Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze"

Transkrypt

1 Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze HISTORIA DOLNOŚLĄSKIEGO DAVOS Pierwsza edycja Forum odbyła się w 1999 roku. Zgromadziła 200 uczestników, którzy dyskutowali głównie o powstającej właśnie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Dziś mija 12 lat od pierwszej edycji DFPiG. Poniżej krótka historia spotkao w Krzyżowej. Wrocław, 2010 Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego

2 Spis Treści 1. DFPiG - Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Misja i cele Forum Tematyka Forum... 5 Rok 1999 Strategia rozwoju Dolnego Śląska"... 5 Rok 2000 Bezrobocie i rynek pracy na Dolnym Śląsku... 5 Rok 2001 Wiedza instrument kształtowania przyszłości regionu... 5 Rok 2002 Europejska przyszłośd Dolnego Śląska... 5 Rok 2003 Jak zmniejszyd dystans dzielący Dolny Śląsk od Unii Europejskiej?... 5 Rok 2004 Kapitał społeczny Dolnego Śląska... 5 Rok 2005 Dolny Śląsk obszarem wolności... 6 Rok 2006 Dolny Śląsk 2020 dobre miejsce do życia... 6 Rok 2007 Kreatywny Dolny Śląsk ku kreatywnej Europie... 6 Rok 2008 Dolny Śląsk w perspektywie zmian pokoleniowych... 6 Rok 2009 Dolny Śląsk ziemia polsko-niemieckiego pojednania... 7 Rok 2010 Technika i technologia impulsy rozwojowe Goście Specjalni Forum Patroni Forum Mecenasi i sponsorzy Forum Uczestnicy zaangażowanie społeczne Media Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Konopnickiej 15 b, Wrocław, tel. 071/

3 1. DFPiG - Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum zainicjowane zostało w roku 1999 przez pierwszego Marszałka Województwa Dolnośląskiego prof. Jana Waszkiewicza i pierwszego w III RP Wojewodę Wrocławskiego Janisława Muszyoskiego. Do dziś odbyło się już dwanaście edycji spotkao w Krzyżowej. To jedyne tego typu spotkanie w Polsce, gdzie o losach regionu rozmawia ponad 700 uczestników przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych, politycy, naukowcy oraz organizacje pozarządowe. Wkład Forum w rozwój regionu został doceniony przez Kapitułę Wyróżnienia Dolnośląski Klucz Sukcesu, która w czerwcu 2004 roku nagrodziła Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w kategorii Wyróżnieo Specjalnych. 2. Misja i cele Forum Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze jest ruchem społecznym, który ma aspiracje uczestniczyd w kształtowaniu przyszłości Dolnego Śląska. Misją Forum jest inicjowanie i rozwijanie dialogu społecznego jako alternatywy dla walki politycznej. Celem tego dialogu jest wskazywanie wyzwao, których rozwiązanie będzie miało kluczowy wpływ na konkurencyjnośd Dolnego Śląska w Polsce i Europie, proponowanie priorytetów dla zadao decydujących o rozwoju Dolnego Śląska oraz budowanie społecznego konsensusu na rzecz ich realizacji. Forum poszukuje obszarów partnerskiej współpracy sektora prywatnego i publicznego z zachowaniem transparentnych reguł działania dla przyspieszenia zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska. Ogniskując uwagę Dolnoślązaków na głównych wyzwaniach, zadaniach i priorytetowych przedsięwzięciach Forum działa na rzecz skrócenia dystansu ekonomicznego dzielącego nas od czołowych krajów Europy. Janisław Muszyoski i prof. Jan Waszkiewicz odbierają Klucz Sukcesu z rąk Sławomira Najnigiera i otwierają wrota do przyszłości na Dolnym Śląsku. Prof. Jerzy Hausner Wicepremier, Minister Gospodarki wręcza Dolnośląskie Certyfikaty Gospodarcze podczas Forum w 2003 roku. Pamiątkowe zdjęcie uczestników Forum z 2002 roku 3

4 Cele zapisane w porozumieniu o zawiązaniu Forum zostały sformułowane następująco: 1. Celem ustanawianego DFPiG jest inicjowanie i podtrzymywanie dialogu między różnymi dolnośląskimi środowiskami na tematy istotne dla rozwoju regionu, zwłaszcza kręgów gospodarczych i politycznych. 2. Inicjatorzy są przekonani, że idea DFPiG wychodzi na przeciw dążeniom do integracji regionalnej, będzie kreowad wzrost gospodarczy i rozwój społeczny Dolnego Śląska. 3. DFPiG przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie możliwie licznej grupy przedstawicieli różnych środowisk dla przedyskutowania najważniejszej problematyki rozwoju regionu. Spotkania DFPiG toczą się na sesjach plenarnych i w grupach roboczych. DFPiG może przyjmowad stanowiska skierowane do zainteresowanych środowisk, opinii publicznej oraz władz samorządowych i paostwowych. Prof. Roman Galar i Grzegorz Roman podczas jednej z dyskusji na Forum Jubileuszowa Msza Pojednania w październiku 2009 roku Premier Tadeusz Mazowiecki i bp Alfons Nossol 4. Grupy robocze powinny podejmowad swoje prace przed rozpoczęciem Spotkania DFPiG, nie jest też konieczne by kooczyły je z chwilą jego zakooczenia. O trybie zakresie ich prac decyduje tylko i wyłącznie wola ich uczestników. Działalnośd Forum jego uczestników. jest finansowana przez Dyskusja o przyszłości Europy na zdjęciu prof. Antoni Kuklioski Polskie Towarzystwo współpracy z Klubem Rzymskim, prof. Jan Waszkiewicz Inicjator Forum oraz Michael Gerdts Ambasador Niemiec w Polsce 4

5 3. Tematyka Forum Tematy wiodące spotkao w Krzyżowej są rezultatem debat przeprowadzonych na kolejnych Forach, wniosków Rady Forum oraz odzwierciedleniem sytuacji politycznogospodarczej. Zawsze jednak są odpowiedzią na główne, zastane problemy naszego regionu. Podczas wcześniejszych spotkao zastanawialiśmy się, jak najlepiej przygotowad nasz region do akcesji do UE. Tematy obrad Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego: Rok 1999 Strategia rozwoju Dolnego Śląska" Strategia regionalna to przede wszystkim długookresowa wizja rozwoju regionu i odpowiedź na pytanie co należy zrobid, żeby przyszłośd była lepsza. Rok 2000 Bezrobocie i rynek pracy na Dolnym Śląsku Najważniejszym instrumentem przeciwdziałania bezrobociu, którym dysponują władze lokalne jest możliwośd otwierania nowych rynków. Rok 2001 Wiedza instrument kształtowania przyszłości regionu Dolny Śląsk oczekuje na strategiczną decyzję - budujemy społeczeostwo dysponujące wiedzą i umiejętnościami albo nie podejmujemy tego wyzwania, a zwlekanie z tym wyborem będzie skutkowad wysokim bezrobociem, niskimi zarobkami i ucieczką najlepszych z naszego regionu. Rok 2002 Europejska przyszłość Dolnego Śląska Wewnątrz Unii Europejskiej Dolny Śląsk i Polska mają większe szanse rozwojowe niż poza nią. Naszą siłą może byd długookresowa wizja Dolnego Śląska oraz zakresu naszego oddziaływania na rozwój naszej części UE. Rok 2003 Jak zmniejszyć dystans dzielący Dolny Śląsk od Unii Europejskiej? Dolny Śląsk chce pełnid rolę równorzędnego partnera dla innych regionów Unii Europejskiej i pragnie wpływad na kształt otaczającej nas Europy. Włączając się w nurt spraw europejskich musimy stawiad na dziedziny, w których tkwi potencjał Dolnego Śląska, szukając sojuszników dla realizacji swoich aspiracji poprzez uczestniczenie w ponadregionalnych projektach i programach inwestycyjnych oraz poprzez pobudzanie przedsiębiorczości, tworząc sprzyjające jej warunki na poziomie lokalnym. Rok 2004 Kapitał społeczny Dolnego Śląska Kapitał społeczny to klucz do konkurencyjności naszego regionu decydujący o tym czy uzyskamy i utrwalimy przewagę konkurencyjną. Kapitał społecznego Dolnego Śląska został już dostrzeżony przez wielu poważnych inwestorów w obszarze przemysłu i wysoko wykwalifikowanych usług, ale o dalszym sukcesie regionu zdecydują nasze decyzje i wybory. Jeżeli będą trafne, a na wyznaczonych celach potrafimy skoncentrowad wysiłki i działania całego regionu to szybko odniesiemy znaczące sukcesy. Jeśli nie podejmiemy wyprzedzających 5

6 działao to jedną z istotnych barier rozwoju może byd dostępnośd wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co obniży naszą atrakcyjnośd w oczach inwestorów. Rok 2005 Dolny Śląsk obszarem wolności Debata na Forum zogniskowana była wokół identyfikowania istniejących i poszukiwaniu nowych obszarów wolności na Dolnym Śląsku. Mamy nadzieję, że koncentracja na problematyce wolności przyczyniła się do znalezienia sposobów stworzenia dobrego klimatu dla przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku, a co za tym idzie zwiększy atrakcyjnośd inwestycyjną naszego regionu. Sedno problematyki poruszanej na Forum zawrzed można w stwierdzeniu: Nie ma wolności bez społeczeostwa obywatelskiego. Nie ma społeczeostwa obywatelskiego bez odpowiedzialnej władzy publicznej. Nie ma odpowiedzialnej władzy publicznej bez poszanowania przestrzeni wolności obywatelskich. Rok 2006 Dolny Śląsk 2020 dobre miejsce do życia Największą wartością Dolnego Śląska jest społeczeostwo. Jest ono niezwykle cenne ze względu na swoje możliwości innowacyjne. Trzeba te możliwości jednak pielęgnowad i rozwijad. Dolny Śląsk musi dążyd do budowania kreatywnego społeczeostwa głównie poprzez rozwój edukacji i kształcenie indywidualności. Rok 2007 Kreatywny Dolny Śląsk ku kreatywnej Europie Dolny Śląsk chcąc rywalizowad o miejsce wśród europejskich regionów musi sięgnąd po swoje tradycyjne walory. Musi ponownie stad się kreatywny tworzyd nowe produkty, technologie i usługi, rozwijad koncepcje i teorie, kreowad propozycje ideowe i artystyczne, które będą atrakcyjne dla innych obszarów świata i które będą przez nie naśladowane (lub do nich transferowane) z zapewnieniem jak to bywało w przeszłości odpowiedniej marży zysku dla tych, którzy nowe wartości wprowadzają do obiegu. Rok 2008 Dolny Śląsk w perspektywie zmian pokoleniowych Tytułowe zagadnienie, to w istocie kilka nakładających się kwestii. Po pierwsze, to problem horyzontu czasowego. Perspektywa zmiany pokoleo staje się więc pytaniem o rozwój w długim okresie, obejmującym nadchodzące dwierdwiecze. Drugie to problem przygotowania do nieuchronnych zmian personalnych. Czy obecni aktorzy gotowi są zrobid miejsce na scenie swoim następcom? Jak ci z kolei są przygotowani do przejęcia odpowiedzialności za bieg wydarzeo? Na ile zmiana pokoleniowa oznaczad będzie utrzymanie, a na ile zmianę obecnych tendencji rozwojowych? W trzecim rozumieniu pytamy o to, jaki Dolny Śląsk pozostawimy tym, którzy przejmą po nas odpowiedzialnośd za jego rozwój? Co zostawimy naszym następcom oprócz problemów, z którymi nie potrafimy się uporad? 6

7 Rok 2009 Dolny Śląsk ziemia polskoniemieckiego pojednania Dyskusje podczas Forum poprzedziły obchody Jubileuszu 20 lecia Mszy Pojednania w Krzyżowej. Pytanie Quo Vadis Europa? to pytanie pod adresem obiektywnej rzeczywistości, jaką jest Europa XXI wieku, stojąca w obliczu narastających kryzysów i konfliktów. Wkład Forum w rozwój regionalny to odpowiedzialne traktowanie przyszłości oraz dyskusja nad kształtem przyszłościowo zorientowanej polskiej i europejskiej racji stanu. Efektem obrad Forum jest przyjęta deklaracja Europa Quo Vadis nawołująca do głębokiej refleksji nad przyszłością Europy oraz zawiązanie grupy Energetyka XXI wieku. Pod wieloma względami XI Forum było wyjątkowe. Wprowadzono wyraźny blokowy podział tematów. Dzieo pierwszy oparty na kulturze, dzieo drugi poświęcony gospodarce oraz dzieo trzeci związany z samorządnością. Wytyczone podczas dyskusji kierunki (deklaracja Europa Quo Vadis, Energetyka XXI) stały się głównymi polami aktywności uczestników Forum i wpływają na tematykę następnego spotkania w Krzyżowej. Zacieśniona została współpraca z partnerami Dolnego Śląska przede wszystkim z Saksonią i Dolną Saksonią. Dali temu wyraz premierzy niemieckich landów jako Goście Specjalni Forum Tillich Premier Kraju Związkowego Saksonia i Christian Wulff Premier Kraju Związkowego Dolna Saksonia a zarazem członkowie Honorowego Komitetu Organizacyjnego Forum. Z perspektywy czasu możemy powiedzied, że problemy, nad którymi dyskutowaliśmy na Forum- hasła przewodnie naszych obrad - zostały wybrane trafnie. Dotychczasowe spotkania Forum wypracowały jasne przesłanie, wizję rozwoju Dolnego Śląska oraz wskazały priorytety i główne osie jego rozwoju. Wskazały również na najpoważniejsze zagrożenia dla przyszłości Dolnego Śląska, którymi są nieracjonalne działania i zaniechania, a przede wszystkim nieumiejętnośd wykreowania racjonalnych struktur politycznych gwarantujących nam partnerską pozycję wśród regionów Polski i Europy. Rok 2010 Technika i technologia impulsy rozwojowe Przedmiotem refleksji był wpływ techniki i technologii na rozwój regionu oraz regionalne impulsy stymulujące rozwój techniki i technologii. Zdaniem organizatorów, potwierdzonym przez opinię uczestników i występujących na Forum gości jest to problematyka szczególnie ważna w obecnej chwili. Jedną z przyczyn światowego kryzysu jest wyczerpanie się dotychczasowych impulsów rozwojowych w gospodarce. Źródłami, z których wyniknąd mogą nowe impulsy, są, jak to bywało w przeszłości, technika i technologia. Ważne jest więc dotarcie do czynników, które taki stan rzeczy mogłyby urzeczywistnid w naszej regionalnej skali. Z drugiej strony, w zglobalizowanej gospodarce dochodzi do dramatycznych przewartościowao. Pojawiają się nowe centra wzrostu, a dawne potęgi tracą swoją przewagę konkurencyjną. Ważne więc jest żeby Europa, a w jej ramach Polska, zajęła w tym nowym rozdaniu należne sobie miejsce. XII Forum wypadło w roku 100-lecia szkolnictwa technicznego na Dolnym Śląsku, w okresie szczególnie uroczystych obchodów tej rocznicy przez Politechnikę Wrocławską. 7

8 4. Goście Specjalni Forum Dotychczas na Forum swoje kraje prezentowali Ambasadorowie, Konsulowie i przedstawiciele biznesu z Irlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Królestwa Niderlandów oraz Ukrainy. Gośdmi specjalnymi Forum byli: J.E. Thelma M. Doran Ambasador Irlandii w Polsce J.E. Reinhard Schweppe Ambasador Niemiec w Polsce J.E. Bedřich Kopecký Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce J.E. Jan Edward Craanen Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce Mykhailo Brodowych Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie J.E. Ivan Naydenov Ambasador Bułgarii w Polsce Stanislaw Tillich Premier Kraju Związkowego Saksonia, Christian Wulff Premier Kraju Związkowego Dolna Saksonia Premier Tadeusz Mazowiecki Matthias Platzeck Premier Kraju Związkowego Brandenburgia Prof. Georg Milbradt były Premier Kraju Związkowego Saksonia W roku 2005 Ojciec Maciej Zięba Prowincjał Zakonu Dominikanów w Polsce wystąpił z wykładem inauguracyjnym nt. Jan Paweł II i społeczeostwo obywatelskie. W roku 2006 gośdmi Forum byli m. in. prof. Antoni Kuklioski członek Klubu Rzymskiego, ministrowie Zbigniew Dynak, Tomasz Nowakowski i Mariusz-Orion Jędrysek. Z wykładem inauguracyjnym wystąpił prof. Stefan Meller były Minister Spraw Zagranicznych RP. W roku 2007 wśród gości IX Forum znaleźli się Premier Kazimierz Marcinkiewicz, Henryka Bochniarz, Ryszard Petru -Główny Ekonomista BPH S.A., Wojciech Szczurek Prezydent Gdyni, Jan Olbrycht poseł PE. W roku 2008 wykład inauguracyjny pt. Kultura i dziedzictwo narodowe źródłem poznania przyszłości wygłosił Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego natomiast o Polsce widzianej z zewnątrz mówił Duleep Aluwihare - Partner Zarządzający Ernst & Young Polska. W roku 2009 wykłady inauguracyjne Stanislaw Tillich Premier Kraju Związkowego Saksonia oraz Christian Wulff Premier Kraju Związkowego Dolna Saksonia. W dyskusji panelowej Quo Vadis Europa Optymistyczny scenariusz przyszłości wzięli udział J.E. Michael Gerdts Ambasador Niemiec w Polsce oraz J.E. Marek Prawda Ambasador Polski w Niemczech. W dyskusji dotyczącej gospodarki innowacyjnej wziął udział Jun Myeong Seong Prezes LG Electronics Wrocław. Podczas obrad F 2010 w debatach brali udział m. in. Henning Heidemans Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Brandenburgii, Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jako współorganizator Forum, Mariusz Swora Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Robert Gwiazdowski Centrum Adama Smitha Na Forum obecni są też parlamentarzyści dolnośląscy oraz dolnośląscy posłowie z Parlamentu Europejskiego. Dolny Śląsk ma doskonałe kontakty z sąsiadami z Czech oraz z Saksonii i zwykle gościmy ich przedstawicieli w Krzyżowej. 8

9 5. Patroni Forum Forum jako inicjatywa skupiająca i mobilizująca aktywnośd społeczną zyskuje coraz szersze uznanie. Wszystkie dotychczasowe Fora odbywały się pod Patronatem Wojewodów Dolnośląskich i Marszałków Województwa Dolnośląskiego, a podległe im urzędy uczestniczyły w pracach Forum. Patronem Honorowym Forum w 2002 roku była Danuta Hϋbner, Minister w Urzędzie Integracji Europejskiej. W 2003 roku Patronem Honorowym był Wicepremier prof. Jerzy Hausner, który wygłosił wykład inauguracyjny Jak zmniejszyd dystans dzielący Polskę od Unii Europejskiej?. W roku 2004 Patronat Honorowy nad Forum objął prof. Leszek Balcerowicz, Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz prof. Leon Kieres, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W 2005 roku Forum odbyło się pod patronatem prof. Władysława Bartoszewskiego oraz dr Roberta Gwiazdowskiego Prezydenta Centrum im. Adama Smitha, który wygłosił wykład inauguracyjny nt. wolności w gospodarce. W roku 2006 Forum obyło się pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyoskiego oraz prof. Tadeusza Lutego Rektora Politechniki Wrocławskiej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W roku 2007 Forum odbyło się pod Honorowym Patronatem Komisarz ds. rozwoju regionalnego Danuty Hϋbner. W roku 2008 odbyło się X Jubileuszowe Forum, którego Honorowym Patronatem był Grzegorz Schetyna Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który miał wystąpienie na temat reformy administracji publicznej. Forum i obchody Jubileuszu Mszy Pojednania w 2009 roku objęte były honorowym patronatem przez Przewodniczącego Bundestagu Norberta Lammerta i Marszałka Sejmu RP- Bronisława Komorowskiego. Gospodarczą częśd obrad wsparły polskie i niemiecki Ministerstwa Gospodarki patronami Szczytu Gospodarczego byli Wicepremier, minister Gospodarki Waldemar Pawlak i Minister Gospodarki RFN Reiner Brüderle. W 2010 roku Patronem Honorowym Forum był prof. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk. Tradycyjnie patronat nad Dolnośląskim Szczytem Gospodarczym objęli Wicepremier, minister Gospodarki Waldemar Pawlak i Minister Gospodarki RFN Reiner Brüderle. Patronat nad Forum objęły media ogólnopolskie oraz firmy międzynarodowe. Poziom merytoryczny i techniczny obrad gwarantują patroni programowi, którymi między innymi są firmy globalne wśród nich Ernst & Young od roku 1999, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego od 1999, ważne dla rozwoju regiony instytucje takie jak Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola od 1999 roku, Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska. Społeczną wizję realizowaną przez Forum wspierają co roku patroni: Centrum im. Adama Smitha, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, Kolegium Europy Wschodniej, Miasto Wrocław, Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, Agencja Mienia Wojskowego, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł. 9

10 6. Mecenasi i sponsorzy Forum Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Park Technologiczny LG ERNST & YOUNG ENERGIA PRO GIGAWAT PGE ELEKTROWNIA TURÓW S.A. (MECENAS w latach 1999 do 2008 ) PGE KWB TURÓW S.A. (SREBRNY w latach 2001 do 2009) Dolnośląska Spółka Gazownictwa Wrocławski Park Przemysłowy ZEC SERVICE Sp. z o.o. NELSON CATERING STOLGRAF CARDCO BBKS PROJEKT BIURO OCHRONY RANGER 3M SIEMENS GAZ SYSTEM KGHM TFI HOBAS POLSKA GAZOPROJEKT S.A. EDEN FAGOR MASTERCOOK EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna PCC Rokita PGNiG ORLEN Igor Catering Telefonia Lokalna S.A. DIALOG PZU S.A. ZEW KOGENERACJA S.A. MPWiK Wrocław Sp.z o.o. SalMed VNG AG (Verbundnetz Gas AG) PKO BP S.A. Grupa LOTOS Polska Telefonia Cyfrowa MPEC Wrocław S.A. IMG Polska VOLVO DEICHMANN Bank Zachodni WBK S.A. 7. Uczestnicy zaangażowanie społeczne Działalnośd Forum jest możliwa dzięki zaangażowaniu ludzi i instytucji, którym los naszego regionu nie jest obojętny. Są oni przekonani, że Forum jest naszą wspólną wartością. Wyraźnie widad, że na Dolnym Śląsku jest społeczne zapotrzebowanie na prowadzenie dyskusji o sprawach przyszłości naszego regionu. Uczestnicy Forum biorą w nim udział na własny koszt i uczestnicząc w pracach Forum reprezentują tylko siebie i swoje poglądy. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze jest inicjatywą społeczną i jest ruchem społecznym ludzi zaangażowanych, posiadających aspiracje i intelektualnie przygotowanych, aby kształtowad przyszłośd Dolnego Śląska. W dwunastu spotkaniach wzięło udział ponad 6500 uczestników, co czyni z Forum największą inicjatywę regionalną w Polsce. W roku 1999 wzięło w nim udział około 300 uczestników, podczas gdy w roku 2002 było na Forum ponad 600 uczestników. W roku 2007 spotkanie w Krzyżowej zgromadziło ponad 750 gości. Forum w 2010 zgromadziło blisko 600 uczestników. 40% spośród uczestników to przedstawiciele biznesu, 30% jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Dodatkowo można wskazad przedstawicieli nauki, środowisk medycznych i NGO - 22%, 8% uczestników reprezentowało gości zagranicznych. 49% uczestników reprezentuje Wrocław, 39% to przedstawiciele Dolnego Śląska, natomiast 12% pochodzi spoza regionu i z zagranicy. 10

11 8. Media Forum zajmuje się problemami Dolnego Śląska, które uczestnicy starają się osadzad w kontekście ogólnokrajowym i międzynarodowym. Dlatego też na Forum odbywają się wykłady na temat międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz wieczory europejskie poświęcone kulturze i atmosferze wybranych krajów unijnych. Wielu uczestników angażuje się w prace zespołów roboczych przygotowujących obrady Forum. Ludzie coraz częściej widzą, iż nadrzędnym celem jest dobro naszego regionu, które leży poza granicami sporów i walki politycznej. Dlatego chcą oni wspólnie szukad rozwiązao, aby następnie przedkładad je władzom jako propozycje wyznaczające najważniejsze obszary działao. W organizację Forum angażują się także międzynarodowe firmy consultingowe, media ogólnopolskie i czołowe przedsiębiorstwa dolnośląskie oraz firmy międzynarodowe, doceniając tę inicjatywę i zauważając, iż na Dolnym Śląsku coraz więcej się dzieje. Forum pokazuje, że dialog społeczny, w najważniejszych dla Dolnego Śląska sprawach, jest możliwy. Prowadzona na Forum dyskusja jest wyrazem troski społeczeostwa naszego regionu o jego własną przyszłośd. Forum ma charakter apolityczny i unika uwikłania w walkę polityczną, a jego uczestnicy starają się prezentowad pomysły, szukad rozwiązao, a dopiero potem przedstawiad władzom jako propozycje najważniejsze obszary działao. Przy Forum akredytowanych jest i było około 80 dziennikarzy. Raport prasowy Forum 2010 zawiera m. in.: 23 emisje 45 - sekundowego spotu reklamowego DFPiG z logotypami współorganizatorów i mecenasów konferencji, października 2010r. 4 wydania Faktów z Krzyżowej października 2010r. 2 edycje programu Praca Biznes Informacje 40 emisji 40 - sekundowego spotu października 2010 Łączenia na żywo z Krzyżowej Serwis internetowy Polskie Radio Wrocław 12 publikacji w Gazecie Wyborczej 11 publikacji w Polska - Gazeta Wrocławska Publikacje w ponad 20 regionalnych - internetowych - serwisach informacyjnych Dolnego Śląska i serwisach branżowych (np. energetycznych). 11

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW VII KONGRES REGIONÓW 26-27 WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW Agenda 12:00 12:05 12:05 12:08 12:09 12:10 12:10 12:20 Rozpoczęcie konferencji prasowej. Roman Młodkowski, Dyrektor Programowy VII Kongresu Regionów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę?

Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę? Koło Naukowe Studentów Projekt Europa Uniwersytet Wrocławski Studenckie Koło Naukowe Touching Europe Uniwersytet Warszawski Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę?

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

6 kwietnia, czwartek. Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom (Оrganizatorzy polska fundacja

6 kwietnia, czwartek. Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom (Оrganizatorzy polska fundacja Projekt 29.09.16 6 czwartek Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom 11.00 12.00 (Оrganizatorzy polska fundacja edukacyjna PERSPEKTYWY) 12.00 12.30 Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej Rozpoczęcie: 2013-10-17 Zakończenie: 2013-10-18 Miejsce spotkania: Warszawa Nowogrodzka 22 Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez

Bardziej szczegółowo

Aktywności Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w roku 2012.

Aktywności Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w roku 2012. Aktywności Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w roku 2012. Dorobek aktywności Instytutu minionego roku jest ogromny. Nie zabrakło w nim cyklu konferencji i Forum Gospodarczego pod wspólną marką

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich:

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich: Protokół z XXVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej Szczecin, 29-30 września 2015 r. 1. Zalecenia -Współpraca przygraniczna - 1. Połączenia

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach cyklu:

Projekt realizowany w ramach cyklu: Projekt realizowany w ramach cyklu: 19 kwietnia 2013, gmach BUW, ul. Dobra 56/66, Warszawa Honorowi patroni konferencji: Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce Ministerstwo Finansów Minister Rozwoju

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie przedstawiamy Państwu w niniejszym dokumencie. Na Państwa pytania odpowie nasz zespół.

Informacje o projekcie przedstawiamy Państwu w niniejszym dokumencie. Na Państwa pytania odpowie nasz zespół. Szanowni Państwo, Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego jest instytucją otoczenia biznesu. Działamy na rzecz wspierania rozwoju społecznego. Obserwujemy zjawiska w tej sferze reagując na ich wydźwięk.

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP.

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP. Konferencje Krakowskie organizowane są regularnie od 2008 roku. Ten cykl debat z udziałem wybitnych naukowców, polityków i intelektualistów tworzy jedyną i wyjątkową tego typu inicjatywę realizowaną przez

Bardziej szczegółowo

FORUM EKONOMICZNE. Konferencja Pro100 do Prezydencji.Forum organizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, MSZ i UW w marcu 2011.

FORUM EKONOMICZNE. Konferencja Pro100 do Prezydencji.Forum organizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, MSZ i UW w marcu 2011. FORUM EKONOMICZNE 23 marca 2012 roku Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje Forum Ekonomiczne poświęcone sytuacji ekonomicznej w strefie euro i w Unii Europejskiej oraz instrumentom

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy

P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy P R O J E K T Europejski Kongres Finansowy CO ZROBI- LIŚMY W 2013 W konferencjach, które odbyły się w 2013 udział wzięło ponad 2000 uczestników: III SEMINARIUM ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM W BANKACH Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

V Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów, 21 marca 2013 r. Smart business, smart solutions co zrobid, żeby zarobid na innowacyjnych rozwiązaniach

V Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów, 21 marca 2013 r. Smart business, smart solutions co zrobid, żeby zarobid na innowacyjnych rozwiązaniach Chorzów, Smart business, smart solutions co zrobid, żeby zarobid na innowacyjnych rozwiązaniach Forum Gospodarcze InvestExpo Jedyna w Polsce marka ogólnopolskich konferencji o tematyce finansów i inwestycji;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

FOTOREPORTAŻ Z KONFERENCJI

FOTOREPORTAŻ Z KONFERENCJI 20 października 2011 roku w Auli płockiego Ratusza odbyła się konferencja pt. Korzystajmy z doświadczeń międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Jak z sukcesem rozwijad swoją własną firmę?

Jak z sukcesem rozwijad swoją własną firmę? Jak z sukcesem rozwijad swoją własną firmę? Przedsiębiorczośd Kobiet w Polsce - 5 Filarów Wzrostu Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Program 9:30 rozpoczęcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Komisja Polityki Senioralnej. Deklaracja Końcowa

Komisja Polityki Senioralnej. Deklaracja Końcowa Deklaracja Końcowa Projekt nr 2. III Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku inaugurującej obchody 40. lat Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce pod patronatem Marszałka Sejmu RP,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE Piątek, 7 października 2011 roku, Sejm RP (Sala Kolumnowa) 10.00 Wprowadzenie (moderator - Jan Jankowski) 10.10 Przywitanie gości Marta Lefik - Prezes, Pangea Polska/Pangea Alliance Andrzej Malinowski

Bardziej szczegółowo

bioeconomy week Łódź, września 2013 r.

bioeconomy week Łódź, września 2013 r. bioeconomy week Łódź, 16-20 września 2013 r. www.bioekonomia.lodzkie.pl bioeconomy workshops 19 września 2013 r. W dniu 1 9 wr ześn ia br. planowane jest zorganizowanie dwóch warsztatów tematycznych, które

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

Marka regionalna 2015-07-02 14:29:16

Marka regionalna 2015-07-02 14:29:16 Marka regionalna 2015-07-02 14:29:16 2 W województwie dolnośląskim nie brakuje lokalnych nagród i certyfikatów, które mają przyczynić się do wewnętrznej i zewnętrznej promocji przedsiębiorców, ich produktów

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Bezkonfliktowe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Saksonii i Dolnego Śląska. Krzyżowa 20.06.2012 1 z 16

Bezkonfliktowe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Saksonii i Dolnego Śląska. Krzyżowa 20.06.2012 1 z 16 Bezkonfliktowe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Saksonii i Dolnego Śląska 1 z 16 DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT Fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r.

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r. Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej 2 marca 2016 r. Szanowni Państwo, w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów pragniemy przedstawić Państwu prezentację,, Konferencji

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SMART METROPOLIA LISTOPADA (ŚRODA)

PROGRAM SMART METROPOLIA LISTOPADA (ŚRODA) PROGRAM SMART METROPOLIA 2016 23 LISTOPADA (ŚRODA) 9:30 9:45 Uroczyste otwarcie Smart Metropolia 2016 9:45 10:15 10:15 11:00 11:00 11:45 Wykład wprowadzający do sesji plenarnej: Dlaczego metropolie? Silne

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE. ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie

KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE. ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie Przełam z nami lody obojętności. LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

XV jubileuszowa edycja Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego. Zakorzenienie przezwycięży kryzys? Raport Prasowy

XV jubileuszowa edycja Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego. Zakorzenienie przezwycięży kryzys? Raport Prasowy Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego Zakorzenienie przezwycięży kryzys? Raport Prasowy Wrocław 2013 2 grudnia 2013 Podziękowania dla partnerów i sponsorów 19 grudnia 2013 relacja z Forum 6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń październik 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń październik 2011 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń październik 2011 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 6 posiedzeń Prezydium WKDS, 15 posiedzeń Zespołów

Bardziej szczegółowo

X jubileuszowa polsko-niemiecka konferencja

X jubileuszowa polsko-niemiecka konferencja X jubileuszowa polsko-niemiecka konferencja ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Marian Babiuch Prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki Sulechów, 21-22

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół 12. Sesja Selekcyjna EYP Poland Wrocław 2015 Informator dla szkół Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.eyppoland.com facebook.com/eyppoland info@eyppoland.com

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących :

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących : Powstanie komitetu organizacyjnego kampanii społecznej "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie - weterani.pl" oraz Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Program działania SBP na lata (projekt)

Program działania SBP na lata (projekt) Program działania SBP na lata 2013-2017 (projekt) 1. Wprowadzenie Program działania SBP na lata 2013-2017 jest drugim etapem wdrażania długofalowej, zaplanowanej na trzy kadencje, Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Przy jedynie 7 procentowym zaangażowaniu dróg wodnych w transport towarów w Unii Europejskiej potrzebne

Bardziej szczegółowo

IV Kongres Kolejowy. 9 października 2014, Expo-Łódź

IV Kongres Kolejowy. 9 października 2014, Expo-Łódź IV Kongres Kolejowy 9 października 2014, Expo-Łódź IV Kongres Kolejowy: Nowe wyzwania stojące przed koleją Podczas poprzedniej, trzeciej edycji Kongresu Kolejowego, 5 listopada, w Warszawie spotkali się

Bardziej szczegółowo

11.12.2010, Katowice - spotkanie Stowarzyszenia Śląskich Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych prezentacja ENGAGE i SEAP - K.

11.12.2010, Katowice - spotkanie Stowarzyszenia Śląskich Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych prezentacja ENGAGE i SEAP - K. 11.12.2010, Katowice - spotkanie Stowarzyszenia Śląskich Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych prezentacja ENGAGE i SEAP - K.Kordas 23.02.2011 - posiedzenie Śląskiego Związku Miast i Gmin w Katowicach

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl

Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl Polish Investforum 2010, Gdaosk, 3 6.11.2010 AGENDA FORUM - DZIEO 1 Przyjazd Gości / Zakwaterowanie w hotelach Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl AGENDA FORUM - 04.11.2010 Keynote speech/prezentacje

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA 23 22 CZERWCA czerwca 2013 2015 PONIEDZIAŁEK 12.00 12.45 Lunch 12.45 13.00 Przywitanie Gości 13.00 13.20 Hazard moralny na rynkach finansowych Marek Belka,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-T echnologiczny w Suwałkach - otwarty

Park Naukowo-T echnologiczny w Suwałkach - otwarty Park Naukowo-T echnologiczny w Suwałkach - otwarty Obiekty Parku Naukowo- Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięli: wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel,

Bardziej szczegółowo

POLSKA PREZYDENCJA W UNII SZANSE CZY ZAGROŻENIA?

POLSKA PREZYDENCJA W UNII SZANSE CZY ZAGROŻENIA? Strona1 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKA PREZYDENCJA W UNII SZANSE CZY ZAGROŻENIA? Organizator: Koło Naukowe Młodych Europejczyków Politechniki Opolskiej, Koło Naukowe Europeistyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 2020 - WOJ. DOLNOŚLĄSKIE K RADA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACJI

KONCEPCJA ORGANIZACJI Otwartość na zrozumienie innych kultur jest kluczem do rozumienia nas samych. Stowarzyszenie YUJIN Spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Japońskiej YUJIN oraz agencję public relations

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rodzice Szkole za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rodzice Szkole za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Rodzice Szkole za rok 2010 Działalność Fundacji Rodzice Szkole, której celem zasadniczym jest demokratyzacja polskiej oświaty oraz wspieranie aktywności rodziców, rad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkurs promujący dobre wzorce wśród pracodawców Warszawa, 28 Czerwca 2012 r. Promowanie dobrych wzorców Konkurs o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania to inicjatywa,

Bardziej szczegółowo