GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY"

Transkrypt

1 GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

2 Spis treści I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Podstawy prawne dla gospodarowania odpadami Podstawowe definicje opakowania (w tym wymagania dla opakowań) i odpady opakowaniowe (w tym klasyfikacja i ewidencja) Systemy odbierania i zbierania odpadów opakowaniowych Obowiązki prowadzących jednostki handlowe Obowiązki organów administracji publicznej (wg zapisów ustawy) Sprawozdawczość - obowiązki sprawozdawcze Omówienie założeń do projektu ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (stan z października 2010)... a. Wprowadzenie rejestrów przedsiębiorców (wprowadzających, recyklerów, organizacje odzysku) b. Zmiana terminu sprawozdawczości c. Zmiany w zakresie dokumentacji (nowe dokumenty w przypadku wywozu odpadów do odzysku i recyklingu) d. Zmiany w sposobie realizacji ustawowych obowiązków e. Poziomy odzysku i recyklingu w stosunku do wszystkich rodzajów wprowadzonych opakowań (nowe wzory i sposoby obliczeń) f. Dodatkowe wymagania dla organizacji odzysku g. Zmiany zasad współpracy z organizacją odzysku h. Nowe obowiązki dla wprowadzających substancje niebezpieczne w opakowaniach i. Możliwość zawierania porozumień dobrowolnych w określonych przepisami przypadkach j. Nowe pieniężne kary administracyjne od 5 tys. zł do 500 tys. zł za niewłaściwą realizację obowiązków Nieprawidłowości w wypełnianiu i przekazywaniu dokumentów potwierdzających odzysk i recykling oraz sprawozdań OŚ-OP1; Wnioskowanie o dokumenty potwierdzające odzysk i recykling Samodzielne wyliczanie opłaty produktowej

3 II. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Omówienie najistotniejszych interpretacji prawnych m.in. w zakresie obowiązków wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku, gospodarujących odpadami Opłata produktowa i depozytowa Sprawozdawczość Projektowane regulacje prawne w zakresie obowiązków przedsiębiorcy dotyczących odzysku i recyklingu oraz zmiany w innych aktach prawnych dotyczących gospodarki odpadami Realizacja obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, ewidencja i sprawozdawczość oraz rola organizacji odzysku System kontroli w zakresie realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych Nowe definicje w regulacjach prawnych w zakresie odpadów opakowaniowych i poużytkowych wynikające z nowych przepisów Unii Europejskiej Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r Kierunkowe zmiany podejścia do gospodarki odpadami wynikające z nowych przepisów Unii Europejskiej Załącznik nr 1. Sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań Załącznik nr 2. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej Załącznik nr 3. Sprawozdanie OŚ-OP2 w wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych Załącznik nr 4. Założenia do projektu ustawy o odpadach Załącznik nr 5. Założenia do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

4 I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1. Podstawy prawne dla gospodarowania odpadami W ustawodawstwie polskim zagadnienia dotyczące odpadów regulują następujące główne akty prawne: ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. opublikowana w Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 i od tego czasu zmieniana 8-krotnie. W polskim systemie prawnym jest podstawową ustawą dotyczącą odpadów. Reguluje całościowo zagadnienia związane z gospodarką odpadami w zakresie: ich wytwarzania, odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu. Ustawę uzupełniają 32 obowiązujące rozporządzenia wykonawcze prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku nr 62, poz. 627 z późn. zm.) reguluje tylko niektóre zagadnienia dotyczące odpadów, m. in. określa wymagania ogólne dotyczące pozwoleń na wytwarzanie odpadów (art. 184), oraz reguluje zagadnienia związane z opłatami za korzystanie ze środowiska, w tym także za składowanie odpadów. We wszystkich sprawach szczegółowych odsyła do ustawy o odpadach (...) ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 roku nr 63 poz. 639 z późn. zm.). Zmieniana 5-krotnie, uzupełniona 9 obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 roku nr 63 poz. 638 z późn. zm.). Zmieniana 3-krotnie i uzupełniona 8 obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi gospodarka odpadami komunalnymi uregulowana jest przepisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) ponadto szereg istotnych przepisów wprowadzających ustawę o odpadach oraz prawo ochrony środowiska, a także regulacje dotyczące okresu przejściowego oraz terminy ich obowiązywania, zawiera tzw. ustawa wprowadzająca (Dz. U. Nr 100 z 2001, poz z późn. zm.). Od dnia 30 czerwca 2004 r., zgodnie z art. 35 tej ustawy, tracą ważność obowiązujące jeszcze decyzje w zakresie gospodarki odpadami wydane na podstawie ustawy o odpadach z 1997 roku międzynarodowy obrót odpadami od wejścia polski do UE, regulowany jest ustawą z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. 191 poz. 1956) z późn. zmianami, która określa ramy instytucjonalne i organizacyjne do wykonywania zadań z zakresu międzynarodowego obrotu odpadami wynikających z rozporządzeń UE. 2. Podstawowe definicje opakowania (w tym wymagania dla opakowań) i odpady opakowaniowe (w tym klasyfikacja i ewidencja). Opakowaniami w rozumieniu ustawy są wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych. 4

5 Należy podkreślić podstawowe warunki objęcia opakowania zapisami ustawy: opakowania będące przedmiotem działalności gospodarczej na terenie kraju (art.2), wprowadzenie do obrotu (art.3 ust.1) (nie dotyczy opakowań stosowanych wyłącznie wewnątrz zakładu). Opakowania obejmują następujące kategorie (art. 3 ust. 2): opakowania jednostkowe, służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu, w tym przeznaczone do konsumpcji produktów naczynia jednorazowego użytku, opakowania zbiorcze, zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszenia jego cech, opakowania transportowe, służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania ich uszkodzeniom, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego. Pojęcie opakowania obejmuje wszystkie jego elementy, w tym elementy łączące, co wynika z kryteriów zawartych w Dyrektywie 2004/12/EC. Elementy opakowania zostały zdefiniowane w Polskiej Normie PN-EN 13193:2002 Opakowania- Opakowania a środowisko-terminologia. Jednoznaczne ustalenie co jest opakowaniem w rozumieniu przepisów jest niezwykle istotne dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków ustawowych, w tym w szczególności z obowiązków wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców... omówionej odrębnie. Odpady opakowaniowe - rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań (art. 3 ust. 3 pkt 1). Ustawa o odpadach w załączniku nr 1 określa kategorie odpadów. Odpady opakowaniowe klasyfikowane są w kategorii Q 5 substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowych działań (np. pozostałości z czyszczenia, materiały z opakowań odpady opakowaniowe, pojemniki). W ujęciu ustawowym opakowanie staje się odpadem, niezależnie od naszej woli, gdy z powodu zanieczyszczenia lub uszkodzenia nie może być wykorzystane ponownie. Szczegółowej klasyfikacji odpadów opakowaniowych dokonuje się na podstawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 roku nr 112, poz. 1206). Podstawowym kryterium klasyfikacji jest rodzaj materiału, z którego wykonano opakowanie lub obecność składników niebezpiecznych, bez względu na rodzaj materiału opakowaniowego. 5

6 Odpady opakowanie klasyfikuje się zgodnie z katalogiem odpadów wyłącznie w podgrupie 15 01: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z drewna Opakowania z metali Opakowania wielomateriałowe Zmieszane odpady opakowaniowe Opakowania ze szkła Opakowania z tekstyliów * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) * Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi Zasady kwalifikowania niektórych wyrobów jako opakowań 1. Zgodnie z terminologią przyjętą w PN-O-79000:97, opakowanie to wyrób zapewniający utrzymanie określonej jakości pakowanych produktów, przystosowanie ich do transportu i składowania oraz prezentacji, a także chroniący środowisko przed szkodliwym oddziaływaniem niektórych produktów. Definicja ta podkreśla zasadniczą funkcję opakowania funkcję ochronną. Opakowania pełnią również wiele innych dodatkowych funkcji, które są ściśle związane z rolą, jaką pełnią w całym systemie pakowania, dystrybucji i sprzedaży towarów. Klasyfikując wyrób jako opakowanie należy zdefiniować jego funkcję. Jeśli wyrób pełni funkcje zgodnie z ww. definicją to należy zakwalifikować go jako opakowanie. 2. Wyroby pełniące funkcje opakowań jednostkowych/zbiorczych, oraz które zostały zaprojektowane i przeznaczone do napełniania/pakowania w jednostkach handlowych są traktowane jako opakowania. Przykłady wyrobów, które klasyfikuje się jako opakowania: torby papierowe i torby z tworzywa sztucznego służące do pakowania zakupionych w jednostkach handlowych towarów. Przykłady wyrobów, których nie klasyfikuje się jako opakowań: folia kuchenna, torebki śniadaniowe, folia aluminiowa (służą do użytku domowego). 6

7 3. Integralne części opakowania są traktowane jako opakowania. Przykłady wyrobów, które klasyfikuje się jako opakowania: szczoteczki do tuszu do rzęs jeśli stanową część oprawki, etykiety samoprzylepne, jeśli są integralnie związane z opakowaniem, etykiety dołączone lub towarzyszące produktowi. 4. Pomocnicze części integralnie związane z opakowaniem lub jego elementem i pełniące określone funkcje użytkowe, np. wzmacniające czy ozdobne, są traktowane jako opakowania. Przykłady wyrobów, które klasyfikuje się jako opakowania: klamry, spinki, taśmy, rękawy z tworzywa sztucznego (np. opasujące butelki do napojów). 5. Naczynia sprzedawane z produktem lub przeznaczone do napełniania w punktach sprzedaży. Przykłady wyrobów, które klasyfikuje się jako opakowania: tace, kubki. Przykłady wyrobów, których nie klasyfikuje się jako opakowań: sztućce. 6. Artykuły, w których zawarte są inne wyroby i o ile służą do ich przechowywania przez dłuższy czas nie traktuje się jako opakowań. Przykłady wyrobów, które klasyfikuje się jako opakowania: skrzynki, pudełka na słodycze, owinięcia foliowe kaset CD. Przykłady wyrobów, których nie klasyfikuje się jako opakowań: doniczki służące do hodowania roślin, pojemniki z tuszem do drukarek, skrzynki na narzędzia. 7. Wyroby, które stosuje się w procesie produkcji wyrobów i stanowiące część tego wyrobu. Przykłady wyrobów, które klasyfikuje się jako opakowania: saszetki z herbatą, powłoki woskowe serów, osłonki do wędlin, znicze. Wymagania wobec opakowań Opakowania oraz materiały opakowaniowe powinny spełniać podstawowe kryteria wskazane w art. 5 ust. 1 Opakowania wielokrotnego użytku powinny posiadać właściwości fizyczne i charakterystykę pozwalającą na ich wykorzystanie w określonej ilości cykli, przy normalnych warunkach zastosowania. Odpady z opakowań wielokrotnego użytku powinny: - nadawać się do odzysku w warunkach pozwalających na spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny osób przy nich zatrudnionych, - spełniać wymagania dla opakowań przydatnych do odzysku. 7

8 Ze względu na zalecaną metodę odzysku opakowania mogą być opakowaniami przydatnymi do odzysku: - przez recykling materiałowy, - w postaci energii, - przez kompostowanie, - przez biodegradację. Opakowania przydatne do recyklingu materiałowego powinny być wytwarzane w sposób pozwalający na recykling określonego procentu masy materiału zastosowanego do produkcji opakowania zgodnie z odrębnymi przepisami. Opakowania przydatne do odzysku energii powinny mieć minimalną wartość opałową dolną, pozwalającą na optymalizację odzyskiwania energii. Opakowania przydatne do kompostowania powinny posiadać taką zdolność do biodegradacji, która nie będzie stanowiła przeszkody w selektywnej zbiórce lub procesie kompostowania, jakim są poddawane te opakowania. Opakowania przydatne do biodegradacji powinny posiadać taką zdolność rozkładu fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego, która zapewni ostateczny rozkład otrzymanego kompostu na dwutlenek węgla, biomasę i wodę. Przedsiębiorca dokonuje oceny ekologicznej oraz potwierdza zgodność z przepisami przez deklarację. W przypadku zgodności opakowania lub odpadu opakowaniowego z normami zharmonizowanymi, o których mowa w przepisach o systemie oceny zgodności, wymagania określone wyżej uważa się za spełnione. Zakres regulacji ustawowych oraz podmioty objęte przepisami Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami) określa: podstawowe definicje dotyczące opakowań (art. 3), wymagania wobec opakowań i materiałów opakowaniowych (art. 5), sposoby znakowania opakowań (art. 6) obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze (art.7) postępowanie z opakowaniami środków niebezpiecznych (art.10,11,16,17) organy nadzoru (art. 18) obowiązki administracji (art ) sankcje karne za działania zabronione (art ) 8

9 3. Systemy odbierania i zbierania odpadów opakowaniowych Zgodnie z Kpgo 2010, podstawą gospodarki odpadami komunalnymi w kraju mają być zakłady zagospodarowania odpadów o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez minimum 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie. W związku z tym głównym działaniem na poziomie regionalnym wynikającym z Kpgo 2010, realizowanym przez zarządy województw, jest wyznaczenie w wojewódzkich planach gospodarki odpadami regionów gospodarki odpadami komunalnymi obsługiwanych przez regionalne zakłady zagospodarowania odpadów - w uzgodnieniu z samorządem lokalnym. Do gmin, jako samorządu lokalnego, należy tworzenie i udział ich w strukturach ponadgminnych - w celu realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) z terminem realizacji Funkcjonujący w ramach wyodrębnionego obszaru zakład zagospodarowania odpadów powinien zapewnić dla tego obszaru następujące usługi w zakresie przekształcania odpadów komunalnych: mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni, składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, kompostowanie odpadów zielonych, sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie), demontaż odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie). Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 196, poz.1217), które zwiększa jednostkowe stawki opłat za umieszczanie odpadów na składowisku dla wybranych grup odpadów. Celem tego instrumentu prawnego jest wpłynięcie na zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ekonomiczne uatrakcyjnienie odzysku, w tym recyklingu. Wzrost kosztów składowania powinien odzwierciedlić się we wzroście selektywnego zbierania odpadów oraz rozwoju przedsiębiorczości w zakresie gospodarczego wykorzystania wytwarzanych odpadów. Sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 219 poz. 1858). Odpady opakowaniowe powinny być zbierane w sposób selektywny z rozdziałem na: papier i tekturę, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe. 9

10 System gospodarki odpadami opakowaniowymi wytwarzanymi w gospodarstwach domowych powinien opierać się na funkcjonującym systemie pojemnikowym i workowym. Powinien on również obejmować punkty skupu surowców wtórnych (dotyczy to głównie metali). Zebrane odpady opakowaniowe, po ewentualnym doczyszczeniu w funkcjonującej sortowni, powinny być poddane recyklingowi lub odzyskowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zużyte opakowania zbiera się selektywnie do specjalnych pojemników ustawianych w miejscach publicznych: z papieru do pojemników w kolorze niebieskim z napisem PAPIER, ze szkła bezbarwnego do pojemników w kolorze białym z napisem SZKŁO BEZBARWNE, ze szkła kolorowego do pojemników w kolorze zielonym z napisem SZKŁO KOLOROWE, z metali, czyli aluminium i stali, a także z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe do pojemników w kolorze żółtym z napisem METALE, TWORZYWA SZTUCZNE W praktyce spotyka się dość często odbiór odpadów komunalnych z podziałem na suche i mokre. W grupie suche znajdują się m.in. różne odpady opakowaniowe, które następnie są rozsortowywane na poszczególne frakcje w obiektach sortowniczych. Wzrost świadomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych poprzez edukację społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z odpadami jest niezbędny, czego dowodzi m.in. badanie Świadomość ekologiczna Polaków przeprowadzone przez TNS OBOP w 2007 r., z którego wynika, iż tylko 60% Polaków od czasu do czasu podejmuje jakieś działania na rzecz ochrony środowiska, a trzech na 10-ciu Polaków ich nie podejmuje lub robi to rzadko. Wśród czynników determinujących zakup towarów codziennego użytku cena stanowi aż 85%, opakowanie 10%, a bezpieczeństwo dla środowiska jedynie 5% i jest najmniej ważnym czynnikiem dla kupujących. Jednocześnie Polacy oczekują praktycznych informacji, jak dbać o środowisko. Wykres 1. Czynniki determinujące zakup towarów codziennego użytku. 10

11 4. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe. Zapisane w Ustawie obowiązki dotyczą następujących podmiotów związanych z handlem: wszystkich sprzedawców produktów w opakowaniach (art.12), jednostki handlu detalicznego: - sprzedające napoje konsumpcyjne i dysponujące powierzchnią handlową pow. 25 m2 (art.13), - sprzedające produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku (art.14), - jednostki handlu detalicznego powyżej 2000m2 pow. handlowej (art.15), jednostki handlu hurtowego (art.14a), sprzedawców niebezpiecznych substancji chemicznych (art.16 ust.1-3). Obowiązki sprzedawcy i jednostek handlowych produktów w opakowaniach (wg ustawy) 1. Sprzedawca produktów w opakowaniach jest obowiązany do przekazywania użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie: dostępnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży. 2. Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 25 m2, sprzedające napoje w opakowaniach jednorazowych, są obowiązane do posiadania w ofercie handlowej podobnych produktów dostępnych w opakowaniach wielokrotnego użytku z wyjątkami ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. 3. Jednostki handlu detalicznego są obowiązane do przyjmowania zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej. 4. Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej m2 są obowiązane do prowadzenia na własny koszt selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej, według rodzajów odpadów określonych w przepisach o odpadach. 5. Sprzedawca substancji chemicznych, o których mowa w art. 10 ust. 1, jest obowiązany pobrać kaucję za opakowania jednostkowe tych substancji w wysokości ustalonej przez ich producenta lub importera. 6. Sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przyjmować od użytkowników opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po substancjach, o których mowa w art. 10 ust. 1, w celu ich przekazania producentowi lub importerowi. Przyjmując opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach, sprzedawca jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję. 7. Sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów opakowaniowych po substancjach chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska, o którym mowa w przepisach o odpadach. 11

12 5. Obowiązki organów administracji publicznej (wg zapisów ustawy) 1. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz w art. 9 ust. 3, marszałek województwa sporządza raport wojewódzki zawierający: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby producenta, importera i eksportera opakowań oraz eksportera produktów w opakowaniach, masę wytworzonych, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, informację o realizacji przez producentów i importerów opakowań ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 1 pkt Raport, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska do dnia 15 maja za poprzedni rok kalendarzowy. 3. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą stworzenia ujednoliconego systemu zbierania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady składania raportów wojewódzkich oraz wzór formularza. 4. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi bazę danych, dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, na podstawie raportów wojewódzkich, o których mowa w art. 19 ust. 1, oraz sprawozdań i zbiorczych informacji, o których mowa w przepisach o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. 6. Obowiązki organów administracji publicznej (wg zapisów ustawy) Producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Wzory formularzy dot. ww. sprawozdań zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań. Dokumenty, na podstawie których sporządza się sprawozdanie, powinny być przechowywane przez 5 lat, ponieważ Marszałek województwa, któremu przedstawiane jest sprawozdanie, może, w drodze decyzji, zobowiązać producenta, importera, dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań do przedłożenia ww. dokumentów. 12

13 Eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach jest obowiązany do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiału, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku zastosowanych do opakowań eksportowanych produktów, w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Ustawa wprowadza (art. 7), obowiązek składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, oraz o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących zawartości metali ciężkich (zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 4). Sprawozdanie składa się właściwemu marszałkowi województwa (art. 7 ust 1), do 31 marca za rok poprzedni. Sprawozdania należy składać na formularzach określonych rozporządzeniem. Obecnie obowiązują wzory wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 31 grudnia 2004 roku (Dz. U. z 2005 roku nr 4, poz. 30). Obowiązują trzy typy formularzy: OPAK-1, OPAK-2, oraz OPAK-3, które składają wszyscy: producenci opakowań- OPAK-1, importerzy lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań OPAK-2, eksporterzy lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz eksporterzy lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach OPAK-3. Jest to obowiązek sprawozdawczy, którego celem jest zbilansowanie opakowań wprowadzonych na teren kraju. Dokumenty na podstawie, których sporządza się sprawozdania powinny być przechowywane przez 5 lat (art. 7 ust. 3). Należy zwrócić uwagę, że obowiązek składania powyższych sprawozdań mają także producenci produktów w opakowaniach, wytwarzających opakowania na potrzeby własne, np. producenci napojów w woreczkach zgrzewanych z folii, pakujących towary na palecie za pomocą folii termokurczliwej lub folii typu strech, wykonujących przekładki z arkuszy tektury, itp. Obowiązek ten jest niezależny od obowiązku składania sprawozdania wynikającego z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców. Wzory sprawozdań OPAK 1,2 i 3 zawarte są w załączniku do niniejszego opracowania. 13

14 7. Omówienie założeń do projektu ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (stan z listopada 2010) Cel ustawy. Zasadniczym celem opracowania projektu ustawy jest konieczność uszczelnienia systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Obecnie system zagospodarowania tych odpadów jest nieskuteczny i nie gwarantuje faktycznego osiągnięcia wymaganych dyrektywą poziomów odzysku i recyklingu, co może prowadzić do nałożenia na Rzeczpospolitą Polską przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości poważnych kar finansowych. Założenia do ustawy z dnia 2 listopada 2010 r. zostały w połowie listopada przyjęte przez Radę Ministrów. Obecnie Legislacyjne Centrum Rządowe przygotowuje projekt ustawy. Prace nad ustawą winny zakończyć się do połowy roku 2011, a ustawa winna wejść w życie od 1 stycznia 2012 r. Projektowana ustawa dotyczy wszystkich opakowań wprowadzonych do obrotu, bez względu na rodzaj materiału, z którego zostały wytworzone, a także odpadów z nich powstałych. W projekcie zostaną określone: 1. wymagania stawiane opakowaniom wprowadzonym do obrotu; 2. zasady postępowania z opakowaniami oraz z odpadami opakowaniowymi; 3. zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej, jako sankcji za nieuzyskanie poziomów odzysku i recyklingu. Zakres aktu prawnego. W projektowanej ustawie znajdą się następujące rozdziały: 1. przepisy ogólne; 2. gospodarka opakowaniami; 3. gospodarka odpadami opakowaniowymi; 4. organizacje odzysku opakowań; 5. opłata produktowa; 6. dystrybucja produktów w opakowaniach; 7. opłata recyklingowa; 8. organy administracji publicznej; 9. kary pieniężne i przepisy karne; 10. zmiany w przepisach obowiązujących; 11. przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe. Zakres podmiotowy ustawy. Przepisami projektowanej ustawy objęte zostaną następujące grupy przedsiębiorców: 1. wprowadzający produkty w opakowaniach; 14

15 2. produkujący opakowania oraz produkty w opakowaniach; 3. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportu opakowań, produktów w opakowaniach oraz odpadów opakowaniowych; 4. dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia i importujący opakowania oraz produkty w opakowaniach; 5. produkujący, importerzy oraz wewnątrzwspólnotowi nabywcy torebek foliowych; 6. dystrybuujący opakowania oraz produkty w opakowaniach; 7. prowadzący recykling odpadów opakowaniowych lub inne niż recykling procesy odzysku; 8. eksporterzy odpadów opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotowi dostawcy odpadów opakowaniowych; 9. organizacje odzysku opakowań. Nowa ustawa zastąpi ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych i znaczną część postanowień ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, przejmując w dużej części ich dotychczasowe przepisy dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych (dotychczasowe zostaną uchylone) uzupełniając je o nowe rozwiązania prawne, które mają na celu: 1. uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych; 2. ułatwienie przedsiębiorcom realizacji ustawowych obowiązków; 3. zapewnienie uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską w 2014 roku wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Wymagane poziomy odzysku i recyklingu liczone będą w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych do obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku kalendarzowym. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, będzie liczył poziomy odzysku i recyklingu, w stosunku do opakowań wprowadzonych do obrotu na terytorium kraju w tym roku kalendarzowym. Organizacja odzysku opakowań. W projektowanej ustawie określone zostaną zasady działania organizacji odzysku, które będą musiały uzupełnić dotychczasową nazwę o wyraz opakowań, co pozwoli odróżnić je od innych organizacji odzysku działających na rynku na podstawie odrębnych przepisów. Organizacja odzysku opakowań będzie mogła działać, tak jak obecnie, jedynie w formie spółki akcyjnej. Dotychczas działające organizacje odzysku będą mogły działać w dalszym ciągu, o ile dostosują się do nowych wymagań. Istnienie oraz zasady działania organizacji odzysku nie są regulowane przepisami dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Organizacje odzysku przejmujące od przedsiębiorców obowiązki odzysku i recyklingu działają w większości krajów UE. Ich działalność ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom zobowiązanym do uzyskania poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizację tych obowiązków. 15

16 Organizacja odzysku opakowań będzie mogła przejąć prawa i obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach w zakresie, o którym mowa w pkt. 32, na podstawie zawartej z nim umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie wprowadzający produkty w opakowaniach będzie wprowadzał do obrotu w danym roku kalendarzowym. Organizacja odzysku opakowań przed zawarciem pierwszej umowy, o której mowa w pkt. 50, będzie obowiązana złożyć marszałkowi województwa wniosek o wpis do rejestru. Przewiduje się utrzymanie kapitału zakładowego organizacji odzysku opakowań w wysokości ustalonej przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Organizacja odzysku opakowań będzie obowiązana spełniać następujące warunki: 1. prowadzenie działalności w formie spółki akcyjnej; 2. prowadzenie działalności w formie non profit; 3. posiadanie kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 1 mln zł, (nie może być zebrany w drodze publicznej subskrypcji); 4. kapitał zakładowy powinien być pokryty w całości wkładem pieniężnym i wpłacony w całości przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie organizacji; 5. kapitał zakładowy nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek sposób; 6. utrzymywanie kapitału własnego, zdeponowanego na odrębnym rachunku bankowym, w wysokości co najmniej minimalnego kapitału zakładowego; 7. prowadzenie działalności wyłącznie związanej z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności z recyklingiem odpadów opakowaniowych a także edukacją ekologiczną; 8. przeznaczanie na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% swoich przychodów pochodzących z przyjętego obowiązku zapewnienia odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych; 9. wdrożenie Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS); 10. składanie w terminie do dnia 15 marca informacji o prowadzących recykling oraz inne niż recykling procesy odzysku odpadów opakowaniowych oraz o eksporterach odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowych dostawcach odpadów opakowaniowych, z którymi organizacja ma zawarte na dany rok umowy, o których mowa w pkt. (50); 11. składanie corocznego sprawozdania w terminie do dnia 15 marca za rok poprzedni w zakresie prowadzonej działalności i spełnieniu powyższych warunków. a. Wprowadzenie rejestrów przedsiębiorców (wprowadzających, recyklerów, organizacje odzysku) Wcześniej projektowane wprowadzenie do przedmiotowej ustawy rejestrów zostało przeniesione do projektu ustawy o odpadach. Rejestr ten będzie funkcjonował w ramach innych projektowanych rejestrów prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 16

17 Wpisem do rejestru zostaną objęci przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, jak i prowadzący recykling lub inne niż recykling procesy odzysku, eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych do odzysku lub recyklingu oraz organizacje odzysku. Rejestr ten będzie stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska. Dane do rejestru będą wprowadzane przez urzędy marszałkowskie. Powierzenie tego zadania marszałkom województw jest rozszerzeniem dotychczasowych obowiązków nałożonych na urzędy marszałkowskie przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Urzędy marszałkowskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzą już ewidencję przedsiębiorców podlegających przepisom przedmiotowej ustawy oraz organizacji odzysku. W przypadku przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek opakowania lub produkty w opakowaniach, obowiązek wpisu pojawia się jeszcze przed rozpoczęciem działalności określonej w ustawie. W związku z faktem, że wpis do rejestru świadczyć będzie w dużym stopniu o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę jego obowiązków ustawowych w przypadku niedopełnienia obowiązku rejestracji przewiduje się daleko idące skutki finansowe dla przedsiębiorcy w postaci kar pieniężnych. W przypadku organizacji odzysku opakowań wpis do rejestru powinien być dokonany przed podpisaniem przez organizację pierwszej umowy z przedsiębiorcą. W przypadku prowadzącego recykling lub inne niż recykling procesu odzysku oraz eksportera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych wpis jest dobrowolny, a ewentualne wpisanie się do rejestru uprawnia tych przedsiębiorców do wydawania dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych lub inne niż recykling procesy odzysku oraz dokumentów potwierdzających eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku. Wpis do rejestru, w odróżnieniu od koncesji i zezwoleń, nie będzie miał formy decyzji administracyjnej, lecz podobnie jak wpis do ewidencji działalności gospodarczej, charakter czynności materialno-technicznej. Uzyskując numer rejestrowy wprowadzający produkty w opakowaniach będzie go umieszczał na fakturach związanych z obrotem produktami w opakowaniach co ma na celu ułatwić identyfikację przedsiębiorców, którzy unikają wpisu do rejestru, a więc i realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Prowadzący recykling odpadów opakowaniowych lub inne niż recykling procesy odzysku będą natomiast zobowiązani umieszczać numer rejestrowy na dokumentach potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych lub inne niż recykling procesy odzysku. Podobnie eksporterzy odpadów opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotowi dostawcy odpadów opakowaniowych będą zobowiązani umieszczać numer rejestrowy na dokumentach potwierdzających eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku. Przedsiębiorcy wpisywani do rejestru będą zobowiązani uiścić opłatę rejestrową. Jednocześnie do 15 marca wprowadzający opakowania będą obowiązani uiścić opłatę roczną. 17

18 Wpłacając opłatę rejestrową w tym samym roku nie będzie uiszczało się opłaty rocznej. Przedsiębiorcy, którzy wdrożyli Europejski System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) oraz uzyskali wpis do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) nie będą obowiązani przy wpisie do rejestru do wpłacenia opłaty rejestrowej. Przyjmuje się, że wpis będzie dokonywany wyłącznie na podstawie danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru bez dodatkowego badania prawdziwości tych danych. Organ prowadzący rejestr powinien oprzeć się wyłącznie na danych zawartych we wniosku o wpis i nie powinien żądać dodatkowych dokumentów poświadczających prawdziwość danych zawartych we wniosku. Taki sposób postępowania ma zapewnić szybkość zamieszczania danych w rejestrze. Aby jednak zapewnić prawdziwość tych danych przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie to będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, co ma w założeniu zapewnić prawdziwość tych danych. W przypadku, gdy dane wpisane do rejestru okazały się niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa prowadzący rejestr będzie zobowiązany do sprostowania z urzędu wpisu do rejestru zawierającego oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. W takim jednak wypadku marszałek województwa będzie obowiązany do zawiadomienia o tym fakcie przedsiębiorcy. Szczególne wymagania stawiane będą w projekcie ustawy przedsiębiorcom podlegających wpisowi do rejestru i działających w zakresie zagospodarowania odpadów. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w prowadzonej działalności przez organizację odzysku opakowań, prowadzącego recykling lub inne niż recykling procesy odzysku odpadów opakowaniowych, eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcę odpadów opakowaniowych marszałek województwa wykreśli taki podmiot z rejestru. Wprowadzenie rejestru powinno pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie barier w kontaktach przedsiębiorców z urzędami, skrócenie czasu oczekiwania na dostęp do informacji o środowisku (usprawnienie prac w urzędach marszałkowskich), jak również ułatwić identyfikację przedsiębiorców podlegających przepisom przedmiotowej ustawy. b. Zmiana terminu sprawozdawczości 1. Wprowadzający produkty w opakowaniach będzie obowiązany samodzielnie złożyć roczne sprawozdanie w odniesieniu do produktów w opakowaniach, o których nie poinformował organizacji odzysku opakowań. 2. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku opakowań, przejęte przez nią prawa i obowiązki ponownie stają się prawami i obowiązkami wprowadzającego produkty w opakowaniach, w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych przez niego do obrotu w całym danym roku kalendarzowym. Za obowiązki te organizacja odzysku opakowań oraz wprowadzający produkty w opakowaniach będą odpowiadali solidarnie. 3. Wprowadzający produkty w opakowaniach będzie obowiązany złożyć roczne sprawozdanie za okres od dnia ponownego przejęcia przez niego obowiązków odpowiednio do końca roku kalendarzowego lub do dnia przejęcia obowiązków przez inną organizację odzysku opakowań. 18

19 4. Roczne sprawozdania będą składane marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego to sprawozdanie dotyczy. 5. Wykaz przedsiębiorców w imieniu których organizacja odzysku wykonuje obowiązku ustawowe, organizacja odzysku opakowań będzie obowiązana złożyć również marszałkom województw właściwym ze względu na wpis przedsiębiorców do rejestru, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego roczne sprawozdanie dotyczy. c. Zmiany w zakresie dokumentacji (nowe dokumenty w przypadku wywozu odpadów do odzysku i recyklingu) Roczne sprawozdania wypełniane będą przez wprowadzających produkty w opakowaniach lub organizacje odzysku opakowań w oparciu o dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych lub inne niż recykling procesy odzysku (zwanych w ustawie dokumentami DPO lub DPR ) oraz, w przypadku wywozu odpadów do recyklingu poza terytorium kraju, na podstawie faktur potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów, dokumentu celnego oraz dokumentu potwierdzającego eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku (zwanych w projekcie ustawy dokumentami EDPR lub EDPO ). Wprowadzenie dodatkowych dokumentów przy wywozie odpadów opakowaniowych do odzysku i recyklingu poza terytorium kraju wynika z dotychczasowych doświadczeń, gdzie przy braku tych dodatkowych dokumentów obserwuje się wiele nadużyć w potwierdzaniu odzysku i recyklingu. Nowa dokumentacja powinna znacząco ograniczyć występujące obecnie nieprawidłowości. W przypadku przekazania odpadów do odzysku lub recyklingu poza obszar Wspólnoty Europejskiej, oprócz powyższych dokumentów przedsiębiorca dokonujący wywozu odpadów powinien dodatkowo sporządzić oświadczenie, że odpady te zostaną poddane odzyskowi i recyklingowi w instalacjach spełniających co najmniej takie wymagania jakie spełniają podobne instalacje eksploatowane na terytorium kraju. Dokumenty DPO lub DPR wystawiane będą, na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku przekazującej odpady do odzysku lub recyklingu lub podmiot działający w ich imieniu, przez prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych lub inne niż recykling procesy odzysku w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Wniosek o wydanie tego dokumentu będzie mógł być złożony nie później niż 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane. Podobne rozwiązanie dotyczące wydawania dokumentów zastosowano do dokumentów EDPO i EDPR. Wzory dokumentów DPO lub DPR oraz dokumentów EDPO lub EDPR zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska. d. Zmiany w sposobie realizacji ustawowych obowiązków Zmiana dotyczy zwolnienia małych przedsiębiorców z obowiązku ustawowego odzysku i recyklingu oraz samodzielnej realizacji obowiązku przez przedsiębiorców. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, którzy wprowadzili nie więcej niż 1 Mg opakowań w danym roku. 19

20 1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju i w takich samych ilościach jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach. 2. prowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek, o którym mowa wyżej: samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. 3. Wprowadzający produkty w opakowaniach lub organizacja odzysku opakowań może zlecić wykonanie poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi posiadaczowi odpadów. 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, co najmniej w wysokości określonej w załączniku do ustawy. 5. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w danym roku kalendarzowym oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań. 6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do końca 2014 r., uwzględniając potrzebę stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku i Recyklingu odpadów opakowaniowych oraz zwiększanie jego efektywności, działanie na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki i konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych. e. Poziomy odzysku i recyklingu w stosunku do wszystkich rodzajów wprowadzonych opakowań (nowe wzory i sposoby obliczeń) Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w danym roku kalendarzowym oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań. Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych(do osiągnięcia w roku 2014) dla opakowań razem 60% 55% dla opakowań z tworzyw sztucznych 22,5% dla opakowań z aluminium 50% dla opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej 50% dla opakowań z papieru i tektury 60% dla opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami 60% dla opakowań z drewna 15% 20

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Stanowisko FORS do projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk sejmowy nr 3033)

Stanowisko FORS do projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk sejmowy nr 3033) Stanowisko FORS do projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk sejmowy nr 3033) Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS pragnie podziękować Stałej Podkomisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r.

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r. SPRAWOZDANIE z realizacji Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE Krasne, marzec 2007r. 1. Wprowadzenie. 1) Cel przygotowania sprawozdania. Celem sprawozdania z realizacji planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 2014 r. poz. 822, 1322. o recyklingu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

5 Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, 6 Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.

5 Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, 6 Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm. UZASADNIENIE Przygotowanie projektu nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wymusza potrzeba dokonania transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej zmieniających funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych 27.03.12 UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Opłat Środowiskowych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Opłat Środowiskowych Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłata produktowa Opłata za substancje kontrolowane Opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Urząd

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI LWA-4101-20-00/2012 Nr ewid. 51/2013/P/12/180/LWA Informacja o wynikach kontroli RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok SPIS TREŚCI Streszczenie....10 1. Wprowadzenie....18 1.1 Cel opracowania.....18 1.2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO Polkowice, 2005 Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo