PL10G. nderungen vorbehalten. ACI srl Farfisa Intercoms Via E. Vanoni, Osimo (AN) Italy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL10G. nderungen vorbehalten. ACI srl Farfisa Intercoms Via E. Vanoni, 3 60027 Osimo (AN) Italy"

Transkrypt

1 CERTIFICATO DI GARANZIA (condizioni valide solo per il Territorio Italiano) DATA DI ACQUISTO - DATE OF PURCHASE - DATE D ACHAT - FECHA DE COMPRA - DATA DE COMPRA - EINKAUFSDATUM La garanzia ha la durata di 24 mesi dalla data di acquisto, accertata o accertabile, e viene esercitata dalla Ditta rivenditrice e, tramite questa, dai Centri Assistenza Tecnica Autorizzati FARFISA. La garanzia deve essere esercitata, pena la decadenza, entro otto giorni dalla scoperta del difetto. LA GARANZIA NON E VALIDA SE NON DATATA E VIDIMATA CON TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE ALL ATTO DELL ACQUISTO. CERTIFICATO UNICO ED INSOSTITUIBILE. TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE DEALER S NAME AND ADDRESS NOM ET ADRESSE DU REVENDEUR NOMBRE Y DIRECCION DEL DISTRIBUIDOR CARIMBO E ASSINATURA DO REVENDEDOR ST MPEL DES H NDLERS Italiano MATRICOLA - SET NUMBER - MATRICULE APPAREIL - N MATRICULA - N DE MATRICULA - SERIENNUMMER La ACI Srl Farfisa Intercoms si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prodotti qui illustrati. ACI Srl Farfisa Intercoms reserves the right to modify the products illustrated at any time. La ACI Srl Farfisa Intercoms se røserve le droit de modifier à tous moments les produits illustrøs. ACI Srl Farfisa intercoms se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los productos ilustrados aquí. E reservada à ACI Srl Farfisa intercoms o direito de modificar a qualquer momento os produtos aqui ilustrados. nderungen vorbehalten. ACI srl Farfisa Intercoms Via E. Vanoni, Osimo (AN) Italy Tel: (r.a.) Fax: Smaltire il dispositivo secondo quanto prescritto dalle norme per la tutela dell ambiente. Dispose of the device in accordance with environmental regulations. Écouler le dispositif selon tout ce qu a ØtØ prescrit par les règles pour la tutelle du milieu. Eliminar el aparato segœn cuænto prescrito por las normas por la tutela del entorno. Disponha do dispositivo conforme regulamentos ambientais. Werden Sie das Gerät in Übereinstimmung mit Umweltregulierungen los. Cod PL0G PLG PL2G Kaseta zewnêtrzna z modu³em GSM do ³¹cznoœci domofonowej WPROWADZENIE jest prostym systemem komunikacji domofonowej GSM który zosta³ zaprojektowany jako rozszerzenie mo liwoœci systemu domofonowego. Jest przeznaczony do bezprzewodowej komunikacji GSM i wspomagania funkcji CLIP. Dodatkowo modu³ posiada 2 wejœcia dla analogowych poleceñ, 2 wyjœcia z przekaÿnikami, detekcjê alarmu, wiadomoœci, wykrywanie stanu karty, itd. FUNKCJE I ZASTOSOWANIE Funkcje Wbudowany modu³ Cinterion GSM Obs³uga klawiatury lub modu³ów z przyciskami 2 wejœcia alarmowe 2 wyjœciowe przekaÿniki (styki C, NC, NO) Do 00 numerów telefonów dla funkcji CLIP Programowanie przez USB, lub edytor karty Pobranie ustawieñ przez komendy ZASTOSOWANIE Bezprzewodowe rozwi¹zanie systemu domofonowego Zdalne otwieranie bramy (funkcja CLIP) Proste funkcje alarmowe Indeks Strona Bezpieczeñstwo 2 2 Instalacja 3 3 Start 7 4 Dzia³anie 9 5 Programowanie 0 6 Parametry - - PL22G INTRODUCTION PL24G PL0G PLG PL2G PL22G PL24G GSM external door stations for intercom applications is a simple GSM intercom communication system that is designed to ensure a reliable and simple intercom application. It is designed for wire free GSM intercom and CLIP support. In addition supports 2 inputs for analog commands, 2 outputs with relays, alarm detection, messages, credit detection, etc FEATURES AND APPLICATIONS Features Built-in Cinterion GSM module Supports keypad or additional button modules 2 alarm inputs 2 outputs relays (C, NC, NO available) Up to 00 telephone numbers for CLIP function Programming by USB, or Key editor Download programming by command Applications Wire free intercom solution Remote gate opener (CLIP function) Simple alarm functions Index Page Safety notices 2 2 Installation 3 3 Start up 7 4 Operation 9 5 Programming 0 6 Parameters

2 UWAGI BEZPIECZEÑSTWA Przeczytaj ostro nie instrukcje zawarte w tej instrukcji poniewa zawieraj¹ wa ne informacje o bezpiecznej instalacji, u ytkowaniu i konserwacji. Zachowaj niniejszy podrêcznik w celu póÿniejszej konsultacji. - Bezpieczne w³¹czenie Nie w³¹czaj urz¹dzenia w miejscach gdzie zabronione jest u ywanie telefonów bezprzewodowych lub gdzie mog¹ powodowaæ interferencje i niebezpieczeñstwo. - Interferencja Wszystkie telefony i urz¹dzenia bezprzewodowe mog¹ byæ podatne na zak³ócenia co mo e mieæ wp³yw na ich wydajnoœæ. - Wy³¹cz urz¹dzenie w spitalu Przestrzegaj wszystkich restrykcji. Wy³¹cz urz¹dzenie w pobli u aparatury medycznej. - Wy³¹cz urz¹dzenie w samolocie Przestrzegaj wszystkich restrykcji. Urz¹dzenia bezprzewodowe mog¹ powodowaæ zak³ócenia w pracy samolotu. - Wy³¹cz urz¹dzenie podczas tankowania Nie u ywaj urz¹dzenia na stacji paliw. Nie u ywaj urz¹dzenia w pobli u paliwa lub œrodków chemicznych. - Wy³¹cz urz¹dzenie w pobli u materia³ów wybuchowych Przestrzegaj wszystkich restrykcji. Wy³¹cz urz¹dzenie w pobli u materia³ów wybuchowych. - U ytkowanie urz¹dzenia Urz¹dzenie musi wy³¹cznie pracowaæ zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne szkody powsta³e w wyniku niew³aœciwego zastosowania urz¹dzenia. Nie dotykaj anteny bez koniecznoœci. - Trzymaj czêœci opakowania z dala od dzieci (plastikowe torebki styropian itp.) - Nie otwieraj urz¹dzenia gdy jest w³¹czone - Instalacja powinna byæ wykonana przez specjalistów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami - Naprawa i konserwacja urz¹dzenia powinna byæ wykonywana przez wykwalifikowane osoby. - Urz¹dzenie jest zgodne z dyrektywa EEC (europejski znak CE). SAFETY NOTICES Read the instructions contained in this manual carefully because they provide important information about safe installation, use and maintenance. Keep this manual appropriately for future reference. - Switch ON safely Do not switch the unit on when use of wireless phone is prohibited or when it may cause interference or danger. - Interference All wireless phones and units may be susceptible to interference, which could affect performance. - Switch OFF in hospitals Follow any restrictions. Switch the unit off near medical equipment. - Switch OFF in aircraft Follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft. - Switch OFF when refueling Do not use the unit at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals. - Switch OFF near blasting Follow any restrictions. Do not use the unit where blasting is in progress. - Use of the device This device must be exclusively operated for its intended use. The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused by improper, erroneous and unreasonable use. Do not touch the antenna unnecessarily. - Keep packing parts away from children (i.e. plastic bags, expanded polystyrene, etc.). - Do not open the device when it is ON. - The installation must be made by professionals in compliance with the regulations in force. - Always refer to specialized personnel for repairing and maintenance. - The device complies with the EEC directives (CE European mark). MIC 22 Ustawienie czu³oœci mikrofonu (0 20) 20 MNF 0 Rêczny/Automatyczny wybór operatora GSM 20 MRES Restart modu³u GSM 32 MUT 0 Funkcja wyciszenia 2 OD Wejœcie odnoœnik do wyjœcia lub OD2 0 Wejœcie 2 odnoœnik do wyjœcia lub OD3 0 Evento NAC collegato all uscita o 2 5 ORC Kontrola wyjœcia 29 ORC2 Kontrola wyjœcia 29 OS 5 Tryb pracy wyjœcia 5 OS2 Tryb pracy wyjœcia 2 5 P# Wysy³anie treœci wiadomoœci #x 3 PALL Wysy³anie wszystkich parametrów 30 PCC Wysy³anie kodu do sprawdzenia limitu (uniw.) 32 PCC2 Wysy³anie kodu do sprawdzenia limitu (TIM) 32 PCC3 Wysy³anie kodu do sprawdzenia limitu (VOD.) 32 PCLP Wysy³anie parametrów CLIP 3 PCN Wysy³anie kodów dla CC, CC2, CC3 32 PCREF wysy³anie parametrów analizy stanu konta 3 PDD Wysy³anie parametrów DDx 30 PID Wysy³anie parametrów IDx 30 PIN Wysy³anie parametrów INx 30 PKP Wysy³anie parametrów grup po³¹czeñ 3 PLN Wysy³anie odnoœników LNx 30 PLOG Wysy³anie dziennika zdarzeñ 32 POD Wysy³anie parametrów ODx 30 PORC Wysy³anie informacji o stanie wyjœæ 32 POS Wysy³anie parametrów OSx 3 PPA Wysy³anie parametrów konfiguracyjnych 3 PSL Wysy³anie parametru SL 3 PSPEC Wysy³anie parametrów specjalnych 3 PSQ Wysy³anie poziomu sygna³u GSM 30 PSW Wysy³anie wersji oprogramowania 30 PTN Wysy³anie numerów TNx 30 RAN 0 Liczba dzwonków dla funkcji autoodbioru 20 SCV 0 Wa noœæ karty 8 SDCLR Usuniêcie wszystkich danych z karty 8-29 SL 0 Poziom bezpieczeñstwa 7 SPK 5 Regulacja poziomu g³oœnoœci (0-30) 20 SSRES Polecenie restartu modu³u 29 TN Puste numer administratora 3 TN2 Puste 2 numer administratora 3 TN3 Puste 3 numer administratora 3 TN4 Puste 4 numer administratora 3 TN5 Puste 5 numer administratora 3 TST 24 Przedzia³ czasy dla testu 20 UDC Puste Numer telefoniczny modu³u 20 MIC 22 Microphone sensitivity setting (0 20) 20 MNF 0 Manual/auto selection of CSM provider 20 MRES Manual restart GSM module 32 MUT 0 Mute functionality 2 OD Input link to output or OD2 0 Input 2 link to output or OD3 0 NAC direct link to output or 2 5 ORC Control of output 29 ORC2 Control of output 2 29 OS 5 Output mode 5 OS2 5 Output 2 mode 5 P# Prints #x messages 3 PALL Prints all parameters 30 PCC Prints number for credit (universal request) 32 PCC2 Prints number for credit (TIM Italy) 32 PCC3 Prints number for credit (VODAFONE Italy) 32 PCLP Prints CLIP parameters 3 PCN Prints number for credit CC, CC2, CC3 32 PCREF Prints credit request parse parameters 3 PDD Prints DDx parameters 30 PID Prints IDx parameters 30 PIN Prints INx parameters 30 PKP Prints call groups parameters 3 PLN Prints LNx links 30 PLOG Prints log of 32 POD Prints ODx parameters 30 PORC Prints the status of outputs 32 POS Prints OSx parameters 3 PPA Prints configuration parameters 3 PSL Prints SL parameter 3 PSPEC Prints special parameters 3 PSQ Prints GSM signal level 30 PSW Prints SW version 30 PTN Prints TNx numbers 30 RAN 0 Number of rings for auto answer function 20 SCV 0 card time validity 8 SDCLR Clear all data from card 8-29 SL 0 Security level 7 SPK 5 Speaker volume level (0 30) 20 SSRES Manual restart of device 29 TN Empty st administrator telephone number 3 TN2 Empty 2 nd administrator telephone number 3 TN3 Empty 3 rd administrator telephone number 3 TN4 Empty 4 th administrator telephone number 3 TN5 Empty 5 th administrator telephone number 3 TST 24 Time interval for test 20 UDC Empty Telephone number of

3 9 USTAWIENIA FABRYCZNE 9 DEFAULT SETTINGS 2 INSTALACJA 2 INSTALLATION Ustawienia fabryczne Strona #0 Location Tekst nag³ówka wiadomoœci 23 # Input Tekst dla wejœcia 23 #2 Input2 Tekst dla wejœcia 2 24 ADF 90 Funkcja autowybierania dla TN 2 ALC Automatyczne czyszczenie pamiêci zdarzeñ 28 ARST 0 Okres czasu dla automatycznego resetu 20 BUZ Kontrola buzzera 2 CC Puste Sprawdzenie stanu konta, uniwersalny operator 8 CC2 Puste Sprawdzenie stanu konta, TIM W³ochy 8 CC3 Puste Sprawdzenie stanu konta, Vodafone W³ochy 8 CLP Puste numer CLIP CLP00 Puste 00 numer CLIP 27 CLPCRL Usuniêcie wszystkich numerów CLIP 29 CLPEN Aktywacja funkcji CLIP 26 CLPI 0 Warunek aktywacji funkcji CLIP 27 CLPOU Aktywacja wyjœcia przez funkcjê CLIP 27 CREF EUR Analiza tekstu (operator CC) 9 CTIM EURO Analiza tekstu (operator CC2) 9 CVODA E. Analiza tekstu (operator CC3) 9 DD 0 OpóŸnienie przed dzwonieniem dla wejœcia DD2 0 OpóŸnienie przed dzwonieniem dla wejœcia 2 2 EVIN 0 Zapisywanie alarmów w liœcie zdarzeñ HTN Ukrycie numeru urz¹dzenia 20 ID D³ugoœæ impulsu dla wejœcia 2 ID2 D³ugoœæ impulsu dla wejœcia 2 2 IN 0 Tryb pracy dla wejœcia IN2 0 Tryb pracy dla wejœcia 2 INS Wyœwietlanie stanu wejœæ 32 KPA4 Puste Grupa wywo³ania 4, numer telefonu 24 KPB4 Puste Grupa wywo³ania 4, 2 numer telefonu 24 KPC4 Puste Grupa wywo³ania 4, 3 numer telefonu 24 KPT4 25 Grupa wywo³ania 4, czas wywo³ania 24 KPA53 Puste Grupa wywo³ania 53, numer telefonu 24 KPB53 Puste Grupa wywo³ania 53, numer telefonu 24 KPC53 Puste Grupa wywo³ania 53, numer telefonu 24 KPT53 25 Grupa wywo³ania 53, czas wywo³ania 24 LCLR Czyszczenie pamiêci zdarzeñ 29 LCV 4 Wartoœæ niskiego stanu konta 8 LN Puste Wejœcie, odnoœnik do numeru telefonu 3 LN2 Wejœcie 2, odnoœnik do numeru telefonu 3 LN3 Puste Cykliczna wiadomoœæ, numer telefonu 3 LN4 Puste Numeri telefonici per invio stato 3 LN5 Puste NAC, odnoœnik do numeru telefonu 3 LN6 Puste Pamiêæ pe³na, odnoœnik do numeru telefonu 3 LNG 0 Wybór jêzyka 2 LOGI 0 Interfejs dziennika zdarzeñ 28 LOGN 5 Liczba wysy³anych zdarzeñ 28 LOT 90 Maksymalny czas rozmowy 3 Default Page settings #0 Location main head text 23 # Input input text 23 #2 Input 2 input 2 text 23 ADF 90 Auto dial functionality to TN 2 ALC Automatic log clear 28 ARST 0 Period of time for automatic reset 20 BUZ Buzzer control 2 CC Empty Check credit, universal provider 8 CC2 Empty Check credit, TIM Italy 8 CC3 Empty Check credit, Vodafone Italy 8 CLP Empty st CLIP number 27 CLP00 Empty 00 th CLIP number 27 CLPCRL Delete all CLIP numbers 29 CLPEN Enable CLIP functionality 26 CLPI 0 CLIP activation conditions 27 CLPOU Output activated by CLIP function 27 CREF EUR Parse text (CC operator) 9 CTIM EURO Parse text (CC2 operator) 9 CVODA E. Parse text (CC3 operator) 9 DD 0 Input delay before dialing 2 DD2 0 Input 2 delay before dialing 2 EVIN 0 Alarm storing on LOG list HTN Hidden telephone number of device 20 ID Input length of pulse 2 ID2 Input 2 length of pulse 2 IN 0 Operating mode input IN2 0 Operating mode input 2 INS Prints status of the inputs 32 KPA4 Empty Call group 4, st telephone number 24 KPB4 Empty Call group 4, 2 nd telephone number 24 KPC4 Empty Call group 4, 3 rd telephone number 24 KPT4 25 Call group 4, calling time 24 KPA53 Empty Call group 53, st telephone number 24 KPB53 Empty Call group 53, 2 nd telephone number 24 KPC53 Empty Call group 53, 3 rd telephone number 24 KPT53 25 Call group 53, calling time 24 LCLR Clear the list of events 29 LCV 4 Low credit value 8 LN Empty Input, link to telephone numbers 3 LN2 Input 2, link to telephone numbers 3 LN3 Empty Periodic text, link to phone numbers 3 LN4 Empty card refill, link to telephone numbers 3 LN5 Empty NAC, link to telephone numbers 3 LN6 Empty LOG full, link to telephone numbers 3 LNG 0 Language selection 2 LOGI 0 Log interface 28 LOGN 5 Number of log events for printing out 28 LOT 90 Max conversation time 3 Zainstaluj puszkê kasety zewnêtrznej na wysokoœci oko³o,65m od ziemii. Place the push-button panel back box at a height of about.65m (5 5") from the floor keeping the front edges flushmounted and vertical to the finished plaster. Wyjmowanie etykiety nazwiska.65m 5 5 " Wyjmowanie etykiety nazwiska Dismounting of name label Dismounting of name holder to insert name label. 2 Posizione delle aperture passacavo delle scatole da incasso PL7, PL72 e PL73. Miejsca prowadzenia przewodów puszki PL7, PL72 i PL73. Montaggio dei moduli al telaio. Monta modu³u. 3 Muratura e passaggio dei cavi. Monta podtynkowy i umieszczenie przewodów. Mocowanie ramki modu³owej przy pomocy dwóch ma³ych œrubek z ty³y ramki. Fixing of module frames to the upper side by the 2 small screws included in the back boxes. 4 Posizionare l antenna tra il riporto del telaio ed il modulo posto esterno. Umieœæ antenê pomiêdzy górn¹ plastikow¹ ramk¹ a modu³em GSM

4 6 8 ZMIANA PARAMETRÓW POPRZEZ POLECENIA Zgodnie z rozdzia³em 6 i 7 programowanie i weryfikacja parametrów mo e byæ wykonane równie poprzez wiadomoœci. Ka de polecenie zaczyna siê i koñczy œrednikiem. Jeœli jest wymagane potwierdzenie z modu³u nale y dodaæ znak + na pocz¹tku polecenia. 8 CHANGING PARAMETERS USING THE COMMANDS As described in paragraph 6 and 7, programming and verification of parameters of device can also be done by messages. Each command should start and stop with a semicolon. If it is needed a confirmation reply from device it is necessary to add + at the beginning of command. 5 Umieœæ doln¹ czêœ ramki w obudowie i wykonaj po³¹czenia elektryczne. Fix lower part of the frame to the back box and make the electrical connections. 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tutaj umieœæ mikrofon Place here the microphone. Zasilanie 2-24Vac/dc Pobór pr¹du - maks. obci¹ enie: 2A Pobór pr¹du - tryb transmisji 250mA Pobór pr¹du - stan spoczynku: 80mA Modu³ GSM: Cinterion Antena z konektorem MMCX: Wejœcia: 2 Wyjœcia (przekaÿniki): 2 Temperatura pracy: C Maksymalna dopuszczalna wilgotnoœæ: 90%RH Zaciski do pod³¹czenia przewodów Terminal board for connection to the system. P³aska taœma sygna³owa do pod³¹czenia dodatkowych modu³ów. Flat cable for the connection to the first additional push-button module (if required) by the system. 2. TECHNICAL SPECIFICATIONS Przykrêæ ramkê do obudowy Wyrównaj ramkê przed dokrêceniem œrubek. Fixing of frame to back box. Align the frame before tightening the screws. Power Supply: 2-24VAC/DC Current consumption - peak: 2A Current consumption - transmitting mode: 250mA Current consumption - idle mode: 80mA GSM module: Cinterion Antenna with connector type MMCX: Inputs: 2 Outputs (relays): 2 Operating temperature: C Maximum admissible humidity: 90%RH Przyk³ady: - Jeœli chcemy sprawdziæ które numery s¹ zapisane w pamiêci TN TN4 modu³u, nale y wys³aæ polecenie : ;PTN; - Jeœli nie zosta³y wprowadzone adne numery w pamiêci TN TN4 urz¹dzenie wyœle odpowiedÿ: ;TN=0;TN2=0;TN3=0;TN4=0; - Jeœli chcemy zapisaæ w pamiêci numery TN i TN2 nale y wys³aæ nastêpuj¹ce polecenie: ;TN= ;TN2= ; - Jeœli chcemy otrzymaæ potwierdzenie z urz¹dzenia nale y wys³aæ nastêpuj¹ce polecenie: ;+TN= ;TN2= ; Potwierdzaj¹cy bêdzie mia³ treœæ: ;TN= ;TN2= ; Uwaga. Ta sama procedura mo e byæ u yta dla wszystkich parametrów. Mo emy równie zmieniæ ró ne parametry za pomoc¹ jednej wiadomoœci zwracaj¹c uwagê e wiadomoœæ nie mo e byæ d³u sza ni 60 znaków (w³¹czaj¹c znak spacji). Jeœli chcemy zmieniæ nastêpuj¹ce parametry: TN3, IN, IN2, OS, OS2, ID, LN i chcemy otrzymaæ wiadomoœæ potwierdzaj¹c¹ nale y wys³aæ o nastêpuj¹cej treœci: ;+TN3= ;IN=;IN2=;OS=5;OS2=;ID=20;LN=; Examples: - if it is requested to verify which numbers are stored in memories TN TN4 of, the following command should be sent to the device: ;PTN; - if no numbers are stored under the memories T T4 the device will answer: ;TN=0;TN2=0;TN3=0;TN4=0; - if it is required to store the telephone numbers of TN and TN2, the following command should be sent to the device: ;TN= ;TN2= ; - if a confirmation is required from the device the command should be: ;+TN= ;TN2= ; - confirmation will be: ;TN= ;TN2= ; Note. You can use the same programming procedure for all parameters. It is also possible to change different parameters with one. Consider that the message should not be longer than 60 characters (included space characters). If it is necessary to change the following parameters TN3, IN, IN2, OS, OS2; ID, LN and a confirmation is also required, it is necessary to send to the following : ;+TN3= ;IN=;IN2=;OS=5;OS2=;ID=20;LN=; W ci¹gu kilku sekund modu³ wyœle zwrotn¹ wiadomoœæ In a few seconds will send back a replay ; if ; Jeœli polecenie by³o prawid³owe, zwrotna wia- domoœæ bêdzie zawiera³a dok³adnie te same polecenia the procedure was correct, reply will contain exactly the same parameters sent before. które zosta³y wczeœniej wys³ane

5 / 7.8 Stan konta dla karty typu prepaid (PCCx) 7.8 Credit for prepaid or "pay as you go" card Po wys³aniu tego polecenia do modu³u mycom otrzymasz (PCCx) wiadomoœæ ze stanem konta karty typu prepaid; By sending this command to you receive x mo e przyjmowaæ wartoœci, 2 lub 3 i definiuje które znaki lub cyfry maj¹ byæ wybrane odpowiednio w parametrach CC, CC2 o CC3: ;PCC; lub ;PCC2; lub ;PCC3; lub ;PCN; (wszystkie numery). message with Credit amount on your prepaid or "pay as you go" card; "x" can assume the value, 2 or 3 and defines which string or number to call among those respectively stored in memories CC, CC2 or CC3: ;PCC; or ;PCC2; or ;PCC3; or ;PCN; (all numbers). 7.9 Stan wyjœæ (PORC) Po wys³anie tego polecenia modu³ mycom wyœle zwrotn¹ wiadomoœæ z aktualnym stanem wyjœæ;porc; 7.9 Status of the outputs (PORC) By sending this command to you receive message with current outputs state: ;PORC; 7.20 Rêczny reset modu³u GSM (MRES) Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wy³¹czy modu³ GSM 7.20 Manual GSM module reset (MRES) i po kilku sekundach w³¹czy go ponownie; Zostan¹ za³adowane By sending this command to shuts down GSM ponownie wszystkie parametry z karty : ;MRES; module and after a few second switches the GSM module ON again. The unit reboots all parameters from the card: ;MRES; 7.2 Stan wejœæ (INS) z aktualnym stanem wejœæ ;INS; 7.22 Dziennik zdarzeñ z dziennikiem zdarzeñ; Iloœæ zdarzeñ zale y od wartoœci parametru LOGN (patrz rozdzia³ 6.0.): ;PLOG; Uwaga! Urz¹dzenie mo e wys³aæ kilka zwrotnych odpowiedzi! 7.2 Status of inputs (INS) By sending this command to you receive message with current input state: ;INS; 7.22 LOG By sending this command to you receive message with log on device; quantity of logs depends from the value of LOGN parameter (see paragraph 6.0.): ;PLOG; Attention! Reply can be many! 2.2 OPIS DZIA ANIA 2.2 OPERATING SPECIFICATION Antena GSM; Jeœli sygna³ RF jest zbyt s³aby u yj anteny zewnêtrznej (produkt AN0) Port mini USB do programowania modu³u przez komputer Mini USB port to connect to a Personal Computer. Z³¹cze do pod³¹czenia dodatkowego modu³u PL24S lub PL228S. Connector for additional push-button modules PL24S or PL228S. Zaciski po³¹czeniowe NC NO C NC2 NO2 C2 /+ IN IN2 /+ Zasilanie pr¹dem sta³ym lub zmiennym +2-24Vac/dc /- Zasilanie pr¹dem zmiennym lub masa zasilania IN Wejœcie alarmowe IN2 Wejœcie alarmowe 2 Masa X Wyjœcie zasilania +2Vdc - maks. 0.2A NC Normalnie zamkniête styki przekaÿnika NO Normalnie otwarte styki przekaÿnika C Masa przekaÿnika 2 NC2 Normalnie zamkniête styki przekaÿnika 2 NO2 Normalnie otwarte styki przekaÿnika 2 C2 Masa przekaÿnika 2 X GSM antenna; if RF signal is too weak, use external antenna art.an0. CARD Terminal board for connection to the system /+ Alternated or positive power supply input 2-24Vac/dc /- Alternated or ground power supply input IN Alarm input IN2 Alarm input 2 Ground X Positive power supply output 2Vdc - max 0.2A NC Normally closed contact of relay NO Normally open contact of relay C Common contact of relay NC2 Normally closed contact of relay 2 NO2 Normally open contact of relay 2 C2 Common contact of relay 2 slot karty (karta nie jest dostarczana przez firmê ACI Farfisa Card slot ( card is not supplied by ACI FARFISA). Wymiana wewnêtrznej anteny na antenê zewnêtrzn¹ produkt AN0 Replacement of internal antenna with external antenna art.an0 click

6 2.2 SCHEMAT PO CZEÑ Przed pod³¹czeniem modu³u schematem po³¹czeñ, zapoznaj siê ze 2.2 CONNECTING DIAGRAMS Before connection device, please check the connection diagram. 7.0 Poziom dostêpu do urz¹dzenia (PSL) z zaprogramowanym poziomem dostêpu ;PSL; 7.0 Security level to access the device (PSL) By sending this command to you receive message with programmed SL security level: ;PSL; a) Schemat instalacyjny a) Installation diagram Profilo PrzekaŸnik Relay PrzekaŸnik 2 Relay 2 PL..G /+ /- IN IN2 X NC NO C NC2 NO2 C2 PRS20 230V 27V 0 b) Schemat instalacji z dwoma dodatkowymi modu³ami (PL24S lub PL228S) b) Installation diagram with 2 additional push-button modules (PL24S or PL228S) PL2.S PL2.S Profilo PrzekaŸnik Relay PrzekaŸnik 2 Relay 2 PL..G /+ /- IN IN2 X NC NO C NC2 NO2 C2 c) Schemat instalacji z wiêcej ni 2 dodatkowymi modu³ami z przyciskami (PL24S lub PL228S) c) Installation diagram with more than 2 additional push-button modules (PL24S or PL228S) PL2.S (patrz strona 2) (see page 2) (Patrz strona 5) (see page 5) PL2.S A/+ A/- A/+ A/- Profilo PRS20 PrzekaŸnik Relay PrzekaŸnik 2 Relay 2 WA NE Tryby pracy oraz programowanie modu³ów Profilo znajduje siê na stronach: 9 (tryb pracy), 5 (wyjœcia), 6 (przekaÿniki 24 i 25 (funkcje domofonu). 230V 27V PL..G /+ /- IN IN2 X NC NO C NC2 NO2 C2 PRS20 230V 27V (patrz strona 2) (see page 2) ( patrz strona 5) (see page 5) PRS20 230V 27V (patrz strona 2) (see page 2) (patrz strona 5) (see page 5) IMPORTANT For the working modes and to program the Profilo modules see pages: 9 (working mode), 5 (outputs), 6 (relays), 24 and 25 (intercom functions). 7. Parametry wyjœcia (POS) z wszystkimi zaprogramowanymi parametrami wyjœæ (OS i OS2): ;POS; 7.2 Zaprogramowana wiadomoœæ alarmowa (P#) Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wyœle wiadomoœæ z zaprogramowan¹ treœci¹ wiadomoœci dla sygnalizacji alarmu (#0 do #3): ;P#; 7.3 Parametry konfiguracyjne (PPA) Po wys³aniu tej wiadomoœci urz¹dzenie wyœle wiadomoœæ ze wszystkimi zaprogramowanymi parametrami konfiguracyjnymi (TST, MNF...): ;PPA; 7. Output parameters (POS) By sending this command to you receive message with all currently programmed outputs parameters (OS and OS2): ;POS; 7.2 Programmed alarm messages (P#) By sending this command to you receive message with all currently programmed alarm messages (#0 #3): ;P#; 7.3 Configuration parameters (PPA) By sending this command to you receive message with all currently programmed configuration parameters (TST, MNF ): ;PPA; 7.4 Parametry limitu konta (PCREF) 7.4 Credit parameters (PCREF) Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wyœle wiadomoœæ By sending this command to you receive z wszystkimi zaprogramowanymi parametrami dla limitu konta (CREF, CVODA...): ;PCREF; message with all currently programmed credit parameters (CREF, CVODA ): ;PCREF; 7.5 Parametr CLIP (PCLP) 7.5 CLIP parameters (PCLP) Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wyœle wiadomoœæ By sending this command to you receive ze wszystkimi funkcjami zwi¹zanymi z ustawieniami CLIP (CLPEN, CLPOU, CLPI, CLPx): ;PCPL; message with all currently programmed CLIP functionality related parameters (CLPEN, CLPOU, CLPI, CLPx): ;PCPL; Urz¹dzenie mo e wys³aæ kilka wiadomo- Uwaga! œci Uwaga U ytkownik mo e u yæ polecenia ;PCPL=x,y; aby ograniczyæ wysy³an¹ liczbê numerów CLIP x = Pierwszy numer y = Ostatni numer Przyk³ad ;PCLP=4,0; wyœwietla pierwsze 0 numerów CLIP 7.6 Parametry dla grup po³¹czeñ (PKP) Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wyœle wiadomoœæ z zaprogramowanymi ustawieniami dla grup dzwonienia (KPAx, KPBx, KPCx, KPNx, KP0x, KPTx): ;PKP; Uwaga: Urz¹dzenie mo e wys³aæ kilka wiadomoœci Uwaga U ytkownik mo e u yæ polecenia ;PKP=x,y aby ograniczyæ wysy³an¹ listê grup po³¹czeñ x = Pierwsza grupa y = Ostatnia grupa Przyk³ad ;PKP=4, 0; wys³anie pierwszych 0 grup po³¹czeñ 7.7 Parametry specjalne (PSPEC) Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wysy³a wiadomoœæ z wszystkimi aktualnie zaprogramowanymi specjalnymi ustawieniami: ;PSPEC; Attention! Reply can be many! Note. User can use ;PCPL=x,y; to limit the number of CLIP numbers to be printed. x = start number y = end number Example ;PCLP=4,0; prints first 0 CLIP numbers. 7.6 Intercom call groups parameters (PKP) By sending this command to you receive message with all currently programmed intercom group parameters (KPAx, KPBx, KPNx, KP0x, KPTx): ;PKP; Attention! Reply can be many! Note. User can use ;PKP=x,y; to limit the number of call groups to be printed. x = start group y = end group Example ;PKP=4,0; prints first 0 call groups settings. 7.7 Special parameters (PSPEC) By sending this command to you receive message with all currently programmed special parameters settings: ;PSPEC;

7 / 7 WYSY ANIE PARAMETRÓW 7 PRINT-OUT OF THE PARAMETERS 3 ROZPOCZÊCIE PRACY 3 STARUTP U ytkownik mo e sprawdziæ wszystkie ustawienia modu³u mycom. Aby zweryfikowaæ wszystkie zapamiêtane ustawienia nale y wys³aæ odpowiednie polecenie z telefonu administratora. Wiadomoœæ musi mieæ œciœle okreœlon¹ strukturê: ;nazwa parametru; (np.. ;PLN;). W ten sposób mo emy zweryfikowaæ kilka wartoœci parametrów. Mo emy tak e wys³aæ pojedynczy z nazwami wszystkich parametrów które chcemy sprawdziæ oddzielaj¹c znakiem ; (np..:;pln;pod;psl;). 7. Sprawdzenie wszystkich parametrów (PALL) z wszystkimi parametrami które s¹ aktualnie zaprogramowane w urz¹dzeniu: ;PALL; Uwaga! Urz¹dzenie mo e wys³aæ kilka wiadomoœci 7.2 Sprawdzenie wersji (PSW) z aktualn¹ wersj¹ oprogramowania modu³u: ;PSW; 7.3 Sprawdzenie poziomu sygna³u GSM (PSQ) Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wyœle zwrotn¹ wiadomoœæ z poziomem sygna³u GSM ;PSQ; 7.4 Numery administratorów Po wys³aniu tego polecenia urz¹dzenie wyœle zwrotn¹ wiadomoœæ ze wszystkimi zapisanymi numerami administratorów (TN do TN5) ;PTN; The user can check the settings of ALL parameters on the. To verify the values of stored parameters it is necessary send a proper from the telephone of an authorized administrator. must be strictly structured as in the following: ;parameter name; (i.e.: ;PLN;). It would be possible to verify several values of parameters, using a single, by writing the names of all the requested parameters separated by ; (i.e.: ;PLN;POD;PSL;). In the next paragraphs are reported the names of parameters which can be verified. 7. Receive all parameters (PALL) By sending this command to you receive messages with all parameters that are currently programmed in the unit: ;PALL; Attention! Reply can be many! 7.2 Check SW revision (PSW) By sending this command to you receive messages with current SW version running on device: ;PSW; 7.3 Check GSM signal level (PSQ) By sending this command to you receive messages with signal GSM level: ;PSQ; 7.4 Administrators telephone numbers (PTN) By sending this command to you receive message with all currently stored telephone numbers for administrators (TN TN5): ;PTN; WA NE. Przed u yciem w³ó kartê do telefonu komórkowego i wy³¹cz zabezpieczenie kodem PIN. Jeœli karta jest zabezpieczona kodem PIN nie mo e pracowaæ z modu³em. W³ó kartê do modu³u. Uwaga! Nigdy nie wk³adaj i wyjmuj karty przy w³¹czonym urz¹dzeniu! Pod³¹cz wejœcia i wyjœcia modu³u zgodnie ze schematem instalacji (patrz strona 6).. Umieœæ antenê urz¹dzenia zgodnie z rysunkiem 4 na stronie 3. Pod³¹cz zasilanie do urz¹dzenia. Czerwona dioda z przodu modu³u zaczyna mrugaæ podczas logowania urz¹dzenia do sieci GSM nastêpnie gaœnie i s³yszysz podwójny dÿwiêk; po zalogowaniu siê urz¹dzenia do sieci GSM zielona dioda z przodu modu³u zaczyna mrugaæ; Liczba mrugniêæ oznacza zasiêg (=s³aby zasiêg; 5=najlepszy zasiêg). System jest gotowy do pracy. Uwaga. Jeœli logowanie do sieci GSM nie powiedzie siê czerwona dioda bêdzie mrugaæ dalej, zielona dioda pozostanie w³¹czona i urz¹dzenie bêdzie emitowaæ dÿwiêk co 5 sekund WA NE. Przed wys³aniem wiadomoœci z poleceniami programowania modu³ musi dzia³aæ i byæ poprawnie zalogowany do sieci GSM! IMPORTANT. Before using the card, insert it in your mobile phone and disable the PIN code protection. If the is protected with the PIN code it can not operate with device. Insert card in the device. Attention! Insert and remove only when the device is OFF! Connect inputs and outputs of according to the installation diagram (see page 6). Place the antenna of the device according to the drawing 4 at page 3. Connect the power supply of the device to the main. Red LED, on the front of the module, lights-on and starts flashing, when the device registers to the GSM network the red LED switches-off and the devices emits a double beep; after the device has been registered, green LED, on the front and the back of the module, lights-on and starts flashing; the number of flashes indicate the strength of the signal (=weak signal; 5= excellent signal). device is ready to operate. Note. If the device fails to register to the GSM network, red LED continues flashing, while the green LED remains continuously ON and the device emits a beep every 5 seconds. IMPORTANT. Before sending the programming commands to it must be operating and connected to the GSM network! 7.5 Odnoœnik do LN LN6 (PLN) ze wszystkimi zaprogramowanymi odnoœnikami LN LN6: ;PLN; 7.6 Parametry wejœæ (PIN) ze wszystkimi parametrami wejœæ IN IN2: ;PIN; 7.7 Konfiguracja wejœæ (PID) ze wszystkimi zaprogramowanymi ustawieniami wejœæ ID ID2: ;PID; 7.5 Links LN LN6 (PLN) By sending this command to you receive message with all currently programmed links (LN LN6): ;PLN; 7.6 Input parameters (PIN) By sending this command to you receive message with all currently programmed input parameters (IN IN2): ;PIN; 7.7 Input configurations (PID) By sending this command to you receive message with all currently programmed input configurations (ID ID2): ;PID; 7.8 Konfiguracja wyjœæ (POD) ze wszystkimi zaprogramowanymi ustawieniami wyjœæ OD OD3: ;POD; 7.8 Output configurations (POD) By sending this command to you receive message with all currently programmed output configurations (OD OD3): ;POD; CARD 7.9 OpóŸnienie przed wybraniem po³¹czenia (PDD) z czasem opóÿnienia przed wykryciem alarmu DD DD2: ;PDD; 7.9 Delay before dial value (PDD) By sending this command to you receive message with time delay before acquisition of an alarm (DD DD2): ;PDD; NC NO C NC2 NO2 C2 /+ IN IN2 X

ALIEN. User Manual PY-GPS5004BT

ALIEN. User Manual PY-GPS5004BT ALIEN User Manual PY-GPS5004BT Românã 87-132 Polski 43-86 English 1-42 ALIEN PY-GPS5004BT PY-GPS5004BT User's Manual Welcome to use our GPS navigator - We are reserves the final explanation right on this

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. (012) 285-22-22, fax (012) 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Gold Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, marzec 2005 WYDANIE II 1 2 Mr.

Bardziej szczegółowo

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50 I336 PLGB 0312 31100162 RGK800 RGK800SA Sterowniki agregatów prądotwórczych INSTRUKCJA OBSŁUGI PL RGK800 RGK800SA Generating set control unit INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313 PL I340 PL GB 0313 DCRG8 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI DCRG8 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Mobile phone ML0529.1

Mobile phone ML0529.1 Mobile phone ML0529.1 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

Mobile phone. Owner's manual

Mobile phone. Owner's manual ML0529 Mobile phone Owner's manual Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL EN 2 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

User s manual. bezpeka-shop.com NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0

User s manual. bezpeka-shop.com NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 User s manual NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39 I378 PL GB 02 14 PL RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Sterowniki agregatów INSTRUKCJA OBSŁUGI RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Generating set controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125 Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual (short) NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-3304, NVR-3308,

Bardziej szczegółowo

user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET

user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET user s manual NV-DVR04 NV-DVR04NET NV-DVR04 / NV-DVR04NET ver. 2.1 - User s manual WARNINGS AND PRECAUTIONS WARNING! READ, KEEP AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL Senior phone ML0639 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 U s e r s m a n u a l NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 User s manual ver.1.0. IMPORTA T SAFEGUARDS A D WAR I GS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5609 NVR-5625

User s manual NVR-5609 NVR-5625 User s manual (short) NVR-5609 NVR-5625 NVR-5609, NVR-5625 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5609, NVR-5625 User s manual

Bardziej szczegółowo

user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET

user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET user s manual NV-DVR04 NV-DVR04NET NV-DVR1004 / NV-DVR1004NET ver. 1.0 - User s manual WARNINGS AND PRECAUTIONS WARNING! READ, KEEP AND FOLLOW THESE

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System User s manual Instrukcja obsługi NMS Novus Management System NMS - User s manual ver. 1.22 TABLE OF CONTENT Table of content... 3 1. FOREWORD INFORMATION...6 1.1. Main characteristics... 6 1.2. Recommended

Bardziej szczegółowo

TVIP100005B / TVIP10055B

TVIP100005B / TVIP10055B TVIP10005B / TVIP1 0055B uk pl dk E User manual Instrukcja obsługi Brugerhåndbog Manual de instrucciones Version 03/2013 1 uk These user manual contains important information for installation and operation.

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series 3MPX IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ha4416

http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ha4416 User s manual (short form) NDR-HA4208 NDR-HA4416 NDR-HA4208 / NDR-HA4416 1.0 version - User s manual COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35 I273PLGB 0411 31100126 PL DMG900 Cyfrowy analizator sieci DMG900T Przetwornik INSTRUKCJA OBSŁUGI DMG900 Digital power analyzer DMG900T Power transducer INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 NVR-5316, NVR-5509, NVR-5520 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo