PL10G. nderungen vorbehalten. ACI srl Farfisa Intercoms Via E. Vanoni, Osimo (AN) Italy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL10G. nderungen vorbehalten. ACI srl Farfisa Intercoms Via E. Vanoni, 3 60027 Osimo (AN) Italy"

Transkrypt

1 CERTIFICATO DI GARANZIA (condizioni valide solo per il Territorio Italiano) DATA DI ACQUISTO - DATE OF PURCHASE - DATE D ACHAT - FECHA DE COMPRA - DATA DE COMPRA - EINKAUFSDATUM La garanzia ha la durata di 24 mesi dalla data di acquisto, accertata o accertabile, e viene esercitata dalla Ditta rivenditrice e, tramite questa, dai Centri Assistenza Tecnica Autorizzati FARFISA. La garanzia deve essere esercitata, pena la decadenza, entro otto giorni dalla scoperta del difetto. LA GARANZIA NON E VALIDA SE NON DATATA E VIDIMATA CON TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE ALL ATTO DELL ACQUISTO. CERTIFICATO UNICO ED INSOSTITUIBILE. TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE DEALER S NAME AND ADDRESS NOM ET ADRESSE DU REVENDEUR NOMBRE Y DIRECCION DEL DISTRIBUIDOR CARIMBO E ASSINATURA DO REVENDEDOR ST MPEL DES H NDLERS Italiano MATRICOLA - SET NUMBER - MATRICULE APPAREIL - N MATRICULA - N DE MATRICULA - SERIENNUMMER La ACI Srl Farfisa Intercoms si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prodotti qui illustrati. ACI Srl Farfisa Intercoms reserves the right to modify the products illustrated at any time. La ACI Srl Farfisa Intercoms se røserve le droit de modifier à tous moments les produits illustrøs. ACI Srl Farfisa intercoms se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los productos ilustrados aquí. E reservada à ACI Srl Farfisa intercoms o direito de modificar a qualquer momento os produtos aqui ilustrados. nderungen vorbehalten. ACI srl Farfisa Intercoms Via E. Vanoni, Osimo (AN) Italy Tel: (r.a.) Fax: Smaltire il dispositivo secondo quanto prescritto dalle norme per la tutela dell ambiente. Dispose of the device in accordance with environmental regulations. Écouler le dispositif selon tout ce qu a ØtØ prescrit par les règles pour la tutelle du milieu. Eliminar el aparato segœn cuænto prescrito por las normas por la tutela del entorno. Disponha do dispositivo conforme regulamentos ambientais. Werden Sie das Gerät in Übereinstimmung mit Umweltregulierungen los. Cod PL0G PLG PL2G Kaseta zewnêtrzna z modu³em GSM do ³¹cznoœci domofonowej WPROWADZENIE jest prostym systemem komunikacji domofonowej GSM który zosta³ zaprojektowany jako rozszerzenie mo liwoœci systemu domofonowego. Jest przeznaczony do bezprzewodowej komunikacji GSM i wspomagania funkcji CLIP. Dodatkowo modu³ posiada 2 wejœcia dla analogowych poleceñ, 2 wyjœcia z przekaÿnikami, detekcjê alarmu, wiadomoœci, wykrywanie stanu karty, itd. FUNKCJE I ZASTOSOWANIE Funkcje Wbudowany modu³ Cinterion GSM Obs³uga klawiatury lub modu³ów z przyciskami 2 wejœcia alarmowe 2 wyjœciowe przekaÿniki (styki C, NC, NO) Do 00 numerów telefonów dla funkcji CLIP Programowanie przez USB, lub edytor karty Pobranie ustawieñ przez komendy ZASTOSOWANIE Bezprzewodowe rozwi¹zanie systemu domofonowego Zdalne otwieranie bramy (funkcja CLIP) Proste funkcje alarmowe Indeks Strona Bezpieczeñstwo 2 2 Instalacja 3 3 Start 7 4 Dzia³anie 9 5 Programowanie 0 6 Parametry - - PL22G INTRODUCTION PL24G PL0G PLG PL2G PL22G PL24G GSM external door stations for intercom applications is a simple GSM intercom communication system that is designed to ensure a reliable and simple intercom application. It is designed for wire free GSM intercom and CLIP support. In addition supports 2 inputs for analog commands, 2 outputs with relays, alarm detection, messages, credit detection, etc FEATURES AND APPLICATIONS Features Built-in Cinterion GSM module Supports keypad or additional button modules 2 alarm inputs 2 outputs relays (C, NC, NO available) Up to 00 telephone numbers for CLIP function Programming by USB, or Key editor Download programming by command Applications Wire free intercom solution Remote gate opener (CLIP function) Simple alarm functions Index Page Safety notices 2 2 Installation 3 3 Start up 7 4 Operation 9 5 Programming 0 6 Parameters

2 UWAGI BEZPIECZEÑSTWA Przeczytaj ostro nie instrukcje zawarte w tej instrukcji poniewa zawieraj¹ wa ne informacje o bezpiecznej instalacji, u ytkowaniu i konserwacji. Zachowaj niniejszy podrêcznik w celu póÿniejszej konsultacji. - Bezpieczne w³¹czenie Nie w³¹czaj urz¹dzenia w miejscach gdzie zabronione jest u ywanie telefonów bezprzewodowych lub gdzie mog¹ powodowaæ interferencje i niebezpieczeñstwo. - Interferencja Wszystkie telefony i urz¹dzenia bezprzewodowe mog¹ byæ podatne na zak³ócenia co mo e mieæ wp³yw na ich wydajnoœæ. - Wy³¹cz urz¹dzenie w spitalu Przestrzegaj wszystkich restrykcji. Wy³¹cz urz¹dzenie w pobli u aparatury medycznej. - Wy³¹cz urz¹dzenie w samolocie Przestrzegaj wszystkich restrykcji. Urz¹dzenia bezprzewodowe mog¹ powodowaæ zak³ócenia w pracy samolotu. - Wy³¹cz urz¹dzenie podczas tankowania Nie u ywaj urz¹dzenia na stacji paliw. Nie u ywaj urz¹dzenia w pobli u paliwa lub œrodków chemicznych. - Wy³¹cz urz¹dzenie w pobli u materia³ów wybuchowych Przestrzegaj wszystkich restrykcji. Wy³¹cz urz¹dzenie w pobli u materia³ów wybuchowych. - U ytkowanie urz¹dzenia Urz¹dzenie musi wy³¹cznie pracowaæ zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne szkody powsta³e w wyniku niew³aœciwego zastosowania urz¹dzenia. Nie dotykaj anteny bez koniecznoœci. - Trzymaj czêœci opakowania z dala od dzieci (plastikowe torebki styropian itp.) - Nie otwieraj urz¹dzenia gdy jest w³¹czone - Instalacja powinna byæ wykonana przez specjalistów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami - Naprawa i konserwacja urz¹dzenia powinna byæ wykonywana przez wykwalifikowane osoby. - Urz¹dzenie jest zgodne z dyrektywa EEC (europejski znak CE). SAFETY NOTICES Read the instructions contained in this manual carefully because they provide important information about safe installation, use and maintenance. Keep this manual appropriately for future reference. - Switch ON safely Do not switch the unit on when use of wireless phone is prohibited or when it may cause interference or danger. - Interference All wireless phones and units may be susceptible to interference, which could affect performance. - Switch OFF in hospitals Follow any restrictions. Switch the unit off near medical equipment. - Switch OFF in aircraft Follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft. - Switch OFF when refueling Do not use the unit at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals. - Switch OFF near blasting Follow any restrictions. Do not use the unit where blasting is in progress. - Use of the device This device must be exclusively operated for its intended use. The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused by improper, erroneous and unreasonable use. Do not touch the antenna unnecessarily. - Keep packing parts away from children (i.e. plastic bags, expanded polystyrene, etc.). - Do not open the device when it is ON. - The installation must be made by professionals in compliance with the regulations in force. - Always refer to specialized personnel for repairing and maintenance. - The device complies with the EEC directives (CE European mark). MIC 22 Ustawienie czu³oœci mikrofonu (0 20) 20 MNF 0 Rêczny/Automatyczny wybór operatora GSM 20 MRES Restart modu³u GSM 32 MUT 0 Funkcja wyciszenia 2 OD Wejœcie odnoœnik do wyjœcia lub OD2 0 Wejœcie 2 odnoœnik do wyjœcia lub OD3 0 Evento NAC collegato all uscita o 2 5 ORC Kontrola wyjœcia 29 ORC2 Kontrola wyjœcia 29 OS 5 Tryb pracy wyjœcia 5 OS2 Tryb pracy wyjœcia 2 5 P# Wysy³anie treœci wiadomoœci #x 3 PALL Wysy³anie wszystkich parametrów 30 PCC Wysy³anie kodu do sprawdzenia limitu (uniw.) 32 PCC2 Wysy³anie kodu do sprawdzenia limitu (TIM) 32 PCC3 Wysy³anie kodu do sprawdzenia limitu (VOD.) 32 PCLP Wysy³anie parametrów CLIP 3 PCN Wysy³anie kodów dla CC, CC2, CC3 32 PCREF wysy³anie parametrów analizy stanu konta 3 PDD Wysy³anie parametrów DDx 30 PID Wysy³anie parametrów IDx 30 PIN Wysy³anie parametrów INx 30 PKP Wysy³anie parametrów grup po³¹czeñ 3 PLN Wysy³anie odnoœników LNx 30 PLOG Wysy³anie dziennika zdarzeñ 32 POD Wysy³anie parametrów ODx 30 PORC Wysy³anie informacji o stanie wyjœæ 32 POS Wysy³anie parametrów OSx 3 PPA Wysy³anie parametrów konfiguracyjnych 3 PSL Wysy³anie parametru SL 3 PSPEC Wysy³anie parametrów specjalnych 3 PSQ Wysy³anie poziomu sygna³u GSM 30 PSW Wysy³anie wersji oprogramowania 30 PTN Wysy³anie numerów TNx 30 RAN 0 Liczba dzwonków dla funkcji autoodbioru 20 SCV 0 Wa noœæ karty 8 SDCLR Usuniêcie wszystkich danych z karty 8-29 SL 0 Poziom bezpieczeñstwa 7 SPK 5 Regulacja poziomu g³oœnoœci (0-30) 20 SSRES Polecenie restartu modu³u 29 TN Puste numer administratora 3 TN2 Puste 2 numer administratora 3 TN3 Puste 3 numer administratora 3 TN4 Puste 4 numer administratora 3 TN5 Puste 5 numer administratora 3 TST 24 Przedzia³ czasy dla testu 20 UDC Puste Numer telefoniczny modu³u 20 MIC 22 Microphone sensitivity setting (0 20) 20 MNF 0 Manual/auto selection of CSM provider 20 MRES Manual restart GSM module 32 MUT 0 Mute functionality 2 OD Input link to output or OD2 0 Input 2 link to output or OD3 0 NAC direct link to output or 2 5 ORC Control of output 29 ORC2 Control of output 2 29 OS 5 Output mode 5 OS2 5 Output 2 mode 5 P# Prints #x messages 3 PALL Prints all parameters 30 PCC Prints number for credit (universal request) 32 PCC2 Prints number for credit (TIM Italy) 32 PCC3 Prints number for credit (VODAFONE Italy) 32 PCLP Prints CLIP parameters 3 PCN Prints number for credit CC, CC2, CC3 32 PCREF Prints credit request parse parameters 3 PDD Prints DDx parameters 30 PID Prints IDx parameters 30 PIN Prints INx parameters 30 PKP Prints call groups parameters 3 PLN Prints LNx links 30 PLOG Prints log of 32 POD Prints ODx parameters 30 PORC Prints the status of outputs 32 POS Prints OSx parameters 3 PPA Prints configuration parameters 3 PSL Prints SL parameter 3 PSPEC Prints special parameters 3 PSQ Prints GSM signal level 30 PSW Prints SW version 30 PTN Prints TNx numbers 30 RAN 0 Number of rings for auto answer function 20 SCV 0 card time validity 8 SDCLR Clear all data from card 8-29 SL 0 Security level 7 SPK 5 Speaker volume level (0 30) 20 SSRES Manual restart of device 29 TN Empty st administrator telephone number 3 TN2 Empty 2 nd administrator telephone number 3 TN3 Empty 3 rd administrator telephone number 3 TN4 Empty 4 th administrator telephone number 3 TN5 Empty 5 th administrator telephone number 3 TST 24 Time interval for test 20 UDC Empty Telephone number of

3 9 USTAWIENIA FABRYCZNE 9 DEFAULT SETTINGS 2 INSTALACJA 2 INSTALLATION Ustawienia fabryczne Strona #0 Location Tekst nag³ówka wiadomoœci 23 # Input Tekst dla wejœcia 23 #2 Input2 Tekst dla wejœcia 2 24 ADF 90 Funkcja autowybierania dla TN 2 ALC Automatyczne czyszczenie pamiêci zdarzeñ 28 ARST 0 Okres czasu dla automatycznego resetu 20 BUZ Kontrola buzzera 2 CC Puste Sprawdzenie stanu konta, uniwersalny operator 8 CC2 Puste Sprawdzenie stanu konta, TIM W³ochy 8 CC3 Puste Sprawdzenie stanu konta, Vodafone W³ochy 8 CLP Puste numer CLIP CLP00 Puste 00 numer CLIP 27 CLPCRL Usuniêcie wszystkich numerów CLIP 29 CLPEN Aktywacja funkcji CLIP 26 CLPI 0 Warunek aktywacji funkcji CLIP 27 CLPOU Aktywacja wyjœcia przez funkcjê CLIP 27 CREF EUR Analiza tekstu (operator CC) 9 CTIM EURO Analiza tekstu (operator CC2) 9 CVODA E. Analiza tekstu (operator CC3) 9 DD 0 OpóŸnienie przed dzwonieniem dla wejœcia DD2 0 OpóŸnienie przed dzwonieniem dla wejœcia 2 2 EVIN 0 Zapisywanie alarmów w liœcie zdarzeñ HTN Ukrycie numeru urz¹dzenia 20 ID D³ugoœæ impulsu dla wejœcia 2 ID2 D³ugoœæ impulsu dla wejœcia 2 2 IN 0 Tryb pracy dla wejœcia IN2 0 Tryb pracy dla wejœcia 2 INS Wyœwietlanie stanu wejœæ 32 KPA4 Puste Grupa wywo³ania 4, numer telefonu 24 KPB4 Puste Grupa wywo³ania 4, 2 numer telefonu 24 KPC4 Puste Grupa wywo³ania 4, 3 numer telefonu 24 KPT4 25 Grupa wywo³ania 4, czas wywo³ania 24 KPA53 Puste Grupa wywo³ania 53, numer telefonu 24 KPB53 Puste Grupa wywo³ania 53, numer telefonu 24 KPC53 Puste Grupa wywo³ania 53, numer telefonu 24 KPT53 25 Grupa wywo³ania 53, czas wywo³ania 24 LCLR Czyszczenie pamiêci zdarzeñ 29 LCV 4 Wartoœæ niskiego stanu konta 8 LN Puste Wejœcie, odnoœnik do numeru telefonu 3 LN2 Wejœcie 2, odnoœnik do numeru telefonu 3 LN3 Puste Cykliczna wiadomoœæ, numer telefonu 3 LN4 Puste Numeri telefonici per invio stato 3 LN5 Puste NAC, odnoœnik do numeru telefonu 3 LN6 Puste Pamiêæ pe³na, odnoœnik do numeru telefonu 3 LNG 0 Wybór jêzyka 2 LOGI 0 Interfejs dziennika zdarzeñ 28 LOGN 5 Liczba wysy³anych zdarzeñ 28 LOT 90 Maksymalny czas rozmowy 3 Default Page settings #0 Location main head text 23 # Input input text 23 #2 Input 2 input 2 text 23 ADF 90 Auto dial functionality to TN 2 ALC Automatic log clear 28 ARST 0 Period of time for automatic reset 20 BUZ Buzzer control 2 CC Empty Check credit, universal provider 8 CC2 Empty Check credit, TIM Italy 8 CC3 Empty Check credit, Vodafone Italy 8 CLP Empty st CLIP number 27 CLP00 Empty 00 th CLIP number 27 CLPCRL Delete all CLIP numbers 29 CLPEN Enable CLIP functionality 26 CLPI 0 CLIP activation conditions 27 CLPOU Output activated by CLIP function 27 CREF EUR Parse text (CC operator) 9 CTIM EURO Parse text (CC2 operator) 9 CVODA E. Parse text (CC3 operator) 9 DD 0 Input delay before dialing 2 DD2 0 Input 2 delay before dialing 2 EVIN 0 Alarm storing on LOG list HTN Hidden telephone number of device 20 ID Input length of pulse 2 ID2 Input 2 length of pulse 2 IN 0 Operating mode input IN2 0 Operating mode input 2 INS Prints status of the inputs 32 KPA4 Empty Call group 4, st telephone number 24 KPB4 Empty Call group 4, 2 nd telephone number 24 KPC4 Empty Call group 4, 3 rd telephone number 24 KPT4 25 Call group 4, calling time 24 KPA53 Empty Call group 53, st telephone number 24 KPB53 Empty Call group 53, 2 nd telephone number 24 KPC53 Empty Call group 53, 3 rd telephone number 24 KPT53 25 Call group 53, calling time 24 LCLR Clear the list of events 29 LCV 4 Low credit value 8 LN Empty Input, link to telephone numbers 3 LN2 Input 2, link to telephone numbers 3 LN3 Empty Periodic text, link to phone numbers 3 LN4 Empty card refill, link to telephone numbers 3 LN5 Empty NAC, link to telephone numbers 3 LN6 Empty LOG full, link to telephone numbers 3 LNG 0 Language selection 2 LOGI 0 Log interface 28 LOGN 5 Number of log events for printing out 28 LOT 90 Max conversation time 3 Zainstaluj puszkê kasety zewnêtrznej na wysokoœci oko³o,65m od ziemii. Place the push-button panel back box at a height of about.65m (5 5") from the floor keeping the front edges flushmounted and vertical to the finished plaster. Wyjmowanie etykiety nazwiska.65m 5 5 " Wyjmowanie etykiety nazwiska Dismounting of name label Dismounting of name holder to insert name label. 2 Posizione delle aperture passacavo delle scatole da incasso PL7, PL72 e PL73. Miejsca prowadzenia przewodów puszki PL7, PL72 i PL73. Montaggio dei moduli al telaio. Monta modu³u. 3 Muratura e passaggio dei cavi. Monta podtynkowy i umieszczenie przewodów. Mocowanie ramki modu³owej przy pomocy dwóch ma³ych œrubek z ty³y ramki. Fixing of module frames to the upper side by the 2 small screws included in the back boxes. 4 Posizionare l antenna tra il riporto del telaio ed il modulo posto esterno. Umieœæ antenê pomiêdzy górn¹ plastikow¹ ramk¹ a modu³em GSM

4 6 8 ZMIANA PARAMETRÓW POPRZEZ POLECENIA Zgodnie z rozdzia³em 6 i 7 programowanie i weryfikacja parametrów mo e byæ wykonane równie poprzez wiadomoœci. Ka de polecenie zaczyna siê i koñczy œrednikiem. Jeœli jest wymagane potwierdzenie z modu³u nale y dodaæ znak + na pocz¹tku polecenia. 8 CHANGING PARAMETERS USING THE COMMANDS As described in paragraph 6 and 7, programming and verification of parameters of device can also be done by messages. Each command should start and stop with a semicolon. If it is needed a confirmation reply from device it is necessary to add + at the beginning of command. 5 Umieœæ doln¹ czêœ ramki w obudowie i wykonaj po³¹czenia elektryczne. Fix lower part of the frame to the back box and make the electrical connections. 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tutaj umieœæ mikrofon Place here the microphone. Zasilanie 2-24Vac/dc Pobór pr¹du - maks. obci¹ enie: 2A Pobór pr¹du - tryb transmisji 250mA Pobór pr¹du - stan spoczynku: 80mA Modu³ GSM: Cinterion Antena z konektorem MMCX: Wejœcia: 2 Wyjœcia (przekaÿniki): 2 Temperatura pracy: C Maksymalna dopuszczalna wilgotnoœæ: 90%RH Zaciski do pod³¹czenia przewodów Terminal board for connection to the system. P³aska taœma sygna³owa do pod³¹czenia dodatkowych modu³ów. Flat cable for the connection to the first additional push-button module (if required) by the system. 2. TECHNICAL SPECIFICATIONS Przykrêæ ramkê do obudowy Wyrównaj ramkê przed dokrêceniem œrubek. Fixing of frame to back box. Align the frame before tightening the screws. Power Supply: 2-24VAC/DC Current consumption - peak: 2A Current consumption - transmitting mode: 250mA Current consumption - idle mode: 80mA GSM module: Cinterion Antenna with connector type MMCX: Inputs: 2 Outputs (relays): 2 Operating temperature: C Maximum admissible humidity: 90%RH Przyk³ady: - Jeœli chcemy sprawdziæ które numery s¹ zapisane w pamiêci TN TN4 modu³u, nale y wys³aæ polecenie : ;PTN; - Jeœli nie zosta³y wprowadzone adne numery w pamiêci TN TN4 urz¹dzenie wyœle odpowiedÿ: ;TN=0;TN2=0;TN3=0;TN4=0; - Jeœli chcemy zapisaæ w pamiêci numery TN i TN2 nale y wys³aæ nastêpuj¹ce polecenie: ;TN= ;TN2= ; - Jeœli chcemy otrzymaæ potwierdzenie z urz¹dzenia nale y wys³aæ nastêpuj¹ce polecenie: ;+TN= ;TN2= ; Potwierdzaj¹cy bêdzie mia³ treœæ: ;TN= ;TN2= ; Uwaga. Ta sama procedura mo e byæ u yta dla wszystkich parametrów. Mo emy równie zmieniæ ró ne parametry za pomoc¹ jednej wiadomoœci zwracaj¹c uwagê e wiadomoœæ nie mo e byæ d³u sza ni 60 znaków (w³¹czaj¹c znak spacji). Jeœli chcemy zmieniæ nastêpuj¹ce parametry: TN3, IN, IN2, OS, OS2, ID, LN i chcemy otrzymaæ wiadomoœæ potwierdzaj¹c¹ nale y wys³aæ o nastêpuj¹cej treœci: ;+TN3= ;IN=;IN2=;OS=5;OS2=;ID=20;LN=; Examples: - if it is requested to verify which numbers are stored in memories TN TN4 of, the following command should be sent to the device: ;PTN; - if no numbers are stored under the memories T T4 the device will answer: ;TN=0;TN2=0;TN3=0;TN4=0; - if it is required to store the telephone numbers of TN and TN2, the following command should be sent to the device: ;TN= ;TN2= ; - if a confirmation is required from the device the command should be: ;+TN= ;TN2= ; - confirmation will be: ;TN= ;TN2= ; Note. You can use the same programming procedure for all parameters. It is also possible to change different parameters with one. Consider that the message should not be longer than 60 characters (included space characters). If it is necessary to change the following parameters TN3, IN, IN2, OS, OS2; ID, LN and a confirmation is also required, it is necessary to send to the following : ;+TN3= ;IN=;IN2=;OS=5;OS2=;ID=20;LN=; W ci¹gu kilku sekund modu³ wyœle zwrotn¹ wiadomoœæ In a few seconds will send back a replay ; if ; Jeœli polecenie by³o prawid³owe, zwrotna wia- domoœæ bêdzie zawiera³a dok³adnie te same polecenia the procedure was correct, reply will contain exactly the same parameters sent before. które zosta³y wczeœniej wys³ane

5 / 7.8 Stan konta dla karty typu prepaid (PCCx) 7.8 Credit for prepaid or "pay as you go" card Po wys³aniu tego polecenia do modu³u mycom otrzymasz (PCCx) wiadomoœæ ze stanem konta karty typu prepaid; By sending this command to you receive x mo e przyjmowaæ wartoœci, 2 lub 3 i definiuje które znaki lub cyfry maj¹ byæ wybrane odpowiednio w parametrach CC, CC2 o CC3: ;PCC; lub ;PCC2; lub ;PCC3; lub ;PCN; (wszystkie numery). message with Credit amount on your prepaid or "pay as you go" card; "x" can assume the value, 2 or 3 and defines which string or number to call among those respectively stored in memories CC, CC2 or CC3: ;PCC; or ;PCC2; or ;PCC3; or ;PCN; (all numbers). 7.9 Stan wyjœæ (PORC) Po wys³anie tego polecenia modu³ mycom wyœle zwrotn¹ wiadomoœæ z aktualnym stanem wyjœæ;porc; 7.9 Status of the outputs (PORC) By sending this command to you receive message with current outputs state: ;PORC; 7.20 Rêczny reset modu³u GSM (MRES) Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wy³¹czy modu³ GSM 7.20 Manual GSM module reset (MRES) i po kilku sekundach w³¹czy go ponownie; Zostan¹ za³adowane By sending this command to shuts down GSM ponownie wszystkie parametry z karty : ;MRES; module and after a few second switches the GSM module ON again. The unit reboots all parameters from the card: ;MRES; 7.2 Stan wejœæ (INS) z aktualnym stanem wejœæ ;INS; 7.22 Dziennik zdarzeñ z dziennikiem zdarzeñ; Iloœæ zdarzeñ zale y od wartoœci parametru LOGN (patrz rozdzia³ 6.0.): ;PLOG; Uwaga! Urz¹dzenie mo e wys³aæ kilka zwrotnych odpowiedzi! 7.2 Status of inputs (INS) By sending this command to you receive message with current input state: ;INS; 7.22 LOG By sending this command to you receive message with log on device; quantity of logs depends from the value of LOGN parameter (see paragraph 6.0.): ;PLOG; Attention! Reply can be many! 2.2 OPIS DZIA ANIA 2.2 OPERATING SPECIFICATION Antena GSM; Jeœli sygna³ RF jest zbyt s³aby u yj anteny zewnêtrznej (produkt AN0) Port mini USB do programowania modu³u przez komputer Mini USB port to connect to a Personal Computer. Z³¹cze do pod³¹czenia dodatkowego modu³u PL24S lub PL228S. Connector for additional push-button modules PL24S or PL228S. Zaciski po³¹czeniowe NC NO C NC2 NO2 C2 /+ IN IN2 /+ Zasilanie pr¹dem sta³ym lub zmiennym +2-24Vac/dc /- Zasilanie pr¹dem zmiennym lub masa zasilania IN Wejœcie alarmowe IN2 Wejœcie alarmowe 2 Masa X Wyjœcie zasilania +2Vdc - maks. 0.2A NC Normalnie zamkniête styki przekaÿnika NO Normalnie otwarte styki przekaÿnika C Masa przekaÿnika 2 NC2 Normalnie zamkniête styki przekaÿnika 2 NO2 Normalnie otwarte styki przekaÿnika 2 C2 Masa przekaÿnika 2 X GSM antenna; if RF signal is too weak, use external antenna art.an0. CARD Terminal board for connection to the system /+ Alternated or positive power supply input 2-24Vac/dc /- Alternated or ground power supply input IN Alarm input IN2 Alarm input 2 Ground X Positive power supply output 2Vdc - max 0.2A NC Normally closed contact of relay NO Normally open contact of relay C Common contact of relay NC2 Normally closed contact of relay 2 NO2 Normally open contact of relay 2 C2 Common contact of relay 2 slot karty (karta nie jest dostarczana przez firmê ACI Farfisa Card slot ( card is not supplied by ACI FARFISA). Wymiana wewnêtrznej anteny na antenê zewnêtrzn¹ produkt AN0 Replacement of internal antenna with external antenna art.an0 click

6 2.2 SCHEMAT PO CZEÑ Przed pod³¹czeniem modu³u schematem po³¹czeñ, zapoznaj siê ze 2.2 CONNECTING DIAGRAMS Before connection device, please check the connection diagram. 7.0 Poziom dostêpu do urz¹dzenia (PSL) z zaprogramowanym poziomem dostêpu ;PSL; 7.0 Security level to access the device (PSL) By sending this command to you receive message with programmed SL security level: ;PSL; a) Schemat instalacyjny a) Installation diagram Profilo PrzekaŸnik Relay PrzekaŸnik 2 Relay 2 PL..G /+ /- IN IN2 X NC NO C NC2 NO2 C2 PRS20 230V 27V 0 b) Schemat instalacji z dwoma dodatkowymi modu³ami (PL24S lub PL228S) b) Installation diagram with 2 additional push-button modules (PL24S or PL228S) PL2.S PL2.S Profilo PrzekaŸnik Relay PrzekaŸnik 2 Relay 2 PL..G /+ /- IN IN2 X NC NO C NC2 NO2 C2 c) Schemat instalacji z wiêcej ni 2 dodatkowymi modu³ami z przyciskami (PL24S lub PL228S) c) Installation diagram with more than 2 additional push-button modules (PL24S or PL228S) PL2.S (patrz strona 2) (see page 2) (Patrz strona 5) (see page 5) PL2.S A/+ A/- A/+ A/- Profilo PRS20 PrzekaŸnik Relay PrzekaŸnik 2 Relay 2 WA NE Tryby pracy oraz programowanie modu³ów Profilo znajduje siê na stronach: 9 (tryb pracy), 5 (wyjœcia), 6 (przekaÿniki 24 i 25 (funkcje domofonu). 230V 27V PL..G /+ /- IN IN2 X NC NO C NC2 NO2 C2 PRS20 230V 27V (patrz strona 2) (see page 2) ( patrz strona 5) (see page 5) PRS20 230V 27V (patrz strona 2) (see page 2) (patrz strona 5) (see page 5) IMPORTANT For the working modes and to program the Profilo modules see pages: 9 (working mode), 5 (outputs), 6 (relays), 24 and 25 (intercom functions). 7. Parametry wyjœcia (POS) z wszystkimi zaprogramowanymi parametrami wyjœæ (OS i OS2): ;POS; 7.2 Zaprogramowana wiadomoœæ alarmowa (P#) Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wyœle wiadomoœæ z zaprogramowan¹ treœci¹ wiadomoœci dla sygnalizacji alarmu (#0 do #3): ;P#; 7.3 Parametry konfiguracyjne (PPA) Po wys³aniu tej wiadomoœci urz¹dzenie wyœle wiadomoœæ ze wszystkimi zaprogramowanymi parametrami konfiguracyjnymi (TST, MNF...): ;PPA; 7. Output parameters (POS) By sending this command to you receive message with all currently programmed outputs parameters (OS and OS2): ;POS; 7.2 Programmed alarm messages (P#) By sending this command to you receive message with all currently programmed alarm messages (#0 #3): ;P#; 7.3 Configuration parameters (PPA) By sending this command to you receive message with all currently programmed configuration parameters (TST, MNF ): ;PPA; 7.4 Parametry limitu konta (PCREF) 7.4 Credit parameters (PCREF) Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wyœle wiadomoœæ By sending this command to you receive z wszystkimi zaprogramowanymi parametrami dla limitu konta (CREF, CVODA...): ;PCREF; message with all currently programmed credit parameters (CREF, CVODA ): ;PCREF; 7.5 Parametr CLIP (PCLP) 7.5 CLIP parameters (PCLP) Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wyœle wiadomoœæ By sending this command to you receive ze wszystkimi funkcjami zwi¹zanymi z ustawieniami CLIP (CLPEN, CLPOU, CLPI, CLPx): ;PCPL; message with all currently programmed CLIP functionality related parameters (CLPEN, CLPOU, CLPI, CLPx): ;PCPL; Urz¹dzenie mo e wys³aæ kilka wiadomo- Uwaga! œci Uwaga U ytkownik mo e u yæ polecenia ;PCPL=x,y; aby ograniczyæ wysy³an¹ liczbê numerów CLIP x = Pierwszy numer y = Ostatni numer Przyk³ad ;PCLP=4,0; wyœwietla pierwsze 0 numerów CLIP 7.6 Parametry dla grup po³¹czeñ (PKP) Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wyœle wiadomoœæ z zaprogramowanymi ustawieniami dla grup dzwonienia (KPAx, KPBx, KPCx, KPNx, KP0x, KPTx): ;PKP; Uwaga: Urz¹dzenie mo e wys³aæ kilka wiadomoœci Uwaga U ytkownik mo e u yæ polecenia ;PKP=x,y aby ograniczyæ wysy³an¹ listê grup po³¹czeñ x = Pierwsza grupa y = Ostatnia grupa Przyk³ad ;PKP=4, 0; wys³anie pierwszych 0 grup po³¹czeñ 7.7 Parametry specjalne (PSPEC) Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wysy³a wiadomoœæ z wszystkimi aktualnie zaprogramowanymi specjalnymi ustawieniami: ;PSPEC; Attention! Reply can be many! Note. User can use ;PCPL=x,y; to limit the number of CLIP numbers to be printed. x = start number y = end number Example ;PCLP=4,0; prints first 0 CLIP numbers. 7.6 Intercom call groups parameters (PKP) By sending this command to you receive message with all currently programmed intercom group parameters (KPAx, KPBx, KPNx, KP0x, KPTx): ;PKP; Attention! Reply can be many! Note. User can use ;PKP=x,y; to limit the number of call groups to be printed. x = start group y = end group Example ;PKP=4,0; prints first 0 call groups settings. 7.7 Special parameters (PSPEC) By sending this command to you receive message with all currently programmed special parameters settings: ;PSPEC;

7 / 7 WYSY ANIE PARAMETRÓW 7 PRINT-OUT OF THE PARAMETERS 3 ROZPOCZÊCIE PRACY 3 STARUTP U ytkownik mo e sprawdziæ wszystkie ustawienia modu³u mycom. Aby zweryfikowaæ wszystkie zapamiêtane ustawienia nale y wys³aæ odpowiednie polecenie z telefonu administratora. Wiadomoœæ musi mieæ œciœle okreœlon¹ strukturê: ;nazwa parametru; (np.. ;PLN;). W ten sposób mo emy zweryfikowaæ kilka wartoœci parametrów. Mo emy tak e wys³aæ pojedynczy z nazwami wszystkich parametrów które chcemy sprawdziæ oddzielaj¹c znakiem ; (np..:;pln;pod;psl;). 7. Sprawdzenie wszystkich parametrów (PALL) z wszystkimi parametrami które s¹ aktualnie zaprogramowane w urz¹dzeniu: ;PALL; Uwaga! Urz¹dzenie mo e wys³aæ kilka wiadomoœci 7.2 Sprawdzenie wersji (PSW) z aktualn¹ wersj¹ oprogramowania modu³u: ;PSW; 7.3 Sprawdzenie poziomu sygna³u GSM (PSQ) Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wyœle zwrotn¹ wiadomoœæ z poziomem sygna³u GSM ;PSQ; 7.4 Numery administratorów Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wyœle zwrotn¹ wiadomoœæ ze wszystkimi zapisanymi numerami administratorów (TN do TN5) ;PTN; The user can check the settings of ALL parameters on the. To verify the values of stored parameters it is necessary send a proper from the telephone of an authorized administrator. must be strictly structured as in the following: ;parameter name; (i.e.: ;PLN;). It would be possible to verify several values of parameters, using a single, by writing the names of all the requested parameters separated by ; (i.e.: ;PLN;POD;PSL;). In the next paragraphs are reported the names of parameters which can be verified. 7. Receive all parameters (PALL) By sending this command to you receive messages with all parameters that are currently programmed in the unit: ;PALL; Attention! Reply can be many! 7.2 Check SW revision (PSW) By sending this command to you receive messages with current SW version running on device: ;PSW; 7.3 Check GSM signal level (PSQ) By sending this command to you receive messages with signal GSM level: ;PSQ; 7.4 Administrators telephone numbers (PTN) By sending this command to you receive message with all currently stored telephone numbers for administrators (TN TN5): ;PTN; WA NE. Przed u yciem w³ó kartê do telefonu komórkowego i wy³¹cz zabezpieczenie kodem PIN. Jeœli karta jest zabezpieczona kodem PIN nie mo e pracowaæ z modu³em. W³ó kartê do modu³u. Uwaga! Nigdy nie wk³adaj i wyjmuj karty przy w³¹czonym urz¹dzeniu! Pod³¹cz wejœcia i wyjœcia modu³u zgodnie ze schematem instalacji (patrz strona 6).. Umieœæ antenê urz¹dzenia zgodnie z rysunkiem 4 na stronie 3. Pod³¹cz zasilanie do urz¹dzenia. Czerwona dioda z przodu modu³u zaczyna mrugaæ podczas logowania urz¹dzenia do sieci GSM nastêpnie gaœnie i s³yszysz podwójny dÿwiêk; po zalogowaniu siê urz¹dzenia do sieci GSM zielona dioda z przodu modu³u zaczyna mrugaæ; Liczba mrugniêæ oznacza zasiêg (=s³aby zasiêg; 5=najlepszy zasiêg). System jest gotowy do pracy. Uwaga. Jeœli logowanie do sieci GSM nie powiedzie siê czerwona dioda bêdzie mrugaæ dalej, zielona dioda pozostanie w³¹czona i urz¹dzenie bêdzie emitowaæ dÿwiêk co 5 sekund WA NE. Przed wys³aniem wiadomoœci z poleceniami programowania modu³ musi dzia³aæ i byæ poprawnie zalogowany do sieci GSM! IMPORTANT. Before using the card, insert it in your mobile phone and disable the PIN code protection. If the is protected with the PIN code it can not operate with device. Insert card in the device. Attention! Insert and remove only when the device is OFF! Connect inputs and outputs of according to the installation diagram (see page 6). Place the antenna of the device according to the drawing 4 at page 3. Connect the power supply of the device to the main. Red LED, on the front of the module, lights-on and starts flashing, when the device registers to the GSM network the red LED switches-off and the devices emits a double beep; after the device has been registered, green LED, on the front and the back of the module, lights-on and starts flashing; the number of flashes indicate the strength of the signal (=weak signal; 5= excellent signal). device is ready to operate. Note. If the device fails to register to the GSM network, red LED continues flashing, while the green LED remains continuously ON and the device emits a beep every 5 seconds. IMPORTANT. Before sending the programming commands to it must be operating and connected to the GSM network! 7.5 Odnoœnik do LN LN6 (PLN) ze wszystkimi zaprogramowanymi odnoœnikami LN LN6: ;PLN; 7.6 Parametry wejœæ (PIN) ze wszystkimi parametrami wejœæ IN IN2: ;PIN; 7.7 Konfiguracja wejœæ (PID) ze wszystkimi zaprogramowanymi ustawieniami wejœæ ID ID2: ;PID; 7.5 Links LN LN6 (PLN) By sending this command to you receive message with all currently programmed links (LN LN6): ;PLN; 7.6 Input parameters (PIN) By sending this command to you receive message with all currently programmed input parameters (IN IN2): ;PIN; 7.7 Input configurations (PID) By sending this command to you receive message with all currently programmed input configurations (ID ID2): ;PID; 7.8 Konfiguracja wyjœæ (POD) ze wszystkimi zaprogramowanymi ustawieniami wyjœæ OD OD3: ;POD; 7.8 Output configurations (POD) By sending this command to you receive message with all currently programmed output configurations (OD OD3): ;POD; CARD 7.9 OpóŸnienie przed wybraniem po³¹czenia (PDD) z czasem opóÿnienia przed wykryciem alarmu DD DD2: ;PDD; 7.9 Delay before dial value (PDD) By sending this command to you receive message with time delay before acquisition of an alarm (DD DD2): ;PDD; NC NO C NC2 NO2 C2 /+ IN IN2 X

8 3. FUNKCJE DIÓD Dioda czerwona Jeœli œwieci siê na sta³e, urz¹dzenie uruchamia siê; jeœli mruga urz¹dzenie próbuje zalogowaæ siê do sieci GSM. Jeœli dioda nadal mruga urz¹dzenie ma problem z rejestracj¹ lub jest uszkodzone. Dioda zielona Oznacza si³ê sygna³u GSM. mrugniêcie oznacza s³aby zasiêg, 5 mrugniêæ oznacza najlepszy zasiêg. 3. LED DISPLAY Red LED When it is continuously ON, the device is booting; when it is flashing the device tries to register to the GSM network. If the LED continues to flash the device has a trouble with the registration or it is broken. Green LED It shows the level of GSM signal. flash the signal is weak, 5 flashes the signal is excellent. 6. SPECJALNE POLECENIA Te polecenia s¹ u ywane do kontroli kilku specjalnych funkcji urz¹dzenia mycom. 6.. Polecenia ORC, ORC2 Polecenia u ywane do kontroli wyjœæ lub 2 bezpoœrednio przy pomocy wiadomoœci. Mo emy przypisaæ wartoœæ (ORCx=) do bezpoœredniej aktywacji wyjœcia x lub wartoœæ 0 (ORCx=0) do wy³¹czenia wyjœcia x. 6. SPECIAL COMMANDS These commands can only be sent by messages, and are used to control some special functions of device. 6.. ORC, ORC2 commands Command is used to control outputs or 2 directly via. They can assume the value (ORCx=) to directly activate output "x" or value 0 (ORCx=0) to deactivate output "x". Dioda Po wys³aniu wiadomoœci nale y poczekaæ oko³o 30 sekund a polecenie zostanie wykonane! Uwaga. Przez wys³anie tego polecenia wszystkie zaprogramowane dane s¹ usuwane z karty! Liczba mrugniêæ zielonej diody Number of flashes of the green LED. 3.2 USUWANIE WSZYSTKICH ZAPROGRAMOWANYCH 3.2 CLEARING ALL PROGRAMMED DATA FROM DANYCH Z KARTY This is highly recommended when a card, you are Szczególnie zalecane jeœli karta z której zamierzasz korzystaæ z modu³em nie jest nowa i s¹ ju zapisane da- going to use for the, is not new and it already has some data stored in the phone book memory. ne w jej ksi¹ ce telefonicznej. By sending this to all programmed parameters Po wys³aniu tej wiadomoœci do modu³u wszystkie zaprogramowane parametry i numery s¹ usuwane: and numbers are cleared: ;SDCLR; ;SDCLR; After sending you should wait at least 30 second for the command to be executed! Note. By sending this command to the all programmed data are erased from the card! 6..2 Polecenie SDCLR Polecenie SDCLR jest u ywane do usuniêcia wszystkich danych z karty 6..3 Polecenie LCRL Polecenie usuwa wszystkie zdarzenia z pamiêci 6..4 Polecenie CLPCLR Polecenie u ywane do usuniêcia wszystkich numerów CLIP 6..5 Polecenie MRES Polecenie u ywane do rêcznego restartu modu³u GSM 6..6 Polecenie SSRES Polecenie u ywane do rêcznego restartu modu³u Polecenie EVIN Parametr u ywany do w³¹czenia zapisywania zdarzeæ alarmowych z wejœcia lub 2 na liœcie dziennika zdarzeñ. Tabela 4. Parametry specjalnych poleceñ ORC Bezpoœrednia kontrola wyjœcia ORC2 Bezpoœrednia kontrola wyjœcia 2 SDCLR Usuniêcie ca³ej zawartoœci karty LCRL MRES Usuniêcie pamiêci zdarzeñ modu³u Rêczny reset modu³u GSM SSRES Rêczny reset modu³u 6..2 SDCLR command SDCLR command is used to clear all data on card LCRL command Command clears log on device CLPCLR command Command is used to delete all CLIP numbers MRES command Command is used to manually restart GSM module on device SSRES command Command is used to manually restart device EVIN command Parameter is used to enable storing of alarm events from input or 2 on the LOG list. Table 4. Parameters of the special commands ORC Direct control of output ORC2 Direct control of output 2 SDCLR Delete all content LCRL Delete log on device MRES Manual reset of GSM module SSRES Manual reset of device Przyk³ad polecenia Polecenie ;ORC=; W³¹czenie wyjœcia ;ORC2=0; Wy³¹czenie wyjœcia 2 ;SDCLR; Usuniêcie wszystkich danych z karty ;LCRL; Usuniêcie zdarzeñ z modu³u Example: commands Command ;ORC=; Activate output ;ORC2=0; Deactivate output 2 ;SDCLR; Clear all data on ;LCRL; Delete log on device ;MRES; ;SSRES; Rêczny reset modu³u GSM Rêczny reset modu³u ;MRES; Manual reset of GSM module ;SSRES; Manual reset of device

9 6.0 PAMIÊÆ ZDARZEÑ Modu³ mycom umo liwia zapamiêtanie okreœlonych zdarzeñ. Urz¹dzenie pamiêta zdarzenia CLIP, polecenia otwierania drzwi z wejœcia lub 2 oraz zdarzenia alarmowe gdy parametr EVIN zosta³ zaprogramowany z wartoœci¹. Pamiêæ zdarzeñ zawiera typ zdarzenia, czas i numer telefonu lub numer wejœcia Parametr LOGN Parametr u ywany do zdefiniowania liczby zdarzeñ wysy³anych przez polecenie PLOG. Ten parametr mo e przyjmowaæ wartoœæ od do Parametr LOGI Parametr u ywany do zdefiniowania pamiêci u ywanej dla dziennika zdarzeñ modu³u mycom. U ytkownik mo e wybraæ sta³¹ pamiêæ modu³u mycom (LOGI=0) lub wybraæ przesy³anie zdarzeæ bezpoœrednio przez port USB do komputera (LOGI=) Parametr ALC Parametr u ywany do okreœlenia jak urz¹dzenie ma siê zachowaæ w przypadku zape³nienia pamiêci zdarzeñ. U ytkownik mo e ustawiæ automatyczne czyszczenie pamiêci zdarzeñ (ALC=) lub rêczne czyszczenie pamiêci (ALC=0) Parametr EVIN Parametr u ywany do w³¹czenia zapamiêtywania zdarzeñ alarmowych z wejœæ lub 2 w liœcie pamiêci zdarzeñ. EVIN = 0 zdarzenia alarmowe nie s¹ zapamiêtywane EVIN = zdarzenia alarmowe s¹ zapamiêtywane 6.0 EVENT LOGGING device supports logging of specific events. logs CLIP, door opening commands received from input or 2 and alarm events, the latter only if parameter EVIN has been programmed to. Log event consists of event type, time and telephone number or input number LOGN parameter Parameter is used for defining the number of events printed out on PLOG request. This parameters can assume values from to LOGI parameter Parameter is used to define the memory used for logging of events on. User can select between nonvolatile memory on (LOGI=0) or select to transfer events directly via USB to PC (LOGI=) ALC parameter Parameter is used to control behavior when log on is full. User can select between auto log clear (ALC=) or manual clear of log (ALC=0) EVIN parameter Parameter is used to enable storing of alarm events from input or 2 on the LOG list. EVIN = 0 alarms are not stored in the event lists EVIN = alarms are stored in the event lists 4 DZIA ANIE Przez wciœniêcie przycisku na kasecie zewnêtrznej, urz¹dzenie automatycznie po³¹czy siê z pierwszym u ytkownikiem zapisanym w parametrze KPA wybranej grupy (patrz strona 24). Jeœli wywo³ywany u ytkownik nie odbierze po³¹czenia w czasie okreœlonym w parametrze KPT (patrz strona 24), modu³ przerwie automatycznie, wybieranie numeru po³¹czenie i jeœli ustawiono w parametrach KPB lub KPC wybierze odpowiednio kolejny numer telefonu. Jeœli przed nawi¹zaniem po³¹czenia wciœniemy inny przycisk kasety zostanie wybrany nowy numer przypisany do ostatnio wciœniêtego przycisku a bie ¹ce po³¹czenie zostanie zakoñczone. Rozmowa g³osowa zostanie zakoñczona po up³ywie czasu zapisanego w parametrze LOT (patrz strona 3), gdy wywo³ywany u ytkownik zakoñczy rozmowê lub po wciœniêciu dowolnego przycisku modu³u. Podczas rozmowy mo emy otworzyæ elektrozaczep wybieraj¹c dwucyfrowy kod zgodnie z tabel¹ na stronie 6. Przyk³ad: Jeœli elektrozaczep jest pod³¹czony do wyjœcia wciœnij w ci¹gu 2 sekund dwukrotnie przycisk (numer ) na telefonie # drin 4 OPERATION By pressing a button on the push-button module, the device calls automatically the first user stored in the KPA parameter of the selected group (see page 24). If the called user doesn t answer within the time set by the KPT parameter (see page 24) ends automatically the call and, if other telephone numbers are stored in the KPB or KPC parameters, calls them in sequence. Before a voice communication has been activated, pressing an another button the running call is ended and the device calls automatically the user stored under the last pressed button. A voice conversation is ended when expires the conversation time stored in the LOT parameter (see page 3), when the called user closes the conversation or pressing any button on the module. During the conversation it would be possible to release the electrical door lock dialling on the phone a 2 digit code according to the table on page 6. Example: if the electrical door lock is connected to the output press, within 2 seconds, twice the key (number ) on the phone # ## Tabela 3. Parametr LOG LOGN LOGI ALC Liczba wysy³anych zdarzeñ Wybór pamiêci dla dziennika zdarzeñ Wybór metody czyszczenia pamiêci Przyk³ad: parametr LOG Numer Programowanie bezpoœrednio na karcie LOGN 5 Przesy³ane jest 5 zdarzeñ po wykonaniu polecenia PLOG LOGI 0 Zdarzenia s¹ zapisywane w sta³ej pamiêci modu³u ALC Po zape³nieniu pamiêci zdarzeñ nastêpuautomatyczne czyszczenie pamiêci Table 3. LOG parameters LOGN LOGI ALC Number of log events to be printed out Selection of log memory Selection of memory clearing Example: LOG parameters Direct programming on the card Number LOGN 5 5 log events will be printed out on PLOG command LOGI 0 Log events stored on nonvolatile memory of ALC Log is auto cleared when full click Programowanie poprzez wiadomoœæ ;LOGN=5;LOGI=0;ALC=; Remote programming by ;LOGN=5;LOGI=0;ALC=;

10 5 PROGRAMOWANIE Modu³ mo e byæ programowany w nastêpuj¹cy sposób Bezpoœrednie programowanie karty. Aby zaprogramowaæ parametry w³ó kartê do telefonu GSM. Zaprogramuj parametry w ksi¹ ce telefonicznej karty Smith Rossi CARD Programowanie przy pomocy wiadomoœci Wyœlij wiadomoœæ tekstow¹ do modu³u z parametrami które chcesz zaprogramowaæ. Wiadomoœæ Message # Programowanie przy pomocy komputera. Ustawienia modu³u mog¹ byæ programowane przy pomocy komputera przez port USB i program menad er mycom # Rubrica Wiadomoœæ M/ essage # 5 PROGRAMMING device supports different types of programming: Programming directly the card. To program parameters put the card into your personal GSM phone. Add programming parameters in Card Phone Book. / / ;KPA4= ;KPT=30; Wyœlij do Sent to: KPA4 Numer /Number # CARD Smith Rossi Remote programming using. Send an to with the parameters to be programmed. Smith Card Rossi Programming with PC. You can program using USB and the software "mycom manager" Parametr CLPOU Ten parametr jest u ywany do wybrania które wyjœcie bêdzie aktywowane przy pomocy funkcji CLIP. Wyjœcie okreœlone w parametrze CLPOUT mo e byæ aktywowane przez 00 u ytkowników CLIP (CLP CLP00). Parametr przyjmuje wartoœæ (funkcja CLIP aktywuje przekaÿnik na wyjœciu ) lub wartoœæ 2 (funkcja CLIP aktywuje przekaÿnik na wyjœciu 2) Parametr CLPI Ten parametr okreœla który stan na wejœciu lub 2 musi zaistnieæ aby zadzia³a³a funkcja CLIP (patrz rozdzia³ 6...). Parametr CLPI mo e przyjmowaæ wartoœci 0, lub 2; wartoœæ 0 oznacza e funkcja CLIP jest zawsze aktywna jeœli parametr CLPEN zosta³ ustawiony na ; waroœæ oznacza e funkcja CLIP jest aktywna jeœli parametr CLPEN zosta³ ustawiony na wartoœæ i wejœcie posiada stan zdefiniowany przez parametr IN (patrz rozdzia³ 6...); wartoœæ 2 oznacza e funkcja CLIP jest aktywna jeœli parametr CLPEN zosta³ ustawiony na wartoœæ i wejœcie 2 posiada stan zdefiniowany przez parametr IN2 (patrz rozdzia³ 6...) Parametr CLP... CLP00 Pod tymi parametrami zapisane s¹ numery telefonów które posiadaj¹ uprawnienia do u ywania funkcji CLIP. Numery telefonów które nie zosta³y zapisane w liœcie CLP CLP00 nie mog¹ u ywaæ funkcji CLIP, w tym przypadku jeœli nast¹pi po³¹czenie do modu³u mycom z numeru telefonu który nie zosta³ zapisany w liœcie CLIP rozpocznie siê procedura NAC (patrz uwaga dla tabeli 3 na stronie 4). Tabela 2. Parametr CLIP CLPEN CLPOU CLPI CLP CLP2 W³¹czenie funkcji CLIP Wyjœcie aktywowane przez funkcjê CLIP Stan wejœcia dla aktywacji funkcji CLIP. numer CLIP 2. numer CLIP CLP numer CLIP Esempio: parametr CLIP CLPOU parameter This parameters is used to select which output will be activated by the CLIP function. Output specified by the CLPOUT parameter will be activated by the 00 CLIP users (CLP CLP00). It can assume the value (CLIP function will activate the relay connected to output ) or the value 2 (CLIP function will activate the relay connected to output 2) CLPI parameter This parameter, if programmed, defines which condition at input or 2 must be present so that CLIP function will be operative (see paragraph 6...). CLPI parameter can assume values 0, or 2; value 0 means CLIP function is always operative if CLPEN parameter has been set to ; value means CLIP function is operative if CLPEN parameter has been set to and at the input are present the conditions defined by parameter IN (see paragraph 6...); value 2 means CLIP function is operative if CLPEN parameter has been set to and at the input 2 are present the conditions defined by parameter IN2 (see paragraph 6...) CLP CLP00 parameters Under these parameters are stored the telephone numbers allowed to use the CLIP function. Telephone numbers not stored in the list CLP CLP00 can not use CLIP function, in the case that some telephones the numbers of which are not included in the CLIP list, call the device, a NAC procedure starts (see note of table 3 on page 4). Table 2. CLIP parameters CLPEN CLPOU CLPI CLP CLP2 Enable CLIP functionality Output activated by CLIP function CLIP input activation condition st CLIP number 2 nd CLIP number CLP00 00 th CLIP number Example: CLIP parameters mycom manager Programowanie bezpoœrednio na karcie Direct programming on the card ;KPA4= ;KPB4= ;KPC4= ;KPT=30; ;TBE=;TBZS=6;TBZE=5; ;CLPEN=;CLPOU=2;CLPI=0;CLP= ;CLP2= ; Numer Number Smith Rossi CLPEN W³¹czenie funkcji CLIP CLPOU 2 Wyjœcie 2 aktywowane przez CLIP CLPI 0 Stan wejœcia nie jest wymagany do aktywacji funkcji CLIP CLP CLP numer CLIP numer CLIP CLPEN Enable CLIP functionality CLPOU 2 Output 2 activated by CLIP function CLPI 0 No input condition to enable CLIP function CLP CLP st CLIP number nd CLIP number Programowanie bezpoœrednio przez ;CLPEN=;CLPOU=2;CLPI=0;CLP= ;CLP2= ; Remote programming by ;CLPEN=;CLPOU=2;CLPI=0;CLP= ;CLP2= ;

11 6.8 PRZYCISK "TRADE" Przycisk trade jest opcj¹ która pozwala na dodanie dodatkowego przycisku do bezpoœredniej (przycisk wciœniêty) aktywacji wybranego wyjœcia Parametr OD=y, OD2=y Parametry OD=y i OD2=y pozwalaj¹ na przypisanie wciœniêcia przycisku pod³¹czonego odpowiednio do wejœcia 2 do bezpoœredniej aktywacji przekaÿnika na wyjœciu (y=) lub wyjœciu 2 (y=2) do otwierania drzwi. Uwaga. Funkcja przycisku Trade mo e byæ w³¹czona przez Note. "Trade" button function can be enabled only at okreœlony czas tylko z dodatkowym zewnêtrznym przekaÿnikiemspecific times with the addition of an external timer (not czasowym (nie dostarczanym przez firmê ACI Farfisa). supplied by ACI Farfisa). PrzekaŸnik czasowy mycom Przycisk trade Tabella. Parametry przycisku Trade OD= Przycisk na wejœciu aktywuje przekaÿnik wyjœcia OD=2 Przycisk na wejœciu aktywuje przekaÿnik wyjœcia 2 OD2= Przycisk na wejœciu 2 aktywuje przekaÿnik wyjœcia OD=2 Przycisk na wejœciu 2 aktywuje przekaÿnik wyjœcia 2 Bezpoœrednie programowanie karty Numer OD 2 W³¹cz przycisk Trade na wejœciu do aktywacji wyjœcia FUNKCJA CLIP PrzekaŸnik 2 Relay 2 Przyk³ad: Funkcja "Trade" IN NC2 NO2 C2 Programowanie przez wiadomoœæ ;OD=2; Funkcja CLIP umo liwia bezkosztow¹ mo liwoœæ kontroli nad dwoma wyjœciami modu³u przy pomocy telefonu. Funkcja CLIP jest dostêpna dla 00 u ytkowników (CLIP CLIP00). Numery telefoniczne zapisane w liœcie CLIP automatycznie aktywuj¹ wyjœcie okreœlone w parametrze CLPOUT przez próbê nawi¹zania po³¹czenia telefonicznego z modu³em mycom Parametr CLPEN Parametr uruchamia funkcjê CLIP; Przyjmuje wartoœæ 0= funkcja CLIP wy³¹czona lub wartoœæ = funkcja CLIP w³¹czona "TRADE" BUTTON Trade button support is a user option to add an additional button to provide direct (button pressed) activation of the selected output OD=y, OD2=y parameters Parameters OD=y and OD2=y allow to link pressure of a button, connected respectively to input or 2, to the direct activation of the relay of output (y=) or output 2 (y=2) for door opening. Table. "Trade" button parameters Direct programming on the card Number OD 2 Enable Trade button on input to activate output 2 Brama automatyczna Automatic gate OD= Button input activate relay output OD=2 Button input activate relay output 2 OD2= Button input 2 activate relay output OD=2 Button input 2 activate relay output 2 Example: "Trade" function Remote programming by ;OD=2; 6.9 CLIP FUNCTION CLIP provides a free of charge option to control the 2 outputs of device using a telephone. CLIP function is available for 00 users (CLIP CLIP00). Telephones, whose numbers are stored in the CLIP list, automatically activate the output specified by parameter CLPOUT by simply calling device CLPEN parameter This parameter enables the CLIP function; it can assume the value 0 = CLIP function disabled or the value = CLIP function enabled. 6 PARAMETRY Aby zapewniæ wszechstronnoœæ dzia³ania modu³u u ywane s¹ ró ne parametry. Parametry s¹ podzielone w sekcje logiczne i s¹ opisane w kolejnych rozdzia³ach. Tabela. Parametry dzia³ania dla wejœæ IN - IN2 y = Uwaga.Modu³ mo e zapamiêtaæ równie numery miêdzynarodowe przez wprowadzenie znaku + przed kodem kraju; np.: , FUNKCJA ALARMU Funkcja alarmu jest wspomagana przez grupê ró nych parametrów. Pierwsza sekcja jest u ywana do zdefiniowania relacji potrzebnych do sygnalizacji alarmu. Druga sekcja jest u ywana do raportowania alarmu. 6.. SYGNALIZACJA ALARMU Parametry s¹ u ywane do kontroli (filtrowania) sygnalizacji wykrycia alarmu na wejœciach Parametr INx=y Wykrycie alarmu mo e pochodziæ z wejœcia lub wejœcia 2. Aby wybraæ które wejœcie generuje zdarzenie alarmu nale y ustawiæ jako parametr x wartoœæ lub 2 (odpowiednio IN lub IN2). Alarm mo e zostaæ wykryty przez zamkniêcie obwodu miêdzy wybranym wejœciem a mas¹ () lub otwarcie obwodu który jest normalnie zamkniêty miêdzy wybranym wejœciem a mas¹ (otwarcie pêtli pr¹dowej). Jeœli wejœcie wykryje alarm urz¹dzenie automatycznie wyœle wiadomoœæ do administratora systemu (patrz rozdzia³ parametry LN i LN2); Wiadomoœæ mo e byæ równie wys³ana jeœli stan wejœcia na którym wykryto alarm powróci do swojego normalnego stanu. Wszystkie opisane powy ej mo liwoœci s¹ opisane poprzez parametr y który mo e przyjmowaæ wartoœæ od 0 do 6 zgodnie z poni sz¹ tabel¹. 0 Wejœcie normalnie otwarte; aktywacja przez zwarcie do masy () Wejœcie normalnie zwarte; aktywacje przez otwarcie pêtli pr¹dowej 2 Parametr nie u ywany 3 Parametr nie u ywany 4 Jak parametr 0, wiadomoœæ równie wysy³ana po przywróceniu normalnego stanu wejœcia INx 5 Jak parametr, wiadomoœæ równie wysy³ana po przywróceniu normalnego stanu wejœcia INx 6 Parametr nie u ywany PARAMETERS To support versatile functionality of different parameters are used. The parameters are divided in logical sections and are described in the following chapters. Note. can store also international phone numbers by inserting + before the Country code; i.e.: , ALARM SUPPORT Alarm function is supported by group of different parameters. First section is used to define the relations needed for alarm to be trigged. The second section is used to report alarm. 6.. ALARM TRIGGERING Parameters are used to control (filter) the triggering of the alarm inputs INx=y parameter An alarm situation can be originated either by the input or 2, to select which input will generate the alarm it is necessary to give to the "x" parameter the value or 2 (example IN or IN2). The alarm can be originated either by closing the selected input to the ground () or opening a circuit which normally closes the selected input to the ground (opening a current loop). When an input detects an alarm the devices automatically sends an message to a system administrator (see paragraph parameters LN and LN2); it is also possible to send an when the input, which has originated the alarm, is restored to the normal status. All the alternatives described above can be selected by giving at the "y" parameter a value from 0 to 6 according to the next table. Table. Operating parameters for inputs IN - IN2 y = 0 Normally open input; activated by shorting it to the ground () Normally closed input; activated by opening the current loop (opening the input) 2 Not used 3 Not used 4 As parameter 0 but the device will send an also when the INx input is restored 5 As parameter but the device will send an also when the INx input is restored 6 Not used

12 Schemat pod³¹czenia dla wejœæ alarmowych IN-IN2 Styki normalnie zamkniête (pêtla pr¹dowa) IN-IN2 Styki normalnie otwarte Connection diagram for the alarm inputs IN-IN2 Normally closed contact IN-IN2 Normally open contact Zale noœæ miêdzy przyciskami i grupami po³¹czeñ Przypisanie przycisków modu³ów PL0G PL24G i grup po- ³¹czeñ jest ustalone i nie mo e byæ zmienione przez u ytkowników (patrz nastêpny rysunek). Connection between buttons and calling groups Linking between buttons of modules PL0G PL24G and calling groups is fixed and can not be changed by users (see next figure) Parametr IDx=y Parametr IDx=y okreœla minimaln¹ d³ugoœæ impulsu w sekundach dla wejœcia lub 2 (x= lub 2) do wyzwolenia alarmu. D³ugoœæ impulsu (y) mo e zawieraæ siê w przedziale od 0.5 do 9999 sekund. Dla wartoœci parametru 0 domyœlny czas impulsu wynosi 0.5sekundy Parametr DDx=y Parametr DDx=y jest u ywany do zdefiniowania opóÿnienia w sekundach (y=0 9999) pomiêdzy wykryciem alarmu na wejœciu a realizacji funkcji alarmowej przez urz¹dzenie. Tabela 2. Znaczenie parametrów IN, ID i DD IN Tryb pracy dla wejœcia IN2 Tryb pracy dla wejœcia 2 ID D³ugoœæ impulsu na wejœciu ID2 D³ugoœæ impulsu na wejœciu 2 DD DD2 OpóŸnienie do realizacji funkcji alarmu na wejœciu OpóŸnienie do realizacji funkcji alarmu na wejœciu IDx=y parameter ID parameter determines the minimum length in seconds of the pulse on input or 2 (x= or 2) to trigger the alarm. The pulse length (y) ranges from 0.5 to 9999 seconds. The default time is 0.5 seconds when the parameters value is DDx=y parameter The parameter DDx=y is used to define the delay in seconds (y=0 9999) between the time the alarm input is triggered and the time the alarm is acquired by the device. Table 2. Meaning of the parameters IN, ID and DD IN Operating mode for input IN2 Operating mode for input 2 ID Pulse length on input ID2 Pulse length on input 2 DD Time delay for alarm acquisition on input DD2 Time delay for alarm acquisition on input 2 Po³¹czenia do grupy 7 Calls the group 7 KPx7 KPx5 (KPA 7, KPB7, KPC7) Po³¹czenia do grupy 6 Calls the group 6 (KPA6, KPB6, KPC6) KPx6 KPx4 Po³¹czenia do grupy 7 Calls the group 7 KPx7 KPx5 (KPA 7, KPB7, KPC7) Przyk³ad budowy kaset serii Profilo KPx6 KPx4 KPx7 KPx5 KPx7 KPx5 Po³¹czenia do grupy 5 KPx5 Calls the group 5 (KPA5, KPB5, KPC5) Po³¹czenia do grupy 4 Calls the group 4 (KPA4, KPB4, KPC4) KPx4 Po³¹czenia do grupy 5 KPx5 Calls the group 5 (KPA5, KPB5, KPC5) Compositions of the Profilo pushbutton panel KPx6 KPx4 KPx7 KPx5 KPx7 KPx5 KPx8 KPx4 KPx2 KPx8 KPx2 KPx8 Przyk³ad: Zapisanie parametrów IN, ID oraz DD Programowanie bezpoœrednio karty Example: Storage of parameters IN, ID and DD Direct programming on the card KPx9 KPx5 KPx0 KPx6 KPx KPx7 KPx3 KPx9 KPx4 KPx0 KPx5 KPx KPx3 KPx9 KPx4 KPx0 KPx5 KPx Numer IN 0 Alarm po zwarciu IN do masy () () IN2 4 Alarm po zwarciu IN2 do i wiadomoœæ po powrocie do normalnego stanu ID 0 IN musi byæ zwarte do masy przez 0 sekund aby wyzwoliæ alarm ID2 0 IN2 musi byæ zwarte do masy przez 0,5 sekundy aby wyzwoliæ alarm DD 0 Zg³oszenie alarmu na wejœciu jest opóÿnione o 0 sekund DD2 5 Zg³oszenie alarmu na wejœciu 2 jest opóÿnione o 5 sekund Zdalne programowanie przez ;IN=0;IN2=4;ID=0;ID2=0;DD=0;DD2=5; Number IN 0 Alarm activated by connecting input to ground () IN2 4 Alarm activated by connecting input 2 to and on input restoring ID 0 Input has to be valid for 0 second to trigger the alarm ID2 0 Input 2 has to be valid for 0,5 second to trigger the alarm DD 0 Reporting of the alarm on input is delayed by 0 second DD2 5 Reporting of the alarm on input is delayed by 5 seconds Remote programming by ;IN=0;IN2=4;ID=0;ID2=0;DD=0;DD2=5; KPx5 KPx4 KPx5 KPx4 KPx5 KPx6 KPx7 Uwaga Dodatkowe modu³y PL24S i PL228S musz¹ byæ odpowiednio zaprogramowane za pomoc¹ mikroprze³¹czników z ty³u urz¹dzenia (patrz instrukcja obs³ugi produktów) KPx5 KPx8 KPx9 KPx0 KPx KPx4 KPx5 KPx8 KPx9 KPx0 KPx Attention. The PL24S and PL228S additional button modules must be properly programmed through DIP switches on the back of the devices (see the instructions provided with the products).

13 6.7 FUNKCJA DOMOFONU Funkcjonalnoœæ domofonu jest obs³ugiwana przez szereg parametrów dostosowuj¹cych funkcjonalnoœæ do potrzeb ka - dego u ytkownika. Modu³ umo liwia stworzenie do 50 grup wywo³añ z maksymalnie 3 numerami telefonów Parametry KPAx, KPBx, KPCx W tych parametrach mo emy zapisaæ 3 numery telefonów nale ¹cych do tej samej grupy x (x=4 53). Uwaga. Numery grup, 2 i 3 s¹ zarezerwowane i nie mog¹ byæ u ywane Parametry KPTx Ten parametr ustawia czas dzwonienia (w sekundach) dla ka dej grupy do momentu odebrania po³¹czenia. Czas KPTx jest liczony od momentu kiedy pierwszy wywo³ywany numer (KPAx) zaczyna dzwoniæ. Jeœli czas KPTx zakoñczy siê przed odebraniem po³¹czenia przez pierwszego u ytkownika, modu³ zacznie dzwoniæ pod drugi numer (KPBx) tej samej grupy dzwonienia i nastêpnie pod trzeci numer (KPCx). Tabela 0. Parametry domofonu KPx KPx2 KPx3 KPA4 KPB4 KPC4 KPT4 Zarezerwowane; nie u ywaæ Zarezerwowane; nie u ywaæ Zarezerwowane; nie u ywaæ Grupa dzwonienia 4, pierwszy numer. Grupa dzwonienia 4, drugi numer. Grupa dzwonienia 4, trzeci numer. Grupa dzwonienia 4, czas dzwonienia KPA53 Grupa dzwonienia 53, pierwszy numer. KPB53 Grupa dzwonienia 53, drugi numer. KPC53 Grupa dzwonienia 53, trzeci numer. KPT53 Grupa dzwonienia 53, czas dzwonienia. Przyk³ad: parametry domofonu Numer Programowanie bezpoœrednio na karcie KPA Grupa dzwonienia 4, pierwszy numer telefonu. KPB Grupa dzwonienia 4, drugi numer telefonu. KPC Grupa dzwonienia 4, trzeci numer telefonu. KPT4 30 Grupa dzwonienia 4, Czas dzwonienia (w sekundach). 6.7 INTERCOM Intercom functionality is supported by a set of parameters, used to tweak the functionality to each user needs. supports up to 50 calling groups each with 3 phone numbers maximum KPAx, KPBx, KPCx parameters In these parameters should be stored the 3 phone numbers which refer to the same x calling group x (x=4 53). Note. Groups,2 and 3 are reserved and can not be used KPTx parameter This parameter sets the ringing time-out (in seconds) which each group has to answer a call. Timer KPTx is set when the first called telephone (KPAx) starts to ring, if timer KPTx expires before the first user answers, automatically switches to call the second one (KPBx) of the same calling group and then the third one (KPCx). Table 0. Intercom parameters KPx KPx2 KPx3 KPA4 KPB4 KPC4 KPT4 Reserved; do not use. Reserved; do not use. Reserved; do not use. Call group 4, st telephone number. Call group 4, 2 nd telephone number. Call group 4, 3 rd telephone number. Call group 4, ringing time out KPA53 Call group 53, st telephone number. KPB53 Call group 53, 2 nd telephone number. KPC53 Call group 53, 3 rd telephone number. KPT53 Call group 53, ringing time out. Example: intercom parameters Number Direct programming on the card KPA Call group 4, st telephone number. KPB Call group 4, 2 nd telephone number. KPC Call group 4, 3 rd telephone number. KPT4 30 Call group 4, ringing time out (in seconds) RAPORTOWANIE ZDARZEÑ ALARMOWYCH Parametr u ywany do zdefiniowania sposobu sygnalizacji zdarzeñ o alarmach przez modu³ Uwaga. Modu³ wysy³a informacje o alarmach przy pomocy wiadomoœci Parametr TNx=y Mo emy zdefiniowaæ maksymalnie 5 administratorów do zarz¹dzania urz¹dzeniem i s¹ oni identyfikowani poprzez parametr TNx (x= 5); W parametrach TN TN5 zapisujemy numery telefonów (y) do administracji systemem. Numery telefoniczne administratorów (TN TN5) s¹ równie u ywane przez modu³ do wysy³ania wiadomoœci o alarmie Parametr LNx=y Parametry LNx posiadaj¹ kilka znaczeñ w zale noœci od wartoœci x (x= 6) zgodnie z poni sz¹ tabel¹: LN= y numer telefonu do którego wysy³ana jest wiadomoœæ o alarmie na wejœciu ; LN2= y numer telefonu do którego wysy³ana jest wiadomoœæ o alarmie na wejœciu 2; LN3= y numer telefonu do którego wysy³ana jest wiadomoœæ dla cyklicznego sprawdzania systemu; LN4=Y numer telefonu do którego wysy³ana jest wiadomoœæ o niskim stanie konta (parametr LCV rozdzia³ 6.4..) lub dla kart kart dla których koñczy siê data wa noœci (parametr SCV rozdzia³ 6.4..); LN5= y numer telefonu do którego wysy³ana jest wiadomoœæ o zdarzeniach NAC (patrz uwaga w tabeli 3) LN6= y numer telefonu do którego wysy³ana jest wiadomoœæ z ostrze eniem o przepe³nieniu dziennika zdarzeñ. Parametr y jest wartoœci¹ (od do 5 cyfr) z³o ony z numerycznych odnoœników do pamiêci (TN TN5) gdzie s¹ zapisane numery telefoniczne administratorów do których wysy³ane s¹ wiadomoœci. Przyk³ad: - Jeœli wiadomoœæ ma byæ wysy³ana do numerów TN, Tn3 i TN4 wartoœæ y wynosi 34; - Jeœli wiadomoœæ ma byæ wysy³ana do numerów TN, i TN5 wartoœæ y wynosi 5; Parametr LOT=x Parametr LOT=x jest u ywany do ustawienia czasu rozmowy dla po³¹czeñ g³osowych (x= 9999). Po up³ywie czasu liczonego od rozpoczêcia rozmowy okreœlonego w parametrze LOT, urz¹dzenia automatycznie przerwie po³¹czenie REMOTE REPORTING ALARM EVENTS Parameters used to define the way the reports the alarm event. device Note. device send messages for reporting alarm events TNx=y parameter For the management of the device 5 system administrators (max) can be defined and they are identified by parameter TNx (x= 5); in TN TN5 parameters the phone numbers (y) of the system administrators have to be stored. The phone numbers of the administrators (TN TN5) are also used by device to send the alarm messages LNx=y parameter Parameters LNx have several meanings according to the value of "x" (x= 6) as reported in the following table: LN= y telephone numbers to which for alarm on input will be sent; LN2= y telephone numbers to which for alarm on input 2 will be sent; LN3= y telephone numbers to which for periodic checking of the system will be sent; LN4= y telephone numbers to which for low credit (parameter LCV paragraph 6.4..) on prepaid card or card near to expire (parameter SCV paragraph 6.4..) will be sent; LN5= y telephone numbers to which with NAC events (see note of table 3) will be sent; LN6= y telephone numbers to which send with the warning of log list full. The y parameters is a value ( to 5 digit) composed of the numerical link to the memories (TN TN5) where are stored the phone numbers of the administrators to whom send. Example: - if should be sent to phone numbers TN, TN3 and TN4, the value of y is 34; - if should be sent to administrators TN and TN5, the value of y is LOT=x parameter Parameter LOT=x is used to set the conversation time in seconds for voice calls (x= 9999). As soon as a voice conversation starts, timer LOT is set, if the conversation is still active when the LOT timer expires, the device automatically closes the conversation. Zdalne programowanie przez ;KPA4= ;KPB4= ;KPC4= ;KPT=30; Remote programming by ;KPA4= ;KPB4= ;KPC4= ;KPT=30;

14 Tabella 3. Parametry powiadamiania o alarmie TN TN2 TN3 TN4 TN5 LN LN2 LN3 LN4 LN5 LN6 LOT Pierwszy numer telefonu administratora Drugi numer telefonu administratora Trzeci numer telefonu administratora Czwarty numer telefonu administratora Pi¹ty numer telefonu administratora Odniesienie do numerów telefonu (TN TN5) dla alarmu na wejœciu Odniesienie do numerów telefonu (TN TN5) dla alarmu na wejœciu 2 Odniesienie do numerów telefonu (TN TN5) do których cyklicznie wysy³any jest testowy. Odniesienie do numerów telefonu (TN TN5) do których wysy³any jest o niskim stanie konta lub koñczeniu siê wa noœci karty. Odniesienie do numerów telefonu (TN TN5) do których wysy³ana jest NAC (patrz uwaga) Odniesienie do numerów telefonu (TN TN5) do których wysy³ana jest informacja o zdarzeniu. Maksymalny czas rozmowy Uwaga. Jeœli numer telefonu (po³¹czenie lub wiadomoœæ do ) nie znajduje siê na liœcie CLIP (NAC), modu³ nie reaguje na takie po³¹czenie lub natomiast do administratorów wysy³ana jest wiadomoœæ z numerem telefonu odpowiedzialnym za zdarzenie NAC (parametr LN5). Przyk³ad: Przesy³anie wiadomoœci o alarmie Programowanie bezpoœrednio na karcie Table 3. Remote alarm reporting parameters TN TN2 TN3 TN4 TN5 LN LN2 LN3 LN4 LN5 LN6 LOT st administrator telephone number 2 nd administrator telephone number 3 rd administrator telephone number 4 th administrator telephone number 5 th administrator telephone number Link of telephone numbers (TN TN5) for alarm on input Link of telephone numbers (TN TN5) for alarm on input 2 Link for telephone numbers (TN TN5) to which send periodic test Link for telephone numbers (TN TN5) to which send low credit or card expiration Link for telephone numbers (TN TN5) to which send NAC (see note) Link for telephone numbers (TN TN5) to which send Log Maximum conversation time Note. When telephone number (calling or messaging with ) is not on the CLIP list, Not ACknowledge event (NAC) occurs. The telephone number responsible for this event is send to TN administrators for notification. Example: remote alarm reporting Direct programming on the card 6.6 EDYTOR WIADOMOŒCI Modu³ umo liwia wysy³anie wiadomoœci ka dorazowo po wykryciu alarmu. Domyœlnie wysy³ana wiadomoœæ jest w jêzyku angielskim jednak jêzyk mo na zmieniæ za pomoc¹ parametru LNG. Ka da wiadomoœæ jest z³o ona z 3 czêœci i u ytkownik mo e zapisaæ czêœæ pierwsz¹ (#0, gdzie standardowo znajduje siê miejsce gdzie urz¹dzenie zosta³o zainstalowane) i czêœæ drug¹ (#, gdzie standardowo znajduje siê informacja o lokalizacji czujnika pod³¹czonego do wejœcia i #2 gdzie standardowo znajduje siê informacja o lokalizacji czujnika pod³¹czonego do wejœcia 2)*; Modu³ automatycznie doda trzeci¹ czêœæ zawiej¹c¹ opis alarmu, jêzyk trzeciej czêœci mo e byæ zmieniony przez parametr LNG. Wiadomoœæ jest zapisana w ksi¹ ce telefonicznej karty pod trzema ró nymi kontaktami: #0 Miejsce instalacji urz¹dzenia = (**) # Lokalizacja wejœcia = (**) #2 Lokalizacja wejœcia 2 = (**) Przyk³ad Numer # 0 C A S A R O M A # C U C I N A # 2 G A R A G E tekst w³asny opis ** patrz uwaga Uwaga. (*), w³¹czaj¹c w³asny tekst nie mo e przekraczaæ 6 znaków poniewa jest zapisana jako nazwa kontaktu w liœcie kontaktów karty ; Spacja jest traktowana jako znak (patrz przyk³ad). (**) Czêsto aby zachowac kontakt w ksi¹ ce telefonicznej nale y zapisaæ równie jego numer telefonu, dlatego wraz z nazw¹ kontaktu nale y zapisaæ równie jakikolwiek dowolny numer telefonu. Patrz przyk³ad. 6.6 MESSAGES EDITOR It is possible to send an message any time an alarm event occurs. Default message is in, but language can be changed by LNG parameter. Each message is composed of 3 parts and the user can write the first (#0, where normally is reported the place where the device is installed), and the second part (#, where normally is reported the localization of the sensor which is connected to input and #2 where normally is reported the localization of the sensor which is connected to input 2)*; device automatically adds the third part which reports the alarm description, language of third part can be changed with LNG parameter. Messages are stored in the phone book of the card under three different users: #0 place of installation of the device = (**) # localization of input = (**) #2 localization of input 2 = (**) Example Number # 0 H O U S E L O N D O N # K I T C H E N # 2 G A R A G E fixed text free description ** see note Notes. (*) The name, including the fixed text, must not exceed 6 characters because it is stored as contact name in the contact list of card; space is considered as character (see example). (**) Often to save a contact on the contact list it is mandatory to save also its phone number, for this reason it should be necessary to save together with the contact name a dummy phone number, for example. Numer TN TN Pierwszy numer administratora Drugi numer administratora Ln 3 Sygnalizacja alarmu z wejœcia na numerze TN i TN3 LN2 234 Sgnalizacja alarmu z wejœcia 2 na numerze TN, TN2, TN3 i TN4 LN5 Zdarzenie NAC wysy³ane do TN LOT 60 Maksymalny czas rozmowy wynosi 60 sekund Number TN TN st administrator telephone number nd administrator telephone number LN 3 Alarm on input are reported to TN and TN3 LN2 234 Alarm on input 2 are reported to TN, TN2, TN3 and TN4 LN5 NAC event sent to TN LOT 60 Conversation time is 60 seconds Tabela 9. Parametry wiadomoœci #0 Miejsce gdzie zamontowane jest urz¹dzenie, takie samo dla wszystkich wiadomoœci alarmowych # Miejsce gdzie zamontowany jest czujnik pod³¹czony do wejœcia #2 Miejsce gdzie zamontowany jest czujnik pod³¹czony do wejœcia 2 Przyk³ad: Parametry wiadomoœci Bezpoœrednie programowanie karty Table 9. Message parameters #0 Place where the device is installed, the same for all alarm messages # Place where sensor which refers to input is installed #2 Place where sensor which refers to input 2 is installed Example: Message parameters Direct programming on the card Numer Number Zdalne programowanie przez ;TN= ;TN= ;LN=3;LN2=234; LN5=;LOT=60; Remote programming by ;TN= ;TN= ;LN=3;LN2=234; LN5=;LOT=60; #0Dom lokalizacji #Kuchnia Alarm z czujnika w kuchni #2Garaz Alarm z czujnika w gara u #0House Location definition #Kitchen #2Garage Zdalne programowanie przez ;#0Dom=;#Kuchnia=;#2Garaz=; Remote programming by ;#0House=;#Kitchen=;#2Garage=;

15 Przyk³ad: Parametry systemu Example: System parameters 6.2 ZARZ DZANIE WYJŒCIAMI 6.2 OUTPUT MANAGEMENT Numer Bezpoœrednie programowanie karty Direct programming on the card Number Modu³ posiada dwa wyjœcia obs³ugiwane przez 2 przekaÿniki; wyjœcia mog¹ byæ obs³ugiwane przez okreœlone polecenia lub bezpoœrednio aktywowane przez zdarzenia alarmowe. Ich zachowanie jest zdefiniowane w kolejnych parametrach. supports 2 outputs which drive 2 relays; outputs can support either specific commands or can be directly activate by some alarm events. Their behavior is defined by the next parameters. HTN 0 Identyfikacja numeru wy³¹czona MNF 2600 Rêczny wybór operatora GSM (PLUS GSM) LNG 0 Jêzyk angielski MIC 2 Czu³oœæ mikrofonu SPK 25 Poziom g³oœnoœci g³oœnika TST 24 testowy wysy³any co 24 godziny HTN 0 Hidden telephone number of the device MNF Manual selection of the GSM provider (O2) LNG 0 language MIC 2 Microphone sensitivity SPK 25 Loudspeaker sound level TST hours periodic test 6.2. Parametr OSx=y Urz¹dzenie posiada 2 dedykowane wyjœcia przekaÿnikowe. Wyjœcia mog¹ byæ konfigurowane w zale noœci od zastosowania: OSx = 0 Wyjœcie x zablokowane OSx = Bistabilny tryb pracy (tryb W³¹cz-Wy³¹cz) OSx = y Monostabilny tryb pracy; gdzie y jest czasem pracy przekaÿnika w sekundach (y=2 9999) Uwaga. Parametr y musi byæ wiêkszy ni OSx=y parameter device has 2 dedicated relay supported outputs. Outputs can be configured to different behavior: OS = 0 Output "x" disabled OS = Bi-stable toggle mode (ON-OFF mode) OS = y Mono-stable pulse mode; where "y" is the length in seconds of pulse (y=2 9999) Attention. Parameter "y" must be greater than. BUZ 0 buzzer wy³¹czony Programowanie przez ;HTN=0;MFN=2220;LNG=;MIC=2;SPK=25;TST=24;BUZ=0; BUZ 0 Mute buzzer Remote programming by ;HTN=0;MFN=23402;LNG=0;MIC=2;SPK=25;TST=24;BUZ=0; Typowe po³¹czenie dla wyjœcia Relè Relay Trasformator mycom NC NO C PA 2Vac Transformer Typical connection for the outputs: PA = Przycisk otwierania drzwi (opcjonalny) Door release push-button (optional) Elektrozaczep (2VAC-maks. A) Electric door lock (2VAC-A max) Relè 2 Relay 2 NC2 NO2 C2 Napêd bramy Automatic gate Parametr ODx=y Parametr ODx=y jest u ywany do przypisania zdarzenia alarmowego na wejœciu lub 2 (x= lub 2) bezpoœrednio do wyjœcia lub 2 (y= lub 2); OD3=y ³¹czy zdarzenie NAC do wyjœcia lub 2 (y= lub 2) ODx=y parameter ODx=y parameter is used to link the alarm event on input or 2 (x= or 2) directly to output or 2 (y= or 2); OD3=y links a NAC event to output or 2 (y= or 2). Tabela 5. Parametry zarz¹dzania wyjœciami OS Tryb pracy wyjœcia OS2 Tryb pracy wyjœcia 2 OD=y OD2=y OD3=y Numer Wejœcie przypisane do wyjœcia y Wejœcie 2 przypisane do wyjœcia y NAC przypisane do wyjœcia y Przyk³ad: Zarz¹dzanie wyjœciami Programowanie bezpoœrednio na karcie OS Bistabilny tryb pracy OS2 4 Monostabilny tryb pracy (4 sekund dzia³ania przekaÿnika) OD Wejœcie uruchamia wyjœcie OD2 2 Wejœcie 2 uruchamia wyjœcie 2 Table 5. Output management parameters OS OS2 OD=y OD2=y OD3=y Output mode of operation Output 2 mode of operation Input direct link to output y Input 2 direct link to output y NAC direct link to output y Example: output management Direct programming on the card Number OS Bistable toggle mode OS2 4 Monostable pulse mode (4 seconds pulse) OD Input activates output OD2 2 Input 2 activates output 2 Programowanie przez ;OS=;OS2=4;OD=;OD2=2; Remote programming by ;OS=;OS2=4;OD=;OD2=2;

16 6.2.3 ZARZ DZANIE WYJŒCIAMI PRZEZ DTMF Modu³ mo e sterowaæ wyjœciami poprzez polecenia DTMF. Jest to bardzo u yteczna funkcja w dzia³aniu systemu domofonowego. Aby zarz¹dzaæ wyjœciami u ytkownik mo e wybraæ kombinacjê 2 cyfr. Pierwsza cyfra okreœla wyjœcie ( lub 2), druga cyfra jest u ywana do w³¹czenia () lub wy³¹czenia (0) wyjœcia. W szczególnym przypadku u ytkownik mo e jako pierwsz¹ cyfrê (wybór wyjœcia) wybraæ cyfrê 0. W tym przypadku wszystkie wyjœcia s¹ kontrolowane w tym samym czasie. Uwaga. Kombinacja musi byæ wciœniêta w ci¹gu 2 sekund i aby kod zosta³ przyjêty prawid³owo musi byæ wprowadzony co najmniej 3 sekundy po innym poleceniu Wa ne. Aby wykonywaæ polecenia DTMF musi byæ nawi¹zane po³¹czenie g³osowe! Przyk³ad: Polecenia DTMF Tabela 4. Polecenia DTMF Numer 00 Wy³¹czenie wszystkich wyjœæ 0 Aktywacja wszystkich wyjœæ 0 Wy³¹czenie wyjœcia Aktywacja wyjœcia 20 Wy³¹czenie wyjœcia 2 2 W³¹czenie wyjœcia CONTROLLING OUTPUTS WITH DTMF can control the outputs with the use of DTMF. This is very useful function in the intercom application. To control the outputs the user must press the combination of 2 digits. First digit is used to select the output ( to 2), the second digit is used to activate () or deactivate (0) the output. There is a special case when the user can select as first digit (output selection) number 0. In this case all outputs controlled at the same time. Note. Combination must be pressed in 2 seconds interval, and must be 3 seconds apart from other entries to be valid. Important. must be in voice connection to support DTMF output control! Example: DTMF control Table 4. DTMF control Number 00 Deactivate ALL outputs 0 Activate ALL outputs 0 Deactivate output Activate output 20 Deactivate output 2 2 Activate output Parametr MUT=x Parametr MUT=x (x=0 lub ) w³¹cza lub wy³¹cza ton wybierania numeru podczas nawi¹zywania po³¹czenia: MUT = 0 ton wybierania jest w³¹czony MUT = ton wybierania jest wy³¹czony Parametr ADF=x Parametr ADF=x (x= 365) ustala okres czasu w dniach po którym urz¹dzenie automatycznie wykona po³¹czenie do administratora TN zdefiniowanego w rozdziale Ta funkcja jest u ywana aby zapobiec zablokowania karty przez operatora GSM jeœli nie zosta³o wykonane adne po³¹czenie przez w³aœciw¹ dla danego operatora liczbê dni Parametr LNG Parametr LNG prze³¹cza zaprogramowany w urz¹dzeniu jêzyk: 0 - Angielski - W³oski 2 - S³oweñski 3 - Chorwacki 4 - Holenderski 5 - Francuski 6 - Hiszpañski 7 - Niemiecki parametr BUZ=x Parametr BUZ=x (x=0 lub ) jest u ywany do kontroli buzera modu³u. Buzer jest u ywany do sygnalizacji podczas dzia³ania urz¹dzenia BUZ = 0 buzer wy³¹czony BUZ = buzer w³¹czony Tabela 8. Parametry systemu UDC RAN HTN TST MNF MIC SPK ARST ADF GNL BUZ Numer telefonu modu³u Liczba dzwonków przed odebraniem po³aczenia Ukrycie identyfikacji numeru Przedzia³ czasowy wysy³ania testowego Rêczny/automatyczny wybór operatora GSM Kontrola czu³oœci mikrofonu Kontrola g³oœnoœci g³oœnika Przedzia³ czasowy dla automatycznego resetu Przedzia³ czasowy dla automatyczniego dzwonienia do administratora (Po³¹czenie do TN) Wybór jêzyka Kontrola buzzera MUT=x parameter MUT=x parameter (x=0 or ), enables or disables speaker tone during the call: MUT = 0 speaker tone is enabled MUT = speaker tone is disabled ADF=x parameter ADF=x parameter (x= 365) fix the period in days after which the device will call automatically the administrator TN defined in paragraph This feature is normally used to avoid that the GSM provider will block the card if no calls are made within a certain number of days LNG parameter LNG parameter switches between the preprogrammed languages: Italian 2 - Slovenian 3 - Croatian 4 - Dutch 5 - French 6 - Spanish 7 - German BUZ=x parameter BUZ=x parameter (x=0 or ) is used to control the buzzer of device. Buzzer is used for signaling during the operation of the device: BUZ = 0 buzzer OFF (disabled); BUZ = buzzer ON (enabled). Table 8. System parameters UDC Telephone number of device RAN HTN TST MNF MIC SPK Number of ringing before the device answers a call Hidden device telephone number Time interval for sending test message Manual/auto selection GSM provider Microphone sensitivity control Loudspeaker volume control ARST Time interval for auto-reset of ADF GNL BUZ Time interval for auto dial to administrator (Call TN) Language selection Buzzer control device

17 6.5 PARAMETRY SYSTEMU Aby zwiêkszyæ uniwersalnoœæ zastosowania modu³u stosowane s¹ ró ne parametry Parametr HTN=x HTN=x (x=0 lub ) jest parametrem u ywanym do ukrycia numeru dzwoni¹cego dla modu³u : HTN = 0 identyfikacja numeru modu³u wy³¹czona; HTN = identyfikacja numeru modu³u w³¹czona. Domyœlnie wartoœæ parametru wynosi " co oznacza e identyfikacja dzwoni¹cego modu³u mycom jest w³¹czona Parametr UDC=x Parametr u ywany do synchronizacji zegara modu³u z zegarem operatora GSM. U ytkownik musi wprowadziæ tutaj numer telefonu karty modu³u Parametr RAN=x Parametr wykorzystywany do opcji autoodpowiedzi modu³u Wartoœæ x oznacza liczbê dzwonków (x= 20) wymaganych aby modu³ odebra³ po³¹czenie przychodz¹ce. Numer przychodz¹cy musi byæ zapisany w parametrach TN TN5 modu³u (patrz rozdzia³ ) Parametr TST=x Modu³ mo e cyklicznie wysy³aæ wiadomoœæ tekstow¹ (patrz rozdzia³ parametr LN3); wartoœæ x definiuje okres czasowy w godzinach (x= 240) po jakim czasie wysy³any jest testowy; Jeœli ustawiono wartoœæ 0 testowa wiadomoœæ nie jest wysy³ana. Przyk³ad: Jeœli parametr TST zaprogramowano z wartoœci¹ 2, numer zapisany w parametrze LN3 otrzymuje wiadomoœæ testow¹ co 2 godzin Parametr MNF=x Parametr MNF=x definiuje operatora GSM do którego zarejestrowany jest modu³, x jest kodem MCC/MNC wybranego operatora Parametr MNF prze³¹cza urz¹dzenie z automatycznego szukania operatora GSM (x=0) do rêcznego wybrania operatora GSM (kod operatora x=mcc/mnc) Przyk³ad: Kody MCC/MNC dla Plus (PL) to 2600, T-mobile (PL) , Orange (PL) , Play (PL) Inne kody MCC/MNC mo na znaleÿæ na stronie Parametr MIC=x Parametr MIC=x (x=0 minimum 40 maksimum) umo liwia zmianê czu³oœci mikrofonu. 6.5 SYSTEM PARAMETERS Different parameters are used to support versatile functionality of HTN=x parameter HTN=x (x=0 or ) is a parameter used in order to hide the telephone number of the calling device. HTN= 0 the device doesn t send its phone number; HTN= the device sends its phone number. The default value is set to which means that the number of the calling device is sent UDC=x parameter Parameter is used to synchronize clock to GSM network clock. User must enter here the phone number of the card RAN=x parameter Parameter is used to provide support for auto-answer options for device. The value of "x" defines the numbers of rings (x= 20) needed for device to answer the incoming calls. The incoming number must be on the TN TN5 list so that device is answering TST=x parameter device can send periodically an test message (see paragraph , LN3 parameter); "x" value defines the time interval in hours (x= 240) after which test is sent; if value 0 is stored test messages are not sent. Example: if TST value is programmed to 2, the numbers linked to LN3 receives a test message every 2 hours MNF=x parameter Parameter MNF=x fix the provider of GSM network to which register device, "x" is the MCC/MNC code of the chosen provider. Parameter MNF switches the device from automatic searching for the GSM provider (x=0) to a fix GSM provider (x=mcc/mnc provider code). Example: MCC/MNC codes for Vodafone (UK) is 2345, O2 (UK) is 23402, TIM (IT) is 2220 and Vodafone (IT) is Other MCC/MNC codes can be found on MIC=x parameter MIC=x parameter (x=0 min 40 max) enables to change the sensitivity level of microphone. 6.3 POZIOM BEZPIECZEÑSTWA SL-x Parametr SL=x gdzie x przyjmuje wartoœæ od 0 do 5, definiuje który numer telefoniczny administratora zapisany w kontaktach jako TN TN5 mo e programowaæ i zdalnie kontrolowaæ modu³ ; Tabella 6. Parametr SL x = Przyk³ad: Programowanie SL Bezpoœrednie programowanie karty Numer SL 3 Dostêp do urz¹dzenia maj¹ numery zapisane w parametrze TN, TN2 i TN3. 0 Wszystkie po³¹czenia i (bez zabiezpieczenia) Tylko numery zapisane w parametrze TN 2 Numery zapisane w parametrze TN i TN2 3 Numery zapisane w parametrze TN, TN2 i TN3 4 Numery zapisane w parametrze TN, TN2, TN3 i TN4 5 Numery zapisane w parametrze TN, TN2, TN3 TN4 i TN5. Uwaga. Jeœli ustawiono 0 dostêp do modu³u jest mo liwy z ka dego telefonu! WA NE Jeœli parametr SL nie zosta³ skonfigurowany urz¹dzenie akceptuje wszystkie po³¹czenie. Zdalne programowanie przez wiadomoœci i zdalna kontrola jest mo liwa z ka dego telefonu! Zaleca siê zmianê tego parametru. Zdalne programowanie przez ;SL=3; 6.3 SECURITY LEVEL SL=x SL=x parameter, where "x" ranges from 0 to 5, defines which administrator telephone number stored in the contacts from TN TN5 can enter into programming and remote controlling of the device; for programming refer to the following table: Table 6. SL parameter x = Example: SL programming Direct programming on the card Number SL 3 Numbers stored under parameters TN, TN2 and TN3 have access to unit 0 Device access all calls and. Only the number stored under parameter TN has access to unit. 2 Numbers stored under parameters TN and TN2 have access to unit. 3 Numbers stored under parameters TN, TN2 and TN3 have access to unit. 4 Numbers stored under parameters TN, TN2, TN3 and TN4 have access to unit. 5 Numbers stored under parameters TN, TN2, TN3, TN4 and TN5 have access to unit. Note. If SL is set to 0, the access to the device is possible from any phone! IMPORTANT If SL parameter is not programmed the device can accept ALL CALLS. Remote programming and remote controlling is possible from any phone! Remote programming by ;SL=3; Parametr SPK=x Parametr SPK=x (x=0 minimum 20 maksimum) umo liwia zmianê g³oœnoœci g³oœnika Parametr ARST=x Parametr ARST=x (x=0 9999) okreœla przedzia³ czasowy w godzinach dla cyklicznego automatycznego restartu urz¹dzenia. Jeœli wprowadzono wartoœæ 0 funkcja automatycznego restartu jest wy³¹czona SPK=x parameter SPK=x parameter (x=0 min 20 max) enables to change the sound level of loudspeaker ARST=x ARST=x parameter (x=0 9999) defines time interval, in hours, for periodic auto-restart of device. If value 0 is stored auto-restart is disabled

18 6.4 KARTY TYPU PREPAID; INFORMACJE O STANIE I WA NOŒCI KONTA Modu³ mo e byæ u ywany z kartami typu prepaid. Aby zapobiec ograniczeniom zwi¹zanym z kartami przedp³aconymi takimi tak limit i wa noœæ konta modu³ obs³uguje mo liwoœæ automatycznego sprawdzania ich stanu. Uwaga. - Modu³ automatycznie wysy³a wiadomoœæ po przekroczeniu stanu konta którego wartoœæ definiujemy poprzez parametr LCV (patrz rozdzia³ 6.4..) lub gdy zbli a siê data wa noœci karty ; (patrz rozdzia³ parametr SCV).. - Aby zarz¹dzaæ procedurami innych operatorów GSM skonsultuj siê z dzia³em technicznym ACI FARFISA PROGRAMOWANIE NISKIEGO STANU KONTA ORAZ DATY WA NOŒCI KARTY TYPU PREPAID Do sprawdzania stanu konta i wa noœci karty s³u ¹ ró ne parametry. Uwaga: Je eli zosta³ zaprogramowany co najmniej jeden z parametrów CC, CC2 i CC3 urz¹dzenie wysy- ³a zapytanie o stanie konta do operatora co godzinê Parametr LCV=x i SCV=x LCV=x jest u ywany do okreœlenia stanu niskiego konta karty prepaid. Jeœli stan konta na karcie prepaid spadnie poni ej tego limitu zostanie wys³any zgodnie z parametrem LN4 (patrz rozdzia³ ). Jeœli wartoœæ parametru LCV wynosi 0, nie jest wysy³any aden. SCV=x jest okresem wa noœci karty u danego operatora GSM. Ta wartoœæ mo e mieæ wartoœæ od do 360 dni (x=0 360) i na zakoñczenie zaprogramowanego okresu urz¹dzenie wyœle wiadomoœæ zgodnie z parametrem LN4 (patrz rozdzia³ ). Domyœlnie parametr ma ustawion¹ wartoœæ 0 (x=0) co oznacza e nie jest wysy³ana wiadomoœæ o koñcu wa noœci karty. Na przyk³ad we W³oszech wartoœæ SCV wynosi 360 dni Parametry CC=x, CC2=y i CC3=z Numery (x, y i z) u ywane s¹ do sprawdzenia stanu niskiego konta. S¹ one okreœlone dla poszczególnych operatorów GSM. CC - Ten parametr mo e byæ u ywany przez operatorów GSM którzy obs³uguj¹ nieuporz¹dkowane dane us³ug dodatkowych. Jest to numer który jest zwykle u ywany do sprawdzania stanu konta. CC2 - Ten parametr jest przeznaczony dla w³oskiego operatora TIM CC3 - Ten parametr jest przeznaczony dla w³oskiego operatora Vodafone. 6.4 PREPAID OR "PAY AS YOU GO" CARD; CREDIT AND EXPIRATION INFORMATION can be used with prepaid and "pay as you go" cards and its limitations. To be able to overcome this limitation of the prepaid cards, offers the possibility of automatic checking mechanism for credit and time expiration. Notes. - automatically sends warning when the credit reaches the low level defined by LCV parameter (see paragraph 6.4..) or card validity is near to expiration; (see paragraph SCV parameter). - To manage the procedures of different GSM providers contact ACI FARFISA technical support PROGRAMMING LOW CREDIT AND EXPIRATION DATE FOR PREPAID OR "PAY AS YOU GO" CARD To be able to support credit and time validity of the card different parameters are used. Note: if at least one of the parameters CC, CC2 and CC3 is programmed, the device asks the provider for credit every hour LCV and SCV parameter LCV=x is used to set the limit for low credit event (x= 9999). If the credit on prepaid or "pay as you go" cards falls below this limit is sent in accordance with parameter LN4 (see paragraph ). If LCV is set to 0, no will be sent. SCV=x is the period of valid of card which varies among different GSM network providers. The value can be programmed from to 360 days (x=0 360) and at the end of programmed period the device will send an according to the parameter LN4 (see paragraph ). The default value (x=0) does not send any kind of expiry warning. For example in Italy SCV is 360 days CC=x, CC2=y and CC3=z parameters Number (x, y and z) used to check low credit value. They are fixed by each GSM providers. CC - This parameter can be used by any GSM provider that supports Unstructured Supplementary Service Data. CC2 - This parameter is dedicated to Italian TIM mobile provider. CC3 - This parameter is dedicated to Italian Vodafone mobile provider Parametr CREF, CTIM, CVODA Parametry u ywane do znalezienia wartoœci stanu konta dla kart typu prepaid. Ci¹gi znaków w tych parametrach s¹ u ywane do analizy zwrotnej wiadomoœci od operatora GSM. Aby zmieniæ ten parametr nale y skontaktowaæ siê z dzia- ³em technicznym ACI FARFISA. CREF - Analiza znaków dla wiadomoœci zwrotnej z numeru CC. CVODA - Analiza znaków dla wiadomoœci zwrotnej z numeru CC2. CTIM - Analiza numeru dla wiadomoœci zwrotnej z numeru CC3. Tabela 7. Parametry dla karty typu prepaid LCV SCV CC CC2 CC3 CREF (*) CTIM (*) Wartoœæ limitu niskiego stanu konta dla wiadomoœci o niskim stanie konta Wa noœæ karty (w dniach) Numer (kod) u ywany do sprawdzania stanu konta u danego operatora (uniwersalny) Numer (kod) do sprawdzania stanu konta dla w³oskiego operatora TIM Numer (kod) do sprawdzania stanu konta dla w³oskiego operatora Vodafone Znaki u ywane do analizy zwrotnej wiadomoœci z numeru CC Znaki u ywane do analizy zwrotnej wiadomoœci z numeru CC2 CVODA Znaki u ywane do analizy zwrotnej wiadomoœci (*) z numeru CC3 (*) Te parametry s¹ ustawione fabrycznie; aby dokonaæ modyfikacji skontaktuj siê z dzia³em technicznym ACI FARFISA. Przyk³ad: Wartoœæ stanu konta Numer Programowanie bezpoœrednio na karcie CC *345# Vodafone (UK) CC2 496 TIM W³ochy Cc3 404 Vodafone W³ochy LCV 4 Stan konta poni ej którego wysy³ana jest wiadomoœæ (,, $, PLN...) Programowanie przez wiadomoœæ ;CC=*345#;CC2=496;CC3=404;LCV=4; CREF, CTIM, CVODA parameters Parameters are used to find the credit value of the prepaid card. Strings under these parameters are used to parse the replay message from the GSM provider. To modify these parameters it is necessary to contact ACI FARFISA technical service. CREF - Parsing string for the replay received from CC number. CVODA- Parsing string for the received from CC2 number. CTIM - Parsing string for the received from CC3 number. Table 7. Prepaid or "pay as you go" card validity parameters LCV SCV CC CC2 CC3 CREF (*) CTIM (*) Low credit value, bottom limit for low credit event. Sim card validity time (in days) Credit number for credit check universally used. Credit number for credit check dedicated for Italian TIM mobile provider. Credit number for credit check dedicated for Italian Vodafone mobile provider. String for parsing replay message from CC number. String for parsing replay message from CC2 number. CVODA String for parsing replay message from (*) CC3 number. (*) These parameters are factory stored; to modify them please contact ACI FARFISA technical service. Example: credit value Direct programming on the card Number CC *345# Vodafone (UK) CC2 496 TIM Italy CC3 404 Vodafone Italy LCV 4 Low credit message will be send bellow 4 (,, $, PLN..) Remote programming by ;CC=*345#;CC2=496;CC3=404;LCV=4;

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual

Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual Opis funkcji: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wbudowany Bluetooth 2.1 + bezprzewodowy moduł EDR Dzwięk audio przez Bluetooth, perfekcyjna jakość dzwięku oraz efekt

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE VW MOTOMETER BOSCH METHOD 1 - OBD 2 METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE AFTER OPERATION YOU MUST DISCONECT ACU OR REMOVE FUSE FOR RESTART ODOMETER PO ZROBIENIU LICZNIKA ZDJĄĆ KLEMĘ LUB WYJĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

g³oœnoœæ wywo³ania ton wywo³ania

g³oœnoœæ wywo³ania ton wywo³ania Menu u ytkownika (tylko CD-50 i CD-00) Menu to jest dostêpne w systemach o nazwie 50 lub 00. Aby sprawdziæ z jakim systemem mamy do czynienia nale y wybraæ na klawiaturze panelu 4 razy przycisk 9, po chwili

Bardziej szczegółowo

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Car MP3 Player MM211 Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. To ensure proper use of this product please read this User s Manual carefully

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM CENNIK (bazowy) PRICE LIST (basic) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM On grid FOTTON PLATINIUM INVERTERS FOTTON PLATINUM inwertery-s FOTTON PLATINUM S-Inverters FOTTON PLATINUM 2100 S jednofazowy with

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Double Derby 2x10W 4in1 F7300228 LED Double Derby 2x10W RGBW 4in1 F7300228 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Specification... 2 4 Installation...

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Modu³ SPIDER GSM. producent ELEKTRO-MIZ. Instrukcja U ytkownika

Modu³ SPIDER GSM. producent ELEKTRO-MIZ. Instrukcja U ytkownika Modu³ SPIDER GSM producent ELEKTRO-MIZ Instrukcja U ytkownika Opis funkcjonalny: Moduù SPIDER GSM pozwala na zdaln¹ kontrolê pracy kot³a za pomoc¹ telefonu komórkowego. U ytkownik mo e poprzez wys³anie

Bardziej szczegółowo

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F7100305 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP65 PFC F7100305 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification... 2 3 Installation...

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485

Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 20-01-2017 08:44 Link do produktu: /modul-4-przekaznikow-sterowanych-rs485-p-3942.html Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Cena Dostępność Numer katalogowy 160,00

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

LED PAR 36 12x3W RGBW F

LED PAR 36 12x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s

user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s Applications client for mobile devices for 5000 series NVR s - user manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS ATTENTION!

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Instalacja Właściwości

Instalacja Właściwości Instalacja Instrukcje instalacji Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Pobierz instalatora silnika makro HOST z oficjalnej strony sieci web IABYTE. 2. Uruchom instalatora i wykonaj instrukcje ekranowe. 3.

Bardziej szczegółowo

PY-FM01. Patent N.O.: BLUETOOTH CAR KIT WITH FM MODULATOR

PY-FM01. Patent N.O.: BLUETOOTH CAR KIT WITH FM MODULATOR EN Patent N.O.: 200830101862.9 BLUETOOTH CAR KIT WITH FM MODULATOR 1 FEATURES AND FUNCTIONS Bluetooth Hand-free Car Kit 1 Bluetooth A2DP wireless music transmission, hand-free car kit for dialing and conversation.

Bardziej szczegółowo

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com USB 306/307 Modem Quick Start Guide Pierwsze kroki www.sierrawireless.com Welcome to the USB 306/307 modem Your package contains: USB 306/307 modem with TRU-Install This Quick Start Guide USB extension

Bardziej szczegółowo

LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F a

LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F a LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F7001013a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F7001013a Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual Selfie Monopod MA426 Instrukcja obsługi User s Manual PL Selfie Monopod Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem oraz zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości. Zestaw: 1x mobile phone

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Owner s manual. English

Owner s manual. English Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Configuring and Testing Your Network

Configuring and Testing Your Network Configuring and Testing Your Network Network Fundamentals Chapter 11 Version 4.0 1 Konfigurowanie i testowanie Twojej sieci Podstawy sieci Rozdział 11 Version 4.0 2 Objectives Define the role of the Internetwork

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Domofon GSM metalowy dla 4 abonentów. Strona 1 z 27

Domofon GSM metalowy dla 4 abonentów. Strona 1 z 27 Domofon GSM metalowy dla 4 abonentów Strona 1 z 27 Strona 2 z 27 Wyprodukowano w Unii Europejskiej Wersja z 4 przyciskami. W ramach przycisku można zaprogramować do 5 numerów telefonicznych, które po naciśnięciu

Bardziej szczegółowo

Domofon GSM metalowy dla 8 abonentów. Strona 1 z 22

Domofon GSM metalowy dla 8 abonentów. Strona 1 z 22 Domofon GSM metalowy dla 8 abonentów Strona 1 z 22 Strona 2 z 22 Strona 3 z 22 Wyprodukowano w Unii Europejskiej Wersja z 8 przyciskami. W ramach przycisku można zaprogramować do 5 numerów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

LCD (Liquid Crystal Display)

LCD (Liquid Crystal Display) LCD (Liquid Crystal Display) Polarizing filter. Thin film with a vertical ais. Liquid crystal Polarizing filter. Thin film with a horizontal ais. Polarizing filter. Thin film with a horizontal ais. Polarizing

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Konsola portiera 6806

Instrukcja obsługi. Konsola portiera 6806 Instrukcja obsługi Konsola portiera 6806 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

WiFi DMX USER MANUAL. www.flash-butrym.pl Strona 1

WiFi DMX USER MANUAL. www.flash-butrym.pl Strona 1 WiFi DMX USER MANUAL The Wireless Transceiver stick transmits DMX512 data via wireless transmission between your DMX controller and DMX enabled lighting fixture, by utilizing the 2.4 G global open ISM

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z wideoserwera, natychmiast odłącz zasilanie. Chroń wideoserwer przed kontaktem z wodą.

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 2KT 320E2/A

INSTRUKCJA OBS UGI 2KT 320E2/A APAR - BIURO HANDLOWE 2-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (-22) 853-48-56, 853-49-3, 67-98-95 Fax (-22) 67-99-5 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

Motorola mc2180 w sieci WiFi - UJCM_ADM Ośrodek Komputerowy Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Motorola mc2180 w sieci WiFi - UJCM_ADM Ośrodek Komputerowy Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Motorola mc2180 w sieci WiFi - UJCM_ADM Ośrodek Komputerowy Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 01 wrzesień 2014 Dokumentacja dedykowana dla pracowników Administracji Centralnej UJCM autor:

Bardziej szczegółowo

MESO - H MESO - HX MESO - L

MESO - H MESO - HX MESO - L INSTRUKCJA OS UGI The Transmitter Company PRZETWORNIK TEMPERATURY Z PROTOKO EM HART MESO - H MESO - HX MESO - L PRZEDSIÊIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 6KD 322E2/A

INSTRUKCJA OBS UGI 6KD 322E2/A APAR BIURO HANDLOWE 2699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 9 Tel. (22) 8534856, 853493, 679895 Fax (22) 67995 Email: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 985 INSTRUKCJA OBS UGI 6KD 322E2/A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

AJ-SYB007X AJ-SYB008X

AJ-SYB007X AJ-SYB008X INSTRUKCJA OBSŁUGI XTR CARP SENSITIVE Zestaw sygnalizatorów z radiopowiadamianiem AJ-SYB007X AJ-SYB008X FUNKCJE KLAWISZY A Dioda B Regulacja tonu C Włącznik lampki D Dioda pamięci E Czujnik F Włącznik/Regulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera 4G

Instrukcja obsługi Routera 4G Instrukcja obsługi Routera 4G Dziękujemy za zakup routera 4G L T EWiFi. Tourządzenie zapewni ci bezprzewodowy internet o bardzo dobrej szybkości. Ta instrukcja pomoże ci zrozumieć twój router Mobile WiF

Bardziej szczegółowo

Pro 21 TM Regulator światła 600W PLC/IR ze wskaźnikiem stanu

Pro 21 TM Regulator światła 600W PLC/IR ze wskaźnikiem stanu Pro 21 TM Regulator światła 600W PLC/IR ze wskaźnikiem stanu 7756 38 Parametry Lampa żarowa Lampa halogenowa Lampa halogenowa na bardzo niskie napięcie z transformatorem ferromagnetycznym 110 VA 230 VA

Bardziej szczegółowo