I. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1. Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką (dalej Konkurs ) jest PMT Marketing System Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Sielskiej 8, Poznań, tel , fax , NIP , REGON , KRS , Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej W Regulaminie strona internetowa (zwana dalej Stroną internetową ), będąca jednym z elementów Konkursu, oznaczać będzie miejsce w przestrzeni internetowej w którym znajdować się będą: aktualne informacje o zasadach Konkursu, produktach objętych promocją, listą i wynikami Uczestników oraz oficjalnym zegarem wg. którego będzie odmierzany czas, będący czynnikiem decydującym o przyznawaniu Nagród Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2013 r. (dalej Okres trwania Konkursu ) w wybranych placówkach sieci Carrefour Produktami objętymi Promocją są produkty wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej Produkty Promocyjne ), których producentem jest Nestle Waters Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, Warszawa (dalej Producent ) Listę sklepów Carrefour, w których można nabywać Produkty Promocyjne uprawniające do wzięcia udziału w Konkursie (dalej Sklep Carrefour ) określa Załącznik nr 2 do Regulaminu W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani Producenta, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. II. Warunki udziału w Konkursie 2.1. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką Strona 1 z 14

2 2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a) nabycie w Okresie trwania Konkursu Produktu Promocyjnego, w Sklepie Carrefour potwierdzone paragonem fiskalnym. b) zachowanie paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego zgodnie z pkt 2.2 lit. a) Regulaminu. c) wysłanie w Okresie trwania Konkursu wiadomości SMS na numer zawierającej prefix Carrefour oraz numer paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, jak najbliżej następujących pełnych godzin: 18,19, Dokonanie jednego zakupu i zachowanie paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego uprawnia do wysłania jednego SMS-a w dowolnym dniu w Okresie trwania Konkursu Uczestnik może brać udział w Konkursie wielokrotnie. Każdorazowo warunkiem uczestnictwa jest spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie wskazanych w pkt 2.2 Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy zwycięzca dysponuje odpowiednią liczbą paragonów potwierdzających zakup Produktów Promocyjnych, zgodnych z liczbą wysłanych przez niego SMS-ów. Po wysłaniu SMS-a przez Uczestnika, Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość zwrotną potwierdzającą jego udział w Konkursie Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości SMS oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. III. Nagrody w Konkursie 3.1. Nagrodami do zdobycia w Konkursie (zwanymi ogólnie Nagrodami ) są: a) Nagrody Główne 5 kart prepaid Nałęczowianka o wartości 1.000,00 zł każda. b) Nagrody Dodatkowe 140 bonów o wartości 100,00 zł każdy, do wykorzystania na zakupy w sieci sklepów Carrefour; 3.2. Do Nagrody Głównej przypisane jest świadczenie pieniężne w kwocie należnego podatku w wysokości 10% od wartości Nagrody Głównej. Świadczenie pieniężne dla Nagrody Głównej ustalone zostało na kwotę 100 zł Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu Nagrody Głównej podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody Głównej. Płatnikiem podatku jest Organizator. Organizator ma prawo potrącić kwotę podatku z kwoty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w pkt 3.2 Regulaminu, do czego Uczestnik Konkursu nieodwołalnie upoważnia Organizatora. Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką Strona 2 z 14

3 3.4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. IV. Zasady przyznawania nagród w Konkursie 4.1. Codziennie w Okresie trwania Konkursu, Organizator wybierze dziesięciu najszybszych Uczestników Konkursu uprawnionych do otrzymania Nagrody Dodatkowej z zastrzeżeniem pkt. 4.3 Regulaminu (dalej Zwycięzcy ), którzy w danym dniu prześlą na numer SMS z hasłem Carrefour oraz numerem paragonu, najbliżej jednej z wybranych pełnych godzin: 18,19,20 (zarówno przed jak i po określonej wybranej pełnej godzinie) oraz udokumentują zakup Produktów Promocyjnych odpowiednim paragonem, którego numer podany został w zwycięskim SMS-ie. Przyjmuje się, że czasem zgłoszenia jest czas otrzymania SMS-a konkursowego przez Operatora Dodatkowo spośród Zwycięzców zostanie wybrany pięciu Zwycięzców Nagrody Głównej, którymi będzie pięciu najszybszych Uczestników, wybranych zgodnie z regułami pkt 4.1 Regulaminu, którzy wysłali zwycięskiego SMS-a w Okresie trwania Konkursu. Jeżeli jeden Uczestnik wysłał więcej niż jednego zwycięskiego SMS-a uprawniającego do otrzymania Nagrody Głównej, wówczas Nagrodę Główną otrzymuje kolejny najszybszy Uczestnik Zwycięzca Nagrody Głównej traci prawo do Nagrody Dodatkowej, która przechodzi na kolejnego najszybszego Uczestnika z dnia, w którym został wysłany SMS, uprawniający do otrzymania Nagrody Głównej Zegar odmierzający aktualny czas, według którego będzie ustalany czas zgłoszenia znajduje się na Stronie internetowej Jeżeli dwóch lub więcej Uczestników (Zwycięzców) wyśle SMS-a w tym samym czasie, o wyłonieniu Zwycięzcy decyduje kolejność otrzymania zgłoszenia przez Operatora. V. Wydanie nagród w Konkursie 5.1. Po zakończeniu trwania Konkursu Organizator w ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie pod numerem telefonu, z którego został nadesłany zwycięski SMS W trakcie rozmowy telefonicznej Zwycięzca musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji (ulica, numer domu i mieszkania-jeżeli jest, kod pocztowy, miasto) Organizator podejmie 5 prób nawiązania kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą w godzinach od 8.00 do Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności: Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką Strona 3 z 14

4 a) nieodebranie przez Zwycięzcę telefonu w czasie 6 telefonicznych długich sygnałów przerywanych; b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Zwycięzcy (krótkie sygnały przerywane); c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową Zwycięzcy; d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Zwycięzcy bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Zwycięzcy poza zasięgiem sygnału Operatora Po skutecznym kontakcie telefonicznym Zwycięzca zobowiązany jest do udokumentowania paragonem każdego SMS-a wysłanego z jego numeru telefonu decydującego o przyznaniu Nagrody w terminie 7 dni od daty nawiązania kontaktu telefonicznego. Zwycięskie paragony można zgłaszać osobiście lub przesyłać listownie na adres siedziby Organizatora. W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data stempla pocztowego Po spełnieniu przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody, o których mowa powyżej Organizator wysyła Nagrodę w ciągu 21 dni roboczych od daty nadesłania paragonów przez Zwycięzcę na adres podany podczas rozmowy telefonicznej W przypadku, gdy w ciągu 48 godzin nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą albo jeżeli Zwycięzca nie poda kompletnych i prawidłowych danych, o których mowa w pkt 5.2 Regulaminu, nie udokumentuje właściwymi paragonami wysłanych SMS-ów bądź nie wyrazi woli odbioru Nagrody, traci prawo do otrzymania Nagrody Jeżeli Zwycięzca utraci prawo do otrzymania Nagrody, wówczas prawo do Nagrody przechodzi na kolejnego najszybszego Uczestnika, zgodnie z zasadami przyznawania Nagród opisanymi w tytule IV. W razie ponownego zajścia okoliczności wskazanych w pkt 5.6 Regulaminu procedura opisana w zdaniu poprzedzającym może być ponawiana Zwycięzca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich Regulaminów i instrukcji związanych z Nagrodą Zwycięzca nie ma prawa żądać od Organizatora wymiany Nagrody na inną z wyłączeniem procedury reklamacji, w której roszczenie takie będzie uznane za uzasadnione z uwagi na stwierdzenie wad Nagrody Zwycięzca nie ma prawa żądać od Organizatora wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. VI. Operator telekomunikacyjny 6.1. Uczestnictwo w Konkursach jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej (zwanych dalej Operatorem ), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym). Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką Strona 4 z 14

5 6.2. Opłata za wysłanie wiadomości SMS na numer wynosi 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT). Nie dotyczy to wiadomości SMS wysyłanych w roamingu lub poza standardową taryfą Operatora, których całkowity koszt określa cennik Operatora W Konkursie nie biorą udziału wiadomości SMS wysłane z bramek lub komunikatorów internetowych Do uczestnictwa w Konkursach nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe. VII. Ograniczenie odpowiedzialności 7.1. Organizator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedostarczenia lub opóźnienia przesłanych przez Uczestnika lub do Uczestnika wiadomości SMS z przyczyn leżących po stronie Operatora. Jednocześnie Operator rozpatruje reklamacje wyłącznie związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie wysłane zostaną na numer lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących Konkurs przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w konkursie z wykorzystaniem danej karty SIM/USIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej. VIII. Postępowanie reklamacyjne 8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać listem poleconym, w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora, z dopiskiem Carrefour - reklamacja Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu, z którego wysłano SMS, jak również dokładny opis i powód reklamacji Do rozstrzygania reklamacji Organizator powołuje Komisję Sprawdzającą, składającą się z trzech osób, wyłonionych spośród przedstawicieli Organizatora. Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką Strona 5 z 14

6 8.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Sprawdzającą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Komisja Sprawdzająca rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. IX. Ochrona danych osobowych 9.1. Uczestnik konkursu zgłaszając swój udział do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym ciągu cyfr identyfikujący zakończenie sieci telefonicznej przypisane abonentowi przez operatora) w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz wydanie nagrody zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U ) Administratorem Danych Osobowych jest Producent Organizator, przetwarzając dane osobowe uczestników Konkursu działa jako podmiot, któremu Administrator Danych Osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania Nagród Zwycięzcom Konkursu. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania Dane osobowe mogą być także przetwarzane gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych Osobowych Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych niezbędnych do przekazania nagrody uznana zostanie za odstąpienie przez Uczestnika od udziału w Konkursie. X. Postanowienia końcowe Nad prawidłowością realizacji Konkursu, w tym przestrzegania postanowień Regulaminu czuwa Komisja Sprawdzająca W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego Niniejszy Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką Strona 6 z 14

7 10.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie pogorszy to zasad udziału w Konkursie Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia przed datą zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu ogłaszana będzie za pomocą Strony internetowej. Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką Strona 7 z 14

8 Załącznik nr 1 Regulaminu konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką Strona 8 z 14

9 Załącznik nr 2 Regulaminu konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką LISTA SKLEPÓW CARREFOUR Nazwa Miasto Ulica Nr lokalu CARREFOUR EXPRESS CZECHOWICE- DZIEDZICE TARGOWA 292 CARREFOUR ELBLAG PLK. DABKA 152 CARREFOUR EXPRESS GDANSK CYGANSKA GORA 1 CARREFOUR GDANSK SCHUBERTA 102A CARREFOUR EXPRESS GDYNIA WIELKOKACKA 2 CARREFOUR EXPRESS BEDZIN ZWYCIESTWA 12 CARREFOUR EXPRESS GNIEZNO SOBIESKIEGO 17 CARREFOUR EXPRESS JASLO KAZIMIERZA WIELKIEGO 14 CARREFOUR EXPRESS JASLO BACZYNSKIEGO 2 CARREFOUR EXPRESS JAWORZNO GRUNWALDZKA 237 CARREFOUR MARKET JEDRZEJOW 11-GO LISTOPADA 21 CARREFOUR KATOWICE ROZDZIENSKIEGO 200 CARREFOUR EXPRESS KATOWICE JOZEFOWSKA 108 CARREFOUR EXPRESS KATOWICE WOJCIECHA 3 CARREFOUR EXPRESS KOLO SIENKIEWICZA 1 CARREFOUR OPTIMAL KONIN PADEREWSKIEGO 8 CARREFOUR EXPRESS KRAKOW JULIUSZA LEA 53 CARREFOUR BIELSKO- BIALA SARNI STOK 1 CARREFOUR KRAKOW MEDWECKIEGO 2 CARREFOUR KRAKOW ZAKOPIANSKA 62 CARREFOUR EXPRESS KRAKOW MARII CWIKLINSKIEJ 12 CARREFOUR KRAKOW AL.POKOJU 44 CARREFOUR EXPRESS KRASNIK URZEDOWSKA 67 CARREFOUR EXPRESS KRASNIK SLOWACKIEGO 98 CARREFOUR EXPRESS KROSNO KRAKOWSKA 87 CARREFOUR EXPRESS KROSNO LEWAKOWSKIEGO 21 CARREFOUR EXPRESS KROSNO CZAJKOWSKIEGO 98 CARREFOUR EXPRESS LESZNO JANA PAWLA 16 CARREFOUR EXPRESS LEDZINY LEDZINSKA 1 CARREFOUR EXPRESS LUBLIN ANDERSA 9 CARREFOUR EXPRESS LUBLINIEC KAROLA MIARKI 13 CARREFOUR EXPRESS LODZ ZARZEWSKA 32 CARREFOUR EXPRESS LODZ CODZIENNA 1 CARREFOUR EXPRESS LODZ RYDLA 31 Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką Strona 9 z 14

10 CARREFOUR EXPRESS MIKOLOW PSZCZYNSKA 22 CARREFOUR EXPRESS NOWA SOL STASZICA 10 CARREFOUR EXPRESS NOWY SACZ SUCHARSKIEGO 25 CARREFOUR EXPRESS NOWY SACZ ARMII KRAJOWEJ 25 CARREFOUR EXPRESS NOWY TARG SOBIESKIEGO 1 CARREFOUR BOLESLAWIEC 10-EGO MARCA 1 CARREFOUR OPTIMAL PABIANICE POPLAWSKA 1 CARREFOUR EXPRESS PLOCK PRZEMYSLOWA 17 CARREFOUR EXPRESS POLKOWICE HUBALA 1 CARREFOUR POZNAN SZWEDZKA 6 CARREFOUR POZNAN ALEJA SOLIDARNOSCI 47 CARREFOUR OPTIMAL POZNAN GORECKA 1 CARREFOUR EXPRESS POZNAN NOWOGRODZKA 13/15 CARREFOUR EXPRESS POZNAN KOSMONAUTOW 104 CARREFOUR EXPRESS PRUSZKOW POWSTANCOW 44 CARREFOUR EXPRESS PSZCZYNA BIELSKA 24 CARREFOUR OPTIMAL PULAWY GOSCINCZYK 2 CARREFOUR EXPRESS RABKA -ZDROJ ZAKOPIANSKA CARREFOUR EXPRESS RUDA SLASKA 1-GO MAJA 310 CARREFOUR EXPRESS RYBNIK BRONIEWSKIEGO 4 CARREFOUR OPTIMAL BYDGOSZCZ SKARZYNSKIEGO 5 CARREFOUR EXPRESS RZESZOW REJTANA 33 CARREFOUR EXPRESS SANOK TRAUGUTTA 1\78 CARREFOUR EXPRESS SIEDLCE MONTE CASSINO 77 CARREFOUR EXPRESS LASK JANA PAWLA II 7 CARREFOUR EXPRESS SIERADZ JANA PAWLA II 63A CARREFOUR EXPRESS SKIERNIEWICE SZARYCH SZEREGOW 4 CARREFOUR SOSNOWIEC STASZICA 8B CARREFOUR EXPRESS SOSNOWIEC GLOWNA 22 CARREFOUR BYDGOSZCZ FORDONSKA 5 CARREFOUR EXPRESS SWARZEDZ GRANICZNA 61 CARREFOUR EXPRESS BYDGOSZCZ WYZWOLENIA 5 CARREFOUR SZCZECIN BOH.WARSZAWY 2 CARREFOUR EXPRESS SWIDNICA KOMBATANTOW 1 CARREFOUR EXPRESS SWIDNIK LOTNIKOW POLSKICH 38 CARREFOUR EXPRESS TOMASZOW MAZOWIECKI JANA PAWLA II 22 CARREFOUR TORUN OLSZTYNSKA 7 CARREFOUR EXPRESS TORUN GRUDZIADZKA 23 CARREFOUR EXPRESS TORUN SLASKIEGO 5 CARREFOUR EXPRESS USTRON BRODY 10 CARREFOUR EXPRESS BYTOM REPTOWSKA 37 CARREFOUR WARSZAWA WOLOSKA 12 CARREFOUR WARSZAWA WILENSKA 72 CARREFOUR WARSZAWA POWSTANCOW SLASKICH 126 Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką Strona 10 z 14

11 CARREFOUR WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 148 CARREFOUR WARSZAWA GLEBOCKA 15 CARREFOUR WARSZAWA JANA PAWLA II 82 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA GORALSKA 7 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA WOJCIECHOWSKIEGO 18 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA CONRADA 11 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA SIERPINSKIEGO 1 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA MODZELEWSKIEGO 42 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA BELGRADZKA 6 CARREFOUR BYTOM Al. Jana Nowaka Jezioranskiego 25 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA ABRAHAMA 7 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA REMBIELINSKA 7 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA KLAUDYNY 26 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA SOLIDARNOSCI 86A CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA MARSZALKOWSKA 1 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA SOLEC 32/34 CARREFOUR OPTIMAL WODZISLAW SLASKI MATUSZCZYKA 2 CARREFOUR EXPRESS WROCLAW GRUNWALDZKI 3 3 CARREFOUR EXPRESS WROCLAW DOMINIKANSKI 3 3 CARREFOUR WROCLAW HALLERA 52 CARREFOUR EXPRESS WROCLAW BARDZKA 3 CARREFOUR EXPRESS ZABRZE JORDANA 86 CARREFOUR EXPRESS ZABRZE CHOPINA 28 CARREFOUR EXPRESS ZABRZE POSPIECHA 22 CARREFOUR EXPRESS ZAKOPANE ORKANA 1 CARREFOUR EXPRESS ZDUNSKA WOLA ZEROMSKIEGO 20/24 CARREFOUR ZIELONA GORA DABROWKI 1 CARREFOUR EXPRESS ZYWIEC ZEROMSKIEGO 5 CARREFOUR KRAKOW WITOSA 7 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA KOCHANOWSKIEGO 45/47 CARREFOUR OLSZTYN KRASICKIEGO 1B 1B CARREFOUR EXPRESS SZCZYTNO WIELBARSKA 1 CARREFOUR OPTIMAL CHOJNICE ALEJA BAYEUX 1 CARREFOUR EXPRESS GDYNIA CHYLONSKA 126 CARREFOUR EXPRESS OSTRODA JANA PAWLA II 04-wrz CARREFOUR EXPRESS MLAWA SIENKIEWICZA 14 CARREFOUR EXPRESS OSTROW MAZOWIECKA MIECZKOWSKIEGO 23 CARREFOUR EXPRESS CIECHANOW SCIEGIENNEGO 10 CARREFOUR EXPRESS CIECHANOW ARMII KRAJOWEJ 24 CARREFOUR OPTIMAL MINSK MAZOWIECKI WARSZAWSKA 61 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA CZERSKA 18 CARREFOUR EXPRESS PRUSZKOW ZIMINSKIEJ-SYGIETYNSKIEJ 0 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA BOHATEROW WARSZAWY Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką Strona 11 z 14

12 CARREFOUR EXPRESS WEGROW ADAMA MICKIEWICZA 6 6 CARREFOUR EXPRESS OTWOCK MATEJKI 3 3 CARREFOUR OPTIMAL RADOMSKO PIASTOWSKA 28 CARREFOUR GRUDZIADZ KONARSKIEGO 45 CARREFOUR OPTIMAL INOWROCLAW WOJSKA POLSKIEGO 10 CARREFOUR EXPRESS HRUBIESZOW KOLEJOWA 8 2 CARREFOUR EXPRESS JANOW LUBELSKI WIEJSKA 4 CARREFOUR EXPRESS STARACHOWICE PRADZYNSKIEGO 1 CARREFOUR EXPRESS STARACHOWICE KRZOSA 6 CARREFOUR EXPRESS OPOCZNO SLOWACKIEGO 2 CARREFOUR MARKET SKARZYSKO-KAMIENNA AL. MARSZALKA PILSUDSKIEGO 2 CARREFOUR EXPRESS GRODZISK MAZOWIECKI KROLEWSKA 86 1 CARREFOUR EXPRESS ZYRARDOW 1 MAJA 43 1 CARREFOUR EXPRESS KATOWICE PRZEMYSLOWA 3 CARREFOUR EXPRESS WADOWICE DR.J.PUTKA 100 CARREFOUR EXPRESS KETY SOBIESKIEGO 1 CARREFOUR EXPRESS PAWLOWICE LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 22 CARREFOUR EXPRESS OPOLE NIEMODLINSKA 21 CARREFOUR EXPRESS ZABRZE JANIKA 11 CARREFOUR EXPRESS ZABRZE GEN. DE GAULLE`A 75 CARREFOUR EXPRESS WIELUN 18 STYCZNIA CARREFOUR EXPRESS KRAKOW BOBRZYNSKIEGO 37 CARREFOUR OPTIMAL KRAKOW PAWIA 5 CARREFOUR MARKET KRAKOW LOKIETKA 5 CARREFOUR EXPRESS TARNOW ROMANOWICZA CARREFOUR EXPRESS TARNOW MONTE CASSINO 3A CARREFOUR EXPRESS BOGATYNIA KOSSAKA 25 D CARREFOUR SZCZECIN MIESZKA I 73 CARREFOUR OPTIMAL BELCHATOW KOLEJOWA 4 CARREFOUR EXPRESS BELCHATOW OKRZEI 8 CARREFOUR OPTIMAL KUTNO OPOROWSKA 2 CARREFOUR LODZ PRZYBYSZEWSKIEGO 176/178 CARREFOUR LODZ SZPARAGOWA 2 CARREFOUR EXPRESS LODZ RYDZA SMIGLEGO 32A CARREFOUR EXPRESS LODZ LEGIONOW 16 CARREFOUR EXPRESS LODZ GRABIENIEC 15 CARREFOUR LODZ KOLUMNY 36 CARREFOUR OPTIMAL LODZ BANDURSKIEGO 49 CARREFOUR EXPRESS RADOM GAGARINA 9 CARREFOUR EXPRESS OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI ILZECKA 85 CARREFOUR ZAMOSC LWOWSKA 56 CARREFOUR EXPRESS KOZIENICE WARSZAWSKA 39 Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką Strona 12 z 14

13 CARREFOUR OPTIMAL CHELM LWOWSKA 81 CARREFOUR OPTIMAL BIALA PODLASKA TEREBELSKA 75 CARREFOUR LUBLIN WITOSA 6 CARREFOUR EXPRESS TARNOBRZEG KAZIMIERZA WIELKIEGO 4 CARREFOUR EXPRESS STALOWA WOLA JANA PAWLA II 44 CARREFOUR EXPRESS PRZEMYSL 29 LISTOPADA 4 CARREFOUR EXPRESS RZESZOW OBRONCOW POCZTY GDANSKIEJ 7 CARREFOUR EXPRESS PIECHOWICE ZYMIERSKIEGO 52 CARREFOUR LEGNICA PILSUDSKIEGO 84 CARREFOUR EXPRESS KOSZALIN KRAKUSA I WANDY 34 CARREFOUR SZCZECIN WIOSENNA 32 CARREFOUR OPTIMAL GNIEZNO PALUCKA 1 CARREFOUR EXPRESS KOZIEGLOWY POZNANSKA 15 CARREFOUR ZGORZELEC JELENIOGORSKA 42 CARREFOUR GLOGOW PONIATOWSKIEGO 12 CARREFOUR KALISZ POZNANSKA CARREFOUR EXPRESS GOSTYN ENERGETYKA 1D CARREFOUR OPTIMAL JAWORZNO WOJSKA POLSKIEGO 2D CARREFOUR GLIWICE AL.J.NOWAKA- JEZIORANSKIEGO 1 CARREFOUR RYBNIK GLIWICKA 45 CARREFOUR GLIWICE LIPOWA 3 CARREFOUR EXPRESS PYSKOWICE ARMII KRAJOWEJ 47 CARREFOUR CHORZOW PARKOWA 20 CARREFOUR OPTIMAL KEDZIERZYN-KOZLE KOZIELSKA 20 CARREFOUR EXPRESS SIEMIANOWICE SLASKIE JAGIELLY 6 CARREFOUR OPTIMAL TARNOWSKIE GORY KOSCIUSZKI 5 CARREFOUR OPTIMAL OLKUSZ RABSZTYNSKA 2 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA PL. PRZYMIERZA 6 CARREFOUR EXPRESS ZYRARDOW DE GIRARDA 10A CARREFOUR OPTIMAL SOCHACZEW WARSZAWSKA 119 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA KAROLKOWA 17/19 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA SWIATOWIDA 1 CARREFOUR EXPRESS LOMIANKI BACZYNSKIEGO 30 CARREFOUR EXPRESS PLONSK POLNOCNA 1 CARREFOUR EXPRESS NOWY DWOR MAZOWIECKI SPACEROWA 1 CARREFOUR EXPRESS LEGIONOWO PILSUDSKIEGO 43A CARREFOUR EXPRESS LEGIONOWO PILSUDSKIEGO 33 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA ZLOTA 59 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA POWSINSKA 31 CARREFOUR OPTIMAL STAROGARD GDANSKI NIEPODLEGLOSCI 2 CARREFOUR EXPRESS GDANSK KOLOBRZESKA 54 CARREFOUR OPTIMAL KWIDZYN 3 MAJA 26 Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką Strona 13 z 14

14 CARREFOUR OPTIMAL TCZEW BRACI GRIMM 4 CARREFOUR EXPRESS GDANSK ROGALINSKA 1 CARREFOUR EXPRESS GDANSK RAKOCZEGO 17 CARREFOUR OPTIMAL GDANSK GRUNWALDZKA 141 CARREFOUR BIALYSTOK WROCLAWSKA 20 CARREFOUR OPTIMAL BIALYSTOK WYSOCKIEGO 67 CARREFOUR EXPRESS KOSCIERZYNA MIODOWA 15 CARREFOUR EXPRESS BRZESKO KROLOWEJ JADWIGI 1 CARREFOUR EXPRESS MYSLENICE SLOWACKIEGO 42 CARREFOUR BYDGOSZCZ JANA PAWLA II 115 CARREFOUR EXPRESS KWIDZYN KWIDZYN SLOWACKIEGO 14 CARREFOUR OPTIMAL MLAWA TARGOWA 13 CARREFOUR EXPRESS OSTROLEKA HALLERA 15 CARREFOUR EXPRESS PISZ WARSZAWSKA 48 CARREFOUR EXPRESS DZIALDOWO HALLERA 30 CARREFOUR EXPRESS RAWA MAZOWIECKA TOMASZOWSKA 8A CARREFOUR OPTIMAL DEBICA KSIEDZA NOSALA 2 CARREFOUR OPTIMAL WROCLAW GRANICZNA 2A CARREFOUR OPTIMAL KLODZKO NOWORUDZKA 2 CARREFOUR EXPRESS WLOCLAWEK POGODNA 10 CARREFOUR EXPRESS DABROWA GORNICZA MAJAKOWSKIEGO 24 CARREFOUR EXPRESS SIERADZ WOJSKA POLSKIEGO 2 CARREFOUR EXPRESS MYSZKOW PILSUDSKIEGO 9 CARREFOUR EXPRESS SANDOMIERZ BLONIE 2 CARREFOUR EXPRESS WARSZAWA PULAWSKA 39 CARREFOUR OPTIMAL NOWY SACZ WEGIERSKA 170 CARREFOUR OPTIMAL OSWIECIM POWSTANCOW SLASKICH 1 CARREFOUR OPOLE DEBOWA 1 CARREFOUR GDANSK PRZYWIDZKA 6 CARREFOUR JASTRZEBIE ZDROJ PODHALANSKA 26 CARREFOUR PIEKARY SLASKIE SLASKA 1A CARREFOUR EXPRESS STRZELIIN PILSUDSKIEGO 26A CARREFOUR EXPRESS KOKOTOW KOKOTOW 670A CARREFOUR EXPRESS KRAKOW KRAKOW TEATRALNE 19 CARREFOUR EXPRESS KOWARY STASZICA 20 Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką Strona 14 z 14

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul. Glebocka 15

Bardziej szczegółowo

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 nr sklepu Gica logo sklepu sklep kod pocztowy 176 Carrefour CARREFOUR BIALA PODLASKA 21-500 430 Carrefour Market CARREFOUR MARKET BIELSKO-BIALA3

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul.

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul. Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour 90-001 Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour 30-001 Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour 03-100 Warszawa ul. Glebocka 15 Carrefour 02-200 Warszawa Al. Jerozolimskie 148

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji "Spraw sobie cały dzień dobry z Visa"

Lista sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji Spraw sobie cały dzień dobry z Visa 1 93-342 ul. Kolumny 6/36, 93-610 Łódź 2 30-418 ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków 3 03-287 ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa 4 02-326 Al.. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa 5 50-984 ul. aleja Generała

Bardziej szczegółowo

Lista supermarketów i hipermarketów Carrefour

Lista supermarketów i hipermarketów Carrefour Lista supermarketów i hipermarketów Carrefour Lp. Adres 1 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 2 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 3 Warszawa 03-287 Głębocka 15 4 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 5 Wrocław 50-984 Gen.

Bardziej szczegółowo

Warszawa Targowa 72 Kraków M.Medweckiego 2 Toruń Olsztyńska 8 Bydgoszcz Fordońska 141

Warszawa Targowa 72 Kraków M.Medweckiego 2 Toruń Olsztyńska 8 Bydgoszcz Fordońska 141 MIASTO ADRES Łódź Kolumny 6/36 Kraków Zakopiańska 62 Warszawa Głębocka 15 Warszawa Jerozolimskie 148 Wrocław Gen. Hallera 52 Katowice Roździeńskiego 200 Warszawa Powstańców Śląskich 126 Bytom Jana Nowaka

Bardziej szczegółowo

Krosno Lewakowskiego 5 Krosno Czajkowskiego 98 Krosno Krakowska 187. Kwidzyn 3 Maja 26

Krosno Lewakowskiego 5 Krosno Czajkowskiego 98 Krosno Krakowska 187. Kwidzyn 3 Maja 26 Miasto Adres Bełchatów Kolejowa 4 Będzin Zwycięstwa 12 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Białystok Wrocławska 20 Białystok Wysockiego 67 Bielsko-Biała Sarni Stok 2 Bielsko-Biała Babiogórska 73 Bogatynia

Bardziej szczegółowo

Kraków Witosa 7 Kraków Pawia 5 Kraków Pokoju 44 Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Kraśnik Słowackiego 72. Kraśnik Słowackiego 72.

Kraków Witosa 7 Kraków Pawia 5 Kraków Pokoju 44 Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Kraśnik Słowackiego 72. Kraśnik Słowackiego 72. Miasto Adres Bełchatów Kolejowa 4 Będzin Zwycięstwa 12 Będzin Zwycięstwa 12 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Białystok Wrocławska 20 Białystok Wysockiego 67 Bielsko-Biała Babiogórska 73 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.p. Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.p. Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 03.08.2016 L.p. Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Carrefour 2 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Carrefour 3 Warszawa 03-287 Głębocka 15 Carrefour

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Format Miasto Kod pocztowy Carrefour Bełchatów Market Będzin Carrefour Biała Podlaska Carrefour Białystok Carrefour

Format Miasto Kod pocztowy Carrefour Bełchatów Market Będzin Carrefour Biała Podlaska Carrefour Białystok Carrefour Format Miasto Kod pocztowy Carrefour Bełchatów 97-400 Market Będzin 42-500 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Carrefour Białystok 15-660 Carrefour Białystok 15-168 Market Bielsko-Biała 43-300 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24 Market Iłżecka 85 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Market Jana Pawła II 9/4 14-100 Ostróda Market Krzosa 6 27-200 Starachowice Market

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Białystok 15-660 Wrocławska 20 Białystok 15-168 Wysockiego 67

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 01.06.2017 L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour 2 Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour 3 Białystok 15-660

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Miasto Kod pocztowy Adres

Miasto Kod pocztowy Adres Miasto Kod pocztowy Adres Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Warszawa 03-287 Głębocka 15 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 Wrocław 50-984 Gen. Hallera 52 Katowice 40-315 Roździeńskiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24 Market Kozienice 26-900 Warszawska 34 Market Kraków 30-663 Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Market Nowa Sól 67-100 Staszica 10 Market

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 01.04.2017 L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour 2 Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Market 3 Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Lista Placówek biorących udział w Akcji promocyjnej wraz z kodami do rezerwacji SMS/TEL:

Załącznik nr 1 Lista Placówek biorących udział w Akcji promocyjnej wraz z kodami do rezerwacji SMS/TEL: Załącznik nr 1 Lista Placówek biorących udział w Akcji promocyjnej wraz z kodami do rezerwacji SMS/TEL: 4278 Carrefour Market Babice Stare Sienkiewicza 77 3997 Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 3999 Carrefour

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Bogatynia Kossaka 25D

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Bogatynia Kossaka 25D Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała 43-300 Babiogórska 73 Market Bogatynia 59-920 Kossaka 25D Market Brzesko 32-800 Królowej Jadwigi 3 Market Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Lista Sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji "Visa - Trolle"

Lista Sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji Visa - Trolle 1 156 Hipermarket 97-400 Bełchatów Kolejowa 4 2 335 Supermarket 42-500 Będzin Zwycięstwa 12 3 176 Hipermarket 21-500 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 4 170 Hipermarket 15-660 Białystok Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour. Kod Typ sklepu Marka Miasto Thales. Kod

Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour. Kod Typ sklepu Marka Miasto Thales. Kod Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour LP 1 PLA001 Hipermarkety Carrefour Carrefour Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Carrefour Polska Spółka z o.o. 2 PLA002 Hipermarkety

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od Numer L.P. sklepu Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od Numer L.P. sklepu Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 01.09.2016 Numer L.P. sklepu Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 101 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Carrefour 2 102 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Carrefour 3 103 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

LP Miasto Ulica Kod pocztowy Województwo 1 Bełchatów Kolejowa łódzkie 2 Będzin Zwycięstwa śląskie 3 Biała Podlaska Jana III

LP Miasto Ulica Kod pocztowy Województwo 1 Bełchatów Kolejowa łódzkie 2 Będzin Zwycięstwa śląskie 3 Biała Podlaska Jana III LP Miasto Ulica Kod pocztowy Województwo 1 Bełchatów Kolejowa 4 97-400 łódzkie 2 Będzin Zwycięstwa 12 42-500 śląskie 3 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 21-500 lubelskie 4 Białystok Wrocławska 20 15-660

Bardziej szczegółowo

Zdrowe przechowywanie

Zdrowe przechowywanie I. Definicje REGULAMIN AKCJI Zdrowe przechowywanie Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Zdrowe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Kod. Kod Miasto Sklepu

Kod. Kod Miasto Sklepu 1 PLA001 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 2 PLA002 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 3 PLA003 Warszawa 03-287 Głębocka 15 4 PLA004 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 5 PLA005 Kraków 31-870 M.Medweckiego 2 6 PLA006 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od 25.07.2017 Kod Aplikacja Produkty w PROGRAM PROGRAM specjalnej cenie L.P. Miasto pocztowy Adres Marka mobilna SENIOR RODZINKA promocyjnej 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Oblo kupisz w promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od 01.03.2017 Kod Aplikacja Produkty w PROGRAM PROGRAM specjalnej cenie L.P. Miasto pocztowy Adres Marka mobilna SENIOR RODZINKA promocyjnej 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr Rodzaj sklepu Miasto Adres 1 101 Carrefour Łódź, 93-423 ul. Kolumny 36 2 102 Carrefour Kraków, 30-418 ul. Zakopiańska 62 3 103 Carrefour

Lp. Nr Rodzaj sklepu Miasto Adres 1 101 Carrefour Łódź, 93-423 ul. Kolumny 36 2 102 Carrefour Kraków, 30-418 ul. Zakopiańska 62 3 103 Carrefour Lp. Nr Rodzaj sklepu Miasto Adres 1 101 Carrefour Łódź, 93-423 ul. Kolumny 36 2 102 Carrefour Kraków, 30-418 ul. Zakopiańska 62 3 103 Carrefour Warszawa, 03-287 ul. Głębocka 15 4 104 Carrefour Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Kod Thales. Miasto. Ulica

Kod pocztowy. Kod Thales. Miasto. Ulica PLA001 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 PLA002 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 PLA003 Warszawa 03-287 Głębocka 15 PLA004 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 PLA005 Kraków 31-870 M.Medweckiego 2 PLA006 Wrocław 50-984

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO "Promocja z krówka Milka"

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Promocja z krówka Milka REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO "Promocja z krówka Milka" 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą "Promocja z krówką Milka" ("Promocja"). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Carrefour Katowice Al. Roździeńskiego 200 Carrefour Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Produkty - artykuły spożywcze, drogeryjne i przemysłowe. Z udziału w Akcji wykluczone są:

Produkty - artykuły spożywcze, drogeryjne i przemysłowe. Z udziału w Akcji wykluczone są: REGULAMIN AKCJI PromoStrefa Sodexo Boże Narodzenie 2013 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Organizator - Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa.

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa. REGULAMIN PROMOCJI DEPILATOR 100 ZŁ TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Geo marki Ambition. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Geo marki Ambition. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Geo marki Ambition 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj z Hot Wheels (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj z Hot Wheels (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Wygraj z Hot Wheels (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Wygraj z Hot Wheels zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zrealizuj słodkie marzenie z Gellwe POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Zrealizuj słodkie marzenie z Gellwe POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Zrealizuj słodkie marzenie z Gellwe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizatorem Konkursu jest agencja Factoria Monika Tkacz-Tokajuk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 4/18, 01-715

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 24 raty zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym Regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Marinex i Carrefour pojemniki szkalna -80% Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Marinex i Carrefour pojemniki szkalna -80% Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Marinex i pojemniki szkalna -80% 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych Polska Sp. z o.o. REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Carrefour zawalcz o nagrody!

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Carrefour zawalcz o nagrody! REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Carrefour zawalcz o nagrody! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Carrefour zawalcz o nagrody! ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje REGULAMIN AKCJI Szalony weekend w 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 - Spółka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy do 7% Wielkanoc 2014

REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy do 7% Wielkanoc 2014 REGULAMIN AKCJI Edenred - kupon rabatowy do 7% Wielkanoc 2014 I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Back to school w Carrefour POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu pod nazwą Back to school w Carrefour (dalej zwanego Programem ) jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr.

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Przyjdź z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Genialna promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat z BonCard. Definicje

REGULAMIN AKCJI Rabat z BonCard. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat z BonCard 1 Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizatorzy: a) Spółka Carrefour Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Genialna promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Twoja przygoda z polską przyrodą. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Twoja przygoda z polską przyrodą. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Twoja przygoda z polską przyrodą 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Christian LacroixChristian Lacroix. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Christian LacroixChristian Lacroix. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Christian LacroixChristian Lacroix 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny: Namaluj swoje wymarzone Boże Narodzenie z Disneyem

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny: Namaluj swoje wymarzone Boże Narodzenie z Disneyem REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny: Namaluj swoje wymarzone Boże Narodzenie z Disneyem 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette

REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Gillette (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

1. W celu dokonania Transakcji Kwalifikującej za pośrednictwem Partnera Promocji Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Uczestnik powinien:

1. W celu dokonania Transakcji Kwalifikującej za pośrednictwem Partnera Promocji Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Uczestnik powinien: Załącznik nr 1: Lista Partnerów: 1. Allegro 2. Carrefour 3. Claire s 4. Salony Empik Warunki Partnera Promocji, Allegro, tj. Grupa Allegro sp. z o.o. 1. W celu dokonania Transakcji Kwalifikującej za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych Polska Sp. z o.o. REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA Niniejszy regulamin konkursu o nazwie WYGRAJ VOLKSWAGENA NA WEEKEND Z BAKIEM PALIWA (zwanego dalej: Konkursem ) jest dokumentem zawierającym wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Brabantia i Carrefour. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Brabantia i Carrefour. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Brabantia i Carrefour 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS

Regulamin Konkursu SMS Regulamin Konkursu SMS I Założenia konkursu: 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu SMSowego w Galerii Kaskada, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę

REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1 [Nazwa, miejsce prowadzenia oraz czas trwania Konkursu] Konkurs nosi nazwę Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę (dalej:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo