Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze"

Transkrypt

1 Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze HISTORIA DOLNOŚLĄSKIEGO DAVOS Pierwsza edycja Forum odbyła się w 1999 roku. Zgromadziła 200 uczestników, którzy dyskutowali głównie o powstającej właśnie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Dziś mija 12 lat od pierwszej edycji DFPiG. Poniżej krótka historia spotkao w Krzyżowej. Wrocław, 2010 Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego

2 Spis Treści 1. DFPiG - Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Misja i cele Forum Tematyka Forum... 5 Rok 1999 Strategia rozwoju Dolnego Śląska"... 5 Rok 2000 Bezrobocie i rynek pracy na Dolnym Śląsku... 5 Rok 2001 Wiedza instrument kształtowania przyszłości regionu... 5 Rok 2002 Europejska przyszłośd Dolnego Śląska... 5 Rok 2003 Jak zmniejszyd dystans dzielący Dolny Śląsk od Unii Europejskiej?... 5 Rok 2004 Kapitał społeczny Dolnego Śląska... 5 Rok 2005 Dolny Śląsk obszarem wolności... 6 Rok 2006 Dolny Śląsk 2020 dobre miejsce do życia... 6 Rok 2007 Kreatywny Dolny Śląsk ku kreatywnej Europie... 6 Rok 2008 Dolny Śląsk w perspektywie zmian pokoleniowych... 6 Rok 2009 Dolny Śląsk ziemia polsko-niemieckiego pojednania... 7 Rok 2010 Technika i technologia impulsy rozwojowe Goście Specjalni Forum Patroni Forum Mecenasi i sponsorzy Forum Uczestnicy zaangażowanie społeczne Media Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Konopnickiej 15 b, Wrocław, tel. 071/

3 1. DFPiG - Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum zainicjowane zostało w roku 1999 przez pierwszego Marszałka Województwa Dolnośląskiego prof. Jana Waszkiewicza i pierwszego w III RP Wojewodę Wrocławskiego Janisława Muszyoskiego. Do dziś odbyło się już dwanaście edycji spotkao w Krzyżowej. To jedyne tego typu spotkanie w Polsce, gdzie o losach regionu rozmawia ponad 700 uczestników przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych, politycy, naukowcy oraz organizacje pozarządowe. Wkład Forum w rozwój regionu został doceniony przez Kapitułę Wyróżnienia Dolnośląski Klucz Sukcesu, która w czerwcu 2004 roku nagrodziła Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w kategorii Wyróżnieo Specjalnych. 2. Misja i cele Forum Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze jest ruchem społecznym, który ma aspiracje uczestniczyd w kształtowaniu przyszłości Dolnego Śląska. Misją Forum jest inicjowanie i rozwijanie dialogu społecznego jako alternatywy dla walki politycznej. Celem tego dialogu jest wskazywanie wyzwao, których rozwiązanie będzie miało kluczowy wpływ na konkurencyjnośd Dolnego Śląska w Polsce i Europie, proponowanie priorytetów dla zadao decydujących o rozwoju Dolnego Śląska oraz budowanie społecznego konsensusu na rzecz ich realizacji. Forum poszukuje obszarów partnerskiej współpracy sektora prywatnego i publicznego z zachowaniem transparentnych reguł działania dla przyspieszenia zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska. Ogniskując uwagę Dolnoślązaków na głównych wyzwaniach, zadaniach i priorytetowych przedsięwzięciach Forum działa na rzecz skrócenia dystansu ekonomicznego dzielącego nas od czołowych krajów Europy. Janisław Muszyoski i prof. Jan Waszkiewicz odbierają Klucz Sukcesu z rąk Sławomira Najnigiera i otwierają wrota do przyszłości na Dolnym Śląsku. Prof. Jerzy Hausner Wicepremier, Minister Gospodarki wręcza Dolnośląskie Certyfikaty Gospodarcze podczas Forum w 2003 roku. Pamiątkowe zdjęcie uczestników Forum z 2002 roku 3

4 Cele zapisane w porozumieniu o zawiązaniu Forum zostały sformułowane następująco: 1. Celem ustanawianego DFPiG jest inicjowanie i podtrzymywanie dialogu między różnymi dolnośląskimi środowiskami na tematy istotne dla rozwoju regionu, zwłaszcza kręgów gospodarczych i politycznych. 2. Inicjatorzy są przekonani, że idea DFPiG wychodzi na przeciw dążeniom do integracji regionalnej, będzie kreowad wzrost gospodarczy i rozwój społeczny Dolnego Śląska. 3. DFPiG przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie możliwie licznej grupy przedstawicieli różnych środowisk dla przedyskutowania najważniejszej problematyki rozwoju regionu. Spotkania DFPiG toczą się na sesjach plenarnych i w grupach roboczych. DFPiG może przyjmowad stanowiska skierowane do zainteresowanych środowisk, opinii publicznej oraz władz samorządowych i paostwowych. Prof. Roman Galar i Grzegorz Roman podczas jednej z dyskusji na Forum Jubileuszowa Msza Pojednania w październiku 2009 roku Premier Tadeusz Mazowiecki i bp Alfons Nossol 4. Grupy robocze powinny podejmowad swoje prace przed rozpoczęciem Spotkania DFPiG, nie jest też konieczne by kooczyły je z chwilą jego zakooczenia. O trybie zakresie ich prac decyduje tylko i wyłącznie wola ich uczestników. Działalnośd Forum jego uczestników. jest finansowana przez Dyskusja o przyszłości Europy na zdjęciu prof. Antoni Kuklioski Polskie Towarzystwo współpracy z Klubem Rzymskim, prof. Jan Waszkiewicz Inicjator Forum oraz Michael Gerdts Ambasador Niemiec w Polsce 4

5 3. Tematyka Forum Tematy wiodące spotkao w Krzyżowej są rezultatem debat przeprowadzonych na kolejnych Forach, wniosków Rady Forum oraz odzwierciedleniem sytuacji politycznogospodarczej. Zawsze jednak są odpowiedzią na główne, zastane problemy naszego regionu. Podczas wcześniejszych spotkao zastanawialiśmy się, jak najlepiej przygotowad nasz region do akcesji do UE. Tematy obrad Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego: Rok 1999 Strategia rozwoju Dolnego Śląska" Strategia regionalna to przede wszystkim długookresowa wizja rozwoju regionu i odpowiedź na pytanie co należy zrobid, żeby przyszłośd była lepsza. Rok 2000 Bezrobocie i rynek pracy na Dolnym Śląsku Najważniejszym instrumentem przeciwdziałania bezrobociu, którym dysponują władze lokalne jest możliwośd otwierania nowych rynków. Rok 2001 Wiedza instrument kształtowania przyszłości regionu Dolny Śląsk oczekuje na strategiczną decyzję - budujemy społeczeostwo dysponujące wiedzą i umiejętnościami albo nie podejmujemy tego wyzwania, a zwlekanie z tym wyborem będzie skutkowad wysokim bezrobociem, niskimi zarobkami i ucieczką najlepszych z naszego regionu. Rok 2002 Europejska przyszłość Dolnego Śląska Wewnątrz Unii Europejskiej Dolny Śląsk i Polska mają większe szanse rozwojowe niż poza nią. Naszą siłą może byd długookresowa wizja Dolnego Śląska oraz zakresu naszego oddziaływania na rozwój naszej części UE. Rok 2003 Jak zmniejszyć dystans dzielący Dolny Śląsk od Unii Europejskiej? Dolny Śląsk chce pełnid rolę równorzędnego partnera dla innych regionów Unii Europejskiej i pragnie wpływad na kształt otaczającej nas Europy. Włączając się w nurt spraw europejskich musimy stawiad na dziedziny, w których tkwi potencjał Dolnego Śląska, szukając sojuszników dla realizacji swoich aspiracji poprzez uczestniczenie w ponadregionalnych projektach i programach inwestycyjnych oraz poprzez pobudzanie przedsiębiorczości, tworząc sprzyjające jej warunki na poziomie lokalnym. Rok 2004 Kapitał społeczny Dolnego Śląska Kapitał społeczny to klucz do konkurencyjności naszego regionu decydujący o tym czy uzyskamy i utrwalimy przewagę konkurencyjną. Kapitał społecznego Dolnego Śląska został już dostrzeżony przez wielu poważnych inwestorów w obszarze przemysłu i wysoko wykwalifikowanych usług, ale o dalszym sukcesie regionu zdecydują nasze decyzje i wybory. Jeżeli będą trafne, a na wyznaczonych celach potrafimy skoncentrowad wysiłki i działania całego regionu to szybko odniesiemy znaczące sukcesy. Jeśli nie podejmiemy wyprzedzających 5

6 działao to jedną z istotnych barier rozwoju może byd dostępnośd wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co obniży naszą atrakcyjnośd w oczach inwestorów. Rok 2005 Dolny Śląsk obszarem wolności Debata na Forum zogniskowana była wokół identyfikowania istniejących i poszukiwaniu nowych obszarów wolności na Dolnym Śląsku. Mamy nadzieję, że koncentracja na problematyce wolności przyczyniła się do znalezienia sposobów stworzenia dobrego klimatu dla przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku, a co za tym idzie zwiększy atrakcyjnośd inwestycyjną naszego regionu. Sedno problematyki poruszanej na Forum zawrzed można w stwierdzeniu: Nie ma wolności bez społeczeostwa obywatelskiego. Nie ma społeczeostwa obywatelskiego bez odpowiedzialnej władzy publicznej. Nie ma odpowiedzialnej władzy publicznej bez poszanowania przestrzeni wolności obywatelskich. Rok 2006 Dolny Śląsk 2020 dobre miejsce do życia Największą wartością Dolnego Śląska jest społeczeostwo. Jest ono niezwykle cenne ze względu na swoje możliwości innowacyjne. Trzeba te możliwości jednak pielęgnowad i rozwijad. Dolny Śląsk musi dążyd do budowania kreatywnego społeczeostwa głównie poprzez rozwój edukacji i kształcenie indywidualności. Rok 2007 Kreatywny Dolny Śląsk ku kreatywnej Europie Dolny Śląsk chcąc rywalizowad o miejsce wśród europejskich regionów musi sięgnąd po swoje tradycyjne walory. Musi ponownie stad się kreatywny tworzyd nowe produkty, technologie i usługi, rozwijad koncepcje i teorie, kreowad propozycje ideowe i artystyczne, które będą atrakcyjne dla innych obszarów świata i które będą przez nie naśladowane (lub do nich transferowane) z zapewnieniem jak to bywało w przeszłości odpowiedniej marży zysku dla tych, którzy nowe wartości wprowadzają do obiegu. Rok 2008 Dolny Śląsk w perspektywie zmian pokoleniowych Tytułowe zagadnienie, to w istocie kilka nakładających się kwestii. Po pierwsze, to problem horyzontu czasowego. Perspektywa zmiany pokoleo staje się więc pytaniem o rozwój w długim okresie, obejmującym nadchodzące dwierdwiecze. Drugie to problem przygotowania do nieuchronnych zmian personalnych. Czy obecni aktorzy gotowi są zrobid miejsce na scenie swoim następcom? Jak ci z kolei są przygotowani do przejęcia odpowiedzialności za bieg wydarzeo? Na ile zmiana pokoleniowa oznaczad będzie utrzymanie, a na ile zmianę obecnych tendencji rozwojowych? W trzecim rozumieniu pytamy o to, jaki Dolny Śląsk pozostawimy tym, którzy przejmą po nas odpowiedzialnośd za jego rozwój? Co zostawimy naszym następcom oprócz problemów, z którymi nie potrafimy się uporad? 6

7 Rok 2009 Dolny Śląsk ziemia polskoniemieckiego pojednania Dyskusje podczas Forum poprzedziły obchody Jubileuszu 20 lecia Mszy Pojednania w Krzyżowej. Pytanie Quo Vadis Europa? to pytanie pod adresem obiektywnej rzeczywistości, jaką jest Europa XXI wieku, stojąca w obliczu narastających kryzysów i konfliktów. Wkład Forum w rozwój regionalny to odpowiedzialne traktowanie przyszłości oraz dyskusja nad kształtem przyszłościowo zorientowanej polskiej i europejskiej racji stanu. Efektem obrad Forum jest przyjęta deklaracja Europa Quo Vadis nawołująca do głębokiej refleksji nad przyszłością Europy oraz zawiązanie grupy Energetyka XXI wieku. Pod wieloma względami XI Forum było wyjątkowe. Wprowadzono wyraźny blokowy podział tematów. Dzieo pierwszy oparty na kulturze, dzieo drugi poświęcony gospodarce oraz dzieo trzeci związany z samorządnością. Wytyczone podczas dyskusji kierunki (deklaracja Europa Quo Vadis, Energetyka XXI) stały się głównymi polami aktywności uczestników Forum i wpływają na tematykę następnego spotkania w Krzyżowej. Zacieśniona została współpraca z partnerami Dolnego Śląska przede wszystkim z Saksonią i Dolną Saksonią. Dali temu wyraz premierzy niemieckich landów jako Goście Specjalni Forum Tillich Premier Kraju Związkowego Saksonia i Christian Wulff Premier Kraju Związkowego Dolna Saksonia a zarazem członkowie Honorowego Komitetu Organizacyjnego Forum. Z perspektywy czasu możemy powiedzied, że problemy, nad którymi dyskutowaliśmy na Forum- hasła przewodnie naszych obrad - zostały wybrane trafnie. Dotychczasowe spotkania Forum wypracowały jasne przesłanie, wizję rozwoju Dolnego Śląska oraz wskazały priorytety i główne osie jego rozwoju. Wskazały również na najpoważniejsze zagrożenia dla przyszłości Dolnego Śląska, którymi są nieracjonalne działania i zaniechania, a przede wszystkim nieumiejętnośd wykreowania racjonalnych struktur politycznych gwarantujących nam partnerską pozycję wśród regionów Polski i Europy. Rok 2010 Technika i technologia impulsy rozwojowe Przedmiotem refleksji był wpływ techniki i technologii na rozwój regionu oraz regionalne impulsy stymulujące rozwój techniki i technologii. Zdaniem organizatorów, potwierdzonym przez opinię uczestników i występujących na Forum gości jest to problematyka szczególnie ważna w obecnej chwili. Jedną z przyczyn światowego kryzysu jest wyczerpanie się dotychczasowych impulsów rozwojowych w gospodarce. Źródłami, z których wyniknąd mogą nowe impulsy, są, jak to bywało w przeszłości, technika i technologia. Ważne jest więc dotarcie do czynników, które taki stan rzeczy mogłyby urzeczywistnid w naszej regionalnej skali. Z drugiej strony, w zglobalizowanej gospodarce dochodzi do dramatycznych przewartościowao. Pojawiają się nowe centra wzrostu, a dawne potęgi tracą swoją przewagę konkurencyjną. Ważne więc jest żeby Europa, a w jej ramach Polska, zajęła w tym nowym rozdaniu należne sobie miejsce. XII Forum wypadło w roku 100-lecia szkolnictwa technicznego na Dolnym Śląsku, w okresie szczególnie uroczystych obchodów tej rocznicy przez Politechnikę Wrocławską. 7

8 4. Goście Specjalni Forum Dotychczas na Forum swoje kraje prezentowali Ambasadorowie, Konsulowie i przedstawiciele biznesu z Irlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Królestwa Niderlandów oraz Ukrainy. Gośdmi specjalnymi Forum byli: J.E. Thelma M. Doran Ambasador Irlandii w Polsce J.E. Reinhard Schweppe Ambasador Niemiec w Polsce J.E. Bedřich Kopecký Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce J.E. Jan Edward Craanen Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce Mykhailo Brodowych Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie J.E. Ivan Naydenov Ambasador Bułgarii w Polsce Stanislaw Tillich Premier Kraju Związkowego Saksonia, Christian Wulff Premier Kraju Związkowego Dolna Saksonia Premier Tadeusz Mazowiecki Matthias Platzeck Premier Kraju Związkowego Brandenburgia Prof. Georg Milbradt były Premier Kraju Związkowego Saksonia W roku 2005 Ojciec Maciej Zięba Prowincjał Zakonu Dominikanów w Polsce wystąpił z wykładem inauguracyjnym nt. Jan Paweł II i społeczeostwo obywatelskie. W roku 2006 gośdmi Forum byli m. in. prof. Antoni Kuklioski członek Klubu Rzymskiego, ministrowie Zbigniew Dynak, Tomasz Nowakowski i Mariusz-Orion Jędrysek. Z wykładem inauguracyjnym wystąpił prof. Stefan Meller były Minister Spraw Zagranicznych RP. W roku 2007 wśród gości IX Forum znaleźli się Premier Kazimierz Marcinkiewicz, Henryka Bochniarz, Ryszard Petru -Główny Ekonomista BPH S.A., Wojciech Szczurek Prezydent Gdyni, Jan Olbrycht poseł PE. W roku 2008 wykład inauguracyjny pt. Kultura i dziedzictwo narodowe źródłem poznania przyszłości wygłosił Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego natomiast o Polsce widzianej z zewnątrz mówił Duleep Aluwihare - Partner Zarządzający Ernst & Young Polska. W roku 2009 wykłady inauguracyjne Stanislaw Tillich Premier Kraju Związkowego Saksonia oraz Christian Wulff Premier Kraju Związkowego Dolna Saksonia. W dyskusji panelowej Quo Vadis Europa Optymistyczny scenariusz przyszłości wzięli udział J.E. Michael Gerdts Ambasador Niemiec w Polsce oraz J.E. Marek Prawda Ambasador Polski w Niemczech. W dyskusji dotyczącej gospodarki innowacyjnej wziął udział Jun Myeong Seong Prezes LG Electronics Wrocław. Podczas obrad F 2010 w debatach brali udział m. in. Henning Heidemans Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Brandenburgii, Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jako współorganizator Forum, Mariusz Swora Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Robert Gwiazdowski Centrum Adama Smitha Na Forum obecni są też parlamentarzyści dolnośląscy oraz dolnośląscy posłowie z Parlamentu Europejskiego. Dolny Śląsk ma doskonałe kontakty z sąsiadami z Czech oraz z Saksonii i zwykle gościmy ich przedstawicieli w Krzyżowej. 8

9 5. Patroni Forum Forum jako inicjatywa skupiająca i mobilizująca aktywnośd społeczną zyskuje coraz szersze uznanie. Wszystkie dotychczasowe Fora odbywały się pod Patronatem Wojewodów Dolnośląskich i Marszałków Województwa Dolnośląskiego, a podległe im urzędy uczestniczyły w pracach Forum. Patronem Honorowym Forum w 2002 roku była Danuta Hϋbner, Minister w Urzędzie Integracji Europejskiej. W 2003 roku Patronem Honorowym był Wicepremier prof. Jerzy Hausner, który wygłosił wykład inauguracyjny Jak zmniejszyd dystans dzielący Polskę od Unii Europejskiej?. W roku 2004 Patronat Honorowy nad Forum objął prof. Leszek Balcerowicz, Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz prof. Leon Kieres, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W 2005 roku Forum odbyło się pod patronatem prof. Władysława Bartoszewskiego oraz dr Roberta Gwiazdowskiego Prezydenta Centrum im. Adama Smitha, który wygłosił wykład inauguracyjny nt. wolności w gospodarce. W roku 2006 Forum obyło się pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyoskiego oraz prof. Tadeusza Lutego Rektora Politechniki Wrocławskiej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W roku 2007 Forum odbyło się pod Honorowym Patronatem Komisarz ds. rozwoju regionalnego Danuty Hϋbner. W roku 2008 odbyło się X Jubileuszowe Forum, którego Honorowym Patronatem był Grzegorz Schetyna Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który miał wystąpienie na temat reformy administracji publicznej. Forum i obchody Jubileuszu Mszy Pojednania w 2009 roku objęte były honorowym patronatem przez Przewodniczącego Bundestagu Norberta Lammerta i Marszałka Sejmu RP- Bronisława Komorowskiego. Gospodarczą częśd obrad wsparły polskie i niemiecki Ministerstwa Gospodarki patronami Szczytu Gospodarczego byli Wicepremier, minister Gospodarki Waldemar Pawlak i Minister Gospodarki RFN Reiner Brüderle. W 2010 roku Patronem Honorowym Forum był prof. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk. Tradycyjnie patronat nad Dolnośląskim Szczytem Gospodarczym objęli Wicepremier, minister Gospodarki Waldemar Pawlak i Minister Gospodarki RFN Reiner Brüderle. Patronat nad Forum objęły media ogólnopolskie oraz firmy międzynarodowe. Poziom merytoryczny i techniczny obrad gwarantują patroni programowi, którymi między innymi są firmy globalne wśród nich Ernst & Young od roku 1999, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego od 1999, ważne dla rozwoju regiony instytucje takie jak Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola od 1999 roku, Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska. Społeczną wizję realizowaną przez Forum wspierają co roku patroni: Centrum im. Adama Smitha, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, Kolegium Europy Wschodniej, Miasto Wrocław, Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, Agencja Mienia Wojskowego, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł. 9

10 6. Mecenasi i sponsorzy Forum Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Park Technologiczny LG ERNST & YOUNG ENERGIA PRO GIGAWAT PGE ELEKTROWNIA TURÓW S.A. (MECENAS w latach 1999 do 2008 ) PGE KWB TURÓW S.A. (SREBRNY w latach 2001 do 2009) Dolnośląska Spółka Gazownictwa Wrocławski Park Przemysłowy ZEC SERVICE Sp. z o.o. NELSON CATERING STOLGRAF CARDCO BBKS PROJEKT BIURO OCHRONY RANGER 3M SIEMENS GAZ SYSTEM KGHM TFI HOBAS POLSKA GAZOPROJEKT S.A. EDEN FAGOR MASTERCOOK EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna PCC Rokita PGNiG ORLEN Igor Catering Telefonia Lokalna S.A. DIALOG PZU S.A. ZEW KOGENERACJA S.A. MPWiK Wrocław Sp.z o.o. SalMed VNG AG (Verbundnetz Gas AG) PKO BP S.A. Grupa LOTOS Polska Telefonia Cyfrowa MPEC Wrocław S.A. IMG Polska VOLVO DEICHMANN Bank Zachodni WBK S.A. 7. Uczestnicy zaangażowanie społeczne Działalnośd Forum jest możliwa dzięki zaangażowaniu ludzi i instytucji, którym los naszego regionu nie jest obojętny. Są oni przekonani, że Forum jest naszą wspólną wartością. Wyraźnie widad, że na Dolnym Śląsku jest społeczne zapotrzebowanie na prowadzenie dyskusji o sprawach przyszłości naszego regionu. Uczestnicy Forum biorą w nim udział na własny koszt i uczestnicząc w pracach Forum reprezentują tylko siebie i swoje poglądy. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze jest inicjatywą społeczną i jest ruchem społecznym ludzi zaangażowanych, posiadających aspiracje i intelektualnie przygotowanych, aby kształtowad przyszłośd Dolnego Śląska. W dwunastu spotkaniach wzięło udział ponad 6500 uczestników, co czyni z Forum największą inicjatywę regionalną w Polsce. W roku 1999 wzięło w nim udział około 300 uczestników, podczas gdy w roku 2002 było na Forum ponad 600 uczestników. W roku 2007 spotkanie w Krzyżowej zgromadziło ponad 750 gości. Forum w 2010 zgromadziło blisko 600 uczestników. 40% spośród uczestników to przedstawiciele biznesu, 30% jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Dodatkowo można wskazad przedstawicieli nauki, środowisk medycznych i NGO - 22%, 8% uczestników reprezentowało gości zagranicznych. 49% uczestników reprezentuje Wrocław, 39% to przedstawiciele Dolnego Śląska, natomiast 12% pochodzi spoza regionu i z zagranicy. 10

11 8. Media Forum zajmuje się problemami Dolnego Śląska, które uczestnicy starają się osadzad w kontekście ogólnokrajowym i międzynarodowym. Dlatego też na Forum odbywają się wykłady na temat międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz wieczory europejskie poświęcone kulturze i atmosferze wybranych krajów unijnych. Wielu uczestników angażuje się w prace zespołów roboczych przygotowujących obrady Forum. Ludzie coraz częściej widzą, iż nadrzędnym celem jest dobro naszego regionu, które leży poza granicami sporów i walki politycznej. Dlatego chcą oni wspólnie szukad rozwiązao, aby następnie przedkładad je władzom jako propozycje wyznaczające najważniejsze obszary działao. W organizację Forum angażują się także międzynarodowe firmy consultingowe, media ogólnopolskie i czołowe przedsiębiorstwa dolnośląskie oraz firmy międzynarodowe, doceniając tę inicjatywę i zauważając, iż na Dolnym Śląsku coraz więcej się dzieje. Forum pokazuje, że dialog społeczny, w najważniejszych dla Dolnego Śląska sprawach, jest możliwy. Prowadzona na Forum dyskusja jest wyrazem troski społeczeostwa naszego regionu o jego własną przyszłośd. Forum ma charakter apolityczny i unika uwikłania w walkę polityczną, a jego uczestnicy starają się prezentowad pomysły, szukad rozwiązao, a dopiero potem przedstawiad władzom jako propozycje najważniejsze obszary działao. Przy Forum akredytowanych jest i było około 80 dziennikarzy. Raport prasowy Forum 2010 zawiera m. in.: 23 emisje 45 - sekundowego spotu reklamowego DFPiG z logotypami współorganizatorów i mecenasów konferencji, października 2010r. 4 wydania Faktów z Krzyżowej października 2010r. 2 edycje programu Praca Biznes Informacje 40 emisji 40 - sekundowego spotu października 2010 Łączenia na żywo z Krzyżowej Serwis internetowy Polskie Radio Wrocław 12 publikacji w Gazecie Wyborczej 11 publikacji w Polska - Gazeta Wrocławska Publikacje w ponad 20 regionalnych - internetowych - serwisach informacyjnych Dolnego Śląska i serwisach branżowych (np. energetycznych). 11

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN

Bardziej szczegółowo

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej 2 Poznając Kapitał Dolnego Śląska dodatek informacyjno

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

15lat. d o l n o ś l ą s k i e j. wydanie specjalne czerwiec 2005

15lat. d o l n o ś l ą s k i e j. wydanie specjalne czerwiec 2005 m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j wydanie specjalne czerwiec 2005 d o l n o ś l ą s k i e j izby gospodarcze j 15lat kierowali izbą

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

Scenariusz ostrzegawczy

Scenariusz ostrzegawczy DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO Scenariusz ostrzegawczy rozwoju sytuacji społeczno gospodarczej województwa dolnośląskiego oraz propozycje ścieżek jego realizacji w ramach Pakietu antykryzysowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Forum Ekonomiczne. Krynica-Zdrój. Instytut Wschodni. www.forum-ekonomiczne.pl

Forum Ekonomiczne. Krynica-Zdrój. Instytut Wschodni. www.forum-ekonomiczne.pl Forum Ekonomiczne Krynica-Zdrój Instytut Wschodni www.forum-ekonomiczne.pl Forum Ekonomiczne 5 Słowo Wstępne 6 Forum Ekonomiczne w Krynicy 7 XIX Forum Ekonomiczne w liczbach 26 Wybory Polaków a droga

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH W ROKU 2007 1 W roku 2007 Instytut Studiów Strategicznych zajmował się aktualnymi problemami, pojawiającymi się na arenie międzynarodowej. W

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU KRAKÓW 2013 VI TOM Polska w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK Polska w Europie wielu prędkości Polska w Europie

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. AE Forum Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr XXI-XXII, czerwiec 2007. POŻEGNANIE... 4 Odeszła prof. Kornelia Karcz...

Spis treści. AE Forum Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr XXI-XXII, czerwiec 2007. POŻEGNANIE... 4 Odeszła prof. Kornelia Karcz... Spis treści POŻEGNANIE... 4 Odeszła prof. Kornelia Karcz... 4 JUBILEUSZ AE W KATOWICACH... 5 Bp Stanisław Adamski dla WSNSG... 5 Danuta Hübner: Jakiej Europy potrzebujemy?... 9 WYDARZENIA... 14 Budowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocławska agencja Rozwoju regionalnego. Strategia Rozwoju. projekt ekspercki

Wrocławska agencja Rozwoju regionalnego. Strategia Rozwoju. projekt ekspercki Wrocławska agencja Rozwoju regionalnego Strategia Rozwoju województwa DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 projekt ekspercki Wrocław, SIERPIEŃ 2012 Redakcja: Janusz Zaleski Zespół autorski: Roman Galar Tomasz Korf Joanna

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (72) Listopad/Grudzień 2014 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE str. 42 ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 RYZYKIEM DA SIĘ ZARZĄDZAĆ

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre przykłady Forum Odpowiedzialnego Biznesu 1% ODPOWIEDZIALNY PODATEK Forum Odpowiedzialnego Biznesu KTO? W IMIĘ CZEGO? CZYJEGO? NR KONTA: Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre przykłady Forum Odpowiedzialnego Biznesu 1% Koordynatorzy wydania: Marzena Jagielska Oksana Świerczyńska Redakcja: Marzena Jagielska Bolesław Rok Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Wrocław, styczeo-czerwiec 2011r. 1 Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009. Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane. grudzień 2009 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009. Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane. grudzień 2009 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009 Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane grudzień 2009 1 Życzenia zdrowia i pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym z okazji zbliżających

Bardziej szczegółowo

Współpraca na rzecz rozwoju Kongres PES-25 Wywiady Projekty 6 konkursu NCN

Współpraca na rzecz rozwoju Kongres PES-25 Wywiady Projekty 6 konkursu NCN 2 (19) 2014 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Współpraca na rzecz rozwoju Kongres PES-25 Wywiady Projekty 6 konkursu NCN Kongres Międzynarodowy PES 25: People

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ SPIS TREŚCI Czym jest CSR?...4 Ciekawe praktyki dobrego biznesu...5 Raportowanie CSR...6 CSR a kryzys finansowy...6 Promocja dobrych

Bardziej szczegółowo

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Numer 1 2009 Magazyn bezpłatny Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Zaskakująco zgodni Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Dossier Adama Szejnfelda MÓWIĆ jednym głosem Rozmowa

Bardziej szczegółowo