Instrukcja Serwisowa 1993 ACCORD ACCORD SN700-PL. Instrukcja Serwisowa Suplement 62SN723-PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Serwisowa 1993 ACCORD ACCORD 1993 62SN700-PL. Instrukcja Serwisowa Suplement 62SN723-PL"

Transkrypt

1 Instrukcja Serwisowa 1993 ACCORD SN700-PL Instrukcja Serwisowa Suplement 1996 ACCORD Suplement SN723-PL

2 Instrukcja Serwisowa Suplement SN723-PL

3 Przeczytać przed przystàpieniem do pracy przy układach elektrycznych Niektóre wersje samochodów Accord wyposa one sà w poduszki powietrzne kierowcy umieszczone w kole kierownicy, jako cz Êć systemu poduszek powietrznych (SRS). Informacje niezb dne do bezpiecznej obsługi układu SRS sà opisane w tej publikacji. Punkty w spisie treêci rozdziału oznaczone - (*) zawierajà lub sà poło one blisko elementów układu SRS. Obsługa, wymiana lub demonta tych elementów wymaga specjalnych Êrodków ostro noêci i narz dzi, z tego powodu musi być wykonywana przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera samochodów Honda. Aby uniknàć uszkodzenia powodujàcego niezadziałanie poduszek, co mo e doprowadzić do Êmierci lub kalectwa w przypadku zderzenia czołowego, wszystkie prace przy układzie SRS muszà być wykonywane przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera Hondy. NiewłaÊciwie wykonywane naprawy jak równie nieprawidłowa wymiana elementów układu SRS mo e spowodować obra enia w wyniku niezamierzonego wybuchu poduszek powietrznych. Wszystkie wiàzki elektryczne układu SRS sà okryte ółtà otulinà. Elementy układu SRS sà umieszczone w kolumnie kierownicy, Êrodkowej konsoli i desce rozdzielczej. Nie u ywać przyrzàdów elektrycznych do sprawdzania tych obwodów. Prace serwisowe, demonta lub wymiana prowadzona w pobli u koła kierownicy, deski rozdzielczej lub wiàzek przewodów w pobli u skrzynki bezpieczników pod deskà rozdzielczà mogà wywołać wybuch poduszek powietrznych i z tego powodu muszà być wykonywane przez przeszkolony personel serwisowy Autoryzowanego Dealera Hondy.

4 WST P Informacje ogólne Jak u ywać instrukcji Ten suplement zawiera informacje na temat HONDY ACCORD. Procedury serwisowe i dane nie wyst pujàce w tym suplemencie zawarte sà w nast pujàcych publikacjach. Narz dzia specjalne Tytuł INSTRUKCJA SERWISOWA HONDA ACCORD 93 Numer 62SN700-PL Dane techniczne Pierwsza strona ka dej sekcji jest oznaczona czarnym piktogramem odpowiadajàcym wykazowi rozdziałów na tej stronie. Pozwala to na łatwe odnalezienie pierwszej strony poszukiwanego rozdziału. Tak e piktogram w prawym górnym rogu strony ułatwia odszukanie rozdziału. Silnik Informacje specjalne Nieprzestrzeganie zaleceƒ grozi Êmiercià lub odniesieniem powa nych obra eƒ. OSTRZEþE: Nieprzestrzeganie zaleceƒ mo e grozić Êmiercià lub odniesieniem powa nych obra eƒ. UWAGA: Istotne i u yteczne informacje. OSTRZEþE: Instrukcja Serwisowa nie zawiera szczegółowych opisów zwykłch procedur warsztatowych i stosowania ogólnych Êrodków bezpieczeƒstwa. Ostrze enia zawarte w Instrukcji dotyczà metod naprawy, które mogà spowodować obra enia osób, uszkodzenia samochodu lub sà istotne ze wzgl dów bezpieczeƒstwa. Ostrze enia te nie mogà obejmować wszystkich metod naprawy, zalecanych przez Hond czy te nie, oraz wszystkich konsekwencji niebezpiecznych sytuacji zwiàzanych z naprawà samochodu. Ka dy kto stosuje procedury serwisowe i narz dzia, zalecane przez Hond lub nie zalecane, musi sam przedsi wziàć odpowiednie Êrodki ostro noêci aby uniknàć własnych obra eƒ i nie spowodować obni enia bezpieczeƒstwa samochodu. Wszystkie informacje zawarte w tej Instrukcji oparte sà na najnowszych informacjach dost pnych w chwili druku Instrukcji. Zastrzega si mo liwoêć wprowadzenia zmian, bez powiadomienia. þadna cz Êć tej publikacji nie mo e być kopiowana, przesyłana lub przechowywana w pami ciach elektronicznych w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Dotyczy to tekstu, tabel i rysunków. Rozdziały oznaczone jasnym piktogramem nie sà opisane w tej instrukcji. Układ chłodzenia Układ paliwowy Układ przeniesienia nap du Układ kierowniczy Układ hamulcowy (Układ ABS) Nadwozie Wszelkie prawa zastrze one. Tłumaczenie i skład: HONDA POLAND LTD. Dział Serwisu Układ elektryczny (SRS Typ III) Rozdziały oznaczone (*) zawierajà układ SRS wymagajàcy szczególnych Êrodków ostro noêci.

5 Informacje podstawowe Numery nadwozia i silnika Rozmieszczenie numerów identyfikacyjnych Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych i informacyjnych SRS Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych i informacyjnych Wykaz skrótów

6 Numery nadwozia i silnika Numer nadwozia (VIN) Numer silnika Producent, Marka i Typ samochodu Typ nadwozia Samochód osobowy Typ silnika 1,8 l SOHC 16- zaworów wielopunktowy sekwencyjny wtrysk paliwa, 115 km. Z katalizatorem, benzyna bezołowiowa 2,0 l SOHC 16- zaworów wielopunktowy sekwencyjny wtrysk paliwa, 131 km. Z katalizatorem, benzyna bezołowiowa Nadwozie i typ skrzyni biegów 4-drzwiowy Sedan/R czna skrzynia 5-biegowa 4-drzwiowy Sedan/Automat. skrzynia 4-biegow. Wersja wyposa enia samochodu Numer seryjny 2,0 l SOHC 16- zaworów, rozrzàd typu VTEC, wielopunktowy sekwencyjny wtrysk paliwa, 150 km. Z katalizatorem, benzyna bezołowiowa Numer skrzyni biegów Cyfra stała Cyfra pomocnicza Kod producenta Rok modelowy Typ skrzyni biegów Automatyczna: R czna dla silnika F20Z1 R czna dla silnika F22Z2 R czna dla silnika F18A3 R czna dla silnika F18A3 Numer seryjny Automatyczna: R czna: Z wyjàtkiem Numer seryjny

7 Wykaz modeli. Kod terytorialny. Nr identyfikacyjny (VIN). Nr silników. Nr skrzyƒ biegów MODEL KOD TERYTORIALNY WERSJA TYP SKRZYNI BIEGÓW NR IDENTYFIKACYJNY (VIN) NR SILNIKA NR SKRZYNI BIEGÓW

8 Rozmieszczenie numerów identyfikacyjnych Numer nadwozia (VIN) Numer nadwozia i numer silnika Numer skrzyni biegów (R czna) Numer skrzyni biegów (Automatyczna) Numer silnika

9 Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych SRS NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA PODUSZKI KIEROWCY NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA SZPULI PRZEWODÓW NAKLEJKA NAPEŁNIACZA METKA OSTRZEGAWCZA SRS NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA SRS INSTRUKCJA DLA KIEROWCY (Osłona przeciwsłoneczna) NAKLEJKA NAPEŁNIACZA (PRZEDGO SIEDZENIA PASAþERA) NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA PODUSZKI PRZEDGO SIEDZENIA PASAþERA NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA MODUŁU SRS NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA NA KOLUM KIEROWNICY UWAGA: Sà dwie naklejki ostrzegawcze.

10 Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych i informacyjnych AKUMULATOR KOREK CHŁODNICY INFORMACJA O OPONACH

11 Wykaz skrótów Lista skrótów, które mogà być u yte w instrukcji. A/C ALT ABS A/T A/TF A/F AMP ANT ASSY AUX APPROX. ATDC AUTO ATT ACL API BARO BAT BTDC BDC CKP CYP CAT CO CYL CPC CARB COMP CPU CHG DI DLC DTC DIFF DOHC DPI EVAP EGR ECM ECT EX ELD EFI EPS Klimatyzacja, klimatyzator Alternator System hamulcowy ABS Automatyczna skrzynia biegów Płyn do automat. skrzyni biegów Mieszanka paliwowo powietrzna Amper Antena Zespół, monta Pomocniczy W przybli eniu Po górnym martwym poło eniu Automatyczny Mocowanie Filtr powietrza Amerykaƒski Instytut Petrochemiczny CiÊnieniowy Akumulator Przed górnym martwym poło eniem Dolne martwe poło enie Poło enie wału korbowego Poło enie tłoka w pierwszym cylindrze Katalizator Tlenek w gla Cylinder Regulacja ciênienia sprz gieł (A/T) Gaênik Kompletny Jednostka centralna komputera Ładowanie Rozdzielacz zapłonu Złàcze testera Kod usterki Mechanizm ró nicowy Dwa wałki rozrzàdu w głowicy Wtrysk dwupunktowy Parowanie paliwa Recyrkulacja spalin Moduł kontrolny silnika komputer Temperatura cieczy chłodzàcej Wydech Czujnik obcià enia elektrycznego Elektroniczny wtrysk paliwa Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego F FP FWD FR FL FSR FIA GAL GND H/B HO2S HC IAC ICM IAT IMA IN IG, IGN ID INJ INT KS Przód Pompa paliwowa Nap d przedni Przedni prawy Przedni lewy Przekaênik odporny na uszkodzenia Powietrzny wtrysk paliwa Galon Masa Hatchback Podgrzewany czujnik tlenu W glowodory Sterowanie obrotami biegu jałowego Zapłonnik Temperatura powietrza dolotowego Regulator składu mieszanki biegu jałowego Ssanie Zapłon Identyfikacja Ârednica wewn trzna Wtrysk Przerywany Czujnik spalania stukowego L Lewy LH Uchwyt lewy LHD Kierownica po lewej stronie L/C Sprz gło blokady przekładni hydrokinetycznej LSD Mechanizm ró nicowy o podwy szonym tarciu LF Lewy przedni LR Lewy tylny L-4 Układ silnika rz dowy 4-cylindrowy LED Dioda Êwiecàca

12 Wykaz skrótów (ciàg dalszy) M/S MAP MIL M/T MCK MAX MIN MPI N NO x O2S OBD OD P PAIR PSP PCV P/S PGM-FI PGM-IG PRI P/N PL PMR PSW PSF Qty R RR RHD REF RL RON SAE SOHC SOL SPEC S/R SRS STD SW Sterowanie r czne Bezwzgl dne ciênienie w kolektorze Lampka kontrolna uszkodzenia silnika R czna skrzynia biegów Kontrola silnika Maximum Minimum Wtrysk wielopunktowy Poło enie neutralne Tlenki azotu Czujnik tlenu Diagnostyka pokładowa Ârednica zewn trzna Pozycja Parking Doładowanie dynamiczne CiÊnienie w układzie wspomagania kierownicy Odpowietrzanie skrzyni korbowej lub Zawór proporcjonalny Wspomaganie kierownicy Programowany wtrysk paliwa Programowany zapłon Podstawowy, główny Numer katalogowy cz Êci Lampka sygnalizacyjna Przekaênik silnika pompy Wyłàcznik ciênieniowy Płyn układu wspomagania IloÊć Prawy Odwrotny Prawy tylny Kierownica po prawej stronie Odwołanie Tylny lewy Metody badawcze liczby oktanowej Amerykaƒskie Stowarzyszenie In ynierów Samochodowych Pojedynczy wałek rozrzàdu w głowicy Cewka Specyfikacja, dane techniczne Dach słoneczny Dodatkowy system zabezpieczajàcy poduszki powietrzne Standardowy Przełàcznik, wyłàcznik SCS SEC T TCM TWC TDC TB TP TC T/B T/N TCS VSS VTEC VC VIN VVIS W W/O WOT Złàcze serwisowe Drugorz dny, dodatkowy Moment obrotowy Moduł sterowania automatycznej skrzyni biegów (A/T) komputer Katalizator trójdro ny Górne martwe poło enie tłoka Przepustnica Poło enie przepustnicy Przetwornik momentu Pasek rozrzàdu Numer narz dzia Układ kontroli trakcji Czujnik pr dkoêci Układ zmienych faz rozrzàdu i zmiennych skoków zaworów Sprz gło lepkoêciowe Nr nadwozia System o zmiennej pojemnoêci układu dolotowego Z Bez Pełne otwarcie przepustnicy 2WD Nap d na 2-koła 4WD Nap d na 4-koła 2WS 2-koła skr tne 4WS 4-koła skr tne 4AT Automatyczna przekładnia 4-biegowa 5MT R czna przekładnia 5-biegowa P Poło enie parking R Bieg wsteczny N Poło enie Neutralne D 4 Zakres 4-biegowy D 3 Zakres 3-biegowy 2 Drugi 1 Pierwszy 1ST Bieg 1 2NT Bieg 2 3RD Bieg 3 4TH Bieg 4 5TH Bieg 5

13 Narz dzia specjalne Spis narz dzi umieszczony jest na poczàtku ka dego rozdziału.

14 Dane techniczne Wymiary nominalne i dopuszczalne Charakterystyka techniczna Wymiary nadwozia

15 Wymiary nominalne i dopuszczalne Rozdział 6 Głowica, układ rozrzàdu Spr anie Głowica Wałek rozrzàdu 250 obr/min przy otwartej przepustnicy PłaskoÊć powierzchni WysokoÊć Luz osiowy Luz wałek-panewka Bicie promieniowe WysokoÊć krzywki wałka, F18A3 WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA Silnik F20Z1 Nominalne Minimalne Maksymalna ró nica Silnik F22Z2 Pierwsza Ârodkowa Druga Zawory Luz zaworowy Ârednica trzonka zaworu Luz zawór-prowadnica Gniazda zaworowe SzerokoÊć Wys. wystajàcej cz Êci trzonka Silnik F22Z2 Spr yny zaworowe DługoÊć swobodna Pozostałe silniki Silnik F22Z2 Pozostałe silniki Prowadnice zaworowe Ârednica wewn trzna WysokoÊć po zamontowaniu Silnik F22Z2 Dêwigienki Luz wałek-dêwigienka Pozostałe silniki Silnik F22Z2 Pozostałe silniki IN: EX: Ssanie Wydech

16 Rozdział 7 Blok silnika Blok silnika Tłok PierÊcienie tłokowe Sworzeƒ Korbowód Wał korbowy Ło yska Wałek wyrównowa ajàcy Ło yska wałka wyrównowa ajàcego Dopuszczalne odkształcenie powierzchni górnej Ârednica otworu cylindra A lub I B lub II Sto kowoêć otworu cylindra Nadwymiar otworu cylindra Ârednica zewn trzna 21 mm od dolnej Bez liter kraw dzi Litera B Luz tłok-cylinder SzerokoÊć rowka (pierêcienia) Górny Drugi Olejowy Luz w rowku pierêcienia Luzy zamków Ârednica zewn trzna Luz sworzeƒ - tłok Wcisk sworzeƒ-korbowód Ârednica otworu główki Ârednica otworu stopy Nominalna Silnik F22Z2 Pozostałe silniki Luz osiowy Ârednica ło ysk głównych Ło ysko Nr2 Ło ysko Nr3 Ło yska Nr1 i Nr4 Ło ysko Nr5 Ârednica ło ysk korbowych Silnik F22Z2 Pozostałe silniki Sto kowoêć Błàd kołowoêci Luz osiowy Bicie promieniowe Luz ło ysk głównych Ło ysko Nr2 Ło ysko Nr3 Ło yska Nr1 i Nr4 Ło ysko Nr5 Luz ło ysk korbowodowych Silnik F22Z2 Pozostałe silniki Ârednica ło ysk Sto kowoêć czopa Luz osiowy WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA Ło ysko przednie Nr1 Ło ysko tylne Nr1 Ło yska przednie i tylne Nr2 Ło yska przednie i tylne Nr3 Przód Tył Górny Drugi Górny Drugi Olejowy Bicie promieniowe Luz wałek - ło ysko Ło ysko tylne Nr1 Ło ysko przednie Nr1, Lo yska przednie i tylne Nr3 Ło yska przednie i tylne Nr2 Âred. wewn trzna Ło ysko przednie Nr1 Ło ysko tylne Nr1 Ło yska przednie i tylne Nr2 Ło yska przednie i tylne Nr3 Jednostki długoêci: mm (in)

17 Wymiary nominalne i dopuszczalne Rozdział 8 Układ olejenia Olej silnikowy Pompa olejowa Zawór nadmiarowy PojemnoÊć WIELKOÂĆ MIERZONA Silniki z wyjàtkiem F22Z2 Silnik F22Z2 Luz promieniowy mi dzy wewn trznym a zewn trznym wirnikiem Luz promieniowy mi dzy zewn trznym wirnikiem a obudowà Luz osiowy mi dzy wirnikiem a obudowà pompy CiÊnienie przy temperaturze 80 C Na biegu jałowym Przy 3000 obr/min NOMINALNA (NOWA) całkowita pojemnoêć wymiana oleju wraz z filtrem wymiana oleju bez z filtra całkowita pojemnoêć wymiana oleju wraz z filtrem wymiana oleju bez z filtra DOPUSZCZALNA Rozdział 10 Układ chłodzenia Chłodnica Korek chłodnicy Termostat Wentylator chłodnicy WIELKOÂĆ MIERZONA IloÊć płynu chłodzàcego Silniki z wyjàtkiem F22Z2 l (US qt, lmp qt) {w silniku, nagrzewnicy, przewodach chłodzàcych i zbiorniku przelewowym} Silnik F22Z2 PojemnoÊć zbiornika przelewowego l (US qt, lmp qt) CiÊnienie otwarcia Poczàtek otwarcia Pełne otwarcie Wznios zaworu przy pełnym otwarciu Włàcza si przy temperaturze Wyłàcza si przy temperaturze Wyłàcznik czasowy WŁ. przy temperaturze Wyłàcznik czasowy WYŁ. przy temperaturze C ( F) C ( F) C ( F) C ( F) C ( F) C ( F) NOMINALNA (NOWA) całkowita pojemnoêć wymiana płynu chłodzàcego całkowita pojemnoêć wymiana płynu chłodzàcego całkowita pojemnoêć wymiana płynu chłodzàcego całkowita pojemnoêć wymiana płynu chłodzàcego Mniejszej o 2-7 (4-13 ) od temperatury włàczenia Mniejszej o 2-5 (4-9 )od temperatury włàczenia Rozdział 11 Układ paliwowy Regulator ciênienia Zbiornik paliwa Silnik CiÊnienie przy odłàczonym przewodzie podciênieniowym regulatora kpa (kg/cm 2, psi) PojemnoÊć Szybkie obroty jałowe Obroty jałowe obr/min (przy wyłàczonych reflektorach i wentylatorze chłodnicy) ZawartoÊć CO % na biegu jałowym WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA obr/min Na luzie) W poło eniu [N] lub [P])

18 Rozdział 12 Sprz gło Pedał sprz gła Koło zamachowe Tarcza sprz gła Docisk WIELKOÂĆ MIERZONA WysokoÊć pedału od podłogi Skok pedału sprz gła Całkowity skok jałowy pedału sprz gła WysokoÊć pedału w momencie wył. sprz gła od podłogi od wykładziny Bicie osiowe powierzchni sprz głowej Gł bokoêć osadzenia nitów Bicie osiowe GruboÊć Ró nica wysokoêci palców spr yny talerzowej PłaskoÊć powierzchni NOMINALNA (NOWA) Jednostki długoêci: mm (in) DOPUSZCZALNA Rozdział 13 R czna skrzynia biegów Olej skrzyni biegów Wałek główny Koło z bate 3 i 4 biegu wałka głównego Koło z bate 5 biegu wałka głównego Wałek nap dowy Koło z bate 1 biegu wałka nap dowego Koło z bate 2 biegu wałka nap dowego Tuleja dystansowa (Koła z b. 2 biegu wałka nap dow.) Tuleja dystansowa (Koła z b. 4 i 5 biegu wałka główn.) Koło z bate poêrednie wstecznego biegu Synchronizator Synchronizator podwójny Widełki PojemnoÊć Luz osiowy Ârednica w miejscu ło yska kulkowego (pow. C) Ârednica w miejscu ło yska igiełkowego (pow. B) Ârednica w miejscu ło yska kulkowego (pow. A) Bicie wałka Ârednica wewn trzna Luz osiowy SzerokoÊć Ârednica wewn trzna Luz osiowy SzerokoÊć Ârednica w miejscu ło yska igiełkowego (pow. A) Ârednica w miejscu ło yska kulkowego i igiełkowego (pow. C) Ârednica w miejscu koła z batego 1 biegu (pow. B) Bicie wałka Ârednica wewn trzna Luz osiowy Ârednica wewn trzna Luz osiowy SzerokoÊć Ârednica wewn trzna Ârednica zewn trzna DługoÊć Ârednica wewn trzna Ârednica zewn trzna DługoÊć Ârednica wewn trzna Luz koło-wałek biegu wstecznego Luz koło z bate-synchronizator (Docisnàć synchronizator) Luz (Docisnàć synchronizator) Synchronizator zewn trzny synchr. sto kowy Synchronizator sto kowy koło z bate Synchronizator zewn trzny koło z bate GruboÊć koƒcówek widełek Luz widełki - tuleja przesuwna WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA 3 biegu 4 biegu wymiana oleju całkowita pojemnoêć Wyregulować pierêcieniem

19 Wymiary nominalne i dopuszczalne Rozdział 13 R czna skrzynia biegów (ciàg dalszy) Widełki wstecznego biegu Wybierak Dêwignia wybierania biegu Dêwignia zmiany biegu Łàcznik Ârednica wewn trzna Luz wybierak - wałek Ârednica sworznia wybieraka Luz wybierak - uchwyt wybieraka Ârednica zewn trzna Luz Ârednica zewn trzna Luz dêwignia - pokrywa Ârednica otworu Luz łàcznik - wybierak WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA SzerokoÊć widełek wstecznego biegu Luz widełki-koło poêrednie biegu wstecznego SzerokoÊć otworu * 1 A B Luz widełki-wybierak 5/wstecznego biegu* 2 A B *1: Punkty pomiarowe *2: Punkty pomiarowe Rozdział 14 Automatyczna skrzynia biegów Płyn przekładniowy CiÊnienie hydrauliczne kpa (atm, psi) PojemnoÊć l (US qt, lmp qt) WIELKOÂĆ MIERZONA CiÊnienie liniowe przy 2000 obr/min (w poło eniu [N] lub [P]) CiÊnienie 4 sprz gła przy 2000 obr/min (w poło eniu [D 4 ]) NOMINALNA (NOWA) przy naprawie przy wymianie płynu Przepustnica całkowicie zamkni ta Przepustnica otwarta wi cej ni 25% Przepustnica całkowicie zamkni ta DOPUSZCZALNA Przepustnica otwarta wi cej ni 25% Przepustnica całk. zamkn. CiÊnienie 2 i 3 sprz gła przy 2000 obr/min (w poło eniu [D 4 ]) Przepustnica otwarta wi cej ni 25% Przepustnica całkowicie zamkni ta Przepustnica otwarta wi cej ni 25% Przepustnica całk. zamkn. CiÊnienie 2 sprz gła przy 2000 obr/min (w poło eniu [2]) CiÊnienie 1 sprz gła i 1 sprz gła blokujàcego przy 2000 obr/min (w poło eniu [1]) CiÊnienie zaworu B przepustnicy Test poêlizgu obr/min (sprawdzanie przy samochodzie ustawionym na ziemi) Przep. całk. zamkn. Przep. całk. otwarta Przepustnica otwarta wi cej ni 25% Przepustnica otwarta wi cej ni 25%

20 Rozdział 14 Automatyczna skrzynia biegów (ciàg dalszy) Sprz gło Zespół zaworu Mechanizm zmiany biegów, hamulec postojowy i układ sterowania przepustnicà Serwozawór WIELKOÂĆ MIERZONA Luz nominalny sprz gła 1 blokujàce 1 i 2 3 i 4 Dług. swobodna spr yny powrot. sprz gła 1, 2, 3, 4 GruboÊć tarczy sprz gła GruboÊć płytki sprz gła 1 i 1 blokujàce 2 3 i 4 GruboÊć płytki koƒcowej Znak 1 Znak 2 Znak 3 Znak 4 Znak 5 Znak 6 Znak 7 Znak 8 Znak 9 Ârednica wewn. otworu ło yska igieł. wałka kierow. Po stronie przekładni Po stronie pompy oleju Luz czołowy kół z batych pompy oleju Luz boczny kół z bat. pompy oleju GruboÊć widełek biegu wstecznego Wyst p blokady koła postojowego Koło postojowe WysokoÊć zderzaka krzywki przepustnicy Ârednica wewn trzna wałka widełek Nap dowe Nap dzane Ârednica wewn. koła z bat. nap dzanego pompy Ârednica zewn.wałka pompy NOMINALNA (NOWA) Jednostki długoêci: mm (in) DOPUSZCZALNA A do zu ycia rowków Zmiana koloru Zmiana koloru Zmiana koloru Zmiana koloru Zmiana koloru Zu ycie lub uszkodzenie Zu ycie lub uszkodzenie Zu ycie lub uszkodzenie Zu ycie lub uszkodzenie Zu ycie lub uszkodzenie Zawór regulacyjny Akumulator Wałek kierownicy Przekładnia Ârednica wewn trzna zaworu wałka widełek Ârednica wewn trzna pierêcienia uszczelniajàcego Ârednica wewn trzna pierêcienia uszczelniajàcego Ârednica wewn trzna pierêcienia uszczelniajàcego Ârednica wałka: Głównego pod ło ysko wałka kierownicy Głównego pod tulej ło yska 3 biegu Głównego pod tulej ło yska 4 biegu Nap dowego pod tulej ło yska 1 biegu Nap dowego pod tulej ło yska 4 biegu Nap dowego pod ło ysko koła postojowego Nap dowego pod ło ysko koła biegu wstecznego PoÊredniego pod ło ysko koła 1 biegu PoÊredniego pod ło ysko koła 2 biegu PoÊredniego wstecznego biegu Ârednica wewn trzna Koła 3 biegu wałka głównego Koła 4 biegu wałka głównego Koła 1 biegu wałka nap dowego Koła 4 biegu wałka nap dowego Koła wstecznego biegu wałka nap dowego Koła poêredniego wałka nap dowego Koła 1 biegu wałka poêredniego Koła 2 biegu wałka poêredniego Uchwytu wałka koła poêredniego biegu wstecznego Zu ycie lub uszkodzenie Zu ycie lub uszkodzenie

21 Wymiary nominalne i dopuszczalne Rozdział 14 Automatyczna skrzynia biegów (ciàg dalszy) Przekładnia (c. d.) WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA DługoÊć tulei koła 3 biegu wałka głównego DługoÊć tulei koła 4 biegu wałka głównego DługoÊć tulei koła 1 biegu wałka nap dowego GruboÊć podkładki oporowej Koła 1 biegu wałka nap dowego Koła poêredniego wałka nap dowego Koła 2 biegu wałka poêredniego SzerokoÊć koła postojowego wałka nap dowego DługoÊć tulei dystans. koła 1 biegu wałka poêredniego GruboÊci podkładki 35 x 53 mm pod wielowypust koła 2 biegu wałka poêredniego Spr yny WIELKOÂĆ MIERZONA Spr yna A zaworu regulacyjnego Silnik F18A3 Silniki F20Z1, F22Z2 Spr yna B zaworu regulacyjnego Silnik F18A3 Silniki F20Z1, F22Z2 Spr yna reakcyjna kierownicy Silnik F18A3 Silniki F20Z1, F22Z2 Spr yna zaworu zwrot. przekładni hydrokinet. Spr yna zaworu nadmiarowego Spr yna zaworu nadmiarowego chłodnicy Spr yna zaworu 2 zw ki sterujàcej Spr yna zaworu zw ki sterujàcej Spr yna 4 zaworu odpływowego Spr yna regulacyjna zaworu B przepustnicy Spr yna zaworu B przepustnicy NOMINALNA (NOWA) Ârednica drutu Âred. zewn trzna DługoÊć swobod. IloÊć zwojów Spr yna zaworu zmiany 1-2 Spr yna zaworu zmiany 2-3/3-4 Spr yna akumulatora 1 sprz gła blokujàc. Spr yna akumulatora 1 sprz gła Spr yna akumulatora 4 sprz gła Spr yna akumulatora 2 sprz gła Spr yna akumulatora 3 sprz gła Spr yna zaworu włàczania blokady Spr yna zaworu synchronizujàcego blokady Spr yna serwozaworu sterujàcego Spr yna zaworu CPC Spr yna zaworu modulatora Spr yna zaworu sterujàcego blokadà Spr yna 3 zaworu gwałtownego przyspiesz. Spr yna zaworu głównej zw ki sterujàcej

22 Rozdział 15 Mechanizm ró nicowy (R czna skrzynia biegów) Zespół mechanizmu ró nicowego Satelity Naciàg wst pny ło ysk sto kowych Ârednica wewn trzna otworu na sworzeƒ satelity Luz sworzeƒ obudowa Ârednica wewn trzna otworu na półoê Luz półoê obudowa Luz mi dzyz bny Ârednica wewn trzna Luz satelit sworzeƒ Naciàg wst pny Nm (kgm, Ibin) Prawa Lewa Jednostki długoêci: mm (in) WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA Wyregulować podkładkami Wyregulować podkładkami Rozdział 15 Mechanizm ró nicowy (Automatyczna skrzynia biegów) Zespół mechanizmu ró nicowego Satelity Naciàg wst pny ło ysk sto kowych Ârednica wewn trzna otworu na sworzeƒ satelity Luz sworzeƒ obudowa Ârednica wewn trzna otworu na półoê Luz półoê obudowa Luz mi dzyz bny Ârednica wewn trzna Luz satelit sworzeƒ WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA Naciàg wst pny Nm (kgm, Ibin) Nowe ło ysko U ywane ło ysko Wyregulować podkładkami Wyregulować podkładkami Rozdział 17 Układ kierowniczy WIELKOÂĆ MIERZONA Koło kierownicy Luz obwodowy koła kierownicy Przekładnia Kàt poluzowania Êruby listwy z batej z pozycji zablokowanej NOMINALNA (NOWA) Pompa Płyn wspomagania układu kierowniczego Pasek wspomagania układu kierowniczego* CiÊnienie pompy przy zamkn. zaworze odcinajàcym kpa (atm, psi) Zalecany płyn PojemnoÊć l (US qt, lmp qt) Ugi cie przy sile 100 N (10 kg) mi dzy kołami pasowymi Naciàg paska N (kg, Ibs), pomiar przyrzàdem do pomiaru siły naciàgu Układu Zbiornika Płyn do układu wspomagania HONDA PSF-V z u ywanym paskiem z nowym paskiem z u ywanym paskiem z nowym paskiem *: U ywajàc nowego paska, wyregulować ugi cie lub naciàg do wartoêci dla nowego paska. Uruchomić silnik na 5 minut i wyłàczyć go. Ponownie wyregulować ugi cie lub naciàg do wartoêci dla u ywanego paska.

23 Wymiary nominalne i dopuszczalne Rozdział 18 Zawieszenie Geometria kół Kàt pochylenia koła Przód Tył Kàt wyprzedzenia Przód Zbie noêć Przód Tył Kàt skr tu Koła wewn trznego Koła zewn trznego Koło Bicie tarczy koła Felga aluminiowa Felga stalowa Osiowe Promieniowe Osiowe Promieniowe Ło ysko koła Luz osiowy WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA Przód Tył Rozdział 19 Układ hamulcowy Dêwignia hamulca r cznego Pedał hamulca Ciàgnàć z siłà 200 N (20 kg) WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA WysokoÊć pedału (z wymontow. wykładzinà) Blokowanie na 7 11 zàbku Pompa hamulcowa Tarcze hamulcowe Skok jałowy Luz tłok-popychacz GruboÊć tarczy Bicie tarczy Dopuszcz. ró nica gruboêci GruboÊć klocków Przód Tył Przód Tył Przód Tył Przód i tył Wyposa enie PodciÊnienie[mm (in) Hg] Siła nacisku pedału kg (Ibs) CiÊnienie w przewod. kpa (atm) Bez ABS Z ABS

24 Rozdział 22 Klimatyzacja Układ klimatyzacji Spr arka Pasek spr arki* WIELKOÂĆ MIERZONA Rodzaj oleju: ND-OIL8 Nr kat PR7-003 lub PR7 - A01 PojemnoÊć układu ml (fl oz, lmp oz) Ugi cie mi dzy kołami pasowymi przy sile 100 N (10 kg) Naciàg paska N (kg, Ibs), pomiar przyrzàdem do pomiaru naciàgu Skraplacz Parownik Przewody Osuszacz Rodzaj oleju: ND-OIL8 Nr kat PR7-003 lub PR7 - A01 IloÊć oleju smarujàcego ml (fl oz, lmp oz) OpornoÊć cewki stojana przy 20 C Ω Luz koło pasowe tarcza sprz gajàca NOMINALNA (NOWA) (Dla czynnika (Dla czynnika Jednostki: mm (in) z u ywanym paskiem z nowym paskiem z u ywanym paskiem z nowym paskiem Rozdział 23 Układ elektryczny Cewka zapłonowa Âwiece zapłonowe Wyprz. zapłonu Na biegu jałowym BTDC Pasek alternatora* Alternator Rozrusznik Napi cie znamionowe V OpornoÊć uzwojenia pierwotnego Ω przy 20 C OpornoÊć uzwojenia wtórnego kω przy 20 C Typ Odst p elektrod Bez A/C Z A/C WIELKOÂĆ MIERZONA Pràd wyjêcia przy 13.5V (rozgrzany) A OpornoÊć cewki (wirnika) Ω Ârednica zewn trzna pierêcienia Êlizgowego DługoÊć szczotek Naciàg spr yny szczotek g (oz) Typ Gł bokoêć rowków komutatora Bicie komutatora Ârednica zewn trzna komutatora DługoÊć szczotki Naciàg spr yny szczotek Ugi cie paska przy sile 100 N (10 kg) Zmierzony naciàg paska N (kg, Ibf) Ugi cie paska przy sile 100 N (10 kg) Zmierzony naciàg paska N (kg, Ibf) WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA N (kg, Ibs) Patrz rozdział 23 NOMINALNA (NOWA) z u ywanym paskiem z nowym paskiem z u ywanym paskiem z nowym paskiem z u ywanym paskiem z nowym paskiem Nap d z redukcjà i magnesami stałymi z u ywanym paskiem z nowym paskiem *: U ywajàc nowego paska, wyregulować ugi cie lub naciàg do wartoêci dla nowego paska. Uruchomić silnik na 5 minut i wyłàczyć go. Ponownie wyregulować ugi cie lub naciàg do wartoêci dla u ywanego paska.

25 Charakterystyka techniczna WIELKOÂĆ MIERZONA UWAGI WYMIARY SAMOCHODU MASY DługoÊć całkowita SzerokoÊć całkowita WysokoÊć całkowita Rozstaw osi Rozstaw kół PrzeÊwit IloÊć siedzeƒ Masa własna: Wersja KG Pi ć DR SRS: Poduszka kierowcy DR/AS SRS: Poduszka kierowcy i pasa era S/R: Dach słoneczny A/C: Klimatyzacja Rozkład nacisków (Przód/Tył): Wersja KG

26 MASY (ciàg dalszy) WIELKOÂĆ MIERZONA Masa własna: Wersja KS Rozkład nacisków (Przód/Tył): Wersja KS UWAGI DR SRS: Poduszka kierowcy DR/AS SRS: Poduszka kierowcy i pasa era S/R: Dach słoneczny A/C: Klimatyzacja Masa własna: Wersja KE DR SRS: Poduszka kierowcy DR/AS SRS: Poduszka kierowcy i pasa era S/R: Dach słoneczny A/C: Klimatyzacja Rozkład nacisków (Przód/Tył): Wersja KE Masa dopuszczalna (Wersja europejska) SILNIK Typ Układ cylindrów Ârednica i skok PojemnoÊć Stopieƒ spr ania Układ zaworowy Silnik F22Z2 Pozostałe silniki Silnik F18A3 Silnik F20Z1 Silnik F22Z2 Silnik F18A3 Silnik F20Z1 Silnik F22Z2 Silnik F18A3 Silnik F20Z1 Silnik F22Z2 Silnik F22Z2 Pozostałe silniki Chłodzony wodà, 4-suwowy SOHC VTEC, benzynowy Chłodzony wodà, 4-suwowy SOHC, benzynowy Rz dowy 4-cylindrowy, poprzeczny Nap d paskiem z batym, 4 zawory na cylinder, SOHC VTEC Nap. paskiem z b., 4 zaw. na cylinder, SOHC

27 Charakterystyka techniczna (ciàg dalszy) SILNIK (ciàg dalszy) ROZRUSZNIK SPRZ GŁO SKRZYNIA BIEGÓW KLIMATYZACJA Typ Moc wyjêciowa Napi cie Znamionowy czas pracy Kierunek obrotów Masa Typ Powierzchnia cierna sprz gła Typ Przeło enie pierwszego stopnia Typ r cznej skrzyni biegów Przeło enie Przekładnia główna Przeło enie WIELKOÂĆ MIERZONA Układ olejenia Wydatek pompy olejowej Przy temperaturze oleju 36.5 C Paliwo - wymagania Wydatek pompy wodnej Przy temperaturze wody 40 C Przekładnia główna Wydatek chłodzenia Spr arka 1 biegu 2 biegu 3 biegu 4 biegu 5 biegu bieg wsteczny Automatyczna skrzynia biegów 1 biegu 2 biegu 3 biegu 4 biegu bieg wsteczny Typ silnika Typ Przeło enie Typ silnika Typ Przeło enie Typ, Model IloÊć cylindrów PojemnoÊć Pr dkoêć max. IloÊć oleju smarujàcego Pompa o wewn trz. trochoidalnym zaz bieniu 73.5 l/min przy 6000 obr/min Benzyna bezołowiowa, Liczba Oktanowa (RON) 95 lub wi ksza 160 l/min przy 6000 obr/min Nap d z redukcjà przeło enia, magnesy stałe 30 sekund Przeciwnie do ruchu zegara patrzàc od przekł. z batej Pojedyncze suche, ze spr ynà talerzowà Przekładnia hydrokinetyczna 5-biegów do przodu zsynchron., 1 wsteczny Elektronicznie sterowana 4-biegowa, 1 wsteczny BezpoÊrednie 1:1 Pojedyncza hipoidalna Pojedyncza hipoidalna Tłokowa, NIPPONDENSO cm 3 /obr UWAGI Skraplacz Typ Parownik Typ Dmuchawa Typ Moc silnika Regulacja pr dkoêci Max. wydatek Regulacja temperatury Sprz gło spr arki Czynnik chłodniczy Typ Zapotrzebowanie mocy Typ IloÊć O ebrowanie faliste O ebrowanie faliste Wentylator Sirocco 5 biegowa Mieszanie powietrza Suche, pojedyncze, nap dzane paskiem wieloklinowym

28 UKŁAD KIEROWNICZY WIELKOÂĆ MIERZONA Typ Przeło enie całkowite IloÊć obrotów Ârednica koła kierownicy Z batkowa, ze wspomaganiem UWAGI ZAWIESZE Typ. Przód Typ. Tył Amortyzatory. Przód i Tył Niezale ne, podwójne wahacze poprzeczne, spr yny Êrubowe ze stabilizatorem Niezale ne, podwójne wahacze poprzeczne, spr yny Êrubowe ze stabilizatorem Teleskopowe, hydrauliczno - gazowe GEOMETRIA KÓŁ Pochylenie koła Przód Tył Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy Zbie noêć Przód Tył UKŁAD HAMULCOWY OPONY UKŁAD ELEKTRYCZNY Typ Przód Tył Powierzchnia cierna klocków hamulcowych: Przód F18A3, F20Z1 (M/T) F20Z1 (A/T), F22Z2 Tył Hamulec r czny Wymiar i ciênienie Akumulator Rozrusznik Alternator Bezpieczniki W skrzynce bezp. pod deskà rozdziel. W skrzynce bezp. pod pokrywà silnika Tarcze hamulc. wentylowane, ze wspomag., z samoregul. luzu Tarcze hamulcowe, ze wspomaganiem, z samoregulacjà luzu Mechaniczny, na dwa tylne koła Patrz naklejka informacyjna opon (str. 1-12) W skrzynce bezp. ABS pod pokrywà silnika Reflektory Przednie kierunkowskazy Przednie Êwiatła pozycyjne Boczne kierunkowskazy Tylne kierunkowskazy Âwiatło STOP / Tylne Êwiatła pozycyjne Trzecie Êwiatło STOP Âwiatło cofania Tylne Êwiatło przeciwmgielne OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej OÊwietlenie wn trza Przód Tył OÊwietlenie baga nika Lampki drzwiowe OÊwietlenie schowka OÊwietlenie zestawu wskaêników Lampki kontrolne Lampki ostrzegawcze PodÊwietlenie wyłàczników PodÊwietlenie zapalniczki

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski NISSAN ALMERA Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA Dane o oryginale: Etudes & Documentation de la Revue Technique automobile Nissan Almera

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu DANE TECHNICZNE PODNOSZENIE POJAZDU HOLOWANIE OLEJE SMARY DODATKI WYMIANA OLEJÓW BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 327 LISTOPAD 2000 EDITION

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

www.obd2.pl Kody błędów VAG Polski VAG Migowe 5 cyfr Kody P Hex

www.obd2.pl Kody błędów VAG Polski VAG Migowe 5 cyfr Kody P Hex kolor szary = Niedokładne tłumaczenie innej literatury, opis kodu nie potwierdzony ( możliwy wadliwy opis) 0000 - - - - - - - - - - - - - - - Zakończenie emitowania kodów usterek 4444 00000 P0 0000 W pamięci

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

SKANER SUPER VAG K+CAN

SKANER SUPER VAG K+CAN SKANER SUPER VAG K+CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Bezpieczeństwo Pracy: Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. (c)www.viaken.pl Strona 1 5. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Opel Vectra. Instrukcja Obsługi

Opel Vectra. Instrukcja Obsługi Opel Vectra Instrukcja Obsługi Opel Vectra Zakupili Państwo samochód, w którym zastosowano najnowsze zdobycze techniki. Reprezentuje on najwyższy poziom technologiczny i zapewnia nadzwyczajny komfort jazdy.

Bardziej szczegółowo

Firma Draper Tools w związku z kontynuacją polityki dotyczącej ulepszania produktów zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

Firma Draper Tools w związku z kontynuacją polityki dotyczącej ulepszania produktów zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Czytnik kodów błędów FORD 68082 68080 INSTRUKCJA Ważne: W celu efektywnego i bezpiecznego wykorzystania urządzenia należy dokładnie zapoznać się instrukcją obsługi. Ogólna informacja Ta instrukcja została

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA PYUNGTAEK, KOREA

PRZEDMOWA PYUNGTAEK, KOREA PRZEDMOWA Niniejszy podręcznik został przygotowany w celu zapoznania Państwa z ważnymi aspektami użytkowania i obsługi samochodu RODIUS/STANIC, a także w celu dostarczenia ważnych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi Wstęp Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA. Kupując nowy samochód marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

V. Zestawienie rynkowych wartości części samochodowych

V. Zestawienie rynkowych wartości części samochodowych V. Zestawienie rynkowych wartości części samochodowych Lp. Nazwa części samochodowej Nr katalogowy Wartość Liczba Wartość 1. sztuki sztuk pozycji[zł] 1 Zaślepka reostatu 94955-2L000WK 9,06 1 9,06 2 Zaślepka

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo

Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów multitronic 01J Budowa i zasada działania. Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 228.

Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów multitronic 01J Budowa i zasada działania. Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 228. 228 228 Serwis Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów multitronic 01J Budowa i zasada działania Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 228 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany zastrzeżone. AUDI AG Dział

Bardziej szczegółowo

FORD MONDEO Instrukcja obsługi

FORD MONDEO Instrukcja obsługi FORD MONDEO Instrukcja obsługi Informacje zawarte w tej publikacji były poprawne w chwili oddawania do druku. Zgodnie z naszą dewizą zakładającą stały rozwój i doskonalenie naszych produktów, zastrzegamy

Bardziej szczegółowo