REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ. Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ].

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ. Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ]."

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ]. 2. Organizatorem Promocji jest Chiquita Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Sławkowska 6/10, Kraków - wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [ Organizator albo Chiquita Poland ]. 3. Promocja prowadzona będzie na terenie całej Polski, na podstawie niniejszego Regulaminu [ Regulamin ]. 4. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż hurtową bananów Chiquita Poland (po procesie ich dojrzewania) na terenie Polski [ Hurtownicy ] i będących Klientami autoryzowanych dystrybutorów bananów Chiquita Poland [ Autoryzowani Dystrybutorzy ] lub dokonujących zakupu bezpośrednio od Chiquita Poland. Lista Autoryzowanych Dystrybutorów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Autoryzowani Dystrybutorzy nie mogą być uczestnikami Promocji na prawach Hurtowników i nie mają prawa do odbioru nagród, w przypadku dokonania zakupu od Chiquita Poland. 5. Promocja będzie prowadzona w okresie od r. do r., który to okres będzie podzielony na dwa etapy: a [ Etap I ]; b [ Etap II ]; Podział na etapy, o których jest mowa powyżej ma wpływ na rodzaj nagród dostępnych w Promocji. Organizator zastrzega, że w przypadku wyczerpania zapasu nagród w Promocji Promocja zostanie zakończona przed upływem okresu jej trwania, o którym to okresie jest mowa powyżej. 6. Sprzedaż towarów w Promocji rozpocznie się w dniu r., a zakończy w dniu roku. Sprzedażą promocyjną objęte są wyłącznie palety [ Palety Bananów Chiquita ] zawierające 18 kilogramowe opakowania zbiorcze bananów Chiquita [ Kartony Bananów Chiquita ]. Promocja nie obejmuje palet zawierających 10,5 kilogramowe opakowania zbiorcze bananów Chiquita. 7. Podstawowe informacje o Promocji znajdować się będą w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej w materiałach wysyłkowych (direct mailing) kierowanych do Hurtowników, w folderze promocyjnym oraz na plakatach i folderach umieszczonych u Autoryzowanych Dystrybutorów oraz innych punktach handlowych. Dodatkowo informacje o Promocji będą przesyłane do Hurtowników za pomocą sms. 8. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 9.a). Aby wziąć udział w Promocji należy w okresie od r. do r. dokonać zakupu co najmniej 2 Palet Bananów Chiquita: Etap I - za jednorazowe lub skumulowane zakupy 2 pełnych Palet Bananów Chiquita w okresie od do r. Hurtownicy będą mogli otrzymać nagrodę w postaci zestawu 10 sztuk koszulek polo z logo Chiquita, określonych w pkt. 13 Regulaminu [ Zestaw Koszulek ]. 1

2 Etap II - za jednorazowe lub skumulowane zakupy 2 pełnych Palet Bananów Chiquita w okresie od do r. Hurtownicy będą mogli otrzymać nagrodę w postaci zestawu 2 sztuk kurtek softshell z logo Chiquita, określonych w pkt.13 Regulaminu [ Zestaw Kurtek ]. b). Zakup Palet Bananów Chiquita uprawniający do uczestnictwa w Promocji i uzyskania nagród może być dokonany wyłącznie od Chiquita Poland lub Autoryzowanych Dystrybutorów. c). Hurtownik w każdym z etapów, o których jest mowa w ppkt.a powyżej ( Etap I lub Etap II) będzie uprawniony do otrzymania dodatkowych (wielokrotności) Zestawów Koszulek lub Zestawów Kurtek w przypadku zakupu wielokrotności dwóch Palet Bananów Chiquita ( tj. np. jeżeli Hurtownik zakupi 6 Palet Bananów Chiquita będzie mógł otrzymać 3 zestawy nagród, o których jest mowa w ppkt.a powyżej). 10. Hurtownicy w okresie od r. do r. mogą odbierać nagrody, o których jest mowa w Regulaminie w biurach Autoryzowanych Dystrybutorów. Nagrody będą wydawane do wyczerpania ich zapasu. 11. Podstawą do zaliczenia danego zakupu dla potrzeb Promocji będzie wyłącznie zakup dokonany na podstawie faktury VAT. Hurtownicy zobowiązani są do okazania faktur VAT potwierdzających dokonane zakupy bananów Chiquita Poland na żądanie Organizatora. Zakup na podstawie paragonu nie uprawnia do uczestnictwa w Promocji. 12. Organizator zastrzega, że w przypadku niedostępności nagrody lub braku zakupu odpowiedniej ilości Palet Bananów Chiquita objętych Promocją wskazanie nagrody nie jest dla Organizatora wiążące. NAGRODY 13. W Promocji przewidziane zostały następujące nagrody: a) Etap I - zestaw 10 sztuk koszulek polo z logo Chiquita [ Zestaw Koszulek ] o wartości PLN netto; b) Etap II - zestaw 2 sztuk kurtek softshell z logo Chiquita [ Zestaw Kurtek ] o wartości PLN netto; 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Promocji na inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. 15. Nagrody w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 16. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność otrzymanej przez Uczestnika Promocji nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). PRZYZNANIE NAGRÓD W PROMOCJI 17. Wszyscy Hurtownicy, którzy spełnią warunki udziału w Promocji zgodnie z treścią Regulaminu Promocji otrzymują nagrody właściwe dla danego etapu Promocji pod warunkiem niewyczerpania ich zapasu. Hurtownik dokonując odbioru danej nagrody potwierdzi jej odbiór na formularzu. Formularze 2

3 będą dostępne u Autoryzowanych Dystrybutorów lub w danej jednostce Chiquita Poland w przypadku dokonania zakupu bezpośrednio od Chiquita Poland. W każdym formularzu konieczne będzie wypełnienie następujących pozycji: a. Nazwa firmy b. Adres siedziby i numer telefonu c. Adres d. Ilość odebranych nagród w postaci Zestawu Koszulek lub Zestawu Kurtek. 18. Nagrody w Promocji przyznawane będą na następujących zasadach: a. Etap I - za jednorazowe lub skumulowane zakupy 2 pełnych Palet Bananów Chiquita w okresie od do r. lub do wyczerpania nagród, Hurtownicy będą mogli otrzymać nagrodę w postaci Zestawu Koszulek. b. Etap II - za jednorazowe lub skumulowane zakupy 2 pełnych Palet Bananów Chiquita w okresie od do r. lub do wyczerpania nagród, Hurtownicy będą mogli otrzymać nagrodę w postaci Zestawu Kurtek. c. Hurtownik w Etapie I lub Etapie II będzie uprawniony do otrzymania dodatkowych (wielokrotności) Zestawów Koszulek lub Zestawu Kurtek w przypadku zakupu wielokrotności dwóch Palet Bananów Chiquita ( tj. np. jeżeli Hurtownik zakupi 6 Palet Bananów Chiquita będzie mógł otrzymać 3 zestawy nagród w postaci Zestawu Koszulek lub Zestawu Kurtek). 19. Liczba nagród w Promocji jest ograniczona. W przypadku wyczerpania zapasów jednej z nagród Organizator przyzna nagrodę, która będzie aktualnie dostępna. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie się zapasów wszystkich nagród w trakcie trwania Promocji. WYDANIE NAGRÓD W PROMOCJI 20. Nagrody będą wydawane Hurtownikom natychmiastowo u Autoryzowanych Dystrybutorów. Warunkiem odebrania nagrody jest uregulowanie płatności za zakupiony towar oraz dokonanie przez Organizatora pozytywnej weryfikacji ilości zakupionych przez Hurtownika Palet Bananów Chiquita oraz wypełnienie formularza potwierdzającego odbiór wybranej nagrody zawierającego dane wskazane w pkt.18 powyżej. 21. Nagrody nieodebrane przez Hurtowników pozostają własnością Organizatora. REKLAMACJE, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 22. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do dnia r..reklamacje złożone po terminie wskazanym w poprzedzającym zdaniu nie będą rozpatrywane. O dochowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data nadania (stempla pocztowego). 23. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie: Reklamacja Promocyjna. 24. Decyzja w sprawie wniesionej przez Hurtownika reklamacji zostaje wydana przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora i w tym terminie wysłana do Hurtownika z tym, ze nie później niż do dnia r. Decyzja w zakresie wniesionej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 25. Wszelkie roszczenia z tytułu Promocji przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 3

4 26. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 27. Odpowiedzialność Organizatora wobec Hurtownika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Promocji. 28. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora Promocji oraz na stronie 29. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Hurtownika z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego postanowienia. 30. Dane osobowe Hurtowników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 31. Organizator zastrzega sobie prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach do zmiany niniejszego Regulaminu albo odwołania Promocji bez podania uzasadnienia. Powyższe uprawnienie Organizatora nie powoduje utraty przez Hurtowników, którzy uprzednio spełnili warunki określone w Regulaminie uprawniające ich do otrzymania danej nagrody prawa do otrzymania nagrody w sposób określony w Regulaminie. 32. Wszelkie spory związane z niniejszą Promocją rozstrzygać będą Sądy Powszechne właściwe według siedziby Organizatora. 33. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 4

5 Załącznik nr 1 Lista Autoryzowanych Dystrybutorów: Ariena Ożarów Mazowiecki Ul. Poznańska 98 Hala OW-1 Box 16D Tel/fax: Obmar Centrum Handlowe Zjazdowa Łódź Ul. Budy 4 Hala 1 Box Tel/fax: Kaszub Pomorskie Centrum Hurtowe Renk Gdańsk Ul. Wodnika 50 Hala nr 2 Box 89 Tel: Fax: PPHU CITRO-TRANS Piotr Pacak Kompleks Hurtowy Efekt Kraków ul. Półłanki 33a Stanowisko C-64 Tel:

6 PPHU CITRO-TRANS Piotr Pacak Zakład Targowisk Miejskich Katowice ul. Bocheńskiego 99 B Box 18 C tel:

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Wiedzy KOMETA jest prowadzony przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator powierza czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji 1 INFORMACJE OGÓLNE

Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska sp. z o.o., Organizator Promocji Pełna ochrona z podwójną korzyścią, działając na podstawie 8 ust. 2 regulaminu Promocji, zmienia jej regulamin w ten sposób, iż włącza do Promocji, jako Produkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program KOMETA jest programem lojalnościowym prowadzonym przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB 1. [Nazwa loterii] Loteria będzie prowadzona pod nazwą Zdrapka RB. 2. [Nazwa Organizatora loterii] Organizatorem loterii jest Robert

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo