Eugeniusz Rainik Alina W6jcik. II1lnl- -rozli1owki duliskie. Wiedza Powszechna Warazawa 1987

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eugeniusz Rainik Alina W6jcik. II1lnl- -rozli1owki duliskie. Wiedza Powszechna Warazawa 1987"

Transkrypt

1 Eugeniusz Rainik Alina W6jcik II1lnl- -rozli1owki duliskie ) Wiedza Powszechna Warazawa 1987

2 Okladka, karta tytulowa, rysunki KRYSTYNA TARKOWSKA-GRUSZECKA Wst p 5 Redaktor EWA M. HUNCA Redaktor technlczny TADEUSZ DESKUR Kr6tka informacja 0 j zyku dunskim i zapisie wymowy 6 Pozdrowienia i zwroty grzecznosciowe 9 Korektor MARIA MOLSKA CoPyrlght by Panstwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa 1985 PRINTED IN POLAND PW "Wledza Powuechna" - Warnawa 1987 r. Wydanle II. NaJdad 28 8OO+JOO ecz. ObJe:toj 2.2 ark. wyd.. 1/12 ark. druk. Druk z dlapozytyw6w.oraz oprawe: wykonala t.6d'/:ka Drukarnia Dzlelowa - Zaklad nr 3 w Tomalzowie Mazowiecklm. Zam P-3'1. Cena zl ISBN II E]!! II Najpotrzebniejsze wyrazenia i zwroty 13 Podziat czasu 19 Kolory 22 Miary wagi 23 Liczby 25 Na granicy 28

3 a U m m..., I " LOoM II ti g Komunikacja 30 Zakwaterowanie 44 Restauracja, bar, kawiar nia 50 Potrawy 52 W miescie 57 Zakupy 6S UslugJ 79 Pomoc lekarska 83 Wypoczynek,. sport, rozrywki 89 Wainiejsze organjzacje i instytucje 93 WSTE;P Rozm6wki przeznaczone SI\ przede wszystkim dla turyst6w polskich wyjeidiajqcych na kr6tki pobyt do Danii. Zawierajq one podstawowy zas6b pytan i odpowiedzi, s16w i zwrot6w umoiliwiajqcych porozumiewanie si w podstawowym zakresie w typowych sytuacjach zwiqzanych z wyjazdem i pobytem za granicl\. B dq stanowily takie doraznq pomoc w wielu innych sytuacjach wymagajl\cych elementarnego kontaktu z j zykiem dunskim. Prosty uklad tematyczny i alfabetyczny skorowidz pozwolq na szybkie odnalezienie potrzebnych zwrot6w i wyraien, a uproszczona transkrypcja bqdzie pomocna we wlasciwej wymowie s16w i Zdat'L

4 KROTKA INFORMACJA 0 JE;ZYKU DUNSKIM I ZAPISIE WYMOWY J zyk dunski nalezy do grupy j zyk6w germanskich. Dla Polaka szczeg6lnie trudna do opanowania moze okazac si wymowa dunska, poniewaz w systemie dzwi kowym tego j zyka wyst pujq gloski obce j zykowi polskiemu; przy szybkim m6- wieniu utrudnia to tez znacznie zrozumienie m6- wiqcego. Trzeba r6wniez wspomniec 0 stosunkowo duzej roznicy pomi dzy pisowniq a wymowq poszczegolnych slow. J zyk dunski nie stosuje praktycznie systemu przypadk6w. Obowiqzuje w zasadzie staly szyk wyraz6w w zdaniu. Rzeczownikom (w liczbie pojedynczej) towarzyszq rodzajniki: 1) rodzajnik nieokreslony (poprzedzajqcy rzeczownik) en - dla rodzaju m sko-zenskiego, np. en srebe mydlo, et - dla rodzaju nijakiego, np. et telt namiot; 2) rodzajnik okreslony (doczepiany do r:zeczownika), np. frergen prom (wiadomo, 0 kt6ry prom chodzi), toget pociqg (wiadomo, 0 kt6ry pociqg chodzi). Niekt6re rzeczowniki wyst pujq bez rodzajnika. 6 Zapis wymowy dunskiej zostal w niniejszyc h. Mini-rozm6wkach maksymalnie uproszczony. Nle zastosowano tu szeroko rozbudowanego systemu transkrypcji mi dzynarodowej. Wprowadzono tylko kilka znakow tejze transkrypcji w sytuacjach, w kt6rych zapis ortograficzny okazal si nie wystarczajqcy, a mianowicie: 1) [a] - tzw. e redukowane, wymawian w t n sposob gl6wnie na koncu wyrazu, a takze w mekt6rych nie akcentowanych przedrostkach, np. tale ['te:la] rozmawiac 2) [(}] - wymawia si podobnie jak polskie z, ale sepleniqc, np. gade ['ge: (}a] ulica 3) [!J] obrazuje wymowe: polqczen n+g lub n+k, jak w slowach gang lub bank, np. lang [lau] dlugi 4) [0] - wyste:puje w ortografii slow dunskich jako 0, wymawiane jest jak bardzo zaokrqglone 0, np. lube ['lo: ba] biec 5) [ill - wysh;puje w ortografii sl6w dunskich jako y, wymawiane jest jak bardzo zaokrqglone u, np. tyve.[ 'tu :wa] dwadziescia 13) [1 ] - tzw. r redukowane (slabo slyszalne), wymawiane w ten sposob glownie w srodku wyrazu, np. gerne ['ge.mal ch tnie 7

5 7) : - dwukropkiem oznaczono wzdlu:i:enie samogloski, np. kroner ['kro:no] korony 8), - akcent zaznaczono w g6rnej frakcji przed sylabll akcentowanll, np. hotel [ho'tel] hote l Niekiedy grupy wyraz6w tworzl\ calosci akcentuacyjne, np. god dag [gu 'de:]dzien dobry, i gir [i 'go:l] wcz oraj. W je:zyku dunskim wyste:puje r6wnie:i: akcent poboczny, w naszych Mini-rozm6 wkach zaznaczany tylko w najniezbe:dniejszych wypadkach (r6wnie:i: w g6rnej frakcji przed sylabl\ akcentowanll). Pozdrowienia i zwroty Ifzecznosciowe Dzien dobry! Dobry wieczor! Do widzenia! Dobranoc! Do jutra! Do zobaczenia wkr6tce! 2:yczE: przyjemnego pobytu w.... Szcz Sliwej podroiy! Wszystkiego najlepszego! ProszE: (gdy cos podajemy). Sladaj, prosze:. ProszE:... (proszqc 0 oddanie przyslugi itp.). God morgen! (rano) [gu 'mo:in] God dag! (w ciqgu dnia) [gu 'de:l God aften! [gu 'afdan] Farvel! (do ok. godz ) [fai 'wel] God nat! (od ok. godz. 22 0) [gu 'ned] Vi ses i morgen! [wi sys i 'mo:in] Pa gensyn! [po 'gensun] God forn0jelse i... [gu foi'nojalsa i] God rejse! [gu 'Tajsa] Hav det godt! [he de 'god1 Vrersgo. [W eis'gu:] Vrersgo at tage plads. [Weis'gu 0 te pies] Vrer venlig... [wei 'wenli] 9

6 Prosz pozdrowic.... Prosz? (gdy czegos nie zrozumiemy lub nie doslyszymy) Poprosz.... Przepraszam (za cos). Przepraszam (w przejsciu). Nic nie szkodzi. Vrer venlig at vise mig pa [wei 'wenli 0 'hilsa] Hvad behager? twa ba 'ha: l Jeg vii gerne have... [jaj wyl 'gema he] Undskyld. ['unsgiil] Tillader De? ['tyle:c}o di] Det gor ikke noget. [de go:l yga 'no:ad] D igkuj, dobrze. Doskonale. Uzi kuj za pomoc za informacj za prezent. Dzi kuj bardzo. R6wniez dzi kuj. Tak, godt. [tag god] Fint. [fint] Tak for hjrelpen. [tag fo l 'jelban] Tak for oplysningen. [tag fo l 'obliisnyyan] Tak for gaven. [tag fo l 'ge:wan] Mange tak. ['maya tak] Selv tak. ['sel tak] U wag a. Wi kszosc Dunczyk6w uzywa formy du [du] ty zamiast De [di] pan, pani, pailstwo. Doty czy to gl6 wnie os6b w wieku do okolo 40 lat, a wi c w zaleznosci od ytuacji wybierzemy jednq z tych mozliwosci, np.: Czy pan <pani) m6- wi po duilsku? Czy m6wisz po duilsku? Czy mog przedstawic panu <pani).... Bardzo mi milo poznac pana <paniq). Jak si pan <pani) miewa? 10 Taler De dansk? ['te: lo di densk] Taler du dansk? ['te:lo du densk] Ma jeg prresentare Dem.... [mo jaj presen'ty:la dem] Jeg er glad for at jeg har lrert Dem at ken de. [jaj el glec} fo l ed jaj ha leld dem 0 'kena] Hvordan har De det? [wol'den ha: di de] U w ag a. Zwrotu selv tak uzywa si b rdzo c sto, wlasciwie niemal zawsze, po uslyszentu podzt kowania mange tak. DziE:kuj (po spozyciu posil ku, zwracajqc si do gospodarzy). Uzi kuj (odpowiedz gospodarzy). Tak for mad. [tag fo l mec}] Velbekomme. I 'welbakoma] U wag a. Przy najblizszym spotkaniu lub telefonicznie nalezy jeszcze raz podzi kowac gospodarzom za przyj cie, m6wiqc: Dzi kuj za wczorajszy wiecz6r za wczorajszy dzieil Tak for i aftes. [tag fo l i 'afdas] Tak for i gar. [tao fo l i 'go :l] 11 "

7 za ostatnie przyjt:cie. Na co gospodarze odpowia dqjq: R6wniez dzit:kujemy. Tak for sidst. [tag fol sysd] Tak i lige made. [tag iii: 'mo:i5a] Najpotrzebniejsze wyrazenia I zwroty Tuk. Nie. Nazywam sit:.... Jestem z Polski. Niestety, qie m6wit: po dud.sku. Czy pan (pani) m6- wi po angielsku Ja. [je] Nej. [naj ] Nej, tak. [naj tak ] Jeg hedder.... [ja; 'hyi5oj Jeg er fra Polen. ['jaj el fra 'po:zan] Desvcerre taler jeg dansk. [des'wela 'te:lo jaj densk] Taler De engelsk? ['te:lo di 'eualsk] ikke yga po niemiecku po francusku? Nie rozumiem, co pan (pani) m6wi. Taler De tysk? ['te:zo di tusk] Taler De fransk? ['te:lo di fransk] Jeg kan ikke forsta, hvad De siger. [jaj ken yga foj'sdo: wa di 'si:joj 13

8 Prosz m6wic wolniej. Prosz mi to napisac. Czy m6g1by pan (moglaby pani) to powt6rzyc? Co to znaczy? Mieszkam w hotelu... na kempingu u znajomych. Mieszkam przy ulicy.... Oto m6j adres 14 moja wizyt6wka m6j telefon. Vrer venlig at tale langsommere. [wei 'wenli 0 'te:lij 'laysomijlij] Vrer venlig at skrive det ned. [wei 'wenli 0 'sgri:wa de ny/)] Vrer venlig at si e det en gang til. [wei 'wenli 0 si: de yn gay tyl] Hvad betyder det? twa ba'til:tjo de] Jeg bor pa hotel.... [ja; bo:1 po ho'tel] Jeg 'kempyy- bor pa en campingplads. [jaj bo:1 po yn pies] Jeg bor hos mine bekendte. [jaj bo:1 hos 'mi:na bij'kenda] Jeg bor pa... gade. ria; bo:1 po ge:tja] Her er min adresse. [hel el min a'dresa] Her er mit visitkort. [hel el mit wi'sidkoit] Her er mit telefonnummer. [he) el mit tela'fo:n'numoj 21ubilem si (zgubilum si ). Od1.ie jest najblizszy posterunek policji hotel...? ulica..,? W kt6rym kierunku? Nil wprost. W lewo. W prawo. Juk tam dojechac? Juk daleko jest stqd do...? Plan miasta. Prosz pokazac mi na planie ujic... Jeg er gaet forkert. ljaj el 'go:ijd joi'keit] Hvor Jigger den nrermeste politistation? [WOI 'ligo den 'nelmasdij poli'tisda'sjo:nj Hvor ligger hotel...? [WOI 'ligo ho'tel] Hvor ligger... gade? [W01 'ligo 'ge:/)a] I hvilken retning? [i 'wylgan 'rednyy] Lige ud. [Ii: utj] Til venstre. [tyl 'wensdra] Til h0jre. [tyl 'ho;rij] Hvordan kommer jeg derhen? [wo1'den 'komo ;a; 'de1- hen] Hvor langt er der til...? [WOI layd el da tyl] Et bykort. [yd 'bilkoit] Vrer venjig at vise mig pa kortet... gade. [wei 'wenli 0 'wi:sa rna; po k01dad ge:t'ja] 15

9 muzeum... kosci61... park... uniwersytet ratusz. Przepraszam, gdzie si znajduje Polska Ambasada? Czy m6glby pan (moglaby pani) podac mi telefon Polskiej Ambasady? Jestem zm czony <zm czona) 16 Vrer venlig at vise mig pa kortet... museet. [Wel 'wenli 0 'wi:sa maj po koldad mu'sy:adj Vrer venlig at vise mig pa kortet... kirken. [W"l 'wenli 0 'wi :sa maj po koldad 'ki :lgan] Vrer venlig at vise mig pa kortet... parken. lwel 'wenli 0 'wi :sa maj po koldad 'palgan] Vrer venlig at vise mig pa kortet universitetet. [Wel 'wenli 0 'wi. sa maj po koldad uniwelsy'ty:tad] Vrer venlig at vise mig pa kortet radhuset. [wel 'wenli 0 'wi :sa maj po koldad 'ro15husad] Undskyld, hvor ligger Den polske Ambassade? ['unsgii l 1001 'ligo den 'po:lsga amba'se:15a] Kunne De give mig nummeret pa Den polske Ambassade? [k u di gi: maj 'numalad po den 'po:/sga am ba 'se:15a] Jeg er trret. ljaj el tr ed] glodny (glodna) spiqcy (spiqca). Chce mi si pic. Czy pan (pani) moze mi pom6c? Prosz chwilk zacz 'kac. Zaraz przyjd. Prosz siadac. Spiesz si. Nic wiem. Na pewno. Prawdopodobnie. Moze. To mozliwe. Jeg er sulten. [jaj el 'suldan] J eg er s 0vnig. [jaj el 's6wni] Jeg er t0rstig. [jaj el 'tolsdi] Vil De hjrelpe mig? [wyl di 'jelba maj] Vrer venlig at vente et 0jeblik. [wei 'wenli 0 'wenda yd 'ojablig] Jeg kommer snart. [iaj 'k omo sna:id] Vrersgo at srette Dem. [wels'go 0 'seda dem] Jeg har travlt. [jaj h.a trand] Det ved jeg ikke. [de wy6 jaj yga] Det kan jeg ikke. [de ken jaj yg aj Helt sikkert. [h. Sandsynligvis. [sen'su. :nliwis] Maske. [mo'sgy:] Det er muligt. [de el 'mu:lid] 2 Mini-rozm6wki dunskie 17

10 Z przyjemnosciq. Bardzo ch tnie. Naturalnie. Med forn0jelse. [meil fo l'noj<3ts<3 ] Meget gerne. ['maj<3d 'gem<3] Selvf01gelig. [sel'fotj<3ti] Podzial czasu godzina en time [yn 'ti:m<3 ] minuta et minut [yd mi 'n. sekunda et sekund [yd se'kund] Kt6ra godzina? Jest dziesiqta. Wp61 do dziesiqtej. Za kwadrans dziesiqta. po dziesiq- Dziesi (: tej. o ktorej godzinie? Kiedy? Ile godzin (minut)? Za dziesi (: minut. 2* Hvad er klokken? [wa el 'klog<3n] Klokken er ti. [' ktog<3 n el ti l Klokken er halv ti. [' ktog<3 n el hel ti l Klokken er et kvarter i ti. ['k log<3n el yd kwal'ty:o i ti l Klokken er ti minutter' over ti. ['k tog<3n el ti mi'nudo olo ti l Pa hvilket ticispunkt? [po 'wylg<3d 'tiilspuyd ] Hvornar? [wol'no:l] Hvor mange timer (minut-, ter)? [WOl 'maya 'ti:mo mi 'nudo] Om ti minutter. [om ti mi' nudo] HI

11 dzien... dni en dag,,,' dage [yn de: 'de:a) Pory roku dzis przed poludniem po poludniu wieczorem formiddag eftermiddag i aften [i 'joi myde] (i 'ejdomyde] [i 'ajdan] wiosna lato jesien zima forar sommer efterar vinter ['fol0:1] ['somo] ['efdo' 0: 1] I'wyndo ] dzi wczoraj jutro pojutrze w przyszly poniedzialek w ubiegly poniedzialek w kaidy poniedzialek tydzien za tydzien w tym tygodniu i dag i gar i morgen i overmorgen pa mandag i mandags [i 'de:] [i 'go:i] [i 'mo :m] [i 'olomo :m] [po 'mande] [i 'mandes] om mandagen [om 'mande:an] en uge [yn u:a] om en uge [om yn u:a] denne <i den [i dena i den her) uge hel u:al styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec Iipiec sierpien wrzesien paidziernik Iistopad g'rudzien Miesil\ce januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december ['janua:l1 ['fy:brua:l] [maids] [ab'ry:l] (maj] ['ju:ni] [ 'ju:li] [al'gusd] [seb't embo] [og 'to :bo] [no'wembo) [dy'sembo ] miesil\c za miesil\c en maned om en maned [yn 'mo:nal'l] [om yn 'mo:nal'l) Dni tygodnia rok za rok 18 lipca et ar om et ar den attende juli nitten hundrede firs [yd 0:1] [om yd 0:1] [den 'edana 'ju: li 'nyd n 'hunrel'la fi:1s] poniedzialek wtorek sroda czwartek pil\tek sobota niedziela mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 10rdag s0ndag ['mande] [ 'ti:jsde] [ 'o nsde] ['tolsde] ['fre:de] [ 'lijlde] ['sonde] 21

12 Kolory Miary i wagi be:iowy bialy br zowy ciemny czarny ezerwony fioletowy granatowy jasny niebieski pomaranczowy popielaty r6:iowy szary zielony :i61ty gladki kolorowy w groszki w kratk w pr :iki beige hvid brun m0rk sort md violet marinebhi lys bla orange askegra rosa gra gmn gul glat ku10rt prikket ternet stribet * [b e:sj ] [wi:(}] [bru:n] [molg] [sold] [ro:;lj ] [wio'led] [ma'ri:nablo:] [lii :s] [b lo:] [ o'raysja] ['esgagro:] ['ro:sa] [gro:] [gran] [gu:l] [gled] [ku'lold] ['prygad ] ['ternad] [ 'sdry:bad] centymetr metr kilometr lie metr6w wysokosci dlugosci szerokosci? Ile kilometr6w jest do 00'? Ile kilometr6w na godzin? gram 100 gram 0,5 kg kilogram Ile to wa:iy? en centimeter [yn sendi 'my:do] en meter [yn 'my:do] en kilometer [yn ki lo'my:doj Hvor mange meter h0j? [WOi 'maya 'my:do hoj] Hvor mange meter lang? [WOi 'maya 'my:do lay] Hvor mange meter bred? [WOi 'maya 'my:do bre(}] Hvor mange kilometer er der til...? [WOi 'maya kilo'my:do el da tyl] Hvor mange kilometer timen? [WOl 'maya kilo'my:do 'ti:man] * et gram hundrede gram et halvt kilo et kilo [yd gram] ['hunre(}a gr am] [yd held 'kilo] [yd 'ki lo] Hvor meget vejer det? [WOi 'majad 'wajo de] 22 23

13 * Iitr en liter [yn 'Lido] cwierc litra en kvart liter [yn kwald 'lidoj pol litra en halv liter [yn hel 'lido] Liczby ~ Ile litrow? Hvor mange liter? [WOl 'maua 'lido] butelka en flaske [yn '!lesga] kilka nogle ['no:la] paczka papiero- en pakke ciga- [yn 'paga sow retter syga'ledo] para et par [yd pal] pudelko en reske [yn 'esga] puszka en dase [yn 'do:sa] rolka en rulle [yn 'mla] 1 sztuka et stykke [y:d 'sdilga] 2 sztuki to stykker [tu: 'sdilgo] torebka en pose [yn 'po:sa] tubka en tube [yn 'tu:ba].. 1 jeden, jedna en [y:n] jedno et [y:d] pierwszy pierwsza pierwsze f0rste ['!olsda] 2 dwa to [tu:] drugi, druga anden ['enan] drugie andet ['enad] 3 trzy tre [tr e:] trzeci tredje [ 't rei5ja] " cztery fire ['fi:lo] czwarty fjerde ['fje:la] 5 pi c fern [fem] pi ty femte ['femda] 6 szesc seks [segs] szosty sjette ['sjeda] 7 siedem syv [sill] siodmy syvende ['sil lana] 8 osiem otte ['o:da] os my ottende ['o:dana] 9 dziewi c ni [ni:] dziewi ty niende ['ni:ana] 10 dziesi c ti [ti:] dziesi ty tiende ['ti:ana] 11 jedenascie elleve ['elawa] jedenasty ellevte ['elawda] 25

14 12 dwanascie tolv [tol] dwunasty tolvte [ 'tolda] 13 trzynascie tretten ['tredan] trzynasty trettende ['tredani/] 14 czternascie fjorten ['fjo:ldan] czternasty fjortende ['fjo:ldana] 15 pi'ltnascie femten ['fem dan] pi'ltnasty femtende ['fem dana] 16 szesnascie seksten ['sajsdim] szesnasty sekstende ['sajs dana] 17 siedemnascie sytten ['sodan] siedemnasty syttende ['sodana] 18 osiemnascie atten ['edan] osiemnasty attende ['edana] 19 dziewi'ltnascie nitten [ 'nydan] dziewi'ltnasty nittende ['nydana] 20 dwadziescia tyve [ 'tii :wa] dwudziesty tyvende ['tii:wana] 21 dwadziescia enogtyve [ 'ynoltii:wa] jeden dwudziesty enogtyvende ['ynoltii: wana] pierwszy 22 dwadziescia toogtyve ['tuoltii:wa] dwa dwudziesty toogtyvende ['tuoltiiwana] drugi 30 trzydziesci tredive ['tre(}wa] 40 cderdziesci fyrre ['fol0 ] 50 pi'lcdziesillt halvtreds [hel 'tres ] 60 szescdziesillt tres [tres] 70 siedemdziesillt halvfjerds [hel' fjels] 80 osiemdziesillt firs [fi: IS] 90 dziewh:cdzie- halvfems [hel'f ems] sillt 100 sto hundrede ['hunre(}al 200 dwiescie to hundrede [tu 'hunre(}a] 300 trzysta tre hundrede [tre 'hun re('ja] tysillc tusind ['tu:san] dwa tysillce to tusind [tu 'tu:san] milion en million [yn mil'jo:n] 26

15 II Prosz 0 paszport. Czy ma pan (pani) cos do oclenia? Czy ma pan (pani) jakies pieniqdze? Czy to pana (pani) bagaz walizka torba? Prosz to otworzye. To Sq rzeczy osobisteo Co ma pan (pani) jeszcze? To nie jest nowe. To Sq prezenty. Tego przewozie nie wolno. 28 Na granicy Mii jeg se Deres pas? [mo jaj sy 'delas pe s] Har De noget at fortolde? [ha di 'no:ad 0 foi 'tola] Har De nogen penge pa Dem? [ha di 'no:an 'peya po de m] Er det Deres bagage? [e l de 'delas ba' ge :sjaj Er det Deres kuffert? [el de 'delas 'kofald] Er det Deres taske? [el de 'delas 'tesga] Vrer venlig at lukke det op. [wei 'wenli 0 'luga de ob] Det er til personlig brug. [de el tyl pe l'so:nli bru:] Hvad har De mere? [wa ha: di 'my:ia] Det er ikke nyt. [de el yga nii d] Det er gaver. [de el 'ge: wo] Det ma De ikke have med ind. [de mo di yga he me yn] Trzeba zaplacic cio. CIa wynosi... koron. Jad tranzytem. Czy ma pan (pani) wiz tranzytowq? Gdzie mog przedluzye wiz pieniq- wymienie dze zrealizowae czek? FORMULAR PAS PASKONTROL TILLADELSE TOLDER TOLDKONTROL VISUM De skal betale told. [di sgel bij 'te:lij tol] De skal beta Ie... kroner told. [di sgel bij' te:lij 'kro:no tol] J eg er pa gennemrejse. [jaj el po 'genijmrajsij] Har De et transitvisum? [ha di yd tran'sydwi:sum] Hvor kan jeg fa mit visum forlrenget? [WOI ken jaj fa mi t 'wi:, sum fol'zeyij d] Hvor kan jeg veksle penge? [WOI ke n jaj 'wegslij 'peen yij] Hvor kan jeg ind10se check? [WOI ken jaj 'ynz O:sa sjek] Formularz Paszport Odprawa paszportowa Zezwolenie Celnik Odprawa celnn Wiza yn 29

16 Gdzie jest dworzec kolejowy? Czym tam dojechac? He kosztuje bilet do...? Bilet 2. klasy klasy z miejscowkq w slipingu na kuszetk w jednq stron powrotny Dworzec kolejowy. Poci g Komunikacja Hvor ligger banegarden? [WOl 'ligo 'be:nago:limj Hvordan kommer man derhen? [wol'den 'komo men 'delh en] Hvor meget koster billetten til...? [WOl 'majad 'kosdo bi 'ledan tyl] En billet pa anden klasse. [yn bi 'led po 'enan 'klesa] En billet pa f0rste klasse. [yn bi 'led po 'folsda 'klesa] En pladsbillet. [yn 'plesbi'led] En sovevognsbillet. [yn 'so:lawolnsbi 'led] En billet til liggevogn. [yn bi 'led tyl 'ligawoln] En (enkelt)billet. [yn 'evkeldbi 'led] En returbillet. [yn re'tu:lbi'led] na pociqg pospieszny na pociqg osobowy na pociqg ekspresowy dla dziecka. Czy jest znizka dla studentow? En billet til hurtigtoget. [yn bi 'led tyl 'huldito:ad] En billet til persontoget. [yn bi'led ty l pel'so:nto:ad] En billet til lyntoget. [yn bi 'led tyl 'lilnto:ad] Fn b0rnebillet. [yn 'bolnabi 'led] Er der studenterrabat? [el da sdu'dendora'be:d] U w ag a. Dzi eci W wi eku 4-12 lat placq polow. Doplata do 1. klasy. Prosz bilet 2. kla.sy do.... Do kiedy wazny jest ten bilet? Gdzie jest informacja przechowalnia bagazu kasa biletowa? Jakie jest najlepsze polqczenie do...? Tillreg til f0rste klasse. L'tylleg tyl 'f(jlsda '.klesa] Jeg vil gerne have en billet pa anden klasse til.... [jaj wyl 'gellla he yn bi 'led po 'enan 'klesa tyl] Hvor lrenge grelder denne billet? [WOl 'leva 'gelo 'dena bi 'led] Hvor er informationen? [WOl el infolma'sjo:nan] Hvor er garderoben? [WOl el galde'ro:ban] Hvor er billetkontoret? [WOj el bi 'ledkon'to:lad] Hvad er den bedste forbind else til...? [wa el den 'besda fol 'bynalsa tyl] 31

17 Gdzie mam si przesiqsc? Czy mam zaraz polqczenie? Z ktorego peronu odchodzi pociqg do...? Gdzie stoi pociqg do...? Kiedy przyb dzie pociqg z...? Czy pociqg z... ma spoinienie? Czy jest w tym pociqgu wagon sypialny restauracyjny bezposredni do...? Prosz zaniesc mol bagaz do pociqgu do Hvor skal jeg skifte? [WOI sgel jaj 'sgifdij ] Er der nogen ventetid? [el da 'no:ijn 'wendijti6 ] Fra hvilken perron afgar toget til...? [fra 'wylgijn pe 'roy 'algo:1 'to:ijd tyl] Hvor holder toget til...? [WOI 'holo 'to:ijd tyl ] Hvornar ankommer toget fra...? [wol'no:1 'ankomo 'to:ijd fra] Er toget fra... forsinket? [el 'to:ijd fra fol'syyijdj Er der sovevogn dette tog? [el da 'so:lijwoln 'dedij to:] Er der spisevogn dette tog? [el da 'sbi:sijwoln 'de dij to:] Er der en gennemgaende vogn til...? [el da yn 'genijmgo:ijnij woln tyl] Veer venlig at bringe min bagage til toget til.... [wei 'wenli 0 'bryyij min ba'ge:sjij tyl 'to:ij d tyl] na peron... do przechowalni. Chcialbym (chcialabym) zostawie walizk. Chcialbym (chcialabym) ode brae walizk. Czy Sq wolne miejsca? Przepraszam, czy to miejsce jest zaj te? Veer venlig at bringe min bagage til perron.... [wei 'wenli 0 'bryyij min ba'ge:sjij tyl pe 'roy] Veer venlig at bringe min bagage til garderoben. [wei 'wenli 0 'bryyij min ba 'ge:sjij tyl gaide'ro: bij n] Jeg vil gerne have min kuffert opbevaret. [jaj wyl 'ge.mij he min 'kofijld 'obbijwa:iijd] Jeg vii gerne have min kuffert. [jaj wyl 'gelnij he min 'kofijld] Er der ledige pladser? [e l da 'le :6iiJ 'pleso] Undskyld, er den her plads optaget? ['uns gil l el de n hel pies 'obte:ijd] Czy mog otworzye' Ma jeg lukke vinduet op? okno? [mo jaj 'lugij 'wynduijd obi Prosz bilety. Przyjemnej podr6zy! Czy mog zapalie? 3 Mlni-rozm6wki dunskle Ma jeg se billetterne? [mo jaj sy bi ' ledeitna] God rejse! [gu 'rajsa] Mil jeg ryge her? [mo jaj 'ru :a hell 33

18 bagaz en bagage [ba 'ge:sja] kwit bagazo- et garderobe- [gaide 'ro: babawy bevis 'wi:sj numerowy en drager ['dralo j przechowalnia en garderobe [galde 'ro: baj bagaiu ubezpieczenie en garderobe- [galde 'ro: bafo l- bagazu forsikring 'sygryv] AFGANG ANKOMST BANEGARD DEPOT FOR FUNDNE SAGER FOR IKKE-RYGERE FOR RYGERE INDGANG K0REPLAN PERRON SPOR TOILET UDGANG VENTESAL Jak sie: jedzie na lotnisko? 34 Samolot Odjazd Przyjazd Dworzec Biuro rzeczy znalezionyeh Dla niepal<}cych Dla pal<}cych Wejscie Rozklad jazdy Peron Tor Toaleta Wyjseie Poczekalnia Hvordan kommer jeg til lufthavnen? [wol'den 'komo jaj tyl 'lufdhalnan) Sk<}d odjezdza auto- Hvorfra gar bussen til bus na lotnisko? lufthavnen? Iwol'fTa go:l 'bus an tyl 'l ufdh alnan J Kiedy odlatuje samolot Hvornar afgar fiyet til...? do...? [W01'nO:l 'algo :l 'flu:ad tylj Czy moze mi pan (pani) to napisac? Ile bagazu moge: wzi<}c ze sob<}? lie placi si za kazdy kg nadwagi bagazu? Czy moge: zarezerwowac bilet na dzien... do...? Czy dostan bilet do...? Mam bilet powrotny do Warszawy, czy mog otrzymac "OK" na dzien...? Vrer venlig at skrive det. I we l 'wenli 0 'sgti: wij del Hvor mange kilo bagage rna jeg have med? [WOl 'mava 'kilo ba'ge:sja mo jaj he me(}j Hvor me get skal man betale for hvert kilo i overvregt? I WOl 'majad sg.e "te:la fol we ld 'kilo i 'olowegd) Kan jeg bestille en billet til den... til...? Iken jaj ba's dyla yn bi'led tyl den tyl) Kan jeg fa en billet til.;.? [ken jaj fo yn bi'led tyl] Jeg har en returbillet til Warszawa, kan jeg reservere plads til den...? [jaj ha yn re 'tu:lbi'led tyl... ken jaj resel' wy:u ples tyl den) 35

19 Gdzie sie: znajduje port? Gdzie jest przystaij.? Kiedy odplywa statek (prom) do...? Jak cze:sto kursuje prom do...? Jak dlugo trwa podro± (przejazd)? Czy obiad jest wliczony w cene: biletu? Czy sci lezaki? PrOSlE: na jutro 4 miejsca. Czy sci znizki dla studentow (dla dzieci)? 36 Statek, prom Hvor er havnen? [WOl el 'ha lnan] Hvor er anl0bsstedet? [WOl el 'anlii bssdei')adj Hvorm'lr gar baden (foorgen) til...? [wol'no:l go:l 'bo:i')an 'fellan tyl] Hvor tit sejler foorgen til...? [WOl tyd 'sajlo 'fellan tyl] Hvor loonge yarer rejsen (overfarten)? [WOl 'leua 'wa:lo 'rajsan 'olojaldan] Er middagsmaden inkluderet i prisen? [el 'mydesme:i')an 'ynkludy:led i 'pri:san] Er der liggestole? [el da 'ligasdu:la] Jeg vii gerne have fire pladser til i morgen. [jaj wyl 'gelna he 'fi:io 'pleso tyl i mo:ln] Er der studenterrabat (b0rnerabat)? [el da sdu'dendora' be:d 'biilnara 'be:dl ProszE: 0 kajute: pierwszej (drugiej) klasy. Czy SCi wolne lozka w klasie turystycznej? Czy prom zabiera pojazdy? Jeg vil gerne have en kahyt pa f0rste (anden) klasse. [jaj wjji 'gelna he yn ke'hild po 'folsda 'enan 'klesa] Fr der nogen ledige kojer pa turistklasse? [el da 'no:an 'le:i')ia 'kojo po tu'risdklesa] Fr det en bilfoorge? [el de yn 'bi:lfella] kolo ratunkowe en rednings- [ 'r ei')nyu skra ns] krans pas ratunkowy et rednings- ['rei')nyu sbelda] boolte Itatek motoro- en motorbad [ 'mo:tolbo:i') ] wy pasazerski et passagerskib [pasa'sjelsgibj spacerowy en rundtursbad ['runtulsbo:i') ] nalupa en redningsbad [ 'rei')nyusbo:i') ] Gdzie jest dworzec autobusowy? Czy kursuje autobus do...? Autobus dalekobieiny Hvor ligger rutebilstationen? [wol 'ligo 'ru:dabilsda 'sjo:n] Gar der en rutebil tn...? [go:l da yn 'ru:dabil tyl] 37

20 J ak dlugo trwa podr6z do...? o ktorej godzinie odchodzi autobus do...? Prosz bilet podwojny do.... Hvor lamge yarer turen til...? [W01 'leyij 'wa:lo 'tu:lijn tyl] Hvornil.r gar tier en rutebii til...? [wo' no:l go:l da yn 'ru:dij bil ty!] Jeg vii gerne have en dobbeltbillet til.... [jaj wyl 'gemij he yn 'dobijldbi'led ty!] U wag a. W j zyku dunskim sq dwa poj cia na okreslenie autobusu: bus - autobus komunikacji miejskiej oraz rutebil - autobus dalekobiezny. Czy moina tu parkowac? lie wynosi oplata za godzin parkowania? Czy mozna tu zostawic woz do jutra 38 postawic przyczep(l na tydzien Samoch6d Mit man parkere her? [mo men pal'ky:la hell Hvad koster det at parkere en time? twa 'kos do de 0 pal'ky:lij yn 'ti:ma] Mil. man stille bilen her indtil i morgen. [mo men 'sdyla 'bi:lan hel 'yntyl i 'mo:ln] Mil. man stille en campingvogn her en uge. [m men 'sdyla yn 'kempyywoln hel yn u: a] rozbic namiot? Czy daleko stqd do kempingu? PrOszE: okazac prawo jazdy. Mam mi dzynarodowe prawo jazdy. Gdzie jest najbliisza stacja benzynowa najbliisza stacja obslugi najbliiszy warsztat samochodowy? Prosz... litrow benzyny... oktanowej. Ma man slil. telt op her? [mo men slo teld ob hell Er der langt til en campingplads herfra? [el da layd tyl yn 'kempyyples 'heijraj M11 jeg se Deres k0rekort? [mo jaj sy 'delas ' ki}:jijkold] Jeg har internationalt k0- rekort. [jaj ha 'inteinas joneld 'ko:lijkoldj Hvor er den nrermeste benzintank? [WOI el den 'neimijsdij ben'si:ntay) Hvor er den nrermeste servicestation? [WOI el den 'neimijs dij ' solwis-sda' sjo:n j Hvor er det nrermeste autovrerksted? [WOI el de 'nelmasdij 'autowelgsdel'5j Jeg vil gerne have... liter... oktan. [jaj wyl 'geina he 'lido ok'te:n) U w ag a. W Danii mozna kupic benzyn 93-, 97-, 98- i 99-oktanowq. 39

21 Prosz napelni takze kanister. Prosz mieszank do dwusuwu. Prosz sprawdzic poziom oleju. Mam wlasny olej. Prosz zmieni olej. Prosz sprawdzi a kumulator. Prosz sprawdzi cisnienie w oponach. Prosz umy samochod. Kiedy to b dzie gotowe? 40 Jeg vii gerne have fyldt dunken ogsa. [iaj wyl 'gelnij he filld 'duuijn OSiJ ] Jeg vil gerne have olieblandet benzin til en totaktsmotor. [jaj wyl 'gemij he 'o:ljijblenijd be n'si:n tul yn 'tutagds 'motol] Vrer venlig at kontrollere olien. [wel 'wenli 0 kontro'ly:lij 'o:ljijn] Jeg har selv olie. [j aj ha sel 'o:ljij ] Vrer venlig at skifte olien. [wel 'wenli 0 'sgifdij 'o:ljij n] Vrer venlig at kontrollere batteriet. [wel 'wenli 0 kontro'ly:lij bade 'ri:ijd] Vrer venlig at kontrollere drektrykket. [wel 'wenli 0 kontro'lu: lij 'degtrugad] Vrer venlig at vaske vognen. [wel 'wenli 0 'wesaij 'wolnijn] Hvornar bliver det frerdigt? [wol'no:l 'bli:o de 'feldid] Na poczekaniu. Samoch6d mi si zepsul. Prosz zawiadomi najblizszy warsztat. Czy moze mi pan wymieni kolo naprawi opon zalata d tk naladowa bateri oczysci swiece Det yarer kun et gjeblik. [de 'wa:lo kun yd 'ojij blig] Der er noget i vejen med min bil. fda el 'no:ijd i. 'wajan mei5 min bi:l] Vrer venlig at give det nrermste vrerksted besked. [We l 'wenli 0 gi: de 'nelmasda 'welgsde bij 'sge:i5 ] Vrer venlig at skifte det her hjt1l. [wel 'wenli 0 'sgifda de hel ju:q Vrer venlig at reparere drekket. [wel 'wenli 0 re pa'ry:la 'degij d] Vrer venlig at lappe slangen. [wel 'wenli 0 'labij 'slauan] Vrer venlig at lade batteriet op. [wel 'wenli 0 'le:i5ij bade 'ri:ijd ob] Vrer venlig at rense trendrgrene. [wel 'wenli 0 'rensa 'tenro:lijnij] 41

22 wymienic swiece wyregulowac gaznik sprawdzic hamulce sprawdzic sprz glo? VVypadek samochodowy. Zderzenie. Prosz wezwac policj 42 lekarza karetk pogotowia. V r venlig at udskifte t ndrf1lrene. [wei 'wenli 0 'ut5sgifda 'tento : lana] Vrer venlig at indstille karburatoren. [wei 'wenli 0 'ynsdyla kalbuta 'to:lan] Vrer venlig at kontrollere bremserne. [wei 'wenli 0 kontto'iy:la 'bremsalna] V r venlig at kontrollere koblingen. [wei 'wenl.i 0 kontro'iy:la 'kobly!jan] En bilulykke. [yn 'bi:luliiga] Et sammenstf1ld. [U d 'samansdm ] V r venlig at tilkalde politiet. [wei 'wenli 0 'tylkala poli 'ti:ad] V r venlig at tilkalde en l ge. [wei 'wenli 0 'tylkala yn 'le: ja] V r venlig at tilkalde en ambulance. [wei 'wenli 0 'tylkala yn ambu'la!jsa] Czy samoch6d pana (pani) jest ubezpieczony? Er Deres vogn forsikret? [el 'delas woln fol'sygradj odmrazacz do frostv dske [ 'frosdwesga] szyb opona bezdt:t- slangei0st d k l'sla!jau5sd deg] kowa plyn do ha- bremsev dske ['bremsawesga] mulcow przebicie opo- ny woda chlodz - ca AUTOV lerksted punktering kf1l1ervredske BENZINTANK / BENZINSTATION GIV AGT! INDK0RSEL FORBU1,)T OMK0RSEL PARKERING FORBUDT PARKERINGSPLADS / P-PLADS P-HUS SERVICESTATION [puu'de:ry!j ] ['ko :lowesga] VVarsztat samochodowy Stacja benzynowa Uwaga! VVjazd zabroniony Objazd Parkowanie zabronione Parking Parking wielokondygnacyjny Autoservice U w ag a. Wjezdzajqc do P-Hus nalezy wyciqgnqc z automatu kart!; wjazdu. Placi si!; w kasie PTZY wyjezdzie. 43

23 Zakwaterowanie wybranq kategoti pokoju w hote!u lub w kwaterze prywjtnej. W cen pokoju wliczone sq obsluga i sniadanie. Cztonkowie Mi dzynarodowego Zwiqzku Mlodziezy mogq otrzymac nocleg w SChTOniskach mtodziezowych, m.in. w Belaha; (dzielnica Kopenh.agi) - adres: Bronshoj 10, Herbergvejen 8. Gdzie si znajduje najblizszy (dobry, tani) hotel? Czy jest jakis hotel w poblizu dworca w centrum miasta? Gdzie znajduje si biuro zakwaterowan? Hotel, kwatera prywatna Jakim autobusem mog tam dojechai:? U w ag a. Hvor ligger det mermeste (gode, billige) hotel? [WOl 'ligo de 'nelmasda 'go: a 'bylija ho'tel j Er der et hotel i merheden af banegarden? [el da yd ho'tel i 'ne:lhy: an e 'be:nago:lanj Er der et hotel i byens centrum? [el da yd ho'tel i 'bu:ans 'sendrumj Hvor er vaerelseanvisnin, gen? [WOl el 'we:lalsa'anwisnyl1anj Hvilken bus skal jeg tage? ['wylgan bus sgel jaj te:j Biuro zakwaterowan znajdu;e su: m.in. na Dworcu Gl6wnym w Kopenhadze (tel ). Na otrzymanym tam formula TZU nalezy zakrellic 44 Czy Sq jakies wolne pokoje? Pok6j w hotelu w motelu w schronisku turystycznym w prywatnej kwaterze. Miejsce na kemp inguo Poprosz pok6j l-osobowy 2-osobowy Er der nogen ledige vaerelser? [el da 'no:an 'le:i5ija iwe:lalsoj Et hotelvaerelse. [yd ho'tel'we:la!saj Et motelvaerelse. [yd mo'tel'we:la!saj Et vaerelse pa et vandrehjem. [yd 'we:la!sa po yd 'wand- Tajemj Et privatvaerelse. [Yd pri'we:d'we:lalsaj En campingplads. [Yn 'kempyyplesj Jeg vil gerne have et enkeltvaerelse. Uaj wyl 'gelna he yd 'eykeld'we:lalsaj Jeg vil gerne have et dobbeltvaerelse. [jaj wyl 'gelna he yd 'dobald' we: lalsa] 45

SPIS TREŒCI WSTĘP 4 TABELA CZASY 147 ODPOWIEDZI 149 SŁOWNICZEK DUŃSKO-POLSKI 157

SPIS TREŒCI WSTĘP 4 TABELA CZASY 147 ODPOWIEDZI 149 SŁOWNICZEK DUŃSKO-POLSKI 157 SPIS TREŒCI DUŃSKI nie gryzie! WSTĘP 4 1. Alfabet i wymowa 5 2. Pierwsze kontakty 15 3. Liczby i czas 25 4. Człowiek i rodzina 35 5. Dom i czynności codzienne 47 6. Jedzenie 57 7. Sport i czas wolny 69

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY Kaczyna 50, 34-123 Chocznia TEL./fax. 033 8730379 Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.) załącznik nr 1B Składając w imieniu......... ofertę na:... L.p. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENA TYLIPSKA MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA 1. Wyżywienie produkt ilość cena za 1 szt./opakowanie (zł) chleb bułki, rogale wędliny mięso sery masło margaryna mleko

Bardziej szczegółowo

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 08 maja 19 maja 2017 r.

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 08 maja 19 maja 2017 r. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 08 maja 19 maja 2017 r. 08 V 09 V 10 V 11 V 12 V Zupa grochowa z ziemniakami. Chleb. Makaron z serem. Zupa neapolitańska z makaronem ryżowym. Kotlet wieprzowy mielony.

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim - Niezbędnik Kan du hjælpe mig, tak? Proszenie o pomoc Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Snakker du engelsk? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim snakker du _[language]_?

Bardziej szczegółowo

4 zł. 10 zł ZUPA DNIA DANIE DNIA DANIA FIRMOWE CZYNNA OD. ŻUREK KUJAWSKI laureat I miejsca w konkursie Festiwalu Żurku 2006

4 zł. 10 zł ZUPA DNIA DANIE DNIA DANIA FIRMOWE CZYNNA OD. ŻUREK KUJAWSKI laureat I miejsca w konkursie Festiwalu Żurku 2006 CZYNNA OD PN. - CZW. PIĄTEK, SPOBOTA NIEDZIELA I ŚWIĘTA 8:00-20:00 8:00-22:00 10:00-18:00 DNIA 10 zł ZUPA DNIA DANIA ŻUREK KUJAWSKI laureat I miejsca w konkursie Festiwalu Żurku 2006 PIKATA Z KURCZAKA,

Bardziej szczegółowo

pieczona pałka z kurczaka w sosie 2szt 1szt pieczywo 20g zupa mleczna 220g zupa gulaszowa 350g 350g pieczywo 30g pierogi z serem 280g 180g

pieczona pałka z kurczaka w sosie 2szt 1szt pieczywo 20g zupa mleczna 220g zupa gulaszowa 350g 350g pieczywo 30g pierogi z serem 280g 180g kawa na mleku 200ml pomidorowa z ryżem 350g 350g kiełbaski na ciepło pieczywo mieszane pieczona pałka z kurczaka w sosie 2szt 1szt pieczywo 20g barbecue marchew na ciepło herbata z sokiem 200ml. sałata

Bardziej szczegółowo

www.restauracja-bazylia.pl ŚNIADANIA w cenie 15 zł od osoby Kawa, herbata, woda źródlana, cytryny, płatki 2 rodzaje ( czekoladowe i kukurydziane),mleko, dżem, miód, jogurty, - w formie szwedzkiego stołu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Zasady wymowy i rys gramatyki jêzyka hiszpañskiego.. 11

SPIS TREŒCI. Zasady wymowy i rys gramatyki jêzyka hiszpañskiego.. 11 Wstêp Seria Wydawnictwa KRAM jest adresowana do polskich turystów i biznesmenów, ale te do wszystkich, którzy zajmuj¹ siê jêzykiem hiszpañskim, szczególnie do studentów iberystyki, poniewa opracowano w

Bardziej szczegółowo

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 30 stycznia 10 lutego 2017 r. Fasolka po bretońsku. Chleb. Oponki serowe. Kompot wieloowocowy.

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 30 stycznia 10 lutego 2017 r. Fasolka po bretońsku. Chleb. Oponki serowe. Kompot wieloowocowy. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 30 stycznia 10 lutego 2017 r. 30 I 31 I 01 II 02 II 03 II Zupa fasolowa z ziemniakami. Chleb. Ryż z jabłkami i cukrem. Zupa neapolitańska. Kotlet drobiowy panierowany.

Bardziej szczegółowo

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 02 stycznia 13 stycznia 2017 r. Kompot wieloowocowy. Kompot wieloowocowy. PIĄTEK 06 I T R Z E C H K R Ó L I

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 02 stycznia 13 stycznia 2017 r. Kompot wieloowocowy. Kompot wieloowocowy. PIĄTEK 06 I T R Z E C H K R Ó L I OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 02 stycznia 13 stycznia 2017 r. 02 I 03 I 04 I 05 I Zupa grochowa z ziemniakami. Chleb. Ryż z truskawkami i jogurtem naturalnym. Rosół z makaronem. Kotlet drobiowy panierowany.

Bardziej szczegółowo

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od października 2016 r.

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od października 2016 r. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 17 28 października 2016 r. 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X Zupa z soczewicy z ziemniakami. Chleb. Ryż z truskawkami i jogurtem naturalnym. Zupa pomidorowa z makaronem. Kotlet

Bardziej szczegółowo

Rodzina. Słówka i zwroty. en familie rodzina. ei mor matka. en far ojciec. en bror brat. en søster siostra. en datter córka.

Rodzina. Słówka i zwroty. en familie rodzina. ei mor matka. en far ojciec. en bror brat. en søster siostra. en datter córka. Rodzina Słówka i zwroty en familie rodzina ei mor matka en far ojciec en bror brat en søster siostra en datter córka en sønn syn et barn dziecko en ektefelle małżonek et ekteskap małżeństwo en mann mąż

Bardziej szczegółowo

Jadłospis m-c listopad 2015

Jadłospis m-c listopad 2015 Jadłospis m-c listopad 2015 Dzień Data 02.11.2015 Posiłki I śniadanie-kanapka(1) z masłem i z serem żółtym, z wędliną, kakao (7) II śniadanie-naleśniki z dżemem, herbata z dzikiej róży Obiad Zupa ogórkowa(7,9),

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY ŚNIADANIOWE. Smacznego. Śniadania serwujemy do godz. 12:00. Śniadanie wegetariańskie

ZESTAWY ŚNIADANIOWE. Smacznego. Śniadania serwujemy do godz. 12:00. Śniadanie wegetariańskie ZESTAWY ŚNIADANIOWE Śniadania serwujemy do godz. 12:00 Śniadanie wegetariańskie (serek wiejski, ser topiony, jajko na twardo, dżem, miód, sałatka ze świeżych ogórków, pomidorów i czerwonej cebuli, pieczywo,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty:

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty: ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1 Pakiet nr 1 - Dostawa drobiu Pakiet/L p. Produkt Orientacyjna ilość zamawiana w ciągu roku I Drób 2. Filet drobiowy 800 kg 2 dni 3. Podudzia drobiowe 180 kg 2 dni 4. Skrzydła

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam ofertę Młyńskiego Dania, firmy cateringowej istniejącej na krakowskim rynku od 2004 roku.

Przedstawiam ofertę Młyńskiego Dania, firmy cateringowej istniejącej na krakowskim rynku od 2004 roku. Szanowni Państwo, Przedstawiam ofertę Młyńskiego Dania, firmy cateringowej istniejącej na krakowskim rynku od 2004 roku. Od 12 lat zajmujemy się przygotowaniem oraz dostawą dań dla naszych klientów. Szczególną

Bardziej szczegółowo

Wesele możemy zorganizować dla Państwa w dostępnej w hotelu Sali, za którą wynajem nie pobieramy należności.

Wesele możemy zorganizować dla Państwa w dostępnej w hotelu Sali, za którą wynajem nie pobieramy należności. OFERTA WESELNA 2010/ 2011 Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym hotelem. Jest nam niezmiernie miło, że w tak ważnym okresie, zechcieliście Państwo sięgnąć po naszą ofertę weselną.

Bardziej szczegółowo

Szacowana ilość zamawianych miesięcznie produktów w 2015r. OWOCE i WARZYWA Cena Jednostkowa netto

Szacowana ilość zamawianych miesięcznie produktów w 2015r. OWOCE i WARZYWA Cena Jednostkowa netto .. Lp. Nazwa produktu Ilość /kg/ 1. Banan 72kg 2. Buraki 40kg 3. Cebula 30kg 4. Cytryna 10kg 5. Gruszka 140kg 6. Jabłka 300kg 7. Rzodkiewka 3,5kg 8. Kalafior 30kg 9. Kapusta biała 80kg 10. Kapusta czerwona

Bardziej szczegółowo

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne Postępowanie ozn. SP.ZP.362.1.2011 załącznik nr 1 do SIWZ na: Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne 1 Kurczak świeży kg 900 2 Udo kg 220 3 Piersi z kurczaka kg 220 4 Porcje rosołowe kg 80 5 Korpusy z indyka

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIA w cenie 12 zł od osoby

ŚNIADANIA w cenie 12 zł od osoby www.restauracja-bazylia.pl ŚNIADANIA w cenie 12 zł od osoby Kawa, herbata, cytryny, płatki 2 rodzaje ( czekoladowe i kukurydziane),mleko, dżem, miód, jogurty - w formie szwedzkiego stołu bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 3 14 października 2016 r. Zupa ziemniaczana. Chleb. Makaron z serem. Kompot wieloowocowy. Kompot wieloowocowy.

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 3 14 października 2016 r. Zupa ziemniaczana. Chleb. Makaron z serem. Kompot wieloowocowy. Kompot wieloowocowy. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 3 14 października 2016 r. 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X Zupa ziemniaczana. Chleb. Makaron z serem. Jabłko Żurek z ziemniakami. Gołąbki z ryżem, kiełbasą i sosem pomidorowym. Banan

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS NA DZIEŃ 2013-02-12 2013-02-18

JADŁOSPIS NA DZIEŃ 2013-02-12 2013-02-18 JADŁOSPIS NA DZIEŃ 2013-02-12 2013-02-18 WTOREK 2013-02-12 Wek z pastą z kurczaka, ogórek kiszony, kawa z mlekiem. Owoc. Rosół z makaronem Kurczak szarpany, ziemniaki, sos, surówka wielowarzywna Kisiel

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK 26 V B O Ż E C I A Ł O

CZWARTEK 26 V B O Ż E C I A Ł O OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 23 maja 03 czerwca 2016 r. 23 V 24 V 25 V Zupa z soczewicy z ziemniakami. Chleb. Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem. Zupa neapolitańska z makaronem ryżowym. Kotlet

Bardziej szczegółowo

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 14 listopada 25 listopada 2016 r. Kompot wieloowocowy.

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 14 listopada 25 listopada 2016 r. Kompot wieloowocowy. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 14 listopada 25 listopada 2016 r. 14 XI 15 XI 16 XI 17 XI 18 XI Zupa z soczewicy z ziemniakami. Chleb. Ryż z truskawkami i jogurtem naturalnym. Krupnik z ziemniakami.

Bardziej szczegółowo

Jadłospis na dzień Sobota Korfantów

Jadłospis na dzień Sobota Korfantów Przykładowy 10 - dniowy jadłospis wykonawcy usługi Jadłospis na dzień Piątek Korfantów Dieta podstawowa : Kawa, pieczywo, masło, makaron na mleku, dżem, ser żółty Dieta łatwo strawna: Kawa, pieczywo, masło,

Bardziej szczegółowo

Obiad Zupa krem z dyni Łosoś pieczony w folii bez tłuszczu z imbirem, kurkumą i sezamem Parowane brokuły i szparagi z oliwą z oliwek Kieliszek wina

Obiad Zupa krem z dyni Łosoś pieczony w folii bez tłuszczu z imbirem, kurkumą i sezamem Parowane brokuły i szparagi z oliwą z oliwek Kieliszek wina Poniedziałek 2-3 kromki pieczywa pełne ziarno na naturalnym zakwasie Oliwa z oliwek zamiast masła Biały chudy ser ze szczypiorkiem Gotowane brokuły Sałatka ze słodkich ziemniaków: bataty, por, czerwona

Bardziej szczegółowo

TABELE KALORYCZNOŚCI

TABELE KALORYCZNOŚCI chleb biały chleb żytni razowy (na miodzie) 1 kromka grubość ok. 1,5cm 1 kromka grubość ok. 1,5cm 1 porcja(w kcal) 100g 50 108 216 60 118 197 1 kromka grubość ok. bułka paryska 1,5cm 20 45 226 kajzerka

Bardziej szczegółowo

WESELE W HOTELU BARCZYZNA***

WESELE W HOTELU BARCZYZNA*** WESELE W HOTELU BARCZYZNA*** Oferta ważna do końca 2013 roku. Hotel Barczyzna*** Barczyzna 12 62-330 Nekla Tel.: 61 646 96 60 www.hotelbarczyzna.pl PROPOZYCJA I Obiad Zupa: Rosół z makaronem II danie 3

Bardziej szczegółowo

www.restauracja-bazylia.pl ŚNIADANIA w cenie 15 zł od osoby Kawa, herbata, cytryny, płatki 2 rodzaje ( czekoladowe i kukurydziane),mleko, dżem,, jogurty, - w formie szwedzkiego stołu bez ograniczeń Śniadanie

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS NA M-C PAŹDZIERNIK 2015

JADŁOSPIS NA M-C PAŹDZIERNIK 2015 JADŁOSPIS NA M-C PAŹDZIERNIK 2015 Data Zestaw Zestaw dla dzieci z alergią 01.10.2015 I śniadanie- kanapka z chleba pszennego(1) z masłem i z pasztetem drobiowym z ogórkiem kiszonym, herbata z cytryną I

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIA w cenie 12 zł od osoby

ŚNIADANIA w cenie 12 zł od osoby www.restauracja-bazylia.pl ŚNIADANIA w cenie 12 zł od osoby Kawa, herbata, cytryny, płatki 2 rodzaje ( czekoladowe i kukurydziane),mleko, dżem, miód, jogurty - w formie szwedzkiego stołu bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

J A D Ł O S P I S dyżur klas 0 od dnia do r.

J A D Ł O S P I S dyżur klas 0 od dnia do r. J A D Ł O S P I S dyżur klas 0 od dnia 27.06.2016 do 15.07.2016 r. Data/dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 27.06.2016 Sałata, pomidor, rzodkiewka 30g Krupnik 250g (kurczak, mięso wołowe, włoszczyzna, ziemniaki,

Bardziej szczegółowo

ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA Kozioł Łukasz ŻŁOBEK PONIEDZIAŁEK

ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA Kozioł Łukasz ŻŁOBEK PONIEDZIAŁEK ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA Kozioł Łukasz 13.06.2016-17.06.2016 ŻŁOBEK PONIEDZIAŁEK I Śniadanie Potrawa - jedną osobę Skład na jedną osobę (g) Płatki kukurydziane na mleku BEBIKO Płatki kukurydziane (3) 2 1,

Bardziej szczegółowo

WESELE W HOTELU BARCZYZNA***

WESELE W HOTELU BARCZYZNA*** WESELE W HOTELU BARCZYZNA*** Oferta ważna dla osób podpisujących umowę w okresie: od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 r. Hotel Barczyzna*** Barczyzna 12 62-330 Nekla Tel.: 61 646 96 60 www.hotelbarczyzna.pl

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS od dnia do r.

JADŁOSPIS od dnia do r. JADŁOSPIS od dnia 03.09. do 30.09.2015 r. Data/dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 03.09.2015 04.09.2015 07.09.2015 08.09.2015 Płatki kukurydziane na mleku 200g (mleko, płatki kukurydziane) Ser biały 50g

Bardziej szczegółowo

Wtorek r. Śniadanie. Obiad Zupa jarzynowa

Wtorek r. Śniadanie. Obiad Zupa jarzynowa Poniedziałek 02.01.2017 r. Chleb pełnoziarnisty z masłem osełką, chuda wędlina filet z indyka, pomidor, papryka czerwona Zalewajka Składniki: zakwas żytni, ziemniaki, kiełbasa zawierająca minimum 70% mięsa,

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Grupa II Art. mleczarskie

Grupa II Art. mleczarskie ZESTAWIENIE POTRZEB Załącznik nr 4 do SIWZ Grupa I Art. piekarnicze Lp. Wyszczególnienie J.m. Szacunkowa 1. Chleb krojony 1kg. 3 100 2. Drożdżówki 100g 2 000 3. Pączki 100g 2 800 4. Ślimaczki 70g 650 5.

Bardziej szczegółowo

MENU MENU SZEF KUCHNI POLECA ZESTAWY OBIADOWE ZUPY

MENU MENU SZEF KUCHNI POLECA ZESTAWY OBIADOWE ZUPY MENU SZEF KUCHNI POLECA ZESTAWY OBIADOWE Obiad śląski /rosół z makaronem; rolada, kluski śląskie, kapusta czerwona/ Zestaw chłopa /żur śląski; kotlet schabowy, ziemniaki puree, kapusta zasmażana/ Półmisek

Bardziej szczegółowo

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych DIETA 1200 kcal Dzień I * miarach I śniadanie 290 Musli z rodzynkami i orzechami 2 łyżki 30 g 112 Mleko 0.5 % tłuszczu 1 szklanka 250 ml 97 Grejpfrut 1 szt., średni 350 g 81 II śniadanie 251 Chleb żytni

Bardziej szczegółowo

SALA NA 150 MIEJSC APARTAMENT GRATIS SŁODKI BUFET EFEKTY ŚWIETLNE OGRÓDEK LETNI STÓŁ WIEJSKI

SALA NA 150 MIEJSC APARTAMENT GRATIS SŁODKI BUFET EFEKTY ŚWIETLNE OGRÓDEK LETNI STÓŁ WIEJSKI SALA NA 150 MIEJSC APARTAMENT GRATIS SŁODKI BUFET EFEKTY ŚWIETLNE OGRÓDEK LETNI STÓŁ WIEJSKI Wraz z organizacją wesela zapewniamy m. in.: - Uroczyste powitanie szampanem - Bezpłatny apartament dla Nowożeńców

Bardziej szczegółowo

Ilość gr 100. gr 100. kcal 364 Pieczywo mieszane masło twarożek z rzodkiewką i papryką herbata owocowa. Ilość gr. Ilość Serek Danio 1 szt.

Ilość gr 100. gr 100. kcal 364 Pieczywo mieszane masło twarożek z rzodkiewką i papryką herbata owocowa. Ilość gr. Ilość Serek Danio 1 szt. Poniedziałek 02.03.r. Wtorek 03.03.r. Środa 04.03.r. Czwartek 05.03.r. Piątek 06.03.r. Płatki z mlekiem dżem 374 szynka wieprzowa kiszony 351 pasztet ser żółty 364 twarożek z rzodkiewką i papryką 3 pasta

Bardziej szczegółowo

Makaron z twarogiem (makaron świderki, twaróg, śmietana, masło)

Makaron z twarogiem (makaron świderki, twaróg, śmietana, masło) DATA ŚNIADANIE ZUPA II DANIE NAPÓJ OWOCE/ WARZYWA PODWIECZOREK Poniedziałek 18.09.2017 (chleb pszenno-żytni, bułka kanapkowa) Kiełbaski orawskie ketchup (mleko 2%, kawa zbożowa Kujawianka) Zupa brokułowa

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Kasza jęczmienna perłowa 9,5 0,095 Marchew 15,5 0,155 Pietruszka, korzeń 6,5 0,065 Por 6,5 0,065 Seler korzeniowy 3,0 0,030 Ziemniaki 62,5 0,625 Margaryna 3,0 0,030 Ziele

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY CATERINGOWE PRZERWA KAWOWA

ZESTAWY CATERINGOWE PRZERWA KAWOWA ZESTAWY CATERINGOWE PRZERWA KAWOWA Kawa, herbata, woda jednorazowa 9 zł / całodzienna 15 zł / os. Jednorazowo / os. Całodziennie / os. Sok 300 ml 2 zł 4 zł Ciastka drobne 100 g 4 zł 8 zł Ciasta domowe

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. Zupa mleczna, kanapki z masłem i dżemem, herbatka z cytrynką. Zupa barszcz biały ŚNIADANIE OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. Zupa mleczna, kanapki z masłem i dżemem, herbatka z cytrynką. Zupa barszcz biały ŚNIADANIE OBIAD MENU POSIŁEK PONIEDZIAŁEK 24.10.2016r. Zupa mleczna, kanapki z masłem i dżemem, herbatka z cytrynką Zupa barszcz biały Sztuka mięsa z kaszą, surówka, kompot Kisiel i chrupki kukurydziane Zupa: mleko 70%,

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS od dnia do r.

JADŁOSPIS od dnia do r. JADŁOSPIS od dnia 01.03. do 31.03.17 r. Dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 01.03.17 Czw. 02.03.17 03.03.17 06.03.17 07.03.17 Zacierki na mleku 200g (zacierki, mleko, Sałata, rzodkiewki Płatki kukurydziane

Bardziej szczegółowo

Pakiet I - Dostawa artykułów spożywczych grupa produktów: Mięso i wędliny. Cena jednostk. Brutto w PLN

Pakiet I - Dostawa artykułów spożywczych grupa produktów: Mięso i wędliny. Cena jednostk. Brutto w PLN Załącznik nr 1a Formularz cenowo asortymentowy DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe Szkoły Podstawowej Nr1 w Miechowie Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Jadłospis ŚRODA 1 luty

Jadłospis ŚRODA 1 luty Jadłospis ŚRODA 1 luty Manna na mleku, pieczywo mieszane, masło, szynka z liściem, kiełbasa krakowska sucha, jajko krojone, cykoria, pomidor, rzodkiewka ogórek kwaszony, natka, mięta, pomarańcza. Rosół

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ. L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa Wartość. Wartość

Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ. L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa Wartość. Wartość Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa netto netto % brutto 2 3 4 5 6 7 8 9. Mleko 2 % l 23000 2. Kefir 200g l 00 3. Ser twarogowy półtłusty kg 2200 4. Śmietana 8%

Bardziej szczegółowo

MENU. Smacznego! str. 1. Menu ważne od 01.05.2013

MENU. Smacznego! str. 1. Menu ważne od 01.05.2013 MENU Menu ważne od 01.05.2013 str. 1 ŚNIADANIA JAJECZNICA NA BOCZKU (3 jaja) cena 7,90 zł. JAJECZNICA NA SZYNCE (3 jaja) cena 7,90 zł. JAJECZNICA Z POMIDOREM (3 jaja) cena 7,90 zł. JAJECZNICA Z PIECZARKAMI

Bardziej szczegółowo

Jadłospis dla dzieci w wieku szkolnym

Jadłospis dla dzieci w wieku szkolnym Załącznik nr 2 DZIEŃ TYGODNIA ŚNIADANIE WTOREK ŚRODA CZWARTEK Ser żółty ementaler 30g Ogórek zielony 20g Herbata z cytrynką 150g, Jadłospis dla dzieci w wieku szkolnym OBIAD Zupa kalafiorowa z koperkiem

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS NA LISTOPAD 2016r. Dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek Razem

JADŁOSPIS NA LISTOPAD 2016r. Dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek Razem JADŁOSPIS NA LISTOPAD 2016r. 02.11 Inka z mlekiem 2, Herbata z cytryną, Pieczywo mieszane, masło 10g, Ser żółty, ogórek świeży, Rzodkiewka /Papryka czerwona świeża, oliwki 5g Zupa Ogórkowa Gulasz wieprzowy

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Wtorek r. Śniadanie. Poniedziałek r. Śniadanie. Obiad. Podwieczorek

Wtorek r. Śniadanie. Poniedziałek r. Śniadanie. Obiad. Podwieczorek Poniedziałek 05.12.2016 r. Chleb pełnoziarnisty z masłem osełką, chuda wędlina filet z indyka, pomidor, papryka czerwona Zalewajka Składniki: zakwas żytni, ziemniaki, kiełbasa zawierająca minimum 70% mięsa,,

Bardziej szczegółowo

... Stołówka przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży ul.akacjowa 2, Stróża Kolonia Nazwa i adres firm.

... Stołówka przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży ul.akacjowa 2, Stróża Kolonia Nazwa i adres firm. Lp. Nazwa asortymentu Jed n. mia ry Wielkość opakowania 1. Barszcz czerwony w proszku szt 15 160 g 2. Cukier kg 250 1 kg 3. Cukier waniliowy szt 15 35 g 4. Cukier puder szt 15 500 g 5. Chrzan szt 60 300

Bardziej szczegółowo

Jadłospis. Kanapka z szynką wieprzową wędzono parzoną, pomidorem zieloną sałatą i masłem 150g, Herbata owocowa 200ml

Jadłospis. Kanapka z szynką wieprzową wędzono parzoną, pomidorem zieloną sałatą i masłem 150g, Herbata owocowa 200ml 2017-07-17 - poniedziałek Jadłospis Płatki kukurydziane do mleka 20g ''Mleko świeże Mleczarnia Wieprz 2% tłuszczu'' 150g*(1) Masło 10g, Dżem owocowy niskosłodzony 10g, pieczywo mieszane białe i ciemne

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy zawodu: 321[10] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 321[10]-01-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Ilość gr 50. kcal 430 Mleko Płatki kukurydziane pieczywo mieszane masło biały twaróg pomidor herbatka. 50g

Ilość gr 50. kcal 430 Mleko Płatki kukurydziane pieczywo mieszane masło biały twaróg pomidor herbatka. 50g Środa 01.04.r. Czwartek 02.04.r. Piątek 03.04.r. I śniadanie I śniadanie I śniadanie sałata Pomidor g g g g 325 jajko ze szczypiorkiem jajko w szynce biała kiełbaska młode warzywkanowalijki majonez g 4

Bardziej szczegółowo

Menu dla Szkoły 342 obiad duży mały

Menu dla Szkoły 342 obiad duży mały zupa mleczna 220g zupa szczawiowa z jajkiem tosty z szynką 2szt pieczywo 30g pierogi z serem 280g 180g herbata z cytryną 200ml. masło 5g i polewą owocową 100g 75g sałatka owocowa wędlina wieprzowa 20g

Bardziej szczegółowo

Banan 100g 90

Banan 100g 90 Poniedziałek 02.06.14r. Wtorek 03.06.14r. Środa 04.06.14r. Czwartek 05.06.14r. Piątek 06.06.14 r. Pieczywo gotowana g g 5g 406 Bułka żytnia Pasta jajeczna g 2 g 465 Pieczywo Ser żółty g 25 g 347 Mleko

Bardziej szczegółowo

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - oferta 2015

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - oferta 2015 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - oferta 2015 Zestaw I Krem pomidorowo pomarańczowy z lanymi kluseczkami Krem z kalafiora z grzankami Rosół z makaronem Tradycyjny kotlet schabowy podany z kapustą zasmażaną i ziemniakami

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja Zestaw 1 Krupnik Waga 1 porcji - 400 g I porcja 10 porcji g kg Kasza jęczmienna perłowa 15,0 0,150

Bardziej szczegółowo

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r.

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r. 09 V 10 V 11 V 12 V 13 V Krupnik z ziemniakami. Chleb. Makaron ze szpinakiem i pomidorami suszonymi. Żurek z ziemniakami. Zrazy wieprzowe w sosie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja ywienia i us ug gastronomicznych Oznaczenie kwalifikacji: T.15 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA Kozioł Łukasz ŻŁOBEK PONIEDZIAŁEK

ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA Kozioł Łukasz ŻŁOBEK PONIEDZIAŁEK ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA Kozioł Łukasz 30.05.2016-03.06.2016 ŻŁOBEK PONIEDZIAŁEK I Śniadanie Kaszka na mleku BEBIKO 1 Kasza manna 3 2 1, Chałka 3 masło 2, dżem nutella 1 Pieczywo pszenne 3 masło exstra82%

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ IĄTEK Śniadanie: II Śniadanie Obiad: Podwieczorek II Podwieczorek: PONIEDZIAŁEK Śniadanie: II śniadanie Obiad:

KWIECIEŃ IĄTEK Śniadanie: II Śniadanie Obiad: Podwieczorek II Podwieczorek: PONIEDZIAŁEK Śniadanie: II śniadanie Obiad: KWIECIEŃ PIĄTEK 01.04. 2011 Śniadanie: kaszka manna na mleku, pieczywo mieszane z masłem, serkiem topionym, jajecznica na masełku ze szczypiorkiem, kawa zalana mlekiem, II Śniadanie: drożdżówka, jabłko,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach Baćkowice Baćkowice tel. (0-15)

Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach Baćkowice Baćkowice tel. (0-15) Zapraszamy do złożenia oferty na żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Zespołu. zamówienia poniżej 30 tys. euro. Zamawiający: Zespół Baćkowice 100 27-552 Baćkowice tel. (0-15) 868-65-79 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r.

MENU. PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 17.07.2017r. Owsianka na mleku i szynką Pomidor Herbata z cytryną Owsianka: płatki owsiane, mleko 70% Pieczywo: Mąka pszenna, sól, woda, drożdże Polędwica z indyka: mięso z indyka (105

Bardziej szczegółowo

PRZYSTAWKI ZUPY DANIA Z DROBIU. KOKTAJL Z KREWETEK 90g 12,50 zł. NALEŚNIKI WIOSENNE E-SAJGONKI 150g 8,50 zł. PALUSZKI KRABOWE Z SEZAMEM 100g 7,50 zł

PRZYSTAWKI ZUPY DANIA Z DROBIU. KOKTAJL Z KREWETEK 90g 12,50 zł. NALEŚNIKI WIOSENNE E-SAJGONKI 150g 8,50 zł. PALUSZKI KRABOWE Z SEZAMEM 100g 7,50 zł PRZYSTAWKI KOKTAJL Z KREWETEK 90g 12,50 zł NALEŚNIKI WIOSENNE E-SAJGONKI 150g 8,50 zł PALUSZKI KRABOWE Z SEZAMEM 100g 7,50 zł PIEROŻKI HACAO na parze z owocami morza 120g 11,60 zł PIEROŻKI ADONG smażone

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

obiad duży mały PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK

obiad duży mały PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK Zupa mleczna szczawiowa 350g 350g drożdżówka 50g pieczywo 20g makaron 180g 1 herbata z cytryną 200ml. masło 5g z em tuńczyka 200g 160g serek biały na słodko surówka kapusty białej 75g herbata z cytryną

Bardziej szczegółowo

Kanapka z kiełbasą drobiową i kolorowymi warzywami 150g, *(1,2,3) Herbata owocowa 200ml

Kanapka z kiełbasą drobiową i kolorowymi warzywami 150g, *(1,2,3) Herbata owocowa 200ml 2017-05-22 - poniedziałek Płatki, chrupki do mleka 20g ''Mleko świeże Mleczarnia Wieprz 2% tłuszczu'' 150g *(1,2,3) Masło 10g *(1), Dżem owocowy niskosłodzony 10g, pieczywo pełnoziarniste 50g, Herbata

Bardziej szczegółowo

Karczma, dom weselny. Rezerwacje i zamówienia karczma: 730 301 207 Rezerwacje wesela: 691 264 555

Karczma, dom weselny. Rezerwacje i zamówienia karczma: 730 301 207 Rezerwacje wesela: 691 264 555 Karczma, dom weselny Jab³onna Maj¹tek 57A 23-114 Jablonna Godziny otwarcia Poniedzia³ek - czwartek: 11-22 Pi¹tek - niedziela: 11-24 Rezerwacje i zamówienia karczma: 730 301 207 Rezerwacje wesela: 691 264

Bardziej szczegółowo

MENU OKOLICZNOŚCIOWE 1 :

MENU OKOLICZNOŚCIOWE 1 : RESTAURACJA ZŁOTY UL UL. PSZCZYŃSKA 197 44-100 GLIWICE WWW. ZŁOTYUL.COM.PL BIURO@ZŁOTYUL.COM.PL TEL. 32-230-00-75 MENU OKOLICZNOŚCIOWE 1 : 1 Jest to przykładowe menu okolicznościowe. Nasi szefowie kuchni

Bardziej szczegółowo

Skomponujmy. SERWOWANE CODZIENNIE Pierogi: - z kapustą i grzybami - ruskie Naleśniki: - z serem - z jabłkami - ze szpinakiem ŚNIADANIA PRZYSTAWKI

Skomponujmy. SERWOWANE CODZIENNIE Pierogi: - z kapustą i grzybami - ruskie Naleśniki: - z serem - z jabłkami - ze szpinakiem ŚNIADANIA PRZYSTAWKI MENU Skomponujmy SERWOWANE CODZIENNIE Pierogi: - z kapustą i grzybami - ruskie Naleśniki: - z serem - z jabłkami - ze szpinakiem Knedle: - z mięsem - z owocami ŚNIADANIA Bułka z serem Bułka z szynką Jajecznica

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty na: Dostawę pełnowartościowych artykułów żywnościowych dla stołówki Publicznego Przedszkola w Głogowie Małopolskim w okresie 01.02.2017 31.07.2017. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

JADLOSPIS r

JADLOSPIS r JADLOSPIS 02.01.2017 06.01.2017r Poniedziałek: 02.01.2017r. Śniadanie: bułka z masłem (jaja, gluten, białko mleka), wędlina, ser żółty (białko mleka), jaja (jaja) Obiad: ogórkowa (seler, białko mleka),

Bardziej szczegółowo

Propozycja menu w ofercie codziennej

Propozycja menu w ofercie codziennej Propozycja menu w ofercie codziennej Firma nasza specjalizuje się we wszelkiego rodzaju posiłkach codziennych- śniadania, obiady. Oferujemy urozmaicone menu dopasowane do Państwa preferencji kulinarnych.

Bardziej szczegółowo

Jadłospis na październik 2015

Jadłospis na październik 2015 Jadłospis na październik 2015 01.10.2015 czwartek Zupa: Jarzynowa z rybą i ryżem II danie: Duszone bitki wieprzowe w warzywnym sosie, ziemniaki, surówka z buraczków i jabłka 02.10.2015 piątek Zupa: Ogórkowa

Bardziej szczegółowo

Tydzień od 1 do 5 września

Tydzień od 1 do 5 września Tydzień od 1 do 5 września Poniedziałek 01.09. Płatki kukurydziane z owocami, pieczywo, masło, pomidor, wędlina, sałata, ogórek, dżem Zupa brokułowa Spaghetti z warzywami i szynką w kremowym sosie pomidorowym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIE 2016/2017 PROPOZYCJA MENU. Obiad. Deser. Zimna płyta

KOMUNIE 2016/2017 PROPOZYCJA MENU. Obiad. Deser. Zimna płyta www.uostrowskich.pl KOMUNIE 2016/2017 PROPOZYCJA MENU Obiad Zupa krem z pieczarek lub Rosół z makaronem Rolada ze schabu Filet z kurczaka Karczek duszony w sosie grzybowym Ziemniaki młode z wody z koperkiem

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS NA M-C MARZEC 2015r

JADŁOSPIS NA M-C MARZEC 2015r Poniedziałek 02.03.2015 JADŁOSPIS NA M-C MARZEC 2015r Dieta dla dzieci z uczuleniem na mleko krowie, orzechy i czekoladę I śniadanie kanapka z chleba pszennożytniego z masłem, z serkiem Almette, kakao

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO MENU WESELNEGO AGRO RAJ

ZAŁĄCZNIK DO MENU WESELNEGO AGRO RAJ ZAŁĄCZNIK DO MENU WESELNEGO AGRO RAJ Oferta ważna od kwietnia 2017r. Pakiet 150zł/osoba: 1. Zupa (proszę wybrać jedną zupę): 2. Danie główne złożone z 3 mięs (proszę wybrać): Rosół z domowym makaronem

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS od dnia do r.

JADŁOSPIS od dnia do r. JADŁOSPIS od dnia 02.01.2017 do 31.01.17 r. Dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek Pon. 02.01.17 03.01.17 04.01.17 05.01.17 Pon. 09.01.17 Płatki kukurydziane na kukurydziane, mleko) Ryż na mleku 200g (ryż,

Bardziej szczegółowo

lemogospoda Harburg Właściciele: Karl-Gerhard i Margrit Steingraeber

lemogospoda Harburg Właściciele: Karl-Gerhard i Margrit Steingraeber lemogospoda Harburg Przystawki Pomidory z mozzarellą w marynacie z czosnkiem i oliwie z oliwek 5,00 Smażony Camembert Chleb tostowy, borówki, pietruszka 5,00 Śledzie matjasy cebula, pieczywo pełnoziarniste

Bardziej szczegółowo

1 Chleb pszenny kg 1500,00 2 Chleb żytni kg 4600,00 3 Chleb razowy kg 460,00 4 Bułka mała szt 500,00 5 Bułka tarta kg 140,00 6 Drożdżówka szt 3000,00

1 Chleb pszenny kg 1500,00 2 Chleb żytni kg 4600,00 3 Chleb razowy kg 460,00 4 Bułka mała szt 500,00 5 Bułka tarta kg 140,00 6 Drożdżówka szt 3000,00 Załącznik nr 1 Lp. Asortyment j.m 1 Chleb pszenny kg 1500,00 2 Chleb żytni kg 4600,00 3 Chleb razowy kg 460,00 4 Bułka mała szt 500,00 5 Bułka tarta kg 140,00 6 Drożdżówka szt 3000,00 Uwagi : 1. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS NA M-C KWIECIEŃ 2015

JADŁOSPIS NA M-C KWIECIEŃ 2015 JADŁOSPIS NA M-C KWIECIEŃ 2015 DATA POSIŁEK POSIŁEK - DIETA 01.04.2015 Środa I śniadanie - Kulki czekoladowe na mleku, kanapka z chleba mieszanego z masłem serem żółtym, szczypiorek, herbata z I śniadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Oznaczenie kwalifikacji: T.15 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1/ część 2 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1/ część 2 FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1/ część 2... miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu ul. Budowlanych 43 NIP 549-20-97-544 OFERENT Pełna nazwa oferenta... Adres lub siedziba

Bardziej szczegółowo

MAJ. II Podwieczorek: biszkopty z mlekiem,

MAJ. II Podwieczorek: biszkopty z mlekiem, MAJ PONIEDZIAŁEK 02.05. 2011 Śniadanie: płatki kukurydziane z mlekiem, chleb z masłem, serem żółtym, z mielonką, kakao II śniadanie serek homogenizowany z ananasem Obiad: zupa krupnik, wątroba w sosie,

Bardziej szczegółowo

MENU OBIADOWE w dniach: 2.09.2015 r. 4.09.2015 r.

MENU OBIADOWE w dniach: 2.09.2015 r. 4.09.2015 r. w dniach: 2.09.2015 r. 4.09.2015 r. ŚRODA 2.09.2015 r. (skład surowcowy: wywar mięsny (wołowo drobiowy) warzywny, marchewka, pietruszka, por, 2. Kotlet schabowy panierowany, ziemniaki z koperkiem, buraczki

Bardziej szczegółowo

` Załącznik nr 2 ZADANIE 1 Artykuły ogólnospożywcze.

` Załącznik nr 2 ZADANIE 1 Artykuły ogólnospożywcze. ` Załącznik nr 2 ZADANIE 1 Artykuły ogólnospożywcze. Przy wypełnianiu proszę o zwrócenie uwagi na podaną gramaturę opakowań. Przy posiadaniu towaru w innych opakowaniach Wykonawca musi przeliczyć wartość

Bardziej szczegółowo

Do ka dego Menu Chlebek na Powitanie Pary M³odej, oraz Wino Musuj¹ce na toast dla wszystkich Goœci w cenie

Do ka dego Menu Chlebek na Powitanie Pary M³odej, oraz Wino Musuj¹ce na toast dla wszystkich Goœci w cenie Do ka dego Menu Chlebek na Powitanie Pary M³odej, oraz Wino Musuj¹ce na toast dla wszystkich Goœci w cenie Menu 1 165z³/osobê Roladki ze Schabu z pieczarkami, De Volaille, Zrazy Wo³owe z sosem miêsa serwowane

Bardziej szczegółowo