SPIS TREŚCI 4 MITSUBISHI STARION 7 HI-Q SANGSIN CZYLI EKOLOGIA W NAJLEPSZYM WYDANIU! 8 STREFA OYODO 10 MUSISZ TO MIEĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 4 MITSUBISHI STARION 7 HI-Q SANGSIN CZYLI EKOLOGIA W NAJLEPSZYM WYDANIU! 8 STREFA OYODO 10 MUSISZ TO MIEĆ"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, Witamy w Nowym 2012 roku, życząc Państwu wszelkiej pomyślności, samych sukcesów oraz spełnienia motoryzacyjnych marzeń. Rok 2012 dostarczy nam wielu pozytywnych emocji chociażby ze względu na organizowane w Polsce Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. My trzymamy kciuki za naszą drużynę już teraz. A Państwo? Kibicowaniu, naszym szansom oraz samym mistrzostwom poświęcimy dużo miejsca w tym roku. Ale teraz jeszcze w tym zimowym i bardzo mroźnym czasie zapraszam do skrótu pierwszego wydania Made In Japan: Powrót do przeszłości, czyli poznajemy na nowo Mitsubishi Stariona, dorzucamy świeżą dawkę nowości z rynku części zamiennych, porównujemy najpopularniejsze modele kombi, ze strefy sportowej zapraszamy do relacji z 17 Gali KSW co tam się działo oraz do wywiadu z Klaudią Podkalicką nietuzinkową osobą w zdominowanym przez męż czyzn sporcie, poznamy tajniki bezpiecznej jazdy zimą to tylko niektóre z naszych artykułów do których już teraz gorąco zapraszamy. 4 MITSUBISHI STARION 7 HI-Q SANGSIN CZYLI EKOLOGIA W NAJLEPSZYM WYDANIU! 8 STREFA OYODO 10 MUSISZ TO MIEĆ 12 II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GEPARTS CUP BEZPIECZNA ZIMA 16 WYWIAD Z KLAUDIĄ PODKALICKĄ 18 STREFA ECO LEXUS CT 200h 20 EWOLUCJA SOND LAMBDA Redaktor prowadzący: Marta Majewska Współpraca: A. Ozdobińska, K. Szotowicz, M. Nowakowski, M. Jurczewski, T. Wiśniewski, K. Smutniak, A. Barski, M. Urbański. Kwartalnik Made In Japan Adres redakcji: ul. Posag 7 Panien Warszawa Mail: 22 W TRUDNYM POŁOŻENIU HONDA ACCORD kontra MAZDA 6 kontra TOYOTA AVENSIS 28 PIERWSZA POMOC 29 NGK 20-LECIE GALA KSW ZEMSTA 32 SZTUKI WALKI 35 HUMOR (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 3

3 MITSUBISHI STARION POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI Mitsubishi Starion to jeden z najrzadziej spotykanych japoƒskich pojazdów na naszych drogach. DwadzieÊcia lat po zaprzestaniu produkcji pozostało tylko 19 zareje - strowanych egzemplarzy w Polsce. DziÊ to auto ma status klasyka, niezmiernie rzadko jest oferowane do sprzeda- y, nawet w stanie wymagajàcym odrestaurowania jest łakomym kàskiem dla kolekcjonerów i miłoêników kla - sycznej japoƒskiej motoryzacji. Od czasów, kiedy był produkowany wszystko w moto - ryzacji si zmieniło. Dzisiaj to ekologowie i ksi gowi decydujà o tym czym jeêdzimy. JesteÊmy Êwiadkami uêmiercania kolejnych ikon motoryzacji, które cz sto nie sà w stanie sprostaç wymaganiom dotyczàcych emisji spalin lub nie generujà oczekiwanych zysków. DziÊ liczy si wielkoseryjna produkcja, globalizacja produktu i zysk producenta. Wi kszoêç japoƒskich aut sportowych nie jest ju produkowana. DziÊ nie kupimy ju Toyoty Supry, Nissana 200SX, 300ZX, Mazdy RX-7, Mitsubishi 3000GT czyli nast pcy opisywanego Stariona. Nawet taƒsze i pozbawione turbo spr arek modele jak np. Honda Prelude i Toyota Celica nie sà sprzedawane. Znajdowały si w ofercie przez kilka dziesi cioleci i były ch tnie kupowane mi dzy innymi dzi ki korzystnej cenie i charakterowi jaki bezsprzecznie posiadały. Byç mo e nazwy modeli powrócà na rynek jako odwołanie do historii, lecz aut takich jak tamte ju nie b dzie. Urz dnicy ochoczo uêmiercajà legendy motoryzacji na rzecz masowych produktów spod znaku hybrydy i downsizingu. Mitsubishi Starion był produkowany w latach Cechà wspólnà wszystkich wersji był czterocylindrowy silnik R4 wyposa ony w turbodoładowanie i nap d kół tylnych. Starion uwa any jest za prekursora i pioniera dla powstania nowego segmentu: sportowych, turbodoładowanych aut japoƒskich z nap dem na tylnà oê. Były to auta doêç popularne w latach osiemdziesiàtych i na poczàtku lat dziewi ç - dziesiàtych. PopularnoÊç zdobyły dzi ki korzystnej cenie, znakomitym osiàgom i jakoêci wykonania. Auto prezentuje si typowo dla epoki i miejsca w którym powstało. Wersje nadwozia były dwie: narrow body wersja wàska i wide body szeroka odmiana od 1986 roku. Jest to klasyczne coupe 2+2, z niskim dwudrzwiowym nad - woziem, muskularnymi błotnikami (wide body) i charak - terystycznymi otwieranymi reflektorami. Aby uatrakcyjniç ofert mitsubishi wyposa ało stariony seryjnie w wielowahaczowe zawieszenie wszystkich kół. Auto było zaawansowane technicznie posiadało silnik turbo z wtryskiem i wałkami balansowymi, które były rozwiàzaniem opatentowanym przez mitsubishi i zapewniały redukcj drgaƒ jednostki nap dowej i poprawienie jej kultury pracy. W kolej - nych latach rozwiàzanie to znalazło si w wi kszoêci ich silników Êwiadczàc o mo liwoêciach technologicznych firmy. Starion miał hamulce tarczowe obu osi, elektrycznie otwierane szyby, dyferencjał LSD (Limited Slip Differential od 1985 roku) i wiele innych elementów, które w tamtych czasach były nie lada nowinkami. Z wyposa enia opcjonalnego mo na było zamówiç np. klimatyzacj, wi ksze alufelgi, body kit, skórzanà tapicerk czy elektronicznà desk. Mimo bogatego wyposa enia cen skalkulowano na rozsàdnym poziomie. Na przykład za cen jednego porsche 944 mo na było nabyç dwa stariony. Trzeba pami taç, e w pierwszej połowie lat osiemdziesiàtych samochody japoƒskie postrzegane były jako coê egzotycznego, a renom samocho - dów niezawodnych, trwałych i konkurencyjnych zdobywały w latach nast pnych. W USA aby ukryç japoƒskie korzenie stariona ofero - wano go jako chrysler conquest. Podobnà polityk stosowano nawet póêniej mitsubishi 3000GT sprzedawany był jako dodge stealth. Prezentowany poni ej egzemplarz pochodzi z naszej kolekcji. Jest to wersja europejska wide body z 1988 roku. Zachowany został w bardzo dobrym stanie nie wymaga - jàcym remontu. Zakupiony po długich poszukiwaniach jest dopieszczany przez właêciciela i traktowany z troskà na jakà zasługuje tak rzadko ju spotykany klasyk. Autor: M.J. dane techniczne: MITSUBISHI STARION 2.6L TURBO silnik: rz dowy, czterocylindrowy, dwunastozaworowy typ G54BT, turbo intercooler moc 220 KM przy 5000 obr/min. moment obrotowy 284 Nm osiàgi: przyspieszenie km/h: 8 sek. pr dkoêç maksymalna 220 km/h masa pojazdu: 1325 kg dane techniczne: MITSUBISHI STARION 2.0L TURBO silnik: rz dowy, czterocylindrowy, oêmiozaworowy typ 4G63T, turbo moc (w zale noêci od rocznika): od 168 KM (bez IC) do 180KM (z IC), moment obrotowy (w zale noêci od rocznika): od 245 Nm (bez IC) do 290 Nm (z IC) osiàgi: przyspieszenie km/h (w zale noêci od rocznika): od 9,1 sek. (168 KM) do 7,9 sek. (180 KM) pr dkoêç maksymalna (w zale noêci od rocznika): od 201 km/h (168 KM) do 220 km/h (180 KM) Masa własna pojazdu: 1245 kg 4 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 5

4 HI-Q SANGSIN CZYLI EKOLOGIA W NAJLEPSZYM WYDANIU! Ekologia wkracza we wszystkie aspekty naszego ycia, czy nam si to podoba czy nie. WyÊrubowane normy wy - muszajà na pro ducentach cz Êci zamiennych stosowanie nowych ekologicznych technologii i ma teriałów produkcji. W 2008 roku nawiàza liêmy współprac z firmà Sangsin dotyczàcà dystrybucji na terenie Polski klocków oraz szcz k hamulcowych linii Hi-Q. Ten nowo czesny produkt Êwietnie wpisuje si w Êwia towy trend. Wykonane z ceramicznych materiałów, pozbawione metali ci kich takich jak ołów, kadm, rt ç, chrom itd. charakteryzujà si cichà pracà dajàc uczucie mi kkiego hamowania, a niski współczynnik pylenia ucieszy szczególnie posiadaczy felg aluminiowych. Firma Sangsin mo e poch waliç si 30-letnim doêwiadczeniem potwier dzonym wieloma certyfikatami jakoêci. Jest równie wieloletnim dostawcà do Hyundai Motor Company oraz Daewoo Motor, co stawia jà na pozycji lidera na rynku koreaƒ skim. Eksportujàc swoje produkty do USA, Europy i Azji stajà si liczàcym graczem w globalnej ekspansji samochodów koreaƒ - skich. W swojej ofercie Sangsin oprócz linii Hi-Q przezna - czonej dla samochodów osobo wych i lekkich ci arowych, posiada równie linie klocków hamulcowych Hardron prze - znaczonà do profesjonalnego tuningu, jak równie klocki i szcz ki do autobusów i ci arówek o podwy szonej wytrzymałoêci na Êcieranie. W ofercie Geparts linie Hi-Q odnaj dà Paƒstwo pod standardowà numera cjà klocków oraz szcz k hamulcowych zakoƒ czonà SGN. Oferta przeznaczona dla samo chodów koreaƒskich. KLOCKI OYODO Z CERTYFIKATEM ECE R90 Czy wiesz e... Zgodnie z dyrektywà Komisji Europejskiej klocki hamulcowe do samo - chodów wyprodukowanych po dniu 31 marca 2001 roku, które nie spełniajà europejskich norm jakoêci ECE R90 nie mogà byç sprzedawane na terenie UE? Norma ECE R90 nie dotyczy samochodów wyprodukowanych przed tà datà. Certyfikat taki przyznawany jest indywidualnie dla ka dego zestawu klocków hamulcowych, jest to proces kosztowny, stàd nie wszyscy producenci mogà sobie pozwoliç na przeprowadzenie certyfikacji dla swoich produktów. Obecnie na rynku motoryzacyjnym wyst puje wiele tanich marek klocków hamulcowych, które z reguły nie noszà adnych znaków certyfikacji, bàdê posiadajà sfałszowany znak europejski E1 z ciàgiem cyfr. OczywiÊcie łatwo takie produkty rozpoznaç, poniewa takie same ciàgi znaków mo na odczytaç na ró nych indeksach. Jest to niedopuszczalne, gdy numer certyfikatu nadawany jest indywidualnie dla ka dej cz Êci. Sprzeda klocków hamulcowych bez wymaganych certyfikacji, mo e wiàzaç si z powa nymi konsekwen - cjami prawnymi, a tak e finansowymi. Dotyczy to zarówno importera jak i kolejne podmioty dystrybuujàce niedopuszczony do obrotu towar na terytorium UE, a w naszym przypadku Polski. Rozrost rynku i rozpowszechnianie ró nych marek w segmencie klocków hamulcowych spowodowało powstanie koniecznoêci wprowadzenia szeregu przepisów kontrolujàcych standardy jakoêci cz Êci zwiàzanych z bezpieczeƒstwem. Z tà myêlà powstały klocki hamulcowe OYODO, które spełniajà certyfikacj ECE R90. Firma GeParts systematycznie rozszerza ofert, dostarczajàc klocki hamulcowe w swojej taƒszej linii JPN o indeksy, które spełniajà normy ECE R90 i sà homologowane tym certyfikatem. Wi cej na ten temat zapraszamy do kolejnego numeru Made In Japan. (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 7

5 ŁOŻYSKA KÓŁ ZALETY ZESTAWÓW ŁOŻYSK OYODO: Ło yska kół nale à do grupy cz Êci zamiennych, które majà olbrzymi wpływ na bezpieczeƒstwo i kom fort po - dró owania. Je eli b dzie my lekce wa yç pierwsze objawy zu ycia takie jak szum, piski mo e to doprowadziç do zablokowania koła, a co za tym idzie utraty kon troli nad samochodem doprowa dzajàc np. do wypadku. W tym miej - scu nale y zwróciç uwag na to, e kierowcy nie mogà w jakiê szczególny sposób wpłynàç na ywotnoêç ło ysk (chyba, e sa mochód jest bardzo intensywnie eksploato - wany), poniewa posia dajà one okreêlonà trwałoêç i po pewnym przebiegu auta nadajà si do wymiany. W ofercie GeParts znajdziecie Paƒstwo szerokà ofert zestawów ło ysk kół zarówno przednich jak i tylnych. Zestawy ło ysk oferowane przez GeParts sà kompletne, a wi c umo liwiajà prawidłowe wykonanie naprawy, wymian nie tylko ło yska, ale tak e uszczelnieƒ, segerów, zawle czek, nakr tek itd. Dzi ki temu, e współpracujemy z najwi kszymi na Êwiecie producentami ło ysk ta kimi jak KOYO, NSK, NTN mo emy zapropono waç Paƒstwu najlepszy produkt w korzystnej cenie, a wszystko to znajdziecie Paƒstwo w naszej flagowej linii OYODO. REWOLUCJA PRODUKTOWA W DBA DBA zmodernizowało swoją linię produktową. Poznaj nowe opakowania, cechy i kategorie produktów. Seria Street Pierwszy poziom wydajnoêci Aplikacje do u ytku drogowego Tarcze DBA s serii Street wyst pujà w 3 wariantach: standardowy zamiennik DIRECT OE, tarcze tuningowe z opatentowanym systemem naci ç T2, tarcze wiercone i nacinane XGOLD. Seria HD Aplikacje Heavy Duty, Samochody u ytkowe / 4WD, Nie do u ytku sportowego. Kolejnà serià tarcz hamulcowych jest seria HD, tarcze wyglàdajà jak standardowe tarcze OE jednak sà du o bardziej wydajne. Sekret tkwi w strukturze materiału z którego sà wykonane TSP (Thermal Stability Profiling) oraz z samego materiału stopów elaza o wi kszej iloêci w gla, jest to specjalny materiał opra - cowany przez DBA XG150. Tarcze te zwi kszajà wydajnoêç hamowania przy zachowaniu takiego samego wyglàdu. Dost pne sà równie w wersji wiercono-nacinanej XS. Seria 4WD Ci sze samochody, Off-road, Samochody opancerzone. Dla entuzjastów 4WD tarcze przygotowane zostały w dwóch wariantach wydajnoêci. Poziom pierwszy to tarcze z naci ciem T2, poziom drugi to system naci ç T3. Tarcze przeznaczone sà dla aut 4WD je d àcych w terenie lub aut ci szych. Seria ClubSpec Aplikacje sportowe, Do ci kiego u ytkowania. Najbardziej zaawansowane tarcze hamulcowe firmy DBA. Wyposa one w wiele innowacyjnych technologii. Tarcze te spełnià najwy sze wymagania dla ekstremalnego u ytku dro - gowego oraz rajdowego. Dost pne jako tarcze jedno cz Êciowe serii 4000 lub jako l ejsze tarcze dwucz Êciowe serii Dzi ki wielu intensywnym testom oraz informacjom od kierowców rajdowych z całego Êwiata, DBA opracował unikalny stop elaza (XG-150), który u ywany jest w tarczach serii CLUBSPEC i HD. Materiał XG-150, posiada bardzo dobre właêciwoêci cieplne wy szà stabilnoêç termicznà DBA TSP, co sprawia, e tarcze dłu ej mogà byç poddawane ekstremalnym temperaturom. Nowy system naci ç T2 dost pny jest w tarczach serii DBA STREET SERIES. WydajnoÊç została zwi kszona dzi ki Bi symetrycznym naci ciom. System T2 to precyzyjne naci cia, które powodujà lepsze wyczuwanie pedału hamulca, a hamo - wanie jest cichsze i bardziej elastyczne. A to wszystko dzi ki bisymetrycznie wygi tym naci ciom, które ustawione w szcze - gólny sposób, znaczàco tłumià harmoniczne wibracje i hałas, który jest cz sto zwiàzany z tradycyjnymi naci ciami (prostymi). System bi-symetrycznych naci ç zwi ksza równie iloêç miejsc, skàd mogà wydostawaç si gazy powstajàce podczas tarcia klocka hamulcowego o powierzchni tarczy, co powoduje w rezultacie lepsze przyleganie klocka do tarczy a zatem lepsze hamowanie. System naci ç T3 dost pny jest tylko w tarczach serii CLUBSPEC. Znaczàca poprawa właêciwoêci osiàgni ta została dzi ki systemowi tri-symetrycznych naci ç. System T3 to pre - cyzyjne naci cia które powodujà lepsze wyczuwanie pedału hamulca, a hamowanie jest cichsze i bardziej elastyczne. A to wszystko dzi ki tri-symetrycznie wygi tym naci ciom, które ustawione w szczególny spo sób, znaczàco tłumià harmo - niczne wibracje i hałas, który jest cz sto zwiàzany z tradycyjnymi naci ciami (prostymi). System tri-symetrycznych naci ç zwi ksza równie iloêç miejsc, skàd mogà wydostawaç si gazy powstajàce podczas tarcia klocka hamulcowego o powierzchni tarczy, co powoduje w rezultacie lepsze przyleganie klocka do tarczy a zatem lepsze hamowanie. STREFA 8 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012

6 SWORZE WAHACZA PRZEDNIEGO DOLNEGO 10Z4011-CTR TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA 30H3061-OYO ROLKA PASKA WIELOROWKOWEGO 20R8000-OYO TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA 30H5061-JPN GUMA STABILIZATORA PRZEDNIA (LEWA / PRAWA) 70Z2073-JPN / 70Z2074-JPN TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA 30H4060-OYO HONDA ACCORD/ACCORD TOURER CL7/ CL9/ CM2/ CM3 rok prod. 2002> MAZDA 6 (GH) DT 2.2DT 2.5 (299x48,5x25x5) rok prod. 2008> SUZUKI GRAND VITARA 1.9DDiS rolka przy kompresorze klimatyzacji rok prod. 2005> MITSUBISHI LANCER (CX /CY) rok prod. 2007> TOYOTA COROLLA rok prod. 2006> HONDA CITY (L13) 1.4 rok prod. 2008> FILTR PALIWA 30F1021-JPN FILTR POWIETRZA 20F4065-JPN FILTR PALIWA 30F2053-JPN KO CÓWKA DRÑ KA KIEROWNICZEGO ZEWN. 10K8014-OYO FILTR KABINOWY 40F2013-OYO AMORTYZATOR GAZOWY PRZEDNI (LEWY / PRAWY) SG / SG NISSAN QASHQAI 1.5DCI, 2.0DCI rok prod. 2007> HONDA ACCORD 2.0I 16V rok prod. 2008> TOYOTA AURIS 1NDTV 1.4D-4D rok prod. 2007> SUZUKI GRAND VITARA rok prod. 2005> TOYOTA RAV D-4D rok prod > MITSUBISHI OUTLANDER rok prod. 2006> 10 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 11

7 Dnia 22 października 2011 w Hali Piłkarskiej w Warszawie odbył się II Turniej Piłki Nożnej GeParts CUP Made In Japan objàł patronat prasowy nad organizo - wanym przez firm GeParts ju drugim charytatywnym Turniejem Piłki No nej. Pierwsza taka impreza pod hasłem gramy dla Antosia odbyła si 6 czerwca 2010 roku. Uzbierane fun dusze zostały przekazane na rzecz leczenia i reha bilitacji małego Antosia. Do udziału w turnieju mogà zgłosiç si dru yny z ka dej bran y działajàcej na terenie Polski. W I Turnieju mi dzy innymi udział wzi ły dru yny: Oldboje Legii Warszawa, Hutnik Warszawa, Dru yna Pol - skich Dziennikarzy i inni. W tym roku organizatorzy chcieli poło yç nacisk na promowanie rozwoju aktywnoêci sportowej wêród dzieci i mło - dzie y przeznaczajàc fundusze na Fundacj Hutnik 1957 r. W obecnych czasach coraz wi cej dzieci boryka si z pro - blemem otyłoêci oraz spadkiem aktywnoêci ruchoworozwojowych. Firma GeParts wspiera wszelkie inicjatywy i dzia łania spor towe promujàc mi dzy innymi popularne w kraju mieszane sztuki walki. Do walki o puchar II Turnieju Piłki No nej GeParts CUP 2011 stan ło dwanaêcie dru yn z ca łej Polski, w tym Dystrybutorzy i Klienci firmy. Dru yny zostały podzielone na 3 grupy: W grupie A rywalizowali: GeParts z Warszawy, Euro Tim z Bydgoszczy, Car-Zone z Wrocławia, Minimiot z Ostrowa Wielkopolskiego. Grup B reprezentowały dru yny: Moto Factory z Warszawy, Adamex z Siemiatycz, Car-Zone II z Wrocławia, Jadar z Chorzowa. Natomiast grupa C to: Fundacja Hutnik 1957 (z najstarszym piłka rzem tego turnieju, Panem Krzysztofem Bro nickim wiek 72 lata), Samuraj z Warszawy, BluePrint Polska z Wrocławia, Hyundai Jaworski-Gajewski z Warszawy. Oficjalne otwarcie odbyło si po godzinie 10.00, po prze - mowie Prezesów firmy GeParts, w której yczyli wszystkim uczestnikom dobrej zabawy oraz gry fair play. Całà imprez, tak jak w zeszłym roku, po prowadził Pan Piotr Wojciechowski, red. Magazynu Piłki No nej oraz speaker Polonii Warszawa. Dzi ki niesamowitej rywalizacji tego roczny turniej przyniósł ze sobà sporo kontuzji, w tym jednà bardzo powa nà kapitanowi zespołu GeParts, uniemo li wiajàcà zespołowi kontynuowa nie gry w ostatnim meczu. Przez to dru yna GeParts zaj ła ostatnie miejsce w klasyfikacji zbiorczej. Nast pne miejsca zajmowali kolejno: 11 - Moto Factory, 10 - Minimot, 9 - Hyundai Jawosrki-Gajewski, 8 - Euro-Tim, 7 - Samuraj, 6 - Fundacja Hutnik 1957, 5 - Car-Zone II, 4 - Adamex. Trzecie miejsce w II Turnieju GeParts CUP 2011 zaj ła firma Jadar z Chorzowa, drugie miejsce Car-Zone z Wrocławia oraz pierwsze miejsce BluePrint z Wrocławia. W kategoriach indywidualnych nagrody zdobyli: Najlepszy Zawodnik: wytypowany przez s dziów Pan Paweł Wisiorek z firmy Jadar, Najlepszy Bramkarz: statuetk otrzymał Pan Tomasz Kinal z firmy Car-Zone, Król Strzelców: z iloêcià 9 goli, tytuł wywal czył Pan Kamil bik z firmy BluePrint, Dru yna Fair Play: za zabaw do koƒca tur nieju, mimo widocznej ró nicy poziomu zespołów, z którymi miała do czynienia, otrzymała firma Moto Factory. Nagrody wr czały gwiazdy piłki no nej mowa tutaj o Trenerze Jerzym Engelu, który jest z nami ju drugi rok z rz du i Pan Dariusz Dziekanowski oraz przyjaciele GeParts z MMA Antek Chmielewski i Robert Złotkowski. Po rozdaniu pucharów, medali, dyplomów i zrobieniu zdj ç przyszedł czas na zbieranie dat ków z wykorzystaniem przygotowanych pamiàtek sportowych. Firma GeParts szczególne podzi kowania kierowała do wszystkich osób, które przekazały swoje cenne pamiàtki na ten szczytny cel. Z imprezy udało si zebraç ponad 11 tysi cy złotych, które zostały przekazane na rzecz Fundacji Hutnik Patronat internetowy nad imprezà obj ła firma Moto Focus, natomiast prasowy Super Warsztat, Moto Express oraz nasza redakcja Made In Japan. Organizatorzy zapowiadajà kolejny turniej w tym roku, na który ju teraz goràco zapraszamy! Autor: M.M. II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GEPARTS CUP MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 13

8 BEZPIECZNA ZIMA Co się składa na posiadanie umiejętności bezpiecznego prowadzenia auta, o czym należy pamiętać aby samochód był dobrze przygotowany do jazdy w zimowych warunkach? O technikach bezpiecznej jazdy mówi si od dawna. Powstało mnóstwo szkół dokształcajàcych w jazdach ekstremalnych, które poszerzajà umiej tnoêci Êwie o upieczonych jak i tych bar - dziej doêwiadczonych kierowców do radzenia sobie w sytuacjach zagro enia na drodze. A zima jest tym szczególnym okresem, w którym nale y podwójnie zwracaç uwag na drodze, zarówno ze wzgl du na warunki atmosferyczne zwłaszcza, e dzieƒ jest znacznie krótszy, a po zmroku pole widzenia okreêla si do pola widzenia naszych reflektorów, jak i stan naszego pojazdu. Zaleca si przeglàd auta, który oceni jego kondycj. Na co warto zwróciç uwag? Pierwsza sprawa to układ zawieszenia a konkretnie w jakim stanie sà sworznie, łàczniki stabilizatorów czy te tuleje od których zale y czy dopiero wymienione zimowe opony dotrwajà do nast pnego sezonu. Ustawienie zbie noêci to nieporównywalny koszt do zakupu nowych opon. Warto o tym pami taç. Kolejno zaglàdamy pod mask, a tam po àdana byłaby wymiana oleju i filtra. Dodatkowo dla posiadaczy diesla nale y pomyêleç o filtrze paliwa, dzi ki któremu zapewne uda si ograniczyç niespo - dzianki zwiàzane z rozruchem. A na koniec warto jeszcze sprawdziç jakoêç płynu chłodnicze go, aby nie zamarzał w temperaturze -15 do -30 C. Test płynu chłodzàcego przeprowadzimy w ka dej stacji obsługi. Nie lekcewa my tego, gdy mo e to nawet skutkowaç p kni ciem bloku silnika! Podobnie jest z płynem do spryskiwaczy, chocia tutaj konsekwencje finansowe b dà znacznie mniej dotkliwe. Nasuwa si kolejna sprawa, czyli sprawne wycieraczki. Nie zapominajmy, e jazda z zabrudzonymi, tłustymi plamami na szybach mo e znacznie wpłynàç na naszà percepcj i de - koncentracj wpływajàc na naszà ocen sytuacji na drodze. Na koniec koniecznie pami tajmy o wymianie opon z letnich na zimowe, które Êwiadczà o dobrze przygotowanym do jazdy aucie. O bezpieczeƒstwie mówi si du o i jest to bardzo aktualny temat, a Êwiadczy o tym równie inauguracja kampanii społecznej organizowanej 9 listopada 2011 na terenie firmy GeParts pod hasłem Prowadz odpowiedzialnie biznes, któ - rej celem jest zarówno promowanie bezpie - czeƒstwa jazdy jak równie trzeêwoêci i kultury jazdy. Podczas spotkania prezentowany był system kontroli trzeêwoêci ilteq. GoÊcie mieli okazj poznaç bli ej pierwsze na rynku Polskim urzàdzenie samochodowej blokady antyalkoholo - wej. Policyjne statystyki, które zainspirowały nas do stworzenia polskiego systemu antyalkoholo - wego sà przera ajàce, jednak w naszej kampanii nie chcemy straszyç, ale przede wszystkim uêwiadamiaç kierowcom odpowiedzial noêç, jakà biorà na siebie wyje d ajàc na ulic mówi Waldemar Rudawski przedstawiciel handlowy firmy Noidss. Jako jeden z patronów akcji firma ProfiAuto, poprzez działanie w mediach i szkole - nia chce edukowaç kierowców w kwestii wpływu stanu technicznego samochodów na bezpieczeƒ - stwo uczestników ruchu. Polscy kierowcy cz sto bagatelizujà stan techniczny swojego pojazdu. Tymczasem ma on ogromny wpływ na bez - pieczeƒstwo jazdy. Chcemy mówiç o tym, które cz Êci w aucie wymagajà szczególnej kontroli i dlaczego regularne przeglàdy techniczne powin - ny wejêç w krew polskim kierowcom mówi Witold Rogowski, ekspert ProfiAuto.pl. Twarzà imprezy była Klaudia Podkalicka kierowca rajdowy i wyêcigowy, najszybsza kobieta w pu - charze Kia Picanto Cup, która demonstrowała na placu bezpiecznà jazd. Uczestnicy mieli oka - zj jechaç na fotelu pilota oraz poznaç wskazówki bezpoêrednio od samej mistrzyni jak np. jak nale y bezpiecznie pokonywaç zakr t, jak ominàç nagłà przeszkod itp. Dodatkowo warto zaznaczyç, e do dyspozycji goêci był Mitsubishi Lancer Evo z ponad 300 konnym silnikiem. Samochód wy - posa ony w klatk bezpieczeƒstwa, specjalne rajdowe fotele kubełkowe oraz mocne rajdowe pasy bezpieczeƒstwa. Jako goêç specjalny wystàpił Mariusz Pod - kalicki czterokrotny mistrz i trzykrotny wice - mistrz Polski w wyêcigach samochodowych oraz ojciec Klaudii, który opowiadał o najwa niejszych wskazówkach dotyczàcych bezpiecznej jazdy i zachowania na drodze w ró nych warun - kach atmosferycznych. Mowa dotyczyła 3 naj - wa niejszych wskazówek jak: odpowiednia pozycja zajmowana w samocho - dzie, czyli usadowienie w fotelu, odpowiedni naciàg pasa bezpieczeƒstwa i jego umiejscowienie trzymanie kierownicy w obu dłoniach, najlepiej w pozycji tak zwanej za pi tnaêcie trzecia, która zapewnia pewnoêç i symetri reakcji kierowcy. Przy trzymaniu kierownicy jednà r kà albo nawet dwiema ale np. lewà na dole, a prawà na górze nie jesteêmy w stanie tak samo sprawnie skr ciç i w lewo, i w prawo. To z kolei oznacza, e gdy przeszkoda wymagajàca natychmiastowego manewru pojawi si z tej sprzyjajàcej strony auta, byç mo e zdołamy jà ominàç, jednak gdy pojawi si z drugiej, mo e ju si nie udaç. Dodatkowo, pozycja za pi tnaêcie trzecia zapewnia taki sam kàt skr tu kół w lewo i w prawo bez odrywania ràk od kierownicy, a właênie skr t bez odrywania dłoni zapewnia najszybszà reakcj i najwi kszà rezerw bezpieczeƒstwa. Statystyki sà jednak brutalne: 70 proc. kierowców przyznaje, e zdarzyło im si puêciç kierownic zupełnie i poprosiç pasa era o jej przytrzymanie! Kolejnà atrakcjà tej imprezy była mo liwoêç pokonania slalomu na trzeêwo, jak prowadzi si auto pod wpływem alkoholu. Kierowcy pokonywali plac manewrowy w specjalnych alkogoglach, które symulujà stan upojenia alko - holowego mówi Marcin Kopania, Prezes GeParts. Takie akcje jak kampania Prowadz odpowiedzialnie biznes", mogà zwi kszyç Êwia - domoêç kierowców, e jazda pod wpływem alkoho - lu, a tak e zły stan techniczny pojazdu mogà doprowadziç do tragedii. Autor: MM èródła: motoryzacja.interia.pl superjazda.blogsport.com 14 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012 (I) STYCZEŃ 2012 MADE IN JAPAN 15

9 SPECJALNIE DLA MADE IN JAPAN WYWIAD Z KLAUDIĄ PODKALICKĄ Marta Majewska: Nie b d pytaç skàd wzi ła si pasja do samochodów i jazdy ekstremalnej bowiem ma Pani to we krwi b dàc córkà kierowcy rajdowego (Mariusza Podkalickiego, czterokrotnego mistrza i trzykrotnego wicemistrza Polski w wyêcigach samochodowych). Ale czy miała Pani jakiekolwiek trudnoêci czy jednak wszystkie umiej tnoêci przy - chodziły doêç łatwo? Klaudia Podkalicka: Za kierownicà samochodu usiadłam w wieku 13 lat. Od samego poczàtku prowadzenie samochodu sprawiało mi du à przyjemnoêç. Dobry program szkolenia opracowany przez mojego ojca pozwolił mi w miar szybko opanowaç podstawy. A póêniej, to ju tylko treningi na torach zamkni tych pozwoliły mi podnosiç swoje umiej tnoêci. Ale zaznacz, du o czeka mnie jeszcze pracy. M.M.: Jak si Pani czuje w tym jednak m skim sporcie? K.P.: Dobre okreêlenie. Sport zdominowany przez facetów. Jedna z niewielu dyscyplin sportowych w której kobiety rywalizujà z m czyznami bez adnego hendikapu. Mi to tak naprawd nie przeszkadza, mam du o satysfakcji z pojedynków na torach wyêcigowych czy trasach rajdowych. Problem jest innego rodzaju. Pozyskanie Êrodków przez kobiety na starty w tym m skim sporcie graniczy z cudem. M.M.: W jakich rajdach bierze Pani udział? K.P.: Obecnie postawiłam na rajdy cross country. Szykuj si do kolejnego sezonu, w którym planuj wystartowaç w całym cyklu Mistrzostw Polski i Europy. M.M.: W 2008 roku miała Pani wystartowaç jako pilot ci arowym MAN-em wspólnie z Grzegorzem Baranem w odwołanym Rajdzie Dakar. Czy b dzie jeszcze Pani próbowaç? K.P.: Tak. Dakar jest moim marzeniem. Byłam tak blisko startu i nie wyszło. Ale próbuj dalej, z tym, e zamierzam wystartowaç jako kierowca. Starty w rajdach Baja pozwolà mi zbieraç doêwiadczenia przed startem do tego arcytrudnego maratonu. To jest długa i mudna droga, ale mam nadziej, e podołam. M.M.: Czy Pani zdaniem Polacy je d à bez - piecznie? K.P.: Nie wszyscy. Wielu kierowcom brakuje rozsàdku. Zdecydowanie widaç za du o agresji na naszych drogach a to przekłada si na iloêç wypadków. Nie mamy pokory i za bardzo wierzymy w swoje umiej tnoêci. Nie jest dobrze. M.M.: Czy szkoły nauki jazdy dobrze przygotowujà przyszłych kierowców? Co powinny mieç w swoim programie, aby Êwie y kierowca czuł si faktycznie przygotowany do jazdy zwłaszcza w tak du ych miastach jak np. Warszawa? K.P.: Tak naprawd szkoły nauki jazdy koncentrujà si na przygotowaniu kursanta do zdania egzaminu. I tu prawie wszystkie szkoły stajà na wysokoêci zadania. Pytanie co dalej? Edukacja zakoƒczona. Nie, to dopiero powinien byç poczàtek dalszej pracy. I tu kłaniajà si szkoły doskonalenia techniki jazdy w których mo na zbudowaç mocny fundament do dalszej drogi. Poznaç od strony teoretycznej i praktycznej podstawowe zagadnienia zwiàzane z technikà prowadzenia samochodu. Poczuç, jak wa ne jest na przykład szybkie opero - wanie kierownicà, czy jak trudne jest zapanowanie nad samochodem, kiedy utraci przyczepnoêç nawet przy 30 km/h. Takie szkolenia powinny byç obowiàzkowe. M.M.: Najwa niejsze wskazówki, je eli chodzi o podniesienie i poszerzenie umiej tnoêci wła - Êciwego i szybkiego reagowania w sytuacjach ekstremalnego zagro enia? K.P.: Według mnie sà trzy kluczowe elementy dobrego opanowania samochodu bez których zachowanie si w sytuacjach ekstremalnych jest bardzo trudne. Po pierwsze właêciwa pozycja za kierownicà dzi ki której mo emy szybko reagowaç na zagro enie. Po drugie, bezbł dne opanowanie koła kierowniczego w taki sposób, który pozwoli nam na bardzo szybkie dokonanie skr tu i szybki jej powrót. Po trzecie, wypracowanie koordynacji mi dzy kierownicà a pedałem gazu, pami tajàc o zasadzie która mówi, e bezpiecznie mo emy przyspieszaç w momencie prostowania kół. M.M.: Co Pani uwa a o eko-jeêdzie? Czy taka jazda jest w ogóle mo liwa w zakorkowanych miastach? K.P.: Eko jazda mo e si êle kojarzy, ale powin - niêmy jà najpierw zdefiniowaç. Ekojazda, to sposób na oszcz dzanie czyli mniejsze zu ycie paliwa i cz Êci eksploatacyjnych. A mo emy to robiç na wiele sposobów dbajàc przede wszystkim o stan naszego pojazdu. CiÊnienie w oponach, dobre oleje, sprawne zawieszenie to tylko niektóre przykłady oszcz dnoêci. Wa ny jest równie styl naszej jazdy. Nawet w zakorkowanej Warszawie mo na jeêdziç płynnie, odpowiednio wczeênie zwalniajàc, minimalizujàc ostre ruszanie czy gwałtowne ha - mowanie. Wszystko jest mo liwe. Na pewno jest to alternatywa dla drogiego paliwa. M.M.: Czy uwa a Pani, e kobiety sà dobrymi kierowcami? Czy jednak sà gorszymi? K.P.: Wszystko zale y od kryteriów do jakich b dziemy si odwoływaç. Kobiety na pewno nie podejmujà ryzyka w ruchu drogowym. Sà bardziej rozwa ne ale nie koniecznie bardziej przewidujàce. M.M.: Wymarzony Pani samochód? K.P.: BMW 120d MSPORT i takim je d. M.M.: Gdzie mo na w najbli szym czasie (po Nowym Roku te ) Panià zobaczyç? Najbli sze rajdy samochodowe. K.P.: Sezon rozpoczynamy w maju. B dzie to 1 runda RMPST + FIA CEZ Cross Country która odb dzie si na W grzech. Pracujemy jeszcze nad jednym projektem moich startów, ale o tym za wczeênie mówiç. Autor: M.M. 16 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2012

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ 7 STREFA JPN 8 MUSISZ TO MIEĆ 10 MODA NA MIEJSKIE AUTA 12 ORYGINAŁ CZY TANIA PODRÓBKA? 14 MECHANIK RADZI: TURBOSPRĘŻARKI

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ 7 STREFA JPN 8 MUSISZ TO MIEĆ 10 MODA NA MIEJSKIE AUTA 12 ORYGINAŁ CZY TANIA PODRÓBKA? 14 MECHANIK RADZI: TURBOSPRĘŻARKI SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, Witamy Was serdecznie w Nowym, długo wy - czekiwanym przez większość z nas, 2014 Roku! Nie żebyśmy w redakcji byli szczególnie przesądni jednak 14 znacznie lepiej brzmi niż

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ Drodzy Czytelnicy, Z nieukrywaną radością dzielimy się z Wami informacją, iż Made in Japan właśnie skończył 2 lata. W tym czasie nasza gazeta się nieco przeobraziła i znacznie

Bardziej szczegółowo

ReLease. 8 tysi cy nowych drzew Owoce współpracy LeasePlan z Klubem Gaja. Kompani na zim Z nap dem 4x4

ReLease. 8 tysi cy nowych drzew Owoce współpracy LeasePlan z Klubem Gaja. Kompani na zim Z nap dem 4x4 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Numer 4 (31) GRUDZIE 2010 w tym numerze: przeczytaj koniecznie Temat Numeru Fiskus w natarciu Podwy ka VAT i jej konsekwencje retro czy klasyk?

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl NUMER 1 MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl Numer indeksu 324213 ISSN 1733-1668 9,90 z (w tym 7% VAT) Edytorial High tech To ju pewnik: gdy ukazuje si nowa edycja gry Need For

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram Wi kszy kaliber Dodge Caliber rogaty kompakt w salonie Autotrapera Przygoda z Jeepem Mateusz Kusznierewicz zawsze mia em s aboêç do aut terenowych JednoÊladem w teren Dirt, Street, Vert, Dual Slalom czy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

Zwyci stwo po raz drugi

Zwyci stwo po raz drugi SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 1/2012 (97) ISSN 1428-3328 Zwyci stwo po raz drugi 1 spis treêci 8 REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.:

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

Kompakty ale z pazurem. Toyota RAV4. Auto używane: Peugeot 206 (1998 2009) Rieju Marathon 125 Pro, Podkreślenie dynamizmu

Kompakty ale z pazurem. Toyota RAV4. Auto używane: Peugeot 206 (1998 2009) Rieju Marathon 125 Pro, Podkreślenie dynamizmu NR 5/2010 MotoTrendy 26 MAJA 2010 r. ISSN 2081-1594 MAGAZYN BEZPŁATNY Kompakty ale z pazurem Auto używane: Peugeot 206 (1998 2009) Rieju Marathon 125 Pro, czyli pomysł na gorsze drogi MAZDA 3 MPS vs. SEAT

Bardziej szczegółowo

www.toyota.pl TOYOTA 2/2012 GT 86 w salonach w Polsce! W numerze także Yaris Hybrid pierwsza miejska hybryda

www.toyota.pl TOYOTA 2/2012 GT 86 w salonach w Polsce! W numerze także Yaris Hybrid pierwsza miejska hybryda TOYOTA 2/2012 www.toyota.pl GT 86 w salonach w Polsce! W numerze także Yaris Hybrid pierwsza miejska hybryda LISTA AUTORYZOWANYCH DILERÓW TOYOTY W POLSCE AUTO PARK Białystok Tel.: 85 662 70 70 CONCEPT

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

zima 2008 razem w drodze 1

zima 2008 razem w drodze 1 zima 2008 razem w drodze 1 aktualności Znowu możemy napisać: To był kolejny udany rok dla Grupy PGD. Zawdzięczamy to Państwu. Państwa zaufanie i wybory miejsc zakupu samochodów sprawiają, że znaczenie

Bardziej szczegółowo