NAWIERZCHNIA KOLEJOWA Z KOMPOZYTEM T UCZNIOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAWIERZCHNIA KOLEJOWA Z KOMPOZYTEM T UCZNIOWYM"

Transkrypt

1 Tadeusz Basiewicz, Andrzej Go aszewski, Kazimierz Towpik Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu NAWIERZCHNIA KOLEJOWA Z KOMPOZYTEM T UCZNIOWYM R kopis dostarczono, grudzie 2010 Streszczenie: Potrzeba ograniczenia kosztów utrzymania nawierzchni kolejowej sk ania do poszukiwania rozwi za umo liwiaj cych wyd u enie okresów mi dzy naprawami. Omówiono konstrukcje nawierzchni niekonwencjonalnych eksploatowanych na liniach du ych pr dko ci oraz mo liwo ci wzmocnienia konstrukcji klasycznych. Przedstawiono wyniki bada nawierzchni z warstw podsypki zbrojonej geosiatkami oraz stabilizowanej ywic. Omówiono technologi uk adania kilku wariantów nowej nawierzchni na odcinku Centralnej Magistrali Kolejowej oraz przedstawiono wyniki oceny stanu toru na odcinkach do wiadczalnych po pocz tkowym okresie eksploatacji. S owa kluczowe: nawierzchnia kolejowa, technologia budowy, ocena stanu toru 1. MO LIWO CI ZWI KSZENIA ODPORNO CI KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ NA ODKSZTA CENIA TRWA E 1.1. NIEKONWENCJONALNE NAWIERZCHNIE KOLEJOWE DLA LINII DU YCH PR DKO CI Program rozwoju kolei nakre lony przez UIC i wskazuj cy na potrzeb zmniejszenia o po ow kosztów utrzymania infrastruktury kolei, jak równie zabiegi ze strony przemys u oraz preferencje w finansowaniu inwestycji, przy pieszy y rozwój i upowszechnienie konstrukcji niekonwencjonalnych nawierzchni kolejowych, zw aszcza w przypadku nowobudowanych i modernizowanych linii du ych pr dko ci [1], [2], [6], [20]. W zamierzeniach rozwojowych przewiduje si budow w Polsce nowych linii dla du ych pr dko ci. Powstaje pytanie, czy stosowanie przy du ych pr dko ciach klasycznej nawierzchni kolejowej z podsypk t uczniow jest rozwi zaniem racjonalnym.

2 Krzysztof Firl g Wydzia Transportu Politechniki Warszawskiej PROJEKTOWANIE I REALIZACJA SPECJALIZOWANYCH STEROWNIKÓW RUCHU DROGOWEGO W REPROGRAMOWALNYCH STRUKTURACH LOGICZNYCH R kopis dostarczono, stycze 2011 Streszczenie: W artykule przedstawiono wa n rol, jak pe ni w systemach sterowania ruchem drogowym sterowniki lokalne. Wzrost wymaga stawianych tym sterownikom powoduje poszukiwanie nowych sposobów realizacji urz dze sterowania ruchem drogowym. Do powstania nowych rozwi za przyczynia si rozwój technologiczny i wprowadzenie do powszechnego u ytku uk adów programowalnych. Po czenie tych zagadnie pozwoli o na budow specjalizowanych sprz towych sterowników ruchu drogowego w technice SoC. W artykule przedstawiono g ówne punkty i za o enia metody realizacji urz dze sterowania ruchem drogowym w formie specjalizowanych urz dze programowalnych, obejmuj ce specyfikacj modeli urz dze sterowania w j zykach opisu sprz tu z wykorzystaniem grafów przej automatów sko czonych, gdzie wprowadzenie hierarchiczno ci wyeliminowa o p asko modelu. Przedstawiono równie za o enia weryfikacji modeli urz dze oraz elementy analizy niezawodno ciowej. S owa kluczowe: sterowanie ruchem drogowym, sterowniki specjalizowane, uk ady programowalne 1. WST P Urz dzeniem steruj cym, realizuj cym sterowanie na najni szym poziomie systemu sterowania ruchem drogowym jest sterownik lokalny. Urz dzenia te bezpo rednio odpowiadaj za sterowanie ruchem na skrzy owaniu. Te cyfrowe systemy reaktywne pracuj w warunkach niepe nej informacji o procesie ruchu i s sterowane zdarzeniami wyst puj cymi w tym procesie. Informacje o stanie procesu dostarczane s poprzez sie czujników, detektorów ruchu (rys. 1). Sterownik lokalny, jak ka de urz dzenie steruj ce, realizuje za o ony algorytm sterowania ruchem [9]. O ile sama realizacja algorytmu sterowania ruchem drogowym nie wymaga du ej szybko ci przetwarzania sterownika, to obs uga wspó czesnych uk adów

3 Jaros aw Korzeb Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu ANALIZA DRGA KOMUNIKACYJNYCH Z ZASTOSOWANIEM TEORII FALEK R kopis dostarczono, grudzie 2010 Streszczenie: Poruszana w pracy tematyka dotyczy drga generowanych przez infrastruktur transportow i propagowanych do otoczenia. W analizie drga parasejsmicznych wykorzystano teori falek i wykazano szerokie mo liwo ci, jakie niesie teoria w stosunku do analizy klasycznej. Praca stanowi jeden z etapów realizowanych w trakcie budowy ogólnego systemu oceny oddzia ywa dynamicznych generowanych przez rodki transportu. Efekty pracy wykorzystano w budowie wzorcowej bazy wymusze, która obejmuje oddzia ywania generowane przez rodki transportu najcz ciej wyst puj ce w strukturze rodzajowej ruchu na obszarach zurbanizowanych. Baza wykorzystywana b dzie w trakcie prowadzenia bada symulacyjnych z zakresu prognozowania i oceny zmian klimatu drganiowego 1 w aglomeracjach miejskich, na etapie wprowadzania do istniej cej struktury rodzajowej ruchu nowych mediów transportowych. W pracy przedstawiono ponadto charakterystyki przyk adowych drga komunikacyjnych, porównano stosowane metody analizy rejestrowanych w trakcie bada eksperymentalnych sygna ów przyspiesze drga oraz wskazano zalety zastosowania transformaty falkowej. Opisano ponadto mo liwo ci zastosowania transformaty falkowej w analizie oddzia ywa parasejsmicznych, co wyprowadza analiz drga na wy szy poziom. S owa kluczowe: drgania komunikacyjne, analiza sygna ów 1. WPROWADZENIE W aglomeracjach miejskich wyst puj du e nat enia ruchu rodków transportu o zró nicowanej strukturze rodzajowej oraz z cyklicznymi wahaniami dobowego nat enia ruchu. Zjawiska kontaktowe zachodz ce w relacjach ko o-pod o e oraz ich dynamiczne interakcje stanowi ród a drga komunikacyjnych, kierowanych i rozprzestrzenianych w najbli szym otoczeniu szlaków transportowych - zwanych strefami oddzia ywania rodków transportu. Elementy infrastruktury, zwi zanej bezpo rednio z transportem, na terenach zurbanizowanych tworz uk ady nieskorelowanych róde drga wp ywaj cych 1 Klimat drganiowy istniej cy stan oddzia ywa dynamicznych wyst puj cych w strefach wp ywu elementów infrastruktury transportowej oceniany na podstawie pomierzonych warto ci przyspiesze drga parasejsmicznych - komunikacyjnych (def. autora).

4 Mariusz Kostrzewski Wydzia Transportu Politechniki Warszawskiej SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09 R kopis dostarczono, wrzesie 2010 Streszczenie: W artykule przedstawiono podsumowanie bada nad wp ywem geometrii wariantowo projektowanego obiektu logistycznego na ilo ciowe wska niki oceny obiektu. Badania, oparte o koncepcj symulacji, zosta y wykonane przy wykorzystaniu pakietu komputerowego OL09 zaprogramowanego przez autora artyku u. S owa kluczowe: obiekt logistyczny, symulacja, proces magazynowy 1. WST P Artyku stanowi podsumowanie bada dotycz cych wp ywu geometrii obiektu logistycznego (magazynu), wyra onej poprzez podstawowe jego wymiary, na wska niki oceny projektowanego obiektu. Poprzez wymiary obiektu logistycznego rozumie si jego szeroko, d ugo i wysoko. Posta bry y obiektu bada zosta a ograniczona do prostopad o cianu (w skrajnych przypadkach sze cianu). W ród wska ników oceny zawarte zosta y tak e: wska nik wykorzystania wydajno ci kosztowy i wska nik wykorzystania wydajno ci rzeczowy. Wska niki wykorzystania wydajno ci s nowo opracowanymi wska nikami oceny projektu obiektu logistycznego (2008 r., [4]) i nie by y badane do tej pory pod tym k tem. Badania zosta y zrealizowane przy wykorzystaniu pakietu komputerowego OL09. Pakiet komputerowy stanowi wspomaganie dla technologicznego projektowania fragmentu systemu logistycznego (mo e by nim obiekt logistyczny typu: magazyn, centrum prze adunkowe, centrum dystrybucyjne itp.). Badania w za o eniu mia y charakter symulacyjny. Za o ono, e badania b d przeprowadzone dla magazynu, w którym sposobem sk adowania w strefie sk adowania jest sk adowanie rz dowe rega owe przy u yciu wózków podno nikowych wid owych czo owo-bocznych i bocznych. Za sposób sk adowania w strefie kompletacji przyj to sk adowanie rz dowe bezrega owe.

5 Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczy ska Centrum Zarz dzania i Telematyki Transportu/Instytut Transportu Samochodowego Robert Rozes aniec Autoguard S.A. Thomas Kallweit FELA Management AG (Szwajcaria) KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY R kopis dostarczono, grudzie 2010 Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane problemy dotycz ce implementacji europejskiej us ugi op aty elektronicznej EETS. Zdaniem Komisji Europejskiej systemy elektronicznego pobierania op at drogowych, stosowane w pa stwach Unii Europejskiej, nie s interoperacyjne. Komisja Europejska podj a milowe kroki w tym zakresie. Pierwszym by a dyrektywa 2004/52/EC w sprawie interoperacyjno ci systemów elektronicznych op at drogowych we Wspólnocie. Drugim, decyzja Komisji Europejskiej z dnia 6 pa dziernika 2009 r. w sprawie definicji europejskiej us ugi op aty elektronicznej (EETS) oraz jej elementów technicznych. Europejska us uga op aty elektronicznej ma by dost pna za trzy lata dla wszystkich pojazdów o masie powy ej 3,5 tony lub pojazdów przewo cych ponad 9 osób cznie z kierowc. Us uga ta b dzie dost pna dla pozosta ych pojazdów za pi lat. Instytut Transportu Samochodowego prowadzi testy projektu pilota owego - struktura funkcjonalna Krajowego Systemu Automatycznego Poboru Op at (KSAPO). W sk ad systemu wchodz nast puj ce elementy: dwa inteligentne urz dzenia pok adowe OBU, dwie bramki kontrolne, laboratoryjny model krajowej centrali automatycznego poboru op at KCAPO. OBU automatycznie nalicza op at (myto), bior c pod uwag kategori pojazdu (dmc, liczb osi), klas emisji spalin oraz przejechany odcinek drogi. OBU jest wyposa one w modu GPS, GSM oraz DSRC, co zapewnia mu interoperacyjno z innymi systemami EETS w pa stwach cz onkowskich UE. System spe nia wymagania dyrektywy 2004/52/EC oraz decyzji KE. S owa kluczowe: EETS, KSAPO, DSRC, interoperacyjno

6 Jacek Pa, Tadeusz D browski Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Systemów Elektronicznych Janusz Dyduch Politechnika Radomska, Wydzia Transportu i Elektrotechniki, Instytut Systemów Transportowych i Elektrotechniki METODA OCENY BEZPIECZE STWA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH U YTKOWANYCH W TRANSPORCIE R kopis dostarczono, wrzesie 2010 Streszczenie: Eksploatacja systemów elektronicznych na rozleg ym obszarze kolejowym nara ona jest na oddzia ywanie zak óce elektromagnetycznych. Zaburzenia elektromagnetyczne generowane s przez ród a zak óce zamierzone lub niezamierzone, stacjonarne lub ruchome. Poziom generowanych zaburze elektromagnetycznych wp ywa na bezpiecze stwo eksploatacji systemów np. systemów sterowania ruchem kolejowym, systemów elektronicznych. Generowane zak ócenia mog by przyczyn wyst pienia stanu alarmu w systemie elektronicznym. Niniejszy artyku przedstawia ocen bezpiecze stwa eksploatacji systemów elektronicznych, na które oddzia ywaj zak ócenia elektromagnetyczne. S owa kluczowe: system ochrony, system elektroniczny, zak ócenia 1. RODOWISKO ELEKTROMAGNETYCZNE W XX wieku, w wyniku dzia alno ci cz owieka wprowadzone zosta y sztuczne czynniki kszta tuj ce elektroklimat. Na skutek powstania niezliczonych róde promieniowania nast pi o powa ne zniekszta cenie rodowiska elektromagnetycznego. Szerokie zainteresowanie si niekorzystnym oddzia ywaniem pól elektromagnetycznych, z ró nych zakresów cz stotliwo ci, na organizm ludzki i prac urz dze elektronicznych nast pi o z chwil wprowadzenia przez Uni Europejsk dyrektywy dotycz cej kompatybilno ci elektromagnetycznej [15]. W celu oszacowania wielko ci zak óce elektromagnetycznych wyst puj cych na obszarze kolejowym nale y okre li parametry nast puj cych obwodów:

WYBRANE SYSTEMY MONITOROWANIA RUCHU RODKÓW CI AROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO. Krzysztof LEW 1, Sabina CZAPLA 2

WYBRANE SYSTEMY MONITOROWANIA RUCHU RODKÓW CI AROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO. Krzysztof LEW 1, Sabina CZAPLA 2 WYBRANE SYSTEMY MONITOROWANIA RUCHU RODKÓW CI AROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Krzysztof LEW 1, Sabina CZAPLA 2 W artykule przedstawiono wybrane systemy monitorowania ruchu pojazdów m.in. system ustalania

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH

ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 100 Transport 2013 Jacek Pa Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Systemów Elektronicznych ANALIZA NIEZAWODNO

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIA EM JEDNOSTEK DO LOKACJI

BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIA EM JEDNOSTEK DO LOKACJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 89 Transport 2013 Konrad Lewczuk Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu Zak ad Logistyki i Systemów Transportowych BADA PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Za cznik do uchwa y NR/XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Wroc aw,

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

ARCUS SA. Dane finansowe

ARCUS SA. Dane finansowe ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski Prac zrealizowano w ramach tematu Wp yw funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach cz onkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tego rozwoju w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska. Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy

Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska. Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy Scott Wilson Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy Podsumowanie nie techniczne Nowa przyszo dla Finningley LOTNISKO DONCASTER FINNINGLEY

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Joanna Wi niewska Uniwersytet Szczeci ski ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE Streszczenie Okre lenie kierunków

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania,

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania, Próba analizy porównawczej funkcji modu ów logistycznych wybranych zintegrowanych systemów informatycznych zarz dzania Krystyna Johansson Zasadniczym celem niniejszej pracy jest identyfikacja kryteriów

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Krystyna Książek EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie Poradnik metodyczny dla nauczyciela 1 Projekt ok adki: Rados aw Pazdrijowski Redakcja: Bo enna Chici ska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo