Eugeniusz Rainik Alina W6jcik. II1lnl- -rozli1owki duliskie. Wiedza Powszechna Warazawa 1987

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eugeniusz Rainik Alina W6jcik. II1lnl- -rozli1owki duliskie. Wiedza Powszechna Warazawa 1987"

Transkrypt

1 Eugeniusz Rainik Alina W6jcik II1lnl- -rozli1owki duliskie ) Wiedza Powszechna Warazawa 1987

2 Okladka, karta tytulowa, rysunki KRYSTYNA TARKOWSKA-GRUSZECKA Wst p 5 Redaktor EWA M. HUNCA Redaktor technlczny TADEUSZ DESKUR Kr6tka informacja 0 j zyku dunskim i zapisie wymowy 6 Pozdrowienia i zwroty grzecznosciowe 9 Korektor MARIA MOLSKA CoPyrlght by Panstwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa 1985 PRINTED IN POLAND PW "Wledza Powuechna" - Warnawa 1987 r. Wydanle II. NaJdad 28 8OO+JOO ecz. ObJe:toj 2.2 ark. wyd.. 1/12 ark. druk. Druk z dlapozytyw6w.oraz oprawe: wykonala t.6d'/:ka Drukarnia Dzlelowa - Zaklad nr 3 w Tomalzowie Mazowiecklm. Zam P-3'1. Cena zl ISBN II E]!! II Najpotrzebniejsze wyrazenia i zwroty 13 Podziat czasu 19 Kolory 22 Miary wagi 23 Liczby 25 Na granicy 28

3 a U m m..., I " LOoM II ti g Komunikacja 30 Zakwaterowanie 44 Restauracja, bar, kawiar nia 50 Potrawy 52 W miescie 57 Zakupy 6S UslugJ 79 Pomoc lekarska 83 Wypoczynek,. sport, rozrywki 89 Wainiejsze organjzacje i instytucje 93 WSTE;P Rozm6wki przeznaczone SI\ przede wszystkim dla turyst6w polskich wyjeidiajqcych na kr6tki pobyt do Danii. Zawierajq one podstawowy zas6b pytan i odpowiedzi, s16w i zwrot6w umoiliwiajqcych porozumiewanie si w podstawowym zakresie w typowych sytuacjach zwiqzanych z wyjazdem i pobytem za granicl\. B dq stanowily takie doraznq pomoc w wielu innych sytuacjach wymagajl\cych elementarnego kontaktu z j zykiem dunskim. Prosty uklad tematyczny i alfabetyczny skorowidz pozwolq na szybkie odnalezienie potrzebnych zwrot6w i wyraien, a uproszczona transkrypcja bqdzie pomocna we wlasciwej wymowie s16w i Zdat'L

4 KROTKA INFORMACJA 0 JE;ZYKU DUNSKIM I ZAPISIE WYMOWY J zyk dunski nalezy do grupy j zyk6w germanskich. Dla Polaka szczeg6lnie trudna do opanowania moze okazac si wymowa dunska, poniewaz w systemie dzwi kowym tego j zyka wyst pujq gloski obce j zykowi polskiemu; przy szybkim m6- wieniu utrudnia to tez znacznie zrozumienie m6- wiqcego. Trzeba r6wniez wspomniec 0 stosunkowo duzej roznicy pomi dzy pisowniq a wymowq poszczegolnych slow. J zyk dunski nie stosuje praktycznie systemu przypadk6w. Obowiqzuje w zasadzie staly szyk wyraz6w w zdaniu. Rzeczownikom (w liczbie pojedynczej) towarzyszq rodzajniki: 1) rodzajnik nieokreslony (poprzedzajqcy rzeczownik) en - dla rodzaju m sko-zenskiego, np. en srebe mydlo, et - dla rodzaju nijakiego, np. et telt namiot; 2) rodzajnik okreslony (doczepiany do r:zeczownika), np. frergen prom (wiadomo, 0 kt6ry prom chodzi), toget pociqg (wiadomo, 0 kt6ry pociqg chodzi). Niekt6re rzeczowniki wyst pujq bez rodzajnika. 6 Zapis wymowy dunskiej zostal w niniejszyc h. Mini-rozm6wkach maksymalnie uproszczony. Nle zastosowano tu szeroko rozbudowanego systemu transkrypcji mi dzynarodowej. Wprowadzono tylko kilka znakow tejze transkrypcji w sytuacjach, w kt6rych zapis ortograficzny okazal si nie wystarczajqcy, a mianowicie: 1) [a] - tzw. e redukowane, wymawian w t n sposob gl6wnie na koncu wyrazu, a takze w mekt6rych nie akcentowanych przedrostkach, np. tale ['te:la] rozmawiac 2) [(}] - wymawia si podobnie jak polskie z, ale sepleniqc, np. gade ['ge: (}a] ulica 3) [!J] obrazuje wymowe: polqczen n+g lub n+k, jak w slowach gang lub bank, np. lang [lau] dlugi 4) [0] - wyste:puje w ortografii slow dunskich jako 0, wymawiane jest jak bardzo zaokrqglone 0, np. lube ['lo: ba] biec 5) [ill - wysh;puje w ortografii sl6w dunskich jako y, wymawiane jest jak bardzo zaokrqglone u, np. tyve.[ 'tu :wa] dwadziescia 13) [1 ] - tzw. r redukowane (slabo slyszalne), wymawiane w ten sposob glownie w srodku wyrazu, np. gerne ['ge.mal ch tnie 7

5 7) : - dwukropkiem oznaczono wzdlu:i:enie samogloski, np. kroner ['kro:no] korony 8), - akcent zaznaczono w g6rnej frakcji przed sylabll akcentowanll, np. hotel [ho'tel] hote l Niekiedy grupy wyraz6w tworzl\ calosci akcentuacyjne, np. god dag [gu 'de:]dzien dobry, i gir [i 'go:l] wcz oraj. W je:zyku dunskim wyste:puje r6wnie:i: akcent poboczny, w naszych Mini-rozm6 wkach zaznaczany tylko w najniezbe:dniejszych wypadkach (r6wnie:i: w g6rnej frakcji przed sylabl\ akcentowanll). Pozdrowienia i zwroty Ifzecznosciowe Dzien dobry! Dobry wieczor! Do widzenia! Dobranoc! Do jutra! Do zobaczenia wkr6tce! 2:yczE: przyjemnego pobytu w.... Szcz Sliwej podroiy! Wszystkiego najlepszego! ProszE: (gdy cos podajemy). Sladaj, prosze:. ProszE:... (proszqc 0 oddanie przyslugi itp.). God morgen! (rano) [gu 'mo:in] God dag! (w ciqgu dnia) [gu 'de:l God aften! [gu 'afdan] Farvel! (do ok. godz ) [fai 'wel] God nat! (od ok. godz. 22 0) [gu 'ned] Vi ses i morgen! [wi sys i 'mo:in] Pa gensyn! [po 'gensun] God forn0jelse i... [gu foi'nojalsa i] God rejse! [gu 'Tajsa] Hav det godt! [he de 'god1 Vrersgo. [W eis'gu:] Vrersgo at tage plads. [Weis'gu 0 te pies] Vrer venlig... [wei 'wenli] 9

6 Prosz pozdrowic.... Prosz? (gdy czegos nie zrozumiemy lub nie doslyszymy) Poprosz.... Przepraszam (za cos). Przepraszam (w przejsciu). Nic nie szkodzi. Vrer venlig at vise mig pa [wei 'wenli 0 'hilsa] Hvad behager? twa ba 'ha: l Jeg vii gerne have... [jaj wyl 'gema he] Undskyld. ['unsgiil] Tillader De? ['tyle:c}o di] Det gor ikke noget. [de go:l yga 'no:ad] D igkuj, dobrze. Doskonale. Uzi kuj za pomoc za informacj za prezent. Dzi kuj bardzo. R6wniez dzi kuj. Tak, godt. [tag god] Fint. [fint] Tak for hjrelpen. [tag fo l 'jelban] Tak for oplysningen. [tag fo l 'obliisnyyan] Tak for gaven. [tag fo l 'ge:wan] Mange tak. ['maya tak] Selv tak. ['sel tak] U wag a. Wi kszosc Dunczyk6w uzywa formy du [du] ty zamiast De [di] pan, pani, pailstwo. Doty czy to gl6 wnie os6b w wieku do okolo 40 lat, a wi c w zaleznosci od ytuacji wybierzemy jednq z tych mozliwosci, np.: Czy pan <pani) m6- wi po duilsku? Czy m6wisz po duilsku? Czy mog przedstawic panu <pani).... Bardzo mi milo poznac pana <paniq). Jak si pan <pani) miewa? 10 Taler De dansk? ['te: lo di densk] Taler du dansk? ['te:lo du densk] Ma jeg prresentare Dem.... [mo jaj presen'ty:la dem] Jeg er glad for at jeg har lrert Dem at ken de. [jaj el glec} fo l ed jaj ha leld dem 0 'kena] Hvordan har De det? [wol'den ha: di de] U w ag a. Zwrotu selv tak uzywa si b rdzo c sto, wlasciwie niemal zawsze, po uslyszentu podzt kowania mange tak. DziE:kuj (po spozyciu posil ku, zwracajqc si do gospodarzy). Uzi kuj (odpowiedz gospodarzy). Tak for mad. [tag fo l mec}] Velbekomme. I 'welbakoma] U wag a. Przy najblizszym spotkaniu lub telefonicznie nalezy jeszcze raz podzi kowac gospodarzom za przyj cie, m6wiqc: Dzi kuj za wczorajszy wiecz6r za wczorajszy dzieil Tak for i aftes. [tag fo l i 'afdas] Tak for i gar. [tao fo l i 'go :l] 11 "

7 za ostatnie przyjt:cie. Na co gospodarze odpowia dqjq: R6wniez dzit:kujemy. Tak for sidst. [tag fol sysd] Tak i lige made. [tag iii: 'mo:i5a] Najpotrzebniejsze wyrazenia I zwroty Tuk. Nie. Nazywam sit:.... Jestem z Polski. Niestety, qie m6wit: po dud.sku. Czy pan (pani) m6- wi po angielsku Ja. [je] Nej. [naj ] Nej, tak. [naj tak ] Jeg hedder.... [ja; 'hyi5oj Jeg er fra Polen. ['jaj el fra 'po:zan] Desvcerre taler jeg dansk. [des'wela 'te:lo jaj densk] Taler De engelsk? ['te:lo di 'eualsk] ikke yga po niemiecku po francusku? Nie rozumiem, co pan (pani) m6wi. Taler De tysk? ['te:zo di tusk] Taler De fransk? ['te:lo di fransk] Jeg kan ikke forsta, hvad De siger. [jaj ken yga foj'sdo: wa di 'si:joj 13

8 Prosz m6wic wolniej. Prosz mi to napisac. Czy m6g1by pan (moglaby pani) to powt6rzyc? Co to znaczy? Mieszkam w hotelu... na kempingu u znajomych. Mieszkam przy ulicy.... Oto m6j adres 14 moja wizyt6wka m6j telefon. Vrer venlig at tale langsommere. [wei 'wenli 0 'te:lij 'laysomijlij] Vrer venlig at skrive det ned. [wei 'wenli 0 'sgri:wa de ny/)] Vrer venlig at si e det en gang til. [wei 'wenli 0 si: de yn gay tyl] Hvad betyder det? twa ba'til:tjo de] Jeg bor pa hotel.... [ja; bo:1 po ho'tel] Jeg 'kempyy- bor pa en campingplads. [jaj bo:1 po yn pies] Jeg bor hos mine bekendte. [jaj bo:1 hos 'mi:na bij'kenda] Jeg bor pa... gade. ria; bo:1 po ge:tja] Her er min adresse. [hel el min a'dresa] Her er mit visitkort. [hel el mit wi'sidkoit] Her er mit telefonnummer. [he) el mit tela'fo:n'numoj 21ubilem si (zgubilum si ). Od1.ie jest najblizszy posterunek policji hotel...? ulica..,? W kt6rym kierunku? Nil wprost. W lewo. W prawo. Juk tam dojechac? Juk daleko jest stqd do...? Plan miasta. Prosz pokazac mi na planie ujic... Jeg er gaet forkert. ljaj el 'go:ijd joi'keit] Hvor Jigger den nrermeste politistation? [WOI 'ligo den 'nelmasdij poli'tisda'sjo:nj Hvor ligger hotel...? [WOI 'ligo ho'tel] Hvor ligger... gade? [W01 'ligo 'ge:/)a] I hvilken retning? [i 'wylgan 'rednyy] Lige ud. [Ii: utj] Til venstre. [tyl 'wensdra] Til h0jre. [tyl 'ho;rij] Hvordan kommer jeg derhen? [wo1'den 'komo ;a; 'de1- hen] Hvor langt er der til...? [WOI layd el da tyl] Et bykort. [yd 'bilkoit] Vrer venjig at vise mig pa kortet... gade. [wei 'wenli 0 'wi:sa rna; po k01dad ge:t'ja] 15

9 muzeum... kosci61... park... uniwersytet ratusz. Przepraszam, gdzie si znajduje Polska Ambasada? Czy m6glby pan (moglaby pani) podac mi telefon Polskiej Ambasady? Jestem zm czony <zm czona) 16 Vrer venlig at vise mig pa kortet... museet. [Wel 'wenli 0 'wi:sa maj po koldad mu'sy:adj Vrer venlig at vise mig pa kortet... kirken. [W"l 'wenli 0 'wi :sa maj po koldad 'ki :lgan] Vrer venlig at vise mig pa kortet... parken. lwel 'wenli 0 'wi :sa maj po koldad 'palgan] Vrer venlig at vise mig pa kortet universitetet. [Wel 'wenli 0 'wi. sa maj po koldad uniwelsy'ty:tad] Vrer venlig at vise mig pa kortet radhuset. [wel 'wenli 0 'wi :sa maj po koldad 'ro15husad] Undskyld, hvor ligger Den polske Ambassade? ['unsgii l 1001 'ligo den 'po:lsga amba'se:15a] Kunne De give mig nummeret pa Den polske Ambassade? [k u di gi: maj 'numalad po den 'po:/sga am ba 'se:15a] Jeg er trret. ljaj el tr ed] glodny (glodna) spiqcy (spiqca). Chce mi si pic. Czy pan (pani) moze mi pom6c? Prosz chwilk zacz 'kac. Zaraz przyjd. Prosz siadac. Spiesz si. Nic wiem. Na pewno. Prawdopodobnie. Moze. To mozliwe. Jeg er sulten. [jaj el 'suldan] J eg er s 0vnig. [jaj el 's6wni] Jeg er t0rstig. [jaj el 'tolsdi] Vil De hjrelpe mig? [wyl di 'jelba maj] Vrer venlig at vente et 0jeblik. [wei 'wenli 0 'wenda yd 'ojablig] Jeg kommer snart. [iaj 'k omo sna:id] Vrersgo at srette Dem. [wels'go 0 'seda dem] Jeg har travlt. [jaj h.a trand] Det ved jeg ikke. [de wy6 jaj yga] Det kan jeg ikke. [de ken jaj yg aj Helt sikkert. [h. Sandsynligvis. [sen'su. :nliwis] Maske. [mo'sgy:] Det er muligt. [de el 'mu:lid] 2 Mini-rozm6wki dunskie 17

10 Z przyjemnosciq. Bardzo ch tnie. Naturalnie. Med forn0jelse. [meil fo l'noj<3ts<3 ] Meget gerne. ['maj<3d 'gem<3] Selvf01gelig. [sel'fotj<3ti] Podzial czasu godzina en time [yn 'ti:m<3 ] minuta et minut [yd mi 'n. sekunda et sekund [yd se'kund] Kt6ra godzina? Jest dziesiqta. Wp61 do dziesiqtej. Za kwadrans dziesiqta. po dziesiq- Dziesi (: tej. o ktorej godzinie? Kiedy? Ile godzin (minut)? Za dziesi (: minut. 2* Hvad er klokken? [wa el 'klog<3n] Klokken er ti. [' ktog<3 n el ti l Klokken er halv ti. [' ktog<3 n el hel ti l Klokken er et kvarter i ti. ['k log<3n el yd kwal'ty:o i ti l Klokken er ti minutter' over ti. ['k tog<3n el ti mi'nudo olo ti l Pa hvilket ticispunkt? [po 'wylg<3d 'tiilspuyd ] Hvornar? [wol'no:l] Hvor mange timer (minut-, ter)? [WOl 'maya 'ti:mo mi 'nudo] Om ti minutter. [om ti mi' nudo] HI

11 dzien... dni en dag,,,' dage [yn de: 'de:a) Pory roku dzis przed poludniem po poludniu wieczorem formiddag eftermiddag i aften [i 'joi myde] (i 'ejdomyde] [i 'ajdan] wiosna lato jesien zima forar sommer efterar vinter ['fol0:1] ['somo] ['efdo' 0: 1] I'wyndo ] dzi wczoraj jutro pojutrze w przyszly poniedzialek w ubiegly poniedzialek w kaidy poniedzialek tydzien za tydzien w tym tygodniu i dag i gar i morgen i overmorgen pa mandag i mandags [i 'de:] [i 'go:i] [i 'mo :m] [i 'olomo :m] [po 'mande] [i 'mandes] om mandagen [om 'mande:an] en uge [yn u:a] om en uge [om yn u:a] denne <i den [i dena i den her) uge hel u:al styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec Iipiec sierpien wrzesien paidziernik Iistopad g'rudzien Miesil\ce januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december ['janua:l1 ['fy:brua:l] [maids] [ab'ry:l] (maj] ['ju:ni] [ 'ju:li] [al'gusd] [seb't embo] [og 'to :bo] [no'wembo) [dy'sembo ] miesil\c za miesil\c en maned om en maned [yn 'mo:nal'l] [om yn 'mo:nal'l) Dni tygodnia rok za rok 18 lipca et ar om et ar den attende juli nitten hundrede firs [yd 0:1] [om yd 0:1] [den 'edana 'ju: li 'nyd n 'hunrel'la fi:1s] poniedzialek wtorek sroda czwartek pil\tek sobota niedziela mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 10rdag s0ndag ['mande] [ 'ti:jsde] [ 'o nsde] ['tolsde] ['fre:de] [ 'lijlde] ['sonde] 21

12 Kolory Miary i wagi be:iowy bialy br zowy ciemny czarny ezerwony fioletowy granatowy jasny niebieski pomaranczowy popielaty r6:iowy szary zielony :i61ty gladki kolorowy w groszki w kratk w pr :iki beige hvid brun m0rk sort md violet marinebhi lys bla orange askegra rosa gra gmn gul glat ku10rt prikket ternet stribet * [b e:sj ] [wi:(}] [bru:n] [molg] [sold] [ro:;lj ] [wio'led] [ma'ri:nablo:] [lii :s] [b lo:] [ o'raysja] ['esgagro:] ['ro:sa] [gro:] [gran] [gu:l] [gled] [ku'lold] ['prygad ] ['ternad] [ 'sdry:bad] centymetr metr kilometr lie metr6w wysokosci dlugosci szerokosci? Ile kilometr6w jest do 00'? Ile kilometr6w na godzin? gram 100 gram 0,5 kg kilogram Ile to wa:iy? en centimeter [yn sendi 'my:do] en meter [yn 'my:do] en kilometer [yn ki lo'my:doj Hvor mange meter h0j? [WOi 'maya 'my:do hoj] Hvor mange meter lang? [WOi 'maya 'my:do lay] Hvor mange meter bred? [WOi 'maya 'my:do bre(}] Hvor mange kilometer er der til...? [WOi 'maya kilo'my:do el da tyl] Hvor mange kilometer timen? [WOl 'maya kilo'my:do 'ti:man] * et gram hundrede gram et halvt kilo et kilo [yd gram] ['hunre(}a gr am] [yd held 'kilo] [yd 'ki lo] Hvor meget vejer det? [WOi 'majad 'wajo de] 22 23

13 * Iitr en liter [yn 'Lido] cwierc litra en kvart liter [yn kwald 'lidoj pol litra en halv liter [yn hel 'lido] Liczby ~ Ile litrow? Hvor mange liter? [WOl 'maua 'lido] butelka en flaske [yn '!lesga] kilka nogle ['no:la] paczka papiero- en pakke ciga- [yn 'paga sow retter syga'ledo] para et par [yd pal] pudelko en reske [yn 'esga] puszka en dase [yn 'do:sa] rolka en rulle [yn 'mla] 1 sztuka et stykke [y:d 'sdilga] 2 sztuki to stykker [tu: 'sdilgo] torebka en pose [yn 'po:sa] tubka en tube [yn 'tu:ba].. 1 jeden, jedna en [y:n] jedno et [y:d] pierwszy pierwsza pierwsze f0rste ['!olsda] 2 dwa to [tu:] drugi, druga anden ['enan] drugie andet ['enad] 3 trzy tre [tr e:] trzeci tredje [ 't rei5ja] " cztery fire ['fi:lo] czwarty fjerde ['fje:la] 5 pi c fern [fem] pi ty femte ['femda] 6 szesc seks [segs] szosty sjette ['sjeda] 7 siedem syv [sill] siodmy syvende ['sil lana] 8 osiem otte ['o:da] os my ottende ['o:dana] 9 dziewi c ni [ni:] dziewi ty niende ['ni:ana] 10 dziesi c ti [ti:] dziesi ty tiende ['ti:ana] 11 jedenascie elleve ['elawa] jedenasty ellevte ['elawda] 25

14 12 dwanascie tolv [tol] dwunasty tolvte [ 'tolda] 13 trzynascie tretten ['tredan] trzynasty trettende ['tredani/] 14 czternascie fjorten ['fjo:ldan] czternasty fjortende ['fjo:ldana] 15 pi'ltnascie femten ['fem dan] pi'ltnasty femtende ['fem dana] 16 szesnascie seksten ['sajsdim] szesnasty sekstende ['sajs dana] 17 siedemnascie sytten ['sodan] siedemnasty syttende ['sodana] 18 osiemnascie atten ['edan] osiemnasty attende ['edana] 19 dziewi'ltnascie nitten [ 'nydan] dziewi'ltnasty nittende ['nydana] 20 dwadziescia tyve [ 'tii :wa] dwudziesty tyvende ['tii:wana] 21 dwadziescia enogtyve [ 'ynoltii:wa] jeden dwudziesty enogtyvende ['ynoltii: wana] pierwszy 22 dwadziescia toogtyve ['tuoltii:wa] dwa dwudziesty toogtyvende ['tuoltiiwana] drugi 30 trzydziesci tredive ['tre(}wa] 40 cderdziesci fyrre ['fol0 ] 50 pi'lcdziesillt halvtreds [hel 'tres ] 60 szescdziesillt tres [tres] 70 siedemdziesillt halvfjerds [hel' fjels] 80 osiemdziesillt firs [fi: IS] 90 dziewh:cdzie- halvfems [hel'f ems] sillt 100 sto hundrede ['hunre(}al 200 dwiescie to hundrede [tu 'hunre(}a] 300 trzysta tre hundrede [tre 'hun re('ja] tysillc tusind ['tu:san] dwa tysillce to tusind [tu 'tu:san] milion en million [yn mil'jo:n] 26

15 II Prosz 0 paszport. Czy ma pan (pani) cos do oclenia? Czy ma pan (pani) jakies pieniqdze? Czy to pana (pani) bagaz walizka torba? Prosz to otworzye. To Sq rzeczy osobisteo Co ma pan (pani) jeszcze? To nie jest nowe. To Sq prezenty. Tego przewozie nie wolno. 28 Na granicy Mii jeg se Deres pas? [mo jaj sy 'delas pe s] Har De noget at fortolde? [ha di 'no:ad 0 foi 'tola] Har De nogen penge pa Dem? [ha di 'no:an 'peya po de m] Er det Deres bagage? [e l de 'delas ba' ge :sjaj Er det Deres kuffert? [el de 'delas 'kofald] Er det Deres taske? [el de 'delas 'tesga] Vrer venlig at lukke det op. [wei 'wenli 0 'luga de ob] Det er til personlig brug. [de el tyl pe l'so:nli bru:] Hvad har De mere? [wa ha: di 'my:ia] Det er ikke nyt. [de el yga nii d] Det er gaver. [de el 'ge: wo] Det ma De ikke have med ind. [de mo di yga he me yn] Trzeba zaplacic cio. CIa wynosi... koron. Jad tranzytem. Czy ma pan (pani) wiz tranzytowq? Gdzie mog przedluzye wiz pieniq- wymienie dze zrealizowae czek? FORMULAR PAS PASKONTROL TILLADELSE TOLDER TOLDKONTROL VISUM De skal betale told. [di sgel bij 'te:lij tol] De skal beta Ie... kroner told. [di sgel bij' te:lij 'kro:no tol] J eg er pa gennemrejse. [jaj el po 'genijmrajsij] Har De et transitvisum? [ha di yd tran'sydwi:sum] Hvor kan jeg fa mit visum forlrenget? [WOI ken jaj fa mi t 'wi:, sum fol'zeyij d] Hvor kan jeg veksle penge? [WOI ke n jaj 'wegslij 'peen yij] Hvor kan jeg ind10se check? [WOI ken jaj 'ynz O:sa sjek] Formularz Paszport Odprawa paszportowa Zezwolenie Celnik Odprawa celnn Wiza yn 29

16 Gdzie jest dworzec kolejowy? Czym tam dojechac? He kosztuje bilet do...? Bilet 2. klasy klasy z miejscowkq w slipingu na kuszetk w jednq stron powrotny Dworzec kolejowy. Poci g Komunikacja Hvor ligger banegarden? [WOl 'ligo 'be:nago:limj Hvordan kommer man derhen? [wol'den 'komo men 'delh en] Hvor meget koster billetten til...? [WOl 'majad 'kosdo bi 'ledan tyl] En billet pa anden klasse. [yn bi 'led po 'enan 'klesa] En billet pa f0rste klasse. [yn bi 'led po 'folsda 'klesa] En pladsbillet. [yn 'plesbi'led] En sovevognsbillet. [yn 'so:lawolnsbi 'led] En billet til liggevogn. [yn bi 'led tyl 'ligawoln] En (enkelt)billet. [yn 'evkeldbi 'led] En returbillet. [yn re'tu:lbi'led] na pociqg pospieszny na pociqg osobowy na pociqg ekspresowy dla dziecka. Czy jest znizka dla studentow? En billet til hurtigtoget. [yn bi 'led tyl 'huldito:ad] En billet til persontoget. [yn bi'led ty l pel'so:nto:ad] En billet til lyntoget. [yn bi 'led tyl 'lilnto:ad] Fn b0rnebillet. [yn 'bolnabi 'led] Er der studenterrabat? [el da sdu'dendora'be:d] U w ag a. Dzi eci W wi eku 4-12 lat placq polow. Doplata do 1. klasy. Prosz bilet 2. kla.sy do.... Do kiedy wazny jest ten bilet? Gdzie jest informacja przechowalnia bagazu kasa biletowa? Jakie jest najlepsze polqczenie do...? Tillreg til f0rste klasse. L'tylleg tyl 'f(jlsda '.klesa] Jeg vil gerne have en billet pa anden klasse til.... [jaj wyl 'gellla he yn bi 'led po 'enan 'klesa tyl] Hvor lrenge grelder denne billet? [WOl 'leva 'gelo 'dena bi 'led] Hvor er informationen? [WOl el infolma'sjo:nan] Hvor er garderoben? [WOl el galde'ro:ban] Hvor er billetkontoret? [WOj el bi 'ledkon'to:lad] Hvad er den bedste forbind else til...? [wa el den 'besda fol 'bynalsa tyl] 31

17 Gdzie mam si przesiqsc? Czy mam zaraz polqczenie? Z ktorego peronu odchodzi pociqg do...? Gdzie stoi pociqg do...? Kiedy przyb dzie pociqg z...? Czy pociqg z... ma spoinienie? Czy jest w tym pociqgu wagon sypialny restauracyjny bezposredni do...? Prosz zaniesc mol bagaz do pociqgu do Hvor skal jeg skifte? [WOI sgel jaj 'sgifdij ] Er der nogen ventetid? [el da 'no:ijn 'wendijti6 ] Fra hvilken perron afgar toget til...? [fra 'wylgijn pe 'roy 'algo:1 'to:ijd tyl] Hvor holder toget til...? [WOI 'holo 'to:ijd tyl ] Hvornar ankommer toget fra...? [wol'no:1 'ankomo 'to:ijd fra] Er toget fra... forsinket? [el 'to:ijd fra fol'syyijdj Er der sovevogn dette tog? [el da 'so:lijwoln 'dedij to:] Er der spisevogn dette tog? [el da 'sbi:sijwoln 'de dij to:] Er der en gennemgaende vogn til...? [el da yn 'genijmgo:ijnij woln tyl] Veer venlig at bringe min bagage til toget til.... [wei 'wenli 0 'bryyij min ba'ge:sjij tyl 'to:ij d tyl] na peron... do przechowalni. Chcialbym (chcialabym) zostawie walizk. Chcialbym (chcialabym) ode brae walizk. Czy Sq wolne miejsca? Przepraszam, czy to miejsce jest zaj te? Veer venlig at bringe min bagage til perron.... [wei 'wenli 0 'bryyij min ba'ge:sjij tyl pe 'roy] Veer venlig at bringe min bagage til garderoben. [wei 'wenli 0 'bryyij min ba 'ge:sjij tyl gaide'ro: bij n] Jeg vil gerne have min kuffert opbevaret. [jaj wyl 'ge.mij he min 'kofijld 'obbijwa:iijd] Jeg vii gerne have min kuffert. [jaj wyl 'gelnij he min 'kofijld] Er der ledige pladser? [e l da 'le :6iiJ 'pleso] Undskyld, er den her plads optaget? ['uns gil l el de n hel pies 'obte:ijd] Czy mog otworzye' Ma jeg lukke vinduet op? okno? [mo jaj 'lugij 'wynduijd obi Prosz bilety. Przyjemnej podr6zy! Czy mog zapalie? 3 Mlni-rozm6wki dunskle Ma jeg se billetterne? [mo jaj sy bi ' ledeitna] God rejse! [gu 'rajsa] Mil jeg ryge her? [mo jaj 'ru :a hell 33

18 bagaz en bagage [ba 'ge:sja] kwit bagazo- et garderobe- [gaide 'ro: babawy bevis 'wi:sj numerowy en drager ['dralo j przechowalnia en garderobe [galde 'ro: baj bagaiu ubezpieczenie en garderobe- [galde 'ro: bafo l- bagazu forsikring 'sygryv] AFGANG ANKOMST BANEGARD DEPOT FOR FUNDNE SAGER FOR IKKE-RYGERE FOR RYGERE INDGANG K0REPLAN PERRON SPOR TOILET UDGANG VENTESAL Jak sie: jedzie na lotnisko? 34 Samolot Odjazd Przyjazd Dworzec Biuro rzeczy znalezionyeh Dla niepal<}cych Dla pal<}cych Wejscie Rozklad jazdy Peron Tor Toaleta Wyjseie Poczekalnia Hvordan kommer jeg til lufthavnen? [wol'den 'komo jaj tyl 'lufdhalnan) Sk<}d odjezdza auto- Hvorfra gar bussen til bus na lotnisko? lufthavnen? Iwol'fTa go:l 'bus an tyl 'l ufdh alnan J Kiedy odlatuje samolot Hvornar afgar fiyet til...? do...? [W01'nO:l 'algo :l 'flu:ad tylj Czy moze mi pan (pani) to napisac? Ile bagazu moge: wzi<}c ze sob<}? lie placi si za kazdy kg nadwagi bagazu? Czy moge: zarezerwowac bilet na dzien... do...? Czy dostan bilet do...? Mam bilet powrotny do Warszawy, czy mog otrzymac "OK" na dzien...? Vrer venlig at skrive det. I we l 'wenli 0 'sgti: wij del Hvor mange kilo bagage rna jeg have med? [WOl 'mava 'kilo ba'ge:sja mo jaj he me(}j Hvor me get skal man betale for hvert kilo i overvregt? I WOl 'majad sg.e "te:la fol we ld 'kilo i 'olowegd) Kan jeg bestille en billet til den... til...? Iken jaj ba's dyla yn bi'led tyl den tyl) Kan jeg fa en billet til.;.? [ken jaj fo yn bi'led tyl] Jeg har en returbillet til Warszawa, kan jeg reservere plads til den...? [jaj ha yn re 'tu:lbi'led tyl... ken jaj resel' wy:u ples tyl den) 35

19 Gdzie sie: znajduje port? Gdzie jest przystaij.? Kiedy odplywa statek (prom) do...? Jak cze:sto kursuje prom do...? Jak dlugo trwa podro± (przejazd)? Czy obiad jest wliczony w cene: biletu? Czy sci lezaki? PrOSlE: na jutro 4 miejsca. Czy sci znizki dla studentow (dla dzieci)? 36 Statek, prom Hvor er havnen? [WOl el 'ha lnan] Hvor er anl0bsstedet? [WOl el 'anlii bssdei')adj Hvorm'lr gar baden (foorgen) til...? [wol'no:l go:l 'bo:i')an 'fellan tyl] Hvor tit sejler foorgen til...? [WOl tyd 'sajlo 'fellan tyl] Hvor loonge yarer rejsen (overfarten)? [WOl 'leua 'wa:lo 'rajsan 'olojaldan] Er middagsmaden inkluderet i prisen? [el 'mydesme:i')an 'ynkludy:led i 'pri:san] Er der liggestole? [el da 'ligasdu:la] Jeg vii gerne have fire pladser til i morgen. [jaj wyl 'gelna he 'fi:io 'pleso tyl i mo:ln] Er der studenterrabat (b0rnerabat)? [el da sdu'dendora' be:d 'biilnara 'be:dl ProszE: 0 kajute: pierwszej (drugiej) klasy. Czy SCi wolne lozka w klasie turystycznej? Czy prom zabiera pojazdy? Jeg vil gerne have en kahyt pa f0rste (anden) klasse. [jaj wjji 'gelna he yn ke'hild po 'folsda 'enan 'klesa] Fr der nogen ledige kojer pa turistklasse? [el da 'no:an 'le:i')ia 'kojo po tu'risdklesa] Fr det en bilfoorge? [el de yn 'bi:lfella] kolo ratunkowe en rednings- [ 'r ei')nyu skra ns] krans pas ratunkowy et rednings- ['rei')nyu sbelda] boolte Itatek motoro- en motorbad [ 'mo:tolbo:i') ] wy pasazerski et passagerskib [pasa'sjelsgibj spacerowy en rundtursbad ['runtulsbo:i') ] nalupa en redningsbad [ 'rei')nyusbo:i') ] Gdzie jest dworzec autobusowy? Czy kursuje autobus do...? Autobus dalekobieiny Hvor ligger rutebilstationen? [wol 'ligo 'ru:dabilsda 'sjo:n] Gar der en rutebil tn...? [go:l da yn 'ru:dabil tyl] 37

20 J ak dlugo trwa podr6z do...? o ktorej godzinie odchodzi autobus do...? Prosz bilet podwojny do.... Hvor lamge yarer turen til...? [W01 'leyij 'wa:lo 'tu:lijn tyl] Hvornil.r gar tier en rutebii til...? [wo' no:l go:l da yn 'ru:dij bil ty!] Jeg vii gerne have en dobbeltbillet til.... [jaj wyl 'gemij he yn 'dobijldbi'led ty!] U wag a. W j zyku dunskim sq dwa poj cia na okreslenie autobusu: bus - autobus komunikacji miejskiej oraz rutebil - autobus dalekobiezny. Czy moina tu parkowac? lie wynosi oplata za godzin parkowania? Czy mozna tu zostawic woz do jutra 38 postawic przyczep(l na tydzien Samoch6d Mit man parkere her? [mo men pal'ky:la hell Hvad koster det at parkere en time? twa 'kos do de 0 pal'ky:lij yn 'ti:ma] Mil. man stille bilen her indtil i morgen. [mo men 'sdyla 'bi:lan hel 'yntyl i 'mo:ln] Mil. man stille en campingvogn her en uge. [m men 'sdyla yn 'kempyywoln hel yn u: a] rozbic namiot? Czy daleko stqd do kempingu? PrOszE: okazac prawo jazdy. Mam mi dzynarodowe prawo jazdy. Gdzie jest najbliisza stacja benzynowa najbliisza stacja obslugi najbliiszy warsztat samochodowy? Prosz... litrow benzyny... oktanowej. Ma man slil. telt op her? [mo men slo teld ob hell Er der langt til en campingplads herfra? [el da layd tyl yn 'kempyyples 'heijraj M11 jeg se Deres k0rekort? [mo jaj sy 'delas ' ki}:jijkold] Jeg har internationalt k0- rekort. [jaj ha 'inteinas joneld 'ko:lijkoldj Hvor er den nrermeste benzintank? [WOI el den 'neimijsdij ben'si:ntay) Hvor er den nrermeste servicestation? [WOI el den 'neimijs dij ' solwis-sda' sjo:n j Hvor er det nrermeste autovrerksted? [WOI el de 'nelmasdij 'autowelgsdel'5j Jeg vil gerne have... liter... oktan. [jaj wyl 'geina he 'lido ok'te:n) U w ag a. W Danii mozna kupic benzyn 93-, 97-, 98- i 99-oktanowq. 39

21 Prosz napelni takze kanister. Prosz mieszank do dwusuwu. Prosz sprawdzic poziom oleju. Mam wlasny olej. Prosz zmieni olej. Prosz sprawdzi a kumulator. Prosz sprawdzi cisnienie w oponach. Prosz umy samochod. Kiedy to b dzie gotowe? 40 Jeg vii gerne have fyldt dunken ogsa. [iaj wyl 'gelnij he filld 'duuijn OSiJ ] Jeg vil gerne have olieblandet benzin til en totaktsmotor. [jaj wyl 'gemij he 'o:ljijblenijd be n'si:n tul yn 'tutagds 'motol] Vrer venlig at kontrollere olien. [wel 'wenli 0 kontro'ly:lij 'o:ljijn] Jeg har selv olie. [j aj ha sel 'o:ljij ] Vrer venlig at skifte olien. [wel 'wenli 0 'sgifdij 'o:ljij n] Vrer venlig at kontrollere batteriet. [wel 'wenli 0 kontro'ly:lij bade 'ri:ijd] Vrer venlig at kontrollere drektrykket. [wel 'wenli 0 kontro'lu: lij 'degtrugad] Vrer venlig at vaske vognen. [wel 'wenli 0 'wesaij 'wolnijn] Hvornar bliver det frerdigt? [wol'no:l 'bli:o de 'feldid] Na poczekaniu. Samoch6d mi si zepsul. Prosz zawiadomi najblizszy warsztat. Czy moze mi pan wymieni kolo naprawi opon zalata d tk naladowa bateri oczysci swiece Det yarer kun et gjeblik. [de 'wa:lo kun yd 'ojij blig] Der er noget i vejen med min bil. fda el 'no:ijd i. 'wajan mei5 min bi:l] Vrer venlig at give det nrermste vrerksted besked. [We l 'wenli 0 gi: de 'nelmasda 'welgsde bij 'sge:i5 ] Vrer venlig at skifte det her hjt1l. [wel 'wenli 0 'sgifda de hel ju:q Vrer venlig at reparere drekket. [wel 'wenli 0 re pa'ry:la 'degij d] Vrer venlig at lappe slangen. [wel 'wenli 0 'labij 'slauan] Vrer venlig at lade batteriet op. [wel 'wenli 0 'le:i5ij bade 'ri:ijd ob] Vrer venlig at rense trendrgrene. [wel 'wenli 0 'rensa 'tenro:lijnij] 41

22 wymienic swiece wyregulowac gaznik sprawdzic hamulce sprawdzic sprz glo? VVypadek samochodowy. Zderzenie. Prosz wezwac policj 42 lekarza karetk pogotowia. V r venlig at udskifte t ndrf1lrene. [wei 'wenli 0 'ut5sgifda 'tento : lana] Vrer venlig at indstille karburatoren. [wei 'wenli 0 'ynsdyla kalbuta 'to:lan] Vrer venlig at kontrollere bremserne. [wei 'wenli 0 kontto'iy:la 'bremsalna] V r venlig at kontrollere koblingen. [wei 'wenl.i 0 kontro'iy:la 'kobly!jan] En bilulykke. [yn 'bi:luliiga] Et sammenstf1ld. [U d 'samansdm ] V r venlig at tilkalde politiet. [wei 'wenli 0 'tylkala poli 'ti:ad] V r venlig at tilkalde en l ge. [wei 'wenli 0 'tylkala yn 'le: ja] V r venlig at tilkalde en ambulance. [wei 'wenli 0 'tylkala yn ambu'la!jsa] Czy samoch6d pana (pani) jest ubezpieczony? Er Deres vogn forsikret? [el 'delas woln fol'sygradj odmrazacz do frostv dske [ 'frosdwesga] szyb opona bezdt:t- slangei0st d k l'sla!jau5sd deg] kowa plyn do ha- bremsev dske ['bremsawesga] mulcow przebicie opo- ny woda chlodz - ca AUTOV lerksted punktering kf1l1ervredske BENZINTANK / BENZINSTATION GIV AGT! INDK0RSEL FORBU1,)T OMK0RSEL PARKERING FORBUDT PARKERINGSPLADS / P-PLADS P-HUS SERVICESTATION [puu'de:ry!j ] ['ko :lowesga] VVarsztat samochodowy Stacja benzynowa Uwaga! VVjazd zabroniony Objazd Parkowanie zabronione Parking Parking wielokondygnacyjny Autoservice U w ag a. Wjezdzajqc do P-Hus nalezy wyciqgnqc z automatu kart!; wjazdu. Placi si!; w kasie PTZY wyjezdzie. 43

23 Zakwaterowanie wybranq kategoti pokoju w hote!u lub w kwaterze prywjtnej. W cen pokoju wliczone sq obsluga i sniadanie. Cztonkowie Mi dzynarodowego Zwiqzku Mlodziezy mogq otrzymac nocleg w SChTOniskach mtodziezowych, m.in. w Belaha; (dzielnica Kopenh.agi) - adres: Bronshoj 10, Herbergvejen 8. Gdzie si znajduje najblizszy (dobry, tani) hotel? Czy jest jakis hotel w poblizu dworca w centrum miasta? Gdzie znajduje si biuro zakwaterowan? Hotel, kwatera prywatna Jakim autobusem mog tam dojechai:? U w ag a. Hvor ligger det mermeste (gode, billige) hotel? [WOl 'ligo de 'nelmasda 'go: a 'bylija ho'tel j Er der et hotel i merheden af banegarden? [el da yd ho'tel i 'ne:lhy: an e 'be:nago:lanj Er der et hotel i byens centrum? [el da yd ho'tel i 'bu:ans 'sendrumj Hvor er vaerelseanvisnin, gen? [WOl el 'we:lalsa'anwisnyl1anj Hvilken bus skal jeg tage? ['wylgan bus sgel jaj te:j Biuro zakwaterowan znajdu;e su: m.in. na Dworcu Gl6wnym w Kopenhadze (tel ). Na otrzymanym tam formula TZU nalezy zakrellic 44 Czy Sq jakies wolne pokoje? Pok6j w hotelu w motelu w schronisku turystycznym w prywatnej kwaterze. Miejsce na kemp inguo Poprosz pok6j l-osobowy 2-osobowy Er der nogen ledige vaerelser? [el da 'no:an 'le:i5ija iwe:lalsoj Et hotelvaerelse. [yd ho'tel'we:la!saj Et motelvaerelse. [yd mo'tel'we:la!saj Et vaerelse pa et vandrehjem. [yd 'we:la!sa po yd 'wand- Tajemj Et privatvaerelse. [Yd pri'we:d'we:lalsaj En campingplads. [Yn 'kempyyplesj Jeg vil gerne have et enkeltvaerelse. Uaj wyl 'gelna he yd 'eykeld'we:lalsaj Jeg vil gerne have et dobbeltvaerelse. [jaj wyl 'gelna he yd 'dobald' we: lalsa] 45

Learn Norwegian on the Web

Learn Norwegian on the Web Learn Norwegian on the Web Ucz się norweskiego online Podręcznik Olaf Husby, Åsta Øvregaard, Kjell Heggvold Ullestad, Dominique Heyler Tłumaczenie na polski: Iwonna Karpińska i Joanna Opstad. Trondheim,

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki języka duńskiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagrań dźwiękowych oraz ponad godzinę wideo

Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki języka duńskiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagrań dźwiękowych oraz ponad godzinę wideo Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki języka duńskiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagrań dźwiękowych oraz ponad godzinę wideo Napisał Michael Hardenfelt Wsparcie internetowe oraz dodatkowe

Bardziej szczegółowo

CZY POD WAWELEM BĘDĄ RZĄDZILI SOŁTYSI?

CZY POD WAWELEM BĘDĄ RZĄDZILI SOŁTYSI? 39 lat po cudzie na Wembley znów gramy z Anglią. Pokonanie wyspiarzy otworzyłoby drużynie Waldemara Fornalika bramę do historii 19 dziś sport Mieczysław Michalak/AG Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58 Dzieƒ inny ni zwykle w CNH fiat wokó nas rok 9 numer 58 paêdziernik/listopad 2005 Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

Ce ny na sta cjach spa da ją, ale nie wszę dzie moż na zna leźć ta nie pa li wo. Gdzie i jak tan ko wać, że by nie prze pła cać * 4

Ce ny na sta cjach spa da ją, ale nie wszę dzie moż na zna leźć ta nie pa li wo. Gdzie i jak tan ko wać, że by nie prze pła cać * 4 AFP Ce ny na sta cjach spa da ją, ale nie wszę dzie moż na zna leźć ta nie pa li wo. Gdzie i jak tan ko wać, że by nie prze pła cać 4 lej do pełna PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA 2012 Ogólnopolski dziennik bezpłatny,

Bardziej szczegółowo

Gre cja najchętniej odwiedzany kraj przez turystów z Polski, Riwiera Olimpijska miejsce które od

Gre cja najchętniej odwiedzany kraj przez turystów z Polski, Riwiera Olimpijska miejsce które od Minął rok i czas zastanowić się nd letnim wypoczynkiem. Tradycyjnie (od 24 lat) pragniemy zaproponować wczasy i obozy w Grecji, Bułgarii i Włoszech. Oprócz sprawdzonych i doskonale znanych obiektów wprowadzamy

Bardziej szczegółowo

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys.

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? A. Biala/AG wczasy Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? * 3 R E K L A M A Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w żaden sposób reprodukowana

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086 PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 LIPIEC 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y 27.06-13.07 WIECZORY W ARSENALE XVIII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ WWW.WIECZORYWARSENALE.PL

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57 Alfa 159 Dominacja technologii fiat wokó nas rok 9 numer 57 sierpieƒ/wrzesieƒ 2005 Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

Niemiecki kieszonkowy. Polnisch für die Hosentasche. Ein Sprachführer für Alltag, Beruf und Engagement in der Grenzregion

Niemiecki kieszonkowy. Polnisch für die Hosentasche. Ein Sprachführer für Alltag, Beruf und Engagement in der Grenzregion Polnisch für die Hosentasche Ein Sprachführer für Alltag, Beruf und Engagement in der Grenzregion Niemiecki kieszonkowy Przewodnik językowy po życiu codziennym i zawodowym w regionie przygranicznym Zur

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202. Place

MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202. Place Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202 PRZEMO ŁUKASIK Idee zamiast zniczy s REHABILITUJE ARCHITEKTURĘ, PRZYWRACA DO ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

ÖVNINGAR I POLSK GRAMMATIK POLSKA I

ÖVNINGAR I POLSK GRAMMATIK POLSKA I DIDACTICA SLAVICA NR 3 SLAVISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET JANINA GESCHE ÖVNINGAR I POLSK GRAMMATIK POLSKA I Stockholm 2008 JANINA GESCHE ÖVNINGAR I POLSK GRAMMATIK POLSKA I Stockholm 2008 All

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

www.e-felberg.pl Wskazówki dla korzystających z rozmówek

www.e-felberg.pl Wskazówki dla korzystających z rozmówek 1 Wskazówki dla korzystających z rozmówek Rozmówki polsko-angielskie są przeznaczone dla polskich turystów, którzy wyje d ają do krajów anglojęzycznych i którzy nie znają języka angielskiego wcale albo

Bardziej szczegółowo

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 68 LIPIEC 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA rok 11 numer

Bardziej szczegółowo

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11

Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11 Bartosz Bobkowski/AG Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11 dziś sport Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo