"ToŜsamość organizacji medialnych - Corporate Government"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""ToŜsamość organizacji medialnych - Corporate Government""

Transkrypt

1 "ToŜsamość organizacji medialnych - Corporate Government" 1. Kształtowanie toŝsamości mediów w kontekście funkcji systemu społeczno - gospodarczego. Firmy masowej komunikacji, podobnie jak inne organizacje gospodarcze, dąŝą do określenia swojej toŝsamości, a zatem do odpowiedzi na pytania dotyczące: wartości charakterystycznych dla firmy, obszarów rynku będących domeną aktywności biznesowej, sposobów prezentacji przyjętej strategii wśród swoich udziałowców oraz konkurentów. Z tego powodu moŝna stwierdzić, Ŝe " (...) toŝsamość przedsiębiorstwa to jego złoŝona osobowość, na którą składają się: filozofia, historia, kultura, strategia, styl zarządzania, reputacja oraz zachowania pracowników, (...) i innych reprezentantów przedsiębiorstwa (...). Przedsiębiorstwo jest rozpoznawane przez zewnętrzne i widoczne manifestacje wielu atrybutów, i to właśnie ich wizualne aspekty są zazwyczaj najczęściej poddawane ocenie ze strony ogółu " 1. Problematyka dotycząca kształtowania charakteru mediów odnosi się do specyfiki prowadzonej działalności nadawczej, funkcji instytucji regulujących rynek oraz treści przekazów medialnych, czyli kreowanego wizerunku. Opisanie wymienionych aspektów toŝsamości organizacji medialnych, wymaga uwzględnienia dynamiki zmian zachodzących w ich otoczeniu oraz uwarunkowań środowiska prawno - ustrojowego determinującego zakres prowadzonej działalności ToŜsamość firm medialnych - od działalności branŝowej do produktowej. Transformacja rynku mediów odpowiada dynamice powstawania nowej gospodarki opartej o technologie informatyczną. Dotychczasowy podział firm medialnych - zgodny ze strukturą branŝową - traci na znaczeniu, a podstawowym wyznacznikiem działalności biznesowej staje się rodzaj oferowanych na rynku produktów ( rys. nr 1 i 2 2 ). Zmianie przedmiotowego charakteru aktywności gospodarczej towarzyszy konieczność przełamywania dotychczasowego podziału na sektory, jak równieŝ przejście od toŝsamości normatywnej do utylitarnej identyfikacji organizacji 3. Oznacza to budowanie wizerunku firmy, odpowiadającego cechom związanym z dynamiczną przedsiębiorczością, elastycznością działania oraz gotowością do podejmowania nowych wyzwań. Konsekwencją powyŝszej strategii jest odrzucenie podejścia normatywnego, polegającego na uznaniu formalnych zasad, przyjętych procedur i utrwalonych praktyk. Firmy zmuszone będą do zanegowania dotychczasowej tradycji, uzasadniającej ich funkcjonowanie i ponownego rekonfigurowania własnej toŝsamości.

2 Rys. nr 1 - tradycyjny podział na poszczególne branŝe. Rys. nr 2 - rynek dywersyfikacji produktowej. KINETYKA rzeczywistość wirtualna FILM filmy telewizyjne wideo telewizja interaktywna OBRAZY projekty graficzne gry komputerowe GŁOS elektronika uŝytkowa telefonia SŁOWO PISANE działalność wydawnicza oprogramowanie DANE obliczenia OBSZAR REPREZENTACJI FORM OBSZAR PRZETWARZANIA ZACHOWYWANIA FORM I OBSZAR KOMUNIKACJI W wyniku zatarcia róŝnic między ukształtowanymi granicami zakresów aktywności rynkowej, zmianie ulegną takŝe kompetencje pracowników mediów. Od personelu wymagana będzie nie tylko wiedza związana z wyuczonym zawodem - np.: dziennikarskim - ale równieŝ umiejętności stanowiące do tej pory domenę innych grup zawodowych, jak np.: nagrywanie lub montaŝ. Dzięki technice interaktywnej, większy wpływ na ostateczną formę produktu medialnego uzyska klient. "Obecnie, z powodu wykreowania w kaŝdej dziedzinie powszechnie uznanych standardów, moŝliwe jest organizowanie branŝy informatycznej na zasadzie

3 specjalizacji, a Ŝadna firma, nawet tak potęŝna jak IBM, nie jest juŝ dalej zainteresowana pionową integracją procesów. W tych warunkach jedyną drogą do osiągnięcia sukcesu jest łączenie się i współpraca przedsiębiorstw" 4. Naturalnym efektem zachodzących przeobraŝeń jest powstawanie koncernów grupujących kilka firm z wielu dziedzin i dąŝenie do integracji poziomej. Organizacje medialne nabierają charakteru konglomeratu, czyli zaczynają stanowić zbiór podmiotów gospodarczych oferujących zróŝnicowane produkty. Typowym zachowaniem kadr menedŝerskich podczas przechodzenia z struktury branŝowej na produktową jest przyjmowanie dla rozwoju firmy strategii dywersyfikacji koncentrycznej. PowyŜsze działanie polega na jednoczesnym wzbogacaniu pakietu sprzedawanych produktów (usług) oraz dąŝeniu do tworzenia powiązań kapitałowych na bazie zasobów macierzystej organizacji. Dzięki takiej strategii moŝliwe staje się dostosowanie do wymagań rynku produktów (dywersyfikacja) i strategiczna integracja typu horyzontalnego. Przykładem firmy realizującej opisany typ rozwoju jest Canon 5, który dzięki budowaniu swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o technologie informatyczną, mógł opanować nie tylko rynek fotograficzny, ale takŝe produkcję fotokopiarek, drukarek komputerowych i sprzętu wideo. Na polskim rynku strategię zakupów poziomych stosuje grupa ITI (International Trading Investment), która posiada swoje udziały w takich organizacjach medialnych jak: Multikino - 50%, ITI Cinema - 100%, TVN - 67%, TVN %, Endemol - Neovision - 50%, ITI Film Studio - 100%, Onet.pl - 40,15%, Tenbit - 100%, DRQ - 17,17%, Optimus Pascal Multimedia - 40,15%, Pascal - 40,15% 6. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem ewolucji rynku jest pojawienie się struktur typu gronowego. Koncerny medialne dzięki wykorzystaniu gałęzi zaawansowanej technologii będą dąŝyć do uzyskania efektu synergii. Opisany proces polega na dołączaniu nowych jednostek biznesu do istniejącej juŝ struktury i zwiększaniu potencjału medialnego dzięki wykorzystaniu nowych kanałów dystrybucji i nośników audiowizualnych Wizerunek mediów - między toŝsamością komercyjną a kulturotwórczą. Szybki rozwój firm masowej komunikacji oraz wykorzystywanych przez nie nowych technologii, w połączeniu z zaspokajaniem potrzeb audytorium widzów, utrwala nawyk codziennego korzystania z telewizji, komputera oraz innych przekaźników informacji. Przedsiębiorstwo medialne staje się częścią kultury oraz obyczajowości, integrując się równocześnie z strukturą społeczną. Media przetwarzają wiedzę, idee i wartości stanowiące zasoby semantyczno - aksjologicze społeczeństwa. Równocześnie firmy uczestniczące w rynku są elementem porządku prawno - ustrojowego, a w konsekwencji tego moŝna mówić o podziale między organizacjami sektora publicznego i komercyjnego. Zastosowanie takiego rozróŝnienia jest efektem regulacji ustawowych, które np. w Polsce sankcjonują istnienie odmiennego traktowania przez ustawodawcę podmiotów będących spółkami skarbu państwa i przedsiębiorstw działających na wolnym rynku. Z powyŝszych powodów moŝna wskazywać na odmienności w identyfikacji stacji publicznych i komercyjnych - pamiętając, Ŝe toŝsamość "Obejmuje takie elementy, jak intencje organizacji, jej zamiary i cele, stanowiąc spoiwo, podstawę stabilności systemu. ToŜsamość umoŝliwia zachowanie porządku systemów oraz ich transformacje nawet w gwałtownie zmieniających się okolicznościach, poniewaŝ stanowi ona podstawę i odniesienie dla jedności organizacji" 7. Media tworząc kulturę i obyczajowość, zintegrowały się z systemem społeczno - gospodarczym, kształtując odmienne formy własnego wizerunku, uzasadniające ich istnienie.

4 W przypadku sektora publicznego moŝna wskazywać na toŝsamość kulturotwórczą, a w odniesieniu do obszaru wolnego rynku na toŝsamość komercyjną. Zastosowane rozróŝnienie nabiera jeszcze większego znaczenia w kontekście pojawiających się w środkach masowego przekazu wypowiedzi dotyczących relacji między wymienionymi rodzajami firm medialnych. RozwaŜania nad nadawanym programem stają się przedmiotem polemik i felietonów publikowanych przez wiele tytułów prasowych. Według jednych opinii media komercjalizują się, tracąc w ten sposób charakter kulturotwórczy, a według innych nie są w stanie nadąŝyć za zachodzącymi zmianami, stając się "skansenem" minionej epoki. Niektórzy autorzy, szukając remedium na permanentny kryzys kultury polskiej, apelują o podniesienie poziomu twórczego audycji, a inni o większą przystępność dla tzw. masowego telewidza. Z powyŝszych przyczyn uzasadnione wydaje się postawienie pytania jaka jest telewizja w Polsce? Zanim jednak podjęta zostanie próba odpowiedzi na tak sformułowany problem warto przyjrzeć się następującym danym. Procentowy udział czasu emisji poszczególnych audycji w strukturze programowej TVP 1 i Polsatu ze względu na ich formę kształtował się w okresie od 01 do roku sposób następujący (tab. nr 1) 8 : Tab. nr 1 DANE W PROCENTACH PROGRAM 1 TVP S.A. POLSAT FORMA AUDYCJI 2000 r r. informacje 8,2 3,3 publicystyka, dokument, edukacja 27,9 7,5 rozrywka 36,6 81,8 twórczość artystyczna 7,9 - programy dla dzieci i nastolatków 11,3 5,7 inne programy 8,0 1,7 Z innych danych wynika, Ŝe w 1997 roku pozycje stanowiące o jakości programowej, czyli informacje, publicystyka, dokumentalistyka, audycje edukacyjne i teatralne oraz muzyka powaŝna stanowiły łącznie w kanale 1-47,2%, a w kanale 2-45% audiowizualnych produktów. Pozycje fabularne, rozrywkowe i sportowe osiągnęły poziom odpowiednio 42% i 46,7% czasu na wizji. W 1998 roku w kategorii informacje, publicystyka, dokumentalistyka, audycje edukacyjne i teatralne oraz muzyka powaŝna TVP 1 wyemitowała 42,3%, a TVP 2-36,7% programów. Audycje takie jak: fabuła, rozrywka i sport zajęły 46,8% w "Jedynce" i 49,8% transmisji w "Dwójce" 9. Analiza wyróŝnionych bloków emisyjnych wskazuje na utrzymującą się tendencję wzrostu udziału lekkiej tematyki w ofercie programowej TVP S.A. Mimo dość wysokiego wskaźnika pozycji ambitnych, widoczna jest skłonność do przeznaczania większej ilości czasu tzw. repertuarowi rozrywkowemu. Telewizja publiczna utrzymując swoją odmienność w stosunku do stacji prywatnych, dostosowuje się jednocześnie do oczekiwań masowego odbiorcy. Konsekwencją poszukiwania modelu pośredniego pomiędzy pełnym urynkowieniem a

5 elitarnością programu jest "schizofrenia", czyli dezintegracja osobowości nadawcy publicznego na dwie części: toŝsamość kulturotwórczą i toŝsamość komercyjną. Na ugruntowanie lub osłabienie jednej z wyróŝnionych toŝsamości wpłyną z pewnością sami odbiorcy, nastawiając telewizory na określone pasmo i decydując w ten sposób o podwyŝszeniu lub obniŝeniu wskaźników oglądalności. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań AGB Polska 10 moŝna wnioskować o profilowaniu się widowni telewizyjnych. Wśród nadawców, udział w rynku TVN-u, w drugim kwartale 2002 roku wyniósł w miastach powyŝej 200 tys. 30,4%, a na obszarach wiejskich 21,3%. Główny konkurent tej firmy - czyli Polsat - zanotował w analogicznym czasie wskaźniki wynoszące odpowiednio 15,9% oraz 45,2%. ChociaŜ przedstawiciele wymienionych stacji zapowiadają zmiany w strategii programowej, polegające na odebraniu konkurencji przewagi w oglądalności wśród grup docelowych, to jednak widoczna jest róŝnica audytoriów tych mediów. TVN jest bardziej popularny wśród widzów z wyŝszymi dochodami i lepszej pozycji zawodowej, a Polsat wśród odbiorców zarabiających do 1 tys. zł. Warto jednak podkreślić, Ŝe obie firmy walczą o najszerszą widownię, co decyduje o komercyjnym charakterze oferowanych treści programowych. Przykładem mogą być róŝnego rodzaju reality show - "Bar" (Polsat), "Big Brother" (TVN) - lub lekkie programy rozrywkowe - "Idol" (Polsat), "Maraton uśmiechu" (TVN) - oraz liczne teleturnieje - "Chwila prawdy" (TVN), "Rosyjska ruletka" (Polsat). W ostrej konkurencji o widza nie uczestniczy TVP S.A., posiadając dość stabilny udział w rynku. Od pierwszego kwartału 2001 r. wynosi on dla TVP 1 ok %, a dla TVP 2 ok % 11. PowyŜsze dane wskazują na preferencje telewidzów, szukających odpowiednich bloków informacyjnych, jak i programów "wypoczynkowych". Sukcesy audycji komercyjnych odzwierciedlają ogólną tendencję w mediach do "uśredniania" oferty antenowej, wyraŝającej się w emitowaniu telenowel, nie tylko produkcji zagranicznej, ale i polskiej (np.: "Klan" w TVP 1). Publiczność "małego ekranu" potrzebuje w równorzędnym stopniu rzetelnych wiadomości, jak i rozrywki dającej chwilę odpoczynku od codziennego stresu. PowyŜsze tendencje wzmacniają toŝsamość komercyjną mediów niepublicznych, przyczyniając się jednocześnie do kreowania wśród personelu tych organizacji norm i wartości wzmacniających postawy ukierunkowane na rywalizację i osiągnięcie sukcesu. Wyznacznikiem przydatności zatrudnianych osób staje się efektywność ekonomiczna i zdolność do zwiększania oglądalności wśród telewidzów. Zadaniem zarządzania zasobami ludzkimi jest dostosowanie systemów doboru, rozwoju, oceny i wynagrodzeń do stopnia elastyczności struktur firm masowej komunikacji. Innym równie waŝnym celem jest kształtowanie odpowiedniej kultury pracy i wzmacnianie identyfikacji pracowników z charakterem organizacji medialnych, w których są oni zatrudniani. Silna toŝsamość z realizowanymi przez firmę celami - komercyjnymi lub kulturotwórczymi - sprzyja integracji załogi i zachęca do większego wysiłku w ich osiąganiu. Warto takŝe pamiętać o tym, Ŝe współczesne organizacje medialne stanowią kulturowy kolaŝ róŝnych trendów i wzorów jakie występują w branŝy firm audiowizualnych. Ponadto "(...) "telewizja" odnosi się do róŝnych, wzajemnie ze sobą powiązanych procesów - sygnifikacji, narracji, lektury, procesów technologicznych, ideologicznych i kulturowych. Telewizja stanowi zatem historycznie i społecznie określone miejsce, gdzie owe procesy się zbiegają oraz zestaw historycznych i społecznych praktyk, zwyczajów i konwencji reprodukowania owych procesów" 12.

6 2. Corporate Government - uczestnicy systemu medialnego. Corporate governance - jest określeniem o szerokim znaczeniu i odnosi się do całości zagadnień dotyczących wzajemnych oddziaływań jakie zachodzą między wyŝszą kadrą kierowniczą, udziałowcami, zarządem i innymi akcjonariuszami korporacji 13. Funkcja nadzoru właścicielskiego moŝe być realizowana przez wiele podmiotów uczestniczących w działaniu przedsiębiorstwa, jak wynika z powyŝszej definicji. W odniesieniu do analizy organizacji medialnych znajduje zastosowanie następujący model (tab. nr 2). Tabela nr 2. PODSTAWĄ PRAW SĄ ARGUMENTY UPRAWNIAJĄCE WPŁYWU ZARZĄDZANIE DO NA FUNKCJE ZARZĄDZANIU W TRADYCYJNE KULTUROWE NORMY prawo własności inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych rola właściciela WSPÓŁZARZĄDZANIE DECYDOWANIE PROGRAMIE I O prawa inwestorów, uprawnienia wynikające z współtworzenia toŝsamości organizacji medialnej przez wszystkich zatrudnionych WSPÓŁWŁASNOŚĆ równość praw własności kapitału udziałowców organizacji medialnej - indywidualnych i instytucjonalnych OSZACOWANIE ZNACZENIA DLA PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA ORGANIZACJI wewnętrzni i zewnętrzni udziałowcy organizacji medialnej, dostawcy, dystrybutorzy, producenci, odbiorcy produktów medialnych role: właścicieli, zarządzających, pracowników twórczych i realizacyjno - technicznych połączone role właścicieli i pracowników role: właścicieli, inwestorów, uczestników organizacji medialnej, podmiotów otoczenia ekonomicznego, instytucji społecznych Przyjęcie sposobu analizy polegającego na uwzględnieniu roli udziałowców i uczestników organizacji, zgodnie z podejściem corporate governance, zakłada opis wpływu otoczenia instytucjonalno - prawnego na firmy oraz roli inwestorów lokujących swój kapitał na rynku mediów Systemowe uwarunkowania działania firm masowej komunikacji. Istnienie zaleŝności między elementami systemu społeczno - gospodarczego, implikuje funkcjonowanie mechanizmu regulującego wzajemne oddziaływania poszczególnych jego podsystemów. Głównym zadaniem instytucji o charakterze normatywnym jest niwelowanie dysfunkcjonalnego wpływu przekazywanych informacji oraz definiowanie zasad, zgodnie z którymi konkurują ze sobą firmy medialne. Zakres ingerencji administracyjnej jest w wielu

7 przypadkach zróŝnicowany i zaleŝy od tradycji określonego państwa. Na terenie Europy najczęściej uchwalane są przepisy dotyczące kompetencji odpowiednich komisji analizujących aktywność nadawców radiowych i telewizyjnych. Głównym ich celem jest niedopuszczanie do dezintegracji więzi międzyludzkich, w wyniku rozpowszechniania treści propagujących przemoc lub dyskryminację pod względem politycznym, rasowym, religijnym lub seksualnym. Koncesjonowanie nadawców jest takŝe mechanizmem określającym stopień intensywności konkurencji w branŝy medialnej, a dodatkowo stanowi barierę dla firm wchodzących na rynek. Mimo tego, Ŝe powyŝsze rozwiązania prawne ograniczają swobodę inicjatyw gospodarczych, wiele krajów zdecydowało się na ich wprowadzenie. W Wielkiej Brytanii istnieje Independent Television Commission zajmująca się sektorem mediów komercyjnych i Board of Governors dla BBC. Innym państwem, w którym utworzono oddzielny podmiot prawny ds. środków masowego przekazu jest Francja z działającą od 1982 roku La Haut Autorite 14. Do instytucjonalizacji funkcji regulacyjnych doszło równieŝ na kontynencie amerykańskim. Organem nadzorującym utrzymywanie porządku w sieci nadawczej Kanady jest Canadian Radio-television and Telecommunications Commission 15, która współpracuje z odpowiednimi komisjami parlamentarnymi oraz urzędnikami rządowymi. Zagadnienia dotyczące rozwoju rynku nadawców, a takŝe ich relacji z innymi organizacjami o charakterze publicznym są określane w ustawodawstwie. RównieŜ w Stanach Zjednoczonych państwo odgrywa rolę regulatora stosunków między mediami. Instytucją nadzorującą środki masowego przekazu jest Federal Communications Commission, która monitoruje między innymi COMSAT (Communications Satellite Corporation) 16. Jak wynika z powyŝszych faktów popularną metodą kształtowania ładu komunikacyjnego jest stosowanie procedury udzielania koncesji firmom spełniającym ogólne wymogi prawa. Stacje uzyskujące dostęp do odpowiednich kanałów nadawczych zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących na obszarze danego państwa standardów. W Polsce umoŝliwienie zakładania firm medialnych stworzyło dla wielu przedsiębiorców szansę prowadzenia nowych interesów. WzmoŜonej aktywności ekonomicznej obywateli nie dorównywało jednak tempo wprowadzania odpowiednich przepisów. Korzystając z opieszałości władz w początkowym okresie transformacji ustrojowej, wielu prywatnych nadawców działało w tzw. "szarej strefie". Nowe media nie podlegały Ŝadnym regulacjom, a ich dynamika rozwoju była bardzo duŝa. Pierwsze niepaństwowe telewizje wzbudzały powszechne zainteresowanie. W 1990 roku pierwszą prywatną firmą medialną było "Echo" nadające swój sygnał na terenie Wrocławia 17. Powstające stacje takie jak np.: Top Canal w Warszawie, Sky-Orunia w Gdańsku, Tele24 w Łodzi i inne na obszarze całego kraju szybko zdobywały telewidzów. Zajmowaniu kolejnych częstotliwości towarzyszył brak prawnej definicji roli nadawców komercyjnych. Parlament zwlekał z opracowaniem ustawy o radiofonii i telewizji. Kiedy doszło do jej uchwalenia okazało się, Ŝe proces legalizacji działalności gospodarczej będzie polegała na przyznaniu jednej koncesji na program ogólnopolski oraz kilku zezwoleń na lokalne stacje nadawcze. Niestety KRRiT nie zaoferowała większego pakietu licencji krajowych oraz regionalnych. W ofercie publicznej znalazł się równieŝ program satelitarny, na który zezwolenie otrzymała telewizja Polsat. NajwaŜniejszym jednak przedmiotem konkurencji było uzyskanie dostępu do sieci na całym obszarze Polski. Do konkursu przystąpiły: Antena 1, Kuria Prowincjonalna Ojców Franciszkanów, NiezaleŜna Telewizja Polska Plus, Polska Telewizja Satelitarna Polsat, Prywatna Telewizja Polska S.A., Ogólnopolska Telewizja Prywatna S.A., Polska Korporacja Telewizyjna, Polskie Konsorcjum Telewizyjne TV 7 S.A., Top Canal Media Ltd oraz Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe 18.

8 Ostatecznie KRRiT zdecydowała się wyróŝnić Polsat, co wywołało wiele protestów. Po burzliwej debacie w mediach i orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, Polsat mógł rozpocząć emisję programu. Dla sektora publicznego oznaczało to pojawienie się dodatkowego rywala w walce o widza, a dla innych uczestników rynku otrzymanie częstotliwości o mniejszym zasięgu lub konieczność zaczekania na nowe postępowanie koncesyjne. Innym biznesmenem, któremu udało się wywalczyć wejście na rynek, był Mariusz Walter. Stacji TVN, mogącej nadawać w Polsce północnej, zezwolono na rozpoczęcie emisji w Łodzi i Warszawie. Do konkurencji dopuszczono równieŝ telewizję kodowaną Canal+ Polska, która zaczęła rozpowszechniać swoje audycje w większych miastach. Nie wszyscy jednak potrafili wykorzystać szansę jaką stwarza dysponowanie licencją. Przykładem niepowodzenia jest los Naszej Telewizji, posiadającej dobre warunki "na starcie", a mimo tego nie umiejącej ich spoŝytkować. Warto takŝe zwrócić uwagę na wzmoŝoną aktywność operatorów sieci kablowej, których przekaźniki objęły do połowy 1999 roku 30% kraju 19. Liczącym się przedsiębiorstwem telewizyjnym stała się Polska Telewizja Kablowa i Aster City. Cechą wszystkich wymienionych organizacji medialnych jest dąŝenie do zdobycia kapitału, którego dostępność ograniczona jest przez ustawodawstwo, decyzje rządowe oraz inne podmioty gospodarcze Grupy kapitałowe inwestujące w Polsce. Postęp techniczny spowodował pojawianie się nowych metod transmisji, stanowiących powaŝne zagroŝenie dla tradycyjnych stacji. Lepsza jakość obrazu oraz oferowanie bardziej atrakcyjnych usług sprzyja zdobywaniu widzów przez bardziej technologicznie rozwinięte telewizje. W Polsce ścierają się ze sobą róŝne grupy interesów, związane z firmami zagranicznymi i krajowymi. WaŜnymi udziałowcami rynku są Francuzi i Amerykanie. Pierwsza z wymienionych grup przedsiębiorców zaistniała w Polsce dość wcześnie. Po uzyskaniu koncesji na naziemną telewizję kodowaną, menedŝerowie Canal+ rozpoczęli rozmieszczanie przekaźników swojej stacji. "Charakterystyczną cechą oferty programowej Canal Plus jest jej specyficzny adresat. Są to odbiorcy mieszkający w duŝych miastach, którym proponuje się przede wszystkim seriale i filmy fabularne, dokumentalne i filmy animowane dla dzieci. Sporo miejsca zajmuje na antenie tematyka sportowa, w tym zwłaszcza transmisje i retransmisje ciekawych imprez z róŝnych dziedzin sportu" 20. Dla wielu telewidzów nowe pasmo stanowiło interesujące wzbogacenie oferty stacji publicznych, a abonament nie był duŝą przeszkodą w otrzymaniu dekodera. Kolejnym etapem było uruchomienie platformy cyfrowej o nazwie Cyfra+ i podpisanie umowy z Telewizją Polską o umieszczeniu na nośnikach satelitarnych takich kanałów jak: TVP 1 i 2 oraz TV Polonia. Podstawą jej załoŝenia stał się system satelitów Eutelsat - Europejskiej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej stworzonej w 1977 r. przez Europejską Konferencje Zarządu Poczt i Telekomunikacji 21. Liczącym się partnerem w rywalizacji dla kapitału francuskiego są Amerykanie. United Pan- Europe Communication (UPC) - naleŝy do holdingu United Global, którego udziałowcami są takie podmioty jak np.: Microsoft i AT&T 22 - ma silną pozycję na rynku mediów i w przyszłości moŝe być źródłem wielu problemów dla konkurentów. Atutem powyŝszego przedsiębiorstwa jest posiadanie sieci dystrybucji poprzez kontrolę Polskiej Telewizji Kablowej oraz platformy cyfrowej: Wizja TV. Powiązania spółki amerykańskiej z innymi uczestnikami rynku zwiększają jej wpływ na pozostałe media.

9 Strategicznym partnerem UPC jest Scandinavian Broadcasting Systems, który wykupił 100% akcji Strateurop International BV, firmy posiadającej 33% udziałów w TVN 23. Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli SBS i TVN zaangaŝowanie zagranicznego inwestora - jeśli dojdzie do przewidywanych zmian w prawie - powinno się zwiększyć do 50%. Po zrealizowaniu wszystkich zakładanych planów powstanie w Polsce silny koncern będący groźnym przeciwnikiem telewizji publicznej i komercyjnej. Warto równieŝ zauwaŝyć, Ŝe oprócz podejmowania róŝnych inicjatyw w prowadzeniu interesów, Amerykanie dbają takŝe o utrzymanie odpowiedniej atrakcyjności swoich programów. Zwiększaniu popularności uruchomionej platformy cyfrowej sprzyja włączenie do jej pasma audycji sygnowanych m. in. przez TVN. ZaangaŜowanie UPC w rozwój Wizji TV związane jest równieŝ z wyborem alternatywnego w stosunku do Eutelsatu operatora. Astra - czyli system przekaźników satelitarnych uŝytkowanych przez powstałą w 1985 roku spółkę o nazwie Europejskie Towarzystwo Satelitarne 24 - stała się głównym partnerem amerykańskiej telewizji cyfrowej w Polsce. Oprócz wysiłków przedsiębiorstw zachodnich zmierzających do rozwoju sieci nadawczej nowej generacji, inicjatywę w tym zakresie wykazują równieŝ firmy polskie. Jedną z wcześniejszych koncesji na emisję satelitarną otrzymał (w październiku 1993 roku 25 ) Polsat. Obecnie powyŝsza stacja oferuje programy tematyczne adresowane do róŝnych grup wiekowych od widowni najmłodszej (np.: kanał Smyk) do najstarszej. Przedstawiciele Polsatu wiąŝą przyszłość swojej platformy z Eutelsatem. Dzięki usługom Europejskiej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej oprócz odbioru Polsatu-2 moŝliwe jest takŝe nadawanie TV Polonia. Telewizja Polska emitując przekaz satelitarny uczestniczy w międzynarodowym rynku, umoŝliwiając wielu Polakom, przebywającym poza granicami ojczyzny, kontakt z kulturą narodową. Analiza struktury programowej TV Polonia wskazuje na 97,3% udział produkcji polskiej w tym paśmie nadawania w 1997 r. Większość (59%) rocznego czasu antenowego stanowiły retransmisje z kanałów ogólnopolskich i regionalnych, odzwierciedlając ofertę krajowej produkcji audiowizualnej 26. Oprócz ulokowania swojego sygnału na nośnikach satelitarnych, dodatkowym atutem TVP S.A. jest partycypacja w European Broadcasting Union, organizacji sprzyjającej współpracy telewizji publicznych na terenie Europy Corporate governance - znaczenie nadzoru właścicielskiego. Kierunek rozwoju firmy jest najczęściej określany przez inwestora strategicznego, który w pewnych szczególnych sytuacjach moŝe zdecydować się na dopuszczenie do zarządzania innych uczestników organizacji. Funkcje właścicielskie są sprawowane przez udziałowców instytucjonalnych lub akcjonariuszy za pośrednictwem zarządu, albo samych załoŝycieli przedsiębiorstwa. PoniewaŜ w Polsce rynek mediów został podzielony na sektor publiczny i prywatny, to równieŝ znaczenie właścicieli środków masowego przekazu jest zróŝnicowane. W pierwszym przypadku funkcja zarządzania jest realizowana przez instytucje państwowe, a ich rola polega na urzeczywistnianiu misji mediów będących jednoosobowymi spółkami akcyjnymi Skarbu Państwa, jak np.: Telewizja Polska lub Polska Agencja Prasowa. Organem kontrolującym nadawców w Polsce - nie tylko publicznych - jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Uprawnienia tej instytucji zostały określone w ustawie o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 roku. Konsekwencją przyjętych rozwiązań formalno - prawnych jest kształtowanie przez właściciela telewizji publicznej toŝsamości tej organizacji zgodnie z jej celem, czyli sprawowaniem patronatu medialnego nad rozwojem kultury społeczeństwa polskiego. Warto jednocześnie podkreślić, Ŝe TVP S.A. ulega tendencji komercjalizacji nadawanego programu, a jedną z waŝniejszych przyczyn tej sytuacji jest konieczność

10 utrzymania rentowności firmy. Na ogólne warunki konkurencji rynkowej ma wpływ stopień rozwoju innych firm medialnych oraz obowiązujące przepisy. Odmienne znaczenie posiada nadzór właścicielski w przypadku organizacji, których udziałowcami są koncerny z kapitałem polskim i międzynarodowym, ukierunkowane na osiąganie zysku. Jedną z funkcji zarządzania zasobami ludzkimi staje się wtedy kreowanie postaw liberalnych, czyli toŝsamości firmy, której podstawowymi wartościami jest: uznanie wolności słowa za jedną z podstawowych cech mediów, akceptacja "rynku idei i przekazów", niezaleŝności mediów od instytucji państwowych i traktowanie nadawców jak równoprawnych uczestników Ŝycia społeczeństwa demokratycznego. Uznanie dla prawa prezentacji róŝnych opinii, wymaga doskonalenia warsztatu zawodowego dziennikarzy i aktywnego komentowania przemian gospodarczych i politycznych. Telewizja nie moŝe pozostawać bierna wobec zachodzących przemian ekonomicznych, a rynek odbiorców produktów audiowizualnych zadecyduje jakie media w przyszłości będą charakteryzowały się większą popularnością i tym samym okaŝą się bardziej przystosowane do zaspokajania potrzeb społecznych. Biliografia Donna J. Wood: Business and Society, Harper Collins College Publishers, Zbigniew Nęcki: Komunikacja międzyludzka, PSzB, Kraków, Tony Warner: Umiejętności w komunikowaniu się, Astrum, Wrocław, Tomasz Goban-Klas: Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa-Kraków, (red.) Bogusława Dobek-Ostrowska: Studia z teorii komunikowania masowego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Jolanta Cianciara, BoŜena Uścińska: Komunikacja społeczna, Astrum, Wrocław, Jerzy Mikułowski Pomorski: Komunikacja międzykulturowa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, Jerzy Olędzki: Komunikowanie w świecie, Aspra, Warszawa, Janusz Adamowski: Środki masowej informacji Kanady, Elipsa, Warszawa, (red.) Renata Gluza: Media w Polsce w XX wieku, Press, (red.) Robert C. Allen: Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, Wydawnictwo Zumacher, Kielce, Danuta Grzelewska, Rafał Habielski, Andrzej Kozieł, Janusz Osica, Lidia Piwońska- Pykało, Franciszek Skwierawski: Prasa, radio i telewizja w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, Wiesław Sonczyk: Media w Polsce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, (red.) Zbigniew Bauer, Edward Chudziński: Dziennikarstwo i świat mediów, Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej w Krakowie & Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, (red.) Janusz Adamowski: Media i dziennikarstwo na przełomie wieków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, dr Krzysztof Nowakowski

11 1. Sam Black: Public Relations, str. 96 Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, Don Tapscott: Gospodarka cyfrowa, str. 276, 300, Business Press, Warszawa, Krzysztof Konecki: ToŜsamość organizacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a Public Relations, w: Master of Business Administration, nr 3 (50) maj-czerwiec Don Tapscott: Gospodarka cyfrowa, str. 303, Business Press, Warszawa, Bartosz Jasiński: Strategie produkcyjne, w: (red.) Rafał Krupski: Zarządzanie strategiczne, str. 263, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, Małgorzata Remisiewicz, Wojciech Romański: Takich dwóch jak ich trzech, w: Businessman, nr 02 (131), luty Stephanie P. Marshall: Tworzenie uczących się społeczności na miarę XXI wieku, w: (red.) Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith, Richard Beckhard: Organizacja przyszłości, str. 211, Business Press, Warszawa Maciej Mrozowski: Media Masowe, str. 325, ASPRA - JR, Warszawa Źródło: TVP S.A. za: Karol Jakubowicz: Telewizja Polska , w: (red.) Renata Gluza: Media w Polsce w XX wieku, str. 192, Wydawnictwo Press, Malwina Słoka - Chlabicz: Zamiana pozycji, w: Press, nr 8 (79), r. 11. Ibid. 12. James Hay: Więcej pytań niŝ odpowiedzi, w: (red.) Robert C. Allen: Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, str , Wydawnictwo Zumacher, Kielce, Donna J. Wood: Business and Society, str.557 Harper Collins College Publishers, Bogusława Dobek-Ostrowska: Systemy telewizyjne na świecie, w: (red.) Bogusława Dobek-Ostrowska: Studia z teorii komunikowania masowego, str , Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Janusz Adamowski: Środki masowej informacji Kanady, str. 88, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, Jerzy Olędzki: Komunikowanie w świecie, str. 39, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa, Beata Modrzejewska: Telewizje komercyjne , w: (red.) Renata Gluza: Media w Polsce w XX wieku, str. 198, Wydawnictwo Press, Ibid. str Ibid. str Wiesław Sonczyk: Media w Polsce, str. 141, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa, Jerzy Olędzki: Komunikowanie w świecie, str. 40, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa, Andrzej Zarębski: Początki telewizji płatnej i cyfrowej, w: (red.) Renata Gluza: Media w Polsce w XX wieku, str. 209, Wydawnictwo Press, Press, nr 4 (51), str. 24, 15 kwiecień - 14 maj Jerzy Olędzki: Komunikowanie w świecie, str. 40, Oficyna Wydawnicza Aspra, W-wa, Beata Modrzejewska: Telewizje komercyjne , w: (red.) Renata Gluza: Media w Polsce w XX wieku, str. 200, Wydawnictwo Press, Wiesław Sonczyk: Media w Polsce, str. 139, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1999.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce Dr Karol Jakubowicz Wprowadzenie Technika satelitarna ma trwałe miejsce w radiofonii i telewizji. Aplikacje, zastosowania

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 04/05 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Czym jest foresight?

Czym jest foresight? Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Czym jest foresight? Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze 17.06.20009 Foresight: Badanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dz.U. Nr 99, poz. 580 Dz.U. Nr 222, poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych

Bardziej szczegółowo

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Strategia medialna Unii Europejskiej dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Źródła informacji o polityce europejskiej Źródło: Standard Eurobarometer no 80 (2013) Narzędzia strategii medialnej narzędzia

Bardziej szczegółowo

Programy ogólnokrajowe docierają niemal do 100% audytorium: - TVP 1 w 98,9%, - TVP 2 w 98,88% - TVP INFO siec programów regionalnych w 60,53%.

Programy ogólnokrajowe docierają niemal do 100% audytorium: - TVP 1 w 98,9%, - TVP 2 w 98,88% - TVP INFO siec programów regionalnych w 60,53%. Telewizja Telewizja publiczna - 2 programy ogólnopolskie, - 1 ponadregionalny, w oparciu o strukturę ośrodków regionalnych, - 7 programów emitowanych drogą satelitarną przeznaczonych dla odbiorców w kraju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: DZIENNIKARSTWO RADIOWE

Bardziej szczegółowo

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji.

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego KOMUNIKAT UWAGA! 19 marca 2013 roku pierwsze wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa łódzkiego. Od

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: stacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 31 października 6 listopada 2011 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 31 października 6 listopada 2011 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 31 października 6 listopada 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Parkiet: Cyfrowy Polsat Zakup częstotliwości mobilnej telewizji, Transakcja za 29 mln zł Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2014 ROKU. Analiza i opracowanie Justyna Reisner

RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2014 ROKU. Analiza i opracowanie Justyna Reisner RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2014 ROKU Analiza i opracowanie Justyna Reisner WARSZAWA 2014 . Wskaźniki wykorzystywane w analizie Prezentowana analiza została przeprowadzona na podstawie telemetrycznego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 sierpnia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 sierpnia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 3 9 sierpnia 2015 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 5.08 Puls Biznesu: Dobijanie do miliarda W prowadzonej od lutego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 MODEL MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH

ROZDZIAŁ 1 MODEL MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH Wprowadzenie............................................ 11 ROZDZIAŁ 1 MODEL MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH...................................... 23 1.1. Cechy modelu mediów elektronicznych.

Bardziej szczegółowo

Wspomniany system gwarantuje, że zawarcie umowy u dystrybutora jest wiarygodne i

Wspomniany system gwarantuje, że zawarcie umowy u dystrybutora jest wiarygodne i Kim jest dystrybutor? Dystrybutor to osoba będąca "źródłem informacji" o aktualnych pakietach, promocjach, programach i sprzęcie oferowanym przez CYFRĘ+. Rozmowa z dystrubutorem do niczego nie zobowiązuje.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2015 r.

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2015 r. r audycji (tak jak w załączniku nr 1) TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. r 519/2013-T - Plan programowy na 2015 r. Roczny czas emisji programu w godzinach 6.00-23.00 (liczba godzin) 6205:00:00

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Komunikowanie międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

DECYZJE. uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, L 177/54 8.7.2015 DECYZJE DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/1097 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Dania planuje przyjąć zgodnie z art. 14 dyrektywy 2010/13/UE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

4FUN MEDIA SA GRUPA KAPITAŁOWA

4FUN MEDIA SA GRUPA KAPITAŁOWA PROFIL DZIAŁALNOŚCI PROFIL DZIAŁALNOŚCI 4FUN MEDIA SA GRUPA KAPITAŁOWA nadawca, producent i dystrybutor kanałów telewizji tematycznych STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ 100% Program Sp. z o.o. Spółka zależna

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

RYNEK TELEWIZYJNY W I KWARTALE 2016 ROKU

RYNEK TELEWIZYJNY W I KWARTALE 2016 ROKU RYNEK TELEWIZYJNY W I KWARTALE 2016 ROKU Analiza i opracowanie Justyna Reisner DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2016 Wskaźniki wykorzystywane w analizie Prezentowana analiza została przeprowadzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia.. 2013 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia.. 2013 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia.. 2013 r. PROJEKT w sprawie listy ważnych wydarzeń Na podstawie art. 20b ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Rynek telewizyjny w 2014 roku

Rynek telewizyjny w 2014 roku Rynek telewizyjny w 204 roku Analiza i opracowanie Justyna Reisner Departament Monitoringu Warszawa 205 Wprowadzenie WPROWADZENIE Prezentowana analiza została przeprowadzona na podstawie telemetrycznego

Bardziej szczegółowo

Rynek kablowy w Polsce i w Europie

Rynek kablowy w Polsce i w Europie Rynek kablowy w Polsce i w Europie Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 14 Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2015 2015 wzrost ogólnej liczby klientów

Bardziej szczegółowo

Tomasz Lasota Misja publiczna w telewizji polskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 20, 157-160

Tomasz Lasota Misja publiczna w telewizji polskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 20, 157-160 Tomasz Lasota Misja publiczna w telewizji polskiej Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 20, 157-160 2013 ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA LITTERARIA POLONICA 2 (20) 2013 Tomasz Lasota

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu stycznia 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu stycznia 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 4 10 stycznia 2016 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 4.01 Puls Biznesu: Nadchodzi lekkie odbicie Autor: MZAT Według prognoz firmy analityczno-doradczej

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa koncesjonowanych nadawców radiowych i telewizyjnych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU

Oferta programowa koncesjonowanych nadawców radiowych i telewizyjnych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU Oferta programowa koncesjonowanych nadawców radiowych i telewizyjnych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2013 Przedstawione poniżej informacje na temat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2016 ROKU

RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2016 ROKU RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2016 ROKU DEPARTAMENT MONITORINGU Analiza i opracowanie Justyna Reisner WARSZAWA 2016 Wskaźniki wykorzystywane w analizie Prezentowana analiza została przeprowadzona z

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku Stanowisko regulacyjne w sprawie kwalifikacji prawnej usługi TV over DSL (TVoDSL) oraz kwestii właściwości KRRiT wobec regulacji usług telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin dr hab. Przemysław Kulawczuk 1 2 ścieŝki inwestycji w kapitał ludzki w gminach 1. Inwestowanie w menedŝerów rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne organizacji Analiza PEST Otoczenie zewnętrzne organizacji Otoczenie zewnętrzne to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią Umowność rozgraniczenia organizacji i otoczenia: Otoczenie

Bardziej szczegółowo

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody badań mass mediów Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCD-MMMB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

T-Bull S.A. Made by gamers for gamers. STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata Wrocław, 19 września 2017 r.

T-Bull S.A. Made by gamers for gamers. STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata Wrocław, 19 września 2017 r. T-Bull S.A. Made by gamers for gamers STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata 2017 2022 Wrocław, 19 września 2017 r. 1 7 60 265 lat doświadczenia w branży gier mobilnych -osobowy zespół pasjonatów gier milionów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: Communication Design (Projektowanie ) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego Wprowadzenie do wykładu Dr Andrzej Nałęcz Dyżur: wtorek, 10.00-11.00 sala B409. Proszę śledzić ogłoszenia na mojej stronie wydziałowej tam

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r.

Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r. Komunikat prasowy Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat publikuje doskonałe wyniki operacyjne i

Bardziej szczegółowo

Skuteczna komunikacja w organizacjach wielokulturowych

Skuteczna komunikacja w organizacjach wielokulturowych Skuteczna komunikacja w organizacjach wielokulturowych Cel warsztatów: kształtowanie postaw i umiejętności, sprzyjającym skutecznemu porozumiewaniu się z przedstawicielami odmiennych kultur, nabycie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji otoczenia biznesu w realizacji zadań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Rola instytucji otoczenia biznesu w realizacji zadań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 1 Rola instytucji otoczenia biznesu w realizacji zadań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Instytucje otoczenia biznesu Stowarzyszenia 35% Fundacje 20,2% Spółki akcyjne 13,7% Spółki z o.o. 6,5% Izby gospodarcze

Bardziej szczegółowo