SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek. 3. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 8. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozdział 1 Instrukcja dla wykonawców Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, Warszawa działając na podstawie Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.) zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro na: Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i urządzeń telekomunikacyjnych I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie usług telefonii komórkowej w PAKIECIE*, 2) świadczenie pakietowej transmisji danych przez okres 24 miesięcy, 3) dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonicznych w ilości 129 szt. z akcesoriami, bramek GSM w ilości 4 szt. i modemów do transmisji danych w ilości 12 szt., spełniających minimalne parametry techniczne zawarte w specyfikacjach technicznych. 2. Zamawiający wymaga zachowania wszystkich obecnie posiadanych: aktywnych numerów telefonicznych (tj. 89 numerów), 3. Zamawiający wymaga aktywacji nowych: numerów telefonicznych (tj. 40 numerów), numerów do transmisji danych (tj. 12 numerów), numerów bramek GSM (tj. 4 numerów), 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział 2 niniejszej SIWZ 6) Kody CPV CPV: usługi telefonii komórkowej CPV: telefony komórkowe CPV: modemy CPV: sieć internetowa * określenie zdefiniowane w Rozdziale 2. Opis przedmiotu zamówienia

2 II. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Oferta zostanie sporządzona na wypełnionym Formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części V Instrukcji oraz wymienione poniżej: 1.1. Wypełnione Specyfikacje techniczne nr 1-7 określające szczegółowo parametry techniczne sprzętu, sporządzone w formie druków do wypełnienia, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji, wraz z określeniem wszystkich wyszczególnionych przez Zamawiającego, parametrów dla oferowanego sprzętu i z dołączonymi wymaganymi dokumentacjami technicznymi. Zamawiający wymaga podania w tabelach Formularza oferty i Specyfikacjach technicznych, wszystkich informacji wskazanych do określenia, dla wszystkich pozycji w nich wymienionych. Brak określenia danych dla którejkolwiek pozycji w wyżej wymienionych załącznikach lub oferowanie parametru poniżej wskazanego minimum, spowoduje odrzucenie oferty Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Cennik, zgodnie z pkt. 20 Rozdziału 2 Opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy, zgodny z treścią SIWZ oraz złożoną ofertą. 2. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale bądź w odpisie poświadczonym notarialnie, musi być dołączone do oferty. 5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej specyfikacji. 7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana czytelnie. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, jako tłumaczenie zgodne z oryginałem, z wyjątkiem dokumentów złożonych w celu potwierdzenia spełniania wymagań technicznych. 8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, strony ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. 9. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego podany na wstępie, oraz posiadającej następujące oznaczenia: Oferta na: Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i urządzeń telekomunikacyjnych Nie otwierać przed r. godz. 12:15 Kancelaria Główna; Bud. A; Nr pokoju 15 (dla EZ) 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2

3 III. Warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania: 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca ma posiadać uprawnienia do wykonywania usług telekomunikacyjnych. 2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. IV. Oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Specyfikacji. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. dokument Wykonawcy mogą złożyć łącznie. W przypadku składania wspólnego Oświadczenia uczestników konsorcjum potwierdzającego, że razem spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 w/w ustawy, winno być ono podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum lub ustanowionego pełnomocnika (w przypadku podpisania oświadczenia przez ustanowionego pełnomocnika, z oświadczenia musi wynikać, że dotyczy całego konsorcjum). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokument o którym mowa w ww. ppunkcie 2, należy zastąpić dokumentem lub dokumentami, wystawionymi w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w musi być złożony przez każdego Wykonawcę. V. Termin wykonania zamówienia: 1. W okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2. Terminy na wykonanie poszczególnych usług bądź dostaw wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, zostały określone w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia. 3

4 VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą, dokonując oceny ofert zgodnie z poniższymi wzorami: Kryterium I Ilość minut w grupie biznesowej w ramach abonamentu miesięcznie 20% Ilość minut w grupie biznesowej badanej oferty Największa ilość minut w grupie biznesowej x 100 x 20% = liczba punktów Przez grupę biznesową rozumie się ogół aktywowanych kart SIM w ramach zawartej umowy Kryterium II Ilość minut rozmów w sieci Wykonawcy w ramach abonamentu miesięcznie 10%. Ilość minut w sieci Wykonawcy badanej oferty Największa ilość minut w sieci Wykonawcy x 100 x 10% = liczba punktów Kryterium III Ilość minut rozmów na telefony stacjonarne w ramach abonamentu miesięcznie 10 % Ilość minut na telefony stacjonarne badanej oferty Największa ilość minut na telefony stacjonarne x 100 x 10% = liczba punktów Kryterium IV Ilość minut rozmów do pozostałych operatorów komórkowych w ramach abonamentu miesięcznie 25% Ilość minut do pozostałych operatorów komórkowych badanej oferty Największa ilość minut do pozostałych operatorów komórkowych x 100 x 25% = liczba punktów Kryterium V Ilość SMS w ramach abonamentu miesięcznie 10 % Ilość SMS badanej oferty Największa ilość SMS x 100 x 10% = liczba punktów 4

5 Kryterium VI Ilość MMS w ramach abonamentu miesięcznie 5 % Ilość MMS badanej oferty Największa ilość MMS x 100 x 5% = liczba punktów Kryterium VII Ilość pobranych / wysłanych danych miesięcznie 5% Ilość pobranych / wysłanych danych badanej oferty Największa ilość pobranych / wysłanych danych x 100 x 5% = liczba punktów Kryterium VIII Cena za jednostkowy abonament mobilnego Internetu miesięcznie 10 % Najniższa opłata brutto za jednostkowy abonament Internetu Opłata brutto za jednostkowy abonament Internetu badanej oferty x 100 x 10 % = liczba punktów Kryterium IX Cena za dodatkowy pakiet transmisji danych miesięcznie 5 % Najniższa opłata brutto za dodatkowy pakiet transmisji danych Opłata brutto za dodatkowy pakiet transmisji danych badanej oferty x 100 x 5% = liczba punktów Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów otrzymanych w powyższych kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru uzyska największą ilość sumę punktów. Przyznane punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. Cena oferty musi zawierać wszystkie wartości i koszty elementów zamówienia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie żąda od wykonawców wadium. IX. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. dnia r., a kończy się dnia r. włącznie. 5

6 X. Składanie i otwarcie ofert. 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Głównej PIG bud. A, pok. 15 A, czynnej w godzinach 9 15 (w dni robocze). 2. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 3. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 220. XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia będą przekazywane Wykonawcom i Zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzone pocztą. Numer telefonu/faksu zamawiającego: w. 425/ Wezwanie do złożenia zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz pełnomocnictw, Zamawiający może przesłać faxem, lecz oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej. 3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Bożenna Rudowska, Joanna Muras, Warszawa ul. Rakowiecka 4 bud. A, pok. 220 tel/fax (022) w godzinach w dni robocze, 4. Zamawiający informuje, iż ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert), Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być wykonawcy udostępnione, Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia oferty(ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym (dopuszcza się w formie faksu) zawiadomieniu. XI. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, obowiązani są przed zawarciem umowy do złożenia dokumentu regulującego zasady współpracy podmiotów. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, umowa konsorcjalna powinna określać: cel gospodarczy, oznaczenie czasu trwania współpracy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, osobę wyznaczoną do reprezentowania, zakaz zmian umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym. XII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający przewiduje dokonywanie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia należytego wykonania umowy. XIV. Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca do oferty załączy wzór warunków umowy. 2. Umowa zostanie zawarta na czas określony: 24 miesiące. 3. Warunki umowy muszą być zgodne z postanowieniami SIWZ, złożoną ofertą oraz z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zobowiązany jest do jej zawarcia w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 6

7 XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Załączniki : Formularz oferty (zał. 1) Oświadczenie wzór (zał. 2) Specyfikacje techniczne 1-7 (zał. 3) Warszawa, dnia 04 czerwca 2009 r. Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego doc. dr hab. Jerzy Nawrocki.. Zatwierdzono 7

8 Załącznik nr 1 do Instrukcji - Formularz oferty.... (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) nr tel./faxu Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: (imię i nazwisko) OFERTA My, niżej podpisani,... Działając w imieniu i na rzecz... W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i urządzeń telekomunikacyjnych składamy niniejszą ofertę. 1. Oświadczamy, że: - zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. OFERUJEMY: 2.1. następujące ilości minut / SMS / MMS / MB w ramach wymienionych abonamentów miesięcznych na terenie Polski: I II Lp III PAKIET A - ilość minut rozmów w grupie biznesowej w ramach abonamentu B - ilość minut rozmów w sieci Wykonawcy w ramach abonamentu C - ilość minut rozmów na telefony stacjonarne dowolnego operatora w ramach abonamentu Ilość minut za kwotę zł Stawka za min. połączenia (cena Brutto) A = minut =... zł / min. A B = minut =... zł / min. B C C = minut =... zł / min. 8

9 IV V VI VII D - ilość minut rozmów do pozostałych operatorów komórkowych w ramach abonamentu E - ilość SMS w ramach abonamentu F - ilość MMS w ramach abonamentu G - ilość pobranych / wysłanych danych D =...zł D = minut / min = E E = sztuk... zł / sztuk F zł / MB G = F = sztuk =... zł / sztuk. G =..MB Cenę za usługę transmisji danych (abonament modemu mobilnego Internetu miesięcznie) L.p Treść Ilość (szt) 1 Abonament miesięczny dla numerów internetowych. Limit transferu danych w jednym okresie rozliczeniowym dla minimum 5 GB 12 Cena jednostko wa netto (zł) Cena netto (zł) Wartość podatku VAT Cena brutto (zł).. Słownie: Cenę za usługę dodatkowej transmisji danych dla poszczególnych aktywnych numerów telefonicznych L.p Treść Cena netto (zł) Wartość podatku VAT Cena brutto (zł) 1 Dodatkowy pakiet transmisji danych dla jednego numeru. Limit transferu danych w jednym okresie rozliczeniowym dla minimum 0,5 GB.. Słownie:.... Zobowiązuje my się do rozliczania przedmiotu zamówienia dla usług opisanych w powyższych tabelach 2.1., 2.2., 2.3. po cenach w nich określonych 3. Zobowiązujemy się do dostarczenia: 3.1. aparatów telefonicznych komórkowych z akcesoriami tj. minimum ładowarka do każdego telefonu, w cenie po 1 zł netto za każdy telefon z akcesoriami, 3.2. bramek GSM, w cenie po 1 zł za każdą bramkę, 3.3. modemów do bezprzewodowego Internetu w cenie po 1 zł. netto za każdy modem, 9

10 3.4. zestawów głośnomówiących do samochodów w cenie po 1 zł. netto za każdy zestaw. 4. Zobowiązujemy się do dostarczenia aparatów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i posiadających oznakowanie produktu znakiem CE. 5. Usługi telekomunikacyjne zobowiązujemy się świadczyć w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 6. Pozostałe usługi bądź dostawy wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się wykonać zgodnie z terminami określonymi w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia. 7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, Opisem przedmiotu zamówienia i niniejszą ofertą. 8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie od dnia w którym upływa termin składania ofert tj. w dniu r., a kończy się dnia r., włącznie. 9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 11. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 1) 2) 3)..., dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 10

11 Załącznik nr 2 do Instrukcji - Formularz Oświadczenie Pieczęć Wykonawcy Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007, Nr 223, poz.1655 ze zm.) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity. Dz.U. 2007, Nr 223, poz.1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą na: Świadczenie usługi telefonii komórkowej oświadczamy, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 2a dysponujemy potencjałem technicznym* i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego* i osób zdolnych do wykonania zamówienia*. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki wskazane w art.24 ustawy...., dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy * niepotrzebne skreślić 11

12 Załącznik nr 3 do Instrukcji SIWZ Specyfikacje techniczne Specyfikacje techniczne Specyfikacja techniczna nr 1 aparat telefoniczny 14 sztuk Minimalne parametry Standard GSM Standard UMTS /polski/ Standard Wymiary /wys. x szer. x grub./ 102 x 51 x 18,05 mm Waga 165 gram Wyświetlacz Kolorowy TFT 64k kolorów 480x640 pix. 2,8 Max. Czas rozmowy 485 min / 397 min GSM/UMTS System operacyjny MS Windows Mobile 6.1 Pro Zegar procesora 528 MHz Ekran dotykowy Standard Aparat fotograficzny 3,2 Mpix. Karty pamięci MicroSD, SDHC max. 8GB Klawiatura QWERTY Standard Parametry oferowane (należy potwierdzić słowem tak, jeśli są to minimalne parametry określone w kol. 2, lub podać oferowane, jeśli są wyższe) Na potwierdzenie spełniania wymagań technicznych w oferowanym sprzęcie i legalności zainstalowanego oprogramowania, Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumentację techniczną w języku polskim (jeśli nie ma wersji w języku polskim, Zamawiający dopuszcza złożenie wersji w języku obcym)... podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

13 Specyfikacja techniczna nr 2 aparat telefoniczny 5 sztuk Standard GSM Standard UMTS /polski/ Standard Ilość wyświetlaczy 2 Rozdzielczość wyświetlacza x tyś. kolorów Rozdzielczość wyświetlacza x tyś. kolorów Max. Czas rozmowy 430 min. Aparat fotograficzny 1600 x 1200 Bluetooth Standard Pamięć wewnętrzna 25 MB Karty pamięci T Flash Minimalne parametry Parametry oferowane (należy potwierdzić słowem tak, jeśli są to minimalne parametry określone w kol. 2, lub podać oferowane, jeśli są wyższe). Na potwierdzenie spełniania wymagań technicznych w oferowanym sprzęcie i legalności zainstalowanego oprogramowania, Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumentację techniczną w języku polskim (jeśli nie ma wersji w języku polskim, Zamawiający dopuszcza złożenie wersji w języku obcym)... podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 13

14 Specyfikacja techniczna nr 3 aparat telefoniczny 40 sztuk Obudowa slider Standard GSM Standard UMTS /polski/ Standard Wymiary /wys. x szer. x grub./ 99 x 53 x 21 mm Waga 120 gram Wyświetlacz 320 x mln. kolorów Max. Czas rozmowy 390 min System operacyjny Symbian Aparat fotograficzny 2592 x 1944 Pamięć wewnętrzna 160 MB Karty pamięci T Flash Bluetooth Standard Wi Fi Standard Minimalne parametry Parametry oferowane (należy potwierdzić słowem tak, jeśli są to minimalne parametry określone w kol. 2, lub podać oferowane, jeśli są wyższe) Na potwierdzenie spełniania wymagań technicznych w oferowanym sprzęcie i legalności zainstalowanego oprogramowania, Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumentację techniczną w języku polskim (jeśli nie ma wersji w języku polskim, Zamawiający dopuszcza złożenie wersji w języku obcym)... podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 14

15 Specyfikacja techniczna nr 4 aparat telefoniczny 38 sztuk Minimalne parametry Format Jednolity z pełną klawiaturą Standard GSM Standard UMTS /polski/ Standard Wymiary /wys. x szer. x grub./ 114 x 57 x 10 Wyświetlacz 320 x 240 QVGA Max. Czas rozmowy 630 min. Gniazda Złącze Micro USB, full speed Aparat fotograficzny 2048 x 1536 Pamięć wewnętrzna 110 MB Karty pamięci microsd Bluetooth Standard Odtwarzacz MP3 Standard Parametry oferowane (należy potwierdzić słowem tak, jeśli są to minimalne parametry określone w kol. 2, lub podać oferowane, jeśli są wyższe) Na potwierdzenie spełniania wymagań technicznych w oferowanym sprzęcie i legalności zainstalowanego oprogramowania, Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumentację techniczną w języku polskim (jeśli nie ma wersji w języku polskim, Zamawiający dopuszcza złożenie wersji w języku obcym)... podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 15

16 Specyfikacja techniczna nr 5 aparat telefoniczny 30 sztuk Standard GSM Standard UMTS /polski/ Standard Wymiary /wys. x szer. x grub./ 105,9 x49,5 x 12,9 mm Waga 112 gram Wyświetlacz 240 x tyś. kolorów Max. Czas rozmowy 360 min. Aparat fotograficzny 5 Mpix Pamięć wewnętrzna 120 MB Karty pamięci microsd Bluetooth Standard Odtwarzacz MP3 Standard Minimalne parametry Parametry oferowane (należy potwierdzić słowem tak, jeśli są to minimalne parametry określone w kol. 2, lub podać oferowane, jeśli są wyższe) Na potwierdzenie spełniania wymagań technicznych w oferowanym sprzęcie i legalności zainstalowanego oprogramowania, Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumentację techniczną w języku polskim (jeśli nie ma wersji w języku polskim, Zamawiający dopuszcza złożenie wersji w języku obcym)... podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 16

17 Specyfikacja techniczna nr 6 Modem internetowy 12 szt. Typ złącza USB Przejściówka PCiMC Standard Prędkość transmisji 7,2 Mb/s Gniazdo antenowe Standard Antena zewnętrzna Standard Minimalne parametry Parametry oferowane (należy potwierdzić słowem tak, jeśli są to minimalne parametry określone w kol. 2, lub podać oferowane, jeśli są wyższe) Na potwierdzenie spełniania wymagań technicznych w oferowanym sprzęcie i legalności zainstalowanego oprogramowania, Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumentację techniczną w języku polskim (jeśli nie ma wersji w języku polskim, Zamawiający dopuszcza złożenie wersji w języku obcym)... podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 17

18 Specyfikacja techniczna nr 7 Bramka GSM 4 szt. Standard GSM Wymiary /wys. x szer. x grub./ 170 x 130 x 45 mm Moc nadajnika Max 2 W Typy obsługiwanych połączeń Głosowe, Dane CSD Dane GPRS cl. 10 W trzyzakresowych Wysyłanie i odbiór SMS PC fax Antena typ złącza SMA. Linia telefoniczna Typ łącza 2 przewodowe FXS Typ złącza RJ12, 6/2 Łącza danych Typ styku RS232 Złącze D Sub 9, żeńskie Minimalne parametry Parametry oferowane (należy potwierdzić słowem tak, jeśli są to minimalne parametry określone w kol. 2, lub podać oferowane, jeśli są wyższe) Na potwierdzenie spełniania wymagań technicznych w oferowanym sprzęcie i legalności zainstalowanego oprogramowania, Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumentację techniczną w języku polskim (jeśli nie ma wersji w języku polskim, Zamawiający dopuszcza złożenie wersji w języku obcym)... podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 18

19 Rozdział 2 - Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telefonii komórkowej określonych jako PAKIET, oraz pozostałych usług, które są w aktualnej ofercie Wykonawcy. PAKIET jest równoważny kwocie zł netto, którą zamawiający przewiduje przeznaczyć miesięcznie na wszystkie opłaty abonamentowe obejmujące usługi telekomunikacyjne. Zamawiający może korzystać ze wszystkich usług zawartych w PAKIECIE. Podstawowe w minimalnym zakresie usługi wymagane przez Zamawiającego są wyszczególnione w tabeli w pkt w Formularzu oferty. 2. Wykonawca zapewni aktywację 129 sztuk kart SIM numerów telefonicznych w ramach PAKIETU nie później niż 14 dni od zawarcia umowy 3. Wykonawca zapewni przeniesienie na nowe karty SIM dotychczasowych 89 sztuk numerów telefonicznych Zamawiającego używanych u obecnych operatorów. Przeniesienie odbędzie się od dnia rozwiązania z nimi umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Koszty przeniesienia numerów pokryje Zamawiający. 4. Wykonawca zapewni aktywację 4 sztuk kart SIM numerów telefonicznych bramek GSM nie później niż 14 dni od zawarcia umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 129 sztuk fabrycznie nowych aparatów telefonicznych (specyfikacja techniczna w załączniku nr 3 do Instrukcji SIWZ) z akcesoriami tj. min. ładowarka, pozbawionych blokady simlock, nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 4 sztuki fabrycznie nowych bramek GSM (specyfikacja techniczna w załączniku nr 3 do Instrukcji SIWZ), nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych. 7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją Internet. 8. Wykonawca zapewni aktywację 12 nowych kart SIM do transmisji danych nie później niż 14 dni od zawarcia umowy. 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 12 sztuk fabrycznie nowych modemów do bezprzewodowego Internetu (specyfikacja techniczna w załączniku nr 3 do Instrukcji SIWZ), nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych. 10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 10 sztuk fabrycznie nowych zestawów głośnomówiących do samochodów (specyfikacja techniczna w załączniku nr 3 do Instrukcji SIWZ), nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych. 11. Zamawiający wymaga, aby wszystkie aparaty telefoniczne Wykonawca dostarczył w cenie 1 zł netto. 12. Zamawiający wymaga, aby wszystkie bramki GSM Wykonawca dostarczył w cenie 1 zł netto.

20 13. Zamawiający wymaga, aby wszystkie modemy do bezprzewodowego Internetu Wykonawca dostarczył w cenie 1 zł netto. 14. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zestawy głośnomówiące do samochodów Wykonawca dostarczył w cenie 1 zł netto. 15. Dostarczone urządzenia muszą posiadać oznakowanie produktu znakiem CE 16. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telefonii komórkowej dla 129 sztuk aktywowanych numerów telefonicznych w okresie trwania umowy 17. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług bezprzewodowego Internetu dla 12 sztuk aktywowanych numerów modemów z limitem pobierania danych na poziomie minimum 5GB w okresie trwania umowy. 18. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarciu umowy wykaz posiadanych dotychczas numerów. 19. Wykonawca zapewnia ilości minut / SMS / MMS / MB w ramach wymienionych abonamentów na terenie Polski, zgodnie z określonymi w Formularzu oferty. 20. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do umowy cennik minut / SMS / MMS / MB, który będzie obowiązywał w ramach wymienionych abonamentów na terenie Polski po wykorzystaniu abonamentu, oraz cennik minut / SMS / MMS / MB w ramach ROAMINGU. 21. Zamawiający wymaga możliwości zarządzania wielkością poszczególnych abonamentów po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego (szczegóły terminu określi Wykonawca) w ramach obowiązującego PAKIETU. Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu możliwość ustalenia limitu dla poszczególnych telefonów. 22. Wykonawca zapewni stałe ceny jednostkowe w ramach PAKIETU i po jego wykorzystaniu w trakcie obowiązywania umowy zgodnie z ofertą i załączonymi cennikami (pkt. 20). Usługi bądź dostawy nie uwzględnione w Formularzu oferty złożonym przez Wykonawcę będą każdorazowo naliczane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującym na dzień rozliczenia usługi Cennikiem, jednak nie będą wyższe niż ceny określone przez Wykonawcę w cenniku dołączonym do oferty. 23. Wykonawca zapewni transmisję głosu i danych w sieci GSM, w tym połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych krajowych, połączenia krajowe i międzynarodowe, roaming, przesyłanie wiadomości SMS i MMS. 24. W przypadku usługi roaming koszt zrealizowanych połączeń międzynarodowych rozliczany będzie w ramach abonamentów. 25. Wykonawca zapewni dostęp w ramach abonamentu do usług: 1) naliczanie sekundowe; 2) połączenia krajowe; 3) roaming i połączenia międzynarodowe; 20

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1a do SIWZ - specyfikacja techniczna

Załącznik 1a do SIWZ - specyfikacja techniczna Załącznik 1a do SIWZ - specyfikacja techniczna 1 Specyfikacja techniczna nr 1 Aparat telefoniczny typ I(50 sztuk) Minimalne parametry Parametry oferowane Standard GSM/WCDMA 850 900 1800 1900/850 900 1800

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578. Świadczenie usługi z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 272799-2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

CPV Usługi telefonii komórkowej Karty SIM Telefony komórkowe

CPV Usługi telefonii komórkowej Karty SIM Telefony komórkowe 1. Zamawiający: I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 tel. (094) 342-78-31, fax.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych do dnia 31.12.2014 r. wraz z dostawą aparatów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne

Lp. Parametry techniczne Legnica, dnia 07.10.2011 rok Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY komórkowej wraz z dostawą telefonów dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

OGŁOSZENIE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: OGŁOSZENIE Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: Świadczenie usług w zakresie stałego dostępu do mobilnego Internetu z LTE (4 abonamenty) w

Bardziej szczegółowo

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu: Specyfikacja abonamentów: Telefoniczne: 12 abonamentów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez łącza we wskazanych punktach dostępu wraz z ich aktywacją, przeprowadzeniem testów i uruchomieniem Numer ogłoszenia: 265047-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polski Związek Rugby ul. Marymoncka 34 01-813 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OFERTOWY NA DOSTARCZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ PROGRAMU UPOWSZECHNIANIA SPORTU

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET) oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie

pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET) oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczas użytkowanych przez zamawiającego numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zabrze, dnia 19.01.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. 41-800 ZABRZE, PLAC

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr 272...2013 z dnia...2013 r. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Gminy Brwinów wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 2014-03-13 SMM.321.1.2014 FORMULARZ OFERTY

Opole, dnia 2014-03-13 SMM.321.1.2014 FORMULARZ OFERTY SMM.321.1.2014 Opole, dnia 2014-03-13 FORMULARZ OFERTY Na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM GMINA MIASTO Rzeszów Rynek 1 35-064 Rzeszów tel. (0-17) 875 46 36, fax. (0-17) 875 46 34 ogłasza przetarg ograniczony na wybór wykonawcy robót dla realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/124/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2078578. Świadczenie usługi z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 106981-2010; data zamieszczenia: 04.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież Zalesie 1 72-004 Tanowo Znak sprawy: S.270.1.9.2015 Zalesie, 2015.08.10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Spr. nr K/3/U/2011 Zielona Góra 28.01.2011 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spr. nr K/3/U/2011 Zielona Góra 28.01.2011 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Spr. nr K/3/U/2011 Zielona Góra 28.01.2011 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 110, tel. 0 68 322-91-

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

OGŁOSZENIE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: OGŁOSZENIE Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych, świadczenie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary Katowice: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów Numer ogłoszenia: 240041-2011; data zamieszczenia: 08.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia OP-IV.272.48.2016.ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, www. mopr.bialystok.pl Białystok: Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM. Numer ogłoszenia: 70264-2012;

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY nr TI.280.30.2017.ZDZO Kozienice dnia 20.09.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dokumentację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa węzła sieci sensorowej

Gdańsk: Dostawa węzła sieci sensorowej Gdańsk: Dostawa węzła sieci sensorowej ( telefonu komórkowego) dla Projektu Domowy asystent osób starszych i chorych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik Nr 2 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 1) Dane charakteryzujące realizację zadania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej a) Aktywacje 40 szt. (zgodnie z tabelą nr 1) Suma minut

Bardziej szczegółowo

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólne. 1. Docelowa liczba numerów telefonicznych: 55 (harmonogram przejmowania numeracji sekcja II pkt 2 części B SIWZ). 2. Liczba dostępów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

Nie więcej niż Brutto 18,45 za miesiąc. 36,90 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,05 zł za 1 minutę. 0,12 zł za 1 minutę. 0,30 zł.

Nie więcej niż Brutto 18,45 za miesiąc. 36,90 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,05 zł za 1 minutę. 0,12 zł za 1 minutę. 0,30 zł. 1. taryfy głosowej A. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie telekomunikacyjne - aparat typu 4 (oraz karty SIM bez aparatów) B. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu na szkolenia w ramach projektu Lepsza droga do przyszłości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, 1 z 6 2011-09-26 13:10 Warszawa: Rozbudowa centrali telefonicznej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych Numer ogłoszenia: 254715-2011; data zamieszczenia: 26.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo