Instrukcja Serwisowa 1993 ACCORD ACCORD SN700-PL. Instrukcja Serwisowa Suplement 62SN723-PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Serwisowa 1993 ACCORD ACCORD 1993 62SN700-PL. Instrukcja Serwisowa Suplement 62SN723-PL"

Transkrypt

1 Instrukcja Serwisowa 1993 ACCORD SN700-PL Instrukcja Serwisowa Suplement 1996 ACCORD Suplement SN723-PL

2 Instrukcja Serwisowa Suplement SN723-PL

3 Przeczytać przed przystàpieniem do pracy przy układach elektrycznych Niektóre wersje samochodów Accord wyposa one sà w poduszki powietrzne kierowcy umieszczone w kole kierownicy, jako cz Êć systemu poduszek powietrznych (SRS). Informacje niezb dne do bezpiecznej obsługi układu SRS sà opisane w tej publikacji. Punkty w spisie treêci rozdziału oznaczone - (*) zawierajà lub sà poło one blisko elementów układu SRS. Obsługa, wymiana lub demonta tych elementów wymaga specjalnych Êrodków ostro noêci i narz dzi, z tego powodu musi być wykonywana przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera samochodów Honda. Aby uniknàć uszkodzenia powodujàcego niezadziałanie poduszek, co mo e doprowadzić do Êmierci lub kalectwa w przypadku zderzenia czołowego, wszystkie prace przy układzie SRS muszà być wykonywane przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera Hondy. NiewłaÊciwie wykonywane naprawy jak równie nieprawidłowa wymiana elementów układu SRS mo e spowodować obra enia w wyniku niezamierzonego wybuchu poduszek powietrznych. Wszystkie wiàzki elektryczne układu SRS sà okryte ółtà otulinà. Elementy układu SRS sà umieszczone w kolumnie kierownicy, Êrodkowej konsoli i desce rozdzielczej. Nie u ywać przyrzàdów elektrycznych do sprawdzania tych obwodów. Prace serwisowe, demonta lub wymiana prowadzona w pobli u koła kierownicy, deski rozdzielczej lub wiàzek przewodów w pobli u skrzynki bezpieczników pod deskà rozdzielczà mogà wywołać wybuch poduszek powietrznych i z tego powodu muszà być wykonywane przez przeszkolony personel serwisowy Autoryzowanego Dealera Hondy.

4 WST P Informacje ogólne Jak u ywać instrukcji Ten suplement zawiera informacje na temat HONDY ACCORD. Procedury serwisowe i dane nie wyst pujàce w tym suplemencie zawarte sà w nast pujàcych publikacjach. Narz dzia specjalne Tytuł INSTRUKCJA SERWISOWA HONDA ACCORD 93 Numer 62SN700-PL Dane techniczne Pierwsza strona ka dej sekcji jest oznaczona czarnym piktogramem odpowiadajàcym wykazowi rozdziałów na tej stronie. Pozwala to na łatwe odnalezienie pierwszej strony poszukiwanego rozdziału. Tak e piktogram w prawym górnym rogu strony ułatwia odszukanie rozdziału. Silnik Informacje specjalne Nieprzestrzeganie zaleceƒ grozi Êmiercià lub odniesieniem powa nych obra eƒ. OSTRZEþE: Nieprzestrzeganie zaleceƒ mo e grozić Êmiercià lub odniesieniem powa nych obra eƒ. UWAGA: Istotne i u yteczne informacje. OSTRZEþE: Instrukcja Serwisowa nie zawiera szczegółowych opisów zwykłch procedur warsztatowych i stosowania ogólnych Êrodków bezpieczeƒstwa. Ostrze enia zawarte w Instrukcji dotyczà metod naprawy, które mogà spowodować obra enia osób, uszkodzenia samochodu lub sà istotne ze wzgl dów bezpieczeƒstwa. Ostrze enia te nie mogà obejmować wszystkich metod naprawy, zalecanych przez Hond czy te nie, oraz wszystkich konsekwencji niebezpiecznych sytuacji zwiàzanych z naprawà samochodu. Ka dy kto stosuje procedury serwisowe i narz dzia, zalecane przez Hond lub nie zalecane, musi sam przedsi wziàć odpowiednie Êrodki ostro noêci aby uniknàć własnych obra eƒ i nie spowodować obni enia bezpieczeƒstwa samochodu. Wszystkie informacje zawarte w tej Instrukcji oparte sà na najnowszych informacjach dost pnych w chwili druku Instrukcji. Zastrzega si mo liwoêć wprowadzenia zmian, bez powiadomienia. þadna cz Êć tej publikacji nie mo e być kopiowana, przesyłana lub przechowywana w pami ciach elektronicznych w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Dotyczy to tekstu, tabel i rysunków. Rozdziały oznaczone jasnym piktogramem nie sà opisane w tej instrukcji. Układ chłodzenia Układ paliwowy Układ przeniesienia nap du Układ kierowniczy Układ hamulcowy (Układ ABS) Nadwozie Wszelkie prawa zastrze one. Tłumaczenie i skład: HONDA POLAND LTD. Dział Serwisu Układ elektryczny (SRS Typ III) Rozdziały oznaczone (*) zawierajà układ SRS wymagajàcy szczególnych Êrodków ostro noêci.

5 Informacje podstawowe Numery nadwozia i silnika Rozmieszczenie numerów identyfikacyjnych Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych i informacyjnych SRS Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych i informacyjnych Wykaz skrótów

6 Numery nadwozia i silnika Numer nadwozia (VIN) Numer silnika Producent, Marka i Typ samochodu Typ nadwozia Samochód osobowy Typ silnika 1,8 l SOHC 16- zaworów wielopunktowy sekwencyjny wtrysk paliwa, 115 km. Z katalizatorem, benzyna bezołowiowa 2,0 l SOHC 16- zaworów wielopunktowy sekwencyjny wtrysk paliwa, 131 km. Z katalizatorem, benzyna bezołowiowa Nadwozie i typ skrzyni biegów 4-drzwiowy Sedan/R czna skrzynia 5-biegowa 4-drzwiowy Sedan/Automat. skrzynia 4-biegow. Wersja wyposa enia samochodu Numer seryjny 2,0 l SOHC 16- zaworów, rozrzàd typu VTEC, wielopunktowy sekwencyjny wtrysk paliwa, 150 km. Z katalizatorem, benzyna bezołowiowa Numer skrzyni biegów Cyfra stała Cyfra pomocnicza Kod producenta Rok modelowy Typ skrzyni biegów Automatyczna: R czna dla silnika F20Z1 R czna dla silnika F22Z2 R czna dla silnika F18A3 R czna dla silnika F18A3 Numer seryjny Automatyczna: R czna: Z wyjàtkiem Numer seryjny

7 Wykaz modeli. Kod terytorialny. Nr identyfikacyjny (VIN). Nr silników. Nr skrzyƒ biegów MODEL KOD TERYTORIALNY WERSJA TYP SKRZYNI BIEGÓW NR IDENTYFIKACYJNY (VIN) NR SILNIKA NR SKRZYNI BIEGÓW

8 Rozmieszczenie numerów identyfikacyjnych Numer nadwozia (VIN) Numer nadwozia i numer silnika Numer skrzyni biegów (R czna) Numer skrzyni biegów (Automatyczna) Numer silnika

9 Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych SRS NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA PODUSZKI KIEROWCY NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA SZPULI PRZEWODÓW NAKLEJKA NAPEŁNIACZA METKA OSTRZEGAWCZA SRS NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA SRS INSTRUKCJA DLA KIEROWCY (Osłona przeciwsłoneczna) NAKLEJKA NAPEŁNIACZA (PRZEDGO SIEDZENIA PASAþERA) NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA PODUSZKI PRZEDGO SIEDZENIA PASAþERA NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA MODUŁU SRS NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA NA KOLUM KIEROWNICY UWAGA: Sà dwie naklejki ostrzegawcze.

10 Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych i informacyjnych AKUMULATOR KOREK CHŁODNICY INFORMACJA O OPONACH

11 Wykaz skrótów Lista skrótów, które mogà być u yte w instrukcji. A/C ALT ABS A/T A/TF A/F AMP ANT ASSY AUX APPROX. ATDC AUTO ATT ACL API BARO BAT BTDC BDC CKP CYP CAT CO CYL CPC CARB COMP CPU CHG DI DLC DTC DIFF DOHC DPI EVAP EGR ECM ECT EX ELD EFI EPS Klimatyzacja, klimatyzator Alternator System hamulcowy ABS Automatyczna skrzynia biegów Płyn do automat. skrzyni biegów Mieszanka paliwowo powietrzna Amper Antena Zespół, monta Pomocniczy W przybli eniu Po górnym martwym poło eniu Automatyczny Mocowanie Filtr powietrza Amerykaƒski Instytut Petrochemiczny CiÊnieniowy Akumulator Przed górnym martwym poło eniem Dolne martwe poło enie Poło enie wału korbowego Poło enie tłoka w pierwszym cylindrze Katalizator Tlenek w gla Cylinder Regulacja ciênienia sprz gieł (A/T) Gaênik Kompletny Jednostka centralna komputera Ładowanie Rozdzielacz zapłonu Złàcze testera Kod usterki Mechanizm ró nicowy Dwa wałki rozrzàdu w głowicy Wtrysk dwupunktowy Parowanie paliwa Recyrkulacja spalin Moduł kontrolny silnika komputer Temperatura cieczy chłodzàcej Wydech Czujnik obcià enia elektrycznego Elektroniczny wtrysk paliwa Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego F FP FWD FR FL FSR FIA GAL GND H/B HO2S HC IAC ICM IAT IMA IN IG, IGN ID INJ INT KS Przód Pompa paliwowa Nap d przedni Przedni prawy Przedni lewy Przekaênik odporny na uszkodzenia Powietrzny wtrysk paliwa Galon Masa Hatchback Podgrzewany czujnik tlenu W glowodory Sterowanie obrotami biegu jałowego Zapłonnik Temperatura powietrza dolotowego Regulator składu mieszanki biegu jałowego Ssanie Zapłon Identyfikacja Ârednica wewn trzna Wtrysk Przerywany Czujnik spalania stukowego L Lewy LH Uchwyt lewy LHD Kierownica po lewej stronie L/C Sprz gło blokady przekładni hydrokinetycznej LSD Mechanizm ró nicowy o podwy szonym tarciu LF Lewy przedni LR Lewy tylny L-4 Układ silnika rz dowy 4-cylindrowy LED Dioda Êwiecàca

12 Wykaz skrótów (ciàg dalszy) M/S MAP MIL M/T MCK MAX MIN MPI N NO x O2S OBD OD P PAIR PSP PCV P/S PGM-FI PGM-IG PRI P/N PL PMR PSW PSF Qty R RR RHD REF RL RON SAE SOHC SOL SPEC S/R SRS STD SW Sterowanie r czne Bezwzgl dne ciênienie w kolektorze Lampka kontrolna uszkodzenia silnika R czna skrzynia biegów Kontrola silnika Maximum Minimum Wtrysk wielopunktowy Poło enie neutralne Tlenki azotu Czujnik tlenu Diagnostyka pokładowa Ârednica zewn trzna Pozycja Parking Doładowanie dynamiczne CiÊnienie w układzie wspomagania kierownicy Odpowietrzanie skrzyni korbowej lub Zawór proporcjonalny Wspomaganie kierownicy Programowany wtrysk paliwa Programowany zapłon Podstawowy, główny Numer katalogowy cz Êci Lampka sygnalizacyjna Przekaênik silnika pompy Wyłàcznik ciênieniowy Płyn układu wspomagania IloÊć Prawy Odwrotny Prawy tylny Kierownica po prawej stronie Odwołanie Tylny lewy Metody badawcze liczby oktanowej Amerykaƒskie Stowarzyszenie In ynierów Samochodowych Pojedynczy wałek rozrzàdu w głowicy Cewka Specyfikacja, dane techniczne Dach słoneczny Dodatkowy system zabezpieczajàcy poduszki powietrzne Standardowy Przełàcznik, wyłàcznik SCS SEC T TCM TWC TDC TB TP TC T/B T/N TCS VSS VTEC VC VIN VVIS W W/O WOT Złàcze serwisowe Drugorz dny, dodatkowy Moment obrotowy Moduł sterowania automatycznej skrzyni biegów (A/T) komputer Katalizator trójdro ny Górne martwe poło enie tłoka Przepustnica Poło enie przepustnicy Przetwornik momentu Pasek rozrzàdu Numer narz dzia Układ kontroli trakcji Czujnik pr dkoêci Układ zmienych faz rozrzàdu i zmiennych skoków zaworów Sprz gło lepkoêciowe Nr nadwozia System o zmiennej pojemnoêci układu dolotowego Z Bez Pełne otwarcie przepustnicy 2WD Nap d na 2-koła 4WD Nap d na 4-koła 2WS 2-koła skr tne 4WS 4-koła skr tne 4AT Automatyczna przekładnia 4-biegowa 5MT R czna przekładnia 5-biegowa P Poło enie parking R Bieg wsteczny N Poło enie Neutralne D 4 Zakres 4-biegowy D 3 Zakres 3-biegowy 2 Drugi 1 Pierwszy 1ST Bieg 1 2NT Bieg 2 3RD Bieg 3 4TH Bieg 4 5TH Bieg 5

13 Narz dzia specjalne Spis narz dzi umieszczony jest na poczàtku ka dego rozdziału.

14 Dane techniczne Wymiary nominalne i dopuszczalne Charakterystyka techniczna Wymiary nadwozia

15 Wymiary nominalne i dopuszczalne Rozdział 6 Głowica, układ rozrzàdu Spr anie Głowica Wałek rozrzàdu 250 obr/min przy otwartej przepustnicy PłaskoÊć powierzchni WysokoÊć Luz osiowy Luz wałek-panewka Bicie promieniowe WysokoÊć krzywki wałka, F18A3 WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA Silnik F20Z1 Nominalne Minimalne Maksymalna ró nica Silnik F22Z2 Pierwsza Ârodkowa Druga Zawory Luz zaworowy Ârednica trzonka zaworu Luz zawór-prowadnica Gniazda zaworowe SzerokoÊć Wys. wystajàcej cz Êci trzonka Silnik F22Z2 Spr yny zaworowe DługoÊć swobodna Pozostałe silniki Silnik F22Z2 Pozostałe silniki Prowadnice zaworowe Ârednica wewn trzna WysokoÊć po zamontowaniu Silnik F22Z2 Dêwigienki Luz wałek-dêwigienka Pozostałe silniki Silnik F22Z2 Pozostałe silniki IN: EX: Ssanie Wydech

16 Rozdział 7 Blok silnika Blok silnika Tłok PierÊcienie tłokowe Sworzeƒ Korbowód Wał korbowy Ło yska Wałek wyrównowa ajàcy Ło yska wałka wyrównowa ajàcego Dopuszczalne odkształcenie powierzchni górnej Ârednica otworu cylindra A lub I B lub II Sto kowoêć otworu cylindra Nadwymiar otworu cylindra Ârednica zewn trzna 21 mm od dolnej Bez liter kraw dzi Litera B Luz tłok-cylinder SzerokoÊć rowka (pierêcienia) Górny Drugi Olejowy Luz w rowku pierêcienia Luzy zamków Ârednica zewn trzna Luz sworzeƒ - tłok Wcisk sworzeƒ-korbowód Ârednica otworu główki Ârednica otworu stopy Nominalna Silnik F22Z2 Pozostałe silniki Luz osiowy Ârednica ło ysk głównych Ło ysko Nr2 Ło ysko Nr3 Ło yska Nr1 i Nr4 Ło ysko Nr5 Ârednica ło ysk korbowych Silnik F22Z2 Pozostałe silniki Sto kowoêć Błàd kołowoêci Luz osiowy Bicie promieniowe Luz ło ysk głównych Ło ysko Nr2 Ło ysko Nr3 Ło yska Nr1 i Nr4 Ło ysko Nr5 Luz ło ysk korbowodowych Silnik F22Z2 Pozostałe silniki Ârednica ło ysk Sto kowoêć czopa Luz osiowy WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA Ło ysko przednie Nr1 Ło ysko tylne Nr1 Ło yska przednie i tylne Nr2 Ło yska przednie i tylne Nr3 Przód Tył Górny Drugi Górny Drugi Olejowy Bicie promieniowe Luz wałek - ło ysko Ło ysko tylne Nr1 Ło ysko przednie Nr1, Lo yska przednie i tylne Nr3 Ło yska przednie i tylne Nr2 Âred. wewn trzna Ło ysko przednie Nr1 Ło ysko tylne Nr1 Ło yska przednie i tylne Nr2 Ło yska przednie i tylne Nr3 Jednostki długoêci: mm (in)

17 Wymiary nominalne i dopuszczalne Rozdział 8 Układ olejenia Olej silnikowy Pompa olejowa Zawór nadmiarowy PojemnoÊć WIELKOÂĆ MIERZONA Silniki z wyjàtkiem F22Z2 Silnik F22Z2 Luz promieniowy mi dzy wewn trznym a zewn trznym wirnikiem Luz promieniowy mi dzy zewn trznym wirnikiem a obudowà Luz osiowy mi dzy wirnikiem a obudowà pompy CiÊnienie przy temperaturze 80 C Na biegu jałowym Przy 3000 obr/min NOMINALNA (NOWA) całkowita pojemnoêć wymiana oleju wraz z filtrem wymiana oleju bez z filtra całkowita pojemnoêć wymiana oleju wraz z filtrem wymiana oleju bez z filtra DOPUSZCZALNA Rozdział 10 Układ chłodzenia Chłodnica Korek chłodnicy Termostat Wentylator chłodnicy WIELKOÂĆ MIERZONA IloÊć płynu chłodzàcego Silniki z wyjàtkiem F22Z2 l (US qt, lmp qt) {w silniku, nagrzewnicy, przewodach chłodzàcych i zbiorniku przelewowym} Silnik F22Z2 PojemnoÊć zbiornika przelewowego l (US qt, lmp qt) CiÊnienie otwarcia Poczàtek otwarcia Pełne otwarcie Wznios zaworu przy pełnym otwarciu Włàcza si przy temperaturze Wyłàcza si przy temperaturze Wyłàcznik czasowy WŁ. przy temperaturze Wyłàcznik czasowy WYŁ. przy temperaturze C ( F) C ( F) C ( F) C ( F) C ( F) C ( F) NOMINALNA (NOWA) całkowita pojemnoêć wymiana płynu chłodzàcego całkowita pojemnoêć wymiana płynu chłodzàcego całkowita pojemnoêć wymiana płynu chłodzàcego całkowita pojemnoêć wymiana płynu chłodzàcego Mniejszej o 2-7 (4-13 ) od temperatury włàczenia Mniejszej o 2-5 (4-9 )od temperatury włàczenia Rozdział 11 Układ paliwowy Regulator ciênienia Zbiornik paliwa Silnik CiÊnienie przy odłàczonym przewodzie podciênieniowym regulatora kpa (kg/cm 2, psi) PojemnoÊć Szybkie obroty jałowe Obroty jałowe obr/min (przy wyłàczonych reflektorach i wentylatorze chłodnicy) ZawartoÊć CO % na biegu jałowym WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA obr/min Na luzie) W poło eniu [N] lub [P])

18 Rozdział 12 Sprz gło Pedał sprz gła Koło zamachowe Tarcza sprz gła Docisk WIELKOÂĆ MIERZONA WysokoÊć pedału od podłogi Skok pedału sprz gła Całkowity skok jałowy pedału sprz gła WysokoÊć pedału w momencie wył. sprz gła od podłogi od wykładziny Bicie osiowe powierzchni sprz głowej Gł bokoêć osadzenia nitów Bicie osiowe GruboÊć Ró nica wysokoêci palców spr yny talerzowej PłaskoÊć powierzchni NOMINALNA (NOWA) Jednostki długoêci: mm (in) DOPUSZCZALNA Rozdział 13 R czna skrzynia biegów Olej skrzyni biegów Wałek główny Koło z bate 3 i 4 biegu wałka głównego Koło z bate 5 biegu wałka głównego Wałek nap dowy Koło z bate 1 biegu wałka nap dowego Koło z bate 2 biegu wałka nap dowego Tuleja dystansowa (Koła z b. 2 biegu wałka nap dow.) Tuleja dystansowa (Koła z b. 4 i 5 biegu wałka główn.) Koło z bate poêrednie wstecznego biegu Synchronizator Synchronizator podwójny Widełki PojemnoÊć Luz osiowy Ârednica w miejscu ło yska kulkowego (pow. C) Ârednica w miejscu ło yska igiełkowego (pow. B) Ârednica w miejscu ło yska kulkowego (pow. A) Bicie wałka Ârednica wewn trzna Luz osiowy SzerokoÊć Ârednica wewn trzna Luz osiowy SzerokoÊć Ârednica w miejscu ło yska igiełkowego (pow. A) Ârednica w miejscu ło yska kulkowego i igiełkowego (pow. C) Ârednica w miejscu koła z batego 1 biegu (pow. B) Bicie wałka Ârednica wewn trzna Luz osiowy Ârednica wewn trzna Luz osiowy SzerokoÊć Ârednica wewn trzna Ârednica zewn trzna DługoÊć Ârednica wewn trzna Ârednica zewn trzna DługoÊć Ârednica wewn trzna Luz koło-wałek biegu wstecznego Luz koło z bate-synchronizator (Docisnàć synchronizator) Luz (Docisnàć synchronizator) Synchronizator zewn trzny synchr. sto kowy Synchronizator sto kowy koło z bate Synchronizator zewn trzny koło z bate GruboÊć koƒcówek widełek Luz widełki - tuleja przesuwna WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA 3 biegu 4 biegu wymiana oleju całkowita pojemnoêć Wyregulować pierêcieniem

19 Wymiary nominalne i dopuszczalne Rozdział 13 R czna skrzynia biegów (ciàg dalszy) Widełki wstecznego biegu Wybierak Dêwignia wybierania biegu Dêwignia zmiany biegu Łàcznik Ârednica wewn trzna Luz wybierak - wałek Ârednica sworznia wybieraka Luz wybierak - uchwyt wybieraka Ârednica zewn trzna Luz Ârednica zewn trzna Luz dêwignia - pokrywa Ârednica otworu Luz łàcznik - wybierak WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA SzerokoÊć widełek wstecznego biegu Luz widełki-koło poêrednie biegu wstecznego SzerokoÊć otworu * 1 A B Luz widełki-wybierak 5/wstecznego biegu* 2 A B *1: Punkty pomiarowe *2: Punkty pomiarowe Rozdział 14 Automatyczna skrzynia biegów Płyn przekładniowy CiÊnienie hydrauliczne kpa (atm, psi) PojemnoÊć l (US qt, lmp qt) WIELKOÂĆ MIERZONA CiÊnienie liniowe przy 2000 obr/min (w poło eniu [N] lub [P]) CiÊnienie 4 sprz gła przy 2000 obr/min (w poło eniu [D 4 ]) NOMINALNA (NOWA) przy naprawie przy wymianie płynu Przepustnica całkowicie zamkni ta Przepustnica otwarta wi cej ni 25% Przepustnica całkowicie zamkni ta DOPUSZCZALNA Przepustnica otwarta wi cej ni 25% Przepustnica całk. zamkn. CiÊnienie 2 i 3 sprz gła przy 2000 obr/min (w poło eniu [D 4 ]) Przepustnica otwarta wi cej ni 25% Przepustnica całkowicie zamkni ta Przepustnica otwarta wi cej ni 25% Przepustnica całk. zamkn. CiÊnienie 2 sprz gła przy 2000 obr/min (w poło eniu [2]) CiÊnienie 1 sprz gła i 1 sprz gła blokujàcego przy 2000 obr/min (w poło eniu [1]) CiÊnienie zaworu B przepustnicy Test poêlizgu obr/min (sprawdzanie przy samochodzie ustawionym na ziemi) Przep. całk. zamkn. Przep. całk. otwarta Przepustnica otwarta wi cej ni 25% Przepustnica otwarta wi cej ni 25%

20 Rozdział 14 Automatyczna skrzynia biegów (ciàg dalszy) Sprz gło Zespół zaworu Mechanizm zmiany biegów, hamulec postojowy i układ sterowania przepustnicà Serwozawór WIELKOÂĆ MIERZONA Luz nominalny sprz gła 1 blokujàce 1 i 2 3 i 4 Dług. swobodna spr yny powrot. sprz gła 1, 2, 3, 4 GruboÊć tarczy sprz gła GruboÊć płytki sprz gła 1 i 1 blokujàce 2 3 i 4 GruboÊć płytki koƒcowej Znak 1 Znak 2 Znak 3 Znak 4 Znak 5 Znak 6 Znak 7 Znak 8 Znak 9 Ârednica wewn. otworu ło yska igieł. wałka kierow. Po stronie przekładni Po stronie pompy oleju Luz czołowy kół z batych pompy oleju Luz boczny kół z bat. pompy oleju GruboÊć widełek biegu wstecznego Wyst p blokady koła postojowego Koło postojowe WysokoÊć zderzaka krzywki przepustnicy Ârednica wewn trzna wałka widełek Nap dowe Nap dzane Ârednica wewn. koła z bat. nap dzanego pompy Ârednica zewn.wałka pompy NOMINALNA (NOWA) Jednostki długoêci: mm (in) DOPUSZCZALNA A do zu ycia rowków Zmiana koloru Zmiana koloru Zmiana koloru Zmiana koloru Zmiana koloru Zu ycie lub uszkodzenie Zu ycie lub uszkodzenie Zu ycie lub uszkodzenie Zu ycie lub uszkodzenie Zu ycie lub uszkodzenie Zawór regulacyjny Akumulator Wałek kierownicy Przekładnia Ârednica wewn trzna zaworu wałka widełek Ârednica wewn trzna pierêcienia uszczelniajàcego Ârednica wewn trzna pierêcienia uszczelniajàcego Ârednica wewn trzna pierêcienia uszczelniajàcego Ârednica wałka: Głównego pod ło ysko wałka kierownicy Głównego pod tulej ło yska 3 biegu Głównego pod tulej ło yska 4 biegu Nap dowego pod tulej ło yska 1 biegu Nap dowego pod tulej ło yska 4 biegu Nap dowego pod ło ysko koła postojowego Nap dowego pod ło ysko koła biegu wstecznego PoÊredniego pod ło ysko koła 1 biegu PoÊredniego pod ło ysko koła 2 biegu PoÊredniego wstecznego biegu Ârednica wewn trzna Koła 3 biegu wałka głównego Koła 4 biegu wałka głównego Koła 1 biegu wałka nap dowego Koła 4 biegu wałka nap dowego Koła wstecznego biegu wałka nap dowego Koła poêredniego wałka nap dowego Koła 1 biegu wałka poêredniego Koła 2 biegu wałka poêredniego Uchwytu wałka koła poêredniego biegu wstecznego Zu ycie lub uszkodzenie Zu ycie lub uszkodzenie

21 Wymiary nominalne i dopuszczalne Rozdział 14 Automatyczna skrzynia biegów (ciàg dalszy) Przekładnia (c. d.) WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA DługoÊć tulei koła 3 biegu wałka głównego DługoÊć tulei koła 4 biegu wałka głównego DługoÊć tulei koła 1 biegu wałka nap dowego GruboÊć podkładki oporowej Koła 1 biegu wałka nap dowego Koła poêredniego wałka nap dowego Koła 2 biegu wałka poêredniego SzerokoÊć koła postojowego wałka nap dowego DługoÊć tulei dystans. koła 1 biegu wałka poêredniego GruboÊci podkładki 35 x 53 mm pod wielowypust koła 2 biegu wałka poêredniego Spr yny WIELKOÂĆ MIERZONA Spr yna A zaworu regulacyjnego Silnik F18A3 Silniki F20Z1, F22Z2 Spr yna B zaworu regulacyjnego Silnik F18A3 Silniki F20Z1, F22Z2 Spr yna reakcyjna kierownicy Silnik F18A3 Silniki F20Z1, F22Z2 Spr yna zaworu zwrot. przekładni hydrokinet. Spr yna zaworu nadmiarowego Spr yna zaworu nadmiarowego chłodnicy Spr yna zaworu 2 zw ki sterujàcej Spr yna zaworu zw ki sterujàcej Spr yna 4 zaworu odpływowego Spr yna regulacyjna zaworu B przepustnicy Spr yna zaworu B przepustnicy NOMINALNA (NOWA) Ârednica drutu Âred. zewn trzna DługoÊć swobod. IloÊć zwojów Spr yna zaworu zmiany 1-2 Spr yna zaworu zmiany 2-3/3-4 Spr yna akumulatora 1 sprz gła blokujàc. Spr yna akumulatora 1 sprz gła Spr yna akumulatora 4 sprz gła Spr yna akumulatora 2 sprz gła Spr yna akumulatora 3 sprz gła Spr yna zaworu włàczania blokady Spr yna zaworu synchronizujàcego blokady Spr yna serwozaworu sterujàcego Spr yna zaworu CPC Spr yna zaworu modulatora Spr yna zaworu sterujàcego blokadà Spr yna 3 zaworu gwałtownego przyspiesz. Spr yna zaworu głównej zw ki sterujàcej

22 Rozdział 15 Mechanizm ró nicowy (R czna skrzynia biegów) Zespół mechanizmu ró nicowego Satelity Naciàg wst pny ło ysk sto kowych Ârednica wewn trzna otworu na sworzeƒ satelity Luz sworzeƒ obudowa Ârednica wewn trzna otworu na półoê Luz półoê obudowa Luz mi dzyz bny Ârednica wewn trzna Luz satelit sworzeƒ Naciàg wst pny Nm (kgm, Ibin) Prawa Lewa Jednostki długoêci: mm (in) WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA Wyregulować podkładkami Wyregulować podkładkami Rozdział 15 Mechanizm ró nicowy (Automatyczna skrzynia biegów) Zespół mechanizmu ró nicowego Satelity Naciàg wst pny ło ysk sto kowych Ârednica wewn trzna otworu na sworzeƒ satelity Luz sworzeƒ obudowa Ârednica wewn trzna otworu na półoê Luz półoê obudowa Luz mi dzyz bny Ârednica wewn trzna Luz satelit sworzeƒ WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA Naciàg wst pny Nm (kgm, Ibin) Nowe ło ysko U ywane ło ysko Wyregulować podkładkami Wyregulować podkładkami Rozdział 17 Układ kierowniczy WIELKOÂĆ MIERZONA Koło kierownicy Luz obwodowy koła kierownicy Przekładnia Kàt poluzowania Êruby listwy z batej z pozycji zablokowanej NOMINALNA (NOWA) Pompa Płyn wspomagania układu kierowniczego Pasek wspomagania układu kierowniczego* CiÊnienie pompy przy zamkn. zaworze odcinajàcym kpa (atm, psi) Zalecany płyn PojemnoÊć l (US qt, lmp qt) Ugi cie przy sile 100 N (10 kg) mi dzy kołami pasowymi Naciàg paska N (kg, Ibs), pomiar przyrzàdem do pomiaru siły naciàgu Układu Zbiornika Płyn do układu wspomagania HONDA PSF-V z u ywanym paskiem z nowym paskiem z u ywanym paskiem z nowym paskiem *: U ywajàc nowego paska, wyregulować ugi cie lub naciàg do wartoêci dla nowego paska. Uruchomić silnik na 5 minut i wyłàczyć go. Ponownie wyregulować ugi cie lub naciàg do wartoêci dla u ywanego paska.

23 Wymiary nominalne i dopuszczalne Rozdział 18 Zawieszenie Geometria kół Kàt pochylenia koła Przód Tył Kàt wyprzedzenia Przód Zbie noêć Przód Tył Kàt skr tu Koła wewn trznego Koła zewn trznego Koło Bicie tarczy koła Felga aluminiowa Felga stalowa Osiowe Promieniowe Osiowe Promieniowe Ło ysko koła Luz osiowy WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA Przód Tył Rozdział 19 Układ hamulcowy Dêwignia hamulca r cznego Pedał hamulca Ciàgnàć z siłà 200 N (20 kg) WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA WysokoÊć pedału (z wymontow. wykładzinà) Blokowanie na 7 11 zàbku Pompa hamulcowa Tarcze hamulcowe Skok jałowy Luz tłok-popychacz GruboÊć tarczy Bicie tarczy Dopuszcz. ró nica gruboêci GruboÊć klocków Przód Tył Przód Tył Przód Tył Przód i tył Wyposa enie PodciÊnienie[mm (in) Hg] Siła nacisku pedału kg (Ibs) CiÊnienie w przewod. kpa (atm) Bez ABS Z ABS

24 Rozdział 22 Klimatyzacja Układ klimatyzacji Spr arka Pasek spr arki* WIELKOÂĆ MIERZONA Rodzaj oleju: ND-OIL8 Nr kat PR7-003 lub PR7 - A01 PojemnoÊć układu ml (fl oz, lmp oz) Ugi cie mi dzy kołami pasowymi przy sile 100 N (10 kg) Naciàg paska N (kg, Ibs), pomiar przyrzàdem do pomiaru naciàgu Skraplacz Parownik Przewody Osuszacz Rodzaj oleju: ND-OIL8 Nr kat PR7-003 lub PR7 - A01 IloÊć oleju smarujàcego ml (fl oz, lmp oz) OpornoÊć cewki stojana przy 20 C Ω Luz koło pasowe tarcza sprz gajàca NOMINALNA (NOWA) (Dla czynnika (Dla czynnika Jednostki: mm (in) z u ywanym paskiem z nowym paskiem z u ywanym paskiem z nowym paskiem Rozdział 23 Układ elektryczny Cewka zapłonowa Âwiece zapłonowe Wyprz. zapłonu Na biegu jałowym BTDC Pasek alternatora* Alternator Rozrusznik Napi cie znamionowe V OpornoÊć uzwojenia pierwotnego Ω przy 20 C OpornoÊć uzwojenia wtórnego kω przy 20 C Typ Odst p elektrod Bez A/C Z A/C WIELKOÂĆ MIERZONA Pràd wyjêcia przy 13.5V (rozgrzany) A OpornoÊć cewki (wirnika) Ω Ârednica zewn trzna pierêcienia Êlizgowego DługoÊć szczotek Naciàg spr yny szczotek g (oz) Typ Gł bokoêć rowków komutatora Bicie komutatora Ârednica zewn trzna komutatora DługoÊć szczotki Naciàg spr yny szczotek Ugi cie paska przy sile 100 N (10 kg) Zmierzony naciàg paska N (kg, Ibf) Ugi cie paska przy sile 100 N (10 kg) Zmierzony naciàg paska N (kg, Ibf) WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA N (kg, Ibs) Patrz rozdział 23 NOMINALNA (NOWA) z u ywanym paskiem z nowym paskiem z u ywanym paskiem z nowym paskiem z u ywanym paskiem z nowym paskiem Nap d z redukcjà i magnesami stałymi z u ywanym paskiem z nowym paskiem *: U ywajàc nowego paska, wyregulować ugi cie lub naciàg do wartoêci dla nowego paska. Uruchomić silnik na 5 minut i wyłàczyć go. Ponownie wyregulować ugi cie lub naciàg do wartoêci dla u ywanego paska.

25 Charakterystyka techniczna WIELKOÂĆ MIERZONA UWAGI WYMIARY SAMOCHODU MASY DługoÊć całkowita SzerokoÊć całkowita WysokoÊć całkowita Rozstaw osi Rozstaw kół PrzeÊwit IloÊć siedzeƒ Masa własna: Wersja KG Pi ć DR SRS: Poduszka kierowcy DR/AS SRS: Poduszka kierowcy i pasa era S/R: Dach słoneczny A/C: Klimatyzacja Rozkład nacisków (Przód/Tył): Wersja KG

26 MASY (ciàg dalszy) WIELKOÂĆ MIERZONA Masa własna: Wersja KS Rozkład nacisków (Przód/Tył): Wersja KS UWAGI DR SRS: Poduszka kierowcy DR/AS SRS: Poduszka kierowcy i pasa era S/R: Dach słoneczny A/C: Klimatyzacja Masa własna: Wersja KE DR SRS: Poduszka kierowcy DR/AS SRS: Poduszka kierowcy i pasa era S/R: Dach słoneczny A/C: Klimatyzacja Rozkład nacisków (Przód/Tył): Wersja KE Masa dopuszczalna (Wersja europejska) SILNIK Typ Układ cylindrów Ârednica i skok PojemnoÊć Stopieƒ spr ania Układ zaworowy Silnik F22Z2 Pozostałe silniki Silnik F18A3 Silnik F20Z1 Silnik F22Z2 Silnik F18A3 Silnik F20Z1 Silnik F22Z2 Silnik F18A3 Silnik F20Z1 Silnik F22Z2 Silnik F22Z2 Pozostałe silniki Chłodzony wodà, 4-suwowy SOHC VTEC, benzynowy Chłodzony wodà, 4-suwowy SOHC, benzynowy Rz dowy 4-cylindrowy, poprzeczny Nap d paskiem z batym, 4 zawory na cylinder, SOHC VTEC Nap. paskiem z b., 4 zaw. na cylinder, SOHC

27 Charakterystyka techniczna (ciàg dalszy) SILNIK (ciàg dalszy) ROZRUSZNIK SPRZ GŁO SKRZYNIA BIEGÓW KLIMATYZACJA Typ Moc wyjêciowa Napi cie Znamionowy czas pracy Kierunek obrotów Masa Typ Powierzchnia cierna sprz gła Typ Przeło enie pierwszego stopnia Typ r cznej skrzyni biegów Przeło enie Przekładnia główna Przeło enie WIELKOÂĆ MIERZONA Układ olejenia Wydatek pompy olejowej Przy temperaturze oleju 36.5 C Paliwo - wymagania Wydatek pompy wodnej Przy temperaturze wody 40 C Przekładnia główna Wydatek chłodzenia Spr arka 1 biegu 2 biegu 3 biegu 4 biegu 5 biegu bieg wsteczny Automatyczna skrzynia biegów 1 biegu 2 biegu 3 biegu 4 biegu bieg wsteczny Typ silnika Typ Przeło enie Typ silnika Typ Przeło enie Typ, Model IloÊć cylindrów PojemnoÊć Pr dkoêć max. IloÊć oleju smarujàcego Pompa o wewn trz. trochoidalnym zaz bieniu 73.5 l/min przy 6000 obr/min Benzyna bezołowiowa, Liczba Oktanowa (RON) 95 lub wi ksza 160 l/min przy 6000 obr/min Nap d z redukcjà przeło enia, magnesy stałe 30 sekund Przeciwnie do ruchu zegara patrzàc od przekł. z batej Pojedyncze suche, ze spr ynà talerzowà Przekładnia hydrokinetyczna 5-biegów do przodu zsynchron., 1 wsteczny Elektronicznie sterowana 4-biegowa, 1 wsteczny BezpoÊrednie 1:1 Pojedyncza hipoidalna Pojedyncza hipoidalna Tłokowa, NIPPONDENSO cm 3 /obr UWAGI Skraplacz Typ Parownik Typ Dmuchawa Typ Moc silnika Regulacja pr dkoêci Max. wydatek Regulacja temperatury Sprz gło spr arki Czynnik chłodniczy Typ Zapotrzebowanie mocy Typ IloÊć O ebrowanie faliste O ebrowanie faliste Wentylator Sirocco 5 biegowa Mieszanie powietrza Suche, pojedyncze, nap dzane paskiem wieloklinowym

28 UKŁAD KIEROWNICZY WIELKOÂĆ MIERZONA Typ Przeło enie całkowite IloÊć obrotów Ârednica koła kierownicy Z batkowa, ze wspomaganiem UWAGI ZAWIESZE Typ. Przód Typ. Tył Amortyzatory. Przód i Tył Niezale ne, podwójne wahacze poprzeczne, spr yny Êrubowe ze stabilizatorem Niezale ne, podwójne wahacze poprzeczne, spr yny Êrubowe ze stabilizatorem Teleskopowe, hydrauliczno - gazowe GEOMETRIA KÓŁ Pochylenie koła Przód Tył Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy Zbie noêć Przód Tył UKŁAD HAMULCOWY OPONY UKŁAD ELEKTRYCZNY Typ Przód Tył Powierzchnia cierna klocków hamulcowych: Przód F18A3, F20Z1 (M/T) F20Z1 (A/T), F22Z2 Tył Hamulec r czny Wymiar i ciênienie Akumulator Rozrusznik Alternator Bezpieczniki W skrzynce bezp. pod deskà rozdziel. W skrzynce bezp. pod pokrywà silnika Tarcze hamulc. wentylowane, ze wspomag., z samoregul. luzu Tarcze hamulcowe, ze wspomaganiem, z samoregulacjà luzu Mechaniczny, na dwa tylne koła Patrz naklejka informacyjna opon (str. 1-12) W skrzynce bezp. ABS pod pokrywà silnika Reflektory Przednie kierunkowskazy Przednie Êwiatła pozycyjne Boczne kierunkowskazy Tylne kierunkowskazy Âwiatło STOP / Tylne Êwiatła pozycyjne Trzecie Êwiatło STOP Âwiatło cofania Tylne Êwiatło przeciwmgielne OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej OÊwietlenie wn trza Przód Tył OÊwietlenie baga nika Lampki drzwiowe OÊwietlenie schowka OÊwietlenie zestawu wskaêników Lampki kontrolne Lampki ostrzegawcze PodÊwietlenie wyłàczników PodÊwietlenie zapalniczki

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, 2017 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 5 1.1. Dane identyfikacyjne samochodu 5 1.2. Dane techniczne samochodu

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilość do zakupu (w zależności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego)

Przewidywana ilość do zakupu (w zależności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) tabela 41 L.p. Nazwa części lub podzespołu indeks części Przewidywana ilość do zakupu (w zależności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) okres gwarancji producent Cena jednostkowa brutto Łącznie brutto

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu. Układ zapłonowy. Ustawienie zapłonu i test spalin. Świece zapłonowe

Identyfikacja samochodu. Układ zapłonowy. Ustawienie zapłonu i test spalin. Świece zapłonowe Uwagi Zalecana wartość Zmierzona wartość Identyfikacja samochodu Liczba cylindrów Typ 4/OHC Pojemność skokowa (podatek) ccm 1389 Stopień sprężania :1 9,4 Przystosowany do benzyny bezołowiowej Tak Minimalna

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Opel/Vauxhall Model Astra-G Classic II Rok produkcji 2003-10 Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 18/06/2015 Producent Opel/Vauxhall

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 90. Moc silnika. Rok produkcji 2005-10

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 90. Moc silnika. Rok produkcji 2005-10 Producent Fiat Model Grande Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Kod silnika 199A3.000 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus GWARANCJA TONA Sp. z o.o. tel.: 32 289 95 33 fax: 32 380 30 80 www.tona.com.pl Załącznik nr 1. Zakres przedłużonej gwarancji HELP Koparki Główne komponenty Standard Plus Power Train pompa główna pompa

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej

Formularz kalkulacji cenowej Część I części do aut osobowych Kia Załącznik nr 5.1 do siwz.. (pieczęć wykonawcy) Formularz kalkulacji cenowej Lp. Pojazd / Części Szacunkowa ilość* Cena netto za szt. Wartość netto [kol. C x kol. D]

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; NAPRAWA 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Uczeń: 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; 2)

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant I Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

Wykaz części i materiałów

Wykaz części i materiałów WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00 www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl Wykaz części

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Audi A3 1.8 l T o kodzie silnika ARZ ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska W trakcie wymiany

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: HFX KFV NFU Wspornik silnika prawy Ozn. Nazwa 1 (długość 80 mm) 4,5 ± 0,5 1 (długość 37 mm) 6,1 ± 0,6 2 4,5 ± 0,5 Łącznik reakcyjny 4 5 6 ± 0,6 Wspornik

Bardziej szczegółowo

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł Rodzaj usługi osobowy terenowy dostawczy Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi stalowe) Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi aluminiowe) 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł 60 zł 70 zł Wymiana płynu chłodzącego 30-60

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 6 do SIWZ Nr. Rej. 4/PN/2011 PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH 1. Pompa wodna: 1.1. demontaż pompy i weryfikacja części, 1.2. wymiana: a) łożysk b) reperaturki

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI Asortyment

Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI Asortyment Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI L.p. Ilość Asortyment 1 Amortyzator przedni kpl. 4 2 Amortyzator tył kpl 4 3 Drążek kierowniczy 1 4 Filtr oleju 6 5 Filtr paliwa 6 6 Filtr powietrza 6 7

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00 Cena (netto) WYMIANA OPON Wymiana opony z wyważeniem felga stalowa (do 16 cali) 12,50 Wymiana opony z wyważeniem felga aluminiowa (do 16 cali) 16,50 Wyważenie koła felga stalowa (do 16 cali) 5,00 Wyważenie

Bardziej szczegółowo

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat Silnik 2,8 l 30 V jest montowany w dużych ilościach

Bardziej szczegółowo

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X DTR Zał cznik nr 1 USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X 1. Informacje ogólne dotycz ce modułu wahliwego Moduł wahliwy siłownika X jest produkowany w czterech wykonaniach oznaczanych: prawe-r, prawe-l

Bardziej szczegółowo

Samochody z silnikiem TDI 2.5l

Samochody z silnikiem TDI 2.5l Strona 1 z 7 Samochody z silnikiem TDI 2.5l Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie t Klucz maszynowy płaski -3312- t Trzpień blokujący -T10060 A- Wymontowanie Odłączyć

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH Nr sprawy 10/PN/2010 Załącznik Nr 8 do SIWZ Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH 1. Mechaniczna skrzynia biegów: 1.1.demontaż i weryfikacja części,

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: HFX KFV NFU NFS A = HFX KFV B = NFU Wspornik silnika prawy (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Łącznik reakcyjny (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Bardziej szczegółowo

::: EDPOL ::: świece, przewody zapłonowe, cewki, kopułki, palce rozdzielacza, moduły zapłonowe

::: EDPOL ::: świece, przewody zapłonowe, cewki, kopułki, palce rozdzielacza, moduły zapłonowe Nasi dostawcy uszczelki głowicy, pod pokrywę zaworów, uszczelki kolektorów ssących i wydechowych, uszczelki misek olejowych, uszczelniacze, popychacze, śruby (szpilki głowicy) elementy karoserii chłodnice

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych : podręcznik do kształcenia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Michał Markowski, Zbigniew Stanik. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do samochodów Star 660 i 266 pozycja nr 2 przetargu z dnia r.

WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do samochodów Star 660 i 266 pozycja nr 2 przetargu z dnia r. WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do samochodów Star 660 i 266 pozycja nr 2 przetargu z dnia 20.01.2012 r. Skład pakietu oraz żródło pochodzenia jego elementów Lp. Wyszczegółnienie

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Page 1 of 39 Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Spezialwerkzeugliste: EN-47632 KM-6212-A KM-812 J463810 Wym., zdemontowanie Ostrzeżenie: Szyna paliwowa common rail w silnikach wysokoprężnych

Bardziej szczegółowo

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V Citroen antia nr nadw. VF71RFV72246000, poj. 2.0 L, rok prod. 2000. nr silnika. 10HKH23013351 CITROEN ANTIA HATCHBACK 16V 1 Filtr klimatyzacji 1 2 Filtr oleju 1 3 Filtr paliwa 1 4 Filtr powietrza 1 5 Klocki

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG AUTO-SERWISU ZIBBART

CENNIK USŁUG AUTO-SERWISU ZIBBART USŁUGI MECHANICZNE jm cena minimalna od wymiana oleju z filtrem - 20,00 zł wymiana filtra powietrza - 20,00 zł wymiana filtra paliwa - 30,00 zł wymiana filtra kabinowego - 30,00 zł wymiana płynu hamulcowego

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Silnik 1,8i 16V C 18 XE w różnych wariantach pojemności montowany jest w dużych

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa 2.0 l 16V o kodach silnika EDDB, EDDC, EDDD ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska

Bardziej szczegółowo

WYPRZEDAŻ CZĘŚCI DO JAGUAR S-TYPE (1999-2008)

WYPRZEDAŻ CZĘŚCI DO JAGUAR S-TYPE (1999-2008) WYPRZEDAŻ CZĘŚCI DO JAGUAR S-TYPE (1999-2008) BLACHARSKIE FELGA ALU SPORT - 7,5 J 17 XR827512 1 1,080.37 zł KORPUS LUSERKA LEWE XR827255 1 1,377.23 zł KORPUS LUSTERKA XR827254 1 1,001.02 zł LISTWA DACHU

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: SILNIK

MOMENTY DOKRĘCANIA: SILNIK Silniki: NFV NFU N6A Wspornik silnika prawy 1 (*) 4,5 ± 0,4 2 6 ± 0,6 3 4,5 ± 0,4 Łącznik reakcyjny 4 4 ± 0,4 5 6 ± 0,6 6 5,4 ± 0,8 Wspornik silnika lewy na skrzyni biegów 7 (*) 6,5 ± 0,6 8 3 ± 0,3 9 4,5

Bardziej szczegółowo

Katalog części do autobusów Solaris

Katalog części do autobusów Solaris 85-350 Bydgoszcz, ul. Nakielska 211a tel.: +48 52 379 80 01, fax: +48 52 379 82 58 e-mail: autobusy@motobus.pl Katalog części do autobusów Solaris 2014/2015 2014/2015 www.motobus.pl 1 Alternatory 0104200001

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 70. Moc silnika. Rok produkcji

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 70. Moc silnika. Rok produkcji Producent Fiat Model Grande Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Kod silnika 199B2.000 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa lista części objętych ochroną w ramach Programu gwarantowane auto.

Szczegółowa lista części objętych ochroną w ramach Programu gwarantowane auto. Szczegółowa lista części objętych ochroną w ramach Programu gwarantowane auto. Poniższa tabela przedstawia listę Części lub Zespołów Części objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach Programu gwarantowane

Bardziej szczegółowo

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY LISTA KONTROLNA WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Marka Model Silnik Nr VIN Data przeglądu JAZDA TESTOWA Sprawdzono OK Nie

Bardziej szczegółowo

SILNIK Głowica i układ rozrządu Sprawdzanie ciśnienia sprężania Wymiana i regulacja naciągu paska klinowego Obsługa silnika

SILNIK Głowica i układ rozrządu Sprawdzanie ciśnienia sprężania Wymiana i regulacja naciągu paska klinowego Obsługa silnika Do Czytelnika SILNIK Charakterystyka techniczna Wymontowanie i zamontowanie silnika Głowica i układ rozrządu Wymontowanie i zamontowanie paska zębatego (silniki benzynowe i wysokoprężne, oprócz 1,7 TD)

Bardziej szczegółowo

FORD Mondeo 2.5 24V V6 (SEA) 1996 do 2000

FORD Mondeo 2.5 24V V6 (SEA) 1996 do 2000 Strona 1/50 Ostrzeżenia i zalecenia O ile producent nie radzi inaczej, zalecane są następujące procedury: Należy zawsze wymieniać łańcuch rozrządu Jeżeli łańcuch rozrządu ma być użyty ponownie, wówczas

Bardziej szczegółowo

"VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją" Oddział Terenowy w Krakowie

VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją Oddział Terenowy w Krakowie CIOR 6/68/09 Sposób obliczenia ceny - Część II załącznik nr 2b do siwz "VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją" Oddział Terenowy w Krakowie Lp. Nazwa części Jedn miary Ilość

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: 9HY 9HZ Łącznik reakcyjny 1 2 10 6 ± 0,6 Wspornik silnika górny lewy 3 5,5 ± 0,5 Wspornik silnika dolny lewy 4 6 ± 0,6 Wspornik silnika dolny prawy 5 5,5±

Bardziej szczegółowo

Wykaz części przeznaczonych do sprzedaŝy KATEGORIA NAZWA. Lp. Jednostka

Wykaz części przeznaczonych do sprzedaŝy KATEGORIA NAZWA. Lp. Jednostka Wykaz części przeznaczonych do sprzedaŝy Lp. KATEGORIA NAZWA Jednostka Ilość Cena za 1 szt./kpl. Wartość (cena * ilość szt.) UWAGI MATERIAŁY RÓśNE 1 prowadnica łoŝyskowa kpl 1 5,00 zł 5,00 zł 2 chlapacze

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012.

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012. Producent Ford Model Focus Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 20/03/2015 Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NORM CZASU NAPRAW*

WYKAZ NORM CZASU NAPRAW* Załącznik nr 8 do siwz WYKAZ NORM CZASU NAPRAW* Pojemność silnika 1997 1248 D 2771 2435 1388 1896 D 2148 1998 1998 2417 2498 1598 1400 L.p. Nazwa czynności Ford Kuga ZS 7793N Opel Astra III ZS 1199L Skoda

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012.

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012. Producent Ford Model Focus Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 20/03/2015 Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo PL/07/LLP-LdV/IVT/140359 24.02 15.03.2008 Zespół Szkół Samochodowych Ul. Klonowaci 14 71-244 Szczecin Zestaw rozrządu dla silników benzynowych 1,6 l

Bardziej szczegółowo

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl Opisy kodów błędów. P0010 Przestawiacz zmieniający kąt ustawienia wałka rozrządu A, wadliwe działanie układu dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrządu P0011 Kąt ustawienia

Bardziej szczegółowo

Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu data aktualizacji: 2016.08.17 ContiTech przygotował szczegółową instrukcję do zestawów pasków rozrządu CT1015 WP1 i CT1018K1 w Audi A4 (B6) 2.5 l V6

Bardziej szczegółowo

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1 Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy. Skrzynka znajduje się za klapą (2). KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY A B 1 Skrzynka znajduje

Bardziej szczegółowo

Silniki AJM ARL ATD AUY

Silniki AJM ARL ATD AUY Silniki AJM AUY Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości. Obroty silnika.

Bardziej szczegółowo

Korzyść klienta 44% Korzyść klienta 37% EMOTION SPORT

Korzyść klienta 44% Korzyść klienta 37% EMOTION SPORT Gama (rynek polski) Logika gamy FRESH ACTIVE DYNAMIC Dodatkowo do wyposażenia FRESH Dodatkowo do wyposażenia ACTIVE - ABS z EBD - Poduszki powietrzne boczne przednie - Klimatyzacja manualna - Poduszki

Bardziej szczegółowo

KATALOG SILNIKA KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KATALOG SILNIKA KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH KATALOG SILNIKA KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Dobre Miasto 2006 Biuro Handlu i Marketingu Wykaz tablic katalogowych Lp. Nazwa tablicy Nr tablicy 1 Blok cylindrowy 1 2 Układ sterowania silnika 2 3 Wał korbowy

Bardziej szczegółowo

Do Czytelników 10. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 Opis modelu 11 Dane identyfikacyjne 12 Podstawowe dane silników 13

Do Czytelników 10. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 Opis modelu 11 Dane identyfikacyjne 12 Podstawowe dane silników 13 Do Czytelników 10 WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 Opis modelu 11 Dane identyfikacyjne 12 Podstawowe dane silników 13 OBSŁUGA SAMOCHODU 15 Plan obsługi 15 Narzędzia 17 Czynności obsługowe 18 Obsługa silnika 18 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych.

dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych. Toruń, dnia 10.04.2014 r. W.Sz.Z: TZ 280 48/14 W/g listy adresowej dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. Części zamienne do autobusów marki Volvo. CPV Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich.

Zadanie nr 1. Części zamienne do autobusów marki Volvo. CPV Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich. Części zamienne do autobusów marki Volvo Zadanie nr 1 CPV 34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Lp CPV Numer katalogowy Nazwa części Jednost ka miary Szacunkowa ilość Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Od autora 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw pojazdów samochodowych Zasady bhp w zakładach naprawy pojazdów 11 1.

Od autora 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw pojazdów samochodowych Zasady bhp w zakładach naprawy pojazdów 11 1. Od autora 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw pojazdów samochodowych 11 1.1 Zasady bhp w zakładach naprawy pojazdów 11 1.2 Zagrożenia występujące podczas konserwacji nadwozia i drobnych prac

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE - NOWY PEUGEOT 308

DANE TECHNICZNE - NOWY PEUGEOT 308 DV6C Euro 5 EB2 Euro 5 INFORMACJE OGÓLNE Pojemność skokowa (cm 3 ) Moc maksymalna w kw (lub KM) / przy prędkości (obr/min) Maksymalny moment obrotowy (Nm) / przy prędkości (obr/min) Skrzynia biegów Opony

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,0 l Common Rail w samochodach VW Scirocco, Golf V, Golf VI, Golf Plus oraz Jetta III

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 CZĘŚCI DO AUTOBUSÓW NIEEKSPLOATOWANE W PKM SOSNOWIEC MARKI JELCZ I IKARUS, ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ DO SPRZEDAŻY

Arkusz1 CZĘŚCI DO AUTOBUSÓW NIEEKSPLOATOWANE W PKM SOSNOWIEC MARKI JELCZ I IKARUS, ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ DO SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO AUTOBUSÓW NIEEKSPLOATOWANE W PKM SOSNOWIEC MARKI JELCZ I IKARUS, ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ DO SPRZEDAŻY MAGAZYN 001 magazyn techniczny części nowe Cena jednostkowa Wartość ogółem Ilość

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: W-WW535WR/08/17 z dnia: 2017/08/11

OPINIA Nr: W-WW535WR/08/17 z dnia: 2017/08/11 OPINIA Nr: W-WW535WR/08/17 z dnia: 2017/08/11 Marka: TOYOTA Model pojazdu: Avensis Sedan 2.0 Diesel MR`12 Wersja: Active Nr rejestracyjny: WW535WR Rok prod.: 2014 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Nr INFO-EKSPERT

Bardziej szczegółowo

Audi A4 i A4 Avant : Audi A4 od XI 1994 do X 2000, Audi A4 Avant od I 1996 do IX 2001 / H. R. Etzold. - wyd. 4. Warszawa, 2010.

Audi A4 i A4 Avant : Audi A4 od XI 1994 do X 2000, Audi A4 Avant od I 1996 do IX 2001 / H. R. Etzold. - wyd. 4. Warszawa, 2010. Audi A4 i A4 Avant : Audi A4 od XI 1994 do X 2000, Audi A4 Avant od I 1996 do IX 2001 / H. R. Etzold. - wyd. 4. Warszawa, 2010 Spis treści Do Czytelnika 10 SILNIK 11 Charakterystyka techniczna 11 Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH CENNIK USŁUG SERWISOWYCH Nazwa usługi Cena Brutto Godzina pracy mechanika...150 zł Transport pojazdu do/z serwisu.......min.100 zł, 1,5 zł/km Kosztorys naprawy powypadkowej... 250 zł Diagnostyka pojazdu

Bardziej szczegółowo

WYCENA Nr: W-WW1225T/02/17 z dnia: 2017/02/06

WYCENA Nr: W-WW1225T/02/17 z dnia: 2017/02/06 WYCENA Nr: W-WW1225T/02/17 z dnia: 2017/02/06 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: TOYOTA Model pojazdu: Corolla Diesel 1.4 MR`10 Wersja: Terra Nr rejestracyjny: WW1225T Rok prod.: 2011 Rodzaj pojazdu:

Bardziej szczegółowo

"Ford Tranzit typ 300 M i 260 poj D, rok produkcji 2005 i 2006" Oddział Terenowy w Krakowie

Ford Tranzit typ 300 M i 260 poj D, rok produkcji 2005 i 2006 Oddział Terenowy w Krakowie CIOR 6/2/09 ZMODYFIKOWANY - Sposób obliczenia ceny - część II załącznik nr 2b "Ford Tranzit typ 300 M i 260 poj. 1998 D, rok produkcji 2005 i 2006" Oddział Terenowy w Krakowie Lp. Nazwa części Jedn miary

Bardziej szczegółowo

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.42/PL/01-06/2014 KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN : FORD : MAZDA : MINI : PEUGEOT : SUZUKI : VOLVO : Berlingo (B9 et M59), C2, C3 (I, II et A51), C4, C5 (Fl et X7), Dispatch

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przeka niki

Bezpieczniki i przeka niki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) Lokalizacja Modu ten znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników COUPE CONSO MEMO INJECT ABS STOP R SHUNT ALIM UCH SE2023

Bardziej szczegółowo

51 Kranik spustowy - Star 660, S X szt. 16, Kranik spustowy - Star 660, S X szt. 1, Kranik spustowy wody -

51 Kranik spustowy - Star 660, S X szt. 16, Kranik spustowy - Star 660, S X szt. 1, Kranik spustowy wody - WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu: Części zamienne do samochodu STAR 660 - pakiet zawierający 244 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: chłodnice wody, mechanizmy różnicowe, pompy

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Focus ('04/'08) 1,6 TDCi. Kod silnika. Rok produkcji

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Focus ('04/'08) 1,6 TDCi. Kod silnika. Rok produkcji Producent Ford Model Focus Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 20/03/2015 Producent Ford Model Kod silnika Wyposażenie dla MTDA

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: 6FY 6FZ RFJ 1 2 6 ± 0,6 3 4 5,5 ± 0,5 5 4,5 ± 0,4 6 7 6 ± 0,6 8 4,5 ± 0,4 9 6 ± 0,6 10 6,5 ± 0,6 11 6 ± 0,6 MontaŜ lewego wspornika. A = Silnik EW10A i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Premium nr /2016

RAPORT Premium nr /2016 RAPORT Premium nr /2016 INFORMACJE PODSTAWOWE AUTA Marka Nadwozie Przebieg Model Rocznik Pojemność Moc KM/kW Rodzaj paliwa Skrzynia biegów INFORMACJE DODATKOWE AUTA Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 11/02/2015

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 11/02/2015 Producent Volkswagen Model Passat Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 11/02/2015 Ważna wskazówka IMPORTANT: Wszystkie czynności

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

Numer katalogowy części. Numer. Nazwa PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY do DCS230T ZŁĄCZKA WĘŻYKA do EK7651H

Numer katalogowy części. Numer. Nazwa PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY do DCS230T ZŁĄCZKA WĘŻYKA do EK7651H 1 Numer Numer katalogowy części Nazwa 1 421875-8 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY do DCS230T 2 452800-8 ZŁĄCZKA WĘŻYKA do EK7651H 3 422083-4 WĘŻYK 3-190 do EK7651H 4 168396-6 WYDECH do DCS230T 6 422074-5 WĘŻYK

Bardziej szczegółowo

Numer katalogowy części. Numer. Nazwa PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY do DCS230T ZBIORNIK PALIWA KPL WKŁADKA do EK7651H

Numer katalogowy części. Numer. Nazwa PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY do DCS230T ZBIORNIK PALIWA KPL WKŁADKA do EK7651H 1 Numer Numer katalogowy części Nazwa 1 421875-8 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY do DCS230T 26 140775-0 ZBIORNIK PALIWA KPL. 27 424583-0 WKŁADKA do EK7651H 3 422083-4 WĘŻYK 3-190 do EK7651H 7 424101-4 PRZELOTKA

Bardziej szczegółowo

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

V-6 60 0, chłodzony cieczą Pojemność skokowa 3778 cm 3 Średnica cylindra x skok tłoka 96,0 x 87,0 mm Rozrząd

V-6 60 0, chłodzony cieczą Pojemność skokowa 3778 cm 3 Średnica cylindra x skok tłoka 96,0 x 87,0 mm Rozrząd Jeep Wrangler Unlimited MY 2011 INFORMACJE OGÓLNE Rodzaj nadwozia Zakład produkcyjny USA 4-drzwiowe, typu SUV Toledo South Assembly Plant, stan Ohio, SILNIK BENZYNOWY O POJEMNOŚCI 3,8, EURO 5 wszystkie

Bardziej szczegółowo

Układ zapłonowy, świece zapłonowe 69 Wiadomości wstępne 69 Wymontowanie, zamontowanie i sprawdzanie cewki zapłonowej 70 Wymontowanie i zamontowanie

Układ zapłonowy, świece zapłonowe 69 Wiadomości wstępne 69 Wymontowanie, zamontowanie i sprawdzanie cewki zapłonowej 70 Wymontowanie i zamontowanie Bogato ilustrowany, fachowy poradnik poświęcony obsłudze i naprawie samochodów BMW serii 5 (typ E39), z nadwoziami sedan, kombi (touring), z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, produkowanych od grudnia

Bardziej szczegółowo

Poz. 07 "Części samochodowe (STAR, ŻUK, POLONEZ, GAZ, TATRA) pakiet zawierający 248 poz. asort. wg oddzielnego wykazu"

Poz. 07 Części samochodowe (STAR, ŻUK, POLONEZ, GAZ, TATRA) pakiet zawierający 248 poz. asort. wg oddzielnego wykazu Poz. 07 "Części samochodowe (STAR, ŻUK, POLONEZ, GAZ, TATRA) pakiet zawierający 248 poz. asort. wg oddzielnego wykazu" Lp. 1 Alternator A12M 16-3701010 Żuk 2920PL0677481 szt. 1 2 2 AlternatorA111A Żuk

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Janusz Kistela. Strzegomska 42b Wrocław. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy WYPOSAŻENIE (

Rzeczoznawca : mgr inż. Janusz Kistela. Strzegomska 42b Wrocław. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy WYPOSAŻENIE ( OCENA TECHNICZNA nr: WPR-756/31/2015 Rzeczoznawca : mgr inż. Janusz Kistela Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Stałe Nr INFO-EKSPERT Nr identyfikacyjny (VIN)

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis usterek możliwych do zdiagnozowania przez interfejs EuroScan (łącznie 956 błędów)

Alfabetyczny spis usterek możliwych do zdiagnozowania przez interfejs EuroScan (łącznie 956 błędów) Alfabetyczny spis usterek możliwych do zdiagnozowania przez interfejs EuroScan 2009+ (łącznie 956 błędów) Kody błędów typu B (nadwozie). Łącznie 255 możliwych usterek: opis/znaczenie Błąd konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym.

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym. Strona 1 z 24 Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100 Wym., zdemontowanie 1. Odłączyć akumulator. 2. Wymontować konsolę środkową 3. Wymontować przednią popielniczkę Wyjąć wkład popielniczki

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE - SILNIK 213

DANE TECHNICZNE - SILNIK 213 DANE TECHNICZNE - SILNIK 213 16 DANE TECHNICZNE - SILNIK Typ Pojemność skokowa Suw Otwór 2-cylindrowy 4-taktowy silnik Otto, układ V 75, chłodzony płynem 1 150 cm³ 69 mm 103 mm Uszczelka 12,5:1 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SERWISOWANIA

PROGRAMY SERWISOWANIA KONTRAKTY SERWISOWE SPOKÓJ IVECO. Firma Iveco zajmuje wiodącą pozycję w świecie transportu. Zastosowanie części zamiennych Origin 100% Iveco oraz kwalifikacje pracowników sieci serwisowej gwarantują niezawodność

Bardziej szczegółowo

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748 Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748 Silnik Clio II 1,6 16V- w różnych wariantach pojemnościowych

Bardziej szczegółowo

Układ doładowania z turbosprężarką spalin Demontaż i montaż turbosprężarki spalin

Układ doładowania z turbosprężarką spalin Demontaż i montaż turbosprężarki spalin Page 1 of 6 Układ doładowania z turbosprężarką spalin Demontaż i montaż turbosprężarki spalin Wymagane specjalne narzędzia, wyposażenie warsztatowe, zestawy testowe i pomiarowe oraz narzędzia dodatkowe

Bardziej szczegółowo

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 Série Bleu - 3,5 t NLR85 - L 35 Série Bleu Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 F L 35 H Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2750 3350 D min. 650 Długość całkowita K 5295 6015 Zwis przedni A

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy 56/2008/ZP WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI FIAT

Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy 56/2008/ZP WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI FIAT Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy 56/2008/ZP WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI FIAT Lp. Nazwa części Numer katalogowy 1 USZCZELKI KPL.GŁOWICY BRAVO 1.6

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1. L.p. Nazwa towaru Numer katalogowy Cena brutto

FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1. L.p. Nazwa towaru Numer katalogowy Cena brutto ... Załącznik nr 2... nazwa Wykonawcy, adres FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1 Typ pojazdu: Autosan L.p. Nazwa towaru Numer katalogowy Cena brutto 1 Tuleja zwrotnicy stary typ 4050500103 Cena... 2 Sworzeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr1 Wykaz czesci do przetargu. Jednost a miary. Filtr hydrauliczny skrzyni biegów Filtr hudrauliczny układu kieroniczego

Załącznik nr1 Wykaz czesci do przetargu. Jednost a miary. Filtr hydrauliczny skrzyni biegów Filtr hudrauliczny układu kieroniczego l Załącznik nr Wykaz czesci do przetargu Jednost a miary NAZWA CZĘŚCI Lp re oleju Uszczelka filtra oleju paliwa powietrza kabiny hydrauliczny skrzyni biegów 7 hudrauliczny układu kieroniczego 3 H 8 9 0

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA. 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Uczeń:

DIAGNOSTYKA. 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Uczeń: DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów Uczeń: 1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia; 2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WSTĘPNE OBSŁUGA SAMOCHODU Czynności obsługowe Obsługa silnika i układu wylotowego

WIADOMOŚCI WSTĘPNE OBSŁUGA SAMOCHODU Czynności obsługowe Obsługa silnika i układu wylotowego Bogato ilustrowany fachowy poradnik poświęcony obsłudze i naprawie samochodów BMW serii 3 (typ E46), produkowanych od kwietnia 1998 roku z silnikami benzynowymi (modele: 316i 105 KM, 115 KM; 318i 118 KM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 508 Sedan Luty 2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 508 Sedan Luty 2011 Luty 2011 (*) INFORMACJE OGÓLNE Pojemność skokowa (cm 3 ) 1 598 1 560 1 997 2 179 Maksymalna moc w kw (lub KM) / obroty silnika (obr./min.) 88 (120) / 6 000 115 (156) / 6 000 82 (112) / 3 600 103 (140)

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo