promocje, oferty specjalne na program ramowy 1 dzieñ za miastem smak Moskwy czy wiesz, e... warto zobaczyæ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "promocje, oferty specjalne na www.atur.com program ramowy 1 dzieñ za miastem smak Moskwy czy wiesz, e... warto zobaczyæ"

Transkrypt

1 smak Moskwy stolica Rosji rzeka: Moskwa jêzyk: rosyjski liczba mieszkañców: Rosyjska kuchnia, choæ nieco ciê ka, smakuje wybornie. Prosta jak sa³o z sa³em i wyrafinowana jak boeuf Strogonoff, czy tort Paw³owej... Prostota i zaskoczenie wielkiej kuchni. Do ulubionych potraw nale ¹ bliny (rodzaj naleœników ze s³onym lub s³odkim farszem) ze œmietan¹ lub posmarowane roztopionym mas³em i podane z kawiorem. S¹ okr¹g³e jak s³oneczka symbolizuj¹ce po egnanie zimy i pocz¹tek wiosny. Tradycja bani (³aŸni parowej) jest g³êboko zakorzeniona w rosyjskiej kulturze. W tradycji ludowej w noc poprzedzaj¹c¹ œlub panna m³oda i pan m³ody w gronie swych przyjació³ korzystali z oddzielnych bani by³ to rodzaj wieczoru kawalerskiego i panieñskiego. Po ceremonii œlubnej m¹ i ona zwyczajowo ju wspólnie korzystali z bani. Odwiedzenie wspania³ych aÿni Sandunowskich to elazny punkt programu zwiedzania Moskwy. Stary Arbat ulica z charakterem, ze staroœwieckimi sklepikami, stoiskami z pami¹tkami, kafejkami, tradycyjnymi rosyjskimi gospodami (traktir), miejsce artystycznej cyganerii. Galeria Trietakowska najwiêksza galeria malarstwa rosyjskiego (ponad 100 tys. eksponatów) Kreml dawna forteca, serce miasta i ca³ej Rosji, synonim najwy szych w³adz rosyjskich z dwoma gigantycznymi dzie³ami sztuki ludwisarskiej najwiêkszym na œwiecie dzwonem Car Ko³oko³ (1735) oraz najwiêksz¹ na œwiecie pod wzglêdem kalibru armata Car Puszka (1586). Gum Pañstwowy Powszechny Dom Towarowy, budynek z 1893 r., po³¹czenie konstrukcji elaza i szk³a z formami staroruskiej architektury, trzy pod³u ne pasa e handlowe z tysi¹cami luksusowych sklepów. Jedni kochaj¹ Moskwê do szaleñstwa, innych to miasto mêczy, jednak zdecydowana wiêkszoœæ doznaje obu tych odczuæ jednoczeœnie. Jako epicentrum nowej Rosji Moskwa jest pe³na eleganckich sklepów, restauracji i nocnych klubów. Oprócz wspania³ych budowli, historycznych zabytków, szerokich alei, s³ynnych teatrów oraz licznych zielonych parków i skwerów mo na tu znaleÿæ równie jak e urokliwe zak¹tki tworz¹ce to niezwyk³e miasto. Tu zbiegaj¹ siê niemal wszystkie w¹tki rosyjskiej historii, kultury i wspó³czesnoœci. Borodino miejsce jednej z najwiêkszych bitew XIX w., 2 powierzchnia pola bitwy wynios³a 100 km. W muzeum znajduje siê dokumentacja przebiegu starcia i makiety pola bitwy. Suzdal najlepiej zachowane miasto ze Z³otego Pierœcienia, cerkwie o bielonych œcianach, niskie, drewniane domy z tradycyjnymi rzeÿbionymi okapami, Suzdalski Skansen, cerkiew Przemienienia Pañskiego, sprawiaj¹, e miejsce to jest du ¹ atrakcj¹ turystyczn¹ okolic Moskwy. 16

2 szczególowe programy, nowe kierunki na Pary zawsze chêtnie goœci³ najwybitniejsze talenty œwiata. By³ przystani¹ dla tych wszystkich, którzy poszukiwali miejsca dla wyra enia swych zdolnoœci, osobowoœci czy wiedzy lub chcieli yæ pe³ni¹ ycia. Pary to nie tylko unikalne zabytki, ale przede wszystkim niepowtarzalna atmosfera. Miasto niezliczonych arcydzie³ architektury i sztuki, jakich trudno szukaæ gdzie indziej. Zachwyca muzyk¹ z Opery Garnier, wspania³ymi teatrami i kabaretami ze s³ynnym Moulin Rouge na czele. Perfumy, butiki i sklepy najlepszych kreatorów mody, najszykowniejsze kobiety i znane w ca³ej Europie parki rozrywki tworz¹ wyj¹tkowy klimat tego miasta. Duch Pary a i magicznie oœwietlone zabytki z ca³¹ pewnoœci¹ na d³ugo zapadaj¹ w pamiêci. fot. MAISON DE LA FRANCE Style City smak Pary a stolica Francji rzeka: Sekwana jêzyk: francuski liczba mieszkañców: Parysk¹ kuchniê mo na okreœliæ jako nouvelle cuisine. Ró norodnoœæ smaków i mieszanka kultur, podkreœla kosmopolityczny charakter tego miasta. W Pary u spotykaj¹ siê szefowie kuchni z ca³ego œwiata, którzy czêsto potrafi¹ ³¹czyæ smaki i aromaty pochodz¹ce z krajów azjatyckich, œródziemnomorskich, czy Afryki w nietypowy i zaskakuj¹cy sposób. Francuzi bardzo czêsto na powitanie lub po egnanie ca³uj¹ siê w policzek (une bise). Najczêœciej s¹ to dwa albo cztery ca³usy, a ich liczba zale y od regionu. Zazwyczaj ca³owanie nie tylko obowi¹zuje wœród bliskich przyjació³ czy w rodzinie, ale równie w krêgu dalszych znajomych. Katedra Notre Dame najwspanialszy zabytek sztuki sakralnej i jednoczeœnie jeden z najwiêkszych koœcio³ów swojej epoki Montmartre dzielnica nocnego ycia ze s³ynnym placem Pigalle, niezliczonymi teatrami, kabaretem Moulin Rouge oraz Bazylik¹ Sacre - Coeur Wie a Eiffla najs³ynniejsza budowla Pary a, od 1889 roku jest symbolem miasta Luwr najbogatsze muzeum sztuki (m. in. Wenus z Milo, Nike z Samotraki i Mona Lisa) Centrum Pompidou najbardziej ekstrawagancka budowla, w której przewody ogrzewcze, rury wodoci¹gowe, kable elektryczne i przewody klimatyzacyjne zosta³y umieszczone na zewn¹trz Cmentarz Pere Lachaise najs³ynniejsza nekropolia Pary a, mogi³y Chopina, Moliera, Piaff Wersal wraz z kompleksem ogrodowo-parkowym jest najwspanialszym dzie³em francuskiego klasycyzmu i baroku. Zbudowany z rozmachem przez króla s³oñca, Ludwika XIV, który spêdzi³ ca³e ycie na stworzeniu niepowtarzalnej w œwiecie budowli ze s³ynnymi ogrodami, prywatnymi apartamentami Madame de Pompadour i Sal¹ Lustrzan¹. Eurodisneyland Park rozrywki podzielony jest na kilka fantastycznych krain, z których ka da zawiera niepowtarzalne atrakcje (Adventureland, Fantasyland, Frontierland, Discoveryland). Indiana Jones Temple szaleñcza gonitwa wœród reliktów zaginionego œwiata, Peter Pan s Flight (lot Piotrusia Pana na pirackim statku). Wspania³¹ przygodê gwarantuje spotkanie z myszk¹ Miki i jej przyjació³mi na autentycznych ulicach Dalekiego Zachodu. 17

3 smak Pekinu stolica Chin rzeka: Yongding i Chaobai jêzyk: mandaryñski (dialekt pekiñski) liczba mieszkañców: Kaczka po pekiñsku to najs³ynniejszy pekiñski smako³yk. Kaczkê podaje siê etapami. Najpierw miêso bez koœci i chrupi¹c¹ skórkê z szalotk¹, sosem œliwkowym i naleœnikami. Nastêpnie zupê gotowan¹ na koœciach i pozosta³ych czêœciach kaczki. Latawiec zosta³ wynaleziony w Chinach ponad 2 tysi¹ce lat temu. Jedna z legend g³osi, e pewien rolnik, przywi¹za³ sobie linkê do swojego kapelusza, aby nie spad³ mu na silnym wietrze. Najwczeœniejszy dowód na istnienie latawca pochodzi z roku 200 p.n.e., kiedy chiñski genera³ Han Xin wykorzysta³ latawiec do zdobycia miasta. S³ysz¹c przeraÿliwe dÿwiêki wróg uciek³ z pola bitwy. Pekin to fascynuj¹ce i wyj¹tkowe miasto. Liczne pa³ace i magiczne œwi¹tynie œwiadcz¹ o obecnoœci kultur, których wiek ocenia siê na lat. Z jednej strony to najstarsze zabytki Pañstwa Œrodka, z drugiej metropolia na miarê XXI wieku, organizator Igrzysk Olimpijskich Zakazane miasto, które przez stulecia by³o zamkniête, otwiera dziœ swoje bramy, a Wielki Mur wij¹c siê jak potê ny w¹ po terytorium kraju, zachwyca...niezwyk³oœci¹ zbudowan¹ ludzk¹ rêk¹. 1-2 dzieñ przelot; przejazd do hotelu, zakwaterowanie 3-5 dzieñ city-tour z pilotem lub przewodnikiem - 6 dzieñ wykwaterowanie z hotelu, przelot do kraju Wielki Mur Chiñski zaliczony do jednego z Siedmiu Cudów Œwiata. Rozpoczyna siê przy prze³êczy Shanhaiguan, na wschodzie i koñczy przy prze³êczy Jiayuguan, na zachodzie. Budowany przez prawie ponad lat dziœ uwa any jest za symbol narodu chiñskiego. Jego d³ugoœæ wynosi km - jest to jedyna budowla na ziemi widoczna z ksiê yca. Klasztor Shaolin sw¹ popularnoœæ na œwiecie zawdziêcza filmom z Brucem Lee, Jackie Chanem i Jetem Li. Zosta³ wybudowany ok. 495 roku za czasów dynastii Wei. Stopniowo w klasztorze powstawa³y techniki wojenne, które pomaga³y mnichom w obronie w³asnoœci klasztoru przed bandytami. Legenda g³osi, e indyjskiego mnicha Bodhidharmê trapi³a kiepska kondycja leniwych i oty³ych mnichów. Wymyœli³ wiêc medytacjê w ruchu, podczas której naœladowano sposób poruszania siê zwierz¹t: urawia, Wê a, Smoka, Lamparta i Tygrysa - Piêæ kszta³tów Piêœci. Zakazane miasto siedziba cesarzy dynastii Ming i Qing. To najwiêkszy na œwiecie kompleks pa³acowy, sk³adaj¹cy siê z ponad 800 budowli Œwi¹tynia Nieba jeden z wa niejszych obiektów religijnych, uwa any za najpiêkniejsz¹ budowlê Chin Letni Pa³ac zbudowany w roku 1750 jako letnia rezydencja cesarzy, z d³ugimi 700 metrowymi korytarzami oraz wspania³ymi pawilonami i pagodami. Plac Niebiañskiego Spokoju najwiêkszy na œwiecie publiczny plac. 18

4 szczególowe programy, nowe kierunki na Stolica W³och ma w sobie niezwyk³¹ magiê. Ocala³e skarby licz¹ce 2 tys. lat cywilizacji sprawiaj¹, e nigdzie indziej na œwiecie nie mo na zobaczyæ tak wiele, co w³aœnie tutaj. Moda, kulinaria i historia ta w³oska metropolia ma to wszystko i jeszcze wiêcej. Rzym to nie tylko papie i Kaplica Sykstyñska, to równie s³awni projektanci mody, tacy jak Fendi i Valentino, najlepsza granita i najsmaczniejszy sorbet winogronowy, wspania³e wina w pe³nym s³oñcu i imprezy po œwit. Wizytê w mieœcie s³odkiego ycia nale y zacz¹æ od tradycyjnych zakupów na palazzo mody a skoñczyæ na wrzuceniu monety do Fontanny di Trevi nie na szczêœcie, tylko by kiedyœ wróciæ do Rzymu. Jak mówi przys³owie: wszystkie drogi prowadz¹ do Rzymu. smak Rzymu stolica W³och rzeka: Tyber jêzyk: w³oski liczba mieszkañców: Kuchnia w³oska oparta jest g³ównie na oliwie, œwie ych owocach, jarzynach, rybach i zio³ach. Nale y do najzdrowszych w Europie. Podstawowym sk³adnikiem wielu potraw jest pasta makaron. Potrawa wymyœlona w Rzymie spaghetti alla carbonara danie z makaronu ugotowanego al dente z oliw¹ z oliwek, drobno krojonego bekonu, jaj i sera Parmezan. Rzym, w przeciwieñstwie do innych miast œródziemnomorskich, korzysta ze œwie ej wody pitnej dostarczanej ze wzgórz systemem rur i akweduktów, niewiele zmieniony od staro ytnoœci. Wiele rzymskich fontann oferuje turystom œwie ¹ pitn¹ wodê. Tivoli od czasów Republiki Rzymskiej miejsce letniego wypoczynku. S¹ tu lecznicze Ÿród³a siarkowe, czyste powietrze i znany wodospad na rzece Aniele. Cesarz August leczy³ siê tu z bezsennoœci. Atrakcj¹ jest Willa Hadriana letnia rezydencja cesarza Hadriana otoczona wspania³ymi ogrodami. Cerveteri polecane mi³oœnikom cywilizacji Etrusków. Miasto Umar³ych olbrzymia nekropolia z w³asnymi domami, schodami, ulicami, grobami zbudowanymi z kamienia w formie wielkich kopców, czasami przypominaj¹ce egipskie piramidy. Co ciekawe w Cerveteri nadal mo na spotkaæ amatorów poszukiwania skarbów i zwyk³ych cmentarnych rabusiów. W³osi mówi¹ o nich tombatroli. Miejsce jest wpisane na listê œwiatowego dziedzictwa UNESCO. Forum Romanum labirynt ruin œwi¹tyñ i bazylik, centrum ycia politycznego, gospodarczego i s¹dowego staro ytnego Rzymu Kapitol serce staro ytnego Rzymu, miejsce ceremonii i wydarzeñ politycznych Koloseum najwiêkszy amfiteatr Rzymu z 72 r. dla 55 tys.widzów, dawne miejsce walk gladiatorów i zwierz¹t (lwów, s³oni, hipopotamów) Kwiryna³ jedno z siedmiu wzgórz Rzymu, ze s³ynn¹ fontann¹ di Trevi Plac Hiszpañski ze s³ynnymi Schodami Hiszpañskimi, eleganckimi sklepami, kawiarniami i restauracjami Watykan pañstwo w pañstwie, Bazylika Œw. Piotra najwiêkszy koœció³ chrzeœcijañski, rezydencja papie a, Muzea Watykañskie, Kaplica Sykstyñska z freskami Micha³a Anio³a 19

5 Singapur Manhattan Wschodu Singapur to jedno z najmniejszych pañstw œwiata, a zarazem drugi wœród Azjatyckich Tygrysów. Zaraz po Japonii najszybciej rozwijaj¹ce siê pañstwo Azji. Zachwyca i przyci¹ga jak magnes swymi barwami, zapachami, ró norodnoœci¹ kultur i krajobrazów. To mieszanka brytyjskiego stylu kolonialnego i azjatyckiej kultury. To tutaj szklane budowle Manhattanu Wschodu przeplataj¹ siê ze œwi¹tyniami Buddy, uliczkami Chinatown czy meczetami przy Arab Road. Na zakupy zaprasza ekskluzywna Orchard Road, a w s³ynnym Hotelu Raffles najbardziej zamo ni degustuj¹ koktajle Singapore Sling. Nie brakuje tu restauracji, barów kafejek, a ycie toczy siê do bia³ego rana. stolica Singapuru rzeka: Singapur jêzyk: mandarinski, malajski, tamilski, angielski liczba mieszkañców: smak Singapuru Singapur to jedna wielka restauracja, w której karta dañ zawiera niezliczon¹ iloœæ potraw, a ka da z nich jest uczt¹ dla podniebienia. W mieœcie orientalnych zapachów i smaków warto spróbowaæ "otak otak" (pikantne klopsy rybne, aromatyzowane mleczkiem kokosowym, pieczone na arze), "satay" (szasz³yki miêsne w sosie arachidowym), a tak e "tahu goreng" (tofu z warzywami w sosie orzechowym). 1-2 dzieñ przelot; przejazd do hotelu, zakwaterowanie 3-5 dzieñ city-tour z pilotem lub przewodnikiem 6 dzieñ wykwaterowanie z hotelu, przelot do kraju Merlion pos¹g lwa morskiego, symbol Singapuru Little India, Chinatown, Kamping Glam dzielnice etniczne Arab Street z meczetem i placem targowym Orchard Road g³ówna ulica miasta Katedra Dobrego Pasterza Raffles Hotel jeden z najdro szych hoteli na œwiecie Wyspa Sentosa z oceanarium ogrody zoologiczne i botaniczne Park ptaków Jurong i rezerwat Bukhit Timag 20 Singapurczycy s¹ bardzo przes¹dni. Gdy wybieramy siê z wizyt¹ po raz pierwszy, nie nale y ubieraæ siê na czarno. Kolor czerwony natomiast gwarantuje pomyœlnoœæ. Wszyscy wierz¹ w feng shui dlatego przy kupnie domu nie wahaj¹ siê zasiêgaæ porady specjalistów. W prezencie nie nale y darowaæ zegara, który przypomina o przemijalnoœci ycia, odmierza czas. Na przyjêciu urodzinowym nale y natomiast serwowaæ makaron, im d³u szy, tym lepszy.

6 szczególowe programy, nowe kierunki na Sztokholm, po³o ony na 15 wyspach po³¹czonych ze sob¹ 53 mostami i otoczonych wodami jeziora Melar i zatoki Saltsjon, tworzy pe³en kontrastów obraz To miasto, w którym nowoczesnoœæ przeplata siê z histori¹, a sennoœæ ma³ego miasteczka z energi¹ metropolii. Malownicze po³o enie oraz architektura idealnie wkomponowana w naturalny krajobraz zapieraj¹ dech w piersi ka demu z turystów. Wszystko to sprawia, e miasto ma jedyny w swoim rodzaju klimat, którego nie mo na doszukaæ siê w adnym innym miejscu... stolica Szwecji jêzyk: szwedzki liczba mieszkañców dzieñ city-tour z pilotem lub przewodnikiem smak Sztokholmu fot. Storget Stare Miasto z w¹skimi uliczkami i niezwykle urokliwym rynkiem zachêca do spaceru lub wypicia kawy w jednej z tutejszych kawiarni Zamek królewski majestatyczna siedziba króla Szwecji, urzêdów pañstwowych oraz muzeów z przepiêknymi barokowymi wnêtrzami. Rosenbad zespó³ pa³acowy, który jest siedzib¹ parlamentu i premiera Stadshuset ratusz miejski po³o ony na wyspie z przepiêknymi salami Z³ot¹ i Niebiesk¹, gdzie co roku przyznawane s¹ nagrody Nobla Pa³ac Ksi¹ êcy wybudowany u schy³ku XVIII wieku w charakterystycznym stylu gustawiañskim Opera Królewska zlokalizowana w pobli u Zamku Królewskiego i Parlamentu jest jednym z wa niejszych zabytków Sztokholmu Ogród Millesa po³o ony na jednej z wysp Sztokholmu jest dzie³em samym w sobie i galeri¹ pod go³ym niebem z dzie³ami wybitnego szwedzkiego artysty Carla Millesa Wie a telewizyjna wie a o wysokoœci ponad 160 metrów oraz restauracja gwarantuj¹ wspania³y widok na Sztokholm i okolice Rejs po wyspach tworz¹cych archipelag sztokholmski dostarcza niesamowitych wra eñ. Jest to jeden z najwiêkszych pod liczb¹ wysp archipelagów œwiata. W sumie wliczaj¹c w to wystaj¹ce ska³y jest ich ponad Wyjazd nad jezioro Melar, przy którym znajduje siê wyspa Lovon z kompleksem pa³acowym, którego czêœæ do dziœ jest prywatn¹ rezydencj¹ królewsk¹. Drug¹ atrakcj¹ jest renesansowy zamek Gripsholm, w którym urodzi³ siê polski król Zygmunt III Waza, dziœ zamek jest siedzib¹ Narodowej Galerii Portretu. Dzieñ Œwiêtej ucji obchodzony 13 grudnia sta³ siê jednym z wa niejszych œwi¹t szwedów i jest dla nich œwiêtem œwiat³a zgodnie ze znaczeniem jej imienia. W tym dniu odbywaj¹ siê malownicze pochody, które sta³y siê wielk¹ atrakcj¹ turystyczn¹. fot. Specjalnoœci¹ kuchni szwedzkiej s¹ œledzie w rozmaitych sosach (musztardowym, urawinowym, jogurtowym), zalewach (winnej, octowej) lub w rozmaitych sa³atkach. Kuchnia Szwedzka obfituje w ryby a najpopularniejsze dania s¹ w³aœnie ze œledzia lub ³ososia. 21

7 fot. WienTurismus smak Wiednia stolica Austrii rzeka: Dunaj jêzyk: niemiecki liczba mieszkañców: Etykieta przy cesarskim stole wymaga³a, by najpierw obs³u ono cesarza, który natychmiast zaczyna³ posi³ek. Franciszek Józef by³ tak oszczêdny, e koñczy³ jeœæ, zanim wiêkszoœæ jego goœci mog³a go zacz¹æ. Pechowi m³odzi oficerowie siedz¹cy na koñcu sto³u nie dostawali nic. Na obiad chodzili wiêc potem do hotelu Sacher, gdzie zamawiali wo³owy Tafelspitz ("koniec sto³u"). Do dzisiaj Hotele serwuj¹ najlepsz¹ w mieœcie wo³owinê w sosie jab³kowo-chrzanowym z bia³ym winem, podawan¹ z G roeste sma onymi ziemniakami. Wiedeñ kojarzony bywa z monumentalnymi habsburskimi pa³acami, cesarsk¹ etykiet¹ i odzianymi w bogate futra dystyngowanymi damami. To metropolia b³ogoœci shopping na ulicy Mariahilfer, s³odkie ycie miêdzy nostalgicznymi kawiarenkami z ciastkiem Sachera i kaw¹ Kaisermelange, wybornymi winami. To stolica walca i artystycznej bohemy. Wiedeñ to moc wra eñ i gwarancja zadowolenia! Baden - prowincjonalne dystyngowane miasteczko o biedermeierowskim wygl¹dzie. Oaza spokoju dla kuracjuszy w podesz³ym wieku, ulubione miejsce wypoczynku Beethovena; dom zdrojowy. Via Iimperialis (Droga Cesarska) - Malownicza Dolina Wachau bajeczny zamek rycerski Kreuzenstein, po³o one na piêknych tarasowatych wzgórzach Krems, z kolorowymi, brukowanymi uliczkami, Melk z pieczo- ³owicie odrestaurowanym opactwem Benedyktynów. fot. WienTurismus Austriacy wypijaj¹ rocznie 221 litrów kawy na osobê, co stawia ich na pierwszym miejscu w Europie. Sk¹d w Austrii taka mi³oœæ do kawy? Austriacka tradycja picia kawy pochodzi a z XVII w. Po szczêœliwym odparciu Turków przez Jana III Sobieskiego okaza³o siê, e przyniesiona przez Turków tradycja picia kawy przypad³a Wiedeñczykom do gustu. Tym, co wyró nia wiedeñski sposób serwowania kawy jest podawanie szklanki wody. Co wiêcej woda ta jest ca³y czas przez kelnera uzupe³niania. Kawiarnie wiedeñskie skutecznie sk³aniaj¹ odwiedzaj¹cych ich ludzi do zwolnienia tempa. fot. WienTurismus Schoenbrunn oraz Hofburg wspania³e cesarskie rezydencje rodu Habsburgów Katedra Œw. Szczepana symbol miasta, gotycka budowla s³ynna ze swoich kolorowych dachówek Prater ulubione miejsce weekendowego wypoczynku wiedeñczyków; lunapark Grinzing - wioska winiarzy 22

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

Paryż - stolica mody, sztuki i kultury!

Paryż - stolica mody, sztuki i kultury! Paryż - stolica mody, sztuki i kultury! Opis Cena od: 2000 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Francja Paryż jest stolicą i największym miastem Francji, a także jedną z największych i najważniejszych aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Data Wylot z Godz Przylot do Godz Warszawa Paryż Paryż Warszawa ( ) Warszawa 09.

Data Wylot z Godz Przylot do Godz Warszawa Paryż Paryż Warszawa ( ) Warszawa 09. Data Wylot z Godz Przylot do Godz 13.06.16 Warszawa 06.30 Paryż 09.00 13.06.16 Paryż 14.00 Warszawa 05.55 (14.06.16) 21.06.16 Warszawa 09.00 Paryż 14.00 21.06.16 Paryż 15.55 Warszwa 18.10 Program Ramowy

Bardziej szczegółowo

BEST CHOICE TRAVEL ZAPRASZA CHINY. Z Pekinu do Szanghaju 07-16.04.2013 29.04-08.05.2013 08-17.06.2013

BEST CHOICE TRAVEL ZAPRASZA CHINY. Z Pekinu do Szanghaju 07-16.04.2013 29.04-08.05.2013 08-17.06.2013 BEST CHOICE TRAVEL ZAPRASZA CHINY Z Pekinu do Szanghaju 07-16.04.2013 29.04-08.05.2013 08-17.06.2013 PROGRAM WYJAZDU Dzień 1 Zbiórka w hali odlotów MDL Okęcie w Warszawie. Przelot do Pekinu z międzylądowaniem

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI rok

WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI rok Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32, tel. 12 633 12 57 E:mail: krakow@logostour.pl www.logostour.pl, www.incoming.logostour.pl WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI - 2017 rok CZECHY

Bardziej szczegółowo

Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem

Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem 1 Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem Cena 29000.00 EUR Numer: 774 Cena za m2: EUR Typ transakcji: Sprzedaż nieruchomości Typ: Wtórne Typ: Dwupokojowe Typ: Niedrogie mieszkaniа Region: Neseber

Bardziej szczegółowo

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Dzień 1: Mikulov przejazd do Mikulova na Morawach Dzień 2: Mikulov śniadanie spacer po Mikulovie z pilotem degustacja win Morawskich w winiarni fakultatywnie

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 24 lutego 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 1/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Rodzinko poznaj nasz region

Rodzinko poznaj nasz region Rodzinko poznaj nasz region Będąc przejazdem lub na wakacjach w Górach Świętokrzyskich warto odwiedzić kieleckie rezerwaty przyrody nieożywionej, które nasza rodzina w składzie mama Aneta, tata-hubert

Bardziej szczegółowo

Część matematyczna sprawdzian 2013 r.

Część matematyczna sprawdzian 2013 r. Część matematyczna sprawdzian 2013 r. 1. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A. 5 B. 2 C. 0 D. 9 4 2? 7 2.

Bardziej szczegółowo

Mandarynka. Sport i rozrywka. Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej. ród³o:

Mandarynka. Sport i rozrywka. Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej. ród³o: Mandarynka Sport i rozrywka Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej ród³o: 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 5 6 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 1 Tak wygl¹da mandarynka. Umieszczone symbolizuj¹ znaczenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Scenariusz: Pisane znakami chińskie pismo dla każdego Monika Prus

Załącznik nr 2. Scenariusz: Pisane znakami chińskie pismo dla każdego Monika Prus Załącznik nr 2 Chiny są położone w Azji wschodniej, pomiędzy Koreą Północną a Wietnamem. Powierzchnia całkowita kraju to 9 596 960 km2, czyli 30 razy więcej od Polski. Chiny są czwartym, po Rosji, Kanadzie

Bardziej szczegółowo

OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu

OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu 03.09-10.09.2016 max 8 dni / 7 nocy Zakwaterowanie i śniadania - Hotel Descartes (B&B) + aneks kuchenny Do wyboru 8 programów: zwiedzanie Paryża, zamków, muzeów, rejs

Bardziej szczegółowo

Restauracja Tradycyja Rynek G³ówny 15, 31-008 Kraków www.tradycyja.pl

Restauracja Tradycyja Rynek G³ówny 15, 31-008 Kraków www.tradycyja.pl O restauracji Z ZIEMI W³OSKIEJ DO POLSKI Miejsce, gdzie znajduje siê nasza Restauracja, to historyczna Kamienica Pinociñska w samym centrum Miasta Królów. Nazwa kamienicy pochodzi od jednego z jej najznamienitszych

Bardziej szczegółowo

Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów :

Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów : Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów : zespołu ds. historii i tradycji zespołu ds. regulaminów i odznak zespołu ds. szlaków zespołu ds. szkoleń i osób niepełnosprawnych a po kolacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu

OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu 03.09-10.09.2016 max 8 dni / 7 nocy zakwaterowanie i śniadania - Hotel Descartes (B&B) + aneks kuchenny do wyboru 8 programów: zwiedzanie Paryża, zamków, muzeów, rejs

Bardziej szczegółowo

II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup

II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup 2017 19-21.05.2017 II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup 19-21.05.2017 Zakopane Zakopane Zakopane miasto w województwie ma³opolskim, siedziba

Bardziej szczegółowo

Pekin Tianjin Luksusowa 12-dniowa wycieczka

Pekin Tianjin Luksusowa 12-dniowa wycieczka Luksusowa 12-dniowa wycieczka Data Miasto Plan Podróży Posiłki Dzień 1 3 Wrz Przylot do u Spotkanie z anglojęzycznym przewodnikiem Zameldowanie w hotelu w ie Hotel w Dzień 2 4 Wrz Po śniadaniu - zwiedzanie

Bardziej szczegółowo

Cena zawiera: transport autokarem (kalkulacja z Kielc), noclegi, wyżywienie, opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż.

Cena zawiera: transport autokarem (kalkulacja z Kielc), noclegi, wyżywienie, opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż. WYCIECZKI SZKOLNE ZAGRANICZNE 1. BUDAPESZT cena od: 490 zł/os 1 dzień: Wyjazd w godzinach rannych, przyjazd do Budapesztu w godzinach popołudniowych, wieczorny wyjazd na Wzgórze Gellerta (panorama miasta),

Bardziej szczegółowo

GOZO, MALTA Termin: 19-26.09.2016

GOZO, MALTA Termin: 19-26.09.2016 GOZO, MALTA Termin: 19-26.09.2016 Malta to niewielki wyspiarski kraj, położony między Sycylią a Afryką. Wyjątkowy klimat, malownicze zatoczki, postrzępione wybrzeże i wspaniałe zabytki przyciągają turystów

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE. JOYEVENT.PL travel & event agency ul. Fieldorfa 11/ Gdańsk tel fax Phoca PDF

SŁOWO WSTĘPNE. JOYEVENT.PL travel & event agency ul. Fieldorfa 11/ Gdańsk tel fax Phoca PDF RZYM (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

dynamic fresh system

dynamic fresh system œwie oœæ która trwa www.k-2.com.pl GASTRONOMIA Dynamiczny system zachowania œwie oœci ( ) Irinox jest rewolucyjnym procesem, który zachowuje oryginaln¹ œwie oœæ i smak jedzenia przez d³ugi czas. Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Oferta wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku

Oferta wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku Oferta wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku Włochy Półwysep Apeniński zwany potocznie z racji swego wyglądu włoskim butem, to jedna z kolebek naszej cywilizacji oraz obszar o nieprzeciętnych

Bardziej szczegółowo

Chiny, Pekin - miasto kontrastów

Chiny, Pekin - miasto kontrastów Chiny, Pekin - miasto kontrastów Opis Cena od: 8000 PLN Liczba dni: 8 dni Kraj: Chiny Zastygłe w tradycji miejsca na tle tętniących życiem metropolii, idealnie definiują ten orientalny zakątek. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Holandia - wiatraki. Warszawa Poczdam Aachen Delft Haga - Gołda Amsterdam Bonn - Kolonia Warszawa: 12 do 14 dni 2800 km

Holandia - wiatraki. Warszawa Poczdam Aachen Delft Haga - Gołda Amsterdam Bonn - Kolonia Warszawa: 12 do 14 dni 2800 km Holandia - wiatraki Warszawa Poczdam Aachen Delft Haga - Gołda Amsterdam Bonn - Kolonia Warszawa: 12 do 14 dni 2800 km Niemcy - Poczdam Budynek z 1685 r, początkowo jako oranżeria a następnie stajnie królewskie

Bardziej szczegółowo

13-17 października 2014, Maule, Francja Wielostronny Projekt Szkół Comenius Be my guest

13-17 października 2014, Maule, Francja Wielostronny Projekt Szkół Comenius Be my guest 13-17 października 2014, Maule, Francja Wielostronny Projekt Szkół Comenius Be my guest Do pięknej Francji pojechaliśmy wcześnie rano 13 października. Było światowo, bo z Koszalina dotarliśmy na lotnisko

Bardziej szczegółowo

WESELE W HOTELU EUROPA ****

WESELE W HOTELU EUROPA **** WESELE W HOTELU EUROPA **** Szanowni Państwo, Ten dzień musi być idealny......jedyny taki w życiu, niepowtarzalny i wyjątkowy, a ponieważ wspomnienie o nim będzie powracać z taką samą siłą nawet po wielu

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA TURNIEJ TENISOWY ROLAND GARROS 22 maja 5 czerwca 2016. 1. Cena biletów standardowych

WYJAZDY NA TURNIEJ TENISOWY ROLAND GARROS 22 maja 5 czerwca 2016. 1. Cena biletów standardowych WYJAZDY NA TURNIEJ TENISOWY ROLAND GARROS 22 maja 5 czerwca 2016 1. Cena biletów standardowych PAKIETY VIP- PACK OPEN Oprócz biletów zwykłych, dla Klientów bardziej wymagających proponujemy również pakiety

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ełk, dnia 14.01.2010r. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację wycieczki dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Amsterdam - Wenecja Północy

Amsterdam - Wenecja Północy Amsterdam - Wenecja Północy Opis Cena od: 2000 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Holandia Tulipany, chodaki, wiatraki i ser to najczęściej podawane symbole Holandii. Holandia mimo, że to niewielki kraj, wciśnięty

Bardziej szczegółowo

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe C 2.10 PomyÊl i wykonaj M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw zaznaczonych na mapie oni pochodzà. Pokoloruj terytorium w aêciwego kraju. Pod ka dà wypowiedzià zapisz nazw

Bardziej szczegółowo

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Niemcy - Poczdam Budynek z 1685 r, początkowo jako oranżeria a następnie stajnie

Bardziej szczegółowo

INCENTIVE NA MALCIE Dzień 1 Dzień 2

INCENTIVE NA MALCIE Dzień 1 Dzień 2 INCENTIVE NA MALCIE Dzień 1 Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed wylotem, spotkanie z pilotem grupy. Przelot na Maltę. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Spotkanie w informacyjne w hotelu

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem

Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem Kolejnego dnia powitało nas gorące, portugalskie słońce. W tym dniu poznać mamy związki z Europą

Bardziej szczegółowo

FOLWARK WĄSOWO MIEJSCE GDZIE HISTORIA SPOTYKA SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ W DUCHU SLOW LIFE

FOLWARK WĄSOWO MIEJSCE GDZIE HISTORIA SPOTYKA SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ W DUCHU SLOW LIFE FOLWARK WĄSOWO MIEJSCE GDZIE HISTORIA SPOTYKA SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ W DUCHU SLOW LIFE FOLWARK WĄSOWO Gospodarstwo położone ok. 45 km od Poznania, 9 km od Nowego Tomyśla (dojazd autostradą A2) 15 zabytkowych

Bardziej szczegółowo

Szczegóły i zapisy w biurze: KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, pok.110, Szczecin, tel ;

Szczegóły i zapisy w biurze: KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, pok.110, Szczecin, tel ; Mamy przyjemność zaprezentować najnowsze oferty turystyczne do Skandynawii przygotowane przez PŻB S.A. i jej Morskie Biura Podróży. Oferta zaprezentowana poniżej jest zróżnicowana zarówno pod względem

Bardziej szczegółowo

Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!!

Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!! Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!! Berlin tętni życiem. Zmienia się każdego dnia. Pora zwiedzić stolicę, aby móc zachwycać się jej niepowtarzalnymi atrakcjami kulturalnymi,

Bardziej szczegółowo

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Warszawa, 30 października 2015 Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Nadchodzący sezon w DUKA to mnóstwo nowości w kategoriach dekoracji, porcelany oraz praktycznych produktów do kuchni

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA NAUCZYCIELI FIZYKI POJED DO CERN I DOŒWIADCZ NIEZWYK EJ PRZYGODY Z FIZYK SCENARIUSZ LEKCJI Z DOŒWIADCZENIEM

KONKURS DLA NAUCZYCIELI FIZYKI POJED DO CERN I DOŒWIADCZ NIEZWYK EJ PRZYGODY Z FIZYK SCENARIUSZ LEKCJI Z DOŒWIADCZENIEM KONKURS DLA NAUCZYCIELI FIZYKI POJED DO CERN I DOŒWIADCZ NIEZWYK EJ PRZYGODY Z FIZYK SCENARIUSZ LEKCJI Z DOŒWIADCZENIEM REPORTA ZE SZKOLENIA W CERN W GENEWIE 11-17.04.2010 Nazywam siê Julia Szuty. Od 14

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna Program 6 dniowy autokarem Wieża Eiffla, Katedra Notre-Dame, Luwr, Montmartre, Bazylika Sacre-Coeur, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Panteon, rejs statkiem po Sekwanie

Bardziej szczegółowo

Barcelona - poznaj uroki Katalonii!

Barcelona - poznaj uroki Katalonii! Barcelona - poznaj uroki Katalonii! Opis Cena od: 2800 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Hiszpania Barcelona - stolica Katalonii i drugie co do wielkości po Madrycie miasto Hiszpanii. Miasto zamieszkuje prawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik nr 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Do Zarządzenia nr 46/2009 Wójta Gminy Miękinia Z dnia 13 maja 2009r. Na podstawie art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. - o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

SZLAKAMI NASZEJ GMINY. pod patronatem wójta Gminy Pawonków

SZLAKAMI NASZEJ GMINY. pod patronatem wójta Gminy Pawonków SZLAKAMI NASZEJ GMINY pod patronatem wójta Gminy Pawonków Organizator Sponsor MINI PRZEWODNIK Solarnia Kośmidry Koszwice - Łagiewniki Małe Skrzydłowice Gwoździany Pawonków - Łagiewniki Wielkie Draliny

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA CZŁOWIEK 1. Stary

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA U JAKUBA

RESTAURACJA U JAKUBA RESTAURACJA U JAKUBA OFERTY PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH (chrzciny- imprezy przewidziane na 2-3 godz.) Oferta ważna od 1.01.2012r. do 30.06.2012r. ul. Wojska Polskiego 9, Pruszcz Gdański Rezerwacje przyjmujemy

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI

TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI Profesor August Stanis³awski, œwiatowej s³awy tropiciel tajemnic dawnych rezydencji, od dwóch lat by³ na emeryturze i wydawa³o mu siê, e nigdy ju nie odgadnie adnej zagadki,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Österreich Werbung/ Popp & Hackner Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Wiedeń Mariazell Marktl - Altötting Austrian National Tourist

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej.

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT od pięciu lat wdraża Zintegrowany System Informacji o Trakcie Królewsko-Cesarskim. Realizowane każdego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 23.04.2014 r. SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy

Biała Podlaska 23.04.2014 r. SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy Biała Podlaska 23.04.2014 r. Dotyczy: postępowania pt.: Organizacja wyjazdu studyjnego studentów kierunku Budownictwo objętych realizowanym przez PSW im Papieża

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

CHINY SŁYNNE KUCHNIE pekińska - syczuańska - szanghajska - kantońska. 9 22 listopada 2010

CHINY SŁYNNE KUCHNIE pekińska - syczuańska - szanghajska - kantońska. 9 22 listopada 2010 CHINY SŁYNNE KUCHNIE pekińska - syczuańska - szanghajska - kantońska 9 22 listopada 2010 Proponujemy Państwu orientalną wyprawę kulinarną, będącą autorskim projektem Filipa Czopka, znawcy Chin, specjalisty

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Symbol oferty: 325/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Rosja Sankt Petersburg Sankt Petersburg Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy,

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Do ka dego Menu Chlebek na Powitanie Pary M³odej, oraz Wino Musuj¹ce na toast dla wszystkich Goœci w cenie

Do ka dego Menu Chlebek na Powitanie Pary M³odej, oraz Wino Musuj¹ce na toast dla wszystkich Goœci w cenie Do ka dego Menu Chlebek na Powitanie Pary M³odej, oraz Wino Musuj¹ce na toast dla wszystkich Goœci w cenie Menu 1 165z³/osobê Roladki ze Schabu z pieczarkami, De Volaille, Zrazy Wo³owe z sosem miêsa serwowane

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Finlandia - Lodowy Hotel, skutery śnieżne i poszukiwanie zorzy polarnej!

Finlandia - Lodowy Hotel, skutery śnieżne i poszukiwanie zorzy polarnej! Finlandia - Lodowy Hotel, skutery śnieżne i poszukiwanie zorzy polarnej! Opis Cena od: 6800 PLN Liczba dni: 5 dni Kraj: Finlandia Wyjazdy firmowe to atrakcyjne, a przede wszystkim skuteczne narzędzie budowania

Bardziej szczegółowo

Koloseum Big Ben Akropol. Andersen walc Êlimaki. flamenco oscypek Pavarotti. byk renifery Goethe. Brama Brandenburska

Koloseum Big Ben Akropol. Andersen walc Êlimaki. flamenco oscypek Pavarotti. byk renifery Goethe. Brama Brandenburska Konkurencje K1. Skojarzenia co w którym paƒstwie? DRU YNA... Czechy W ochy Irlandia Wielka Brytania Francja Dania Grecja Polska Hiszpania Austria Belgia Niemcy Litwa Finlandia Szwecja 6 K2. Elementy skojarzeƒ

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SZTUCE (PLASTYCE)

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SZTUCE (PLASTYCE) Nazwisko i imię....klasa... SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SZTUCE (PLASTYCE) Z niżej podanych, podkreśl dzie- 1.)Plastyka to szeroka dziedzina, której wytworami są różne dzieła sztuki. dziny których dzieła są

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście

O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście Był 21 maj kiedy uczniowie klas szóstych stawili się przed świtem pod sklepem DYWYTA, by rozpocząć podróż do słonecznej Warszawy. Pomimo wczesnej pory każdy miał

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Kuchnia Dalekiego Wschodu

Kuchnia Dalekiego Wschodu Kuchnia Dalekiego Wschodu Kartê sporz¹dzono: styczeñ 2010 Dziêki Pañstwu nasza restauracja dofinansowuje obiady dzieciom potrzebuj¹cym w Zespole Szkó³ nr w Tychach Dziêkujemy w imieniu w³asnym i dzieci

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

Dwa narody, wiele kultur

Dwa narody, wiele kultur Dwa narody, wiele kultur PEKIN XI AN BANPO BANPO CZENGDU LESHAN LHASA SZANGHAJ ZHUJIAJIAO Niniejsza wycieczka pozwoli Państwu poznać dwie niezwykłe, starożytne cywilizacje: chińską i tybetańską. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Mandarynka. Staro ytnoœæ. Gra dydaktyczna dla szko³y podstawowej i gimnazjum. ród³o:

Mandarynka. Staro ytnoœæ. Gra dydaktyczna dla szko³y podstawowej i gimnazjum. ród³o: Mandarynka Staro ytnoœæ Gra dydaktyczna dla szko³y podstawowej i gimnazjum ród³o: 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 5 6 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 1 Umieszczone symbolizuj¹ znaczenia, które nale y dopasowaæ

Bardziej szczegółowo

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO WIEDNIA i BRATYSŁAWY 3 DNI (noclegi w Bratysławie) 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych. Przyjazd do Bratysławy w godzinach popołudniowych.

Bardziej szczegółowo

Florencja - serce Toskanii

Florencja - serce Toskanii Florencja - serce Toskanii Opis Cena od: 3000 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Włochy Florencja jest to miasto w Toskanii, położone nad rzeką Arno. To kolebka renesansu, miejscowość uchodząca w całości jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONFERENCYJNA

OFERTA KONFERENCYJNA OFERTA KONFERENCYJNA Pałac Cieleśnica to idealne miejsce na organizację wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji, wyjazdów firmowych. Zapewniamy usługi cateringowe, organizację przerw

Bardziej szczegółowo

Program wyjazdu do Chin

Program wyjazdu do Chin Program wyjazdu do Chin 1 dzień (środa) 01/10/2014 Warszawa-Pekin Godz. 07.35 Spotkanie z pilotem dr Tadeuszem Jędrysiakiem (tel. 605 654 347) na lotnisku Warszawa-Okęcie przy stanowisku odpraw SWISS Godz.

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Świat wokół nas Temat zajęć: Tradycyjne potrawy

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Brzozowski Jan 1.11. Feluś Stanisław 7.11. Rokicki Andrzej 12.11. Filip Mieczysław 20.11. Sobek Jan 22.11. Kaczmarski Tadeusz 25.

Brzozowski Jan 1.11. Feluś Stanisław 7.11. Rokicki Andrzej 12.11. Filip Mieczysław 20.11. Sobek Jan 22.11. Kaczmarski Tadeusz 25. Nr 35 31października 2014 rok Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce 35 numer naszego Biuletynu Informacyjnego. Polska złota jesień w pełni, każdego dnia łapiemy życiodajne promienie słońca. Staramy

Bardziej szczegółowo

There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem TOSKANII. 7 dni (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki}

There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem TOSKANII. 7 dni (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem TOSKANII 7 dni (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 POLSKA WŁOCHY - RZYM - Wylot z kraju macierzystego - Przylot

Bardziej szczegółowo

Norwegia - w krainie fiordów

Norwegia - w krainie fiordów Norwegia - w krainie fiordów Opis Cena od: 5000 PLN Liczba dni: 8 dni Kraj: Norwegia Norwegia jest miejscem niezwykłym, w którym przyroda urzeka swoją nieskazitelnością i czystością. Wiele tam miejsc w

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Paryz Francja / Paryż / Paryż

Paryz Francja / Paryż / Paryż 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Paryz Francja / Paryż / Paryż Dojazd: Autobus Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 3 Dzień wyjazdu Terminy: 5 dni 23.08.2016-28.08.2016

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu specjalizacyjnego Kuchnie różnych narodów dla klasy IV TŻ Technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu specjalizacyjnego Kuchnie różnych narodów dla klasy IV TŻ Technik żywienia i gospodarstwa domowego. Wymagania edukacyjne z przedmiotu specjalizacyjnego Kuchnie różnych narodów dla klasy IV TŻ Technik żywienia i gospodarstwa domowego. Opracowała : Jolanta Próchniewicz Dział programowy Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

Siódme spotkanie partnerskich szkół, TGM Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, Wiedeń, Austria.

Siódme spotkanie partnerskich szkół, TGM Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, Wiedeń, Austria. . Główne punkty programu: 1. Wystawa końcowa projektu: postery pokazujące różne aspekty projektu; 2. Wykład eksperta zewnętrznego: Błękitny Dunaj, inwazja gatunków korytami rzecznymi, oraz dyskusja nad

Bardziej szczegółowo

Wieczór Albański. Butrintit i Zamek Lekursi

Wieczór Albański. Butrintit i Zamek Lekursi Wieczór Albański Specjalnie dla Państwa w każdą niedzielę odbywa się wieczór albański przy dźwiękach tradycyjnej polifonicznej muzyki. Cały wieczór to degustacja wspaniałych albańskich potraw oraz niezwykle

Bardziej szczegółowo