ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r."

Transkrypt

1 ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r. Warszawa, styczeń 2012 r.

2 2

3 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 6 I. TŁO PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W ROKU. 6 II. CEL I ZAKRES ZADAO MOŻLIWYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO FIO 2012 R CELE PO FIO PRIORYTETY I OBSZARY WSPARCIA W RAMACH PO FIO 11 PRIORYTET I - AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE 12 PRIORYTET II - SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DOBRYM PAOSTWIE 13 PRIORYTET III - INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE. 13 PRIORYTET IV ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 15 III. KTO MOŻE UBIEGAD SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI? PODMIOTY UPRAWNIONE I NIEUPRAWNIONE KOMPONENT REGIONALNY KOMPONENT WOLONTARIATU DŁUGOTERMINOWEGO PARTNERSTWO I OFERTA WSPÓLNA PODWYKONAWSTWO 28 IV. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADAO PUBLICZNYCH. CZAS REALIZACJI ZADAO ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PO FIO 2012 R PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW PO FIO CZAS REALIZACJI ZADAO WYSOKOŚD WNIOSKOWANEJ DOTACJI UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH KOSZTY KWALIFIKOWALNE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 36 V. JAK UBIEGAD SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI? OGŁOSZENIE KONKURSU UZYSKIWANIE INFORMACJI W ZAKRESIE PO FIO ZŁOŻENIE OFERTY PODPISY POD OFERTĄ ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO OFERTY 39 VI. CO JEST OCENIANE W OFERTACH? KRYTERIA WYBORU OFERT KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE PUNKTACJA OFERTY 46 VII. PROCEDURA OCENY OFERT I PRZYZNAWANIA DOTACJI OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA FORMUŁOWANIE LIST RANKINGOWYCH POMOC PUBLICZNA 52 VIII. ZAWARCIE UMOWY I PRZEKAZANIE ŚRODKÓW ZAWARCIE UMOWY PRZEKAZANIE ŚRODKÓW 54 IX. REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTÓW ORAZ OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTÓW DOPUSZCZALNOŚD ZWIĘKSZENIA W KATEGORIACH KOSZTÓW 55

4 3. ZASADY ZMIANY TREŚCI UMOWY 56 CZĘŚĆ B - ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI I SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 58 I. ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI TERMIN ROZLICZENIA PRZYZNANEJ DOTACJI DOKUMENTACJA FINANSOWO-KSIĘGOWA (DOKUMENTACJA ZDARZEO W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ) ROZLICZENIE WKŁADU OSOBOWEGO ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU ROZLICZENIE DOJAZDÓW BENEFICJENTÓW ROZLICZENIE PRZYCHODÓW UZYSKANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 61 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PO FIO III. KONTROLA REALIZACJI ZADANIA ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA WRAZ Z POINFORMOWANIEM ORGANIZACJI KONSEKWENCJE UCHYBIEO RODZAJE KONTROLI 65 CZĘŚĆ C - PROCEDURA ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW 66 CZĘŚĆ D - ZAŁĄCZNIKI 67 ZAŁĄCZNIK NR 1 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 67 ZAŁĄCZNIK NR 2 - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY W GENERATORZE OFERT 72 ZAŁĄCZNIK NR 3 - LOGIKA PROJEKTOWA 87 ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY PARTNERSKIEJ 91 ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZORY KOMPONENT REGIONALNY 93 4

5 1. Przed przystąpieniem do wypełniania oferty realizacji zadania publicznego należy wnikliwie zapoznać się z niniejszym dokumentem. Złożenie oferty w ramach PO FIO w roku 2012 oznacza akceptację poniższych zasad. Dotyczy to również akceptacji wymogu wypełnienia i przesłania elektronicznej wersji oferty w generatorze ofert dostępnym na stronie internetowej 2. Przed złożeniem oferty wskazane jest również zapoznanie się z dokumentem Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata , który dostępny jest na stronie internetowej oraz 3. Wyrażenia zadanie i projekt są w niniejszym dokumencie używane zamiennie. 5

6 CZĘŚĆ A Zasady przyznawania dotacji I. TŁO PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W ROKU Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata (PO FIO) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 listopada 2008 r. 1 stanowi propozycję kontynuacji funkcjonowania rządowej oferty programowej skierowanej do sektora organizacji pozarządowych, po pozytywnych doświadczeniach wynikających z realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach oraz rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2008 pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zmodyfikowana formuła wsparcia inicjatyw obywatelskich (PO FIO), opracowana przy współudziale Rady Działalności Pożytku Publicznego, jest adekwatna do potrzeb i oczekiwań sektora organizacji pozarządowych związanych z tworzeniem partnerstwa publicznospołecznego, poprawą jego kondycji społecznej i finansowej oraz poziomem inwencji i zaangażowania w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Diagnoza sytuacji w sektorze organizacji pozarządowych w Polsce oraz kondycji społeczeństwa obywatelskiego, a także wynikające z prognozy perspektywy jego rozwoju potwierdzają konieczność programowego i finansowego wyodrębnienia działań na rzecz rozwoju inicjatyw obywatelskich w postaci Programu Operacyjnego, uwzględniających horyzontalnie wszystkie obszary pożytku publicznego. Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata stanowi kontynuację Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z lat (Programu FIO) oraz rezerwy celowej budżetu państwa pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z roku Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wpisał się do świadomości społecznej i do praktyki funkcjonowania organizacji pozarządowych jako instrument programowy i finansowy zwiększający dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejaw, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Jego horyzontalny wymiar, obejmujący wszystkie sfery pożytku publicznego, potwierdził ogromną różnorodność sektora organizacji pozarządowych, zarówno pod względem wyznaczonych misji i celów, jak i wewnętrznego potencjału, doświadczenia, zdolności absorpcyjnych, zasięgu, środowiska i sprawności działania oraz położenia geograficznego poszczególnych podmiotów. Po doświadczeniach w realizacji FIO, działania uwzględniające ten kierunek wsparcia uznane zostały jako priorytet. Fundusz stworzył szansę przede wszystkim dla małych organizacji, których innowacyjne projekty nie mogły zostać wprowadzone w życie ze względu na ograniczone środki. W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2007 r. realizacji trzyletniego Programu FIO i realizacją rezerwy celowej budżetu państwa pn. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r., a także zainteresowaniem podmiotów sektora pozarządowego udziałem w tym przedsięwzięciu (przejawiającym się m. in. wzrastającą liczbą ofert składanych na poszczególne konkursy organizowane w ramach Programu FIO), zaistniała uzasadniona 1 Uchwała Nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata (http://www.pozytek.gov.pl/po,fio, ,1064.html?phpsessid=d7ab4317d54ffff2d8bd3bf64ceeed78). 6

7 potrzeba kontynuacji głównych założeń FIO. W trakcie czterech lat realizacji FIO spotkał się z szerokim odzewem w środowisku pozarządowym. Do 2008 r. odbyło się pięć konkursów w ramach FIO. Łącznie organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do udziału w FIO złożyły ponad 8100 ofert. W ramach FIO w latach dofinansowano blisko 2950 przedsięwzięć. Z kolei przez pierwsze trzy lata funkcjonowania PO FIO , w wyniku edycji konkursów 2009, 2010 i 2011 uprawnione podmioty złożyły ofert, z których 1980 otrzymało dofinansowanie. PO FIO został ustanowiony na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm), warunkującej realizację polityki rozwoju w danym obszarze oraz w oparciu o zapisy sektorowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata (SWRSO) doprowadzonej do zgodności ze Strategią Rozwoju Kraju a także doświadczenie zdobyte podczas implementacji FIO w latach Ramy prawne dla PO FIO określają przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). PO FIO w swych założeniach kontynuuje główne cele i założenia FIO, a jednocześnie, poprzez skorelowanie ze SRK oraz SWRSO , stanowi narzędzie realizacji polityki rozwoju w obszarze rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego 2. Jednym z głównych założeń PO FIO jest wyrównywanie szans organizacji pozarządowych w zakresie terytorialnym, potencjału oraz obszarów wsparcia. Niezwykle istotny jest element wieloletniości Programu, który pozwala projektodawcom na kształtowanie finansowych ram działalności w odniesieniu do perspektywy dwuletniej. Doświadczenia z realizacji FIO oraz najistotniejsze rozwiązania programowe, mające charakter strategiczny, spowodowały konieczność dostosowania Programu do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej kraju. Dla realizacji celu strategicznego PO FIO uznano za niezbędne wspieranie działań organizacji pozarządowych w ramach inicjatyw własnych, w partnerstwie wewnątrzsektorowym oraz w partnerstwie publiczno-społecznym. Ważnym kryterium powstania i realizacji PO FIO jest korelacja jego treści z najważniejszymi dokumentami strategicznymi i programowymi. PO FIO jest zbieżny z założeniami Strategii Rozwoju Kraju (SRK) 3, przyjętej przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. SRK jest dokumentem planistycznym określającym podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym. Stanowi punkt odniesienia dla ustanawiania innych strategii, a także programów rządowych i samorządowych, w tym dla Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. SRK wyznacza cel główny do osiągnięcia przez Polskę do roku Wskazuje także priorytety, określające najważniejsze obszary działań podejmowane na rzecz osiągnięcia celu głównego SRK. W priorytecie Budowa zintegrowanej wspólnoty 2 Art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 3 7

8 społecznej i jej bezpieczeństwa podkreślono, iż jednym z elementów Strategii jest budowanie zintegrowanych i obywatelsko świadomych wspólnot przede wszystkim na poziomie lokalnym. Ważne jest wspieranie inicjatyw w zakresie lokalnego rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, edukacji, prospołecznych zachowań, dobroczynności, itp. Istotnym celem rządu i samorządu terytorialnego powinno być umacnianie kapitału społecznego oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego możliwości artykulacji interesów i potrzeb obywateli oraz działania na rzecz ich realizacji m.in. poprzez społeczną samoorganizację. Zadania mające na celu wzmocnienie wspólnot lokalnych oraz funkcjonowania władzy publicznej będą się koncentrować między innymi na działaniu polegającym na wspieraniu samoorganizacji społeczności lokalnych, a także uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym. PO FIO wpisuje się, poprzez swój cel główny oraz cele szczegółowe, w realizację priorytetu czwartego SRK. PO FIO wynika także bezpośrednio ze strategii rozwoju trzeciego sektora. Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r. i znowelizowana w dniu 4 listopada 2008 r. Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (SWRSO) 4, pomyślana została jako długofalowy dokument mający na celu kształtowanie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Myślenie strategiczne w obszarze społeczeństwa obywatelskiego z perspektywą jego budowy, stało się możliwe dzięki zmianie klimatu wokół trzeciego sektora, potwierdzonego formalnymi (m.in. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - UoDPPiW), instytucjonalnymi (m.in. Rada Działalności Pożytku Publicznego) oraz finansowymi (m.in. Program FIO) faktami. SWRSO, jak również przygotowany na jej podstawie PO FIO stanowić będą instrument realizacji polityki rozwoju w zakresie rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego. Zarówno cel strategiczny, jak i cele szczegółowe PO FIO, a także Priorytety i działania w nim zawarte, wynikają bezpośrednio z zapisów SWRSO i przyczynią się do realizacji misji SWRSO, określonej jako wzmocnienie podmiotowości obywateli i ich wspólnot oraz stworzenia warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. PO FIO jest skorelowany z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) 5 strategicznym dokumentem określającym ramy polityki spójności realizowanej przez Polskę. NSRO stanowią punkt odniesienia dla przygotowania programów operacyjnych. Realizacja PO FIO przyczyni się w bezpośredni sposób do osiągnięcia horyzontalnego Celu 1 NSRO Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa oraz horyzontalnego Celu 2 NSRO Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, a pośrednio do osiągnięcia celu strategicznego NSRO: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. PO FIO został skorelowany również z Krajowym Programem Reform na lata (KPR) 6, będącym dokumentem, który przedstawia działania, jakie Rząd polski zamierza podjąć w latach dla realizacji podstawowych celów odnowionej Strategii Lizbońskiej. Działania zaproponowane w ramach Priorytetu III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne oraz Priorytetu IV. Ekonomia społeczna PO FIO są zbieżne z działaniami zapisanymi w ramach Priorytetu V. Tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy oraz zmniejszanie bezrobocia oraz Priorytetem VI. Poprawa zdolności

9 adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez inwestowanie w kapitał ludzki, w obszarze polityki rynku pracy Krajowego Programu Reform. Realizacja działań zaplanowanych w ww. Priorytetach PO FIO przyczyni się pośrednio do osiągnięcia celu KPR, jakim jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy. PO FIO został również wskazany jako jedna z Dobrych Praktyk w Aneksie załączonym do Krajowego Planu Działania na rzecz Integracji Społecznej 7. Dokument ten jest jedną z trzech części Krajowego Programu Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata , który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 października 2006 r., a powstał w związku z uczestnictwem Polski w otwartej metodzie koordynacji w dziedzinie ubóstwa i wykluczenia społecznego. PO FIO, stanowi przedsięwzięcie komplementarne w stosunku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na lata Cel strategiczny PO FIO, a także działania służące jego realizacji są adekwatne do zapisów projektu PO KL, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Komplementarność obu Programów odnosi się przede wszystkim do zakresu wsparcia, jaki oferują. Kwestie dotyczące wsparcia sektora pozarządowego w PO KL skupione zostały zarówno w komponencie centralnym (wsparcie w ramach komponentu centralnego skierowane będzie głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych), jak i w komponencie regionalnym (wsparcie dla osób i grup społecznych). Wsparcie organizacji pozarządowych na poziomie centralnym będzie miało charakter bezpośredni, co oznacza, że organizacje pozarządowe będą podmiotami korzystającymi z pomocy udzielanej w ramach PO KL. Będzie ono polegało przede wszystkim na rozwoju potencjału organizacji pozarządowych rozumianego jako zdolność do uczestniczenia w mechanizmach konsultacyjnych i współpracy z administracją publiczną w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych. Natomiast wsparcie udzielane organizacjom sektora obywatelskiego na poziomie regionalnym odbywać się będzie w sposób pośredni w tych priorytetach organizacje pozarządowe wymienione są jako potencjalni ostateczni odbiorcy pomocy, czyli podmioty uprawnione do składania ofert i realizacji projektów w obszarach objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja. PO FIO oferuje znacznie szerszy zakres pomocy dla organizacji pozarządowych. Służyć ma zwiększeniu udziału organizacji bezpośrednio w realizacji zadań publicznych w obszarach wymienionych w art. 4 UoDPPiW. PO FIO jest programem wdrażanym centralnie, skierowanym do beneficjentów z całego kraju. Kontynuacja realizacji PO FIO przyczyni się do wzmocnienia społecznej i ekonomicznej kondycji trzeciego sektora. Należy się spodziewać, że PO FIO, służący wspieraniu inicjatyw obywatelskich w zakresie działalności pożytku publicznego, z udziałem organizacji pozarządowych, stanie się trwałym mechanizmem wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Przyjęta dla PO FIO procedura jest możliwie prosta i oparta na funkcjonujących już rozwiązaniach (tryb zlecania zadań wynikający z UoDPPiW; istniejący już w obrocie wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania, określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie

10 wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U Nr 264, poz. 2207). Jednocześnie, odpowiednim podmiotem w zakresie realizacji PO FIO jest Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego. Instytucją Zarządzającą PO FIO jest Departament Pożytku Publicznego 9 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zaś Instytucją Wdrażającą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 10. W 2012 r. PO FIO dysponować będzie kwotą nie mniejszą niż ,00 zł. Koszty realizacji PO FIO w 2012 r. jako koszty pomocy technicznej ustalono na kwotę nie mniejszą niż ,00 tys. zł, co stanowi 4% kwoty przeznaczonej na realizację PO FIO w 2012 r. UWAGA! Środki przeznaczone na dotacje w 2012 r. zostaną pomniejszone o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2011 r. Oznacza to, że kwota ,00 zł przeznaczona na dotacje w 2012 r. zostanie pomniejszona o ok ,00 zł i wynosić będzie ok ,00 zł

11 II. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO FIO 2012 R. 1. CELE PO FIO Zarówno cel strategiczny, jak i cele szczegółowe PO FIO, a także Priorytety i działania w nim zawarte, wynikają z zapisów SWRSO oraz ustaleń wypracowanych w trakcie kilkuletnich konsultacji wewnątrzresortowych, międzyresortowych oraz społecznych, którym poddawany był Program FIO. Zdecydowana większość zapisanych w PO FIO działań była realizowana w ramach Programu FIO i spotkała się ze znacznym zainteresowaniem ze strony beneficjentów (w latach uprawnione podmioty złożyły ponad 6000 ofert, z których dofinansowano ponad 2100, w roku 2008 uprawnione podmioty złożyły ponad 1900 ofert, z których dofinansowano ponad 840. W ramach PO FIO w latach wpłynęło ofert, z których 1980 otrzymało dofinansowanie. Cel główny: Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans. Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych. 2. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. 3. Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego. 4. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej. Powyższe cele będą realizowane, z uwzględnieniem kryterium terytorialnego, potencjału organizacji i obszaru działania, w ramach czterech Priorytetów, poprzez wspieranie: - indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych, - wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno-społecznego, - wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz III sektora. Powyższe cele powinny być osiągane z wykorzystaniem dobrych praktyk (modelowych rozwiązań) wypracowanych w obszarach objętych wsparciem PO FIO. 2. PRIORYTETY I OBSZARY WSPARCIA W RAMACH PO FIO W PO FIO wyodrębniono cztery Priorytety, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań oraz Priorytet V Pomoc techniczna, w ramach którego 11

12 zaplanowano środki przeznaczone na obsługę PO FIO (szczegółowy opis Priorytetów znajduje się w dokumencie Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata ). PRIORYTET I - AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU I: Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. OBSZARY WSPARCIA: 1. Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym programy edukacyjne związane ze wzmacnianiem świadomości społecznej i obywatelskiej. 2. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych programy na rzecz obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne, np. poprzez udział w debatach publicznych, konsultacjach społecznych, udział w wyborach, wolontariat, filantropię, członkostwo w stowarzyszeniach. 3. Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego rzecznictwo interesów osób i rodzin wobec: instytucji publicznych sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki; inicjatywy skierowane do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczone społecznie, w związku z niską świadomością prawną i niedostatkiem aktywności administracji publicznej w tym zakresie, zwiększające dostęp do tego rodzaju poradnictwa. 4. Ochrona i upowszechnianie praw dziecka działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. 5. Ochrona praw konsumenta działania promujące rozwój ruchu konsumenckiego w lokalnych środowiskach, działania promujące sprawiedliwy handel (rozumiany jako wyraz partnerstwa między producentami a odbiorcami oraz jako przejaw uczciwej konkurencji, uwzględniający interes społeczny, poddany społecznej kontroli), walkę z wszelkimi praktykami o charakterze monopolistycznym, w tym w odniesieniu do funkcjonowania wąskich grup interesu, a także nierzetelnych i nielegalnych praktyk marketingowych, w tym stosowaniem reklamy w sposób niezgodny z prawem oraz interesem publicznym. 6. Zwiększenie dostępu do informacji publicznej edukacja i promocja w zakresie praw obywateli i obowiązków służb publicznych w kwestii dostępu do informacji publicznej, w tym także upowszechniania w społeczeństwie nawyku wykorzystywania publicznych usług i treści udostępnianych w formie elektronicznej, wsparcie dla inicjatyw na rzecz informacyjnego ładu na poziomie lokalnym i regionalnym. 7. Aktywizacja kobiet w życiu publicznym podniesienie poziomu podmiotowości społecznej kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym. 8. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej promocja rodzimej tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojętego 12

13 dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury. 9. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska m. in. poprzez tworzenie lokalnych programów ekologicznych oraz programów na rzecz ochrony zwierząt. 10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym wspieranie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich. 11. Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i służby w innych formacjach obronnych, działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, szkolenia i akcje profilaktyczne dotyczące zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności (m.in. edukacja i promocja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, ratownictwa i ochrony ludności, bezpiecznych zachowań w obliczu klęsk żywiołowych i katastrof, bezpiecznych zachowań górach i nad wodami, aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz społecznego wsparcia służb publicznych w zakresie ratownictwa). PRIORYTET II - SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DOBRYM PAŃSTWIE KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU II: Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału ludzkiego i instytucjonalnego realizujących je organizacji (w wymiarze ilościowym i/lub jakościowym) 11. OBSZARY WSPARCIA: 1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej. 2. Wolontariat w organizacjach pozarządowych w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej. PRIORYTET III - INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE. KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU III: Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach stosować zasadę empowerment, czyli włączania beneficjentów w działania i decyzje podejmowane w ramach projektów. 11 Wsparcie w ramach Priorytetu II może być udzielane zarówno podmiotom wnioskującym i realizującym zadanie, jak również organizacjom infrastrukturalnym, świadczącym usługi na rzecz innych podmiotów. 13

14 OBSZARY WSPARCIA: 1. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, propagowanie wzorców życia rodzinnego, aktywizacja społeczna i ekonomiczna rodzin, wspomaganie rodzin pracowników migrujących za granicę, działania na rzecz przystosowania lokalnego środowiska gospodarczego i społecznego oraz infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb godzenia aktywności zawodowej rodziców z wychowywaniem dzieci, działania na rzecz zmiany społecznego przyzwolenia na niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych, a także na rzecz tworzenia możliwości wyboru aktywnych form przeciwdziałania ubóstwu rodzin z dziećmi zamiast biernych form (świadczenia). 2. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży w szczególności rozwijanie form wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom, aktywizujących rozwój intelektualny poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych (m.in. edukacji, kultury, turystyki), przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieży, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznemu. 3. Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych m.in. poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona praw grup dyskryminowanych, zmarginalizowanych i społecznie naznaczonych, w tym działania na rzecz integracji osób bezdomnych ze społeczeństwem i ich powrotu do głównego nurtu życia społecznego, wspieranie autorskich pomysłów na rzecz likwidowania przyczyn zróżnicowań społecznych i ekonomicznych, prowadzenie edukacji informatycznej i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. 4. Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerskich relacji między różnymi grupami społecznymi w tym zróżnicowanymi ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, język, kulturę, wyznanie. 5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego metody przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, wykorzystujące społeczną współodpowiedzialność za stan bezpieczeństwa publicznego, działania przeciw przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci i w rodzinie. 6. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa w szczególności rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniających ich podmiotowość społeczną w środowisku lokalnym, rozwój solidarności międzypokoleniowej, działania integrujące seniorów i młodych, wykorzystujące różne potencjały tych dwóch grup społecznych. 7. Promocja zdrowia rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianiu edukacji zdrowotnej. 8. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych działania ograniczające wykluczanie społeczne osób niepełnosprawnych, ze względu na ich funkcjonowanie w nieprzyjaznym otoczeniu społecznym oraz trudną sytuację ekonomiczną. 9. Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych włączenie przedstawicieli grup do inicjatyw związanych z pielęgnowaniem tradycji historycznej, wychowania patriotycznego i historycznej więzi międzypokoleniowej. 14

15 10. Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej repatriantów i ich rodzin; tworzenie przyjaznego otoczenia społecznego i ekonomicznego do integracji repatriantów. 11. Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców działania wspierające skuteczną integrację cudzoziemców na polskim rynku pracy i w społeczeństwie, przeciwdziałanie zjawiskom wykorzystywania cudzoziemców, pracy nielegalnej i niezarejestrowanej, pomoc cudzoziemcom w korzystaniu z instytucji społecznych i prawnych. 12. Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską - wspieranie działań mających na celu nauczanie języka polskiego, poznawanie polskiej kultury, organizowanie akcji letnich dla dzieci i młodzieży; wspieranie akcji charytatywnych, wspieranie organizacji staży i wolontariatu dla polskiej młodzieży, prezentacja wkładu Polaków w rozwój kulturalny i gospodarczy państwa zasiedlenia, informowanie i poprawa dostępu do informacji nt. Polski i Polaków wśród obcokrajowców w skupiskach Polonii. 13. Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna promocja krajoznawstwa poprzez turystykę wśród dzieci i młodzieży, w szczególności w ramach letniego i zimowego wypoczynku, wspieranie inicjatyw związanych z projektami turystycznymi mającymi na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej obszarów oraz wpływ na rozwój lokalny. 14. Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie do niesienia oraz organizację pomocy humanitarnej, przygotowanie wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy humanitarnej na terenach dotkniętych klęskami, katastrofami i konfliktami zbrojnym. PRIORYTET IV ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU IV: Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach promować ideę łączenia aktywności ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną. OBSZARY WSPARCIA: 1. Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarządowe, promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, promowanie i upowszechnianie idei społecznego zaangażowania przedsiębiorców oraz współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej, promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy spółdzielczość socjalna. 2. Wolontariat pracowniczy, rozumiany jako formy bezinteresownej i nieodpłatnej aktywności społeczno-zawodowej pracowników realizowane w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu we współpracy z organizacjami pozarządowymi w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej. 15

16 III. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI? 1. PODMIOTY UPRAWNIONE I NIEUPRAWNIONE Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach PO FIO są: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPiW. Uprawnione do aplikowania podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp). Spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników są zobowiązane do załączenia w generatorze ofert wersji elektronicznej statutu, a także przesłanie go wraz z ofertą, w wersji papierowej. Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny). Natomiast terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą aplikować, niezależnie od zarządu głównego. Ponieważ jeden uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach konkursu, to w przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nieposiadający osobowości prawnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to jest to wyczerpanie limitu 1 oferty przez zarząd główny lub pozostałe oddziały terenowe. Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach PO FIO są w szczególności podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 UoDPPiW tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, a także fundacje utworzone przez partie polityczne. 2. KOMPONENT REGIONALNY I. W ramach Priorytetu II wyodrębnia się w 2012 i 2013 roku komponent regionalny, w wysokości zł ( zł w 2012 r zł w 2013 r.), dla nie więcej niż pięciu projektów. Realizacja tej formuły będzie odbywała się za pośrednictwem instrumentu przewidzianego w art. 16 ust. 7 UoDPPiW, tzw. regrantingu. Zgodnie z nim organizacje, z którymi organ administracji publicznej zawarł umowę, mogą zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, niebędącym stronami umowy, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie zadania publicznego. W ramach tego konkursu MPiPS zawrze umowy z organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zwanymi dalej zleceniobiorcami w celu udzielenia wsparcia finansowego lokalnym organizacjom (przez lokalną organizację rozumie się działającą lokalnie organizację pozarządową lub działający lokalnie podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW). 16

17 W komponencie regionalnym o dotację będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, posiadające doświadczenie polegające na prowadzeniu przez podmiot w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednego programu polegającego na przekazywaniu dotacji (kryterium dostępu określone jako siódme kryterium formalne w karcie oceny merytorycznej). Obowiązkowym załącznikiem do oferty (również w wersji elektronicznej) w tym konkursie będzie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Aby spełnione było kryterium dostępu kwota przychodów określona w niniejszym sprawozdaniu musi wynieść co najmniej 200 tys. zł (ósme kryterium formalne w karcie oceny merytorycznej). Minister Pracy i Polityki Społecznej w uzgodnieniu z Komitetem Monitorującym PO FIO wskazał 5 województw, na obszarze których realizowany będzie komponent regionalny. Przyjęte kryterium wyboru: odsetek złożonych ofert w ramach PO FIO 2011 w stosunku do liczby organizacji w województwie na 10 tys. mieszkańców (REGON 2009 r.). Wybrane zostały województwa o najniższym współczynniku: opolskie, świętokrzyskie, lubuskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie. Dofinansowaniem (każdego operatora) będą objęte zadania realizowane na obszarze 1 województwa. Ostateczny zakres terytorialny dla poszczególnych oferentów zostanie uzgodniony w oparciu o kryterium komplementarności i rozłączności w skali kraju. Operator powinien mieć siedzibę w danym województwie objętym wsparciem w ramach komponentu regionalnego lub pozyskać do realizacji zadania partnera, który ma siedzibę w danym województwie. Partnerstwo może mieć charakter wewnątrzsektorowy lub publiczno społeczny. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być mniejsza niż 400 tys. i nie może przekroczyć 500 tys. na zadanie publiczne, zaś wkład własny będzie nie mniejszy niż 10%. W I transzy przekazywane jest 40% dotacji, w II transzy 60% (np. w przypadku dotacji zł: zł w 2012 r. oraz zł w 2013 r.). II. Wyłonieni przez MPiPS w konkursie zleceniobiorcy będą przyznawać lokalnym organizacjom z w/w. województw wsparcie w postaci mikrodotacji, z przeznaczeniem na rozwój lokalnej organizacji, w tym wzmocnienie jej potencjału, tzw. środki finansowe na start. Mikrodotacje przeznaczone są dla organizacji, które działają, nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty w ramach PO FIO 2012r., mają charakter lokalny (gmina, powiat) oraz mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć. Wysokość mikrodotacji może wynosić do 10 tys. zł. Lokalna organizacja może ubiegać się o mikrodotację tylko raz podczas wdrażania PO FIO. Otrzymanie mikrodotacji nie wyklucza możliwości ubiegania się podmiotu o dotację na zasadach ogólnych PO FIO. Mikrodotacja może być przyznana na: sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji. realizację zadań z zakresu wszystkich priorytetów PO FIO. 17

18 III. Tryb wyłaniania lokalnych organizacji: 1) Zleceniobiorca wybiera do dofinansowania lokalne organizacje w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję (art. 16 ust. 7 UoDPPiW); 2) Ogłoszenie o naborze ofert jest publikowane na stronie internetowej Zleceniobiorcy. Ponadto Zleceniobiorca może równocześnie opublikować ogłoszenie o naborze aplikacji w lokalnej prasie lub innych wybranych mediach lokalnych i regionalnych obejmujących zasięg terytorialny Zleceniobiorcy; 3) Ogłoszenie, o którym mowa w pkt 2) zawiera w szczególności: a) rodzaj zadania, zakres rzeczowy zadania publicznego; b) wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikrodotacji; c) terminy oraz warunki składania aplikacji; d) tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze lokalnych organizacji; Wybór podmiotów otrzymujących mikrodotacje odbywać się będzie poprzez uproszczoną metodę ofert z wykorzystaniem uproszczonego formularza oferty opisującego cel i rezultaty projektu. 4) Zleceniobiorca dokonuje wyboru lokalnych organizacji na podstawie złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w treści ogłoszenia. Oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu Zleceniobiorca pozostawia bez rozpoznania. Po dokonaniu wyboru ofert lokalnych organizacji przeznaczonych do dofinansowania Zleceniobiorca zawiera niezwłocznie z tymi lokalnymi organizacjami umowy i przekazuje tym lokalnym organizacjom środki finansowe. 5) Umowa pomiędzy Zleceniobiorcą, a lokalną organizacją zawierana jest w formie pisemnej. W umowie Zleceniobiorca zobowiązuje lokalną organizację w szczególności do poddania się kontroli Zleceniodawcy. W stosunku do lokalnej organizacji mają odpowiednio zastosowanie postanowienia umowy na realizację zadania publicznego regulujące kontrolę zadania publicznego. 6) Lokalna organizacja składając ofertę na przyznanie dotacji według wzoru nr 1 przedstawia w załączeniu statut lub inny akt wewnętrzny (uchwała właściwego organu) określający zakres działalności pożytku publicznego prowadzony przez lokalną organizację oraz aktualny pod względem danych wypis z rejestru lub ewidencji o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego. 7) W odniesieniu do kwalifikowalności kosztów Zleceniobiorców oraz lokalnych organizacji realizujących zadanie z zakresu priorytetów PO FIO w ramach mikrodotacji mają zastosowanie zasady kwalifikowalności kosztów określone w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w W przypadku wsparcia lokalnej organizacji mikrodotacją, która nie polega na realizacji zadania (np. zakup sprzętu) operator określa zasady kwalifikowalności kosztów. 8) Zleceniobiorca w umowie zobowiązuje lokalną organizację do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania po zakończeniu jego realizacji, w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy Zleceniobiorcą, a lokalną organizacją według wzoru nr 2. Zadanie może być realizowane w roku budżetowym 2012 lub

19 9) Zleceniobiorca zobowiązany jest do przechowywania w swojej siedzibie kopii dokumentów księgowych dotyczących realizacji zadania publicznego realizowanego przez lokalną organizację poświadczonych za zgodność z oryginałem. Szczegółowa dokumentacja z realizacji zadania przechowywana jest w siedzibie lokalnej organizacji na zasadach określonych w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. 10) Zleceniobiorca składając Zleceniodawcy sprawozdanie częściowe oraz sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zamieszcza w części merytorycznej sprawozdania I.2 (opis wykonania zadania): nazwę lokalnej organizacji, której Zleceniobiorca udzielił dofinansowania, przedmiot umowy, termin wykonania zadania, wysokość środków przekazanych lokalnej organizacji, wysokość środków wydatkowanych przez lokalną organizację, a w przypadku niewykorzystania przez lokalną organizację środków finansowych informację o kwocie środków niewykorzystanych oraz przyczynach ich niewykorzystania. 11) Za działania bądź zaniechania lokalnej organizacji, Zleceniobiorca odpowiada jak za swoje własne. 12) W przypadku naruszenia postanowień pkt. 3 lub pkt. 6 lub pkt. 8 Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % kwoty dotacji. 3. KOMPONENT WOLONTARIATU DŁUGOTERMINOWEGO I. W ramach Priorytetu I wyodrębnia się w 2012 i 2013 roku, konkurs, dla projektów dwuletnich, w wysokości zł ( ,00 zł w 2012 r ,00 zł w 2013 r.), zwany dalej komponentem wolontariatu długoterminowego dla nie więcej niż trzech Operatorów, których zadaniem będzie wspieranie rozwoju idei wolontariatu długoterminowego, jako formy integracji społecznej i edukacji nieformalnej/kształcenia przez całe życie. W ramach konkursu wyłonionych zostanie maksymalnie 3 Operatorów, których zadaniem będzie przede wszystkim wyłonienie w oparciu o zaproponowane kryteria organizacji goszczących. Skierowani zostaną do nich wolontariusze zgodnie z opisanymi poniżej założeniami. Komponent wolontariatu długoterminowego ma charakter pilotażowy. Celem jest sprawdzenie i opracowanie mechanizmu wspierania wolontariatu długoterminowego. Promocja wolontariatu długoterminowego jest elementem projektowanych dokumentów o charakterze programowym i strategicznym (np. Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce). II. Środki finansowe na realizację Komponentu. Czas realizacji zadania. 1. Środki finansowe 2012: ,00 zł 2013: ,00 zł 2. Czas realizacji zadań Projekty dwuletnie : od do r. 3. Wysokość wnioskowanej dotacji: Możliwa wysokość dotacji dla jednego wykonawcy: ,00 zł ( ,00 zł w 2012 r. oraz ,00 zł w 2013 r.) 19

20 W przypadku przyznania dofinansowania Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia, przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanawianego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Minimalna kwota zabezpieczenia nie może być mniejsza niż wysokość dofinansowania realizacji zadania. W przypadku nieprzedłożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa z Oferentem nie zostanie zawarta. 4. Udział środków własnych finansowych i niefinansowych Udział środków własnych nie może być mniejszy niż 10% wartości projektu pomniejszonej o środki przeznaczone na finansowanie pobytu wolontariuszy w organizacjach goszczących. Oznacza to, że kwota wkładu własnego (nie mniejszego niż 10%) liczona jest od kwoty, która faktycznie pozostaje u operatora 5. Koszty kwalifikowane Operator L.p. Kategoria Limit dotacji I. Koszty osobowe merytoryczne brak limitu II. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne brak limitu III. Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu brak limitu minimum 90% dotacji IV. Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania brak limitu V. Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania brak limitu (koszt jednostkowy nie większy niż 3500 zł brutto) VI. Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania nie więcej niż 5000 zł VII. Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację brak limitu zadania VIII. Koszty związane z działaniami promocyjnymi projektu brak limitu Min. 90% środków z dotacji musi być przekazane na sfinansowanie wolontariatu długoterminowego wolontariuszy w organizacjach goszczących oraz na obsługę wolontariusza przez Operatora. Pozostałe 10% środków z dotacji może zostać przeznaczone na pozostałe kategorie budżetowe, tj. I-II, IV-VIII. Dysponowanie tymi środkami będzie podlegać ocenie komisji konkursowej opiniującej projekty złożone w ramach komponentu wolontariatu długoterminowego. Komisja konkursowa ma prawo weryfikacji budżetu pod kątem Adekwatności i realności przyjętych w kalkulacji stawek jednostkowych, zgodnie z przytoczonym kryterium zawartym w Karcie Oceny Oferty. 6. Oferta zgodnie z ogólnymi Zasadami przyznawania i rozliczania w ramach PO FIO w 2012 r. III. Wymogi dotyczące zadań publicznych zlecanych w ramach priorytetu. Wolontariusze: Wolontariusze w wieku od 18 lat. Zadanie publiczne ma polegać na przeprowadzeniu programu wolontariatu długoterminowego dla co najmniej 20 osób na operatora. Wolontariat długoterminowy w rozumieniu niniejszego dokumentu to wolontariat świadczony przez osobę delegowaną do organizacji goszczącej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. 20

REGULAMIN KONKURSU MIKRODOTACJE NA START DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU MIKRODOTACJE NA START DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO REGULAMIN KONKURSU MIKRODOTACJE NA START DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady realizacji projektu Mikrodotacje na start

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r. Warszawa, styczeń 2012 r. 2 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 6 I. TŁO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2012

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2012 Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 202 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 203 Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1 PO FIO w 2012 r. [1] W roku 2012 kontynuowany będzie krajowy Program

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele FIO w 2006 Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: Cel 1

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2015. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2015. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2015 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego Informacje ogólne 2 Czym jest FIO? instrument programowy i finansowy coroczny

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych edycja 2017

Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych edycja 2017 Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych edycja 2017 Stefan Kołucki Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ogólnopolska Konferencja EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2017 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

Bardziej szczegółowo

Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Program spotkania O programie FIO i projekcie Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Doświadczenia edycji 2014 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOśENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOśENIA I CEL KONKURSU REGULAMIN KONKURSU MIKRODOTACJI DO 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 1. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku należy wnikliwie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2016. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2016. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2016 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego Informacje ogólne 2 Podstawowe informacje. 1.Podstawą konkursu FIO 2016 jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MIKRODOTACJI DO 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

REGULAMIN KONKURSU MIKRODOTACJI DO 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH REGULAMIN KONKURSU MIKRODOTACJI DO 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 1. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku należy wnikliwie zapoznać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne OPERATORZY LOKALNI: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu Koordynator Paweł Werbowy Fundacja GENERATOR INSPIRACJI Koordynator Edyta Sobiecka

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mełgiew z dnia...2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia. października 2014 r. Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Wstęp

Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Wstęp Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2869/89/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2011r. Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 Wstęp Działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współpraca jednostek

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami (PROJEKT) Program współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: /PROJEKT/ Program współpracy Gminy Przeworsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWIŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWIŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały nr XI/99/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26 października 2015 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWIŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/248/10 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2010r. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku 1

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele współpracy

Wstęp. Cele współpracy Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/68/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17.08.2011r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 4 grudnia 2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW - organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy. z dnia 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy. z dnia 2013 r. Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy projekt z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na operatora zadania

Regulamin konkursu na operatora zadania Regulamin konkursu na operatora zadania 1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej Operatorem który przeprowadzi regranting w zakresie animacji społecznej mieszkańców Gorzowa

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 40/VII/2015 z dnia 13.03. 2015 r. Burmistrza Gminy Burmistrz Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 1 Rodzaje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

Polityka darowizn Grupy Azoty

Polityka darowizn Grupy Azoty POLITYKA DAROWIZN GRUPY AZOTY Poprzez przekazywanie darowizn Grupa Azoty stara się aktywnie reagować na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz indywidualnych osób,

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ. z dnia. r.

Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ. z dnia. r. Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ z dnia. r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Zał.nr 1 do zarządzenia Nr 104/15 Burmistrza Śmigla z dnia 1 października 2015r. PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚMIGIEL Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI...4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wisznia Mała z dnia.. PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Konkursy dotacyjne Fundacji PZU. 1. Młodzi niepełnosprawni. sprawni z PZU. 2. PZU z kulturą 3. Z PZU po lekcjach 4. Dotacje pozakonkursowe

Konkursy dotacyjne Fundacji PZU. 1. Młodzi niepełnosprawni. sprawni z PZU. 2. PZU z kulturą 3. Z PZU po lekcjach 4. Dotacje pozakonkursowe Konkursy dotacyjne Konkursy dotacyjne Fundacji PZU 1. Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU 2. PZU z kulturą 3. Z PZU po lekcjach 4. Dotacje pozakonkursowe 1. Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU Cel Konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Pułtusku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Pułtusku z dnia... Uchwała Nr... Rady Powiatu w Pułtusku z dnia... w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. w sprawie,,wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Priorytet: I Małe inicjatywy Tytuł projektu: Trampolina regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Okres realizacji: 01.06.2014 30.11.2016 REGULAMIN PROJEKTU Trampolina regionalny program wspierania

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2010r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2010r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2010r. Wstęp W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią świetną bazę dla rozwoju lokalnej społeczności Skupiają one

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne.

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne. Program współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. I. Wstęp. Podstawowym aktem

Bardziej szczegółowo