Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014 Łódź wrzesień

2 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 2013 r Podstawa prawna Rodzaje egzaminów eksternistycznych Warunki dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 r Zgłoszenia do egzaminów eksternistycznych Miejsca przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 r Forma i czas trwania egzaminów eksternistycznych Wyniki egzaminów eksternistycznych Przebieg egzaminów eksternistycznych Populacja zdających egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 2013 r Sprawdzanie i ocenianie arkuszy egzaminacyjnych w sesji jesiennej 2013 r Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 r Wyniki egzaminów z zakresu szkoły podstawowej Wyniki egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z poszczególnych przedmiotów Podsumowanie SESJA ZIMOWA 2014 r Podstawa prawna Rodzaje egzaminów eksternistycznych Warunki dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2014 r Zgłoszenia do egzaminów eksternistycznych Miejsca przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2014 r Forma i czas trwania egzaminów eksternistycznych Wyniki egzaminów eksternistycznych Przebieg egzaminów eksternistycznych Populacja zdających egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 2014 r

3 2.10 Sprawdzanie i ocenianie arkuszy egzaminacyjnych w sesji zimowej 2014 r Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2014 r Wyniki egzaminów z zakresu gimnazjum dla dorosłych Wyniki egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z poszczególnych przedmiotów Podsumowanie

4 1 SESJA JESIENNA 2013 r. 4

5 1.1 Podstawa prawna. Warunki i przebieg egzaminów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. Opiera się ono na podstawie art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.). 5

6 1.2 Rodzaje egzaminów eksternistycznych. Egzaminy eksternistyczne przeprowadzane są z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania w szkole podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a także egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Zgodnie z 28 ust. 1., 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych, osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, wydane przez komisję okręgową. Tymczasem zdający, który zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje zaświadczenie wydane przez komisję okręgową. W sesji jesiennej 2013 r. w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi zdający przystąpili do zdawania egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Poniżej wykaz przedmiotów, które można było zdawać podczas sesji jesiennej 2013 r. Szkoła podstawowa Gimnazjum* Liceum ogólnokształcące Zasadnicza szkoła zawodowa - przedmioty ogólnokształcące** Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia i społeczeństwo Przyroda Matematyka Informatyka Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka Matematyka Podstawy przedsiębiorczości Technologia informacyjna Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka Matematyka Podstawy przedsiębiorczości Informatyka * Od sesji jesiennej 2013 r. na egzaminach z zakresu gimnazjum obowiązywały wymagania opisane w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17). ** Pierwsze egzaminy z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej odbyły się w sesji zimowej (luty) 2013 r. z języka polskiego, historii i WOS, pozostałe przeprowadzono od sesji jesiennej 2013 r. 6

7 1.3 Warunki dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 r. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych dopuszcza się: z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych - osobę, która nie ukończyła sześcioletniej szkoły podstawowej albo osobę, która ukończyła klasę programowo niższą niż klasa VI ośmioletniej szkoły podstawowej, z zakresu gimnazjum dla dorosłych osobę, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej, z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową. z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - dopuszcza się osobę, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową bądź gimnazjum. 7

8 1.4 Zgłoszenia do egzaminów eksternistycznych. Osoba, która chce przystąpić do egzaminu eksternistycznego składa do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - na dwa miesiące przed rozpoczęciem sesji: wniosek o dopuszczenie do egzaminów zaświadczenie lekarskie o posiadanej dysfunkcji świadectwo/indeks (oryginał) potwierdzający ukończenie odpowiedniej szkoły lub klasy kserokopię dowodu osobistego (z obydwu stron) Na podstawie tych dokumentów dyrektor dopuszcza do egzaminu eksternistycznego z danego typu szkoły dla dorosłych. Nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej zdający musi dostarczyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi deklarację przystąpienia do egzaminów eksternistycznych, w której zakreśla przedmioty, które chce zdawać w danej sesji egzaminacyjnej oraz dowód wniesienia opłaty za ww. egzaminy. 8

9 1.5 Miejsca przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 r. 15 dni przed terminem rozpoczęcia jesiennej sesji egzaminacyjnej 2013 r. na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi pojawił się komunikat o następujące treści: Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 2013 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania: w Łodzi w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, ul. K. Praussa 4 w Kielcach w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, ul. Toporowskiego 96. Egzaminy z informatyki i technologii informacyjnej dla zdających z województwa łódzkiego będą przeprowadzane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9, al. Politechniki 38, zgodnie z harmonogramem. 9

10 1.6 Forma i czas trwania egzaminów eksternistycznych. Zgodnie z 18 ust. 1., i 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w formie pisemnej. Ich czas trwania przedstawia się następująco: z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych 90 minut z zakresu gimnazjum dla dorosłych 120 minut z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej od 120 do 150 minut. 10

11 1.7 Wyniki egzaminów eksternistycznych. Wyniki po sesji jesiennej 2013 r. zostały uwolnione 29 listopada 2013 r. Oto przeliczenie punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym z danych zajęć edukacyjnych, według którego dokonuje się wystawienia ocen: stopień celujący od 93% do 100% punktów stopień bardzo dobry od 78% do 92% punktów stopień dobry od 62% do 77% punktów stopień dostateczny od 46% do 61% punktów stopień dopuszczający od 30% do 45% punktów stopień niedostateczny poniżej 30% punktów 11

12 1.8 Przebieg egzaminów eksternistycznych. Egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 2013 r. zostały przeprowadzone w trzech ośrodkach egzaminowania tj.: w V Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi oraz w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi. 12

13 1.9 Populacja zdających egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 2013 r. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego złożyło 29 osób. Jednak dopuszczone do egzaminów były 22 osoby. Powodami niedopuszczenia do zdawania egzaminów eksternistycznych był brak uregulowania wpłaty. Zwolnionych w całości z opłat za egzamin z zakresu liceum ogólnokształcącego było 8 osób, zaś zwolnionych w części z opłat 7 osób. Podczas przebiegu egzaminów nie stwierdzono braków w arkuszach, zaginięcia pakietu z materiałami egzaminacyjnymi, nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu. Nie miało miejsca również ujawnienie zadań egzaminacyjnych. Nie zdarzyły się także przypadki przerwania egzaminu. Podczas przebiegu sprawdzania arkuszy nie stwierdzono niesamodzielnych prac zdających. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum złożyły 2 osoby. Jedna z nich nie została dopuszczona do zdawania wyżej wspomnianych egzaminów z powodu braku wpłaty. Egzamin jednak nie odbył się z powodu nieobecności zdającego. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych złożyła 1 osoba. Została ona dopuszczona do zdawania wyżej wspomnianych egzaminów. Jednocześnie zdająca została zwolniona w całości z opłat za egzaminy eksternistyczne. Podczas przebiegu egzaminów nie stwierdzono braków w arkuszach, zaginięcia pakietu z materiałami egzaminacyjnymi, nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu. Nie miało miejsca również ujawnienie zadań egzaminacyjnych. Nie zdarzyły się także przypadki przerwania egzaminu. Podczas przebiegu sprawdzania arkuszy nie stwierdzono niesamodzielnych prac zdających. 13

14 Wykres 1. Liczba osób zwolnionych w całości z opłat za egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 2013 r. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych w sesji jesiennej 2013 r. zgłosiła się jedna osoba. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe dane na temat zgłoszeń. Tabela 1. Egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych. Liczba zdających Liczba nieobecnych Liczba osób przystępujących do egzaminów po raz drugi Język polski Historia i społeczeństwo Przyroda Matematyka Informatyka Język angielski Język niemiecki Język francuski Język hiszpański 14

15 Do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych w sesji jesiennej 2013 r. zgłosiła sie jedna osoba. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe dane na temat zgłoszeń. Tabela 2. jesiennej 2013 r. Egzaminy eksternistyczne z zakresu gimnazjum dla dorosłych w sesji Liczba zdających Liczba nieobecnych Liczba osób przystępujących do egzaminów po raz drugi Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka i astronomia Matematyka Informatyka Język angielski Język niemiecki Język francuski Język hiszpański Do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji jesiennej 2013 r. zgłosiły sie 22 osoby. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe dane na temat zgłoszeń. Tabela 3. Egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji jesiennej 2013 r. Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka i astronomia Matematyka Technologia informacyjna Podstawy przedsiębiorczości Język angielski Język niemiecki Język francuski Język rosyjski Liczba zdających Liczba nieobecnych Liczba osób przystępujących do egzaminów po raz drugi Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawowej programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej nie zgłosiła się żadna osoba. 15

16 1.10 Sprawdzanie i ocenianie arkuszy egzaminacyjnych w sesji jesiennej 2013 r. Sprawdzanie arkuszy z egzaminów eksternistycznych odbywało się w jednym ośrodku egzaminacyjnym w Łodzi. Do sprawdzania prac z każdego przedmiotu powołany został jeden egzaminator, który tworzył jeden zespół egzaminatorów. Nie stwierdzono przypadków niesamodzielności podczas sprawdzania prac. Sprawdzanie i ocenianie arkuszy egzaminu eksternistycznego: liczba prac egzaminacyjnych z zakresu szkoły podstawowej 6 liczba prac egzaminacyjnych z zakresu gimnazjum - 0 (osoba nieobecna) liczba prac egzaminacyjnych z zakresu liceum ogólnokształcącego Żaden ze zdających nie skorzystał z prawa wglądu do arkusza egzaminacyjnego. 16

17 1.11 Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 r Wyniki egzaminów z zakresu szkoły podstawowej. W sesji jesiennej 2013 r. do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej przystąpiła jedna osoba, w związku z tym zostało wykorzystanych podczas sesji egzaminacyjnej 6 arkuszy z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia i społeczeństwo, przyroda, język angielski i informatyka. Tabela 4. Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych w sesji jesiennej 2013 r. Język polski Matematyka Historia i społeczeństwo Liczba zdających Przyroda Informatyka Język angielski Liczba osób, które zdały egzamin Zdawalność 100% 100% 100% 100% 0% 0% 17

18 1.12 Wyniki egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W sesji jesiennej 2013 r. do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego przystąpiły 22 osoby. W związku z powyższym wykorzystaliśmy podczas sesji egzaminacyjnej 112 arkuszy z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, biologia, geografia, chemia, podstawy przedsiębiorczości, fizyka i astronomia oraz technologia informacyjna. Tabela 5. Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji jesiennej 2013 r. Język polski Matematyka Historia Biologia Technologia informacyjna Wiedza o społeczeństwie Geografia Chemia Fizyka i astronomia Podstawy przedsiębiorczości Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Liczba zdających Liczba osób, które zdały egzamin Zdawalność 100% 78% 100% 100% 75% 91% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% Nieobecności Średnia ocen 3,79 3,11 2,55 2,83 2,58 3,27 4,17 2,67 2,25 4,29 4,86 2 2,33 Liczba ocen niedostatecznych Liczba ocen dopuszczających Liczba ocen dostatecznych Liczba ocen dobrych Liczba ocen bardzo dobrych Liczba ocen celujących Osoby zdające egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 2013 r. uzyskały bardzo zróżnicowane oceny z poszczególnych przedmiotów. Najwyższa zdawalność była z języka polskiego, historii, geografii, chemii, podstaw przedsiębiorczości, języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Najniższa zdawalność była z technologii informacyjnej oraz fizyki i astronomii (75%). 18

19 Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z poszczególnych przedmiotów. Język polski Do egzaminu eksternistycznego z języka polskiego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przystąpiło 14 zdających. Zdawalność wynosiła 100%. Obowiązywała forma pisemna egzaminu z języka polskiego. Czas trwania wynosił 150 minut. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Najwyższy wynik to 45 punktów, zaś najniższy to 20 punktów. Wyniki z egzaminu eksternistycznego z języka polskiego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przedstawia poniższy wykres. Wykres 2. Wyniki z języka polskiego. 4 3 Rozkład wyników Liczba wyników 19

20 Historia Pisemny egzamin eksternistyczny z historii trwał 120 minut. Do egzaminu przystąpiło 12 zdających. Jedna osoba była nieobecna. Najwyższy wynik to 26 punktów, zaś najniższy 15 punktów. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Wykres 3. Wyniki z historii. 20

21 Wiedza o społeczeństwie Egzamin eksternistyczny z wiedzy o społeczeństwie był egzaminem pisemnym, który trwał 120 minut. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. W arkuszu znajdowały się zadania zamknięte oraz otwarte. Do egzaminu przystąpiło 11 zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 37 punktów, zaś najniższy 10. Wykres 4. Wyniki z wiedzy o społeczeństwie. 21

22 Biologia Egzamin eksternistyczny z biologii był egzaminem pisemnym, który trwał 120 minut. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 6 zdających. Jedna osoba była nieobecna. Najwyższy wynik na egzaminie to 31 punktów, zaś najniższy 21. Wykres 5. Wyniki z biologii. 22

23 Chemia Egzamin eksternistyczny z chemii był egzaminem pisemnym, który trwał 120 minut. Maksymalnie można było buło uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 12 zdających. Jedna osoba była nieobecna. Najwyższy wynik na egzaminie to 33 punktów, zaś najniższy 15. Wykres 6. Wyniki z chemii. 23

24 Geografia Egzamin eksternistyczny z geografii był egzaminem pisemnym, który trwał 120 minut. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 6 zdających. 2 osoby były nieobecne. Najwyższy wynik na egzaminie to 44 punktów, zaś najniższy 29. Wykres7. Wyniki z geografii. 24

25 Fizyka i astronomia Egzamin eksternistyczny z fizyki i astronomii był egzaminem pisemnym, który trwał 120 minut. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 12 zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 34 punktów, zaś najniższy 9. Wykres 8. Wyniki z fizyki i astronomii. 25

26 Matematyka Egzamin eksternistyczny z matematyki był egzaminem pisemnym, który trwał 120 minut. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 9 zdających. Jedna osoba była nieobecna. Najwyższy wynik na egzaminie to 46 punktów, zaś najniższy 12. Wykres 9. Wyniki z matematyki. 26

27 Podstawy przedsiębiorczości Egzamin eksternistyczny z podstaw przedsiębiorczości był egzaminem pisemnym, który trwał 120 minut. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 7 zdających. 2 osoby były nieobecne na egzaminie. Najwyższy wynik na egzaminie to 42 punkty, zaś najniższy 25. Wykres 10. Wyniki z podstaw przedsiębiorczości. 27

28 Technologia informacyjna Egzamin eksternistyczny z technologii informacyjnej trwał 120 minut. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 12 zdających. 3 osoby były nieobecne na egzaminie. Najwyższy wynik na egzaminie to 35 punktów, zaś najniższy 3. Wykres 11. Wyniki z technologii informacyjnej. 28

29 Języki obce nowożytne Język angielski Egzamin eksternistyczny z języka angielskiego trwał 120 minut. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 7 zdających. 2 osoby były nieobecne na egzaminie. Najwyższy wynik na egzaminie to 48 punktów, zaś najniższy 33. Wykres 12. Wyniki z języka angielskiego. 29

30 Język niemiecki Egzamin eksternistyczny z języka niemieckiego trwał 120 minut. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 2 zdających. Wykres 13. Wyniki z języka niemieckiego. 30

31 Język rosyjski Egzamin eksternistyczny z języka rosyjskiego trwał 120 minut. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 3 zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 27 punkty, zaś najniższy 9. Wykres 14. Wyniki z języka rosyjskiego. 31

32 1.13 Podsumowanie. Wykres 15. Zdawalność egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji jesiennej 2013 r. Po sesji jesiennej 2013 r. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych uzyskało 5 zadających. Nikt nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ani gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych. 32

33 2 SESJA ZIMOWA 2014 r. 33

34 2.1 Podstawa prawna. Warunki i przebieg egzaminów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. Opiera się ono na art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.). 34

35 2.2 Rodzaje egzaminów eksternistycznych. Egzaminy eksternistyczne przeprowadzane są z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a także egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Zgodnie z 28 ust. 1., 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych, osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, wydane przez komisję okręgową. Tymczasem zdający, który zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje zaświadczenie wydane przez komisję okręgową. W sesji zimowej 2014 r. w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do egzaminów eksternistycznych przystąpiły osoby z zakresu gimnazjum dla dorosłych oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Poniżej wykaz przedmiotów, które można było zdawać podczas sesji zimowej 2014 r. Szkoła podstawowa Gimnazjum* Liceum ogólnokształcące Zasadnicza szkoła zawodowa - przedmioty ogólnokształcące** Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia i społeczeństwo Przyroda Matematyka Informatyka Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka Matematyka Podstawy przedsiębiorczości Technologia informacyjna Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka Matematyka Podstawy przedsiębiorczości Informatyka * Od sesji jesiennej 2013 r. na egzaminach z zakresu gimnazjum obowiązywały wymagania opisane w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17).** Pierwsze egzaminy z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej odbyły się w sesji zimowej (luty) 2013 r. z języka polskiego, historii i WOS, pozostałe były przeprowadzane od sesji jesiennej 2013 r. 35

36 2.3 Warunki dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2014 r. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych dopuszcza się: z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych - osobę, która nie ukończyła sześcioletniej szkoły podstawowej albo osobę, która ukończyła klasę programowo niższą niż klasa VI ośmioletniej szkoły podstawowej, z zakresu gimnazjum dla dorosłych osobę, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej, z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową, z zakresie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - osobę, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. 36

37 2.4 Zgłoszenia do egzaminów eksternistycznych. Osoba, która chce przystąpić do egzaminu eksternistycznego składa do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - na dwa miesiące przed rozpoczęciem sesji: wniosek o dopuszczenie do egzaminów zaświadczenie lekarskie o posiadanej dysfunkcji świadectwo/indeks (oryginał) potwierdzający ukończenie odpowiedniej szkoły lub klasy kserokopię dowodu osobistego (z obydwu stron) Na podstawie tych dokumentów dyrektor dopuszcza kandydatów do egzaminów eksternistycznych z danego typu szkoły dla dorosłych. Nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej zdający musi dostarczyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi deklarację przystąpienia do egzaminów eksternistycznych, w której zakreśla przedmioty, które chce zdawać w danej sesji egzaminacyjnej oraz dowód wniesienia opłaty za ww. egzaminy. 37

38 2.5 Miejsca przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2014 r. 15 dni przed terminem rozpoczęcia zimowej sesji egzaminacyjnej 2014 r. na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi pojawił się komunikat o następujące treści: Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 2014 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania: w Łodzi w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, ul. K. Praussa 4 w Kielcach w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, ul. Toporowskiego 96. Egzaminy z informatyki i technologii informacyjnej dla zdających z województwa łódzkiego będą przeprowadzane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9, al. Politechniki 38, zgodnie z harmonogramem. 38

39 2.6 Forma i czas trwania egzaminów eksternistycznych. Zgodnie z 18 ust. 1., i 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w formie pisemnej. Ich czas trwania przedstawia się następująco: z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych 90 minut z zakresu gimnazjum dla dorosłych 120 minut z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej minut. 39

40 2.7 Wyniki egzaminów eksternistycznych. Wyniki po sesji zimowej 2014 r. zostały uwolnione 28 marca 2014 r. Oto przeliczenie punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym z danych zajęć edukacyjnych, według którego dokonuje się wystawienia ocen: stopień celujący od 93% do 100% punktów stopień bardzo dobry od 78% do 92% punktów stopień dobry od 62% do 77% punktów stopień dostateczny od 46% do 61% punktów stopień dopuszczający od 30% do 45% punktów stopień niedostateczny poniżej 30% punktów 40

41 2.8 Przebieg egzaminów eksternistycznych. Egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 2014 r. zostały przeprowadzone w trzech ośrodkach egzaminowania tj.: w V Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi oraz w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi. 41

42 2.9 Populacja zdających egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 2014 r. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego złożyło 29 osób. Jednak dopuszczonych do egzaminów było 25 osób. Powodami niedopuszczenia do zdawania egzaminów eksternistycznych był brak uregulowania wpłaty oraz brak dostarczenia dokumentów, niezbędnych do dopuszczenia kandydata do egzaminów eksternistycznych. Zwolnionych w całości z opłat za egzamin z zakresu liceum ogólnokształcącego było 8 osób, zaś w części 4 osoby. Podczas przebiegu egzaminów nie stwierdzono braków w arkuszach, zaginięcia pakietu z materiałami egzaminacyjnymi, nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu. Nie miało miejsca również ujawnienie zadań egzaminacyjnych. Nie zdarzyły się także przypadki przerwania egzaminu. Podczas przebiegu sprawdzania arkuszy nie stwierdzono niesamodzielnych prac zdających. Wnioski o dopuszczenie do zdawania egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum złożyły 2 osoby. Zwolnionych w całości z opłat za egzamin z zakresu gimnazjum była 1osoba. Podobnie i w części 1 osoba. Podczas przebiegu egzaminów nie stwierdzono braków w arkuszach, zaginięcia pakietu z materiałami egzaminacyjnymi, nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu. Nie miało miejsca również ujawnienie zadań egzaminacyjnych. Nie zdarzyły się także przypadki przerwania egzaminu. Podczas przebiegu sprawdzania arkuszy nie stwierdzono niesamodzielnych prac zdających. Nikt nie złożył wniosku o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych oraz z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. 42

43 Wykres 1. Liczba osób zwolnionych w całości z opłat za egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 2014 r. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych w sesji zimowej 2014 r. zgłosiły się dwie osoby. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe dane na temat zgłoszeń. Tabela 2. zimowej 2014 r. Egzaminy eksternistyczne z zakresu gimnazjum dla dorosłych w sesji Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka i astronomia Matematyka Informatyka Język angielski Język niemiecki Język francuski Język hiszpański Liczba zdających Liczba nieobecnych Liczba osób przystępujących do egzaminów po raz drugi Do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji zimowej 2014 r. zgłosiło sie 25 osób. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe dane na temat zgłoszeń. 43

44 Tabela 3. Egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji zimowej 2014 r. Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka i astronomia Matematyka Technologia informacyjna Podstawy przedsiębiorczośc Język angielski Język niemiecki Język francuski Język hiszpański Liczba zdających Liczba nieobecnych Liczba osób przystępujących do egzaminów po raz drugi Do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych oraz z zakresu wymagań określonych w podstawowej programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej nie zgłosiła się żadna osoba. 44

45 2.10 Sprawdzanie i ocenianie arkuszy egzaminacyjnych w sesji zimowej 2014 r. Sprawdzanie arkuszy z egzaminów eksternistycznych odbywało się w jednym ośrodku egzaminacyjnym w Łodzi. Do sprawdzania prac z każdego przedmiotu powołany został jeden egzaminator, który tworzył jeden zespół egzaminatorów. Nie stwierdzono przypadków niesamodzielności podczas sprawdzania prac. Sprawdzanie i ocenianie arkuszy egzaminu eksternistycznego: liczba prac egzaminacyjnych z zakresu szkoły podstawowej 0 liczba prac egzaminacyjnych z zakresu gimnazjum - 11 liczba prac egzaminacyjnych z zakresu liceum ogólnokształcącego 131 liczba prac egzaminacyjnych z zakresu wymagań określonych w podstawowej programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - 0 Żaden ze zdających nie skorzystał z prawa wglądu do arkusza egzaminacyjnego. 45

46 2.11 Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2014 r Wyniki egzaminów z zakresu gimnazjum dla dorosłych. W sesji zimowej 2014 r. do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych przystąpiły 2 osoby. W związku z powyższym wykorzystaliśmy podczas sesji egzaminacyjnej 11 arkuszy z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, język niemiecki, geografia, chemia, fizyka i astronomia oraz informatyka. Tabela 4. Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych w sesji zimowej 2014 r. Język polski Matematyka Historia Biologia Informacyjna Wiedza o społeczeństwie Geografia Chemia Fizyka i astronomia Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Liczba zdających Liczba osób, które zdały egzamin Zdawalność 0% 50% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% Nieobecności Średnia ocen 10 11,

47 Wyniki egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W sesji zimowej 2014 r. do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego przystąpiło 25 osób. W związku z powyższym wykorzystaliśmy podczas sesji egzaminacyjnej 131 arkuszy z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, język angielski, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia oraz technologia informacyjna. Tabela 5. Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji zimowej 2014 r. Język polski Matematyka Historia Biologia Technologia informacyjna Wiedza o społeczeństwie Geografia Chemia Fizyka i astronomia Podstawy przedsiębiorczości Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Liczba zdających Liczba osób, które zdały egzamin Zdawalność 92% 69% 100% 100% 67% 100% 100% 92% 80% 100% 79% 0 0 Nieobecności Średnia ocen 3,33 2,56 3 3,77 2,67 3,25 4 2,92 2,07 4,44 3, Liczba ocen niedostatecznych Liczba ocen dopuszczających Liczba ocen dostatecznych Liczba ocen dobrych Liczba ocen bardzo dobrych Liczba ocen celujących Osoby zdające egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 2014 r. r. uzyskały bardzo zróżnicowane oceny z poszczególnych przedmiotów. Najwyższa zdawalność była z biologii, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie. 47

48 2.12 Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z poszczególnych przedmiotów. Język polski Do egzaminu eksternistycznego z języka polskiego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przystąpiło 12 zdających. Jedna osoba była nieobecna na egzaminie. Obowiązywała forma pisemna egzaminu z języka polskiego. Czas trwania wynosił 150 minut. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Wyniki z egzaminu eksternistycznego z języka polskiego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przedstawia poniższy wykres. Wykres 2. Wyniki z języka polskiego. 48

49 Historia Pisemny egzamin eksternistyczny z historii trwał 120 minut. do egzaminu przystąpiło 11 zdających. Najwyższy wynik to 40 punktów, zaś najniższy 15 punktów. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Wykres 3. Wyniki z historii. 49

50 Wiedza o społeczeństwie Egzamin eksternistyczny z wiedzy o społeczeństwie był egzaminem pisemnym, który trwał 120 minut. Maksymalnie można buło uzyskać 50 punktów. W arkuszu znajdowały się zadania zamknięte oraz otwarte. Do egzaminu przystąpiło 10 zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 38 punktów, zaś najniższy 23. Jedna osoba nie przystąpiła do egzaminu. Wykres 4. Wyniki z wiedzy o społeczeństwie. 50

51 Biologia Egzamin eksternistyczny z biologii był egzaminem pisemnym, który trwał 120 minut. Maksymalnie można buło uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 9 zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 49 punktów, zaś najniższy 18. Wykres 5. Wyniki z biologii. 51

52 Chemia Egzamin eksternistyczny z chemii był egzaminem pisemnym, który trwał 120 minut. Maksymalnie można buło uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 12 zdających. Jedna osoba była nieobecna. Najwyższy wynik na egzaminie to 41 punktów, zaś najniższy 9. Wykres 6. Wyniki z chemii. 52

53 Geografia Egzamin eksternistyczny z geografii był egzaminem pisemnym, który trwał 120 minut. Maksymalnie można buło uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 8 zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 40 punktów, zaś najniższy 27. Wykres7. Wyniki z geografii. 53

54 Fizyka i astronomia Egzamin eksternistyczny z fizyki i astronomii był egzaminem pisemnym, który trwał 120 minut. Maksymalnie można buło uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 15 zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 36 punktów, zaś najniższy 4. Wykres 8. Wyniki z fizyki i astronomii. 54

55 Matematyka Egzamin eksternistyczny z matematyki był egzaminem pisemnym, który trwał 120 minut. Maksymalnie można buło uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 16 zdających. Jedna osoba była nieobecna. Najwyższy wynik na egzaminie to 37 punktów, zaś najniższy 4. Wykres 9. Wyniki z matematyki 55

56 Podstawy przedsiębiorczości Egzamin eksternistyczny z podstaw przedsiębiorczości był egzaminem pisemnym, który trwał 120 minut. Maksymalnie można buło uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 9 zdających. Jedna osoba była nieobecna na egzaminie. Najwyższy wynik na egzaminie to 44 punkty, zaś najniższy 26. Wykres 10. Wyniki z podstaw przedsiębiorczości. 56

57 Technologia informacyjna Egzamin eksternistyczny z technologii informacyjnej trwał 120 minut. Maksymalnie można buło uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 15 zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 42 punkty, zaś najniższy 3. Wykres 11. Wyniki z technologii informacyjnej. 57

58 Języki obce nowożytne Język angielski Egzamin eksternistyczny z języka angielskiego trwał 120 minut. Maksymalnie można buło uzyskać 50 punktów. Do egzaminu przystąpiło 14 zdających. Jedna osoba była nieobecna na egzaminie. Najwyższy wynik na egzaminie to 50 punkty, zaś najniższy 8. Wykres 12. Wyniki z języka angielskiego. 58

59 2.13 Podsumowanie. Wykres 15. Zdawalność egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji zimowej 2014 r. Po sesji zimowej 2014 r. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych uzyskało 11 zadających. Nikt nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ani gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych. 59

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 1

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 1 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 1 Łódź wrzesień 2015 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 2014 r.... 4 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 215/216 Łódź wrzesień 216 1 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 215 r.... 4 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2016/2017

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2016/2017 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2016/2017 Łódź wrzesień 2017 1 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 2016 r.... 4 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych w sesji: jesiennej 2016 zimowej 2017 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sesja jesienna 2016 Sesja zimowa 2017 1. Informacje ogólne o egzaminach eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016 EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016 w województwie śląskim sesja zimowa Jaworzno 2016 Spis treści Wstęp 3 Warunki przystąpienia do egzaminów eksternistycznych 3 Wymagania egzaminacyjne 4 Termin i miejsce egzaminów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 r. i sesji zimowej 2016 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 r. i sesji zimowej 2016 r. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 1 r. i sesji zimowej 16 r. Opracowanie: Sylwia Derda (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 i zimowej RAPORT

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 i zimowej RAPORT Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 i zimowej 2014. RAPORT Egzaminy eksternistyczne są organizowane dwa razy w ciągu roku szkolnego: w

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 i zimowej 2016 SPRAWOZDANIE

Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 i zimowej 2016 SPRAWOZDANIE Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 i zimowej 2016 SPRAWOZDANIE Egzaminy eksternistyczne są organizowane dwa razy w ciągu roku szkolnego: w sesji jesiennej od 1 do 31 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2015 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2015 r. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej r. WSTĘP W sesji zimowej w r. (sesja 1) egzaminy eksternistyczne odbyły się od 6 do 21 lutego, zgodnie z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie w 2016 roku Kraków, grudzień 2016 Organizacja sesji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.) Wyniki egzaminów eksternistycznych - raport sesja zimowa (luty 2015 r.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.) W zimowej sesji egzaminacyjnej w 2015 r. egzaminy eksternistyczne

Bardziej szczegółowo

Egzaminy eksternistyczne 2015

Egzaminy eksternistyczne 2015 Egzaminy eksternistyczne 2015 w województwie śląskim sesja jesienna Jaworzno 2015 Spis treści Wstęp 3 Przystępujący do egzaminów 3 Zakres egzaminu 4 Termin i miejsce egzaminu 5 Zgłoszenia do egzaminu 6

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 i zimowej 2015. RAPORT

Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 i zimowej 2015. RAPORT Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 i zimowej 2015. RAPORT Egzaminy eksternistyczne są organizowane dwa razy w ciągu roku szkolnego: w sesji jesiennej od 1 do 31 października oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja zimowa 2017

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja zimowa 2017 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sesja zimowa 2017 Opracowanie Zofia Lisiecka (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Redakcja Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Współpraca Hanna

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2015 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2015 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2015 R.) Egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2015 r. zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Egzaminy eksternistyczne 2017

Egzaminy eksternistyczne 2017 Egzaminy eksternistyczne 2017 z przedmiotów ogólnokształcących w województwie śląskim sesja zimowa Jaworzno 2017 Spis treści O egzaminach z przedmiotów ogólnokształcących 3 Egzaminy eksternistyczne z zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja jesienna 2016

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja jesienna 2016 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sesja jesienna 2016 Opracowanie Hanna Bartczak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Redakcja Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Współpraca

Bardziej szczegółowo

Sesja zimowa 2016 LUTY 2016 LMA-A1-161 LUTY 2016 LJP-A1-161

Sesja zimowa 2016 LUTY 2016 LMA-A1-161 LUTY 2016 LJP-A1-161 Sesja zimowa 216 LUTY 216 LMA-A1-161 LUTY 216 LJP-A1-161 Opracowanie Zofia Lisiecka (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Redakcja Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Współpraca Hanna

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2013 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2013 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2013 R.) W jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2013 r. egzaminy eksternistyczne zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu szkoły

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2016 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2016 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2016 R.) Egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2016 r. zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu gimnazjum dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2012 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA ( LUTY 2013 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA ( LUTY 2013 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA ( LUTY 2013 R.) 1. Wstęp Egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 2013 r. przeprowadzono w dniach: 8-10, 15-17 i 22-23 lutego 2013 r. w pięciu ośrodkach

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzaminy eksternistyczne

Osiągnięcia zdających egzaminy eksternistyczne Osiągnięcia zdających egzaminy eksternistyczne w roku szkolnym 2012/2013 Osiągnięcia zdających egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 2012 r. 2 3 Opracowanie: Małgorzata Lipska Zofia Lisiecka Centralna

Bardziej szczegółowo

Egzaminy eksternistyczne 2016

Egzaminy eksternistyczne 2016 Egzaminy eksternistyczne 2016 w województwie śląskim sesja jesienna Jaworzno 2016 Spis treści O egzaminach 3 Egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej 3 Egzaminy eksternistyczne z zakresu gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO

INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO 1. Prawa i obowiązki przystępującego do egzaminu eksternistycznego określa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2018 roku

Egzamin maturalny w 2018 roku Egzamin maturalny w 2018 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2018 roku. 1 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracja wstępna do 30 września 2017 Deklaracja ostateczna do 7 lutego 2018 Po tym terminie nie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA Plac Europejski 3 tel. (22) 457-03-35 fax (22) 457-03-45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl 2017 Wyniki egzaminu maturalnego w województwie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2017 roku

Egzamin maturalny w 2017 roku Egzamin maturalny w 2017 roku podstawowe informacje Koszalinie 1 Koszalinie 2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 2156, ze zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 10 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 7 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

*MATURA 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Elżbieta Magdziarz. Egzamin maturalny w 2013 roku 1

*MATURA 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Elżbieta Magdziarz. Egzamin maturalny w 2013 roku 1 *MATURA 2013 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie Elżbieta Magdziarz Egzamin maturalny w 2013 roku 1 EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ DODATKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przedmioty obowiązkowe 1. Część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru j. angielski, j, francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski 2.

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju Egzamin maturalny 2013 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2008 podstawowe informacje o egzaminach SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole Język polski Język obcy Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Część obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 4 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r.

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Poziom Część ustna Część pisemna Obowiązkowe 1. j. polski podstawowy 2 język mniejszości narodowej 3 język obcy nowożytny jeden wybrany z następujących:

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie:

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Aktualizacja z 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań

Bardziej szczegółowo

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2010 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski -

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00 Część pisemna egzaminu maturalnego godzina 9:00 godzina 14:00 maj 2010 4 wtorek język polski (pp) język polski (pr) 5 środa matematyka (pp) matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski

Bardziej szczegółowo

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1 XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí Matura 2015 2014-09-17 JM matura 2015 1 Podstawa prawna egzaminu maturalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku Egzamin maturalny w 2013 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ MATURA 2016 MATURA

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn 1 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego w 2015 roku HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn 2012-09-11 1 Plan spotkania Struktura i forma egzaminu maturalnego Organizacja egzaminu Dostosowanie warunków i form egzaminu Terminarz egzaminów maturalnych Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Click to buy NOW! Click to buy NOW! CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie gimnazjalnym

Click to buy NOW! Click to buy NOW! CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie gimnazjalnym CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 opracowany

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja (oprócz 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 7 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2

(Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. zwanej dalej ustawą rozporządzenia sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 2017 (Harmonogramy egzaminów

Bardziej szczegółowo

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ? MATURA 2017 DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ? Absolwent obowiązkowo przystępuje do: dwóch egzaminów w części ustnej czterech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części ustnej: egzamin

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja),

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2012 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? 1 Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018

Bardziej szczegółowo