii I na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii I w okresie sprawozdawczym w skali roku Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii IKE na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii IKE na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii IKE w okresie sprawozdawczym w skali roku Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii A w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny 104,42 96,78 106,27 104,42 1,77 7,89 104,21 96,59 106,07 104,21 1,78 7,89 105,73 97,22 108,47 105,73 2,59 8,75 106,8 98,40 109,35 106,80 2,39 8,54 106,95 98,63 109,4 106,95 2,29 8,44 105,64 97,62 107,84 105,64 2,08 8,22 104,38 96,74 106,23 104,38 1,77 7, PLN 101,84 96,70 Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii A w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 106,59 104,45 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii A według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 106,27 104,42 sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 15 z 24

18 Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii B w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 101,64 96,51 Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii B w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 106,38 104,24 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii B według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 106,07 104,21 Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii C w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 103,23 97,14 Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii C w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 108,66 105,75 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii C według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 108,47 105,73 Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii D w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 104,25 98,32 Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii D w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 109,58 106,83 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii D według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 109,35 106,80 Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii E w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 104,38 98,55 Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii E w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 109,64 106,97 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii E według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 109,4 106,95 Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii I w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 103,07 97,54 Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii I w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 108,11 105,67 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii I według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 107,84 105,64 Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii IKE w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 101,8 96,66 Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii IKE w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 106,55 104,41 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii IKE według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzień wyceny PLN 106,23 104,38 IV Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,18 1,20 Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami 0,00 0,00 Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 16 z 24

19 Noty objaśniające Nota 1 Polityka rachunkowości funduszu 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości. Działalność Funduszu regulują następujące przepisy prawne: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), Ustawa o rachunkowości, Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249 poz. 1859, z późn. zm.), Rozporządzenie. a) ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym Prezentowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tysiącach złotych. Wartości jednostek uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I oraz IKE zaprezentowane zostały z dokładnością do pełnego grosza. Liczba jednostek uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I oraz IKE zostały zaprezentowane do czterech miejsc po przecinku. Ujawnione w sprawozdaniu przychody i koszty finansowe uwzględnione są w odpowiednich pozycjach rachunku zysku i strat zgodnie z zasadą memoriałową. b) ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu. Operacje dotyczące Funduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych w okresie, którego dotyczą. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równa zero. Składniki lokat funduszu otrzymane w zamian za inne składniki mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. c) metody wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny składników lokat, oraz zobowiązań funduszu, aktywów netto i wyniku z operacji. W dniu wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz ostatnio dostępnych odpowiednio kursów, cen i wartości z godziny w dniu wyceny. Wycena aktywów i ustalenie zobowiązań Funduszu odbywają się w każdym dniu wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego według zasad wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia. Wartość aktywów netto Funduszu ustala się pomniejszając wartość aktywów Funduszu o jego zobowiązania. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wartość jednostki uczestnictwa danej kategorii jest równa wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa tej kategorii w dniu wyceny, podzielonej przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa tej kategorii zapisanych w rejestrach Uczestników. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze, przy zastosowaniu wartości jednostki uczestnictwa, wyznaczonej zgodnie z zasadą opisaną powyżej. sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 17 z 24

20 Na potrzeby określenia wartości jednostki uczestnictwa w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną powyżej. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie Funduszu aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu związane z dokonywaniem transakcji ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Powyższe zasady odnosi się w szczególności do wyceny akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, obligacji Skarbu Państwa oraz innych dłużnych papierów wartościowych notowanych na aktywnym rynku, instrumentów pochodnych, jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Ostatnie dostępne kursy, określa się według stanu z godziny w dniu wyceny, w związku z faktem, że godzina ta umożliwia ustalenie kursów zamknięcia nie tylko rynków polskich i europejskich, ale także rynków północnoamerykańskich, w szczególności rynku NASDAQ. W przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Podstawą wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat w okresie ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego jako podstawowe kryterium wyboru rynku głównego oraz możliwość dokonywania przez Fundusz transakcji na danym rynku jako dodatkowe kryterium wyboru rynku głównego. Wyboru rynku głównego, uzasadnionego polityką inwestycyjną Funduszu, dokonuje się w oparciu o powyższe kryteria, na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący sposób: 1) dłużnych papierów wartościowych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu; zasada ta stosowana jest do wyceny listów zastawnych, obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, a także weksli; 2) depozytów - przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 3) składników lokat innych niż określone w pkt. 1 2, w tym instrumentów pochodnych, jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą według wartości godziwej W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na aktywnym rynku, w walucie, w której są denominowane. Aktywa oraz zobowiązania te wykazuje się w złotych polskich po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do dolara amerykańskiego. sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 18 z 24

21 Akcje, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe nienotowane na aktywnym rynku wycenia się według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ na tę wartość oraz w oparciu o ocenę sytuacji finansowej emitenta. Prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku wycenia się według wartości teoretycznej praw poboru. Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne nienotowane na aktywnym rynku wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez dany fundusz lub instytucję wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny, z uwzględnieniem wszelkich istotnych zmian wartości godziwej takich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych od momentu ogłoszenia powyższych danych do godziny w dniu wyceny. Obligacje zamienne wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w art. 37 Statutu lub odpowiednio w art. 38 ust. 1 pkt 1 Statutu, bez uwzględnienia prawa do zamiany, chyba że jest dostępna wartość godziwa tego prawa. Szczegółowe zasady wyceny opisane są w polityce rachunkowości Funduszu. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. Zmiany w zakresie metod i modeli wyceny podlegają publikacji w sprawozdaniach finansowych Funduszu. 2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym: a) metody ujmowania operacji w księgach rachunkowych. Nie wystąpiły. b) metody wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. Nota-2 Należności funduszu L.p. Należności Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa Z tytułu dywidend Z tytułu odsetek Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów Z tytułu udzielonych pożyczek Pozostałe 0 0 Razem sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 19 z 24

22 Nota-3 Zobowiązania funduszu L.p. Zobowiązania Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa Z tytułu wypłaty dochodów funduszu Z tytułu wypłaty przychodów funduszu Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania wynagrodzenie dla Towarzystwa pozostałe 13 7 Razem Nota-4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty L.p. Środki pieniężne Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy w przekroju walut, w podziale na banki Deutsche Bank Polska S.A. - rachunek podstawowy [w PLN] Deutsche Bank Polska S.A. - rachunek pomocniczy nabyć [w PLN] Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywany w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu* Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje 0 0 * - średnia arytmetyczna ze stanu środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu na rachunku podstawowym na ostatni dzień poprzedniego i ostatni dzień bieżącego okresu sprawozdawczego Nota-5 Ryzyka Informacje o obciążeniu aktywów i zobowiązań ryzykiem zmiany stopy procentowej Na ryzyko zmiany wartości godziwej związane z wahaniami stopy procentowej narażone są przede wszystkim dłużne papiery wartościowe stałokuponowe i zerokuponowe. Na ryzyko przepływów środków pieniężnych wynikających ze stopy procentowej narażone są głównie dłużne papiery wartościowe zmiennokuponowe. Składniki aktywów obciążonych ryzykiem: - wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej - przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej Pozycja bilansowa Wartość bilansowa na dzień 31 grudnia grudnia 2008 Obligacje Skarbu Państwa Bony skarbowe Papiery komercyjne Obligacje Skarbu Państwa Papiery komercyjne sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 20 z 24

23 W 2009 roku Fundusz realizował politykę ograniczania tego ryzyka poprzez: szczególną kontrolę zaangażowania w instrumenty o wyższej wartości ryzyka, tj. w długoterminowe dłużne papiery wartościowe, dywersyfikacje portfela poprzez nabywanie instrumentów o różnych terminach wykupu. Informacje o obciążeniu aktywów i zobowiązań ryzykiem kredytowym Ryzyko niedotrzymania zobowiązań (kredytowe) Dotyczy przede wszystkim dłużnych papierów wartościowych. W portfelu Funduszu znajdowały się dłużne papiery wartościowe w wysokości z czego emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa wynosiły tysięcy złotych, natomiast papiery komercyjne wynosiły tysięcy złotych. W przypadku dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa istnieje minimalne ryzyko niedotrzymania zobowiązań przez emitenta. Ryzyko kredytowe dotyczy głównie papierów komercyjnych, które stanowiły 8,09% portfela lokat. Informacje o obciążeniu aktywów i zobowiązań ryzykiem koncentracji Ryzyko koncentracji ryzyka kredytowego w Funduszu dotyczy tylko papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, które zostało zaprezentowane w tabeli powyżej. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaangażowanie Funduszu w skarbowe papiery wartościowe wraz z transakcjami warunkowymi na tych papierach wynosiło tysięcy złotych co stanowiło 89,90% wartości aktywów Funduszu. Informacje o obciążeniu aktywów i zobowiązań ryzykiem walutowym Ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2009 roku dla Funduszu wyglądało następująco (poniższa tabela prezentuje również udział % obligacji obciążonych tym ryzykiem w aktywach ogółem): Papiery wartościowe Wartość w Wartość w Wartość w Wartość w Udział % Udział % Obligacje w HUF HUF PLN HUF PLN , Nota-6 Instrumenty pochodne - nie dotyczy Funduszu Nota-7 Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu L.p Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0 0 a transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0 0 b transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: a transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk b transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach 0 0 papierów wartościowych 4 Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0 0 Nota-8 Kredyty i pożyczki - nie dotyczy Funduszu sporządzono 19 lutego 2010 r. Strona 21 z 24

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FIO OCHRONY MAJĄTKU na dzień 30 czerwca 2016 r. WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OCHRONY MAJĄTKU I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje: I. Wprowadzenie. II. Bilans sporządzony

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 490,586.25 764,023.39 1. Lokaty 490,527.03 764,023.39

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM GOTÓWKOWY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) Zarząd Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 10 KWIETNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2012-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 11 544 192 11 985 666 1. Lokaty 11 544 192 11 985 666 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 2 502 288,90 2 502 288,90 0,00 2 606 386,23 2 606 386,23 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 8 787 714,82 8 787 714,82 12 553 836,38 12 553 836,38 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 3,804,332.18 6,556,407.27 1. Lokaty 3,804,332.18 6,556,407.27 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 26,470,809.34 35,630,648.62 1. Lokaty 26,245,660.60 35,630,648.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 225,148.74 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 138,887,330.31 165,149,377.65 1. Lokaty 138,815,305.53 165,148,571.69 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 72,024.78 805.96 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 620,756.32 994,777.54 1. Lokaty 620,756.32 994,777.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15,099,473.67 19,440,030.52 1. Lokaty 14,974,462.91 19,439,017.46 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 125,010.76 1,013.06 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 184,718.40 834,755.25 1. Lokaty 184,718.40 834,755.25 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 71,539.23 3,960,594.22 1. Lokaty 71,539.23 3,960,594.22 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 12 398 39 213 1. Lokaty 12 361 38 868 Środki pieniężne 38 345 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 468 135,58 1. Lokaty 468 135,58 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 3,426,430.89 1. Lokaty 0.00 3,426,430.89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 40,229.93 1. Lokaty 0.00 40,229.93 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 40 229,93 40 229,93 0,00 468 135,58 468 135,58 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,268,965.21 11,703,401.11 1. Lokaty 1,268,965.21 11,703,401.11 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo