SPIS TREŚCI 4 MITSUBISHI STARION 7 HI-Q SANGSIN CZYLI EKOLOGIA W NAJLEPSZYM WYDANIU! 8 STREFA OYODO 10 MUSISZ TO MIEĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 4 MITSUBISHI STARION 7 HI-Q SANGSIN CZYLI EKOLOGIA W NAJLEPSZYM WYDANIU! 8 STREFA OYODO 10 MUSISZ TO MIEĆ"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, Witamy w Nowym 2012 roku, życząc Państwu wszelkiej pomyślności, samych sukcesów oraz spełnienia motoryzacyjnych marzeń. Rok 2012 dostarczy nam wielu pozytywnych emocji chociażby ze względu na organizowane w Polsce Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. My trzymamy kciuki za naszą drużynę już teraz. A Państwo? Kibicowaniu, naszym szansom oraz samym mistrzostwom poświęcimy dużo miejsca w tym roku. Ale teraz jeszcze w tym zimowym i bardzo mroźnym czasie zapraszam do skrótu pierwszego wydania Made In Japan: Powrót do przeszłości, czyli poznajemy na nowo Mitsubishi Stariona, dorzucamy świeżą dawkę nowości z rynku części zamiennych, porównujemy najpopularniejsze modele kombi, ze strefy sportowej zapraszamy do relacji z 17 Gali KSW co tam się działo oraz do wywiadu z Klaudią Podkalicką nietuzinkową osobą w zdominowanym przez męż czyzn sporcie, poznamy tajniki bezpiecznej jazdy zimą to tylko niektóre z naszych artykułów do których już teraz gorąco zapraszamy. 4 MITSUBISHI STARION 7 HI-Q SANGSIN CZYLI EKOLOGIA W NAJLEPSZYM WYDANIU! 8 STREFA OYODO 10 MUSISZ TO MIEĆ 12 II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GEPARTS CUP BEZPIECZNA ZIMA 16 WYWIAD Z KLAUDIĄ PODKALICKĄ 18 STREFA ECO LEXUS CT 200h 20 EWOLUCJA SOND LAMBDA Redaktor prowadzący: Marta Majewska Współpraca: A. Ozdobińska, K. Szotowicz, M. Nowakowski, M. Jurczewski, T. Wiśniewski, K. Smutniak, A. Barski, M. Urbański. Kwartalnik Made In Japan Adres redakcji: ul. Posag 7 Panien Warszawa Mail: 22 W TRUDNYM POŁOŻENIU HONDA ACCORD kontra MAZDA 6 kontra TOYOTA AVENSIS 28 PIERWSZA POMOC 29 NGK 20-LECIE GALA KSW ZEMSTA 32 SZTUKI WALKI 35 HUMOR (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 3

3 MITSUBISHI STARION POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI Mitsubishi Starion to jeden z najrzadziej spotykanych japoƒskich pojazdów na naszych drogach. DwadzieÊcia lat po zaprzestaniu produkcji pozostało tylko 19 zareje - strowanych egzemplarzy w Polsce. DziÊ to auto ma status klasyka, niezmiernie rzadko jest oferowane do sprzeda- y, nawet w stanie wymagajàcym odrestaurowania jest łakomym kàskiem dla kolekcjonerów i miłoêników kla - sycznej japoƒskiej motoryzacji. Od czasów, kiedy był produkowany wszystko w moto - ryzacji si zmieniło. Dzisiaj to ekologowie i ksi gowi decydujà o tym czym jeêdzimy. JesteÊmy Êwiadkami uêmiercania kolejnych ikon motoryzacji, które cz sto nie sà w stanie sprostaç wymaganiom dotyczàcych emisji spalin lub nie generujà oczekiwanych zysków. DziÊ liczy si wielkoseryjna produkcja, globalizacja produktu i zysk producenta. Wi kszoêç japoƒskich aut sportowych nie jest ju produkowana. DziÊ nie kupimy ju Toyoty Supry, Nissana 200SX, 300ZX, Mazdy RX-7, Mitsubishi 3000GT czyli nast pcy opisywanego Stariona. Nawet taƒsze i pozbawione turbo spr arek modele jak np. Honda Prelude i Toyota Celica nie sà sprzedawane. Znajdowały si w ofercie przez kilka dziesi cioleci i były ch tnie kupowane mi dzy innymi dzi ki korzystnej cenie i charakterowi jaki bezsprzecznie posiadały. Byç mo e nazwy modeli powrócà na rynek jako odwołanie do historii, lecz aut takich jak tamte ju nie b dzie. Urz dnicy ochoczo uêmiercajà legendy motoryzacji na rzecz masowych produktów spod znaku hybrydy i downsizingu. Mitsubishi Starion był produkowany w latach Cechà wspólnà wszystkich wersji był czterocylindrowy silnik R4 wyposa ony w turbodoładowanie i nap d kół tylnych. Starion uwa any jest za prekursora i pioniera dla powstania nowego segmentu: sportowych, turbodoładowanych aut japoƒskich z nap dem na tylnà oê. Były to auta doêç popularne w latach osiemdziesiàtych i na poczàtku lat dziewi ç - dziesiàtych. PopularnoÊç zdobyły dzi ki korzystnej cenie, znakomitym osiàgom i jakoêci wykonania. Auto prezentuje si typowo dla epoki i miejsca w którym powstało. Wersje nadwozia były dwie: narrow body wersja wàska i wide body szeroka odmiana od 1986 roku. Jest to klasyczne coupe 2+2, z niskim dwudrzwiowym nad - woziem, muskularnymi błotnikami (wide body) i charak - terystycznymi otwieranymi reflektorami. Aby uatrakcyjniç ofert mitsubishi wyposa ało stariony seryjnie w wielowahaczowe zawieszenie wszystkich kół. Auto było zaawansowane technicznie posiadało silnik turbo z wtryskiem i wałkami balansowymi, które były rozwiàzaniem opatentowanym przez mitsubishi i zapewniały redukcj drgaƒ jednostki nap dowej i poprawienie jej kultury pracy. W kolej - nych latach rozwiàzanie to znalazło si w wi kszoêci ich silników Êwiadczàc o mo liwoêciach technologicznych firmy. Starion miał hamulce tarczowe obu osi, elektrycznie otwierane szyby, dyferencjał LSD (Limited Slip Differential od 1985 roku) i wiele innych elementów, które w tamtych czasach były nie lada nowinkami. Z wyposa enia opcjonalnego mo na było zamówiç np. klimatyzacj, wi ksze alufelgi, body kit, skórzanà tapicerk czy elektronicznà desk. Mimo bogatego wyposa enia cen skalkulowano na rozsàdnym poziomie. Na przykład za cen jednego porsche 944 mo na było nabyç dwa stariony. Trzeba pami taç, e w pierwszej połowie lat osiemdziesiàtych samochody japoƒskie postrzegane były jako coê egzotycznego, a renom samocho - dów niezawodnych, trwałych i konkurencyjnych zdobywały w latach nast pnych. W USA aby ukryç japoƒskie korzenie stariona ofero - wano go jako chrysler conquest. Podobnà polityk stosowano nawet póêniej mitsubishi 3000GT sprzedawany był jako dodge stealth. Prezentowany poni ej egzemplarz pochodzi z naszej kolekcji. Jest to wersja europejska wide body z 1988 roku. Zachowany został w bardzo dobrym stanie nie wymaga - jàcym remontu. Zakupiony po długich poszukiwaniach jest dopieszczany przez właêciciela i traktowany z troskà na jakà zasługuje tak rzadko ju spotykany klasyk. Autor: M.J. dane techniczne: MITSUBISHI STARION 2.6L TURBO silnik: rz dowy, czterocylindrowy, dwunastozaworowy typ G54BT, turbo intercooler moc 220 KM przy 5000 obr/min. moment obrotowy 284 Nm osiàgi: przyspieszenie km/h: 8 sek. pr dkoêç maksymalna 220 km/h masa pojazdu: 1325 kg dane techniczne: MITSUBISHI STARION 2.0L TURBO silnik: rz dowy, czterocylindrowy, oêmiozaworowy typ 4G63T, turbo moc (w zale noêci od rocznika): od 168 KM (bez IC) do 180KM (z IC), moment obrotowy (w zale noêci od rocznika): od 245 Nm (bez IC) do 290 Nm (z IC) osiàgi: przyspieszenie km/h (w zale noêci od rocznika): od 9,1 sek. (168 KM) do 7,9 sek. (180 KM) pr dkoêç maksymalna (w zale noêci od rocznika): od 201 km/h (168 KM) do 220 km/h (180 KM) Masa własna pojazdu: 1245 kg 4 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 5

4 HI-Q SANGSIN CZYLI EKOLOGIA W NAJLEPSZYM WYDANIU! Ekologia wkracza we wszystkie aspekty naszego ycia, czy nam si to podoba czy nie. WyÊrubowane normy wy - muszajà na pro ducentach cz Êci zamiennych stosowanie nowych ekologicznych technologii i ma teriałów produkcji. W 2008 roku nawiàza liêmy współprac z firmà Sangsin dotyczàcà dystrybucji na terenie Polski klocków oraz szcz k hamulcowych linii Hi-Q. Ten nowo czesny produkt Êwietnie wpisuje si w Êwia towy trend. Wykonane z ceramicznych materiałów, pozbawione metali ci kich takich jak ołów, kadm, rt ç, chrom itd. charakteryzujà si cichà pracà dajàc uczucie mi kkiego hamowania, a niski współczynnik pylenia ucieszy szczególnie posiadaczy felg aluminiowych. Firma Sangsin mo e poch waliç si 30-letnim doêwiadczeniem potwier dzonym wieloma certyfikatami jakoêci. Jest równie wieloletnim dostawcà do Hyundai Motor Company oraz Daewoo Motor, co stawia jà na pozycji lidera na rynku koreaƒ skim. Eksportujàc swoje produkty do USA, Europy i Azji stajà si liczàcym graczem w globalnej ekspansji samochodów koreaƒ - skich. W swojej ofercie Sangsin oprócz linii Hi-Q przezna - czonej dla samochodów osobo wych i lekkich ci arowych, posiada równie linie klocków hamulcowych Hardron prze - znaczonà do profesjonalnego tuningu, jak równie klocki i szcz ki do autobusów i ci arówek o podwy szonej wytrzymałoêci na Êcieranie. W ofercie Geparts linie Hi-Q odnaj dà Paƒstwo pod standardowà numera cjà klocków oraz szcz k hamulcowych zakoƒ czonà SGN. Oferta przeznaczona dla samo chodów koreaƒskich. KLOCKI OYODO Z CERTYFIKATEM ECE R90 Czy wiesz e... Zgodnie z dyrektywà Komisji Europejskiej klocki hamulcowe do samo - chodów wyprodukowanych po dniu 31 marca 2001 roku, które nie spełniajà europejskich norm jakoêci ECE R90 nie mogà byç sprzedawane na terenie UE? Norma ECE R90 nie dotyczy samochodów wyprodukowanych przed tà datà. Certyfikat taki przyznawany jest indywidualnie dla ka dego zestawu klocków hamulcowych, jest to proces kosztowny, stàd nie wszyscy producenci mogà sobie pozwoliç na przeprowadzenie certyfikacji dla swoich produktów. Obecnie na rynku motoryzacyjnym wyst puje wiele tanich marek klocków hamulcowych, które z reguły nie noszà adnych znaków certyfikacji, bàdê posiadajà sfałszowany znak europejski E1 z ciàgiem cyfr. OczywiÊcie łatwo takie produkty rozpoznaç, poniewa takie same ciàgi znaków mo na odczytaç na ró nych indeksach. Jest to niedopuszczalne, gdy numer certyfikatu nadawany jest indywidualnie dla ka dej cz Êci. Sprzeda klocków hamulcowych bez wymaganych certyfikacji, mo e wiàzaç si z powa nymi konsekwen - cjami prawnymi, a tak e finansowymi. Dotyczy to zarówno importera jak i kolejne podmioty dystrybuujàce niedopuszczony do obrotu towar na terytorium UE, a w naszym przypadku Polski. Rozrost rynku i rozpowszechnianie ró nych marek w segmencie klocków hamulcowych spowodowało powstanie koniecznoêci wprowadzenia szeregu przepisów kontrolujàcych standardy jakoêci cz Êci zwiàzanych z bezpieczeƒstwem. Z tà myêlà powstały klocki hamulcowe OYODO, które spełniajà certyfikacj ECE R90. Firma GeParts systematycznie rozszerza ofert, dostarczajàc klocki hamulcowe w swojej taƒszej linii JPN o indeksy, które spełniajà normy ECE R90 i sà homologowane tym certyfikatem. Wi cej na ten temat zapraszamy do kolejnego numeru Made In Japan. (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 7

5 ŁOŻYSKA KÓŁ ZALETY ZESTAWÓW ŁOŻYSK OYODO: Ło yska kół nale à do grupy cz Êci zamiennych, które majà olbrzymi wpływ na bezpieczeƒstwo i kom fort po - dró owania. Je eli b dzie my lekce wa yç pierwsze objawy zu ycia takie jak szum, piski mo e to doprowadziç do zablokowania koła, a co za tym idzie utraty kon troli nad samochodem doprowa dzajàc np. do wypadku. W tym miej - scu nale y zwróciç uwag na to, e kierowcy nie mogà w jakiê szczególny sposób wpłynàç na ywotnoêç ło ysk (chyba, e sa mochód jest bardzo intensywnie eksploato - wany), poniewa posia dajà one okreêlonà trwałoêç i po pewnym przebiegu auta nadajà si do wymiany. W ofercie GeParts znajdziecie Paƒstwo szerokà ofert zestawów ło ysk kół zarówno przednich jak i tylnych. Zestawy ło ysk oferowane przez GeParts sà kompletne, a wi c umo liwiajà prawidłowe wykonanie naprawy, wymian nie tylko ło yska, ale tak e uszczelnieƒ, segerów, zawle czek, nakr tek itd. Dzi ki temu, e współpracujemy z najwi kszymi na Êwiecie producentami ło ysk ta kimi jak KOYO, NSK, NTN mo emy zapropono waç Paƒstwu najlepszy produkt w korzystnej cenie, a wszystko to znajdziecie Paƒstwo w naszej flagowej linii OYODO. REWOLUCJA PRODUKTOWA W DBA DBA zmodernizowało swoją linię produktową. Poznaj nowe opakowania, cechy i kategorie produktów. Seria Street Pierwszy poziom wydajnoêci Aplikacje do u ytku drogowego Tarcze DBA s serii Street wyst pujà w 3 wariantach: standardowy zamiennik DIRECT OE, tarcze tuningowe z opatentowanym systemem naci ç T2, tarcze wiercone i nacinane XGOLD. Seria HD Aplikacje Heavy Duty, Samochody u ytkowe / 4WD, Nie do u ytku sportowego. Kolejnà serià tarcz hamulcowych jest seria HD, tarcze wyglàdajà jak standardowe tarcze OE jednak sà du o bardziej wydajne. Sekret tkwi w strukturze materiału z którego sà wykonane TSP (Thermal Stability Profiling) oraz z samego materiału stopów elaza o wi kszej iloêci w gla, jest to specjalny materiał opra - cowany przez DBA XG150. Tarcze te zwi kszajà wydajnoêç hamowania przy zachowaniu takiego samego wyglàdu. Dost pne sà równie w wersji wiercono-nacinanej XS. Seria 4WD Ci sze samochody, Off-road, Samochody opancerzone. Dla entuzjastów 4WD tarcze przygotowane zostały w dwóch wariantach wydajnoêci. Poziom pierwszy to tarcze z naci ciem T2, poziom drugi to system naci ç T3. Tarcze przeznaczone sà dla aut 4WD je d àcych w terenie lub aut ci szych. Seria ClubSpec Aplikacje sportowe, Do ci kiego u ytkowania. Najbardziej zaawansowane tarcze hamulcowe firmy DBA. Wyposa one w wiele innowacyjnych technologii. Tarcze te spełnià najwy sze wymagania dla ekstremalnego u ytku dro - gowego oraz rajdowego. Dost pne jako tarcze jedno cz Êciowe serii 4000 lub jako l ejsze tarcze dwucz Êciowe serii Dzi ki wielu intensywnym testom oraz informacjom od kierowców rajdowych z całego Êwiata, DBA opracował unikalny stop elaza (XG-150), który u ywany jest w tarczach serii CLUBSPEC i HD. Materiał XG-150, posiada bardzo dobre właêciwoêci cieplne wy szà stabilnoêç termicznà DBA TSP, co sprawia, e tarcze dłu ej mogà byç poddawane ekstremalnym temperaturom. Nowy system naci ç T2 dost pny jest w tarczach serii DBA STREET SERIES. WydajnoÊç została zwi kszona dzi ki Bi symetrycznym naci ciom. System T2 to precyzyjne naci cia, które powodujà lepsze wyczuwanie pedału hamulca, a hamo - wanie jest cichsze i bardziej elastyczne. A to wszystko dzi ki bisymetrycznie wygi tym naci ciom, które ustawione w szcze - gólny sposób, znaczàco tłumià harmoniczne wibracje i hałas, który jest cz sto zwiàzany z tradycyjnymi naci ciami (prostymi). System bi-symetrycznych naci ç zwi ksza równie iloêç miejsc, skàd mogà wydostawaç si gazy powstajàce podczas tarcia klocka hamulcowego o powierzchni tarczy, co powoduje w rezultacie lepsze przyleganie klocka do tarczy a zatem lepsze hamowanie. System naci ç T3 dost pny jest tylko w tarczach serii CLUBSPEC. Znaczàca poprawa właêciwoêci osiàgni ta została dzi ki systemowi tri-symetrycznych naci ç. System T3 to pre - cyzyjne naci cia które powodujà lepsze wyczuwanie pedału hamulca, a hamowanie jest cichsze i bardziej elastyczne. A to wszystko dzi ki tri-symetrycznie wygi tym naci ciom, które ustawione w szczególny spo sób, znaczàco tłumià harmo - niczne wibracje i hałas, który jest cz sto zwiàzany z tradycyjnymi naci ciami (prostymi). System tri-symetrycznych naci ç zwi ksza równie iloêç miejsc, skàd mogà wydostawaç si gazy powstajàce podczas tarcia klocka hamulcowego o powierzchni tarczy, co powoduje w rezultacie lepsze przyleganie klocka do tarczy a zatem lepsze hamowanie. STREFA 8 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012

6 SWORZE WAHACZA PRZEDNIEGO DOLNEGO 10Z4011-CTR TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA 30H3061-OYO ROLKA PASKA WIELOROWKOWEGO 20R8000-OYO TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA 30H5061-JPN GUMA STABILIZATORA PRZEDNIA (LEWA / PRAWA) 70Z2073-JPN / 70Z2074-JPN TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA 30H4060-OYO HONDA ACCORD/ACCORD TOURER CL7/ CL9/ CM2/ CM3 rok prod. 2002> MAZDA 6 (GH) DT 2.2DT 2.5 (299x48,5x25x5) rok prod. 2008> SUZUKI GRAND VITARA 1.9DDiS rolka przy kompresorze klimatyzacji rok prod. 2005> MITSUBISHI LANCER (CX /CY) rok prod. 2007> TOYOTA COROLLA rok prod. 2006> HONDA CITY (L13) 1.4 rok prod. 2008> FILTR PALIWA 30F1021-JPN FILTR POWIETRZA 20F4065-JPN FILTR PALIWA 30F2053-JPN KO CÓWKA DRÑ KA KIEROWNICZEGO ZEWN. 10K8014-OYO FILTR KABINOWY 40F2013-OYO AMORTYZATOR GAZOWY PRZEDNI (LEWY / PRAWY) SG / SG NISSAN QASHQAI 1.5DCI, 2.0DCI rok prod. 2007> HONDA ACCORD 2.0I 16V rok prod. 2008> TOYOTA AURIS 1NDTV 1.4D-4D rok prod. 2007> SUZUKI GRAND VITARA rok prod. 2005> TOYOTA RAV D-4D rok prod > MITSUBISHI OUTLANDER rok prod. 2006> 10 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 11

7 Dnia 22 października 2011 w Hali Piłkarskiej w Warszawie odbył się II Turniej Piłki Nożnej GeParts CUP Made In Japan objàł patronat prasowy nad organizo - wanym przez firm GeParts ju drugim charytatywnym Turniejem Piłki No nej. Pierwsza taka impreza pod hasłem gramy dla Antosia odbyła si 6 czerwca 2010 roku. Uzbierane fun dusze zostały przekazane na rzecz leczenia i reha bilitacji małego Antosia. Do udziału w turnieju mogà zgłosiç si dru yny z ka dej bran y działajàcej na terenie Polski. W I Turnieju mi dzy innymi udział wzi ły dru yny: Oldboje Legii Warszawa, Hutnik Warszawa, Dru yna Pol - skich Dziennikarzy i inni. W tym roku organizatorzy chcieli poło yç nacisk na promowanie rozwoju aktywnoêci sportowej wêród dzieci i mło - dzie y przeznaczajàc fundusze na Fundacj Hutnik 1957 r. W obecnych czasach coraz wi cej dzieci boryka si z pro - blemem otyłoêci oraz spadkiem aktywnoêci ruchoworozwojowych. Firma GeParts wspiera wszelkie inicjatywy i dzia łania spor towe promujàc mi dzy innymi popularne w kraju mieszane sztuki walki. Do walki o puchar II Turnieju Piłki No nej GeParts CUP 2011 stan ło dwanaêcie dru yn z ca łej Polski, w tym Dystrybutorzy i Klienci firmy. Dru yny zostały podzielone na 3 grupy: W grupie A rywalizowali: GeParts z Warszawy, Euro Tim z Bydgoszczy, Car-Zone z Wrocławia, Minimiot z Ostrowa Wielkopolskiego. Grup B reprezentowały dru yny: Moto Factory z Warszawy, Adamex z Siemiatycz, Car-Zone II z Wrocławia, Jadar z Chorzowa. Natomiast grupa C to: Fundacja Hutnik 1957 (z najstarszym piłka rzem tego turnieju, Panem Krzysztofem Bro nickim wiek 72 lata), Samuraj z Warszawy, BluePrint Polska z Wrocławia, Hyundai Jaworski-Gajewski z Warszawy. Oficjalne otwarcie odbyło si po godzinie 10.00, po prze - mowie Prezesów firmy GeParts, w której yczyli wszystkim uczestnikom dobrej zabawy oraz gry fair play. Całà imprez, tak jak w zeszłym roku, po prowadził Pan Piotr Wojciechowski, red. Magazynu Piłki No nej oraz speaker Polonii Warszawa. Dzi ki niesamowitej rywalizacji tego roczny turniej przyniósł ze sobà sporo kontuzji, w tym jednà bardzo powa nà kapitanowi zespołu GeParts, uniemo li wiajàcà zespołowi kontynuowa nie gry w ostatnim meczu. Przez to dru yna GeParts zaj ła ostatnie miejsce w klasyfikacji zbiorczej. Nast pne miejsca zajmowali kolejno: 11 - Moto Factory, 10 - Minimot, 9 - Hyundai Jawosrki-Gajewski, 8 - Euro-Tim, 7 - Samuraj, 6 - Fundacja Hutnik 1957, 5 - Car-Zone II, 4 - Adamex. Trzecie miejsce w II Turnieju GeParts CUP 2011 zaj ła firma Jadar z Chorzowa, drugie miejsce Car-Zone z Wrocławia oraz pierwsze miejsce BluePrint z Wrocławia. W kategoriach indywidualnych nagrody zdobyli: Najlepszy Zawodnik: wytypowany przez s dziów Pan Paweł Wisiorek z firmy Jadar, Najlepszy Bramkarz: statuetk otrzymał Pan Tomasz Kinal z firmy Car-Zone, Król Strzelców: z iloêcià 9 goli, tytuł wywal czył Pan Kamil bik z firmy BluePrint, Dru yna Fair Play: za zabaw do koƒca tur nieju, mimo widocznej ró nicy poziomu zespołów, z którymi miała do czynienia, otrzymała firma Moto Factory. Nagrody wr czały gwiazdy piłki no nej mowa tutaj o Trenerze Jerzym Engelu, który jest z nami ju drugi rok z rz du i Pan Dariusz Dziekanowski oraz przyjaciele GeParts z MMA Antek Chmielewski i Robert Złotkowski. Po rozdaniu pucharów, medali, dyplomów i zrobieniu zdj ç przyszedł czas na zbieranie dat ków z wykorzystaniem przygotowanych pamiàtek sportowych. Firma GeParts szczególne podzi kowania kierowała do wszystkich osób, które przekazały swoje cenne pamiàtki na ten szczytny cel. Z imprezy udało si zebraç ponad 11 tysi cy złotych, które zostały przekazane na rzecz Fundacji Hutnik Patronat internetowy nad imprezà obj ła firma Moto Focus, natomiast prasowy Super Warsztat, Moto Express oraz nasza redakcja Made In Japan. Organizatorzy zapowiadajà kolejny turniej w tym roku, na który ju teraz goràco zapraszamy! Autor: M.M. II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GEPARTS CUP MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 13

8 BEZPIECZNA ZIMA Co się składa na posiadanie umiejętności bezpiecznego prowadzenia auta, o czym należy pamiętać aby samochód był dobrze przygotowany do jazdy w zimowych warunkach? O technikach bezpiecznej jazdy mówi si od dawna. Powstało mnóstwo szkół dokształcajàcych w jazdach ekstremalnych, które poszerzajà umiej tnoêci Êwie o upieczonych jak i tych bar - dziej doêwiadczonych kierowców do radzenia sobie w sytuacjach zagro enia na drodze. A zima jest tym szczególnym okresem, w którym nale y podwójnie zwracaç uwag na drodze, zarówno ze wzgl du na warunki atmosferyczne zwłaszcza, e dzieƒ jest znacznie krótszy, a po zmroku pole widzenia okreêla si do pola widzenia naszych reflektorów, jak i stan naszego pojazdu. Zaleca si przeglàd auta, który oceni jego kondycj. Na co warto zwróciç uwag? Pierwsza sprawa to układ zawieszenia a konkretnie w jakim stanie sà sworznie, łàczniki stabilizatorów czy te tuleje od których zale y czy dopiero wymienione zimowe opony dotrwajà do nast pnego sezonu. Ustawienie zbie noêci to nieporównywalny koszt do zakupu nowych opon. Warto o tym pami taç. Kolejno zaglàdamy pod mask, a tam po àdana byłaby wymiana oleju i filtra. Dodatkowo dla posiadaczy diesla nale y pomyêleç o filtrze paliwa, dzi ki któremu zapewne uda si ograniczyç niespo - dzianki zwiàzane z rozruchem. A na koniec warto jeszcze sprawdziç jakoêç płynu chłodnicze go, aby nie zamarzał w temperaturze -15 do -30 C. Test płynu chłodzàcego przeprowadzimy w ka dej stacji obsługi. Nie lekcewa my tego, gdy mo e to nawet skutkowaç p kni ciem bloku silnika! Podobnie jest z płynem do spryskiwaczy, chocia tutaj konsekwencje finansowe b dà znacznie mniej dotkliwe. Nasuwa si kolejna sprawa, czyli sprawne wycieraczki. Nie zapominajmy, e jazda z zabrudzonymi, tłustymi plamami na szybach mo e znacznie wpłynàç na naszà percepcj i de - koncentracj wpływajàc na naszà ocen sytuacji na drodze. Na koniec koniecznie pami tajmy o wymianie opon z letnich na zimowe, które Êwiadczà o dobrze przygotowanym do jazdy aucie. O bezpieczeƒstwie mówi si du o i jest to bardzo aktualny temat, a Êwiadczy o tym równie inauguracja kampanii społecznej organizowanej 9 listopada 2011 na terenie firmy GeParts pod hasłem Prowadz odpowiedzialnie biznes, któ - rej celem jest zarówno promowanie bezpie - czeƒstwa jazdy jak równie trzeêwoêci i kultury jazdy. Podczas spotkania prezentowany był system kontroli trzeêwoêci ilteq. GoÊcie mieli okazj poznaç bli ej pierwsze na rynku Polskim urzàdzenie samochodowej blokady antyalkoholo - wej. Policyjne statystyki, które zainspirowały nas do stworzenia polskiego systemu antyalkoholo - wego sà przera ajàce, jednak w naszej kampanii nie chcemy straszyç, ale przede wszystkim uêwiadamiaç kierowcom odpowiedzial noêç, jakà biorà na siebie wyje d ajàc na ulic mówi Waldemar Rudawski przedstawiciel handlowy firmy Noidss. Jako jeden z patronów akcji firma ProfiAuto, poprzez działanie w mediach i szkole - nia chce edukowaç kierowców w kwestii wpływu stanu technicznego samochodów na bezpieczeƒ - stwo uczestników ruchu. Polscy kierowcy cz sto bagatelizujà stan techniczny swojego pojazdu. Tymczasem ma on ogromny wpływ na bez - pieczeƒstwo jazdy. Chcemy mówiç o tym, które cz Êci w aucie wymagajà szczególnej kontroli i dlaczego regularne przeglàdy techniczne powin - ny wejêç w krew polskim kierowcom mówi Witold Rogowski, ekspert ProfiAuto.pl. Twarzà imprezy była Klaudia Podkalicka kierowca rajdowy i wyêcigowy, najszybsza kobieta w pu - charze Kia Picanto Cup, która demonstrowała na placu bezpiecznà jazd. Uczestnicy mieli oka - zj jechaç na fotelu pilota oraz poznaç wskazówki bezpoêrednio od samej mistrzyni jak np. jak nale y bezpiecznie pokonywaç zakr t, jak ominàç nagłà przeszkod itp. Dodatkowo warto zaznaczyç, e do dyspozycji goêci był Mitsubishi Lancer Evo z ponad 300 konnym silnikiem. Samochód wy - posa ony w klatk bezpieczeƒstwa, specjalne rajdowe fotele kubełkowe oraz mocne rajdowe pasy bezpieczeƒstwa. Jako goêç specjalny wystàpił Mariusz Pod - kalicki czterokrotny mistrz i trzykrotny wice - mistrz Polski w wyêcigach samochodowych oraz ojciec Klaudii, który opowiadał o najwa niejszych wskazówkach dotyczàcych bezpiecznej jazdy i zachowania na drodze w ró nych warun - kach atmosferycznych. Mowa dotyczyła 3 naj - wa niejszych wskazówek jak: odpowiednia pozycja zajmowana w samocho - dzie, czyli usadowienie w fotelu, odpowiedni naciàg pasa bezpieczeƒstwa i jego umiejscowienie trzymanie kierownicy w obu dłoniach, najlepiej w pozycji tak zwanej za pi tnaêcie trzecia, która zapewnia pewnoêç i symetri reakcji kierowcy. Przy trzymaniu kierownicy jednà r kà albo nawet dwiema ale np. lewà na dole, a prawà na górze nie jesteêmy w stanie tak samo sprawnie skr ciç i w lewo, i w prawo. To z kolei oznacza, e gdy przeszkoda wymagajàca natychmiastowego manewru pojawi si z tej sprzyjajàcej strony auta, byç mo e zdołamy jà ominàç, jednak gdy pojawi si z drugiej, mo e ju si nie udaç. Dodatkowo, pozycja za pi tnaêcie trzecia zapewnia taki sam kàt skr tu kół w lewo i w prawo bez odrywania ràk od kierownicy, a właênie skr t bez odrywania dłoni zapewnia najszybszà reakcj i najwi kszà rezerw bezpieczeƒstwa. Statystyki sà jednak brutalne: 70 proc. kierowców przyznaje, e zdarzyło im si puêciç kierownic zupełnie i poprosiç pasa era o jej przytrzymanie! Kolejnà atrakcjà tej imprezy była mo liwoêç pokonania slalomu na trzeêwo, jak prowadzi si auto pod wpływem alkoholu. Kierowcy pokonywali plac manewrowy w specjalnych alkogoglach, które symulujà stan upojenia alko - holowego mówi Marcin Kopania, Prezes GeParts. Takie akcje jak kampania Prowadz odpowiedzialnie biznes", mogà zwi kszyç Êwia - domoêç kierowców, e jazda pod wpływem alkoho - lu, a tak e zły stan techniczny pojazdu mogà doprowadziç do tragedii. Autor: MM èródła: motoryzacja.interia.pl superjazda.blogsport.com 14 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 15

9 SPECJALNIE DLA MADE IN JAPAN WYWIAD Z KLAUDIĄ PODKALICKĄ Marta Majewska: Nie b d pytaç skàd wzi ła si pasja do samochodów i jazdy ekstremalnej bowiem ma Pani to we krwi b dàc córkà kierowcy rajdowego (Mariusza Podkalickiego, czterokrotnego mistrza i trzykrotnego wicemistrza Polski w wyêcigach samochodowych). Ale czy miała Pani jakiekolwiek trudnoêci czy jednak wszystkie umiej tnoêci przy - chodziły doêç łatwo? Klaudia Podkalicka: Za kierownicà samochodu usiadłam w wieku 13 lat. Od samego poczàtku prowadzenie samochodu sprawiało mi du à przyjemnoêç. Dobry program szkolenia opracowany przez mojego ojca pozwolił mi w miar szybko opanowaç podstawy. A póêniej, to ju tylko treningi na torach zamkni tych pozwoliły mi podnosiç swoje umiej tnoêci. Ale zaznacz, du o czeka mnie jeszcze pracy. M.M.: Jak si Pani czuje w tym jednak m skim sporcie? K.P.: Dobre okreêlenie. Sport zdominowany przez facetów. Jedna z niewielu dyscyplin sportowych w której kobiety rywalizujà z m czyznami bez adnego hendikapu. Mi to tak naprawd nie przeszkadza, mam du o satysfakcji z pojedynków na torach wyêcigowych czy trasach rajdowych. Problem jest innego rodzaju. Pozyskanie Êrodków przez kobiety na starty w tym m skim sporcie graniczy z cudem. M.M.: W jakich rajdach bierze Pani udział? K.P.: Obecnie postawiłam na rajdy cross country. Szykuj si do kolejnego sezonu, w którym planuj wystartowaç w całym cyklu Mistrzostw Polski i Europy. M.M.: W 2008 roku miała Pani wystartowaç jako pilot ci arowym MAN-em wspólnie z Grzegorzem Baranem w odwołanym Rajdzie Dakar. Czy b dzie jeszcze Pani próbowaç? K.P.: Tak. Dakar jest moim marzeniem. Byłam tak blisko startu i nie wyszło. Ale próbuj dalej, z tym, e zamierzam wystartowaç jako kierowca. Starty w rajdach Baja pozwolà mi zbieraç doêwiadczenia przed startem do tego arcytrudnego maratonu. To jest długa i mudna droga, ale mam nadziej, e podołam. M.M.: Czy Pani zdaniem Polacy je d à bez - piecznie? K.P.: Nie wszyscy. Wielu kierowcom brakuje rozsàdku. Zdecydowanie widaç za du o agresji na naszych drogach a to przekłada si na iloêç wypadków. Nie mamy pokory i za bardzo wierzymy w swoje umiej tnoêci. Nie jest dobrze. M.M.: Czy szkoły nauki jazdy dobrze przygotowujà przyszłych kierowców? Co powinny mieç w swoim programie, aby Êwie y kierowca czuł si faktycznie przygotowany do jazdy zwłaszcza w tak du ych miastach jak np. Warszawa? K.P.: Tak naprawd szkoły nauki jazdy koncentrujà si na przygotowaniu kursanta do zdania egzaminu. I tu prawie wszystkie szkoły stajà na wysokoêci zadania. Pytanie co dalej? Edukacja zakoƒczona. Nie, to dopiero powinien byç poczàtek dalszej pracy. I tu kłaniajà si szkoły doskonalenia techniki jazdy w których mo na zbudowaç mocny fundament do dalszej drogi. Poznaç od strony teoretycznej i praktycznej podstawowe zagadnienia zwiàzane z technikà prowadzenia samochodu. Poczuç, jak wa ne jest na przykład szybkie opero - wanie kierownicà, czy jak trudne jest zapanowanie nad samochodem, kiedy utraci przyczepnoêç nawet przy 30 km/h. Takie szkolenia powinny byç obowiàzkowe. M.M.: Najwa niejsze wskazówki, je eli chodzi o podniesienie i poszerzenie umiej tnoêci wła - Êciwego i szybkiego reagowania w sytuacjach ekstremalnego zagro enia? K.P.: Według mnie sà trzy kluczowe elementy dobrego opanowania samochodu bez których zachowanie si w sytuacjach ekstremalnych jest bardzo trudne. Po pierwsze właêciwa pozycja za kierownicà dzi ki której mo emy szybko reagowaç na zagro enie. Po drugie, bezbł dne opanowanie koła kierowniczego w taki sposób, który pozwoli nam na bardzo szybkie dokonanie skr tu i szybki jej powrót. Po trzecie, wypracowanie koordynacji mi dzy kierownicà a pedałem gazu, pami tajàc o zasadzie która mówi, e bezpiecznie mo emy przyspieszaç w momencie prostowania kół. M.M.: Co Pani uwa a o eko-jeêdzie? Czy taka jazda jest w ogóle mo liwa w zakorkowanych miastach? K.P.: Eko jazda mo e si êle kojarzy, ale powin - niêmy jà najpierw zdefiniowaç. Ekojazda, to sposób na oszcz dzanie czyli mniejsze zu ycie paliwa i cz Êci eksploatacyjnych. A mo emy to robiç na wiele sposobów dbajàc przede wszystkim o stan naszego pojazdu. CiÊnienie w oponach, dobre oleje, sprawne zawieszenie to tylko niektóre przykłady oszcz dnoêci. Wa ny jest równie styl naszej jazdy. Nawet w zakorkowanej Warszawie mo na jeêdziç płynnie, odpowiednio wczeênie zwalniajàc, minimalizujàc ostre ruszanie czy gwałtowne ha - mowanie. Wszystko jest mo liwe. Na pewno jest to alternatywa dla drogiego paliwa. M.M.: Czy uwa a Pani, e kobiety sà dobrymi kierowcami? Czy jednak sà gorszymi? K.P.: Wszystko zale y od kryteriów do jakich b dziemy si odwoływaç. Kobiety na pewno nie podejmujà ryzyka w ruchu drogowym. Sà bardziej rozwa ne ale nie koniecznie bardziej przewidujàce. M.M.: Wymarzony Pani samochód? K.P.: BMW 120d MSPORT i takim je d. M.M.: Gdzie mo na w najbli szym czasie (po Nowym Roku te ) Panià zobaczyç? Najbli sze rajdy samochodowe. K.P.: Sezon rozpoczynamy w maju. B dzie to 1 runda RMPST + FIA CEZ Cross Country która odb dzie si na W grzech. Pracujemy jeszcze nad jednym projektem moich startów, ale o tym za wczeênie mówiç. Autor: M.M. 16 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012

10 STREFA LEXUS CT 200h Luksusowy, Kompaktowy, Hybrydowy. Samochód dla osób patrzących w przyszłość. Nowy Lexus CT 200h z nap dem w pełni hybrydowym to pi ciodrzwiowe auto kompaktowe cechujàce si niskim poziomem emisji CO2 i zu yciem paliwa. To nowoêç na rynku samochodów Eco. Oprócz przyjaznych dla Êrodowiska rozwiàzaƒ technologicz nych, samochód wyró nia si nowatorskim designem. Czy by wyznaczał nowe standardy w projekto waniu samochodów hybrydowych? Jak zapewnia producent jego mocnà stronà jest najwy sza jakoêç wykonania, wiodàce osiàgi, finezja nadwozia i komfort prowadzenia. Odkryjmy to auto krok po kroku. WłaÊciwoÊci aerodynamiczne. Niewàtpliwie sylwetka w Lexusie CT 200h pod wzgl dem wizualnym zachwyca oko nie jednej osoby, ale za tym kryje si chyba coê wi cej. Tylne okno z owiewkami i zw ajàce si boki kabiny minimalizujà turbulencje przez co CT 200h jest cichy, a zarazem dynamiczny. Odpowiednie ukształtowanie podwozia i tylnego dyfuzora skutkuje zmniejszeniem oporu aerodynamiczne - go, przez co wpływa to na niskie zu ycie paliwa oraz na ogranicze - nie szumu przez opływajàce samochód powietrze. Warto wspomnieç o tylnym zawieszeniu typu Double Wishbone, które na pewno sprawdzi si w sportowym stylu. Lexus dzi ki swojej sylwetce staje si samochodem zwrotnym i stabilnym. Bezpieczeƒstwo. W standardzie CT 200h wyposa ony jest w system kontroli stabilnoêci Vehicle Stability Control. Wewnàtrz kierowc otacza nowoczesny kokpit oraz dostosowane do sportowej jazdy fotele gwarantujàce doskonałe trzymanie boczne podczas ostrych zakr tów. Dzi ki przemyêlanej konstrukcji ramy noêne foteli gwarantujà przestrzeƒ i komfort jazdy pasa erom siedzàcym z tyłu. W aucie znajduje si te osiem czujników układu poduszek powietrznych. Reagujà one na sił uderzenia i aktywujà dwu - stopniowe poduszki przednie oraz boczne, zarówno po stronie kierowcy, jak i pasa era. Dodatkowà opcjà sà poduszki chroniàce kolana osoby prowadzàcej pojazd. Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego zapewnia precyzj kierowania, a informacje o ryzyku kolizji dostarcza system ochrony przed zderzeniowej PCS. Nowy Lexus uzyskał maksymalnà ocen Euro NCAP, czyli a 5 gwiazdek z wynikiem ogólnym 83/100. Tym samym plasuje si na najbezpieczniejszy samochód kompaktowy klasy premium. W teêcie ochrony dorosłych pasa erów i kierowcy uzyskał on wynik 94%, w obszarze bezpieczeƒstwa dzieci 84%, za ochron pieszych 55% i 86% za systemy wspomagajàce. Dzi ki fotelom z technologià WIL drugiej generacji (ang. Whiplash Injury Lessening) zmniejszajàcà ryzyko urazu szyjnego odcinka kr gosłupa, osiàgnàł znakomity wynik w próbie uderzenia w tył pojazdu. Forma. Dzi ki nowoczesnemu wzornictwu L-Finesse dynamiczny samochód ukazany jest w sposób subtelny i finezyjny. Niewàtpliwie uwag przykuwa tu wrzecionowaty kształt atrapy chłodnicy, producent w swoim opisie ka e sobie wyobraziç kształt strumieni powietrza, które opływajà samochód kształtujàc w ten sposób wyrafinowany kształt. Natomiast reflektory ledowe i Êwiatła do jazdy dziennej mogà przypominaç Êrednio - wieczny grot strzały. Inteligencja nap du. Przyjazny dla Êrodowiska, luksusowy dla człowieka to naj - prawdo podobniej najlepsze okreêlenie tego auta. Zastosowany w nim w pełni hybry dowy nap d Lexus II generacji stanowi połàczenie nowoczesnego 1,8 l silnika benzynowego działajàcego w cyklu Atkinsona oraz silnika elek trycznego o du ej mocy i za - awansowanego technicznie, kompaktowego akumulatora. Płynne działanie daje moc a 136 KM. Nowy CT 200h zu ywa niewiele paliwa co daje mu pierwsze miejsce w swojej klasie bioràc pod uwag poziom emisji spalin. Selektory trybu jazdy ró nià si od siebie nie tylko pracà wybra - nego silnika, czy emisjà i zu yciem paliwa, ale tak e kolorem podêwietlenia. W zale noêci od wybranego trybu, kolor kabiny samochodowej b dzie zmieniał swojà barw. Wybierajàc Ev, Eco czy Normal uzyskamy kolor niebieski, natomiast po wybraniu trybu Sport nasza deska rozdzielcza przybierze kolor czerwony. Tryb EV ang. Electric Vehicle (samochodu elektrycznego) powoduje bezgłoêne poruszanie si auta do 45km/h, w tym momencie nie zu ywa paliwa i nie wydziela CO2 ani NOx. Tryb Eco i Normal to płynna jazda podczas której w obu trybach wyko rzystywany jest silnik benzynowy umo liwiajàcy osiàgni cie wy szych pr d koêci przy korzystnych parametrach Êrodowiska. Emisja CO2 to tylko 89g/km. Tryb Sport akumulator zwi ksza napi cie z 500 do 650 woltów, systemy elektrycznego wspomagania kierownicy (EPS), stabilizacji toru jazdy (VSC) oraz kontroli trakcji (TRC) dosto - sowywujà si do dynamicznej jazdy. Opis nap du hybrydowego lexus Pierwszy krok podczas ruszania, silnik elektryczny mo e rozp dziç samochód do 45 km/h, przy czym pojazd b dzie si poruszał niemal bez głoênie, nie zu ywajàc benzyny. Podczas jazdy powy ej 45 km/h nast puje ciche do - łàczenie si silnika benzynowego, wspieranego przez silnik elektryczny. Przy dobrej koordynacji silników zauwa alny jest niski poziom emisji i zu ycia paliwa. Przyspieszenie przy zdecydowanym naciêni ciu pedału gazu, szybko osiàgni ty wysoki moment obrotowy natychmiastowo jest odczuwalny w postaci przyspieszenia samochodu. W takim momencie silnik elektryczny o mocy 82 KM zaczyna wspomagaç silnik benzynowy o pojemnoêci 1,8 litra. Zwalnianie / hamowanie wytracajàc pr dkoêç lub powoli zatrzymujàc samochód, silnik benzynowy wyłàcza si (poziom emisji spada do 0), przy zdj ciu nogi z pedału przyspieszenia aktywuje si układ hamowania rege neracyjnego, który prze - chwytuje energi kinetycznà (w innych pojazdach bezpowrotnie traconà). Energia ta zmienia si na elektrycznà i zostaje zma - gazynowana w akumulatorze nap du hybrydowego. Luksus w modelu CT 200h widaç z ka dej strony, poczàwszy od obszytej skórà kierownicy po mi kkà skór tapicerki kontrastu - jàcà z metalowymi wstawkami. Wykonana z materiałów ekologicz - nych izolacja akustyczna zapewnia kierowcy i pasa erom cisz i spokój podczas jazdy. Nowy lexus CT 200h b dzie produkowany w wielokrotnie nagradzanej eko-fabryce Lexusa w Kyushu (Japo- nia). Czy wyró niajàcy si wyglàd i w pełni hybrydowy nap d spra - wdzà si na polskich drogach? To oka e si na przestrzeni czasu kiedy zastàpi go byç mo e nowszy model. Zapewne b dzie miał on swoich zwolenników jak i przeciwników. Cena samochodu jest jak najbardziej adekwatna do zastosowanych w nim technologii, wyposa enia i jakoêci. Jeszcze przez dłu szy czas b dzie mo na go zliczyç na polskich ulicach na palcach obu dłoni. Byç mo e rosnàce wcià do góry ceny paliw skłonià wi kszoêç osób do zakupienia CT 200h ze wzgl du na swój ekonomiczny nap d. Jako ciekawostk mo na dodaç i ambasadorem opisanego wy ej modelu samochodu jest znany aktor Paweł Małaszyƒski, byç mo e to właênie jego twarz przyciàgnie damskie grono do zakupu nowego Lexusa CT 200h. Autor: K.Sz èródło: DANE TECHNICZNE: Silnik: pojemnoêç skokowa: 1798 cm3 max. moc: 99 KM przy 5200 obr/min. max. moment obrotowy: 142 Nm przy 4000 obr/min. Nap d na przednie koła, przekładnia bezstopniowa sterowana elektronicznie (E-CVT) Nap d hybrydowy: max. moc układu: 136 KM Silnik elektryczny: typ asynchroniczny na pràd przemienny, z magnesem stałym max. moc 82 KM, max. moment obrotowy 207 Nm Pràdnica: typ asynchroniczny na pràd przemienny, z magnesem stałym, napi cie 650 V Akumulator wysokonapi ciowy: typ Ni-MH, napi cie 201,6 V Osiàgi: km/h 10,3 sek. Ceny: CT 200H wersja Eco ,00 zł. CT 200H wersja Classic ,00 zł. CT 200H wersja Prestige ,00 zł. 18 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 19

11 20 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 21

12 W TRUDNYM HONDA ACCORD kontra MAZDA 6 POŁOŻENIU kontra TOYOTA AVENSIS Wymagamy od nich wszechstronności. Często na liście priorytetów stawiamy też cenę. Mają być rodzinne, czyli przestronne i pojemne. Mają także być komfortowe, ale i dawać kierowcy przyjemność z prowadzenia. No i oczywiście najlepiej, gdyby były oszczędne w eksploatacji. 22 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 23

13 Czy nie tak wyobra amy sobie samochód dla trzy- lub czteroosobowej rodziny? Je eli ktoê do - robił si liczniejszego stadka, spoglàda raczej w kierunku samochodów wi kszych. Na przykład mini vanów. Dla przeci tnej rodziny, w rozumieniu stanu osobowego, samochód w wersji nadwoziowej typu kombi jest ultrauniwersalnym rozwiàzaniem. Zwłaszcza w połàczeniu z drugim małym i miejskim autem w rodzinnym gara u. Konfiguracja i liczba samochodów w parku aut rodziny te jest przecie istotna. Mówi sporo o podejêciu do kwestii przemieszczania si oraz zasobnoêci portfela danej familii. Auta nazywane popularnie kombi majà wi c przed sobà nie lada trudne zadanie. Jak bowiem ci ko jest sprostaç wymaganiom wszystkich, wie tylko ten, kto choç raz próbował. Mówiàc otwarcie nie jest to mo liwe. Jestem skłonny tak właênie twierdziç. Jednak zawsze szukaç nale y jak naj - bli szego nam rozwiàzania. W tym celu w porównaniu stajà obok siebie trzej przedstawiciele rasy kombi. OczywiÊcie, z racji tytułu pisma, w konfrontacji biorà udział tylko przedstawiciele z japoƒskim rodowodem. To b dzie twarda walka na silne argumenty. Od samochodów Êredniej klasy oczekujemy przede wszystkim komfortu i wygody. Patrzymy cz sto na iloêç miejsca, jakà mo e zaoferowaç nam jego baga nik oraz zaglàdamy pod mask. Nie bez znaczenia pozostaje cena danego modelu. W testach na potrzeby porównania wykorzystaliêmy trzy japoƒskie kombi z wysokopr nymi silnikami. Oznacza to, e ka dy ma turbodoładowanego diesla pod maskà. NajÊwie szym zawodnikiem w tej grze jest nowa Toyota Avensis. Od ostatniej generacji mocno si zmieniła. Przyzna to chyba ka dy, nawet nie - interesujàcy si zbytnio motoryzacjà. Wystarczy pokazaç mu zdj cia poprzedniczki i póêniej za - prezentowaç nowy model. Toyota wreszcie mo e si podobaç, co w poprzednich latach wcale nie było takie oczywiste. Nowy Avensis, choç nadal miejscami konserwatywny, wyglàda po prostu atrakcyjnie. To, e Avensis najnowszej generacji skierowany jest głównie do europejskiego klienta, potwierdza proces jego konstruowania, w którym uczestniczyło 35 in ynierów z Toyota Motor Europe. Projekt zlecono francuskiemu studiu designu Toyoty. Na tle kon - kurencji Avensis nie jest ju bezbarwny, nadal jednak pozostaje najbardziej stonowany. Nowa twarz Avena tchnie spokojem, a tym samym wzbudza zaufanie. Szeroki i pot ny. Trzeba przyznaç i sty - lizacja Accorda jest bardziej drapie na. Ostrzejsze kraw dzie i liczniejsze przetłoczenia dajà mu wi cej ostroêci w wyrazie. Z kolei najnowsza Mazda 6 > 24 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 25

14 > w tym zestawieniu najmocniej zwraca na siebie uwag. Dla jednych to dobrze, inni b dà od jej nietuzinkowoêci stroniç. Ka dy ma wi c swój styl, pomimo i kolory karoserii w tym zestawieniu nie pozwalajà do koƒca odkryç tej odmiennoêci. Jest chyba troch prawdy w stwierdzeniu, e wyglàd auta zapowiada to, co w Êrodku. Kokpit Avensisa jest uło ony i przejrzysty. Bez adnych udziwnieƒ i ekstrawagancji. Po prostu siła spokoju. Jednak jak umiejscowiç przycisk otwierajàcy wlew paliwa, sterujàcy kontrolà trakcji oraz stabilizacji in ynierom Toyoty podpowiedział chyba nie yczliwy człowiek. Tak e obsługa przełàczników szyb stero - wanych elektrycznie utrudniona jest nieco przez uchwyt w drzwiach. Na koniec dodam jeszcze, e HONDA MAZDA TOYOTA przycisk odpowiadajàcy za zwalnianie czy te uru - chamianie hamulca r cznego na pierwszy rzut oka trudno znaleêç. Ukryto go za kierownicà, podczas gdy odruchowo ka dy kierowca szuka go pomi dzy przednimi fotelami. Avensis nadrabia za to dobrymi materiałami i generalnym dobrym ich spasowaniem. Choç w Avensisie, w porównaniu do prezentowanych aut konkurencji, siedzi si raczej wysoko, to siedzenia sà wygodne, a podró w nich mija komfortowo. Szerokie oparcia mo e i nie zapewniajà du o pod - parcia w zakr tach, jednak doceniamy je w dłu gich podró ach. Płaska podłoga z tyłu przynosi o wiele wi cej plusów, ni mo na by si spodziewaç. Nie tylko osoba siedzàca poêrodku z tyłu ma miejsce na nogi i stopy. Pasa erowie tylnej kanapy majà tak e ułatwione przemieszczanie. Baga nik Avensisa ma tak e kilka bardzo funkcjonalnych rozwiàzaƒ. We wn kach znajdujà si dwa doêç gł bokie, oddzielone przegrodami praktyczne schowki. Sprawdza si op - cjonalny system mocowania baga u cargo manager. Wyglàda jak podobny system w grupie VAG, a co najwa niejsze, działa bez zarzutu. W celu uzyskania płaskiej podłogi wystarczy zło yç oparcia tylnej kanapy. Maksymalnie baga nik jest w stanie zmieêciç litrów. Przy standardowej konfiguracji siedzeƒ wejdà do niego 543 litry. To najwi cej spoêród porównywanych aut. Odczucia po zaj ciu miejsca w Hondzie Accord, bezpoêrednio po opuszczeniu Avensisa, sà zupełnie inne. Tutaj, po pierwsze, siedzi si najni ej z wszyst - kich trzech prezentowanych samochodów. Tak e pozycja, jakà mogłem zajàç za kierownicà, najbardziej mi odpowiadała. Wygodne przednie fotele Accorda sà najlepiej wyprofilowane. Majà sporà zalet na tle siedzisk w autach konkurencji: sà wyjàtkowo obszer - ne, wr cz otulajàce na wysokoêci barków. Poza tym potrafià całkiem przyzwoicie przytrzymaç ciało w zakr cie. Materiały u yte do wykoƒczenia sà na - prawd dobrej jakoêci, a logiczna obsługa urzàdzeƒ pokładowych szybko do siebie przekonuje, pomimo e Êrodkowa konsola jest nieco przeładowana przy - ciskami. Teraz troch o minusach Accorda. Schowek w podłokietniku jest zdecydowanie mniejszy ni w Avensisie. Nie ulega kwestii, e w kategorii schowków w podłokietnikach w kombi Avensis ustanowił chyba jakiê rekord. Po wyj ciu małej półeczki ze Êrodka mo emy tam wstawiç w pionie du à butelk i jeszcze zmieszczà si dwie małe. Jednak to, e Accord ma mniejszy schowek, nie jest głównym problemem w Hondzie. Z tyłu zdecydowa - nie przeszkadza wystajàcy tunel poêrodku podłogi. Mniej jest tak e miejsca na tylnej kanapie przy fote - lach przednich, ustawionych tak samo jak w Avensi - sie. Niestety baga nik Hondy nie zachwyca ma tylko 405 litrów pojemnoêci, a osłony nadkoli we wn trzu dodatkowo ograniczajà jego funkcjonalnoêç. Kokpit Mazdy 6 mo e si podobaç. Precyzja monta u elementów jest bezdyskusyjna, jednak nie potrafimy do koƒca zrozumieç doboru poszczegól - nych materiałów. Proste i du e pokr tła sterujàce klimatyzacjà wyglàdajà jak z samochodu nieco taƒ - szego, ni mo na byłoby si spodziewaç po cenie prezentowanego auta. Tak e obsługa komputera pokładowego nastr cza pewnych trudnoêci. Przednie siedzenia, choç obszerne, nie sà tak dobrze wypro - filowane jak w Accordzie czy tak wygodne jak w Avensisie. W serii 6 siedzi si jednak wy ej ni w Accordzie, a ni ej ni w Toyocie. Mazda ma sporo miejsca z przodu. Z tyłu pasa erom znów przesz - kadza wystajàcy z podłogi tunel. Mazda nie roz - pieszcza tak e pod wzgl dem miejsca na tylnej HONDA MAZDA TOYOTA kanapie. Japoƒczyk z serii 6 plasuje si natomiast w połowie stawki ze swoimi 519 litrami (maksymal - nie przy rozło onych siedzeniach ju jednak l) pojemnoêci baga nika. Posiada tak e praktyczny system składania tylnych oparç z wn trza baga nika jednym ruchem oraz sprytny system zwijania w nim rolety. W jednej kategorii Mazda oraz Honda repre - zentujà ten sam styl. Je eli chodzi o kwesti pro - wadzenia si, oba samochody aspirujà do miana dynamicznych i z nutkà sportowych emocji. Ich zawieszenia sà wi c doêç twardo zestrojone. Dopóki poruszamy si po gładkich i równych drogach, wszystko jest OK. Ten styl mo e si podobaç kie - rowcom lubiàcym dynamicznà jazd. Kłopoty zaczy - najà si, kiedy nierównoêci zajmujà nam wi kszoêç drogi. Zarówno Hondzie, jak i Mazdzie brakuje wi cej spr ystoêci na miar auta rodzinnego. SztywnoÊç odczujà przede wszystkim pasa erowie na tylnych kanapach. W kwestii resorowania te nie jest za kolorowo. Poprzeczne nierównoêci potrafià wy - tràciç z równowagi oba auta. Resorowanie jest nieco lepsze w Accordzie. To Honda szybciej jest w stanie wytłumiç nierównoêci. Honda, podobnie jak Mazda, ma bardzo precyzyjnà skrzyni biegów. Najbardziej bezpoêrednim układem kierowniczym mo e jednak pochwaliç si seria 6. Toyot Avensis cechuje inny HONDA MAZDA TOYOTA styl prowadzenia. Auto jest bardziej nastawione na komfort podró y ni szybkoêç pokonywania zakr tów. Nie ukrywam, e Toyota jest pod tym wzgl dem daleko od swoich dwóch konkurentów. Avensis jest stabilny i łatwo zachowaç nim obrany tor jazdy, jednak agresywne prowadzenie po prostu mu nie le y. Skrzynia biegów pracuje płynnie, a układ kie - rowniczy pozwala na sprawne kontrolowanie auta. We wszystkich trzech prezen towanych samochodach manualne skrzynie biegów majà po szeêç przeło eƒ ka da. Zdecydowanie pomaga to w długich trasach. Sprawdza si równie tempomat najnowszej genera - cji Toyoty. Wspomniany ACC reaguje na zmian pr dkoêci i dystansu dzielàcego nasz samochód HONDA MAZDA TOYOTA od poprzedzajàcego. Je eli mamy przed sobà wolnà drog, system sam rozp dza samochód do pierwotnie ustalonej przez kierowc pr dkoêci. Tak e Accord oferuje nam system wspomagajàcy jazd ADAS. Jest to kombinacja trzech urzàdzeƒ: systemu utrzymania na pasie ruchu, radaru i tempo matu ACC oraz systemu ograniczajàcego skutki kolizji. Wszystkie sà dost pne na zamówienie w wer sjach Executive. W Mazdzie 6 nie znaleêliêmy aktywnego tempomatu. Standardowy jest natomiast wyposa e - niem seryjnym szóstki z dieslem. Do porównania wybraliêmy trzy auta z turbo - doładowanymi silnikami Diesla. Ich moc w ka dym przypadku przekazywana jest na przednie koła. Pod maskà Avensisa pracujà cztery cylindry zamkni te w pojemnoêci równej 2,2 l. Silnik D-CAT jest dobrze wyciszony i oferuje 177 KM oraz maksymalny moment obrotowy w wysokoêci 400 Nm. Moc roz - wijana jest tu płynnie. Pozwala to wa àcemu kilogramów Avenowi na uzyskanie 100 km/h w 8,5 sekundy oraz rozp dzenie si do pr dkoêci maksymalnej równej 220 km/h. Niemal e identycznà mocà jednostki nap dowej w tym porównaniu mo e pochwaliç si tylko Mazda. Motor szóstki o pojemnoêci tak e 2,2 l generuje 180 KM, a tak e 400 Nm. Moc nie przychodzi tu jednak tak płynnie, jak w Toyocie. Silnik zapewnia szóstce osiàgi na pozio mie bardzo zbli onym do Avensisa. Mazda do 100 km/h rozp dza si tak e w 8,5 s. Potrafi jechaç z pr dkoêcià maksymalnà wynoszàcà 218 km/h. Najsłabszym w tym zestawieniu motorem charak - teryzuje si Accord. To jednostka równie o pojem - noêci 2,2 l. Motor i-dtec ma jednak tylko 150 KM i 350 Nm. Moc w tym przypadku jest równomiernie rozwijana. W bezpoêrednim starciu Accrod jest natomiast słabszy od konkurencji. Honda potrzebuje na osiàgni cie 100 km/h a 9,6 s. Natomiast jej pr dkoêç maksymalna, wynoszàca 212 km/h, nie ró ni si sporo od pozostałych wyników dwóch japoƒskich kombi. Trzy ró ne oblicza w tym przypadku wià à si z dwoma charakterami. Mazda ma bowiem bardzo blisko do Hondy i odwrotnie. Zarówno szóstka, jak i Accord reprezentujà typowo japoƒski styl ostrego designu, a i kierowcy je wybierajàcy preferujà dynamiczny styl jazdy. Toyota Avensis zajmuje po - zycj, której siła le y w spokojniejszym i bardziej stonowanym charakterze. Tu liczy si komfort podró owania i pewnoêç prowadzenia. Kierowcy majàcy na uwadze seri szybkich zakr tów powinni si gnàç raczej po Accorda lub seri 6. HONDA MAZDA TOYOTA Na koniec aspekty typowo ekonomiczne, czyli po pierwsze koszty zakupu. Najtaƒsza jest Toyota. Za kwot złotych otrzymujemy Avensisa 2.2 D-CAT w wersji Sol Plus. Dro sza jest Honda. Za Accorda 2.2 z silnikiem 2.2 i-dtec w wersji Elegance musimy zapłaciç zł. Najdro sza jest Mazda. Cena zakupu serii 6 MZR-CD 2.2 w wersji Sport wynosi zł. Mikołaj Urbaƒski Fot. autor HONDA ACCORD 2.2 i-dtec ELEGANCE Typ silnika: wysokopr ny, Common Rail PojemnoÊç silnika: cm 3 Moc: 150 KM przy obr./min Maks. moment obr.: 350 Nm przy obr./min Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa Pr dkoêç maksymalna: 212 km/h Przyspieszenie (0 100 km/h): 9,6 s. Cena wersji podstawowej: zł MAZDA MZR-CD SPORT Typ silnika: wysokopr ny, Common Rail PojemnoÊç silnika: cm 3 Moc: 180 KM przy obr./min Maks. moment obr.: 400 Nm przy obr./min Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa Pr dkoêç maksymalna: 218 km/h Przyspieszenie (0 100 km/h): 8,5 s. Cena wersji podstawowej: zł TOYOTA AVENSIS 2.2 D-CAT Sol Plus Typ silnika: wysokopr ny, Common Rail PojemnoÊç silnika: cm 3 Moc: 177 KM przy obr./min Maks. moment obr.: 400 Nm przy obr./min Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa Pr dkoêç maksymalna: 220 km/h Przyspieszenie (0 100 km/h): 8,5 s. Cena wersji podstawowej: zł HONDA MAZDA TOYOTA Artykuł udost pniony dzi ki uprzejmoêci wydawnictwa magazynu miłoêników aut japoƒskich Japan Trends. 26 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 27

15 PIERWSZA POMOC PRZY ODMROŻENIACH 20-LECIE 250 milionów sprzedanych świec na 20-lecie asortymentu V-Line. Firma NGK jest wiodàcym Êwiatowym producentem Êwiec zapłonowych oraz sond lambda, posiadajàcym fabryki i biura handlowe we wszystkich cz Êciach Êwiata. Zatrudnia pracowników, którzy przyczyniajà si do obrotów w wysokoêci ok. 2,0 miliardów euro. NGK jest obecna na wszystkich kontynentach, posiada 8 centrów handlowych, 11 zakładów produkcyjnych oraz 14 biur handlowych. Ratingen, w roku 2011 mija 20 lat odkàd firma NGK Spark Plug Europe wprowadziła na rynek asortyment Êwiec za - płonowych V-Line, perfekcyjnie dopasowany do potrzeb dystrybutorów i warsztatów. Asortyment łàczy w sobie u ytecznoêç, łat - woêç obsługi i wysokà jakoêç wiodàcego dostaw - cy oryginalnego wyposa enia. Zresztà liczby mówià same za siebie: firma NGK sprzedała dotychczas 250 milionów Êwiec V-Line. PopularnoÊç asortymentu rosła z biegiem lat i ten trend utrzymuje si do dnia dzisiejszego. Pierwsze 100 milionów Êwiec V-Line zostało sprzedane w latach W roku 2009 zano - towano sprzeda 200-milionowej sztuki, a w ciàgu nast pnych 2 lat kolejnych 50 milionów. Podczas zimy, gdy temperatura powietrza spada, musimy byç przygotowani na ewentualnoêç wychłodzenia czy wr cz odmro enia. Nie ma okreêlonej granicy temperatury, poni ej której mo e dojêç do odmro eƒ. Zdarzajà si one nawet przy dodatnich temperaturach, zwłaszcza przy wietrznej i wilgotnej pogodzie. Działanie zimna wywołuje miejscowy skurcz naczyƒ krwionoênych, co prowadzi do zmniejszenia ukrwienia danego obszaru przez zwolnienie przepływu krwi to miejscowa obrona przed wychłodzeniem całego organizmu. Do miejsc szczególnie nara onych na wychłodzenie zaliczyç mo na: stopy, dłonie, nos, uszy, policzki oraz brod. Zale nie od nasilenia mrozu, odmro enie mo e powstaç ju po kilku minutach. W czasie działania niskiej temperatury wyst puje uczucie narastajàcego mrowienia, nas - t pnie odr twienia i zesztywnienia odmro onego miejsca. Skóra poczàtkowo bywa zaczerwieniona, póêniej staje si sina, szaroniebieska marmur - kowa, a w koƒcu biało-blada. Dopiero w ciepłym pomieszczeniu mo na odró niç dwa rodzaje usz - kodzeƒ: lekkie odmro enie i silne przechłodzenie powodujà od razu silny ból, podczas gdy ci kie odmro enia pozostajà zupełnie niebolesne rów - nie w cieple. Głównym zagro eniem jest nie - odwracalne obumarcie odmro onych cz Êci ciała oraz zaka enie. Łagodna hipotermia jest naszà zimowà codziennoêcià. Np. czekajàc na autobus w niskiej temperaturze pojawia si odczucie zimna i dreszcze. W tej sytuacji najlepiej jest ruszaç si intensywnie wydzielane przez mi Ênie ciepło ogrzewa cały organizm. Po powrocie do domu wystarczy si ogrzaç i napiç ciepłej herbaty. Zdarza si jednak, e konieczna jest nieco bardziej specjalistyczna pomoc. Co nale y wtedy robiç? Poszkodowanego trzeba niezwłocznie zaprowa - dziç / przenieêç do ciepłego pomieszczenia. Przy powierzchownych odmro eniach wa nà czyn - noêcià jest rozluênienie obcisłej odzie y i roz - sznurowanie butów, co zmniejszy ucisk na odmro- one okolice ciała i poprawi ich ukrwienie. Mokrà odzie trzeba jak najszybciej zdjàç. Nale y zadbaç o dodatkowe okrycie poszkodowanego, aby nie nara aç go na dalszà utrat ciepła. Odmro one obszary trzeba ogrzewaç stopniowo. Najkorzyst - niejsze jest ogrzewanie ciepłem własnym człowie - ka zmarzni te dłonie mo na okryç własnymi, bàdê wsunàç je pod pachy lub mi dzy uda. Odmro one koƒczyny mo na zanurzyç w wodzie o temperaturze nie wy szej ni 40 C, poniewa wy sza temperatura mo e spowodowaç oparzenie. Poszkodowanemu warto podawaç goràce napoje z bardzo du à zawartoêcià cukru. Powierzchnie odmro eƒ opatruje si jałowym opatrunkiem. W powa nych przypadkach niezb dne jest zapew - nienie pomocy lekarskiej. Czego natomiast nie wolno robiç? JeÊli wytworzyły si p cherze, nie mo na ich przekłuwaç ani uciskaç. Zabrania si równie szeroko stosowanego nacierania odmro o - nych koƒczyn Êniegiem, pogarsza to jeszcze stan koƒczyny. W ogóle nie wolno nacieraç i masowaç odmro onych miejsc, gdy mogłoby to pogł biç uszkodzenia tkanek. Zabronione jest równie podawanie alkoholu, gdy jego działanie roz - szerzajàce naczynia mo e spowodowaç przechło - dzenie całego organizmu. Poszkodowany nie powinien paliç papierosów zw ajàca naczynia krwionoêne nikotyna pogarsza rokowanie. Poszko - dowany z odmro onymi nogami nie powinien chodziç. Na koniec kilka słów na temat profilaktyki. Otó, przed spodziewanym wyjêciem na mróz nale y unikaç spo ywania alkoholu. Odsłoni te okolice (twarz, usta) powinno si natłuszczaç odpowiednimi kremami, poniewa tłuszcz zabez - piecza przed działaniem zimna. Aby uniknàç nie - przyjemnoêci nale y przede wszystkim zadbaç o odpowiednie ubranie, które b dzie zapewniaç dobrà izolacj termicznà. Najlepszà metodà jest ubieranie na cebulk. Poza tym bardzo wa ne jest nakrycie głowy, gdy organizm traci wi kszà cz Êç swojego ciepła właênie przez skór głowy. W czasie przebywania w niskich temperaturach mo na poprawiç ukrwienie ràk i nóg od czasu do czasu nimi poruszajàc. Autor: A.O. èródła: Sukces NGK jest mocno uzasadniony: tak samo jak 20 lat temu, tak e dziê asortyment V-Line oferuje optymalne pokrycie rynku sto - sunkowo niewielkà liczbà Êwiec zapłonowych. Poczàtkowo V-Line wszedł na półki magazynów jedynie z liczbà 12 Êwiec, ale w miar rozwoju technologii i liczby silników do asortymentu dodawano nowe, znaczàce na rynku modele. Obecnie asortyment składa si z 39 Êwiec, a jego pokrycie rynku si ga 90%. Asortyment jest niezwykle łatwy do obsługi: krótki system numeracji opracowany przez NGK umo liwia dystrybutorom i warsztatom szybki dobór właêciwej Êwiecy, efektywne zarzàdzanie stanem magazynowym lub zamówienie potrzeb - nych Êwiec w szybki i sprawny sposób. Przede wszystkim jednak asortyment V-Line wyró nia si jakoêcià oryginalnego wyposa enia: ponad 1/3 Êwiec z asortymentu powstała na zamówienie producentów samochodów. Znajdzie - my tu rozwiàzania nowoczesnej technologii jak: Êwiece z metali szlachetnych, Êwiece zapłonowe z zapłonem pół-êlizgowym lub z wi cej ni jednà elektrodà oraz naci ciem V. Wszystkie te roz - wiàzania gwarantujà najwy szà niezawodnoêç zapłonu oraz wydajnoêç silnika. Asortyment V-Line stał si drzewem wiecz - nie zielonym na rynku wtórnym mówi Norbert Schmalfuss, General Manager Sales & Marketing Aftermarket dzi ki wielu zaletom jakie oferuje dystrybutorom i warsztatom oraz dzi ki naj - wy szej jakoêci Êwiec asortyment ten jest i po - zostanie najbardziej popularnym asortymentem w historii. Ze swojej strony zapewnimy, e ten status pozostanie niezmienny w przyszłoêci. 28 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 29

16 17 GALA KSW ZEMSTA Dnia 26 listopada 2011 w łódzkiej Atlas Arenie odbyła się 17 Gala Konfrontacji Sztuk Walki Zemsta. Jej nazwa wzięła się stąd, że kilka pojedynków było rewanżami za przegrane Polaków w poprzednich galach. Na trybunach zasiadło 14 tysięcy fanów. Podczas listopadowej gali rozstrzygni to nast pujàce pojedynki: Walka 1: Alsambek Saidov pokonał Rafała Moksa wi kszoêciowà decyzjà s dziów. Od pierwszych sekund obaj fighterzy dawali z siebie dosłownie wszystko. W pierwszej odsłonie wymieniali si celnymi prostymi, Rafał dodatkowo punktował niskimi kopni ciami w kombinacji z superman punchami. W czwartej minucie Saidov przeniósł pojedynek na ziemi i tam do koƒca rundy z góry kontrolował walk. Polak zapiàł gard nogami na plecach rywala i wybronił si tym samym w I rundzie. W drugiej rundzie poczàtkowo przewag miał Moks, który celniej i cz Êciej trafiał sierpowymi. W dalszej cz Êci pojedynku Aslambek po raz kolejny zastosował wejêcie w nogi, a kiedy Rafał spróbował sweepa i walka przenosiła si do stójki Saidov trafił mocnym kolanem wyrów - nujàc punktacj. Kolejne obalenie i kontrola z góry. Saidov zwyci ył dzi ki trzem sprowa - dzeniom walki do parteru. Jednak Rafał Moks zaprezentował si dobrze i zasłu ył na dogrywk, ale s dziowie zdecydowali inaczej. Walka 2: Antoni Chmielewski pokonał Jamesa Zikicia decyzjà s dziów, stosunkiem głosów 2 do 1 po dogrywce. Polak wrócił do ringu po ci kiej kontuzji kolana, operacji i kilkutygodniowej rehabilitacji. Zikic cz Êciej trafiał i kontrował sierpy Chmie - lewskiego, jednak ten potrafił zebraç si w sobie i efektywnym atakiem wyrównaç punktacj. W dwóch wyrównanych rundach obaj starli si kilkakrotnie z niebywałym impetem i po dwa razy przewracali rywala. S dziowie zarzàdzili dogrywk, w której bardzo zm czony Antek po - kazał ogromne serce i wol walki przewa ajàc, zdawało si, przegrane starcie. W walce obfitujàcej w wymiany ciosów i zmiany pozycji zdaniem s dziów lepszy był Polak, chocia w oczach wielu obserwatorów, to Brytyjczyk zasługiwał na wygranà jeden z s dziów wskazał go nawet jako zwyci zc, jednak dwóch pozostałych widziało inaczej. Walka 3: Maciej Jewtuszko przegrał z Artu - rem Sowiƒskim przez nokaut w pierwszej rundzie (ciosem na brod ). Stawiany w roli underdoga Sowiƒski w 46-tej sekundzie walki znokautował podbródkowym z kontry weterana WEC i UFC Jewtuszk, który był faworytem wi kszoêci kibiców i ekspertów. Czysty cios niemal natychmiast wyłàczył popular - nego Irokeza, a kilka dalszych ciosów Kornika upewniło s dziego, by przerwaç pojedynek. O sile ciosu Êwiadczy to, e powalony Jewtuszko ju po zakoƒczeniu walki próbował wstaç bez - skutecznie. Z ringu musiał zostaç wyprowadzony przez ludzi z jego naro nika. Walka 4: Michał Materla pokonał Matta Horwicha jednogłoênà decyzjà s dziów po dogrywce. Po dobrym poczàtku pierwszej rundy sierpowym i obaleniu Cipao popełnił błàd decydujàc si uchwyciç rywala w gilotyn, kiedy ten skutecznie sweepował. Horwich zdobył w tym momencie plecy i do koƒca rundy pewnie punktował z tej pozycji wygrywajàc jà zdecydowanie, chocia potyczki przed czasem nie zakoƒczył. Od drugiej rundy Amerykaninowi powoli zacz ło ubywaç sił. Polak wykorzystał to i zaczàł zdobywaç zdecy - dowanà przewag, po poczàtkowym obaleniu kontrolował przebieg starcia b dàc aktywnym z góry. Po dwóch rundach s dziowie zarzàdzili dogrywk. Kolejne trzy minuty nie zmieniły obrazu walki, a dominacja Materli rozwiała wàtpliwoêci punktujàcych co do rezultatu. Walka 5: Rameau Thierry Sokoudjou przegrał z Janem Błachowiczem jednogłoênà decyzjà s dziów. Błachowicz od pierwszych sekund narzucił mocne tempo i zdecydowanie wygrał pierwszà rund obalajàc i punktujàc z góry. W drugiej odsłonie jego przewaga nie była ju tak wy - raêna. W trzeciej rundzie mocno zm czony Janek nieco tracił inicjatyw, ale w połowie rundy trafił mocnym ciosem, który naruszył Kameruƒczyka i posłał go na deski. Sokoudjou zdołał jednak wybroniç si zarówno z bez - poêredniego ground and pound oraz z póêniej - szego dosiadu i dotrwał do koƒcowego gongu. Werdykt s dziów mógł byç tylko jeden. Walka 6 (I walka wieczoru): Mariusz Pudzianowski pokonał Jamesa Thompsona wi kszoêciowà decyzjà s dziów. Thompson zdecydowanie zdomino - wał Pudzianowskiego w pierwszej rundzie rewan owego starcia obalajàc, kon - trolujàc z góry i obijajàc w stójce ogromnie zm czonego po czterech minutach Mariusza. W drugiej rundzie walka była bardziej wy - równana, Pudzianowski mocno zaatakował rozbijajàc nos Brytyjczyka, aktywnie walczył z dołu, a pod koniec rundy celnymi ciosami przechylił szal zwyci stwa w tej rundzie na swojà korzyêç. Wi kszoêciowa decyzja dla Pudzianowskiego uchodzi za kontrower - syjnà, a według niektórych nawet skandalicznà. Werdykt s dziów wywołał du à fal krytyki. 28 listopada podczas specjalnej konferencji prasowej s dzia główny walki Pudzianowski - Thompson oêwiadczył, e popełniono błàd przy liczeniu punktów podczas KSW 17 Zemsta. Według organizatorów walki, wynik był remisowy i s dziowie powinni zarzàdziç dogrywk w trzeciej rundzie. Władze KSW anulowały wynik walki. Uznano jà za niebyłà. Walka 7 (II walka wie - czoru): Mamed Khalidov pokonał Jessiego Taylora przez poddanie w pierwszej rundzie (dêwignia prosta na kolano). Khalidov miał si zmierzyç z Brazylij - czykiem Filho, ale rywal z powodu kłopotów ze zdrowiem nie mógł si stawiç w Polsce. Ostatecznie wi c do ringu wyszedł bardzo doê - wiadczony Amerykanin Jesse Taylor. Szybko obalił Mameda, ale ten natychmiast zaczàł aktywnà prac z dołu, próbujàc dêwigni. Taylor màdrze ich unikał, ale w 3. minucie wal - ki dał si zaskoczyç. Khalidov zało ył mu dêwigni na kolano i zawodnik z USA musiał odklepaç, aby uniknàç złamania nogi. Khalidov po raz kolejny wygrywa w imponujà - cym stylu i udowadnia, e zasługuje na szans walki z najlepszymi fighterami Êwiata. 30 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 31

17 SZTUKI WALKI Za kolebk wszystkich dalekowschodnich systemów walki uwa a si staro ytne Chiny, a konkretnie klasztor Shaolin. Wymagajàce zwin noêci, skupienia oraz poêwi cenia sztuki walki przyw drowały do Japonii stamtàd wraz z bud dyzmem i nale à do najbardziej rozpowszech nionych tradycyjnych dyscyplin sportowych. Po zburzeniu klasztoru przez wojska mand urskie, wielu mnichów ruszyło drogami paƒstw Azji nauczajàc przy tym sztuk walki. W n kanym trudnoêciami społeczno-ekonomicznymi, paƒ stwie japoƒskim wybuchały liczne powstania chłopskie. Chcàc tłumiç zamieszki zarzàdza - no m.in. konfiskat broni chłopom nie wolno było posiadaç nawet no y. Wobec licznych represji celowym stało si nauczenie wieêniaków metod walki bez u ycia broni. Oto krótki przeglàd najpopularniejszych japoƒskich sztuk walki. Karate ( sposób pustej r ki ) to walka z wykorzystaniem wyłàcznie pi Êci, łokci i stóp, podobnie jak w przypadku chiƒskiego kung-fu lub koreaƒskiego taekwondo. Za ojca tej sztuki uwa a si okinawskiego mistrza Gichina Funakoshi ( ). Dawane przez niego pokazy pustej r ki wy - woływały powszechny podziw ekspertów sztuk walki m.in. twórcy judo. W raporcie skierowanym do rzàdu japoƒskiego podkreêlano wychowawcze i zdrowotne zalety karate. Wkrótce karate zostało oficjalnie wprowadzone do progra mu nauczania w okinawskich szkołach. Na obe lisku poêwi conym Funakoshi obok jego imienia i nazwiska widnieje napis: Karate nigdy nie było technikà agresji. Aikido ( sposób harmonijnego ducha ) jest szczególnà metodà walki opracowanà przez japoƒskiego mistrza Morihei Ueshiba. Opiera si na praktycznych ruchach samoobrony zaczerp ni tych ze sztuk posługiwania si mieczem oraz włócz - nià, a tak e jujutsu i innych, staro ytnych, bardziej ezoterycz - nych sztuk walki. W najwi k szym stopniu przywiàzuje wag do wartoêci duchowych. Pozwala walczàcemu pokonaç przeciwnika przy u yciu minimalnej siły własnej, dzi ki obróce - niu energii ataku przeciwnika przeciwko niemu samemu. Jest równie efektywne przeciw jednemu, jak przeciw wielu napastnikom. W aikido kładzie si ogromny nacisk na rozwój umysłu i osiàgni cie wewn trznej harmonii. Do popularyzacji tej sztuki walki przyczynił si m.in. Steven Seagal wykorzy - stujàcy jej elementy w swoich filmach. Aikido mo e çwiczyç właêciwie ka dy niezale nie od płci czy wieku. Judo ( łagodny sposób ) stworzone na po czàtku XX w. przez prof. Jigoro Kano w niedługim czasie stało si japoƒskim sportem narodo - wym. Łàczy w sobie stare sztuki walki, takie jak jujutsu oraz çwi - czenia ducha, a jego istotà jest stosowa nie rozmaitych rzu tów i chwy tów. W tym sporcie bar - dziej ni wytrzymałoêç fizyczna liczy si tech nika, a ce lem jest nie tylko wygrywanie kolej - nych walk, ale tak e rozwój siły i har monii ducha i ciała. Kendo ( sposób miecza ) to sztuka walki wywodzàca si z szermierki japoƒskich samurajów. A do XIX wieku miecze stanowiły podstaw uzbrojenia japoƒskich armii feudalnych. Sportowy fech - tunek nie wykorzystuje prawdziwych mieczy, posługujàc si ich bambusowymi atrapami dla bezpieczeƒstwa zawodników. Para-sportowa forma szermierki bojowej narodziła si w XVII wieku, gdy do treningu zacz to stopniowo wpro - wadzaç ochraniacze i miecze çwiczebne, pozwalajàce na zadawanie pełnych ciosów, a tym samym na toczenie bezkrwawych pojedyn - ków. Zastosowanie mieczy çwiczebnych, najpierw drewnianych, a z czasem elastycznych konstrukcji bambusowych (shinai) oraz ochraniaczy wzorowanych na zbroi samurajskiej, pozwoliło çwiczyç bardziej dyna micznie i toczyç walki sparingowe. Kyudo ( sposób łuku ) to japoƒska sztuka posługiwania si łukiem, od stuleci obecnym wêród wyposa enia bojowego armii feudalnych. Kyudo, którego zasady ukształtował w ogromnej mierze wyznawany przez samurajów zen stanowi relatywnie popularnà form rekreacji, uprawianà na specjal - nych strzelnicach. Yumi (japoƒski łuk) jest wyjàtkowo długi (powy ej dwóch metrów), a stacjonarny cel jest ustawiony w odległoêci 28 lub 60 metrów. Wa nà cz Êcià tego sportu jest rytuał przygotowania, odprawiany przed oddaniem ka dego strzału. W czystej formie kyudo jest praktykowane jako sztuka oraz Êrodek rozwoju moralnego i duchowego. Wielu łuczników uprawia kyudo jako sport, jako główny cel stawiajàc celnoêç. Autor: A.O. èródło: 32 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012

18 JapanPoint to portal motoryzacyjny o tematyce cz Êci zamiennych do samocho - dów japoƒskich i koreaƒskich oraz specjalnie wyselekcjonowanych serwisów samochodo - wych do tych właênie marek. To zupełnie nowa jakoêç na rynku samochodowych cz Êci zamiennych. Poniewa w ostatnich latach na naszych drogach pojawiło si wiele pojazdów pochodzàcych z rynku azjatyckiego, a ich właê - ciciele nie do koƒca wiedzieli gdzie mogà w sposób łatwy, przyjemny zakupiç cz Êci do swojego auta i przy okazji je wymieniç z zacho - waniem gwarancji wysokiej jakoêci oraz stosun - kowo niskiej ceny, powstał pomysł aby pomóc tym właênie klientom w doborze odpowied - niego partnera na rynku Êlàskim. Dotychczas sieci sklepów posiadajàcych w ofercie cz Êci do pojazdów pochodzàcych z Azji postrzegane były jako słabo zaopatrzone, drogie i jakby tego było mało, posiadajàce nieprofesjonalnà obsłu - g. Przyszedł czas aby to zmieniç! JapanPoint to nowa marka zrzeszajàca najwi ksze hurtownie, najlepsze sklepy i naj - sprawniejsze serwisy samochodowe do samo - chodów azjatyckich na rynku Âlàskim. Nasza marka gwarantuje pełnà satysfakcj swoich klientów. Dzieje si tak, poniewa tylko w sieci JapanPoint mo na dostaç cz Êci renomowa - nych dostawców do wszystkich typów samo - chodów azjatyckich za przyst pnà cen oraz zamontowaç je w profesjonalnym serwisie. Trudno w to uwierzyç, ale właênie taka jest prawda. Przekonaç si mo na o tym w dowol - nym punkcie sieci JapanPoint, gdzie w pełni fachowa obsługa pomo e nam dokładnie do - braç interesujàcà nas cz Êç. Student pyta kumpla: Co jesteê taki smutny? Wywalili mnie z uczelni... A za co?! A skàd mam wiedzieç? Pół roku mnie tam nie było! * * * Wchodzi student na egzamin, profesor pyta: I co? Koniak. Koniak? To DOBRZE. Nie, panie profesorze. To BARDZO DOBRY koniak. * * * Egzamin z anatomii. Profesor pyta: A jakà funkcj pełni musculus cremaster? Ten mi sieƒ podnosi moszn. Dobrze, a co jeszcze robi? Nie mam pewnoêci, ale przy silnych bodêcach mechanicznych takich jak uderzenie, to powoduje wytrzeszcz oczu, ugi cie kolan, otwarcie ust i artykułowanie wysokich dêwi ków! * * * Egzamin ustny. Biedna studentka plàcze si w odpowiedziach, nie mo e wybrnàç wreszcie płaczliwym glosem stwierdza, e ona to wszystko si uczyła, umiała, a teraz z powodu wielkich nerwów zapomniała. Na to Profesor spokojnym głosem ka e jej na głos liczyç do 10. Ta przekonana, e to jakaê terapia na uspokojenie, posłusznie wykonuje polecenie. Kiedy skoƒczyła profesor prosi o indeks i wpisujàc 2 mówi: kiedy coê si umie, to i nerwy nie przeszkadzajà... * * * Idzie dwóch studentów ulicà i widzà kawałek kartki le àcej na chodniku. Jeden si pyta drugiego: Co to jest? A drugi odpowiada: Nie wiem, ale kserujemy! * * * Poszli studenci na egzamin. Profesor: Mam dwa pytania: Jak ja si nazywam i z czego jest ten egzamin? A studenci spojrzeli po sobie: Cholera! A mówili, e z niego jest taki luzak!!! * * * Młody człowiek zgłasza si pierwszego dnia w pracy w super - markecie. Manager obdarza go uêmiechem, daje mu miotł i mówi: Twoim pierwszym zadaniem b dzie pozamiatanie sklepu. Ale ja jestem absolwentem uniwersytetu odpowiada z obu - rzeniem młody człowiek. O, przepraszam, nie wiedziałem mówi manager Zaraz, daj mi t miotł, poka ci, jak to si robi. * * * Zatrzymuje policjant studenta, legitymuje go, otwiera dowód i czyta: Widz, e nie pracujemy. Nie pracujemy potwierdza student. Opieprzamy si... mówi dalej policjant. Ano, opieprzamy si potwierdza student. O! Studiujemy... rzecze policjant. Nieeee, tylko ja studiuj. odpowiada student. * * * Dziekan jednego z amerykaƒskich uniwersytetów wzywa do siebie studenta i mówi: Wczoraj znajdowałeê si na terenie eƒskiej bursy. Według regulaminu naszego uniwersytetu musisz zapłaciç 10 dolarów kary. JeÊli znów ci si to przytrafi, nast pnym razem zapłacisz 15 dolarów, a za trzecim razem dwadzieêcia. Panie profesorze, ceni sobie paƒski czas. Porozmawiajmy rzeczowo: ile kosztuje abonament na cały semestr? * * * Podczas egzaminu wykładowca mocno ju zdenerwowany niewiedzà zdajàcego, otwiera drzwi i krzyczy do pozostałych studentów: PrzynieÊcie tu siano dla osła! A dla mnie herbatk! dodaje student. (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 35

19

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Nowe BMW serii 5 Limuzyna. 530i, 530i xdrive.

Dane techniczne. Nowe BMW serii 5 Limuzyna. 530i, 530i xdrive. 10/2016 strona 1 Dane techniczne. 530i, 530i xdrive. BMW 530i Limuzyna BMW 530i xdrive Limuzyna Karoseria Liczba drzwi / miejsc 4 / 5 4 / 5 Dł. / szer. / wys. (pusty) mm 4936 / 1868 / 1479 4936 / 1868

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. KANGOO Express. Od zlecenia do zlecenia Wszechstronna, lekka furgonetka

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. MASTER. Z samolotu do hotelu Samochód wszechstronny, trwały i niezawodny.

Bardziej szczegółowo

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2)

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2) LS 35 3,5 t NLR85A - Ls 35 Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy Ls 35 E Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2490 D min. 650 Długość całkowita K 4735 Zwis przedni A 1100 Długość zabudowy (min/max) (1)

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Hybrydy są dla Ciebie najlepszym wyborem?

Dlaczego Hybrydy są dla Ciebie najlepszym wyborem? Dlaczego Hybrydy są dla Ciebie najlepszym wyborem? 1. Gama dostosowana do Twoich potrzeb 6. Cisza, spokój, komfort 2. 10 lat gwarancji 7. Droga Hybryd Toyoty 3. Bezkonkurencyjna niezawodność 8. Prius Plug-in

Bardziej szczegółowo

Korzyść klienta 44% Korzyść klienta 37% EMOTION SPORT

Korzyść klienta 44% Korzyść klienta 37% EMOTION SPORT Gama (rynek polski) Logika gamy FRESH ACTIVE DYNAMIC Dodatkowo do wyposażenia FRESH Dodatkowo do wyposażenia ACTIVE - ABS z EBD - Poduszki powietrzne boczne przednie - Klimatyzacja manualna - Poduszki

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Premium nr /2016

RAPORT Premium nr /2016 RAPORT Premium nr /2016 INFORMACJE PODSTAWOWE AUTA Marka Nadwozie Przebieg Model Rocznik Pojemność Moc KM/kW Rodzaj paliwa Skrzynia biegów INFORMACJE DODATKOWE AUTA Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Klienci ProfiAuto mog¹ oczekiwaæ PROFESJONALIZMU, a partnerzy PROFITU bêd¹cego efektem wspó³pracy.

Klienci ProfiAuto mog¹ oczekiwaæ PROFESJONALIZMU, a partnerzy PROFITU bêd¹cego efektem wspó³pracy. ProfiAuto to polska sieæ motoryzacyjna oparta na specjalnie wyselekcjonowanych hurtowniach i sklepach motoryzacyjnych, w których kierowca mo e kupiæ dobre czêœci do swojego samochodu oraz warsztatach,

Bardziej szczegółowo

AUTO EXPERT 2009. nr 1. INFORMACJE 4 Aktualności 6 Nowości na rynku

AUTO EXPERT 2009. nr 1. INFORMACJE 4 Aktualności 6 Nowości na rynku AUTO EXPERT 2009 SPIS TREŚCI nr 1 10 Sprostać normom. Legalizacja analizatorów spalin 12 Turbo-dziura. Uszkodzenia turbospręŝarek 14 Ekologiczne koło. Nowatorskie rozwiązania techniczne 43 W stronę logistyki.

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena 01 IMPREZA 07MY Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena Wersja sedan Impreza 2.5 WRX 000 Impreza 2.5 WRX SUN Impreza 2.5 WRX STI 77/105 77/105 manualna automatyczna 1498 1498 18 160 19 490 118/160

Bardziej szczegółowo

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 Série Bleu - 3,5 t NLR85 - L 35 Série Bleu Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 F L 35 H Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2750 3350 D min. 650 Długość całkowita K 5295 6015 Zwis przedni A

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t Cena (brutto): 102 450 zł Typ nadwozia dostawcze Pojemność silnika (ccm) 2464 Moc silnika 146 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 2.5 CDTI 146KM Pojemność bagażnika

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

JakoÊç na wy àcznoêç.

JakoÊç na wy àcznoêç. . Kàtnice, prostnice, turbiny. JakoÊç na wy àcznoêç. Ekstra klasa dla prawdziwych mistrzów i ekspertów. W promocyjnej cenie tylko do 31 Marca 2010. Made in Germany Trwa oêç w konkurencyjnej cenie! Made

Bardziej szczegółowo

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X DTR Zał cznik nr 1 USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X 1. Informacje ogólne dotycz ce modułu wahliwego Moduł wahliwy siłownika X jest produkowany w czterech wykonaniach oznaczanych: prawe-r, prawe-l

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

I co znamienne, jest pozytywnie oceniany bez względu na to, jaką służbę pełnią jego użytkownicy.

I co znamienne, jest pozytywnie oceniany bez względu na to, jaką służbę pełnią jego użytkownicy. Policja 997 Źródło: http://www.gazeta.policja.pl/997/galeria-1/78011,radiowoz-do-wszystkiego.html Wygenerowano: Czwartek, 30 czerwca 2016, 05:54 Radiowóz do wszystkiego Kia cee d CRDi jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE. - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne. standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył)

ZASTOSOWANIE. - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne. standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył) ZASTOSOWANIE - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne - Szerokość min. od 1100mm standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył) SILNIK - EURO II - Duża pojemność 3,0 lub 4,0 L -Chłodzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH OGŁOSZENIE Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH Zawody organizowane są, jako dwudniowe w terminie 18-19 CZERWIEC 2016 na łowisku specjalnym. Forma

Bardziej szczegółowo

VOLVO S60 & V60 DRIV. Dodatek do instrukcji obsługi

VOLVO S60 & V60 DRIV. Dodatek do instrukcji obsługi VOLVO S60 & V60 DRIV Dodatek do instrukcji obsługi Informacje o tym dodatku Informacje o tej publikacji Niniejsza instrukcja stanowi uzupełnienie zasadniczej instrukcji obsługi samochodu. Dodatek ten omawia

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11 ZESTAW 11 Widząc ten znak kierujący samochodem ciężarowym jest ostrzegany o: A - zbliżaniu się do mostu zwodzonego, B - znacznym wzniesieniu drogi, C - nisko przelatujących samolotach. A - przejeżdża przed

Bardziej szczegółowo

107 ODKRYJ MIEJSKÑ OAZ W samym Êrodku miasta Peugeot 107 zabiera Ci do miejskiej oazy, ostoi komfortu i elegancji, przywraca przyjemnoêç z jazdy po mieêcie. To samochód o ywej, błyskotliwej osobowoêci.

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V Citroen antia nr nadw. VF71RFV72246000, poj. 2.0 L, rok prod. 2000. nr silnika. 10HKH23013351 CITROEN ANTIA HATCHBACK 16V 1 Filtr klimatyzacji 1 2 Filtr oleju 1 3 Filtr paliwa 1 4 Filtr powietrza 1 5 Klocki

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 146855/4/16-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/19783/16/04/08 Miejsce oględzin Nr zlecenia 12-04-2016 12-04-2016

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00 Cena (netto) WYMIANA OPON Wymiana opony z wyważeniem felga stalowa (do 16 cali) 12,50 Wymiana opony z wyważeniem felga aluminiowa (do 16 cali) 16,50 Wyważenie koła felga stalowa (do 16 cali) 5,00 Wyważenie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Nowy RAV4 Nowe spojrzenie Toyotę RAV4 stworzono po to, aby niezmiennie stanowiła wzór dla samochodów klasy SUV. Jej najnowsza generacja łączy w sobie właśnie wszystkie te cechy, które decydują, że jest

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Amarok Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 70 KM 36 990 zł 86 KM 75 KM 40 490 zł 46 990 zł 1.4 MT Start/Stop 1.3d MT Start/Stop 86 KM 75 KM 43 990 zł 46 990 zł 51 490

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT

Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT WIELKI WYSCIG to gra, która pozwala prze yç emocje, znane tylko kierowcom wyêcigowym. Niepotrzebne prawo jazdy, ani nawet

Bardziej szczegółowo

Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia

Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia Przegląd rynku aut elektrycznych w Polsce Model Segment Waga w kg Prz śpiesze ie od 0 do 100 km/h Prędkość maksymalna

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: W-WW535WR/08/17 z dnia: 2017/08/11

OPINIA Nr: W-WW535WR/08/17 z dnia: 2017/08/11 OPINIA Nr: W-WW535WR/08/17 z dnia: 2017/08/11 Marka: TOYOTA Model pojazdu: Avensis Sedan 2.0 Diesel MR`12 Wersja: Active Nr rejestracyjny: WW535WR Rok prod.: 2014 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Nr INFO-EKSPERT

Bardziej szczegółowo

ostatni dzień miesiąca (yyyy-mm-dd) miejsce zam. - ulica nr miejscowość wypełnienia oświadczenia

ostatni dzień miesiąca (yyyy-mm-dd) miejsce zam. - ulica nr miejscowość wypełnienia oświadczenia ostatni dzień miesiąca (yyyy-mm-dd) 2014 11 30 imię i nazwisko: miejsce zam. - ulica nr miejsce zam. - kod Miejscowość Imię nazwisko ul. Xxx nr kod miejscowość miejscowość wypełnienia oświadczenia miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl Zapraszam do zapoznania z Naszą propozycją Gotowych zestawów do wynajęcia. W skład zestawu mogą wchodzić stoły Piłkarzyki. Świetna zabawa, integracja i konkurencja. Obsługa pomaga w przeprowadzeniu zawodów

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) TERMINY Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie w terminie nieprzekraczającym

Bardziej szczegółowo

ZDROWE YCIE ERGONOMIA

ZDROWE YCIE ERGONOMIA BIULETYN DLA PRACOWNIKÓW KRAJÓW CENTRALNEJ EUROPY ZDROWE YCIE ERGONOMIA Biuletyn dla pracowników krajów Centralnej Europy Zdrowe ycie Wrzesieƒ 2008 E r g o n o m i a Zasady, o któr ych warto pamiętać...

Bardziej szczegółowo

WYOBRAè SOBIE SAMOCHÓD DLA CA EJ RODZINY. Teraz pomyêl o przestrzeniach, które mo esz przemierzyç tym samochodem.

WYOBRAè SOBIE SAMOCHÓD DLA CA EJ RODZINY. Teraz pomyêl o przestrzeniach, które mo esz przemierzyç tym samochodem. FIAT ALBEA WYOBRAè SOBIE SAMOCHÓD DLA CA EJ RODZINY Teraz pomyêl o przestrzeniach, które mo esz przemierzyç tym samochodem. Skonstruowanie samochodu odpowiadajàcego potrzebom ca ej rodziny jest prawdziwym

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

Hyundai Nowy i20. Oferta specjalna dla Pekao Leasing. Wersja: CLASSIC PLUS, silnik: 1.2. Kolor nadwozia: Baby Elephant Kolor tapicerki: Czarny

Hyundai Nowy i20. Oferta specjalna dla Pekao Leasing. Wersja: CLASSIC PLUS, silnik: 1.2. Kolor nadwozia: Baby Elephant Kolor tapicerki: Czarny Oferta specjalna dla Pekao Leasing Przedstawiciel handlowy: Jakub Czerniak Handlowiec tel: 504-243-977 jakub.czerniak@autobroker.pl Auto Broker Mełgiewska 10 Hyundai Nowy i20 Wersja: CLASSIC PLUS, silnik:

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 0 Wiadomości ogólne DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 03B KOLIZJA 04E LAKIEROWANIE 05B WYPOSAŻENIE I NARZĘDZIA DO NAPRAW BLACHARSKICH X90 KWIECIEŃ 2004 Edition Polonaise "Metody napraw zalecane

Bardziej szczegółowo