Numer referencyjny:1211/ 5 /2015 Kobierzyce, dnia.2015r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer referencyjny:1211/ 5 /2015 Kobierzyce, dnia.2015r."

Transkrypt

1 Numer referencyjny:1211/ 5 /2015 Kobierzyce, dnia.2015r. Instrukcja dla wykonawców (IdW) do przetargu nieograniczonego na na USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO NA ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW SPORTOWYCH W KOBIERZYCACH Z uwagi na wartość szacunkową przedmiotu zamówienia do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póz. zm). Zlecający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zatwierdzono do stosowania:... Kobierzyce

2 Strona: 2 Spis treści: Strona Informacje o zlecającym. Procedura udzielenia zamówienia.. Opis przedmiotu zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonania ich oceny Sposób porozumiewania się zlecającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów... Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Wadium.. Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowywania oferty. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.. Opis sposobu obliczenia ceny. Kryteria oraz sposób oceny ofert.... Informacje o wyborze oraz o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Istotne postanowienia umowy.. Załączniki do IdW

3 Strona: 3 1. INFORMACJE O ZLECAJĄCYM: W zakresie rozbudowy obiektów sportowych: Gminne Centrum Kultury I Sportu ul. Ludowa 7, Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie Tel. +48 (71) ; fax +48 (71) NIP , REGON , Strona internetowa Zlecającego: PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone jest w drodze przetargu nieograniczonego, dla którego sposób postępowania ustalił Zlecający. Instrukcja dla wykonawców stanowi wraz z formularzem ofertowym (załączniki) kompletny dokument, w którym określono zasady udzielenia zamówienia i który obowiązuje Wykonawcę i Zlecającego podczas prowadzenia postępowania. Instrukcja wraz z wzorem Formularza Ofertowego publikowana jest na stronie internetowej Zlecającego w zakładce OGLOSZENIA/ZAMÓWIENIA. Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zostało wywieszone w siedzibie Zlecającego na tablicy ogłoszeń, ogłoszone na stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych jako ogłoszenie nieobowiązkowe. Zlecający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania i odstąpienia od podpisania umowy na realizację zamówienia bez podania przyczyn. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 3.1 Wspólny Słownik Zamówień: Usługi projektowania architektonicznego 3.2 Przedmiotem zamówienia jest: a: wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych w Kobierzycach przy ul. Bukowej, Dębowej i Sportowej z uwzględnieniem etapowania prowadzenia robót budowlanych; b: uzyskanie niezbędnych opinii, dokumentów, decyzji i uzgodnień wymaganych prawem; c: uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę; d: pełnienie funkcji nadzoru autorskiego. 3.3 Zlecający posiada i udostępnia w załączeniu do niniejszej Instrukcji Koncepcję rozbudowy obiektów sportowych w Kobierzycach przy ul. Bukowej, ul. Dębowej i ul. Sportowej zawierającą Koncepcję programowo przestrzenną w czterech wersjach autorstwa architekta Małgorzaty Dworskiej oraz Analizę dendrologiczną opracowaną przez mgr. Małgorzatę Wilczak. Opracowania wykonane przez DFE EKORAJ Spółka z o.o. Zlecający posiada prawa autorskie do wymienionych opracowań uprawniające do wykorzystania ich w ramach niniejszego postępowania. 3.4 Zlecający przewiduje konieczność uzyskania przez Wykonawcę (odrębnych) pozwoleń na budowę: a: Dla budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wg koncepcji nr I wersja 1 lokalizacja przy ul. Dębowej 20. W przypadku niemożliwości wykonania boiska sportowego według koncepcji I wersja 1 Wykonawca opracuje dokumentację projektową wg koncepcji I wersja 2. b: Dla przebudowy i rozbudowy istniejącego stadionu sportowego wg koncepcji nr III zakresie:

4 Strona: 4 - wykonanie ogrodzenia wokół stadionu wraz z wjazdami i wejściami na teren - prace ziemne niwelacja skarp ziemnych; - wykonanie areny lekkoatletycznej - zgodne z wymogami Związku Piłki Nożnej wykonanie nowego oświetlenia oraz przystosowanie istniejącego oświetlenia niezbędnego do prowadzenie rozgrywek ligowych - budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku - remont istniejących trybun i wieży - remont boiska treningowego o nawierzchni z trawy naturalnej - nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku zaplecza - budowa dodatkowego budynku zaplecza przy boisku treningowym - budowa toru modelarskiego dla spalinowych i elektrycznych modeli samochodów 3.5 Zlecający przewiduje etapową rozłożoną na kolejne lata realizację robót i dlatego wymaga wykonania dokumentacji projektowej odrębnie dla każdej części według podziału jak w pkt 3.6 IdW. 3.6 Planowane etapy realizacji robót: a: Budowa boiska sportowego jednoetapowo b: Przebudowa i rozbudowa stadionu: I etap: Wykonanie infrastruktury, prac na boisku treningowym, wykonanie zadaszenia dwóch sektorów środkowych trybun, wykonanie areny lekkoatletycznej, wykonanie oświetlenia. II etap: Wykonanie toru modelarskiego, wybudowanie zaplecza do boiska i toru modelarskiego, niwelacja skarp i wykonanie parkingu III etap: Nadbudowa i przebudowa budynku zaplecza, budowa parkingu, likwidacja szamba i przyłączenie do kanalizacji gminnej 3.7 Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września.2004r. tj. z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zawierającej dla każdego etapu robót: a: Projekt budowlany wraz z jego uzupełnieniem i uszczegółowieniem w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych oraz z częścią opisową - 5 egzemplarzy (4 do pozwolenia na budowę); b: Projekt wykonawczy z uszczegółowieniem gotowego projektu o detale konstrukcyjne i architektoniczne odrębnie dla każdego z etapów planowanych robót 3 egzemplarze; c: Kosztorys inwestorski odrębnie dla każdego z etapów planowanych robót 3 egz. wykonany w programie kosztorysowym np. NORMA lub innym; d: Przedmiar robót odrębnie dla każdego z etapów planowanych robót 3 egz. wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględnia m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. instalacji elektrycznych, odbiorów geodezyjnych, Urzędu Dozoru Technicznego, opinii sanepidu itp.); e: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych odrębnie dla każdego z etapów planowanych robót 3 egzemplarze. Wymienione dokumenty należy przekazać zlecającemu w wersji pisemnej oraz w formie elektronicznej (plik PDF i edytowalnej) na nośniku danych. 3.8 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania

5 Strona: 5 kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr 130 poz z 2004 r. 3.9 Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP, będzie wykorzystana do opisu przedmiotu zamówienia w przetargach na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych poszczególnych etapów robót i nie może naruszać postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania właściwych badań podłoża w tym geologicznych w ilości nie mniejszej niż 8 odwiertów o głębokości co najmniej 3 metrów odpowiednio rozłożonych na całym terenie, na którym będzie zlokalizowane nowobudowane boisko oraz w ilości nie mniejszej niż 2 odwierty pod nowobudowane obiekty na terenie stadionu Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień w tym min. dostawy mediów i wpięcia do sieci oraz uzyskania na własny koszt wszelkich opinii, w tym wynikłych w trakcie wykonywania zamówienia, niezbędnych do realizacji zamówienia w tym między innymi mapy do celów projektowych, wypisów z ewidencji gruntów, pozwolenia Konserwatora Zabytków, opinii Urzędu Dozoru Technicznego, opinii kominiarskich oraz uzyskania i dostarczenia Zlecającemu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji na niezbędną do realizacji zamówienia wycinkę drzew W ramach nadzoru autorskiego dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do przeliczania na każde wezwanie Zlecającego wartości kosztorysów inwestorskich, co będzie niezbędne do ustalania wartości każdej z części zamówienia publicznego na poszczególne etapy robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zlecający nie posiada wiedzy co do ostatecznej możliwości realizacji robót w koncepcji nr I wersja 1, która została uznana za najkorzystniejszą. W przypadku niemożliwości realizacji koncepcji nr I wersja 1 Zlecający przewiduje opcję realizacji koncepcji nr I wersja Informacje dodatkowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. a: Projektant obowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z wiedzą, ze sztuką budowlaną oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, dla którego została sporządzona, przy uwzględnieniu pełnego zakresu prac niezbędnych do wykonania zamówienia oraz że przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów z natury dokonywanych na obiekcie, którego dotyczy dokumentacja. b: Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy. c: Na etapie opracowania dokumentacji wymagane są robocze konsultacje i uzgodnienia ze Zlecającym. d: Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. e: W przypadku stwierdzenia przez wykonawców podczas wizji lokalnej prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i mających wpływ na cenę oferty zobowiązuje się wykonawcę do pisemnego złożenia zapytania, złożonego nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. Roszczenia zgłoszone po wskazanym terminie nie będą uwzględniane, ponieważ zlecający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

6 Strona: 6 f: Wszelkie koszty poniesione w związku z czynnościami niezbędnymi dla prawidłowego wykonania dokumentacji ponosi wykonawca i powinny być uwzględnione w cenie oferty W zakresie wynagrodzenia wykonawcy Zlecający ustala, iż 80% ceny oferty stanowić będzie wynagrodzenie za sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 3.7, płatne po uzyskaniu prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę, natomiast 20% ceny oferty stanowić będzie wynagrodzenie za pełnienie funkcji nadzoru autorskiego płatne po protokolarnym odbiorze wykonanych robót budowlanych i dopuszczeniu do ich użytkowania, z zastrzeżeniem pkt 4 IdW Zlecający określa, iż 80% ceny oferty stanowić będzie wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji projektowej a 20% ceny oferty stanowić będzie wynagrodzenie za pełnienie funkcji nadzoru autorskiego, z zastrzeżeniem pkt 4 IdW Pozostałe warunki zostały określone w istotnych postanowieniach umownych, który stanowi integralną część dokumentacji projektowej Zlecający nie dopuszcza składania ofert częściowych Należność za wykonanie zamówienia będzie uregulowana za usługi faktycznie pobrane to jest za dokumentację projektową wykonaną dla faktycznie realizowanej koncepcji Wynagrodzenie Wykonawcy podane w ofercie winno pokrywać wszelkie koszty jakie wiążą się z wykonaniem zamówienia Wykonawca może powierzyć wykonanie usług podwykonawcom pod warunkiem przedstawienia Zlecającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe podwykonawców oraz ich doświadczenie zawodowe, które nie mogą być gorsze niż zaproponowane w ofercie złożonej do przetargu nieograniczonego Zlecający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zlecający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w ilości nie przekraczającej 50 % wartości umowy podstawowej, o ile wartość zamówień uzupełniających wraz z wartością umowy podstawowej nie przekroczy wartości, którą Zlecający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a także w przypadku gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. 4. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zlecający wymaga wykonania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i opinii oraz ostateczną decyzją pozwolenia na budowę do 30 listopada 2015 roku. Nadzór autorski będzie wykonywany w trakcie realizacji robót budowlanych w latach WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią łącznie warunki podane w pkt O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b: Posiadają wiedzę i doświadczenie to jest w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał przynajmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla wielofunkcyjnych obiektów

7 Strona: 7 sportowych o powierzchni opracowania co najmniej m2 zawierających przynajmniej pełnowymiarowe boisko i obiekty kubaturowe. c: Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to jest dysponują zespołem projektowym, składającym się z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zespół projektowy winien składać się z osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w tym: Co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w zakresie projektowania na terenach objętych ochroną konserwatorską wymagającego opracowania prac i badań konserwatorskich; Co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-sanitarnej wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; d: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia to jest posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę przynajmniej ,00 złotych, e: nie zalegają z opłacaniem podatków, f: nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, g: zaproponują wykonanie zamówienia wraz pełnieniem nadzoru autorskiego; h: zaproponują realizację zamówienia zgodnie z niniejszą instrukcją, i: zaproponują realizację zamówienia za realistyczną cenę. 5.3 Nie spełnienie na dzień otwarcia ofert któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki określone w pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie 6.1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (datowany wydruk ze strony CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.2 wykaz usług wykonanych / w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania. Wymagane jest posiadanie minimalnego doświadczenia - to jest w okresie ostatnich 3 lat tj. wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia określonych w pkt 5.2.b. Wykaz winien być wykonany wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 3 Formularza Ofertowego; 6.3 dowody potwierdzające bezspornie, że usługi wymienione w wykazie opisanym w punkcie poprzedzającym zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości Zlecającego lub, gdy z poświadczenia albo z innego

8 Strona: 8 dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zlecający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zlecającemu; 6.4 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. uprawnienia do projektowania w branżach określonych w pkt 5.2.c. Wykaz należy sporządzić wg wzoru Formularza Ofertowego w załączniku nr 2 podając dane osoby, rodzaj posiadanych uprawnień, doświadczenie zawodowe, oraz podstawę do dysponowania osobą; 6.5 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 złotych Z przedłożonych dokumentów winno bezspornie wynikać, iż ubezpieczenie jest opłacone poprzez jednoznaczny zapis na polisie lub dowód opłacenia przelewem lub do kasy; 6.6 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6.7 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6.8 Oświadczenie o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą instrukcją (pkt 4 Formularza ofertowego). Wyjaśnienia dodatkowe: 6.A Powierzenie prac podwykonawcom: W przypadku powierzenia części usług podwykonawcom Zlecający wymaga wskazania w ofercie zakresu usług, które będą wykonywane przez podwykonawców - wg wzoru formularza ofertowego załącznik nr 4. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zlecający wymaga, aby podwykonawcy udokumentowali odpowiednie posiadanie doświadczenia zawodowego o którym mowa w pkt 5.2.b oraz uprawnień zawodowych o których mowa w pkt 5.2.c. Podwykonawca nie może posiadać doświadczenia zawodowego mniejszego niż Wykonawca. W przypadku nie złożenia w ofercie stosownego dokumentu w zakresie podwykonawstwa zlecający uzna, iż wykonawca nie zamierza powierzyć części usług podwykonawcom i cały zakres prac wykona samodzielnie. Każdorazowe zlecenie prac podwykonawcy wymaga uzyskania pisemnej zgody Zlecającego oraz przedłożenie wyżej wymienionych dokumentów. 6.B Pełnomocnicy: W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. 6.C Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów wymagane jest załączenie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, uprawnionego do wspólnej reprezentacji, bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zlecającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Pełnomocnictwo powinno zawierać informacje o stronach konsorcjum oraz określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim

9 Strona: 9 zakresem przedmiot zamówienia. Wymagane jest również przedłożenie umowy współpracy (konsorcjum). Umowa powinna być podpisana przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do załączenia do oferty wymaganych przez Zlecającego dokumentów (zaświadczeń) wymienionych w pkt , potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w pkt SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZLECAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 7.1 Wyjaśnienia dotyczące Instrukcji dla Wykonawców udzielane będą niezwłocznie o ile zapytanie wpłynie do sekretariatu zlecającego nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert. Na zapytania, które wpłyną po wskazanym terminie Zlecający nie będzie miał obowiązku odpowiedzi. 7.2 Zlecający odpowie na pytania zamieszczając ich treść wraz z odpowiedziami na stronie internetowej na której zamieszczono dokumentację przetargową oraz prześle jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy ujawnili się w postępowaniu. 7.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie Instrukcji i pytań. 7.4 W celu sprawniejszego prowadzenia postępowania Zlecający zaleca dodatkowe przesłanie wniosku o wyjaśnienie Instrukcji na adres Zlecający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści dokumentów przetargowych. Dokonane uzupełnienia przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom oraz zamieszcza się na stronie, na której udostępniono dokumentację przetargową. 7.6 Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 7.7 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zlecający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. Zlecający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną poprzez przesyłanie korespondencji przez Wykonawców wyłącznie na adres: Korespondencja przesłana faksem lub elektronicznie musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: W zakresie proceduralnym i merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Wykonawcami jest: a: Pan Krzysztof Nowak Kierownik Hali Sportowej i Widowiskowej Kontakt telefoniczny pod nr b: Pani Ewa Liebig Kontakt telefoniczny pod nr 71 / wew. 21 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 9. WADIUM: 9.1 Zlecający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium 9.2 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) 9.3 Wadium należy wnieść w terminie do otwarcia ofert co oznacza, że w terminie wniesienia wadium, w posiadaniu Zlecającego muszą znaleźć się pieniądze na koncie lub inne formy wadium w kasie.

10 Strona: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zlecającego: BANK SPÓŁDZIELCZY KOBIERZYCE konto nr z dopiskiem w tytule wpłaty wadium Usługi projektowania architektonicznego znak sprawy 1211/5 /2015. b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych 9.5 Oryginał wadium w formie nie pieniężnej należy złożyć do Sekretariatu Zlecającego. 9.6 Kserokopię dowodu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 9.7 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty w jednej z wyżej wymienionych form wadium, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 9.8 Zlecający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zlecający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy Zlecający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zlecający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i niniejszej Instrukcji; b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zlecającego może przedłużyć termin związania ofertą. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na pełen zakres usług Koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca Oferta winna być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej Instrukcji Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem Pożądane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. Każda zapisana strona oferty winna być podpisana własnoręcznie, czytelnie lub z pieczątką imienną przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

11 Strona: Na wszystkie pytania zawarte w formularzu ofertowym i załącznikach wymagane jest udzielenie odpowiedzi 11.7 Jeżeli załącznik lub pytanie wymienione w Formularzu Ofertowym nie dotyczy oferenta, należy wpisać "nie dotyczy Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt 6 oraz Formularz ofertowy dostarczony Wykonawcy wraz z instrukcją wraz z załącznikami w tym: 1. Formularz ofertowy, 2. załącznik 1 Cena oferty brutto, 3. załącznik 2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 4. załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat. 5. Załącznik nr 4 Usługi powierzone podwykonawcom Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli w terminie składania ofert Wykonawca nie złoży pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.2 na dzień składania ofert albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zlecający może wezwać do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W trakcie badania i oceny ofert Zlecający może żądać wyjaśnień do złożonych ofert. Zlecający jest uprawniony do poprawy złożonych ofert o ile stwierdzi wystąpienie pomyłki rachunkowej, pisarskiej lub innej oczywistej co do swej natury pomyłki. O dokonaniu poprawy Zlecający powiadomi pisemnie Wykonawcę, któremu przysługiwać będzie możliwość niewyrażenia zgody na dokonaną poprawę w terminie trzech dni od powzięcia wiadomości o dokonanej poprawie przez Zlecającego. Złożone na wezwanie Zlecającego uzupełniające oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki Zlecający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zlecającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO Numer referencyjny sprawy 1211/ 5 /2015 NIE OTWIERAĆ przed godz. 15:45.. Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy. Zamknięcie ofert powinno być dokonane w trwały sposób uniemożliwiający wcześniejsze otwarcie kopert przez osoby nieupoważnione Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zlecający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE Zaleca się zachować kopię złożonych w ofercie dokumentów Oferent składając ofertę może zastrzec (w formie pisemnej), nie później niż w terminie składania ofert, że pewne informacje nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca powinien wykazać iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone winny być wyraźnie oznaczone i wyodrębnione z pozostałych dokumentów jednakże dołączone do oferty, w tej samej kopercie. Wykonawca nie może zastrzec

12 Strona: 12 informacji dot. adresu wykonawców, doświadczenia zawodowego, osób posiadających wymagane uprawnienia zawodowe, informacji dotyczących ceny oraz danych niezbędnych do oceny oferty w zakresie kryteriów oceny ofert ustalonych w niniejszym przetargu. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zlecającego, pokój: Sekretariat, w terminie nieprzekraczalnym, do dnia do godz. 15: Zlecający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu o godz. 15:45 do siedziby Zlecającego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach, ul. Ludowa 7 w Sali nr 9 GALERIA Zlecający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 13.1 Zlecający wymaga, aby zaoferowana przez wykonawcę cena podana w formularzu ofertowym obejmowała wszystkie składniki niezbędne do wykonania wymaganej usługi w oparciu o opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w pkt 3 IdW wraz z należnym podatkiem VAT, z uwzględnieniem kosztów związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego. Zlecający określił, iż 80% ceny oferty stanowić będzie wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji projektowej a 20% ceny oferty stanowić będzie wynagrodzenie za pełnienie funkcji nadzoru autorskiego W Formularzu Ofertowym Wykonawca winien podać ceny za wykonanie poszczególnych projektów: a: Dla budowy boiska piłkarskiego wg koncepcji nr I wersja 1, lokalizacja przy ul. Dębowej 20, a w przypadku niemożliwości jej realizacji wg koncepcji I wersja 2. b: Dla przebudowy i rozbudowy istniejącego stadionu sportowego 13.3 W celu właściwego skalkulowania ceny wymaga się od Wykonawcy zapoznania się z lokalizacją inwestycji, opisem przedmiotu zamówienia oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy W przypadku stwierdzenia przez Wykonawców jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu usług - zaleca się Wykonawcy złożenie pisemnego zapytania na co najmniej trzy dni przed planowanym terminem otwarcia ofert. Termin ten nie ulegnie zmianie nawet w przypadku zmiany terminu otwarcia ofert. Roszczenia zgłoszone po wskazanym terminie nie będą uwzględnione Cenę należy podać w złotych polskich Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym będą prowadzone w złotych polskich. 14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 14.1 Zlecający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr: Nazwa kryterium: Waga: 1 Cena oferty 100 % 14.2 Zlecający odrzuci oferty wykonawców nie spełniających warunków określonych w pkt Zlecający odrzuci oferty z ceną rażąco niską nierealistyczną Zlecający odrzuci oferty złożone przez Wykonawców niewiarygodnych.

13 Strona: W toku dokonywania badania i oceny ofert Zlecający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert, w tym również w zakresie wiarygodności i sytuacji Wykonawcy W przypadku podejrzenia złożenia oferty z rażąco niską ceną Zlecający zażąda złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień jej składników. W przypadku braku przedłożenia dowodów wskazujących na zaproponowanie ceny realnej zlecający odrzuci ofertę. 15. INFORMACJE O WYBORZE ORAZ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 15.1 Zlecający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Instrukcji, została złożona przez wiarygodnego Wykonawcę i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert Zlecający unieważni postępowanie w sytuacji braku kompletnych realistycznych ofert Zastrzega się możliwość realizacji części zamówienia Po zakończeniu pracy komisji przetargowej i po zatwierdzeniu wyniku przez kierownika Zlecającego o dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zlecający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierało co najmniej: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, cenę oferty wybranej oraz uzasadnienie wyboru Informację o wyborze Zlecający umieści także w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej W celu prawidłowego przygotowania pisemnej umowy, niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert przez Zlecającego, przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu Zlecającemu oryginału decyzji lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnień zawodowych osób które będą wykonywały zamówienie oraz umowy regulującej współpracę wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną, w przypadku jej uznania za najkorzystniejszą. Umowa powinna być podpisana przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia Zlecający zastrzega sobie możliwość sporządzenia kserokopii powyższych dokumentów Zlecający zawrze umowę niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym nie przedłoży do wglądu dokumentów, o których mowa w punkcie Zlecający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 16.1 Zlecający wymaga w niniejszym postępowaniu, aby wybrany wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zamówienia Oferent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny ofertowej brutto Wykonawcy.

14 Strona: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone: a: w pieniądzu, b: poręczeniach bankowych c: gwarancjach bankowych, d: gwarancjach ubezpieczeniowych, 16.4 Zabezpieczenie wnoszone gotówką, należy wpłacać przelewem na rachunek Zlecającego: BANK SPÓŁDZIELCZY KOBIERZYCE konto nr z dopiskiem Zabezpieczenie należytego wykonania umowy USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO Numer referencyjny sprawy 1211/5 / Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia Zlecający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 100% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zlecającego za należycie wykonane W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej w pkt 16.3 b, c, d Zlecający zwróci dokument zabezpieczenia po upływie terminów określonych w pkt 16.6 na wniosek Wykonawcy. 17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 17.1 Istotne postanowienia umowne przedstawiono w załączniku nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców. 18. ZAŁĄCZNIKI DO IDW: 18.1.Istotne postanowienia umowne 18.2.Wzór Formularza Ofertowego

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, tel. 071 3111200, faks 071 3111852.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, tel. 071 3111200, faks 071 3111852. Kobierzyce: USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO NA ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW SPORTOWYCH W KOBIERZYCACH Numer ogłoszenia: 121050-2015; data zamieszczenia: 21.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wiatrołapu i schodów wejściowych wraz z budową pochylni w budynku przy ul. Fredry 16A

Przebudowa wiatrołapu i schodów wejściowych wraz z budową pochylni w budynku przy ul. Fredry 16A przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 98 /2015 12.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Dozór oraz ochrona osób i mienia w Kraków Arenie. NR REFERENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wiatrołapu i schodów wejściowych wraz z budową pochylni w budynku przy ul. Fredry 16A

Przebudowa wiatrołapu i schodów wejściowych wraz z budową pochylni w budynku przy ul. Fredry 16A przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 178 /2015 13.07.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., dalej p.z.p.) 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zamawiający : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 70-482 Szczecin al. Wojska Polskiego 80/82, tel. 091 4 24 36 00, fax. 4 22 18 98 www.krwiodawstwo.szczecin.pl.

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Rydzynie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Remont dachu (II) Część I. Postanowienia ogólne 1. Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR: MPK.271.2.2014 o wartości zamówienia mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj. Poznań: Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego przystosowanego do gry w siatkówkę i tenis ziemny i pełnienie funkcji lodowiska na terenie parku Podworskiego położonego przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 Nr sprawy ZP/PN/2312/05/2124/08 Elbląg, dn. 26-05-2008 r. Nr ogłoszenia w BZP:... data zamieszczenia:... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO PAŃSTWOWA WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Poznań: Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ostrzeszów, dnia 14.06.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zarząd Spółki MULTiSERWIS z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Prudnickiej 40 zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych. Oddział plettac

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.11.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 24.05.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.11.2016.GC. Nazwa zadania: Przebudowa Hali Sportowej

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej (SIWZ) Nr sprawy: 3/PN/WM/r.b./2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SILOSA NA KISZONKĘ O DWIE KOMORY PRZEJAZDOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SILOSA NA KISZONKĘ O DWIE KOMORY PRZEJAZDOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SILOSA NA KISZONKĘ O DWIE KOMORY PRZEJAZDOWE PRZETARG NIEOGRANICZONY nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Remont dachów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Remont dachów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 151 /2015 24.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 01/PN/U/16 Warszawa, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: 01/PN/U/16 Warszawa, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska 33/35 00-560 Warszawa Znak sprawy: 01/PN/U/16 Warszawa, 15-07-2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: (87) 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: (87) 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail. STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: (87) 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.com Krzywe, 28 marca 2014 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda zaprasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: 112683-2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY nr TI.280.30.2017.ZDZO Kozienice dnia 20.09.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dokumentację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej.

Remont drogi gminnej ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: Remont drogi gminnej ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, ul. Bednarska 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, ul. Bednarska 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Zamawiający: Prowadzący postępowanie : Dom Dziecka Nr 6 w Łodzi Dom Dziecka Nr 6 w Łodzi 93-030 Łódź, ul. Bednarska 15 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. budowa przepustu w leśnictwie Darskowo na rzece Rakowiec- Ceminko II przetarg

Wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. budowa przepustu w leśnictwie Darskowo na rzece Rakowiec- Ceminko II przetarg Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec ul. Myczkowskiego 2 78-520 Złocieniec Złocieniec, 2013-05-07 Znak sprawy: S-203-03/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia

ZAMAWIAJĄCY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze Numer ogłoszenia: 16384-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie,

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (poniżej 30.000 Euro; w/g PKWiU - ) - w trybie przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo