Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2015/2016"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 215/216 Łódź wrzesień 216 1

2 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 215 r Podstawa prawna Rodzaje egzaminów eksternistycznych Warunki dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 215 r Zgłoszenia do egzaminów eksternistycznych Miejsca przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 215 r Forma i czas trwania egzaminów eksternistycznych Wyniki egzaminów eksternistycznych Przebieg egzaminów eksternistycznych Populacja zdających egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 215 r Sprawdzanie i ocenianie arkuszy egzaminacyjnych w sesji jesiennej 215 r Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 215 r Wyniki egzaminów z zakresu gimnazjum Wyniki egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z poszczególnych przedmiotów Podsumowanie egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych z poszczególnych przedmiotów Podsumowanie egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych SESJA ZIMOWA 216 r Podstawa prawna Rodzaje egzaminów eksternistycznych Warunki dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 216 r Zgłoszenia do egzaminów eksternistycznych Miejsca przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 216 r Forma i czas trwania egzaminów eksternistycznych

3 2.7 Wyniki egzaminów eksternistycznych Przebieg egzaminów eksternistycznych Populacja zdających egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 216 r Sprawdzanie i ocenianie arkuszy egzaminacyjnych w sesji zimowej 216 r Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 216 r Wyniki egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z poszczególnych przedmiotów Podsumowanie

4 1 SESJA JESIENNA 215 r. 4

5 1.1 Podstawa prawna. Warunki i przebieg egzaminów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 212 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. Opiera się ono na podstawie art. 1 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 24 r. Nr 256, poz z późn. zm.). 5

6 1.2 Rodzaje egzaminów eksternistycznych. Egzaminy eksternistyczne przeprowadzane są z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania w szkole podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a także z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Zgodnie z 28 ust. 1., 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 212 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych, osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, wydane przez komisję okręgową. Tymczasem zdający, który zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje zaświadczenie wydane przez komisję okręgową. W sesji jesiennej 215 r. w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi zdający przystąpili do zdawania egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Poniżej wykaz przedmiotów, które można było zdawać podczas sesji jesiennej 215 r. Szkoła podstawowa Gimnazjum* Liceum ogólnokształcące Zasadnicza szkoła zawodowa - przedmioty ogólnokształcące** Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia i społeczeństwo Przyroda Matematyka Informatyka Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka Matematyka Podstawy przedsiębiorczości Technologia informacyjna Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka Matematyka Podstawy przedsiębiorczości Informatyka * Od sesji jesiennej 213 r. na egzaminach z zakresu gimnazjum obowiązywały wymagania opisane w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 28 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - DzU z 29 r. nr 4, poz. 17). ** Pierwsze egzaminy z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej odbyły się w sesji zimowej (luty) 213 r. z języka polskiego, historii i WOS, pozostałe przeprowadzono od sesji jesiennej 213 r. 6

7 1.3 Warunki dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 215 r. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych dopuszcza się: z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych osobę, która nie ukończyła sześcioletniej szkoły podstawowej albo osobę, która ukończyła klasę programowo niższą niż klasa VI ośmioletniej szkoły podstawowej, z zakresu gimnazjum dla dorosłych osobę, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej, z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową. z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej dopuszcza się osobę, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową bądź gimnazjum. 7

8 1.4 Zgłoszenia do egzaminów eksternistycznych. Osoba, która chce przystąpić do egzaminu eksternistycznego składa do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi na dwa miesiące przed rozpoczęciem sesji: wniosek o dopuszczenie do egzaminów; zaświadczenie lekarskie o posiadanej dysfunkcji; świadectwo/indeks (oryginał) potwierdzający ukończenie odpowiedniej szkoły lub klasy; kserokopię dowodu osobistego (z obydwu stron). Na podstawie tych dokumentów dyrektor dopuszcza do egzaminu eksternistycznego z danego typu szkoły dla dorosłych. Nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej zdający musi dostarczyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi deklarację przystąpienia do egzaminów eksternistycznych, w której zakreśla przedmioty, które chce zdawać w danej sesji egzaminacyjnej oraz dowód wniesienia opłaty za ww. egzaminy. 8

9 1.5 Miejsca przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 215 r. Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 15 dni przed terminem rozpoczęcia jesiennej sesji egzaminacyjnej 215 r. pojawił się komunikat o następujące treści: Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 215 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania: w Łodzi w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, ul. K. Praussa 4; w Kielcach w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, ul. Toporowskiego 96. Egzaminy z informatyki i technologii informacyjnej dla zdających z województwa łódzkiego będą przeprowadzane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9, al. Politechniki 38, zgodnie z harmonogramem. 9

10 1.6 Forma i czas trwania egzaminów eksternistycznych. Zgodnie z 18 ust. 1., i 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 212 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w formie pisemnej. Ich czas trwania przedstawia się następująco: z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych 9 minut z zakresu gimnazjum dla dorosłych 12 minut z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej od 12 do 15 minut. 1

11 1.7 Wyniki egzaminów eksternistycznych. Wyniki po sesji jesiennej 215 r. zostały uwolnione 27 listopada 215 r. Oto przeliczenie punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym z danych zajęć edukacyjnych, według którego dokonuje się wystawienia ocen: stopień celujący od 93% do 1% punktów stopień bardzo dobry od 78% do 92% punktów stopień dobry od 62% do 77% punktów stopień dostateczny od 46% do 61% punktów stopień dopuszczający od 3% do 45% punktów stopień niedostateczny poniżej 3% punktów 11

12 1.8 Przebieg egzaminów eksternistycznych. Egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 215 r. zostały przeprowadzone w dwóch ośrodkach egzaminowania tj.: w V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach oraz w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. 12

13 1.9 Populacja zdających egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 215 r. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego złożyło 27 osób. Jednak dopuszczone do egzaminów były 22 osoby. Powodami niedopuszczenia do zdawania egzaminów eksternistycznych był brak uregulowania wpłaty. Zwolnionych w całości z opłat za egzamin z zakresu liceum ogólnokształcącego było 8 osób, zaś zwolnionych z części opłat były 2 osoby. Podczas przebiegu egzaminów nie stwierdzono braków w arkuszach, zaginięcia pakietu z materiałami egzaminacyjnymi, nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu. Nie miało miejsca również ujawnienie zadań egzaminacyjnych. Nie zdarzyły się także przypadki przerwania egzaminu. Podczas przebiegu sprawdzania arkuszy nie stwierdzono niesamodzielnych prac zdających. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum złożyły 2 osoby. Obie zostały dopuszczone do zdawania wyżej wspomnianych egzaminów. W całości z opłat za egzamin z zakresu gimnazjum zwolniona była 1 osoba, a pz części opłat również 1 osoba. Podczas przebiegu egzaminów nie stwierdzono braków w arkuszach, zaginięcia pakietu z materiałami egzaminacyjnymi, nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu. Nie miało miejsca również ujawnienie zadań egzaminacyjnych. Nie zdarzyły się także przypadki przerwania egzaminu. Podczas przebiegu sprawdzania arkuszy nie stwierdzono niesamodzielnych prac zdających. Wniosku o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej nikt nie złożył, podobnie jak z zakresu kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. 13

14 Wykres 1. Liczba osób zwolnionych w całości lub z części z opłat za egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 215 r. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych w sesji jesiennej 215 r. zgłosiły się dwie osoby. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe dane na temat zgłoszeń. Tabela 1. Egzaminy eksternistyczne z zakresu gimnazjum dla dorosłych w sesji jesiennej 215 r. Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Język angielski Język niemiecki Język francuski Język hiszpański Liczba obecnych Liczba nieobecnych Liczba osób przystępujących do egzaminów po raz drugi 14

15 Do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji jesiennej 215 r. zgłosiły się 22 osoby. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe dane na temat zgłoszeń. Tabela 2. Egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji jesiennej 215 r. Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka i astronomia Matematyka Technologia informacyjna Podstawy przedsiębiorczości Język angielski Język niemiecki Język francuski Język rosyjski Liczba obecnych Liczba nieobecnych Liczba osób przystępują cych do egzaminów po raz drugi Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawowej programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej ani z zakresu szkoły podstawowej nie zgłosiła się żadna osoba. 1.1 Sprawdzanie i ocenianie arkuszy egzaminacyjnych w sesji jesiennej 215 r. Sprawdzanie arkuszy z egzaminów eksternistycznych odbywało się w jednym ośrodku egzaminacyjnym w Łodzi. Do sprawdzania prac z każdego przedmiotu powołany został jeden egzaminator, który tworzył jeden zespół egzaminatorów. Nie stwierdzono przypadków niesamodzielności podczas sprawdzania prac. Sprawdzanie i ocenianie arkuszy egzaminu eksternistycznego: liczba prac egzaminacyjnych z zakresu szkoły podstawowej liczba prac egzaminacyjnych z zakresu gimnazjum 7 liczba prac egzaminacyjnych z zakresu liceum ogólnokształcącego 73 Jeden ze zdających złożył wniosek o wgląd. Nie skorzystał jednak z prawa wglądu do arkusza egzaminacyjnego. 15

16 1.11 Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 215 r Wyniki egzaminów z zakresu gimnazjum. W sesji jesiennej 215 r. do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum przystąpiły dwie osoby, w związku z tym zostało wykorzystanych podczas sesji egzaminacyjnej 7 arkuszy z następujących przedmiotów: języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, chemii, geografii oraz języka angielskiego. Tabela 4. Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych w sesji jesiennej 215 r. Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Język angielski Liczba zdających Liczba osób, które zdały egzamin Zdawalność 1% % 1% % 1% 1% % % % 1% 16

17 1.12 Wyniki egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W sesji jesiennej 215 r. do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego przystąpiły 22 osoby. W związku z powyższym wykorzystano podczas sesji egzaminacyjnej 73 arkusze z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język francuski biologia, geografia, chemia, podstawy przedsiębiorczości, fizyka i astronomia oraz technologia informacyjna. Tabela 5. Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji jesiennej 215 r. Język polski Matematyka Historia Biologia Technologia informacyjna Wiedza o społeczeństwie Geografia Chemia Fizyka i astronomia Podstawy przedsiębiorczości Język angielski Język francuski Liczba przystępujących do egzaminów Liczba osób, które zdały egzamin Zdawalność 1% 43% 9% 1% 67% 8% 1% 1% 1% 1% 83% 1% Nieobecności Średnia ocen 3,75 1,57 2, ,85 3,37 2,25 2,28 3,88 3,57 6 Liczba ocen niedostatecznych Liczba ocen dopuszczających Liczba ocen dostatecznych Liczba ocen dobrych Liczba ocen bardzo dobrych Liczba ocen celujących 1 1 Osoby zdające egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 215 r. uzyskały bardzo zróżnicowane oceny z poszczególnych przedmiotów. Najwyższa zdawalność była z języka polskiego, biologii, geografii, fizyki i astronomii, podstaw przedsiębiorczości oraz języka francuskiego. Najniższa zdawalność była z matematyki. 17

18 Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z poszczególnych przedmiotów. Język polski Do egzaminu eksternistycznego z języka polskiego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przystąpiło 7. zdających. Obowiązywała forma pisemna egzaminu z języka polskiego. Czas trwania wynosił 15 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Najwyższy wynik to 41 punktów, zaś najniższy to 28 punktów. Wyniki z egzaminu eksternistycznego z języka polskiego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przedstawia poniższy wykres. Wykres 2. Wyniki z języka polskiego Wyniki z języka polskiego Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 Historia Pisemny egzamin eksternistyczny z historii trwał 12 minut. Do egzaminu przystąpiło 1. zdających. Najwyższy wynik to 37 punktów, zaś najniższy 11 punktów. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Wykres 3. Wyniki z historii Wyniki z historii Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 Ekst 8 Ekst 9 Ekst 1 18

19 Wiedza o społeczeństwie Egzamin eksternistyczny z wiedzy o społeczeństwie był egzaminem pisemnym, który trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. W arkuszu znajdowały się zadania zamknięte oraz otwarte. Do egzaminu przystąpiło 5. zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 31 punkty, zaś najniższy 14. Wykres 4. Wyniki z wiedzy o społeczeństwie. Wyniki z wiedzy o społeczeństwie Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Biologia Egzamin eksternistyczny z biologii był egzaminem pisemnym, który trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 4. zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 33 punktów, zaś najniższy 15. Wykres 5. Wyniki z biologii. Wyniki z biologii Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 19

20 Chemia Egzamin eksternistyczny z chemii był egzaminem pisemnym, który trwał 12 minut. Maksymalnie można było buło uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 8. zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 25 punktów, zaś najniższy 16. Wykres 6. Wyniki z chemii. Wyniki z chemii Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 Ekst 8 Geografia Egzamin eksternistyczny z geografii był egzaminem pisemnym, który trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 6. zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 37 punktów, zaś najniższy 23. Wykres 7. Wyniki z geografii. Wyniki z geografii Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 2

21 Fizyka i astronomia Egzamin eksternistyczny z fizyki i astronomii był egzaminem pisemnym, który trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 7. zdających. Jedna osoba była nieobecna. Najwyższy wynik na egzaminie to 26 punktów, zaś najniższy 15. Wykres 8. Wyniki z fizyki i astronomii. Wyniki z fizyki i astronomii Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 Matematyka Egzamin eksternistyczny z matematyki był egzaminem pisemnym, który trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 9. zdających. Jedna osoba była nieobecna. Najwyższy wynik na egzaminie to 26 punktów, zaś najniższy 5. Wykres 9. Wyniki z matematyki. Wyniki z matematyki Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 21

22 Podstawy przedsiębiorczości Egzamin eksternistyczny z podstaw przedsiębiorczości był egzaminem pisemnym, który trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 4. zdających. Na egzaminie była nieobecna 1 osoba. Najwyższy wynik na egzaminie to 4 punkty, zaś najniższy 29. Wykres 1. Wyniki z podstaw przedsiębiorczości Wyniki z podstaw przedsiebiorczości Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 Ekst 8 Ekst 9 Technologia informacyjna Egzamin eksternistyczny z technologii informacyjnej trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 3. zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 28 punktów, zaś najniższy 5. Wykres 11. Wyniki z technologii informacyjnej. Wyniki z technologii informacyjnej Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 22

23 Języki obce nowożytne Język angielski Egzamin eksternistyczny z języka angielskiego trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 6. zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 47 punktów, zaś najniższy 9. Wykres 12. Wyniki z języka angielskiego. Wyniki z języka angielskiego Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Język francuski Egzamin eksternistyczny z języka francuskiego trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpił 1. zdający. Wykres 13. Wyniki z języka francuskiego. Wyniki z języka francuskiego Ekst 1 23

24 1.1 Podsumowanie. Wykres 14. Zdawalność egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji jesiennej 215 r. Język francuski Język angielski Podstawy przediębiorczości Fizyka i astronomia Chemia Geografia Wiedza o społeczeństwie Technologia informacyjna Biologia Historia Matematyka Jezyk polski Zdawalność w sesji jesiennej 215 % 2% 4% 6% 8% 1% Po sesji jesiennej 215 r. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych uzyskało 4. zadających. 24

25 1.1.1 Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych z poszczególnych przedmiotów. Język polski Do egzaminu eksternistycznego z języka polskiego z zakresu gimnazjum dla dorosłych przystąpiła 1 osoba. Zdawalność wynosiła 1%. Obowiązywała forma pisemna egzaminu z języka polskiego. Czas trwania wynosił 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 4 punktów. Wyniki z egzaminu eksternistycznego z języka polskiego z zakresu gimnazjum dla dorosłych przedstawia poniższy wykres. Wykres 15. Wyniki z języka polskiego Wyniki z języka polskiego Ekst 1 Geografia Do egzaminu eksternistycznego z geografii z zakresu gimnazjum dla dorosłych przystąpiła 1 osoba. Zdawalność wynosiła 1%. Obowiązywała forma pisemna egzaminu z geografii. Czas trwania wynosił 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 4 punktów. Wyniki z egzaminu eksternistycznego z geografii z zakresu gimnazjum dla dorosłych przedstawia poniższy wykres. Wykres 16. Wyniki z geografii Wyniki z geografii Ekst 1 Ekst 2 25

26 Język angielski Do egzaminu eksternistycznego z języka angielskiego z zakresu gimnazjum dla dorosłych przystąpiła 1 osoba. Zdawalność wynosiła 1%. Obowiązywała forma pisemna egzaminu z języka angielskiego. Czas trwania wynosił 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 4 punktów. Wyniki z egzaminu eksternistycznego z języka angielskiego z zakresu gimnazjum dla dorosłych przedstawia poniższy wykres. Wykres 18. Wyniki z języka angielskiego Wyniki z języka angielskiego 32 Ekst 1 Chemia Do egzaminu eksternistycznego z chemii z zakresu gimnazjum dla dorosłych przystąpiła 1 osoba. Zdawalność wynosiła 1%. Obowiązywała forma pisemna egzaminu z chemii. Czas trwania wynosił 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 4 punktów. Wyniki z egzaminu eksternistycznego z chemii z zakresu gimnazjum dla dorosłych przedstawia poniższy wykres. Wykres 19. Wyniki z chemii Wyniki z chemii Ekst 1 26

27 Wiedza o społeczeństwie Do egzaminu eksternistycznego z wiedzy o społeczeństwie z zakresu gimnazjum dla dorosłych przystąpiły 2 osoby. Zdawalność wynosiła 1%. Obowiązywała forma pisemna egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Czas trwania wynosił 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 4 punktów. Wyniki z egzaminu eksternistycznego z wiedzy o społeczeństwie z zakresu gimnazjum dla dorosłych przedstawia poniższy wykres. Wykres 2. Wyniki z wiedzy o społeczeństwie Wyniki z wiedzy o społeczeństwie Ekst 1 Ekst Podsumowanie. Wykres 21. Zdawalność egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych w sesji jesiennej 215 r. Zdawalność w sesji jesiennej 215 Język angielski Chemia Geografia Wiedza o społeczeństwie Język polski % 2% 4% 6% 8% 1% Po sesji jesiennej 215 r. nikt ze zdających nie uzyskał świadectwa ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych. 27

28 2 SESJA ZIMOWA 216 r. 28

29 2.1 Podstawa prawna. Warunki i przebieg egzaminów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 212 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. Opiera się ono na art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 24 r. Nr 256, poz z późn. zm.). 29

30 2.2 Rodzaje egzaminów eksternistycznych. Egzaminy eksternistyczne przeprowadzane są z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a także z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Zgodnie z 28 ust. 1., 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 212 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, wydane przez komisję okręgową. Zdający, który zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, otrzymuje zaświadczenie wydane przez komisję okręgową. W sesji zimowej 216 r. w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi zdający przystąpili do zdawania egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Poniżej wykaz przedmiotów, które można było zdawać podczas sesji zimowej 216 r. Szkoła podstawowa Gimnazjum* Liceum ogólnokształcące Zasadnicza szkoła zawodowa - przedmioty ogólnokształcące** Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia i społeczeństwo Przyroda Matematyka Informatyka Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka Matematyka Podstawy przedsiębiorczości Technologia informacyjna Język polski Język obcy: - język angielski - język niemiecki - język rosyjski - język francuski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka Matematyka Podstawy przedsiębiorczości Informatyka * Od sesji jesiennej 213 r. na egzaminach z zakresu gimnazjum obowiązywały wymagania opisane w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 28 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - DzU z 29 r. nr 4, poz. 17).** Pierwsze egzaminy z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej odbyły się w sesji zimowej (luty) 213 r. z języka polskiego, historii i WOS, pozostałe były przeprowadzane od sesji jesiennej 213 r. 3

31 2.3 Warunki dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 216 r. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych dopuszcza się: z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych osobę, która nie ukończyła sześcioletniej szkoły podstawowej albo osobę, która ukończyła klasę programowo niższą niż klasa VI ośmioletniej szkoły podstawowej, z zakresu gimnazjum dla dorosłych osobę, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej, z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową, z zakresie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej osobę, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. 31

32 2.4 Zgłoszenia do egzaminów eksternistycznych. Osoba, która chce przystąpić do egzaminu eksternistycznego składa do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi na dwa miesiące przed rozpoczęciem sesji: wniosek o dopuszczenie do egzaminów; zaświadczenie lekarskie o posiadanej dysfunkcji; świadectwo/indeks (oryginał) potwierdzający ukończenie odpowiedniej szkoły lub klasy; kserokopię dowodu osobistego (z obydwu stron). Na podstawie tych dokumentów dyrektor dopuszcza kandydatów do egzaminów eksternistycznych z danego typu szkoły dla dorosłych. Nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej zdający musi dostarczyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi deklarację przystąpienia do egzaminów eksternistycznych, w której zakreśla przedmioty, które chce zdawać w danej sesji egzaminacyjnej oraz dowód wniesienia opłaty za ww. egzaminy. 32

33 2.5 Miejsca przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 216 r. Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 15 dni przed terminem rozpoczęcia zimowej sesji egzaminacyjnej 216 r. pojawił się komunikat o następujące treści: Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 215 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania: w Łodzi w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, ul. K. Praussa 4; w Kielcach w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, ul. Toporowskiego 96. Egzaminy z informatyki i technologii informacyjnej dla zdających z województwa łódzkiego będą przeprowadzane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9, al. Politechniki 38, zgodnie z harmonogramem. 33

34 2.6 Forma i czas trwania egzaminów eksternistycznych. Zgodnie z 18 ust. 1., i 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 212 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w formie pisemnej. Ich czas trwania przedstawia się następująco: z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych 9 minut, z zakresu gimnazjum dla dorosłych 12 minut, z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej minut. 34

35 2.7 Wyniki egzaminów eksternistycznych. Wyniki po sesji zimowej 216 r. zostały uwolnione 27 marca 216 r. Oto przeliczenie punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym z danych zajęć edukacyjnych, według którego dokonuje się wystawienia ocen: stopień celujący od 93% do 1% punktów stopień bardzo dobry od 78% do 92% punktów stopień dobry od 62% do 77% punktów stopień dostateczny od 46% do 61% punktów stopień dopuszczający od 3% do 45% punktów stopień niedostateczny poniżej 3% punktów. 35

36 2.8 Przebieg egzaminów eksternistycznych. Egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 216 r. zostały przeprowadzone w dwóch ośrodkach egzaminowania, tj.: w V Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach oraz w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. 36

37 2.9 Populacja zdających egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 216 r. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego złożyło 32. osoby. Jednak dopuszczonych do egzaminów było 27 osób. Powodami niedopuszczenia do zdawania egzaminów eksternistycznych były brak uregulowania wpłaty oraz brak dostarczenia kompletu dokumentów, niezbędnych do dopuszczenia kandydata do egzaminów eksternistycznych. Zwolnionych w całości z opłat za egzamin z zakresu liceum ogólnokształcącego było 11 osób, zaś w części 1 osoba. Podczas przebiegu egzaminów nie stwierdzono braków w arkuszach, zaginięcia pakietu z materiałami egzaminacyjnymi, nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu. Nie miało miejsca również ujawnienie zadań egzaminacyjnych. Nie zdarzyły się także przypadki przerwania egzaminu. Podczas przebiegu sprawdzania arkuszy nie stwierdzono niesamodzielnych prac zdających. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum złożyły 3 osoby. Zostały dopuszczone do zdawania wyżej wspomnianych egzaminów. Zwolnionych w całości z opłat za egzamin z zakresu gimnazjum nie było, zwolniona z części opłat została 1 osoba. Podczas przebiegu egzaminów nie stwierdzono braków w arkuszach, zaginięcia pakietu z materiałami egzaminacyjnymi, nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu. Nie miało miejsca również ujawnienie zadań egzaminacyjnych. Nie zdarzyły się także przypadki przerwania egzaminu. Podczas przebiegu sprawdzania arkuszy nie stwierdzono niesamodzielnych prac zdających. Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej złożyły 2 osoby, z których jedna osoba do powyższych egzaminów przystąpiła. Zwolniona z opłat w całości była 1 osoba. Wniosku o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej nikt nie złożył. Wykres 1. Liczba osób zwolnionych w całości z opłat za egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 216 r szkoła podstawowa gimnazjum liceum ogólnokształcące 1 zasadnicza szkoła zawodowa zwolnieni w całości zwolnienie w części 37

38 Egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych Do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych w sesji jesiennej 216 r. zgłosiły się dwie osoby. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe dane na temat zgłoszeń. Tabela 1. Egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych w sesji jesiennej 216 r. Język polski Historia i społeczeństwo Przyroda Matematyka Informatyka Język angielski Język francuski Język niemiecki Język rosyjski Liczba obecnych Liczba nieobecnych Liczba osób przystępujących do egzaminów po raz drugi

39 Egzaminy eksternistyczne z zakresu gimnazjum dla dorosłych Do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych w sesji jesiennej 216 r. zgłosiły się trzy osoby. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe dane na temat zgłoszeń. Tabela 2. Egzaminy eksternistyczne z zakresu gimnazjum dla dorosłych w sesji jesiennej 216 r. Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka i astronomia Matematyka Informatyka Język angielski Język niemiecki Język francuski Język hiszpański Liczba obecnych Liczba nieobecnych Liczba osób przystępujących do egzaminów po raz drugi

40 Egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum dla dorosłych Do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum dla dorosłych w sesji jesiennej 216 r. zgłosiło się 27 osób. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe dane na temat zgłoszeń. Tabela 3. Egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji zimowej 216 r. Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Chemia Fizyka i astronomia Matematyka Technologia informacyjna Podstawy przedsiębiorczości Język angielski Język niemiecki Język francuski Język rosyjski Liczba obecnych Liczba nieobecnych Liczba osób przystępujący ch do egzaminów po raz drugi Do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych zgłosiły się 3 osoby, z zakresu szkoły podstawowej zgłosiły się 2 osoby. Z zakresu wymagań określonych w podstawowej programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej nikt się nie zgłosił. 4

41 2.1 Sprawdzanie i ocenianie arkuszy egzaminacyjnych w sesji zimowej 216 r. Sprawdzanie arkuszy z egzaminów eksternistycznych odbywało się w jednym ośrodku egzaminacyjnym w Łodzi. Do sprawdzania prac z każdego przedmiotu powołany został jeden egzaminator, który tworzył jeden zespół egzaminatorów. Nie stwierdzono przypadków niesamodzielności podczas sprawdzania prac. Sprawdzanie i ocenianie arkuszy egzaminu eksternistycznego: liczba prac egzaminacyjnych z zakresu szkoły podstawowej 4 liczba prac egzaminacyjnych z zakresu gimnazjum 11 liczba prac egzaminacyjnych z zakresu liceum ogólnokształcącego 118 liczba prac egzaminacyjnych z zakresu wymagań określonych w podstawowej programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej Żaden ze zdających nie skorzystał z prawa wglądu do arkusza egzaminacyjnego. 41

42 2.11 Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 216 r Wyniki egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W sesji zimowej 216 r. do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego przystąpiło 27 osób. W związku z powyższym wykorzystano podczas sesji egzaminacyjnej 118 arkuszy z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia oraz technologia informacyjna. Tabela 5. Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji zimowej 216 r. Język polski Matematyka Historia Biologia Technologia informacyjna Wiedza o społeczeństwie Geografia Chemia Fizyka i astronomia Podstawy przedsiębiorczości Język angielski Liczba zdających Liczba osób, które zdały egzamin Zdawalność 1% 67% 1% 1% 92% 1% 1% 89% 1% 1% 86% Nieobecności Średnia ocen 3,71 2,42 3,2 2,92 3,46 3,5 4,18 2,56 2,5 3,42 3,86 Liczba ocen niedostatecznych Liczba ocen dopuszczających Liczba ocen dostatecznych Liczba ocen dobrych Liczba ocen bardzo dobrych Liczba ocen celujących

43 Osoby zdające egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 216 r. uzyskały bardzo zróżnicowane oceny z poszczególnych przedmiotów. Najwyższą zdawalność egzaminowani osiągnęli z języka polskiego, historii, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości oraz fizyki i astronomii. Gorzej powiodło się zdającym na egzaminach z technologii informacyjnej, języka angielskiego oraz chemii. Najniższą zdawalność wśród zdających miała matematyka. 43

44 2.12 Wyniki egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z poszczególnych przedmiotów. Język polski Do egzaminu eksternistycznego z języka polskiego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przystąpiło 7. zdających. Trzy osoby były nieobecne na egzaminie. Obowiązywała forma pisemna egzaminu z języka polskiego. Czas trwania wynosił 15 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Najwyższy wynik to 4 punktów, zaś najniższy to 18 punktów. Wyniki z egzaminu eksternistycznego z języka polskiego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przedstawia poniższy wykres. Wykres 2. Wyniki z języka polskiego Wyniki z języka polskiego Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 44

45 Historia Pisemny egzamin eksternistyczny z historii trwał 12 minut. do egzaminu przystąpiło 1. zdających. Najwyższy wynik to 42 punkty, zaś najniższy 15 punktów. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Wykres 3. Wyniki z historii Wyniki z historii Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 Ekst 8 Ekst 9 Ekst 1 Wiedza o społeczeństwie Egzamin eksternistyczny z wiedzy o społeczeństwie był egzaminem pisemnym, który trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. W arkuszu znajdowały się zadania zamknięte oraz otwarte. Do egzaminu przystąpiło 12. zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 39 punktów, zaś najniższy 23. Jedna osoba nie przystąpiła do egzaminu. Wykres 4. Wyniki z wiedzy o społeczeństwie Wyniki z wiedzy o społeczeństwie Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 Ekst 8 Ekst 9 Ekst 1Ekst 11Ekst 12 45

46 Biologia Egzamin eksternistyczny z biologii był egzaminem pisemnym, który trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 12. zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 41 punktów, zaś najniższy 16. Wykres 5. Wyniki z biologii Wyniki z biologii Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 Ekst 8 Ekst 9 Ekst 1Ekst 11Ekst 12 Chemia Egzamin eksternistyczny z chemii był egzaminem pisemnym, który trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 9. zdających. Jedna osoba była nieobecna. Najwyższy wynik na egzaminie to 38 punktów, zaś najniższy 13. Wykres 6. Wyniki z chemii Wyniki z chemii Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 Ekst 8 Ekst 9 46

47 Geografia Egzamin eksternistyczny z geografii był egzaminem pisemnym, który trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 11. zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 47 punktów, zaś najniższy 24. Wykres7. Wyniki z geografii Wyniki z geografii Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 Ekst 8 Ekst 9 Ekst 1 Ekst 11 Fizyka i astronomia Egzamin eksternistyczny z fizyki i astronomii był egzaminem pisemnym, który trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 6. zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 29 punktów, zaś najniższy 15. Wykres 8. Wyniki z fizyki i astronomii Wyniki z fizyki i astronomii Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 47

48 Matematyka Egzamin eksternistyczny z matematyki był pisemny i trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 12 zdających. Cztery osoby były nieobecne. Najwyższy wynik na egzaminie to 41 punktów, zaś najniższy 6. Wykres 9. Wyniki z matematyki Wyniki z matematyki Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 Ekst 8 Ekst 9 Ekst 1Ekst 11Ekst 12 Podstawy przedsiębiorczości Egzamin eksternistyczny z podstaw przedsiębiorczości był egzaminem pisemnym, który trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 12. zdających. Jedna osoba była nieobecna na egzaminie. Najwyższy wynik na egzaminie to 38 punktów, zaś najniższy 18. Wykres 1. Wyniki z podstaw przedsiębiorczości Wyniki z podstaw przedsiębiorczości Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 Ekst 8 Ekst 9 Ekst 1Ekst 11Ekst 12 48

49 Technologia informacyjna Egzamin eksternistyczny z technologii informacyjnej trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 13. zdających. Najwyższy wynik na egzaminie to 44 punkty, zaś najniższy 12. Wykres 11. Wyniki z technologii informacyjnej. Wyniki z technologii informacyjnej Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 Ekst 8 Ekst 9 Ekst 1 Ekst 11 Ekst 12 Ekst 13 Języki obce nowożytne - język angielski Egzamin eksternistyczny z języka angielskiego trwał 12 minut. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. Do egzaminu przystąpiło 14. zdających. Jedna osoba była nieobecna na egzaminie. Najwyższy wynik na egzaminie to 48 punktów, zaś najniższy 13. Wykres 12. Wyniki z języka angielskiego. Wyniki z języka angielskiego Ekst 1 Ekst 2 Ekst 3 Ekst 4 Ekst 5 Ekst 6 Ekst 7 Ekst 8 Ekst 9 Ekst 1 Ekst 11 Ekst 12 Ekst 13 Ekst 14 49

50 2.13 Podsumowanie. Wykres 15. Zdawalność egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji zimowej 216 r. Zdawalność w sesji zimowej 216 r. Język angielski Podstawy przedsiębiorczości Fizyka i astronomia Chemia Geografia Wiedza o społeczeństwie Technologia informacyjna Biologia Historia Matematyka Język polski % 2% 4% 6% 8% 1% Po sesji zimowej 216 r. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych uzyskało 6. zadających. Nikt nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ani gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych. 5

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014 Łódź wrzesień 2014 1 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 2013 r.... 4 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016 EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016 w województwie śląskim sesja zimowa Jaworzno 2016 Spis treści Wstęp 3 Warunki przystąpienia do egzaminów eksternistycznych 3 Wymagania egzaminacyjne 4 Termin i miejsce egzaminów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2015 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2015 r. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej r. WSTĘP W sesji zimowej w r. (sesja 1) egzaminy eksternistyczne odbyły się od 6 do 21 lutego, zgodnie z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.) Wyniki egzaminów eksternistycznych - raport sesja zimowa (luty 2015 r.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.) W zimowej sesji egzaminacyjnej w 2015 r. egzaminy eksternistyczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 i zimowej 2015. RAPORT

Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 i zimowej 2015. RAPORT Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 i zimowej 2015. RAPORT Egzaminy eksternistyczne są organizowane dwa razy w ciągu roku szkolnego: w sesji jesiennej od 1 do 31 października oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO

INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO 1. Prawa i obowiązki przystępującego do egzaminu eksternistycznego określa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 10 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przedmioty obowiązkowe 1. Część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru j. angielski, j, francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski 2.

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

*MATURA 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Elżbieta Magdziarz. Egzamin maturalny w 2013 roku 1

*MATURA 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Elżbieta Magdziarz. Egzamin maturalny w 2013 roku 1 *MATURA 2013 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie Elżbieta Magdziarz Egzamin maturalny w 2013 roku 1 EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ DODATKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

Bardziej szczegółowo

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r.

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Poziom Część ustna Część pisemna Obowiązkowe 1. j. polski podstawowy 2 język mniejszości narodowej 3 język obcy nowożytny jeden wybrany z następujących:

Bardziej szczegółowo

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2010 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski -

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

Click to buy NOW! Click to buy NOW! CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie gimnazjalnym

Click to buy NOW! Click to buy NOW! CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie gimnazjalnym CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 opracowany

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2008 podstawowe informacje o egzaminach SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole Język polski Język obcy Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Część obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju Egzamin maturalny 2013 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1 XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí Matura 2015 2014-09-17 JM matura 2015 1 Podstawa prawna egzaminu maturalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo kujawsko-pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ MATURA 2016 MATURA

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 7 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne egzaminu maturalnego

Podstawy prawne egzaminu maturalnego Matura 2015 Podstawy prawne egzaminu maturalnego Art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. Zm.) Szczegółowe kwestie związane z

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Dz.U.z 2012 r., poz. 188 ze zm. (tekst ujednolicony stan na r.)

Dz.U.z 2012 r., poz. 188 ze zm. (tekst ujednolicony stan na r.) Dz.U.z 2012 r., poz. 188 ze zm. (tekst ujednolicony stan na 01.09.2015 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne egzaminu maturalnego

Podstawy prawne egzaminu maturalnego Matura 2016 Podstawy prawne egzaminu maturalnego Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności ustawa z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawały 329 043 osoby) 1 najniższa 0% 24% 2 bardzo niska 25% 33% 3 niska 34% 41%

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 2014 roku. Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 Struktura egzaminu maturalnego Przedmioty obowiązkowe część ustna Język polski Bez określania poziomu (minimum 30%) Język obcy nowożytny Bez określania poziomu (minimum 30%)

Bardziej szczegółowo

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENINIA I KLASYFIKOWANIA SŁUCHACZY ULO Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Czy znasz zasady zdawania egzaminu maturalnego w 2011 r.? Informacje dla maturzystów Informatory maturalne

Bardziej szczegółowo

Przygotowano w oparciu o:

Przygotowano w oparciu o: MATURA 2015 struktura egzaminu harmonogram egzaminów czas trwania egzaminów wyniki poprawki dostosowanie matura próbna kalendarz maturzysty poradnik maturzysty Przygotowano w oparciu o: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego. Matura 2016 język polski (bez określania poziomu) język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (bez określania poziomu) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie EGZAMIN MATURALNY 2016 Informacja o egzaminie MATURA 2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Z POWIATU ZGORZELECKIEGO

OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Z POWIATU ZGORZELECKIEGO OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Z POWIATU ZGORZELECKIEGO Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR l w Sieradzu REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Sieradz 2003 Regulamin przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014

Egzamin gimnazjalny 2014 Egzamin gimnazjalny 2014 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji 2016/2017

Regulamin rekrutacji 2016/2017 Regulamin rekrutacji 2016/2017 Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Łaskarzewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Informacje ogólne Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku I. SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA. Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA. Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży 1 2 PODSTAWOWE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE - zdawane na poziomie podstawowym - próg zaliczenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

T E R M IN Y SPR A W D ZI A NU

T E R M IN Y SPR A W D ZI A NU Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2016. 2015-09-24 JM matura 2016 1

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2016. 2015-09-24 JM matura 2016 1 XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí Matura 2016 2015-09-24 JM matura 2016 1 Podstawy prawne egzaminu maturalnego Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29maja od 11 do23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu 1. 01.09.2014 r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2. 02.09.2014 r. kiermasz używanych podręczników, 3. 11.09.2014 r. -

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym

Bardziej szczegółowo

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. Procedury oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkole policealnej dla dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2015 / 2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2015 / 2016 Podstawa prawna : 1. Art. 9 ust. 2 oraz art. 10. ust 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW MATURA OD 2015 ROKU INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW W kwietniu 2015 r. zakończy naukę pierwszy rocznik uczniów, którzy przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 opracowany przez Centralną Komisję

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawało 359 569 osób) 1 najniższa 0% 23% 2 bardzo niska 24% 31% 3 niska 32% 40%

Bardziej szczegółowo

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego MATURA 2016 Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo