GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY"

Transkrypt

1 GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

2 Spis treści I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Podstawy prawne dla gospodarowania odpadami Podstawowe definicje opakowania (w tym wymagania dla opakowań) i odpady opakowaniowe (w tym klasyfikacja i ewidencja) Systemy odbierania i zbierania odpadów opakowaniowych Obowiązki prowadzących jednostki handlowe Obowiązki organów administracji publicznej (wg zapisów ustawy) Sprawozdawczość - obowiązki sprawozdawcze Omówienie założeń do projektu ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (stan z października 2010)... a. Wprowadzenie rejestrów przedsiębiorców (wprowadzających, recyklerów, organizacje odzysku) b. Zmiana terminu sprawozdawczości c. Zmiany w zakresie dokumentacji (nowe dokumenty w przypadku wywozu odpadów do odzysku i recyklingu) d. Zmiany w sposobie realizacji ustawowych obowiązków e. Poziomy odzysku i recyklingu w stosunku do wszystkich rodzajów wprowadzonych opakowań (nowe wzory i sposoby obliczeń) f. Dodatkowe wymagania dla organizacji odzysku g. Zmiany zasad współpracy z organizacją odzysku h. Nowe obowiązki dla wprowadzających substancje niebezpieczne w opakowaniach i. Możliwość zawierania porozumień dobrowolnych w określonych przepisami przypadkach j. Nowe pieniężne kary administracyjne od 5 tys. zł do 500 tys. zł za niewłaściwą realizację obowiązków Nieprawidłowości w wypełnianiu i przekazywaniu dokumentów potwierdzających odzysk i recykling oraz sprawozdań OŚ-OP1; Wnioskowanie o dokumenty potwierdzające odzysk i recykling Samodzielne wyliczanie opłaty produktowej

3 II. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Omówienie najistotniejszych interpretacji prawnych m.in. w zakresie obowiązków wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku, gospodarujących odpadami Opłata produktowa i depozytowa Sprawozdawczość Projektowane regulacje prawne w zakresie obowiązków przedsiębiorcy dotyczących odzysku i recyklingu oraz zmiany w innych aktach prawnych dotyczących gospodarki odpadami Realizacja obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, ewidencja i sprawozdawczość oraz rola organizacji odzysku System kontroli w zakresie realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych Nowe definicje w regulacjach prawnych w zakresie odpadów opakowaniowych i poużytkowych wynikające z nowych przepisów Unii Europejskiej Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r Kierunkowe zmiany podejścia do gospodarki odpadami wynikające z nowych przepisów Unii Europejskiej Załącznik nr 1. Sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań Załącznik nr 2. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej Załącznik nr 3. Sprawozdanie OŚ-OP2 w wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych Załącznik nr 4. Założenia do projektu ustawy o odpadach Załącznik nr 5. Założenia do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

4 I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1. Podstawy prawne dla gospodarowania odpadami W ustawodawstwie polskim zagadnienia dotyczące odpadów regulują następujące główne akty prawne: ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. opublikowana w Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 i od tego czasu zmieniana 8-krotnie. W polskim systemie prawnym jest podstawową ustawą dotyczącą odpadów. Reguluje całościowo zagadnienia związane z gospodarką odpadami w zakresie: ich wytwarzania, odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu. Ustawę uzupełniają 32 obowiązujące rozporządzenia wykonawcze prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku nr 62, poz. 627 z późn. zm.) reguluje tylko niektóre zagadnienia dotyczące odpadów, m. in. określa wymagania ogólne dotyczące pozwoleń na wytwarzanie odpadów (art. 184), oraz reguluje zagadnienia związane z opłatami za korzystanie ze środowiska, w tym także za składowanie odpadów. We wszystkich sprawach szczegółowych odsyła do ustawy o odpadach (...) ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 roku nr 63 poz. 639 z późn. zm.). Zmieniana 5-krotnie, uzupełniona 9 obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 roku nr 63 poz. 638 z późn. zm.). Zmieniana 3-krotnie i uzupełniona 8 obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi gospodarka odpadami komunalnymi uregulowana jest przepisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) ponadto szereg istotnych przepisów wprowadzających ustawę o odpadach oraz prawo ochrony środowiska, a także regulacje dotyczące okresu przejściowego oraz terminy ich obowiązywania, zawiera tzw. ustawa wprowadzająca (Dz. U. Nr 100 z 2001, poz z późn. zm.). Od dnia 30 czerwca 2004 r., zgodnie z art. 35 tej ustawy, tracą ważność obowiązujące jeszcze decyzje w zakresie gospodarki odpadami wydane na podstawie ustawy o odpadach z 1997 roku międzynarodowy obrót odpadami od wejścia polski do UE, regulowany jest ustawą z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. 191 poz. 1956) z późn. zmianami, która określa ramy instytucjonalne i organizacyjne do wykonywania zadań z zakresu międzynarodowego obrotu odpadami wynikających z rozporządzeń UE. 2. Podstawowe definicje opakowania (w tym wymagania dla opakowań) i odpady opakowaniowe (w tym klasyfikacja i ewidencja). Opakowaniami w rozumieniu ustawy są wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych. 4

5 Należy podkreślić podstawowe warunki objęcia opakowania zapisami ustawy: opakowania będące przedmiotem działalności gospodarczej na terenie kraju (art.2), wprowadzenie do obrotu (art.3 ust.1) (nie dotyczy opakowań stosowanych wyłącznie wewnątrz zakładu). Opakowania obejmują następujące kategorie (art. 3 ust. 2): opakowania jednostkowe, służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu, w tym przeznaczone do konsumpcji produktów naczynia jednorazowego użytku, opakowania zbiorcze, zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszenia jego cech, opakowania transportowe, służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania ich uszkodzeniom, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego. Pojęcie opakowania obejmuje wszystkie jego elementy, w tym elementy łączące, co wynika z kryteriów zawartych w Dyrektywie 2004/12/EC. Elementy opakowania zostały zdefiniowane w Polskiej Normie PN-EN 13193:2002 Opakowania- Opakowania a środowisko-terminologia. Jednoznaczne ustalenie co jest opakowaniem w rozumieniu przepisów jest niezwykle istotne dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków ustawowych, w tym w szczególności z obowiązków wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców... omówionej odrębnie. Odpady opakowaniowe - rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań (art. 3 ust. 3 pkt 1). Ustawa o odpadach w załączniku nr 1 określa kategorie odpadów. Odpady opakowaniowe klasyfikowane są w kategorii Q 5 substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowych działań (np. pozostałości z czyszczenia, materiały z opakowań odpady opakowaniowe, pojemniki). W ujęciu ustawowym opakowanie staje się odpadem, niezależnie od naszej woli, gdy z powodu zanieczyszczenia lub uszkodzenia nie może być wykorzystane ponownie. Szczegółowej klasyfikacji odpadów opakowaniowych dokonuje się na podstawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 roku nr 112, poz. 1206). Podstawowym kryterium klasyfikacji jest rodzaj materiału, z którego wykonano opakowanie lub obecność składników niebezpiecznych, bez względu na rodzaj materiału opakowaniowego. 5

6 Odpady opakowanie klasyfikuje się zgodnie z katalogiem odpadów wyłącznie w podgrupie 15 01: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z drewna Opakowania z metali Opakowania wielomateriałowe Zmieszane odpady opakowaniowe Opakowania ze szkła Opakowania z tekstyliów * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) * Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi Zasady kwalifikowania niektórych wyrobów jako opakowań 1. Zgodnie z terminologią przyjętą w PN-O-79000:97, opakowanie to wyrób zapewniający utrzymanie określonej jakości pakowanych produktów, przystosowanie ich do transportu i składowania oraz prezentacji, a także chroniący środowisko przed szkodliwym oddziaływaniem niektórych produktów. Definicja ta podkreśla zasadniczą funkcję opakowania funkcję ochronną. Opakowania pełnią również wiele innych dodatkowych funkcji, które są ściśle związane z rolą, jaką pełnią w całym systemie pakowania, dystrybucji i sprzedaży towarów. Klasyfikując wyrób jako opakowanie należy zdefiniować jego funkcję. Jeśli wyrób pełni funkcje zgodnie z ww. definicją to należy zakwalifikować go jako opakowanie. 2. Wyroby pełniące funkcje opakowań jednostkowych/zbiorczych, oraz które zostały zaprojektowane i przeznaczone do napełniania/pakowania w jednostkach handlowych są traktowane jako opakowania. Przykłady wyrobów, które klasyfikuje się jako opakowania: torby papierowe i torby z tworzywa sztucznego służące do pakowania zakupionych w jednostkach handlowych towarów. Przykłady wyrobów, których nie klasyfikuje się jako opakowań: folia kuchenna, torebki śniadaniowe, folia aluminiowa (służą do użytku domowego). 6

7 3. Integralne części opakowania są traktowane jako opakowania. Przykłady wyrobów, które klasyfikuje się jako opakowania: szczoteczki do tuszu do rzęs jeśli stanową część oprawki, etykiety samoprzylepne, jeśli są integralnie związane z opakowaniem, etykiety dołączone lub towarzyszące produktowi. 4. Pomocnicze części integralnie związane z opakowaniem lub jego elementem i pełniące określone funkcje użytkowe, np. wzmacniające czy ozdobne, są traktowane jako opakowania. Przykłady wyrobów, które klasyfikuje się jako opakowania: klamry, spinki, taśmy, rękawy z tworzywa sztucznego (np. opasujące butelki do napojów). 5. Naczynia sprzedawane z produktem lub przeznaczone do napełniania w punktach sprzedaży. Przykłady wyrobów, które klasyfikuje się jako opakowania: tace, kubki. Przykłady wyrobów, których nie klasyfikuje się jako opakowań: sztućce. 6. Artykuły, w których zawarte są inne wyroby i o ile służą do ich przechowywania przez dłuższy czas nie traktuje się jako opakowań. Przykłady wyrobów, które klasyfikuje się jako opakowania: skrzynki, pudełka na słodycze, owinięcia foliowe kaset CD. Przykłady wyrobów, których nie klasyfikuje się jako opakowań: doniczki służące do hodowania roślin, pojemniki z tuszem do drukarek, skrzynki na narzędzia. 7. Wyroby, które stosuje się w procesie produkcji wyrobów i stanowiące część tego wyrobu. Przykłady wyrobów, które klasyfikuje się jako opakowania: saszetki z herbatą, powłoki woskowe serów, osłonki do wędlin, znicze. Wymagania wobec opakowań Opakowania oraz materiały opakowaniowe powinny spełniać podstawowe kryteria wskazane w art. 5 ust. 1 Opakowania wielokrotnego użytku powinny posiadać właściwości fizyczne i charakterystykę pozwalającą na ich wykorzystanie w określonej ilości cykli, przy normalnych warunkach zastosowania. Odpady z opakowań wielokrotnego użytku powinny: - nadawać się do odzysku w warunkach pozwalających na spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny osób przy nich zatrudnionych, - spełniać wymagania dla opakowań przydatnych do odzysku. 7

8 Ze względu na zalecaną metodę odzysku opakowania mogą być opakowaniami przydatnymi do odzysku: - przez recykling materiałowy, - w postaci energii, - przez kompostowanie, - przez biodegradację. Opakowania przydatne do recyklingu materiałowego powinny być wytwarzane w sposób pozwalający na recykling określonego procentu masy materiału zastosowanego do produkcji opakowania zgodnie z odrębnymi przepisami. Opakowania przydatne do odzysku energii powinny mieć minimalną wartość opałową dolną, pozwalającą na optymalizację odzyskiwania energii. Opakowania przydatne do kompostowania powinny posiadać taką zdolność do biodegradacji, która nie będzie stanowiła przeszkody w selektywnej zbiórce lub procesie kompostowania, jakim są poddawane te opakowania. Opakowania przydatne do biodegradacji powinny posiadać taką zdolność rozkładu fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego, która zapewni ostateczny rozkład otrzymanego kompostu na dwutlenek węgla, biomasę i wodę. Przedsiębiorca dokonuje oceny ekologicznej oraz potwierdza zgodność z przepisami przez deklarację. W przypadku zgodności opakowania lub odpadu opakowaniowego z normami zharmonizowanymi, o których mowa w przepisach o systemie oceny zgodności, wymagania określone wyżej uważa się za spełnione. Zakres regulacji ustawowych oraz podmioty objęte przepisami Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami) określa: podstawowe definicje dotyczące opakowań (art. 3), wymagania wobec opakowań i materiałów opakowaniowych (art. 5), sposoby znakowania opakowań (art. 6) obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze (art.7) postępowanie z opakowaniami środków niebezpiecznych (art.10,11,16,17) organy nadzoru (art. 18) obowiązki administracji (art ) sankcje karne za działania zabronione (art ) 8

9 3. Systemy odbierania i zbierania odpadów opakowaniowych Zgodnie z Kpgo 2010, podstawą gospodarki odpadami komunalnymi w kraju mają być zakłady zagospodarowania odpadów o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez minimum 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie. W związku z tym głównym działaniem na poziomie regionalnym wynikającym z Kpgo 2010, realizowanym przez zarządy województw, jest wyznaczenie w wojewódzkich planach gospodarki odpadami regionów gospodarki odpadami komunalnymi obsługiwanych przez regionalne zakłady zagospodarowania odpadów - w uzgodnieniu z samorządem lokalnym. Do gmin, jako samorządu lokalnego, należy tworzenie i udział ich w strukturach ponadgminnych - w celu realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) z terminem realizacji Funkcjonujący w ramach wyodrębnionego obszaru zakład zagospodarowania odpadów powinien zapewnić dla tego obszaru następujące usługi w zakresie przekształcania odpadów komunalnych: mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni, składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, kompostowanie odpadów zielonych, sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie), demontaż odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie). Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 196, poz.1217), które zwiększa jednostkowe stawki opłat za umieszczanie odpadów na składowisku dla wybranych grup odpadów. Celem tego instrumentu prawnego jest wpłynięcie na zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ekonomiczne uatrakcyjnienie odzysku, w tym recyklingu. Wzrost kosztów składowania powinien odzwierciedlić się we wzroście selektywnego zbierania odpadów oraz rozwoju przedsiębiorczości w zakresie gospodarczego wykorzystania wytwarzanych odpadów. Sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 219 poz. 1858). Odpady opakowaniowe powinny być zbierane w sposób selektywny z rozdziałem na: papier i tekturę, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe. 9

10 System gospodarki odpadami opakowaniowymi wytwarzanymi w gospodarstwach domowych powinien opierać się na funkcjonującym systemie pojemnikowym i workowym. Powinien on również obejmować punkty skupu surowców wtórnych (dotyczy to głównie metali). Zebrane odpady opakowaniowe, po ewentualnym doczyszczeniu w funkcjonującej sortowni, powinny być poddane recyklingowi lub odzyskowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zużyte opakowania zbiera się selektywnie do specjalnych pojemników ustawianych w miejscach publicznych: z papieru do pojemników w kolorze niebieskim z napisem PAPIER, ze szkła bezbarwnego do pojemników w kolorze białym z napisem SZKŁO BEZBARWNE, ze szkła kolorowego do pojemników w kolorze zielonym z napisem SZKŁO KOLOROWE, z metali, czyli aluminium i stali, a także z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe do pojemników w kolorze żółtym z napisem METALE, TWORZYWA SZTUCZNE W praktyce spotyka się dość często odbiór odpadów komunalnych z podziałem na suche i mokre. W grupie suche znajdują się m.in. różne odpady opakowaniowe, które następnie są rozsortowywane na poszczególne frakcje w obiektach sortowniczych. Wzrost świadomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych poprzez edukację społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z odpadami jest niezbędny, czego dowodzi m.in. badanie Świadomość ekologiczna Polaków przeprowadzone przez TNS OBOP w 2007 r., z którego wynika, iż tylko 60% Polaków od czasu do czasu podejmuje jakieś działania na rzecz ochrony środowiska, a trzech na 10-ciu Polaków ich nie podejmuje lub robi to rzadko. Wśród czynników determinujących zakup towarów codziennego użytku cena stanowi aż 85%, opakowanie 10%, a bezpieczeństwo dla środowiska jedynie 5% i jest najmniej ważnym czynnikiem dla kupujących. Jednocześnie Polacy oczekują praktycznych informacji, jak dbać o środowisko. Wykres 1. Czynniki determinujące zakup towarów codziennego użytku. 10

11 4. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe. Zapisane w Ustawie obowiązki dotyczą następujących podmiotów związanych z handlem: wszystkich sprzedawców produktów w opakowaniach (art.12), jednostki handlu detalicznego: - sprzedające napoje konsumpcyjne i dysponujące powierzchnią handlową pow. 25 m2 (art.13), - sprzedające produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku (art.14), - jednostki handlu detalicznego powyżej 2000m2 pow. handlowej (art.15), jednostki handlu hurtowego (art.14a), sprzedawców niebezpiecznych substancji chemicznych (art.16 ust.1-3). Obowiązki sprzedawcy i jednostek handlowych produktów w opakowaniach (wg ustawy) 1. Sprzedawca produktów w opakowaniach jest obowiązany do przekazywania użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie: dostępnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży. 2. Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 25 m2, sprzedające napoje w opakowaniach jednorazowych, są obowiązane do posiadania w ofercie handlowej podobnych produktów dostępnych w opakowaniach wielokrotnego użytku z wyjątkami ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. 3. Jednostki handlu detalicznego są obowiązane do przyjmowania zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej. 4. Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej m2 są obowiązane do prowadzenia na własny koszt selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej, według rodzajów odpadów określonych w przepisach o odpadach. 5. Sprzedawca substancji chemicznych, o których mowa w art. 10 ust. 1, jest obowiązany pobrać kaucję za opakowania jednostkowe tych substancji w wysokości ustalonej przez ich producenta lub importera. 6. Sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przyjmować od użytkowników opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po substancjach, o których mowa w art. 10 ust. 1, w celu ich przekazania producentowi lub importerowi. Przyjmując opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach, sprzedawca jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję. 7. Sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów opakowaniowych po substancjach chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska, o którym mowa w przepisach o odpadach. 11

12 5. Obowiązki organów administracji publicznej (wg zapisów ustawy) 1. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz w art. 9 ust. 3, marszałek województwa sporządza raport wojewódzki zawierający: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby producenta, importera i eksportera opakowań oraz eksportera produktów w opakowaniach, masę wytworzonych, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, informację o realizacji przez producentów i importerów opakowań ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 1 pkt Raport, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska do dnia 15 maja za poprzedni rok kalendarzowy. 3. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą stworzenia ujednoliconego systemu zbierania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady składania raportów wojewódzkich oraz wzór formularza. 4. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi bazę danych, dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, na podstawie raportów wojewódzkich, o których mowa w art. 19 ust. 1, oraz sprawozdań i zbiorczych informacji, o których mowa w przepisach o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. 6. Obowiązki organów administracji publicznej (wg zapisów ustawy) Producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Wzory formularzy dot. ww. sprawozdań zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań. Dokumenty, na podstawie których sporządza się sprawozdanie, powinny być przechowywane przez 5 lat, ponieważ Marszałek województwa, któremu przedstawiane jest sprawozdanie, może, w drodze decyzji, zobowiązać producenta, importera, dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań do przedłożenia ww. dokumentów. 12

13 Eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach jest obowiązany do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiału, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku zastosowanych do opakowań eksportowanych produktów, w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Ustawa wprowadza (art. 7), obowiązek składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, oraz o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących zawartości metali ciężkich (zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 4). Sprawozdanie składa się właściwemu marszałkowi województwa (art. 7 ust 1), do 31 marca za rok poprzedni. Sprawozdania należy składać na formularzach określonych rozporządzeniem. Obecnie obowiązują wzory wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 31 grudnia 2004 roku (Dz. U. z 2005 roku nr 4, poz. 30). Obowiązują trzy typy formularzy: OPAK-1, OPAK-2, oraz OPAK-3, które składają wszyscy: producenci opakowań- OPAK-1, importerzy lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań OPAK-2, eksporterzy lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz eksporterzy lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach OPAK-3. Jest to obowiązek sprawozdawczy, którego celem jest zbilansowanie opakowań wprowadzonych na teren kraju. Dokumenty na podstawie, których sporządza się sprawozdania powinny być przechowywane przez 5 lat (art. 7 ust. 3). Należy zwrócić uwagę, że obowiązek składania powyższych sprawozdań mają także producenci produktów w opakowaniach, wytwarzających opakowania na potrzeby własne, np. producenci napojów w woreczkach zgrzewanych z folii, pakujących towary na palecie za pomocą folii termokurczliwej lub folii typu strech, wykonujących przekładki z arkuszy tektury, itp. Obowiązek ten jest niezależny od obowiązku składania sprawozdania wynikającego z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców. Wzory sprawozdań OPAK 1,2 i 3 zawarte są w załączniku do niniejszego opracowania. 13

14 7. Omówienie założeń do projektu ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (stan z listopada 2010) Cel ustawy. Zasadniczym celem opracowania projektu ustawy jest konieczność uszczelnienia systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Obecnie system zagospodarowania tych odpadów jest nieskuteczny i nie gwarantuje faktycznego osiągnięcia wymaganych dyrektywą poziomów odzysku i recyklingu, co może prowadzić do nałożenia na Rzeczpospolitą Polską przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości poważnych kar finansowych. Założenia do ustawy z dnia 2 listopada 2010 r. zostały w połowie listopada przyjęte przez Radę Ministrów. Obecnie Legislacyjne Centrum Rządowe przygotowuje projekt ustawy. Prace nad ustawą winny zakończyć się do połowy roku 2011, a ustawa winna wejść w życie od 1 stycznia 2012 r. Projektowana ustawa dotyczy wszystkich opakowań wprowadzonych do obrotu, bez względu na rodzaj materiału, z którego zostały wytworzone, a także odpadów z nich powstałych. W projekcie zostaną określone: 1. wymagania stawiane opakowaniom wprowadzonym do obrotu; 2. zasady postępowania z opakowaniami oraz z odpadami opakowaniowymi; 3. zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej, jako sankcji za nieuzyskanie poziomów odzysku i recyklingu. Zakres aktu prawnego. W projektowanej ustawie znajdą się następujące rozdziały: 1. przepisy ogólne; 2. gospodarka opakowaniami; 3. gospodarka odpadami opakowaniowymi; 4. organizacje odzysku opakowań; 5. opłata produktowa; 6. dystrybucja produktów w opakowaniach; 7. opłata recyklingowa; 8. organy administracji publicznej; 9. kary pieniężne i przepisy karne; 10. zmiany w przepisach obowiązujących; 11. przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe. Zakres podmiotowy ustawy. Przepisami projektowanej ustawy objęte zostaną następujące grupy przedsiębiorców: 1. wprowadzający produkty w opakowaniach; 14

15 2. produkujący opakowania oraz produkty w opakowaniach; 3. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportu opakowań, produktów w opakowaniach oraz odpadów opakowaniowych; 4. dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia i importujący opakowania oraz produkty w opakowaniach; 5. produkujący, importerzy oraz wewnątrzwspólnotowi nabywcy torebek foliowych; 6. dystrybuujący opakowania oraz produkty w opakowaniach; 7. prowadzący recykling odpadów opakowaniowych lub inne niż recykling procesy odzysku; 8. eksporterzy odpadów opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotowi dostawcy odpadów opakowaniowych; 9. organizacje odzysku opakowań. Nowa ustawa zastąpi ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych i znaczną część postanowień ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, przejmując w dużej części ich dotychczasowe przepisy dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych (dotychczasowe zostaną uchylone) uzupełniając je o nowe rozwiązania prawne, które mają na celu: 1. uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych; 2. ułatwienie przedsiębiorcom realizacji ustawowych obowiązków; 3. zapewnienie uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską w 2014 roku wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Wymagane poziomy odzysku i recyklingu liczone będą w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych do obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku kalendarzowym. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, będzie liczył poziomy odzysku i recyklingu, w stosunku do opakowań wprowadzonych do obrotu na terytorium kraju w tym roku kalendarzowym. Organizacja odzysku opakowań. W projektowanej ustawie określone zostaną zasady działania organizacji odzysku, które będą musiały uzupełnić dotychczasową nazwę o wyraz opakowań, co pozwoli odróżnić je od innych organizacji odzysku działających na rynku na podstawie odrębnych przepisów. Organizacja odzysku opakowań będzie mogła działać, tak jak obecnie, jedynie w formie spółki akcyjnej. Dotychczas działające organizacje odzysku będą mogły działać w dalszym ciągu, o ile dostosują się do nowych wymagań. Istnienie oraz zasady działania organizacji odzysku nie są regulowane przepisami dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Organizacje odzysku przejmujące od przedsiębiorców obowiązki odzysku i recyklingu działają w większości krajów UE. Ich działalność ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom zobowiązanym do uzyskania poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizację tych obowiązków. 15

16 Organizacja odzysku opakowań będzie mogła przejąć prawa i obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach w zakresie, o którym mowa w pkt. 32, na podstawie zawartej z nim umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie wprowadzający produkty w opakowaniach będzie wprowadzał do obrotu w danym roku kalendarzowym. Organizacja odzysku opakowań przed zawarciem pierwszej umowy, o której mowa w pkt. 50, będzie obowiązana złożyć marszałkowi województwa wniosek o wpis do rejestru. Przewiduje się utrzymanie kapitału zakładowego organizacji odzysku opakowań w wysokości ustalonej przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Organizacja odzysku opakowań będzie obowiązana spełniać następujące warunki: 1. prowadzenie działalności w formie spółki akcyjnej; 2. prowadzenie działalności w formie non profit; 3. posiadanie kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 1 mln zł, (nie może być zebrany w drodze publicznej subskrypcji); 4. kapitał zakładowy powinien być pokryty w całości wkładem pieniężnym i wpłacony w całości przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie organizacji; 5. kapitał zakładowy nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek sposób; 6. utrzymywanie kapitału własnego, zdeponowanego na odrębnym rachunku bankowym, w wysokości co najmniej minimalnego kapitału zakładowego; 7. prowadzenie działalności wyłącznie związanej z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności z recyklingiem odpadów opakowaniowych a także edukacją ekologiczną; 8. przeznaczanie na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% swoich przychodów pochodzących z przyjętego obowiązku zapewnienia odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych; 9. wdrożenie Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS); 10. składanie w terminie do dnia 15 marca informacji o prowadzących recykling oraz inne niż recykling procesy odzysku odpadów opakowaniowych oraz o eksporterach odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowych dostawcach odpadów opakowaniowych, z którymi organizacja ma zawarte na dany rok umowy, o których mowa w pkt. (50); 11. składanie corocznego sprawozdania w terminie do dnia 15 marca za rok poprzedni w zakresie prowadzonej działalności i spełnieniu powyższych warunków. a. Wprowadzenie rejestrów przedsiębiorców (wprowadzających, recyklerów, organizacje odzysku) Wcześniej projektowane wprowadzenie do przedmiotowej ustawy rejestrów zostało przeniesione do projektu ustawy o odpadach. Rejestr ten będzie funkcjonował w ramach innych projektowanych rejestrów prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 16

17 Wpisem do rejestru zostaną objęci przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, jak i prowadzący recykling lub inne niż recykling procesy odzysku, eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych do odzysku lub recyklingu oraz organizacje odzysku. Rejestr ten będzie stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska. Dane do rejestru będą wprowadzane przez urzędy marszałkowskie. Powierzenie tego zadania marszałkom województw jest rozszerzeniem dotychczasowych obowiązków nałożonych na urzędy marszałkowskie przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Urzędy marszałkowskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzą już ewidencję przedsiębiorców podlegających przepisom przedmiotowej ustawy oraz organizacji odzysku. W przypadku przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek opakowania lub produkty w opakowaniach, obowiązek wpisu pojawia się jeszcze przed rozpoczęciem działalności określonej w ustawie. W związku z faktem, że wpis do rejestru świadczyć będzie w dużym stopniu o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę jego obowiązków ustawowych w przypadku niedopełnienia obowiązku rejestracji przewiduje się daleko idące skutki finansowe dla przedsiębiorcy w postaci kar pieniężnych. W przypadku organizacji odzysku opakowań wpis do rejestru powinien być dokonany przed podpisaniem przez organizację pierwszej umowy z przedsiębiorcą. W przypadku prowadzącego recykling lub inne niż recykling procesu odzysku oraz eksportera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych wpis jest dobrowolny, a ewentualne wpisanie się do rejestru uprawnia tych przedsiębiorców do wydawania dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych lub inne niż recykling procesy odzysku oraz dokumentów potwierdzających eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku. Wpis do rejestru, w odróżnieniu od koncesji i zezwoleń, nie będzie miał formy decyzji administracyjnej, lecz podobnie jak wpis do ewidencji działalności gospodarczej, charakter czynności materialno-technicznej. Uzyskując numer rejestrowy wprowadzający produkty w opakowaniach będzie go umieszczał na fakturach związanych z obrotem produktami w opakowaniach co ma na celu ułatwić identyfikację przedsiębiorców, którzy unikają wpisu do rejestru, a więc i realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Prowadzący recykling odpadów opakowaniowych lub inne niż recykling procesy odzysku będą natomiast zobowiązani umieszczać numer rejestrowy na dokumentach potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych lub inne niż recykling procesy odzysku. Podobnie eksporterzy odpadów opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotowi dostawcy odpadów opakowaniowych będą zobowiązani umieszczać numer rejestrowy na dokumentach potwierdzających eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku. Przedsiębiorcy wpisywani do rejestru będą zobowiązani uiścić opłatę rejestrową. Jednocześnie do 15 marca wprowadzający opakowania będą obowiązani uiścić opłatę roczną. 17

18 Wpłacając opłatę rejestrową w tym samym roku nie będzie uiszczało się opłaty rocznej. Przedsiębiorcy, którzy wdrożyli Europejski System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) oraz uzyskali wpis do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) nie będą obowiązani przy wpisie do rejestru do wpłacenia opłaty rejestrowej. Przyjmuje się, że wpis będzie dokonywany wyłącznie na podstawie danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru bez dodatkowego badania prawdziwości tych danych. Organ prowadzący rejestr powinien oprzeć się wyłącznie na danych zawartych we wniosku o wpis i nie powinien żądać dodatkowych dokumentów poświadczających prawdziwość danych zawartych we wniosku. Taki sposób postępowania ma zapewnić szybkość zamieszczania danych w rejestrze. Aby jednak zapewnić prawdziwość tych danych przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie to będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, co ma w założeniu zapewnić prawdziwość tych danych. W przypadku, gdy dane wpisane do rejestru okazały się niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa prowadzący rejestr będzie zobowiązany do sprostowania z urzędu wpisu do rejestru zawierającego oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. W takim jednak wypadku marszałek województwa będzie obowiązany do zawiadomienia o tym fakcie przedsiębiorcy. Szczególne wymagania stawiane będą w projekcie ustawy przedsiębiorcom podlegających wpisowi do rejestru i działających w zakresie zagospodarowania odpadów. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w prowadzonej działalności przez organizację odzysku opakowań, prowadzącego recykling lub inne niż recykling procesy odzysku odpadów opakowaniowych, eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcę odpadów opakowaniowych marszałek województwa wykreśli taki podmiot z rejestru. Wprowadzenie rejestru powinno pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie barier w kontaktach przedsiębiorców z urzędami, skrócenie czasu oczekiwania na dostęp do informacji o środowisku (usprawnienie prac w urzędach marszałkowskich), jak również ułatwić identyfikację przedsiębiorców podlegających przepisom przedmiotowej ustawy. b. Zmiana terminu sprawozdawczości 1. Wprowadzający produkty w opakowaniach będzie obowiązany samodzielnie złożyć roczne sprawozdanie w odniesieniu do produktów w opakowaniach, o których nie poinformował organizacji odzysku opakowań. 2. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku opakowań, przejęte przez nią prawa i obowiązki ponownie stają się prawami i obowiązkami wprowadzającego produkty w opakowaniach, w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych przez niego do obrotu w całym danym roku kalendarzowym. Za obowiązki te organizacja odzysku opakowań oraz wprowadzający produkty w opakowaniach będą odpowiadali solidarnie. 3. Wprowadzający produkty w opakowaniach będzie obowiązany złożyć roczne sprawozdanie za okres od dnia ponownego przejęcia przez niego obowiązków odpowiednio do końca roku kalendarzowego lub do dnia przejęcia obowiązków przez inną organizację odzysku opakowań. 18

19 4. Roczne sprawozdania będą składane marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego to sprawozdanie dotyczy. 5. Wykaz przedsiębiorców w imieniu których organizacja odzysku wykonuje obowiązku ustawowe, organizacja odzysku opakowań będzie obowiązana złożyć również marszałkom województw właściwym ze względu na wpis przedsiębiorców do rejestru, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego roczne sprawozdanie dotyczy. c. Zmiany w zakresie dokumentacji (nowe dokumenty w przypadku wywozu odpadów do odzysku i recyklingu) Roczne sprawozdania wypełniane będą przez wprowadzających produkty w opakowaniach lub organizacje odzysku opakowań w oparciu o dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych lub inne niż recykling procesy odzysku (zwanych w ustawie dokumentami DPO lub DPR ) oraz, w przypadku wywozu odpadów do recyklingu poza terytorium kraju, na podstawie faktur potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów, dokumentu celnego oraz dokumentu potwierdzającego eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku (zwanych w projekcie ustawy dokumentami EDPR lub EDPO ). Wprowadzenie dodatkowych dokumentów przy wywozie odpadów opakowaniowych do odzysku i recyklingu poza terytorium kraju wynika z dotychczasowych doświadczeń, gdzie przy braku tych dodatkowych dokumentów obserwuje się wiele nadużyć w potwierdzaniu odzysku i recyklingu. Nowa dokumentacja powinna znacząco ograniczyć występujące obecnie nieprawidłowości. W przypadku przekazania odpadów do odzysku lub recyklingu poza obszar Wspólnoty Europejskiej, oprócz powyższych dokumentów przedsiębiorca dokonujący wywozu odpadów powinien dodatkowo sporządzić oświadczenie, że odpady te zostaną poddane odzyskowi i recyklingowi w instalacjach spełniających co najmniej takie wymagania jakie spełniają podobne instalacje eksploatowane na terytorium kraju. Dokumenty DPO lub DPR wystawiane będą, na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku przekazującej odpady do odzysku lub recyklingu lub podmiot działający w ich imieniu, przez prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych lub inne niż recykling procesy odzysku w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Wniosek o wydanie tego dokumentu będzie mógł być złożony nie później niż 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane. Podobne rozwiązanie dotyczące wydawania dokumentów zastosowano do dokumentów EDPO i EDPR. Wzory dokumentów DPO lub DPR oraz dokumentów EDPO lub EDPR zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska. d. Zmiany w sposobie realizacji ustawowych obowiązków Zmiana dotyczy zwolnienia małych przedsiębiorców z obowiązku ustawowego odzysku i recyklingu oraz samodzielnej realizacji obowiązku przez przedsiębiorców. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, którzy wprowadzili nie więcej niż 1 Mg opakowań w danym roku. 19

20 1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju i w takich samych ilościach jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach. 2. prowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek, o którym mowa wyżej: samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. 3. Wprowadzający produkty w opakowaniach lub organizacja odzysku opakowań może zlecić wykonanie poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi posiadaczowi odpadów. 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, co najmniej w wysokości określonej w załączniku do ustawy. 5. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w danym roku kalendarzowym oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań. 6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do końca 2014 r., uwzględniając potrzebę stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku i Recyklingu odpadów opakowaniowych oraz zwiększanie jego efektywności, działanie na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki i konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych. e. Poziomy odzysku i recyklingu w stosunku do wszystkich rodzajów wprowadzonych opakowań (nowe wzory i sposoby obliczeń) Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w danym roku kalendarzowym oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań. Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych(do osiągnięcia w roku 2014) dla opakowań razem 60% 55% dla opakowań z tworzyw sztucznych 22,5% dla opakowań z aluminium 50% dla opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej 50% dla opakowań z papieru i tektury 60% dla opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami 60% dla opakowań z drewna 15% 20

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz. 78. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1) (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1) (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1. Dz.U.01.63.638 2003.02.07 zm. Dz.U.2003.7.78 art. 2 2004.02.11 zm. Dz.U.2004.11.97 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.11.97 art. 1 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 53 2005.10.13 zm. Dz.U.2005.175.1458 art. 5 USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97. Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Kinga Majewska Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok

Bardziej szczegółowo

Kogo dotyczy opłata produktowa?

Kogo dotyczy opłata produktowa? Kogo dotyczy opłata produktowa? Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) określa prawa i obowiązki przedsiębiorców: - będących organizacjami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U art zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U art zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.2001.63.638 2003-02-07 zm. Dz.U.2003.7.78 art. 2 2004-02-11 zm. Dz.U.2004.11.97 art. 1 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.11.97 art. 1 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 53 2005-10-13 zm. Dz.U.2005.175.1458 art. 5 2011-04-08

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

2. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o odpadach.

2. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o odpadach. Dz.U.01.63.638 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa wymagania, jakim muszą odpowiadad

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe Nr 1/ 2014 (styczeń) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 1/ 2014 Spis treści: 2 1 Nr 1/ 2014 (styczeń) Postępowanie z odpadami opakowaniowymi reguluje aktualnie

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Skrypt dla wprowadzających

Bardziej szczegółowo

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ.

NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ. NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 888) Przyczyny podjęcia prac nad ustawą: konieczność transpozycji, konieczność

Bardziej szczegółowo

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016 Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. (poz. ) WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Janina Kawałczewska RCEE Płock

Janina Kawałczewska RCEE Płock Janina Kawałczewska RCEE Płock Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 289 A SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 listopada 2002 r. ustawie o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Podstawa prawna systemu Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), transponuje

Bardziej szczegółowo

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny PRZEPISY UE Dyrektywa 94/62/EEC dotyczy wszelkich opakowań oraz odpadów opakowaniowych. Gospodarka opakowaniami

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych.

Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych. Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych Rafał Fic 1 Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Rok kalendarzowy

Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Rok kalendarzowy zbiorcze sprawozdanie Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA. Rok Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej Dane osoby sporządzającej Imię Nazwisko Telefon

Bardziej szczegółowo

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J.

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych. McDonald s Polska

Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych. McDonald s Polska Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych McDonald s Polska opakowanie Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1) (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1) (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1. Dz.U.2001.63.638 2003-02-07 zm. Dz.U.2003.7.78 art. 2 2004-02-11 zm. Dz.U.2004.11.97 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.11.97 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 53 2005-10-13 zm. Dz.U.2005.175.1458 art. 5 2011-04-08 zm.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Osoba do kontaktu: Edyta Koziołek Tel. (12) 63 03 495 Zespół Polityki Ekologicznej, pok.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) USTAWA z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2005, Nr 175, poz. 1458) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [1] 1. Ustawa określa wymagania, jakim muszą

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Art. 25 1. Organizacja samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Okresy przejściowe W 2014 zakończył się dla Polski kolejny okres przejściowy w realizacji poziomów odzysku i recyklingu określonych zmienioną

Bardziej szczegółowo

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R.

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. OBOWIĄZEK PROWADZENIA REJESTRU Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Bardziej szczegółowo

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1 Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dz.U.2016.1863 t.j. z dnia 2016.11.17 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. do: 28 lutego 2017 r. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa. Termin złożenia u L.p. Rodzaj u Podmiot przedkładający 31 stycznia 2011 r. 1. Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia.. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 18 sierpnia 2008 r. USTAWA z dnia.. 1), 2), 3) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Projekt z dnia 28 kwietnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia.2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Projekt z dnia 11 maja 2010 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI 1. Wstęp. 1.1. Cel ustawy. Zasadniczym celem opracowania projektu ustawy jest konieczność uszczelnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 27.05.2011 r. USTAWA z dnia. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka?

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? FORUM RECYKLINGU 8 października 2013 Agnieszka Jaworska dyrektor generalny Stowarzyszenie Eko-Pak ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami, 2) w zakresie uzyskania

kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami, 2) w zakresie uzyskania UZASADNIENIE Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zwany dalej projektem ustawy, został przygotowany na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 16 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2)

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Projekt z dnia 3 grudnia 2009 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI 1. Wstęp. 1.1. Cel ustawy. Zasadniczym celem opracowania projektu ustawy jest konieczność

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych

Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych Oskar Możdżyń Marekwia & Pławny Kancelaria Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax ,

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax , INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Opłata produktowa 2017-03-02 13:17:56 Nazwa sprawy/procedury Opłata produktowa Podstawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 888. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania,

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym Wprowadzenie UGO Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi UCPG Ustawa z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 888 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 888 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 888 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Art. 25 1. Organizacja samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Opakowania oraz odpady opakowaniowe i poużytkowe

Opakowania oraz odpady opakowaniowe i poużytkowe Opakowania oraz odpady opakowaniowe i poużytkowe obecny stan prawny oraz nowe rozwiązania prawne Paweł Sosnowski Opakowania oraz odpady opakowaniowe i poużytkowe obecny stan prawny Podstawa prawna: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Projekt z dnia 16 lipca 2010 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI 1. Wstęp.... 3 1.1. Cel ustawy.... 3 1.3. Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy....

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

USTAWA Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI USTAWA Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (Dz. U. z 2013 r., poz. 888) - wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. - Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Spis treści Wykaz skrótów...11 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Rozdział 1 Przepisy ogólne...17 Art. 1. [Zakres normowania]... 17 Art. 1a. [Stosowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia.. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 22 sierpnia 2007 r. USTAWA z dnia.. 1), 2), 3) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim muszą odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach Małgorzata Tomczak Wprowadzający baterie lub akumulatory Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie

Bardziej szczegółowo

Słów kilka na temat opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin

Słów kilka na temat opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin BIULETYN BIULETYN 3 / 2013 1 / 2013 Spis treści: 1. Słów kilka na temat opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin. 2. Zmiany wysokości stawek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie OŚ-OP1. o wysokości naleŝnej opłaty produktowej. Masa odpadów poddanych w kg: faktycznie poddane w roku sprawozdawczym 7)

Sprawozdanie OŚ-OP1. o wysokości naleŝnej opłaty produktowej. Masa odpadów poddanych w kg: faktycznie poddane w roku sprawozdawczym 7) Nazwa i siedziba lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy/nazwa i siedziba oraz adres organizacji odzysku: Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości naleŝnej opłaty produktowej Adresat: Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Zakres ustawy wymagania dotyczące wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów; zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling 2) (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość.

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Miejsce: Warszawa Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, 10.00-16.00 i 09.00-15.00 Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

Opakowania wielomateriałowe w polskiej rzeczywistości zorganizowane formy realizacji obowiązku. Tadeusz Pokrywka KIG PSiO

Opakowania wielomateriałowe w polskiej rzeczywistości zorganizowane formy realizacji obowiązku. Tadeusz Pokrywka KIG PSiO Opakowania wielomateriałowe w polskiej rzeczywistości zorganizowane formy realizacji obowiązku Tadeusz Pokrywka KIG PSiO Dobrowolne porozumienia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2) Dziennik Ustaw Nr 259 18196 Poz. 1775 1775 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia.. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 4 czerwca 2008 r. USTAWA z dnia.. 1), 2), 3) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim muszą odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

z dnia o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz 1), 2) niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK

Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK Projekt Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Warszawa, 24 lipca 2008 Agnieszka Krejner-Pawełas Gospodarka

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2004 r.

USTAWA z dnia 2004 r. IV kadencja/druk nr 3211 1 Projekt USTAWA z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r.

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r. Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne 19.01.2016r. Odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ - NOWE WYMAGANIA

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ - NOWE WYMAGANIA USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ - NOWE WYMAGANIA /Dz.U. z 2013 r. poz. 888, ze zm./ Błażej Fidziński Specjalista ds. Recyklingu i Edukacji Ekologicznej Ustawa

Bardziej szczegółowo

Lublin marzec prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji

Lublin marzec prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji MAREK GÓRSKI 1 Lublin marzec 2017 prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Podstawy prawne systemu Prawo UE w szczeg. Dyrektywa ramowa o odpadach 98/2008 ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 21. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r.

Dz.U poz. 21. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/123 Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2016 poz. 1987 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu mgr. inż. Adrian Piotr Kołczewiak Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

z dnia. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. U S T AWA z dnia. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz 1), 2) o zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) - wersja na dzień 1.01.2009 r. (publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. nr 223, poz. 1464) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych

Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych Opis Na nową ustawę o odpadach czekaliśmy od ponad 2 lat. Nowa ustawa o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r., reguluje obowiązki wytwórców

Bardziej szczegółowo