ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r."

Transkrypt

1 ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r. Warszawa, styczeń 2012 r.

2 2

3 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 6 I. TŁO PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W ROKU. 6 II. CEL I ZAKRES ZADAO MOŻLIWYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO FIO 2012 R CELE PO FIO PRIORYTETY I OBSZARY WSPARCIA W RAMACH PO FIO 11 PRIORYTET I - AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE 12 PRIORYTET II - SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DOBRYM PAOSTWIE 13 PRIORYTET III - INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE. 13 PRIORYTET IV ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 15 III. KTO MOŻE UBIEGAD SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI? PODMIOTY UPRAWNIONE I NIEUPRAWNIONE KOMPONENT REGIONALNY KOMPONENT WOLONTARIATU DŁUGOTERMINOWEGO PARTNERSTWO I OFERTA WSPÓLNA PODWYKONAWSTWO 28 IV. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADAO PUBLICZNYCH. CZAS REALIZACJI ZADAO ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PO FIO 2012 R PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW PO FIO CZAS REALIZACJI ZADAO WYSOKOŚD WNIOSKOWANEJ DOTACJI UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH KOSZTY KWALIFIKOWALNE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 36 V. JAK UBIEGAD SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI? OGŁOSZENIE KONKURSU UZYSKIWANIE INFORMACJI W ZAKRESIE PO FIO ZŁOŻENIE OFERTY PODPISY POD OFERTĄ ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO OFERTY 39 VI. CO JEST OCENIANE W OFERTACH? KRYTERIA WYBORU OFERT KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE PUNKTACJA OFERTY 46 VII. PROCEDURA OCENY OFERT I PRZYZNAWANIA DOTACJI OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA FORMUŁOWANIE LIST RANKINGOWYCH POMOC PUBLICZNA 52 VIII. ZAWARCIE UMOWY I PRZEKAZANIE ŚRODKÓW ZAWARCIE UMOWY PRZEKAZANIE ŚRODKÓW 54 IX. REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTÓW ORAZ OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTÓW DOPUSZCZALNOŚD ZWIĘKSZENIA W KATEGORIACH KOSZTÓW 55

4 3. ZASADY ZMIANY TREŚCI UMOWY 56 CZĘŚĆ B - ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI I SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 58 I. ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI TERMIN ROZLICZENIA PRZYZNANEJ DOTACJI DOKUMENTACJA FINANSOWO-KSIĘGOWA (DOKUMENTACJA ZDARZEO W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ) ROZLICZENIE WKŁADU OSOBOWEGO ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU ROZLICZENIE DOJAZDÓW BENEFICJENTÓW ROZLICZENIE PRZYCHODÓW UZYSKANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 61 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PO FIO III. KONTROLA REALIZACJI ZADANIA ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA WRAZ Z POINFORMOWANIEM ORGANIZACJI KONSEKWENCJE UCHYBIEO RODZAJE KONTROLI 65 CZĘŚĆ C - PROCEDURA ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW 66 CZĘŚĆ D - ZAŁĄCZNIKI 67 ZAŁĄCZNIK NR 1 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 67 ZAŁĄCZNIK NR 2 - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY W GENERATORZE OFERT 72 ZAŁĄCZNIK NR 3 - LOGIKA PROJEKTOWA 87 ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY PARTNERSKIEJ 91 ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZORY KOMPONENT REGIONALNY 93 4

5 1. Przed przystąpieniem do wypełniania oferty realizacji zadania publicznego należy wnikliwie zapoznać się z niniejszym dokumentem. Złożenie oferty w ramach PO FIO w roku 2012 oznacza akceptację poniższych zasad. Dotyczy to również akceptacji wymogu wypełnienia i przesłania elektronicznej wersji oferty w generatorze ofert dostępnym na stronie internetowej 2. Przed złożeniem oferty wskazane jest również zapoznanie się z dokumentem Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata , który dostępny jest na stronie internetowej oraz 3. Wyrażenia zadanie i projekt są w niniejszym dokumencie używane zamiennie. 5

6 CZĘŚĆ A Zasady przyznawania dotacji I. TŁO PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W ROKU Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata (PO FIO) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 listopada 2008 r. 1 stanowi propozycję kontynuacji funkcjonowania rządowej oferty programowej skierowanej do sektora organizacji pozarządowych, po pozytywnych doświadczeniach wynikających z realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach oraz rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2008 pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zmodyfikowana formuła wsparcia inicjatyw obywatelskich (PO FIO), opracowana przy współudziale Rady Działalności Pożytku Publicznego, jest adekwatna do potrzeb i oczekiwań sektora organizacji pozarządowych związanych z tworzeniem partnerstwa publicznospołecznego, poprawą jego kondycji społecznej i finansowej oraz poziomem inwencji i zaangażowania w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Diagnoza sytuacji w sektorze organizacji pozarządowych w Polsce oraz kondycji społeczeństwa obywatelskiego, a także wynikające z prognozy perspektywy jego rozwoju potwierdzają konieczność programowego i finansowego wyodrębnienia działań na rzecz rozwoju inicjatyw obywatelskich w postaci Programu Operacyjnego, uwzględniających horyzontalnie wszystkie obszary pożytku publicznego. Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata stanowi kontynuację Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z lat (Programu FIO) oraz rezerwy celowej budżetu państwa pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z roku Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wpisał się do świadomości społecznej i do praktyki funkcjonowania organizacji pozarządowych jako instrument programowy i finansowy zwiększający dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejaw, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Jego horyzontalny wymiar, obejmujący wszystkie sfery pożytku publicznego, potwierdził ogromną różnorodność sektora organizacji pozarządowych, zarówno pod względem wyznaczonych misji i celów, jak i wewnętrznego potencjału, doświadczenia, zdolności absorpcyjnych, zasięgu, środowiska i sprawności działania oraz położenia geograficznego poszczególnych podmiotów. Po doświadczeniach w realizacji FIO, działania uwzględniające ten kierunek wsparcia uznane zostały jako priorytet. Fundusz stworzył szansę przede wszystkim dla małych organizacji, których innowacyjne projekty nie mogły zostać wprowadzone w życie ze względu na ograniczone środki. W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2007 r. realizacji trzyletniego Programu FIO i realizacją rezerwy celowej budżetu państwa pn. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r., a także zainteresowaniem podmiotów sektora pozarządowego udziałem w tym przedsięwzięciu (przejawiającym się m. in. wzrastającą liczbą ofert składanych na poszczególne konkursy organizowane w ramach Programu FIO), zaistniała uzasadniona 1 Uchwała Nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata (http://www.pozytek.gov.pl/po,fio, ,1064.html?phpsessid=d7ab4317d54ffff2d8bd3bf64ceeed78). 6

7 potrzeba kontynuacji głównych założeń FIO. W trakcie czterech lat realizacji FIO spotkał się z szerokim odzewem w środowisku pozarządowym. Do 2008 r. odbyło się pięć konkursów w ramach FIO. Łącznie organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do udziału w FIO złożyły ponad 8100 ofert. W ramach FIO w latach dofinansowano blisko 2950 przedsięwzięć. Z kolei przez pierwsze trzy lata funkcjonowania PO FIO , w wyniku edycji konkursów 2009, 2010 i 2011 uprawnione podmioty złożyły ofert, z których 1980 otrzymało dofinansowanie. PO FIO został ustanowiony na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm), warunkującej realizację polityki rozwoju w danym obszarze oraz w oparciu o zapisy sektorowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata (SWRSO) doprowadzonej do zgodności ze Strategią Rozwoju Kraju a także doświadczenie zdobyte podczas implementacji FIO w latach Ramy prawne dla PO FIO określają przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). PO FIO w swych założeniach kontynuuje główne cele i założenia FIO, a jednocześnie, poprzez skorelowanie ze SRK oraz SWRSO , stanowi narzędzie realizacji polityki rozwoju w obszarze rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego 2. Jednym z głównych założeń PO FIO jest wyrównywanie szans organizacji pozarządowych w zakresie terytorialnym, potencjału oraz obszarów wsparcia. Niezwykle istotny jest element wieloletniości Programu, który pozwala projektodawcom na kształtowanie finansowych ram działalności w odniesieniu do perspektywy dwuletniej. Doświadczenia z realizacji FIO oraz najistotniejsze rozwiązania programowe, mające charakter strategiczny, spowodowały konieczność dostosowania Programu do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej kraju. Dla realizacji celu strategicznego PO FIO uznano za niezbędne wspieranie działań organizacji pozarządowych w ramach inicjatyw własnych, w partnerstwie wewnątrzsektorowym oraz w partnerstwie publiczno-społecznym. Ważnym kryterium powstania i realizacji PO FIO jest korelacja jego treści z najważniejszymi dokumentami strategicznymi i programowymi. PO FIO jest zbieżny z założeniami Strategii Rozwoju Kraju (SRK) 3, przyjętej przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. SRK jest dokumentem planistycznym określającym podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym. Stanowi punkt odniesienia dla ustanawiania innych strategii, a także programów rządowych i samorządowych, w tym dla Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. SRK wyznacza cel główny do osiągnięcia przez Polskę do roku Wskazuje także priorytety, określające najważniejsze obszary działań podejmowane na rzecz osiągnięcia celu głównego SRK. W priorytecie Budowa zintegrowanej wspólnoty 2 Art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 3 7

8 społecznej i jej bezpieczeństwa podkreślono, iż jednym z elementów Strategii jest budowanie zintegrowanych i obywatelsko świadomych wspólnot przede wszystkim na poziomie lokalnym. Ważne jest wspieranie inicjatyw w zakresie lokalnego rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, edukacji, prospołecznych zachowań, dobroczynności, itp. Istotnym celem rządu i samorządu terytorialnego powinno być umacnianie kapitału społecznego oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego możliwości artykulacji interesów i potrzeb obywateli oraz działania na rzecz ich realizacji m.in. poprzez społeczną samoorganizację. Zadania mające na celu wzmocnienie wspólnot lokalnych oraz funkcjonowania władzy publicznej będą się koncentrować między innymi na działaniu polegającym na wspieraniu samoorganizacji społeczności lokalnych, a także uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym. PO FIO wpisuje się, poprzez swój cel główny oraz cele szczegółowe, w realizację priorytetu czwartego SRK. PO FIO wynika także bezpośrednio ze strategii rozwoju trzeciego sektora. Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r. i znowelizowana w dniu 4 listopada 2008 r. Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (SWRSO) 4, pomyślana została jako długofalowy dokument mający na celu kształtowanie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Myślenie strategiczne w obszarze społeczeństwa obywatelskiego z perspektywą jego budowy, stało się możliwe dzięki zmianie klimatu wokół trzeciego sektora, potwierdzonego formalnymi (m.in. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - UoDPPiW), instytucjonalnymi (m.in. Rada Działalności Pożytku Publicznego) oraz finansowymi (m.in. Program FIO) faktami. SWRSO, jak również przygotowany na jej podstawie PO FIO stanowić będą instrument realizacji polityki rozwoju w zakresie rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego. Zarówno cel strategiczny, jak i cele szczegółowe PO FIO, a także Priorytety i działania w nim zawarte, wynikają bezpośrednio z zapisów SWRSO i przyczynią się do realizacji misji SWRSO, określonej jako wzmocnienie podmiotowości obywateli i ich wspólnot oraz stworzenia warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. PO FIO jest skorelowany z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) 5 strategicznym dokumentem określającym ramy polityki spójności realizowanej przez Polskę. NSRO stanowią punkt odniesienia dla przygotowania programów operacyjnych. Realizacja PO FIO przyczyni się w bezpośredni sposób do osiągnięcia horyzontalnego Celu 1 NSRO Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa oraz horyzontalnego Celu 2 NSRO Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, a pośrednio do osiągnięcia celu strategicznego NSRO: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. PO FIO został skorelowany również z Krajowym Programem Reform na lata (KPR) 6, będącym dokumentem, który przedstawia działania, jakie Rząd polski zamierza podjąć w latach dla realizacji podstawowych celów odnowionej Strategii Lizbońskiej. Działania zaproponowane w ramach Priorytetu III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne oraz Priorytetu IV. Ekonomia społeczna PO FIO są zbieżne z działaniami zapisanymi w ramach Priorytetu V. Tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy oraz zmniejszanie bezrobocia oraz Priorytetem VI. Poprawa zdolności

9 adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez inwestowanie w kapitał ludzki, w obszarze polityki rynku pracy Krajowego Programu Reform. Realizacja działań zaplanowanych w ww. Priorytetach PO FIO przyczyni się pośrednio do osiągnięcia celu KPR, jakim jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy. PO FIO został również wskazany jako jedna z Dobrych Praktyk w Aneksie załączonym do Krajowego Planu Działania na rzecz Integracji Społecznej 7. Dokument ten jest jedną z trzech części Krajowego Programu Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata , który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 października 2006 r., a powstał w związku z uczestnictwem Polski w otwartej metodzie koordynacji w dziedzinie ubóstwa i wykluczenia społecznego. PO FIO, stanowi przedsięwzięcie komplementarne w stosunku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na lata Cel strategiczny PO FIO, a także działania służące jego realizacji są adekwatne do zapisów projektu PO KL, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Komplementarność obu Programów odnosi się przede wszystkim do zakresu wsparcia, jaki oferują. Kwestie dotyczące wsparcia sektora pozarządowego w PO KL skupione zostały zarówno w komponencie centralnym (wsparcie w ramach komponentu centralnego skierowane będzie głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych), jak i w komponencie regionalnym (wsparcie dla osób i grup społecznych). Wsparcie organizacji pozarządowych na poziomie centralnym będzie miało charakter bezpośredni, co oznacza, że organizacje pozarządowe będą podmiotami korzystającymi z pomocy udzielanej w ramach PO KL. Będzie ono polegało przede wszystkim na rozwoju potencjału organizacji pozarządowych rozumianego jako zdolność do uczestniczenia w mechanizmach konsultacyjnych i współpracy z administracją publiczną w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych. Natomiast wsparcie udzielane organizacjom sektora obywatelskiego na poziomie regionalnym odbywać się będzie w sposób pośredni w tych priorytetach organizacje pozarządowe wymienione są jako potencjalni ostateczni odbiorcy pomocy, czyli podmioty uprawnione do składania ofert i realizacji projektów w obszarach objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja. PO FIO oferuje znacznie szerszy zakres pomocy dla organizacji pozarządowych. Służyć ma zwiększeniu udziału organizacji bezpośrednio w realizacji zadań publicznych w obszarach wymienionych w art. 4 UoDPPiW. PO FIO jest programem wdrażanym centralnie, skierowanym do beneficjentów z całego kraju. Kontynuacja realizacji PO FIO przyczyni się do wzmocnienia społecznej i ekonomicznej kondycji trzeciego sektora. Należy się spodziewać, że PO FIO, służący wspieraniu inicjatyw obywatelskich w zakresie działalności pożytku publicznego, z udziałem organizacji pozarządowych, stanie się trwałym mechanizmem wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Przyjęta dla PO FIO procedura jest możliwie prosta i oparta na funkcjonujących już rozwiązaniach (tryb zlecania zadań wynikający z UoDPPiW; istniejący już w obrocie wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania, określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie

10 wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U Nr 264, poz. 2207). Jednocześnie, odpowiednim podmiotem w zakresie realizacji PO FIO jest Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego. Instytucją Zarządzającą PO FIO jest Departament Pożytku Publicznego 9 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zaś Instytucją Wdrażającą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 10. W 2012 r. PO FIO dysponować będzie kwotą nie mniejszą niż ,00 zł. Koszty realizacji PO FIO w 2012 r. jako koszty pomocy technicznej ustalono na kwotę nie mniejszą niż ,00 tys. zł, co stanowi 4% kwoty przeznaczonej na realizację PO FIO w 2012 r. UWAGA! Środki przeznaczone na dotacje w 2012 r. zostaną pomniejszone o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2011 r. Oznacza to, że kwota ,00 zł przeznaczona na dotacje w 2012 r. zostanie pomniejszona o ok ,00 zł i wynosić będzie ok ,00 zł

11 II. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO FIO 2012 R. 1. CELE PO FIO Zarówno cel strategiczny, jak i cele szczegółowe PO FIO, a także Priorytety i działania w nim zawarte, wynikają z zapisów SWRSO oraz ustaleń wypracowanych w trakcie kilkuletnich konsultacji wewnątrzresortowych, międzyresortowych oraz społecznych, którym poddawany był Program FIO. Zdecydowana większość zapisanych w PO FIO działań była realizowana w ramach Programu FIO i spotkała się ze znacznym zainteresowaniem ze strony beneficjentów (w latach uprawnione podmioty złożyły ponad 6000 ofert, z których dofinansowano ponad 2100, w roku 2008 uprawnione podmioty złożyły ponad 1900 ofert, z których dofinansowano ponad 840. W ramach PO FIO w latach wpłynęło ofert, z których 1980 otrzymało dofinansowanie. Cel główny: Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans. Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych. 2. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. 3. Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego. 4. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej. Powyższe cele będą realizowane, z uwzględnieniem kryterium terytorialnego, potencjału organizacji i obszaru działania, w ramach czterech Priorytetów, poprzez wspieranie: - indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych, - wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno-społecznego, - wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz III sektora. Powyższe cele powinny być osiągane z wykorzystaniem dobrych praktyk (modelowych rozwiązań) wypracowanych w obszarach objętych wsparciem PO FIO. 2. PRIORYTETY I OBSZARY WSPARCIA W RAMACH PO FIO W PO FIO wyodrębniono cztery Priorytety, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań oraz Priorytet V Pomoc techniczna, w ramach którego 11

12 zaplanowano środki przeznaczone na obsługę PO FIO (szczegółowy opis Priorytetów znajduje się w dokumencie Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata ). PRIORYTET I - AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU I: Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. OBSZARY WSPARCIA: 1. Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym programy edukacyjne związane ze wzmacnianiem świadomości społecznej i obywatelskiej. 2. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych programy na rzecz obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne, np. poprzez udział w debatach publicznych, konsultacjach społecznych, udział w wyborach, wolontariat, filantropię, członkostwo w stowarzyszeniach. 3. Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego rzecznictwo interesów osób i rodzin wobec: instytucji publicznych sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki; inicjatywy skierowane do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczone społecznie, w związku z niską świadomością prawną i niedostatkiem aktywności administracji publicznej w tym zakresie, zwiększające dostęp do tego rodzaju poradnictwa. 4. Ochrona i upowszechnianie praw dziecka działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. 5. Ochrona praw konsumenta działania promujące rozwój ruchu konsumenckiego w lokalnych środowiskach, działania promujące sprawiedliwy handel (rozumiany jako wyraz partnerstwa między producentami a odbiorcami oraz jako przejaw uczciwej konkurencji, uwzględniający interes społeczny, poddany społecznej kontroli), walkę z wszelkimi praktykami o charakterze monopolistycznym, w tym w odniesieniu do funkcjonowania wąskich grup interesu, a także nierzetelnych i nielegalnych praktyk marketingowych, w tym stosowaniem reklamy w sposób niezgodny z prawem oraz interesem publicznym. 6. Zwiększenie dostępu do informacji publicznej edukacja i promocja w zakresie praw obywateli i obowiązków służb publicznych w kwestii dostępu do informacji publicznej, w tym także upowszechniania w społeczeństwie nawyku wykorzystywania publicznych usług i treści udostępnianych w formie elektronicznej, wsparcie dla inicjatyw na rzecz informacyjnego ładu na poziomie lokalnym i regionalnym. 7. Aktywizacja kobiet w życiu publicznym podniesienie poziomu podmiotowości społecznej kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym. 8. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej promocja rodzimej tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojętego 12

13 dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury. 9. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska m. in. poprzez tworzenie lokalnych programów ekologicznych oraz programów na rzecz ochrony zwierząt. 10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym wspieranie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich. 11. Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i służby w innych formacjach obronnych, działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, szkolenia i akcje profilaktyczne dotyczące zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności (m.in. edukacja i promocja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, ratownictwa i ochrony ludności, bezpiecznych zachowań w obliczu klęsk żywiołowych i katastrof, bezpiecznych zachowań górach i nad wodami, aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz społecznego wsparcia służb publicznych w zakresie ratownictwa). PRIORYTET II - SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DOBRYM PAŃSTWIE KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU II: Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału ludzkiego i instytucjonalnego realizujących je organizacji (w wymiarze ilościowym i/lub jakościowym) 11. OBSZARY WSPARCIA: 1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej. 2. Wolontariat w organizacjach pozarządowych w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej. PRIORYTET III - INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE. KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU III: Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach stosować zasadę empowerment, czyli włączania beneficjentów w działania i decyzje podejmowane w ramach projektów. 11 Wsparcie w ramach Priorytetu II może być udzielane zarówno podmiotom wnioskującym i realizującym zadanie, jak również organizacjom infrastrukturalnym, świadczącym usługi na rzecz innych podmiotów. 13

14 OBSZARY WSPARCIA: 1. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, propagowanie wzorców życia rodzinnego, aktywizacja społeczna i ekonomiczna rodzin, wspomaganie rodzin pracowników migrujących za granicę, działania na rzecz przystosowania lokalnego środowiska gospodarczego i społecznego oraz infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb godzenia aktywności zawodowej rodziców z wychowywaniem dzieci, działania na rzecz zmiany społecznego przyzwolenia na niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych, a także na rzecz tworzenia możliwości wyboru aktywnych form przeciwdziałania ubóstwu rodzin z dziećmi zamiast biernych form (świadczenia). 2. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży w szczególności rozwijanie form wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom, aktywizujących rozwój intelektualny poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych (m.in. edukacji, kultury, turystyki), przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieży, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznemu. 3. Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych m.in. poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona praw grup dyskryminowanych, zmarginalizowanych i społecznie naznaczonych, w tym działania na rzecz integracji osób bezdomnych ze społeczeństwem i ich powrotu do głównego nurtu życia społecznego, wspieranie autorskich pomysłów na rzecz likwidowania przyczyn zróżnicowań społecznych i ekonomicznych, prowadzenie edukacji informatycznej i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. 4. Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerskich relacji między różnymi grupami społecznymi w tym zróżnicowanymi ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, język, kulturę, wyznanie. 5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego metody przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, wykorzystujące społeczną współodpowiedzialność za stan bezpieczeństwa publicznego, działania przeciw przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci i w rodzinie. 6. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa w szczególności rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniających ich podmiotowość społeczną w środowisku lokalnym, rozwój solidarności międzypokoleniowej, działania integrujące seniorów i młodych, wykorzystujące różne potencjały tych dwóch grup społecznych. 7. Promocja zdrowia rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianiu edukacji zdrowotnej. 8. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych działania ograniczające wykluczanie społeczne osób niepełnosprawnych, ze względu na ich funkcjonowanie w nieprzyjaznym otoczeniu społecznym oraz trudną sytuację ekonomiczną. 9. Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych włączenie przedstawicieli grup do inicjatyw związanych z pielęgnowaniem tradycji historycznej, wychowania patriotycznego i historycznej więzi międzypokoleniowej. 14

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr. Rady Ministrów z dnia. PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Projekt Październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 5 I. RAMY PRAWNE, ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI I REGULACJAMI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r.

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Regulamin Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Spis treści I. CELE PROGRAMU - LUBESLKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO... 3 II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?... 4 III. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Raport syntetyczny. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim. Cieszyn, 2013 r.

Raport syntetyczny. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim. Cieszyn, 2013 r. Raport syntetyczny Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim Cieszyn, 2013 r. Projektodawca: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. PROGRAM współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo