PRAWO W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH URZĘDU LUB INSTYTUCJI niezbędnik dla specjalistów ds. promocji i komunikacji. Adresaci:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH URZĘDU LUB INSTYTUCJI niezbędnik dla specjalistów ds. promocji i komunikacji. Adresaci:"

Transkrypt

1 PRAWO W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH URZĘDU LUB INSTYTUCJI niezbędnik dla specjalistów ds. promocji i komunikacji Czas i lokalizacja: 14 listopada 2013 godziny: 9-16 Hotel Łazienkowski ul. 29 Listopada 3b Adresaci: specjaliści ds. promocji, komunikacji, PR, rzecznicy prasowi, specjaliści ds. marketingu i wszystkie inne osoby odpowiedzialne za promocję urzędu lub instytucji dowiedzą się m. in.: - jak korzystać z siły stron społecznościowych i jednocześnie chronić wizerunek urzędu Korzyści:Uczestnicy - jak korzystać z dzieł nie naruszając praw autorskich - jak stosować się do przepisów o ochronie danych osobowych, zwłaszcza podczas organizacji akcji promocyjnych - jak właściwie zorganizować zgromadzenia ludności, np. pikniki - jakie są prawne ograniczenia w zakresie promocji organizacji w Internecie Zarezerwuj miejsce już teraz: zadzwoń pod numer ~ 1 ~

2 Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom możliwie kompletnej wiedzy na temat prawnych obowiązków i ograniczeń w pracy nad działaniami promującymi urząd czy instytucję. Prowadzenie działań marketingowych wymaga stosowania się do wielu różnych przepisów zaczerpniętych z różnych ustaw i rozporządzeń. Nasze szkolenie pomoże zebrać tą wiedzę w jednym miejscu, uświadomi jakie prawa mogą zostać naruszone podczas działań marketingowych, nauczy jak promować zgodnie z przepisami prawa. To kompendium wiedzy będzie bardzo przydatne zarówno dla początkujących jak i doświadczonych specjalistów. Program szkolenia: 1. Regulacje prawne dotyczące promocji urzędu/instytucji (regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, ochrony własności intelektualnej, świadczenia usług drogą elektroniczną, odpowiedzialności cywilnoprawnej, dostępu do informacji publicznej - przekrój obowiązków obciążających działy promocji instytucji i urzędów) 2. Prawne aspekty tworzenia i utrzymywania wizerunku (w tym wizerunku w internecie z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochrona wizerunku w przepisach kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wizerunek w serwisach społecznościowych prawne granice działań ukierunkowanych na kreowanie i podtrzymywanie wizerunku. Odpowiedzialność cywilna i karna skutki naruszenia dóbr osobistych, dobrego imienia, wizerunku, prawa do prywatności). 3. Informacja w promocji i budowaniu wizerunku (dane osobowe w akcjach promocyjnych i kreowaniu wizerunku instytucji/urzędu, polityka bezpieczeństwa informacji, zakres przekazywanych informacji a ustawowo chronione tajemnice, wpływ zasad ochrony informacji niejawnych na funkcję informacyjną promocji, zakres i aktualizacja informacji w BIP, informacja publiczna zasady dostępu i zakres podmiotów uprawnionych do żądania udostępnienia informacji, podmioty upoważnione do udzielania informacji) 4. Informacja w społeczeństwie informacyjnym (zasady przekazywania informacji w świetle przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tworzenie strony internetowej z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz funkcji informacyjnej i aktywizującej strony) 5. Prawo internetu w świetle działań promocyjnych i wizerunkowych (problematyka piractwa domenowego i rejestracji domen, domena jako element wizerunku instytucji, prawne podstawy ochrony domen, tworzenie biuletynów informacyjnych, dopuszczalność mailingu, mailing a ochrona danych osobowych - kiedy powstaje obowiązek rejestracyjny bazy danych odbiorców mailingu, spam jako niezamówiona informacja handlowa, spam a prawo autorskie) 6. Prawne aspekty organizacji zgromadzeń (obowiązki organizatora, wymogi związane z organizacją zgromadzenia publicznego, wyłączenia zastosowania przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach, analiza zakresu zastosowania ustawy kiedy zgrupowanie jest zgromadzeniem? kwalifikacja pikników i publicznych akcji marketingowych jako zgromadzeń) ~ 2 ~

3 7. Zakres zastosowania przepisów prawa prasowego w działalności działów promocji (autoryzacja i sprostowanie, zasady przekazywania informacji, naruszenia prawa prasowego, współpraca z mediami i agencjami reklamowymi (zakres przekazywanych informacji, w tym danych osobowych i informacji będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, zasady umieszczania sprostowań, zasady autoryzacji informacji, obowiązek autoryzacyjny w orzecznictwie sądowym) 8. Ochrona własności intelektualnej w działaniach promocyjnych i tworzeniu wizerunku (przesłanki wykorzystania fragmentów utworów/publikacji/informacji w kampaniach i kreowaniu wizerunku komu przysługują prawa autorskie, jak przenosić te prawa, ustawowe możliwości korzystania z utworów bez zgody twórcy, zasady wykorzystania fotografii w akcjach promocyjnych, pomysł kampanii jako utwór, ochrona pomysłu akcji promocyjnej w świetle prawa autorskiego, ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykorzystywanie znaków towarowych/wzorów przemysłowych/wzorów użytkowych w kampaniach i budowaniu wizerunku, roszczenia ochronne w przypadku naruszenia własności intelektualnej) 9. Ochrona danych osobowych w akcjach promocyjnych i budowaniu wizerunku (co to są dane osobowe, czy samo imię i nazwisko to dane osobowe, inne dane wykorzystywane w akcjach promocyjnych i budowaniu wizerunku, kiedy istnieje obowiązek uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyłączenia obowiązku uzyskania zgody, ochrona danych osobowych a naruszenie dobrego imienia, dane osobowe w konkursach, zbiory danych i obowiązki rejestracyjne, jakie dane osobowe można wykorzystać? Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy) 10. Organizacja akcji promocyjnych w internecie i granice prowadzenia akcji marketingowych i promocyjnych (w jaki sposób organizować działania marketingowe z wykorzystaniem internetu, kiedy tworzyć regulaminy świadczenia usług, jak formułować regulaminy konkursowe, analiza zakazów ustawowych uregulowanych m.in. w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wybrane aspekty prawa konsumenckiego w akcjach promocyjnych i działaniach marketingowych, analiza niedozwolonych zapisów w regulaminów konkursów, sprzeczność z przepisami prawa, udział w katalogu klauzul niedozwolonych) Szkolenie poprowadzi: dr Joanna Łukaszyk Doktor nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk, od kilku lat prowadzi szkolenia z obszaru prawa prasowego, ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych. Redaktor merytoryczny współpracujący z Wydawnictwem C.H. Beck. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz Europejskiej Wyższej Szkole Informatyczno-Ekonomicznej. Autorka wielu artykułów w czasopismach o charakterze naukowym. ~ 3 ~

4 Koszty i informacje organizacyjne: Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 490. Druga i trzecia zgłoszona osoba z jednej firmy uzyska każda 10% rabat. (441 za osobę) Przy zgłoszeniu czterech i więcej uczestników z jednej firmy, wszyscy uczestnicy uzyskają 20% rabat. (392 za osobę). Szkolenie zwolnione z podatku VAT. Cena zawiera: - Koszt uczestnictwa, - autorskie materiały szkoleniowe, - konsultacje w trakcie szkolenia, - imienne zaświadczenie o uczestnictwie, - dwie przerwy kawowe, - obiad. Maksymalna liczba uczestników: 25 osób Szkolenie zwolnione z podatku VAT. ~ 4 ~

5 Temat szkolenia: Termin i lokalizacja: Cena: Lista zgłaszanych osób: KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU PRAWO W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH URZĘDU LUB INSTYTUCJI - niezbędnik dla specjalistów ds. promocji i komunikacji 14 listopada 2013 roku, godziny: 9-16 Hotel Łazienkowski, ul. 29 Listopada 3b, Warszawa Podstawowa: 490 za osobę, rabat 10% za drugą i każdą następną osobę. 20% rabat dla grupy 4 i więcej uczestników. Lp. Imię: Nazwisko: Koszt: Łączny koszt: Płatnik / Zgłaszający: Dane do rachunku: Pełna nazwa: Ulica i nr: Miejscowość i kod pocztowy: NIP: Dane kontaktowe: Osoba: Telefon: FAX: Forma płatności: płatność do 3 dni przed szkoleniem na podstawie przesłanego rachunku pro-forma płatność w terminie 7 dni po szkoleniu na podstawie wystawionego rachunku przekazanego uczestnikowi/uczestnikom w dniu szkolenia (oferta tylko dla jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz jednostek finansów publicznych) Zasady rejestracji i warunki uczestnictwa: Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest przesłanie faksem, skanu dokumentu pocztą lub pocztą tradycyjną wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do 7 dni przed terminem szkolenia. Po otrzymaniu Karty GREMIUM IDK prześle drogą potwierdzenie wpisu na listę uczestników. Do 6 dni przed terminem szkolenia GREMIUM IDK prześle uczestnikom szkolenia faksem oraz drogą imienne potwierdzenie uczestnictwa wraz z podaniem wszystkich szczegółów organizacyjnych. W przypadku płatności przed szkoleniem do potwierdzenia zostanie dołączona kopia oryginału Rachunku pro-forma. Oryginał Rachunku zostanie przekazany uczestnikom na początku szkolenia. Na podstawie przesłanego Rachunku płatnik zobowiązany jest do dokonania wpłaty należności na konto GREMIUM IDK w terminie do 3 dni przed terminem szkolenia. Prosimy o nie dokonywanie wpłat przed otrzymaniem potwierdzenia uczestnictwa. Konto do przelewu: Gremium IDK, ul. Moszyn 50, Pułtusk Nordea Bank Płatnikom, którzy do 2 dni przed terminem szkolenia nie odwołają pisemnie faksem lub drogą zgłoszenia swoich uczestników na szkolenie, a nie wezmą w nim udziału, nie przysługuje prawo roszczenia zwrotu wpłaty lub nie uiszczenia należności po terminie szkolenia. W wypadku płatności po terminie szkolenia zostanie wystawiony rachunek za uczestnictwo, który zostanie przesłany pocztą tradycyjną. Gremium IDK zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu do 4 dni roboczych przed terminem szkolenia, o czym poinformuje pisemnie Płatnika. W przypadku gdyby nowy zaplanowany termin nie odpowiadał Płatnikowi, GREMIUM IDK zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej należności w ciągu 5 dni od daty otrzymania takiej informacji od Płatnika. Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższymi warunkami uczestnictwa i je akceptujemy. Upoważniam firmę GREMIUM IDK z siedzibą w Pułtusku przy ulicy Moszyn 50 do wystawienia rachunku za koszty uczestnictwa w szkoleniu bez podpisu odbiorcy. Usługa zwolniona z VAT. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych wyłącznie przez IDK z siedzibą w Pułtusku przy ulicy Moszyn 50 do celów organizacyjnych szkolenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych Data i czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie Pieczęć firmy Prosimy o przesłanie czytelnie wypełnionej Karty zgłoszenia faksem na nr ~ 5 ~

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa NR 79/2014 PŁOCK, CZERWIEC 2014. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu lub

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa. , ulica, numer budynku/lokalu, miasto

Umowa Ramowa. , ulica, numer budynku/lokalu, miasto W celu zawarcia niniejszej Umowy Ramowej wraz z Załącznikami stanowiącymi jej integralną część potwierdzam, że: 1. Jestem należycie umocowana/y do skutecznego reprezentowania Odbiorcy, 2. Wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW AGENDA Dzień I 21 maja 2012r. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA Jak wykorzystać narzędzia prawne i zabezpieczać dobra niematerialne oraz przedmioty własności przemysłowej w firmie? 09.00 09.30 rejestracja

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Konto IV. Zawieranie Umów sprzedaży na odległość V. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy VI. Usługi dodane VII.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 [e-booki]

1 Postanowienia ogólne. 2 [e-booki] Regulamin sprzedaży e-booków na portalu e-biurowce.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu ebooków na portalu internetowym www.e-biurowce.pl, zwanego dalej Portalem, będącego

Bardziej szczegółowo

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów 10% zniżki dla członków Izby Gospodarczej Farmacja Polska Magdalena Wojciechowicz Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w sklepie foreverpolska.com

Regulamin zakupów w sklepie foreverpolska.com Regulamin zakupów w sklepie foreverpolska.com I Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą ) działający pod adresem www.foreverpolska.com prowadzony jest przez firmę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO MUSICAIDER z dnia 1 sierpnia 2013 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2 W jaki sposób mogę kontaktować się z Portalem? 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin kampanii»radość z pływania«kinder+sport. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin kampanii»radość z pływania«kinder+sport. 1 Postanowienia ogólne Regulamin kampanii»radość z pływania«kinder+sport 1 Postanowienia ogólne 1. Kampania»Radość z pływania«kinder+sport (dalej: Kampania) prowadzona jest przez Laboratorium Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

Miejsce i termin złożenia oferty: Data: 10.03.2015 godz. 16.00 wersja elektroniczna przesłana na adres e-mail: Magdalena.Morycz@orange.

Miejsce i termin złożenia oferty: Data: 10.03.2015 godz. 16.00 wersja elektroniczna przesłana na adres e-mail: Magdalena.Morycz@orange. ZAPYTANIE OFERTOWE 24/02/2015 z dnia 24.02.2015 Od: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, KRS 0000010681; NIP 526-02-50-995; z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo