promocje, oferty specjalne na program ramowy 1 dzieñ za miastem smak Moskwy czy wiesz, e... warto zobaczyæ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "promocje, oferty specjalne na www.atur.com program ramowy 1 dzieñ za miastem smak Moskwy czy wiesz, e... warto zobaczyæ"

Transkrypt

1 smak Moskwy stolica Rosji rzeka: Moskwa jêzyk: rosyjski liczba mieszkañców: Rosyjska kuchnia, choæ nieco ciê ka, smakuje wybornie. Prosta jak sa³o z sa³em i wyrafinowana jak boeuf Strogonoff, czy tort Paw³owej... Prostota i zaskoczenie wielkiej kuchni. Do ulubionych potraw nale ¹ bliny (rodzaj naleœników ze s³onym lub s³odkim farszem) ze œmietan¹ lub posmarowane roztopionym mas³em i podane z kawiorem. S¹ okr¹g³e jak s³oneczka symbolizuj¹ce po egnanie zimy i pocz¹tek wiosny. Tradycja bani (³aŸni parowej) jest g³êboko zakorzeniona w rosyjskiej kulturze. W tradycji ludowej w noc poprzedzaj¹c¹ œlub panna m³oda i pan m³ody w gronie swych przyjació³ korzystali z oddzielnych bani by³ to rodzaj wieczoru kawalerskiego i panieñskiego. Po ceremonii œlubnej m¹ i ona zwyczajowo ju wspólnie korzystali z bani. Odwiedzenie wspania³ych aÿni Sandunowskich to elazny punkt programu zwiedzania Moskwy. Stary Arbat ulica z charakterem, ze staroœwieckimi sklepikami, stoiskami z pami¹tkami, kafejkami, tradycyjnymi rosyjskimi gospodami (traktir), miejsce artystycznej cyganerii. Galeria Trietakowska najwiêksza galeria malarstwa rosyjskiego (ponad 100 tys. eksponatów) Kreml dawna forteca, serce miasta i ca³ej Rosji, synonim najwy szych w³adz rosyjskich z dwoma gigantycznymi dzie³ami sztuki ludwisarskiej najwiêkszym na œwiecie dzwonem Car Ko³oko³ (1735) oraz najwiêksz¹ na œwiecie pod wzglêdem kalibru armata Car Puszka (1586). Gum Pañstwowy Powszechny Dom Towarowy, budynek z 1893 r., po³¹czenie konstrukcji elaza i szk³a z formami staroruskiej architektury, trzy pod³u ne pasa e handlowe z tysi¹cami luksusowych sklepów. Jedni kochaj¹ Moskwê do szaleñstwa, innych to miasto mêczy, jednak zdecydowana wiêkszoœæ doznaje obu tych odczuæ jednoczeœnie. Jako epicentrum nowej Rosji Moskwa jest pe³na eleganckich sklepów, restauracji i nocnych klubów. Oprócz wspania³ych budowli, historycznych zabytków, szerokich alei, s³ynnych teatrów oraz licznych zielonych parków i skwerów mo na tu znaleÿæ równie jak e urokliwe zak¹tki tworz¹ce to niezwyk³e miasto. Tu zbiegaj¹ siê niemal wszystkie w¹tki rosyjskiej historii, kultury i wspó³czesnoœci. Borodino miejsce jednej z najwiêkszych bitew XIX w., 2 powierzchnia pola bitwy wynios³a 100 km. W muzeum znajduje siê dokumentacja przebiegu starcia i makiety pola bitwy. Suzdal najlepiej zachowane miasto ze Z³otego Pierœcienia, cerkwie o bielonych œcianach, niskie, drewniane domy z tradycyjnymi rzeÿbionymi okapami, Suzdalski Skansen, cerkiew Przemienienia Pañskiego, sprawiaj¹, e miejsce to jest du ¹ atrakcj¹ turystyczn¹ okolic Moskwy. 16

2 szczególowe programy, nowe kierunki na Pary zawsze chêtnie goœci³ najwybitniejsze talenty œwiata. By³ przystani¹ dla tych wszystkich, którzy poszukiwali miejsca dla wyra enia swych zdolnoœci, osobowoœci czy wiedzy lub chcieli yæ pe³ni¹ ycia. Pary to nie tylko unikalne zabytki, ale przede wszystkim niepowtarzalna atmosfera. Miasto niezliczonych arcydzie³ architektury i sztuki, jakich trudno szukaæ gdzie indziej. Zachwyca muzyk¹ z Opery Garnier, wspania³ymi teatrami i kabaretami ze s³ynnym Moulin Rouge na czele. Perfumy, butiki i sklepy najlepszych kreatorów mody, najszykowniejsze kobiety i znane w ca³ej Europie parki rozrywki tworz¹ wyj¹tkowy klimat tego miasta. Duch Pary a i magicznie oœwietlone zabytki z ca³¹ pewnoœci¹ na d³ugo zapadaj¹ w pamiêci. fot. MAISON DE LA FRANCE Style City smak Pary a stolica Francji rzeka: Sekwana jêzyk: francuski liczba mieszkañców: Parysk¹ kuchniê mo na okreœliæ jako nouvelle cuisine. Ró norodnoœæ smaków i mieszanka kultur, podkreœla kosmopolityczny charakter tego miasta. W Pary u spotykaj¹ siê szefowie kuchni z ca³ego œwiata, którzy czêsto potrafi¹ ³¹czyæ smaki i aromaty pochodz¹ce z krajów azjatyckich, œródziemnomorskich, czy Afryki w nietypowy i zaskakuj¹cy sposób. Francuzi bardzo czêsto na powitanie lub po egnanie ca³uj¹ siê w policzek (une bise). Najczêœciej s¹ to dwa albo cztery ca³usy, a ich liczba zale y od regionu. Zazwyczaj ca³owanie nie tylko obowi¹zuje wœród bliskich przyjació³ czy w rodzinie, ale równie w krêgu dalszych znajomych. Katedra Notre Dame najwspanialszy zabytek sztuki sakralnej i jednoczeœnie jeden z najwiêkszych koœcio³ów swojej epoki Montmartre dzielnica nocnego ycia ze s³ynnym placem Pigalle, niezliczonymi teatrami, kabaretem Moulin Rouge oraz Bazylik¹ Sacre - Coeur Wie a Eiffla najs³ynniejsza budowla Pary a, od 1889 roku jest symbolem miasta Luwr najbogatsze muzeum sztuki (m. in. Wenus z Milo, Nike z Samotraki i Mona Lisa) Centrum Pompidou najbardziej ekstrawagancka budowla, w której przewody ogrzewcze, rury wodoci¹gowe, kable elektryczne i przewody klimatyzacyjne zosta³y umieszczone na zewn¹trz Cmentarz Pere Lachaise najs³ynniejsza nekropolia Pary a, mogi³y Chopina, Moliera, Piaff Wersal wraz z kompleksem ogrodowo-parkowym jest najwspanialszym dzie³em francuskiego klasycyzmu i baroku. Zbudowany z rozmachem przez króla s³oñca, Ludwika XIV, który spêdzi³ ca³e ycie na stworzeniu niepowtarzalnej w œwiecie budowli ze s³ynnymi ogrodami, prywatnymi apartamentami Madame de Pompadour i Sal¹ Lustrzan¹. Eurodisneyland Park rozrywki podzielony jest na kilka fantastycznych krain, z których ka da zawiera niepowtarzalne atrakcje (Adventureland, Fantasyland, Frontierland, Discoveryland). Indiana Jones Temple szaleñcza gonitwa wœród reliktów zaginionego œwiata, Peter Pan s Flight (lot Piotrusia Pana na pirackim statku). Wspania³¹ przygodê gwarantuje spotkanie z myszk¹ Miki i jej przyjació³mi na autentycznych ulicach Dalekiego Zachodu. 17

3 smak Pekinu stolica Chin rzeka: Yongding i Chaobai jêzyk: mandaryñski (dialekt pekiñski) liczba mieszkañców: Kaczka po pekiñsku to najs³ynniejszy pekiñski smako³yk. Kaczkê podaje siê etapami. Najpierw miêso bez koœci i chrupi¹c¹ skórkê z szalotk¹, sosem œliwkowym i naleœnikami. Nastêpnie zupê gotowan¹ na koœciach i pozosta³ych czêœciach kaczki. Latawiec zosta³ wynaleziony w Chinach ponad 2 tysi¹ce lat temu. Jedna z legend g³osi, e pewien rolnik, przywi¹za³ sobie linkê do swojego kapelusza, aby nie spad³ mu na silnym wietrze. Najwczeœniejszy dowód na istnienie latawca pochodzi z roku 200 p.n.e., kiedy chiñski genera³ Han Xin wykorzysta³ latawiec do zdobycia miasta. S³ysz¹c przeraÿliwe dÿwiêki wróg uciek³ z pola bitwy. Pekin to fascynuj¹ce i wyj¹tkowe miasto. Liczne pa³ace i magiczne œwi¹tynie œwiadcz¹ o obecnoœci kultur, których wiek ocenia siê na lat. Z jednej strony to najstarsze zabytki Pañstwa Œrodka, z drugiej metropolia na miarê XXI wieku, organizator Igrzysk Olimpijskich Zakazane miasto, które przez stulecia by³o zamkniête, otwiera dziœ swoje bramy, a Wielki Mur wij¹c siê jak potê ny w¹ po terytorium kraju, zachwyca...niezwyk³oœci¹ zbudowan¹ ludzk¹ rêk¹. 1-2 dzieñ przelot; przejazd do hotelu, zakwaterowanie 3-5 dzieñ city-tour z pilotem lub przewodnikiem - 6 dzieñ wykwaterowanie z hotelu, przelot do kraju Wielki Mur Chiñski zaliczony do jednego z Siedmiu Cudów Œwiata. Rozpoczyna siê przy prze³êczy Shanhaiguan, na wschodzie i koñczy przy prze³êczy Jiayuguan, na zachodzie. Budowany przez prawie ponad lat dziœ uwa any jest za symbol narodu chiñskiego. Jego d³ugoœæ wynosi km - jest to jedyna budowla na ziemi widoczna z ksiê yca. Klasztor Shaolin sw¹ popularnoœæ na œwiecie zawdziêcza filmom z Brucem Lee, Jackie Chanem i Jetem Li. Zosta³ wybudowany ok. 495 roku za czasów dynastii Wei. Stopniowo w klasztorze powstawa³y techniki wojenne, które pomaga³y mnichom w obronie w³asnoœci klasztoru przed bandytami. Legenda g³osi, e indyjskiego mnicha Bodhidharmê trapi³a kiepska kondycja leniwych i oty³ych mnichów. Wymyœli³ wiêc medytacjê w ruchu, podczas której naœladowano sposób poruszania siê zwierz¹t: urawia, Wê a, Smoka, Lamparta i Tygrysa - Piêæ kszta³tów Piêœci. Zakazane miasto siedziba cesarzy dynastii Ming i Qing. To najwiêkszy na œwiecie kompleks pa³acowy, sk³adaj¹cy siê z ponad 800 budowli Œwi¹tynia Nieba jeden z wa niejszych obiektów religijnych, uwa any za najpiêkniejsz¹ budowlê Chin Letni Pa³ac zbudowany w roku 1750 jako letnia rezydencja cesarzy, z d³ugimi 700 metrowymi korytarzami oraz wspania³ymi pawilonami i pagodami. Plac Niebiañskiego Spokoju najwiêkszy na œwiecie publiczny plac. 18

4 szczególowe programy, nowe kierunki na Stolica W³och ma w sobie niezwyk³¹ magiê. Ocala³e skarby licz¹ce 2 tys. lat cywilizacji sprawiaj¹, e nigdzie indziej na œwiecie nie mo na zobaczyæ tak wiele, co w³aœnie tutaj. Moda, kulinaria i historia ta w³oska metropolia ma to wszystko i jeszcze wiêcej. Rzym to nie tylko papie i Kaplica Sykstyñska, to równie s³awni projektanci mody, tacy jak Fendi i Valentino, najlepsza granita i najsmaczniejszy sorbet winogronowy, wspania³e wina w pe³nym s³oñcu i imprezy po œwit. Wizytê w mieœcie s³odkiego ycia nale y zacz¹æ od tradycyjnych zakupów na palazzo mody a skoñczyæ na wrzuceniu monety do Fontanny di Trevi nie na szczêœcie, tylko by kiedyœ wróciæ do Rzymu. Jak mówi przys³owie: wszystkie drogi prowadz¹ do Rzymu. smak Rzymu stolica W³och rzeka: Tyber jêzyk: w³oski liczba mieszkañców: Kuchnia w³oska oparta jest g³ównie na oliwie, œwie ych owocach, jarzynach, rybach i zio³ach. Nale y do najzdrowszych w Europie. Podstawowym sk³adnikiem wielu potraw jest pasta makaron. Potrawa wymyœlona w Rzymie spaghetti alla carbonara danie z makaronu ugotowanego al dente z oliw¹ z oliwek, drobno krojonego bekonu, jaj i sera Parmezan. Rzym, w przeciwieñstwie do innych miast œródziemnomorskich, korzysta ze œwie ej wody pitnej dostarczanej ze wzgórz systemem rur i akweduktów, niewiele zmieniony od staro ytnoœci. Wiele rzymskich fontann oferuje turystom œwie ¹ pitn¹ wodê. Tivoli od czasów Republiki Rzymskiej miejsce letniego wypoczynku. S¹ tu lecznicze Ÿród³a siarkowe, czyste powietrze i znany wodospad na rzece Aniele. Cesarz August leczy³ siê tu z bezsennoœci. Atrakcj¹ jest Willa Hadriana letnia rezydencja cesarza Hadriana otoczona wspania³ymi ogrodami. Cerveteri polecane mi³oœnikom cywilizacji Etrusków. Miasto Umar³ych olbrzymia nekropolia z w³asnymi domami, schodami, ulicami, grobami zbudowanymi z kamienia w formie wielkich kopców, czasami przypominaj¹ce egipskie piramidy. Co ciekawe w Cerveteri nadal mo na spotkaæ amatorów poszukiwania skarbów i zwyk³ych cmentarnych rabusiów. W³osi mówi¹ o nich tombatroli. Miejsce jest wpisane na listê œwiatowego dziedzictwa UNESCO. Forum Romanum labirynt ruin œwi¹tyñ i bazylik, centrum ycia politycznego, gospodarczego i s¹dowego staro ytnego Rzymu Kapitol serce staro ytnego Rzymu, miejsce ceremonii i wydarzeñ politycznych Koloseum najwiêkszy amfiteatr Rzymu z 72 r. dla 55 tys.widzów, dawne miejsce walk gladiatorów i zwierz¹t (lwów, s³oni, hipopotamów) Kwiryna³ jedno z siedmiu wzgórz Rzymu, ze s³ynn¹ fontann¹ di Trevi Plac Hiszpañski ze s³ynnymi Schodami Hiszpañskimi, eleganckimi sklepami, kawiarniami i restauracjami Watykan pañstwo w pañstwie, Bazylika Œw. Piotra najwiêkszy koœció³ chrzeœcijañski, rezydencja papie a, Muzea Watykañskie, Kaplica Sykstyñska z freskami Micha³a Anio³a 19

5 Singapur Manhattan Wschodu Singapur to jedno z najmniejszych pañstw œwiata, a zarazem drugi wœród Azjatyckich Tygrysów. Zaraz po Japonii najszybciej rozwijaj¹ce siê pañstwo Azji. Zachwyca i przyci¹ga jak magnes swymi barwami, zapachami, ró norodnoœci¹ kultur i krajobrazów. To mieszanka brytyjskiego stylu kolonialnego i azjatyckiej kultury. To tutaj szklane budowle Manhattanu Wschodu przeplataj¹ siê ze œwi¹tyniami Buddy, uliczkami Chinatown czy meczetami przy Arab Road. Na zakupy zaprasza ekskluzywna Orchard Road, a w s³ynnym Hotelu Raffles najbardziej zamo ni degustuj¹ koktajle Singapore Sling. Nie brakuje tu restauracji, barów kafejek, a ycie toczy siê do bia³ego rana. stolica Singapuru rzeka: Singapur jêzyk: mandarinski, malajski, tamilski, angielski liczba mieszkañców: smak Singapuru Singapur to jedna wielka restauracja, w której karta dañ zawiera niezliczon¹ iloœæ potraw, a ka da z nich jest uczt¹ dla podniebienia. W mieœcie orientalnych zapachów i smaków warto spróbowaæ "otak otak" (pikantne klopsy rybne, aromatyzowane mleczkiem kokosowym, pieczone na arze), "satay" (szasz³yki miêsne w sosie arachidowym), a tak e "tahu goreng" (tofu z warzywami w sosie orzechowym). 1-2 dzieñ przelot; przejazd do hotelu, zakwaterowanie 3-5 dzieñ city-tour z pilotem lub przewodnikiem 6 dzieñ wykwaterowanie z hotelu, przelot do kraju Merlion pos¹g lwa morskiego, symbol Singapuru Little India, Chinatown, Kamping Glam dzielnice etniczne Arab Street z meczetem i placem targowym Orchard Road g³ówna ulica miasta Katedra Dobrego Pasterza Raffles Hotel jeden z najdro szych hoteli na œwiecie Wyspa Sentosa z oceanarium ogrody zoologiczne i botaniczne Park ptaków Jurong i rezerwat Bukhit Timag 20 Singapurczycy s¹ bardzo przes¹dni. Gdy wybieramy siê z wizyt¹ po raz pierwszy, nie nale y ubieraæ siê na czarno. Kolor czerwony natomiast gwarantuje pomyœlnoœæ. Wszyscy wierz¹ w feng shui dlatego przy kupnie domu nie wahaj¹ siê zasiêgaæ porady specjalistów. W prezencie nie nale y darowaæ zegara, który przypomina o przemijalnoœci ycia, odmierza czas. Na przyjêciu urodzinowym nale y natomiast serwowaæ makaron, im d³u szy, tym lepszy.

6 szczególowe programy, nowe kierunki na Sztokholm, po³o ony na 15 wyspach po³¹czonych ze sob¹ 53 mostami i otoczonych wodami jeziora Melar i zatoki Saltsjon, tworzy pe³en kontrastów obraz To miasto, w którym nowoczesnoœæ przeplata siê z histori¹, a sennoœæ ma³ego miasteczka z energi¹ metropolii. Malownicze po³o enie oraz architektura idealnie wkomponowana w naturalny krajobraz zapieraj¹ dech w piersi ka demu z turystów. Wszystko to sprawia, e miasto ma jedyny w swoim rodzaju klimat, którego nie mo na doszukaæ siê w adnym innym miejscu... stolica Szwecji jêzyk: szwedzki liczba mieszkañców dzieñ city-tour z pilotem lub przewodnikiem smak Sztokholmu fot.www.imagebank.sweden.se Storget Stare Miasto z w¹skimi uliczkami i niezwykle urokliwym rynkiem zachêca do spaceru lub wypicia kawy w jednej z tutejszych kawiarni Zamek królewski majestatyczna siedziba króla Szwecji, urzêdów pañstwowych oraz muzeów z przepiêknymi barokowymi wnêtrzami. Rosenbad zespó³ pa³acowy, który jest siedzib¹ parlamentu i premiera Stadshuset ratusz miejski po³o ony na wyspie z przepiêknymi salami Z³ot¹ i Niebiesk¹, gdzie co roku przyznawane s¹ nagrody Nobla Pa³ac Ksi¹ êcy wybudowany u schy³ku XVIII wieku w charakterystycznym stylu gustawiañskim Opera Królewska zlokalizowana w pobli u Zamku Królewskiego i Parlamentu jest jednym z wa niejszych zabytków Sztokholmu Ogród Millesa po³o ony na jednej z wysp Sztokholmu jest dzie³em samym w sobie i galeri¹ pod go³ym niebem z dzie³ami wybitnego szwedzkiego artysty Carla Millesa Wie a telewizyjna wie a o wysokoœci ponad 160 metrów oraz restauracja gwarantuj¹ wspania³y widok na Sztokholm i okolice Rejs po wyspach tworz¹cych archipelag sztokholmski dostarcza niesamowitych wra eñ. Jest to jeden z najwiêkszych pod liczb¹ wysp archipelagów œwiata. W sumie wliczaj¹c w to wystaj¹ce ska³y jest ich ponad Wyjazd nad jezioro Melar, przy którym znajduje siê wyspa Lovon z kompleksem pa³acowym, którego czêœæ do dziœ jest prywatn¹ rezydencj¹ królewsk¹. Drug¹ atrakcj¹ jest renesansowy zamek Gripsholm, w którym urodzi³ siê polski król Zygmunt III Waza, dziœ zamek jest siedzib¹ Narodowej Galerii Portretu. Dzieñ Œwiêtej ucji obchodzony 13 grudnia sta³ siê jednym z wa niejszych œwi¹t szwedów i jest dla nich œwiêtem œwiat³a zgodnie ze znaczeniem jej imienia. W tym dniu odbywaj¹ siê malownicze pochody, które sta³y siê wielk¹ atrakcj¹ turystyczn¹. fot.www.imagebank.sweden.se Specjalnoœci¹ kuchni szwedzkiej s¹ œledzie w rozmaitych sosach (musztardowym, urawinowym, jogurtowym), zalewach (winnej, octowej) lub w rozmaitych sa³atkach. Kuchnia Szwedzka obfituje w ryby a najpopularniejsze dania s¹ w³aœnie ze œledzia lub ³ososia. 21

7 fot. WienTurismus smak Wiednia stolica Austrii rzeka: Dunaj jêzyk: niemiecki liczba mieszkañców: Etykieta przy cesarskim stole wymaga³a, by najpierw obs³u ono cesarza, który natychmiast zaczyna³ posi³ek. Franciszek Józef by³ tak oszczêdny, e koñczy³ jeœæ, zanim wiêkszoœæ jego goœci mog³a go zacz¹æ. Pechowi m³odzi oficerowie siedz¹cy na koñcu sto³u nie dostawali nic. Na obiad chodzili wiêc potem do hotelu Sacher, gdzie zamawiali wo³owy Tafelspitz ("koniec sto³u"). Do dzisiaj Hotele serwuj¹ najlepsz¹ w mieœcie wo³owinê w sosie jab³kowo-chrzanowym z bia³ym winem, podawan¹ z G roeste sma onymi ziemniakami. Wiedeñ kojarzony bywa z monumentalnymi habsburskimi pa³acami, cesarsk¹ etykiet¹ i odzianymi w bogate futra dystyngowanymi damami. To metropolia b³ogoœci shopping na ulicy Mariahilfer, s³odkie ycie miêdzy nostalgicznymi kawiarenkami z ciastkiem Sachera i kaw¹ Kaisermelange, wybornymi winami. To stolica walca i artystycznej bohemy. Wiedeñ to moc wra eñ i gwarancja zadowolenia! Baden - prowincjonalne dystyngowane miasteczko o biedermeierowskim wygl¹dzie. Oaza spokoju dla kuracjuszy w podesz³ym wieku, ulubione miejsce wypoczynku Beethovena; dom zdrojowy. Via Iimperialis (Droga Cesarska) - Malownicza Dolina Wachau bajeczny zamek rycerski Kreuzenstein, po³o one na piêknych tarasowatych wzgórzach Krems, z kolorowymi, brukowanymi uliczkami, Melk z pieczo- ³owicie odrestaurowanym opactwem Benedyktynów. fot. WienTurismus Austriacy wypijaj¹ rocznie 221 litrów kawy na osobê, co stawia ich na pierwszym miejscu w Europie. Sk¹d w Austrii taka mi³oœæ do kawy? Austriacka tradycja picia kawy pochodzi a z XVII w. Po szczêœliwym odparciu Turków przez Jana III Sobieskiego okaza³o siê, e przyniesiona przez Turków tradycja picia kawy przypad³a Wiedeñczykom do gustu. Tym, co wyró nia wiedeñski sposób serwowania kawy jest podawanie szklanki wody. Co wiêcej woda ta jest ca³y czas przez kelnera uzupe³niania. Kawiarnie wiedeñskie skutecznie sk³aniaj¹ odwiedzaj¹cych ich ludzi do zwolnienia tempa. fot. WienTurismus Schoenbrunn oraz Hofburg wspania³e cesarskie rezydencje rodu Habsburgów Katedra Œw. Szczepana symbol miasta, gotycka budowla s³ynna ze swoich kolorowych dachówek Prater ulubione miejsce weekendowego wypoczynku wiedeñczyków; lunapark Grinzing - wioska winiarzy 22

Boœnia i Hercegowina. Bu³garia. Czarnogóra. Rumunia Rumunia Rumunia. S³owacja S³owenia

Boœnia i Hercegowina. Bu³garia. Czarnogóra. Rumunia Rumunia Rumunia. S³owacja S³owenia Albania Austria - S³owacja Benelux Boœnia i Hercegowina Chorwacja Czarnogóra Czechy Czechy Czechy Czechy Francja Hiszpania - Portugalia Litwa otwa - Estonia Niemcy Niemcy Niemcy - Czechy Polska Polska

Bardziej szczegółowo

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Szanowni Pañstwo, Zgodnie z naszym mottem zrobimy wszystko,

Bardziej szczegółowo

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr?

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr? euroinfo Zabierz mnie N do domu! asz magazyn jest dla Ciebie Magazyn pasa erów Nr 2 (2) sierpie 2011 Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Dlaczego wieje wiatr? Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej

Bardziej szczegółowo

GOTOWI NA WYCIECZKE,?

GOTOWI NA WYCIECZKE,? GOTOWI NA WYCIECZKE,? ZIELONE SZKOLY i WYCIECZKI KRAJOWE WYCIECZKI ZAGRANICZNE BUXIDA RADO PODRÓ OWANIA! Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić naszą nową ofertę turystyczną skierowaną do grup

Bardziej szczegółowo

(z homilii Jana Paw³a II do Podhalan, wyg³oszonej podczas mszy na nowotarskim lotnisku 8 czerwca 1979 r.) fot. archiwum UM. fot. M.

(z homilii Jana Paw³a II do Podhalan, wyg³oszonej podczas mszy na nowotarskim lotnisku 8 czerwca 1979 r.) fot. archiwum UM. fot. M. POLSKA POLEN POLAND Tu, na tym miejscu, w Nowym Targu, pragnê mówiæ o ziemi polskiej, bo jawi siê ona tu szczególnie piêkna i bogata w krajobrazy. Cz³owiekowi potrzebne jest to piêkno krajobrazu i dlatego

Bardziej szczegółowo

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa æw. XIX w., Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce. yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, Fortepian pionowy yrafa, ok. 1815 r., Georg

Bardziej szczegółowo

Z OTORYI. Miesiêcznik Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej Nr 5(18) Maj 2007 Cena 2,00 z³

Z OTORYI. Miesiêcznik Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej Nr 5(18) Maj 2007 Cena 2,00 z³ RY iesiêcznik owarzystwa i³oœników iemi ³otoryjskiej Nr 5(18) aj 2007 Cena 2,00 z³ SSN 1897-4023 ³otoryjskie rody Na zewnêtrznych œcianach koœcio³a ariackiego w ³otoryi umocowano wiele tablic oraz p³yt

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2010 TYTULIK

czerwiec 2010 TYTULIK 12 TYTULIK J 2 Palikot znowu yje anusz Palikot niczym Mark Twain zmartwychwsta³ szybciej ni umar³. Pog³oski o mojej œmierci by³y mocno przesadzone oœwiadczy³ by³ wybitny amerykañski pisarz i humorysta,

Bardziej szczegółowo

Rozk ad jazdy autokarów

Rozk ad jazdy autokarów Rozk ad jazdy autokarów Numery tras - godziny odjazdów - dop aty MiejscowoÊç Miejsce zbiórki Trasa 1 Trasa 2 Trasa 3 Trasa 4 Trasa 5 Trasa 6 godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz.

Bardziej szczegółowo

Per³a Morza Œródziemnego Majorka

Per³a Morza Œródziemnego Majorka ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 1(15)/2010 KAROLINA NAZIMEK* Per³a Morza Œródziemnego Majorka S ³ o w a k l u c z o w e: Majorka, Katedra La Seu, Fryderyk Chopin,

Bardziej szczegółowo

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj 100 LAT SKAUTINGU 2 1 sierpnia 1907 r. na angielskiej wyspie Brownsea sygna³ z rogu antylopy kudu da³ znak do rozpoczêcia pierwszego obozu skautowego zorganizowanego dla m³odych ch³opców przez brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

Czy ryzykowa³byœ swoim yciem, aby czyjeœ ocaliæ?

Czy ryzykowa³byœ swoim yciem, aby czyjeœ ocaliæ? M i e s i ê c z n i k ISSN 1733-3253 Egzemplarz bezp³atny sprawy gminy Bohaterski czyn Alana Czy ryzykowa³byœ swoim yciem, aby czyjeœ ocaliæ? Niewielu zna odpowiedÿ na to pytanie, trudno bowiem powiedzieæ,

Bardziej szczegółowo

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.:

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.: Ex oriente lux Nr 351 (1(18) (32) 6 ) 2003 2005 r. r. P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A K U L T U R Y P O L S K I E J W C H A R K O W I E Piêtnaœcie lat po polskim okr¹g³ym stole», po aksamitnej rewolucji»

Bardziej szczegółowo

B i b l i o t e k a p o l e c a

B i b l i o t e k a p o l e c a G OS Lisiej Góry Str. 1 B i b l i o t e k a p o l e c a Tony Halik - 0 000 kilometrów przygody Tony Halik, podró nik i ³owca przygód. wojnie o dnaj duje Go i razem ruszaj¹ w œwiat W roku przedziera³ siê

Bardziej szczegółowo

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca. Wêdrowaæ po ob³okach. Program maj 2008. ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR maj 2008 nr 5 (53) R. V.

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca. Wêdrowaæ po ob³okach. Program maj 2008. ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR maj 2008 nr 5 (53) R. V. ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR maj 2008 nr 5 (53) R. V Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca Anna Skoczylas Wêdrowaæ po ob³okach Wydawnictwo SIGNO Kim jest Anna Skoczylas? Niegdyœ by³a taterniczk¹,

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

Powsta³ nowy chodnik. 2 Echo Zarszyna

Powsta³ nowy chodnik. 2 Echo Zarszyna 2 Echo Zarszyna W trosce o bezpieczeñstwo swoich mieszkañców od kilku ju lat Gmina Zarszyn podejmuje zadania z dziedziny poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Jednym z zadañ jest budowa chodników dla

Bardziej szczegółowo

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER galicyjski DWUTYGODNIK 15 stycznia 2008 nr 1 (53) NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE HALICKO-POKUCKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X ISSN 1732-470X Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. Foto: R. Serafin

Bardziej szczegółowo

Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela

Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela wycieczki ze zwiedzaniem centralnego Placu Markt, Bazyliki Przenajświętszej Krwi i Klasztoru. Przejazd do Gandawy Katedra św. Bawona, Gravensteen zamek hrabiów

Bardziej szczegółowo

Hotel Filmar, Grudzi¹dzka 37, 87-100 Toruñ, tel. 056 619 48 00, www.hotelfilmar.pl

Hotel Filmar, Grudzi¹dzka 37, 87-100 Toruñ, tel. 056 619 48 00, www.hotelfilmar.pl Hotel Filmar, Grudzi¹dzka 37, 87-100 Toruñ, tel. 056 619 48 00, www.hotelfilmar.pl NEWS Budynek hotelu Filmar przeszed³ kolejn¹ przebudowê. Jego oblicze uleg³o diametralnej zmianie. Teraz mo na okreœlaæ

Bardziej szczegółowo

WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND!

WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND! WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND! Terminy i ceny znajdziesz na www.matimpex.pl SPIS TREŚCI 3 Powitanie 4 Dokąd latamy 5 Program lojalnościowy, informacja o bagażu i promocjach 6-7 Weekend pełen wrażeń

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie Warsztaty dziennikarskie Dobrych rad nigdy za wiele. Przekonali siê o tym twórcy Niecodziennika, kiedy to w pewien wtorkowy poranek mogli porozmawiaæ z Janem Pleszczyñskim. Niegdyœ dziennikarz Gazety Wyborczej,

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Objaśnienia znaków 6, 24 25, 51, 55. Po yteczne informacje 5. Komunikacja miejska 11. Muzea, koêcio y 14. Promenada Kultury 22

Spis treści. Objaśnienia znaków 6, 24 25, 51, 55. Po yteczne informacje 5. Komunikacja miejska 11. Muzea, koêcio y 14. Promenada Kultury 22 Spis treści 5 Po yteczne informacje 5 Komunikacja miejska 11 Muzea, koêcio y 14 14 Promenada Kultury 22 OsobliwoÊci, zwiedzanie miasta 26 Przedmioty antyczne 36 Muzyka, teatr, wydarzenia 38 Okolice Budapesztu

Bardziej szczegółowo

KURIER ALLELUJA! DWUTYGODNIK. BÓG ZWYCIĘZCA! Ju od œwitu, od zarania Dzwoni¹ dzwony Zmartwychwstania, G³osz¹c wznios³¹ b³og¹ wieœæ.

KURIER ALLELUJA! DWUTYGODNIK. BÓG ZWYCIĘZCA! Ju od œwitu, od zarania Dzwoni¹ dzwony Zmartwychwstania, G³osz¹c wznios³¹ b³og¹ wieœæ. Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKO-POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA KURIER galicyjski 7-23 kwietnia 2009 NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW

Bardziej szczegółowo

Mo na liczyæ na nasz¹ pomoc

Mo na liczyæ na nasz¹ pomoc KO A NAUKOWE 1 Ko³o Naukowe Informatyków Genbit dzia³a przy Instytucie Informatyki na Wydziale Nauk Œcis³ych UPH od 2000 roku. Funkcjê opiekuna sprawowa³ wtedy dr in. Jerzy Tchórzewski, adiunkt Zak³adu

Bardziej szczegółowo

J zyk alba ski. Literatura

J zyk alba ski. Literatura W Albanii niezb dne s znajomo ci. Dzi ki nim mo na za atwi wszystko. Przez wspomnienie nazwiska wspólnego znajomego wi cej osi gniemy ni przez pokazanie banknotów. J zyk alba ski Albania wielokrotnie by

Bardziej szczegółowo

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków P R Z Y K O Œ C I E L E UNIWERSYTECKIM PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU Numer 13 Grudzieñ 2005 Celebracja Tajemnicy Wcielenia Dziêkujmy Bogu za Jego Wcielenie,

Bardziej szczegółowo