Tendencje rozwoju transportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tendencje rozwoju transportu"

Transkrypt

1 Warsztat organizowany wspólnie z 10-tym Spotkaniem Europejskiej Transportowej Grupy Roboczej (EWGT) Advances in Modeling, Optimization and Management of Transportation Processes and Systems - Theory and Practice oraz 16-t¹ Mini Konferencj¹ Europejskiego Stowarzyszenia Badañ Operacyjnych (EURO) Artificial Intelligence in Transportation wrzeœnia 2005 Poznañ Centrum Konferencyjno-Wyk³adowe Politechniki Poznañskiej Organizatorzy Politechnika Poznañska Wydzia³ Maszyn Roboczych i Transportu (WMRiT) Politechnika Poznañska Wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania (WIiZ)

2 . 2 Szanowni Pañstwo Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ pragniemy zaprosiæ Pañstwa do udzia³u w Mened erskim Warsztacie Transportowym, który odbêdzie siê w Poznaniu, w dniach wrzeœnia 2005r. Wydarzenie to odbywaæ siê bedzie wspólnie z 10-tym Jubileuszowym Spotkaniem Europejskiej Transportowej Grupy Roboczej (EURO Working Group on Transportation), nt.: Advances in Modeling, Optimization and Management of Transportation Processes and Systems - Theory and Practice oraz 16-t¹ Mini-Konferencj¹ Europejskiego Stowarzyszenia Badañ Operacyjnych (EURO), nt.: Artficial Intelligence in Transportation. Spodziewamy siê, e w warsztacie i obu konferencjach wezm¹ udzia³ naukowcy i praktycy, specjaliœci w dziedzinie transportu z ca³ego œwiata, a wœród nich znane autorytety zameryki Pó³nocnej, Europy, Azji iaustralii. Swoje zaproszenie kierujemy do zarz¹dów i kadry mened erskiej znanych firm transportowo-logistycznych, przedstawicieli ich klientów, polityków oraz reprezentantów administracji pañstwowej, zajmuj¹cych siê problematyk¹ transportow¹. Mamy nadziejê, e nasze spotkanie bêdzie okazj¹ do szerokiej dyskusji na temat polityki transportowej, zagadnieñ nurtuj¹cych przewoÿników oraz do wymiany pogl¹dów na bie ¹ce problemy transportu i logistyki w kraju oraz na œwiecie. Jesteœmy równie przekonani, i wydarzenie to bêdzie doskona³¹ okazj¹ do nawi¹zania nowych i utrwalenia ju istniej¹cych kontaktów biznesowych. Wszystkie wspomniane wydarzenia odbywaæ siê bêd¹ równolegle. Imprezy te planujemy zorganizowaæ w taki sposób, aby ich uczestnicy mieli mo liwoœæ udzia³u w ró nych sesjach, odwiedzenia stoisk wystawowych i uczestnictwa w dyskusjach oraz wymianie pogl¹dów w trakcie zajêæ warsztatowych i sesjach praktycznych. Oficjalnym jêzykiem warsztatów bêdzie jêzyk polski. Nasz¹ profesjonaln¹ dyskusjê bêdziemy chcieli urozmaiciæ atrakcyjnym programem towarzyskim. Mamy nadziejê, e wszyscy z Pañstwa znajd¹ w nim akcenty odpowiadaj¹ce jego gustom. Przewidujemy miedzy innymi bankiet u Prezydenta Poznania, wystêp znanych pianistów i solistów oraz wspóln¹ uroczyst¹ kolacjê, w trakcie której wyst¹pi zespó³ ludowy Wielkopolska. Serdecznie zapraszamy Pañstwa równie na poznañski Stary Rynek do przytulnych kawiarenek, winiarnii i pubów. Mamy nadziejê, e Mened erski Warsztat Transportowy bêdzie tak e okazj¹ do zawarcia nowych i o ywienia ju istniej¹cych kontaktów towarzyskich. Do zobaczenia w Poznaniu, we wrzeœniu 2005r. Jacek ak Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego

3 Program Warsztatu Dzieñ 1 ::: Wtorek, 13 wrzeœnia :00 - Rejestracja (rejestracja bêdzie mo liwa do czwartku w³¹cznie, do godz. 08:45) 09:00-10:30 10:30-10:45 10:45-11:45 11:45-12:00 12:00-13:30 13:30-14:30 14:30-16:00 16:00-16:15 16:15-17:45 Otwarcie Warsztatu i Konferencji Misja, Dzia³alnoœæ i oczekiwania Europejskiej Grupy Transportowej EWGT (Mission, Activities and Expectations of the EWGT) Maurizio Bielli, Rzym, W³ochy Wyk³ad plenarny Bezpieczeñstwo ruchu - wyniki projektu badawczego GAMBIT (GAMBIT The National road safety program for Poland for the period of ) Ryszard Krystek, Wiceminister Infrastruktury, Warszawa Sesja 1 ::: Stan aktualny i perspektywy rozwoju transportu w Polsce Analiza rynku samochodowego transportu towarowego i pasa erskiego w Polsce Jacek ak, Politechnika Poznañska, Poznañ Sytuacja firm sektora TSL po wejœciu Polski do UE w œwietle doœwiadczeñ GrupyRaben S³awomir B³otny, Raben Logistics Sp. z o.o., G¹dki Rozwój autostrad w Polsce Andrzej Patalas, Autostrada Wielkopolski, Poznañ Moderator: Jacek ak, Politechnika Poznañska, Poznañ Obiad Sesja 2 ::: Stan aktualny i perspektywy rozwoju transportu miejskiego w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju transportu miejskiego Andrzej Krych, Politechnika Poznañska, Biuro In ynierii Transportu, Poznañ Jakoœæ komunikacji miejskiej Andrzej Rudnicki, Politechnika Krakowska, Kraków Karta elektroniczna jako element integracji transportu w aglomeracji poznañskiej Zbigniew Rusak, Z-ca Dyrektora Naczelnego MPK Poznañ, Poznañ Moderator: Andrzej Krych, Politechnika Poznañska, Biuro In ynierii Transportu, Poznañ Sesja 3 ::: Zarz¹dzanie taborem samochodowym i jego serwisowanie Wspó³czesne tendencje w zarz¹dzaniu i obs³ugiwaniu taborem samochodowym Jaros³aw Brach, Akademia Ekonomiczna, Wroc³aw Optymalizacja kosztów w zarz¹dzaniu flot¹ pojazdów przy u yciu nowoczesnych narzêdzi informatycznych Przedstawiciel PasCom Sp. z o.o., Gdynia Ogumienie pojazdów ciê arowych - praktyczne spojrzenie na najnowsze trendy w zakresie budowy i serwisowania ogumienia Przedstawiciele firm: Aleksander Murkowski, Inter-Gumi Sp. J. Serwis Samochodów Ciê arowych i Naczep, Stêszew Piotr Czy ak, Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o., Warszawa Moderator: Jaros³aw Brach, Akademia Ekonomiczna, Wroc³aw 18:00-19:30 Zwiedzanie Poznania 19:30-21:00 Uroczysty Bankiet u Prezydenta Poznania, Ryszarda Grobelnego 3

4 . 4 Program Warsztatu Dzieñ 2 ::: Œroda, 14 wrzeœnia :00-10:00 10:00-10:15 10:15-11:45 11:45-12:00 12:00-13:30 Wyk³ad plenarny Sesja 4 ::: Œrodki transportu samochodowego Tendencje œwiatowe w rozwoju pojazdów samochodowych - autobusy i pojazdy ciê arowe Dariusz Piernikarski, Telewizyjne Studio Bravo Wspó³czesne tendencje rozwoju transportu publicznego na przyk³adzie najnowszych konstrukcji autobusów Pawe³ Kaczalski, Solaris Bus & Coach S.A., Bolechowo Moderator: Dariusz Piernikarski, Telewizyjne Studio Bravo Sesja 5 ::: Jakoœæ, koszty i konkurencyjnoœæ us³ug transportowych Ocena jakoœci przedsiêbiorstw transportowych za pomoc¹ metody ROQUEFORT Piotr Sawicki, Politechnika Poznañska, Poznañ Badanie kosztów produkcji w przedsiêbiorstwie transportu samochodowego Jerzy Waœkiewicz, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa Benchmarking, istota i mo liwoœci zastosowania w transporcie Adam Redmer, Politechnika Poznañska, Poznañ Moderatorzy: Piotr Sawicki i Adam Redmer, Politechnika Poznañska, Poznañ 13:30-14:30 Obiad 15:00-18:00 Wycieczki techniczne (jedna do wyboru) - przedsiêbiorstwo Autostrada Wielkopolska S.A., Poznañ - Centrum sterowania ruchem miejskim, Poznañ - Fabryka Autobusów Solaris Bus & Coach S..A., Bolechowo - Centrum dyspozytorskie MPK Poznañ - t³umaczenie symultaniczne Funkcje oceniaj¹ce w rzeczywistych problemach - Analiza przypadku (Evaluation Functions for Real World Problems: A Case Study) Zbigniew Michalewicz, School of Computer Science, University of Adelaide, Australia

5 .. Program Warsztatu Dzieñ 3 ::: Czwartek, 15 wrzeœnia :00-10:00 10:00-10:15 10:15-11:45 11:45-12:00 12:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:30 16:30-19:00 19:00-22:00 Wyk³ad plenarny - t³umaczenie symultaniczne Przegl¹d strategii kontroli i sterowania ruchem na drogach i autostradach (Overview of Road and Motorway Traffic Control Strategies) Markos Papageorgiou, University of Crete, Chania, Grecja Sesja 6 ::: Narzêdzia informatyczne i wspomaganie decyzji w transporcie Przegl¹d dostêpnych na rynku narzêdzi informatycznych dla MŒP sektora transportowego Marcin Hajdul, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznañ Zarz¹dzanie flot¹ pojazdów i efektywna obs³uga klienta w firmach bran y transportowospedycyjnej sektora MSP Maciej Stajniak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznañ LogistiXpl aplikacja dla firm transportowo-logistycznych Witold Tomczak, P.B. PolSoft Sp. z o.o., Poznañ Moderator: Maciej Stajniak i Marcin Hajdul, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznañ Sesja 7 ::: Systemy nawigacji w transporcie Przegl¹d systemów nawigacyjnych dla transportu Ryszard Wawruch, Tadeusz Stupak, Akademia Morska, Gdynia Systemy zarz¹dzania i optymalizacji w nowoczesnym transporcie Romuald Cha³as, AutoGuard & Insurance Sp. z o.o., Warszawa NaviExpert - internetowy system nawigacji i monitorowania GPS Rafa³ o yñski, m-navigation, Poznañ Moderator: Tadeusz Stupak, Akademia Morska, Gdynia Oficjalne zakoñczenie warsztatu Obiad Sesja 8 (promocyjna) ::: LogistiXpl aplikacja dla firm transportowologistycznych ::: Witold Tomczak, P.B. PolSoft Sp. z o.o., Poznañ Przerwa Uroczysta kolacja w pa³acu w W¹sowie 5

6 .. 6 Komitet Organizacyjny Przewodnicz¹cy Jacek ak, Wiceprzewodnicz¹cy Adam Redmer, Piotr Sawicki, Cz³onkowie Micha³ Bak, Micha³ Bogusz, Adrian Czech, Marcin Dekowski, Szymon Fierek, Marcin Hajdul, S³awomir Jab³oñski, Andrzej Jaszkiewicz, Mariusz Kaczmarek, Marcin Kiciñski, Marek Kubiak, Piotr Michalak, Paulina Micha³owicz, Anna Miko³ajczuk, Dawid Ogiñski, Jaros³aw Po³czyñski, Hanna Sawicka, Rados³aw Œliwka, Przemys³aw Weso³ek, Anna Wiœniewska, InstytutLogistyki i Magazynowania Politechnika Poznañska, WIiZ Politechnika Poznañska, WIiZ Politechnika Poznañska, WIiZ Politechnika Poznañska, WIiZ Sekretariat Warsztatu Sekretariat Mened erskiego Warsztatu Transportowego Wydzia³ Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Poznañska ul. Piotrowo Poznañ tel.: (061) fax: (061) URL: Rejestracja Rejestracja uczestników mo liwa jest do dnia rozpoczêcia Warsztatu. Zg³oszenia przyjmowane s¹ on-line za pomoc¹ formularza rejestracyjnego dostêpnego na stronie Warsztatu: lub w sekretarciacie Warsztatu, w dniu rozpoczêcia Warsztatu.

7 Informacje organizacyjne Materia³y szkoleniowe Op³aty Wszystkie prezentacje warsztatowe zostan¹ opublikowane w postaci Materia³ów szkoleniowych pt. i udostêpnione uczestnikom Warsztatu. Koszt udzia³u jednej osoby w Warsztacie zosta³ skalkulowany indywidualnie dla ka dego dnia. Dziêki sponsorom cena udzia³u zosta³y zredukowane o 50%. Poni sza tablica zawiera aktualne ceny netto, do którego nale y doliczyæ 22% VAT. 1 osoba 2 osoby* 3 i wiecej osób* dzieñ 1 200,00 150,00 100,00 dzieñ 2 200,00 150,00 100,00 dzieñ 3 200,00 150,00 100,00 dzieñ 1,2 i 3 500,00 375,00 250,00 * dotyczy osób reprezentuj¹cych t¹ sam¹ firmê Op³ata warsztatowa zawiera (1) udzia³ w sesjach warsztatowych (2) materia³y warsztatowe (prezentacje) (3) udzia³ w sesjach plenarnych konferencji EWGT/MiniEURO (4) przerwy kawowe (5) obiady (6) bankiet u Prezydenta Poznania (we wtorek) (7) spacer po Poznaniu (we wtorek) (8) wycieczki techniczne (w œrodê; jedna do wyboru) (9) uroczysta kolacja (w czwartek) Wp³aty nale y kierowaæ na konto Politechniki Poznañskiej: PEKAO S.A. II O/Poznañ z dopiskiem (dopisek bezwzglêdnie konieczny): 10EWGT_16MiniEURO Zakwaterowanie Organizatorzy Warsztatu wspólnie z ORBIS-em przygotowali szerok¹ ofertê miejsc hotelowych o zró nicowanym standardzie. Wybraliœmy dla Pañstwa dogodne lokalizacje hotelowe, a ORBIS zaoferowa³ preferencyjne warunki finansowe (specjalne stawki dla uczestników Warsztatu i Konferencji). Szczego³owe informacje na temat sposobu rezerwacji mo na znaleÿæ na stronie internetowej Warsztatu: -50% Oferta last minute 7

8 PATRONAT HONOROWY Prezydent Poznania Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PATRONAT MEDIALNY Fleet Management Institute CE EUROPE Sekretariat Mened erskiego Warsztatu Transportowego Wydzia³ Maszyn Roboczych itransportu Politechnika Poznañska ul. Piotrowo Poznañ tel.: (061) fax: (061) URL: SPONSORZY ::: Sponsorzy I kategorii ::: Raben Logistics Sp. z o.o. Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. P.B.PolsSoft Sp. z o.o. Inter-Gumi Sp.J. Serwis Samochodów Ciê arowych i Naczep ::: Sponsorzy II kategorii ::: AutoGuard & Insurance Sp. z o.o. Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. ::: Sponsorzy III kategorii ::: Koncepcja i projekt broszury Piotr Sawicki Poznañ 31/08/2005 PasCom Sp. z o.o. Gefahrgutberatung Domalsk Twój doradca ds. bezpieczeñstwa Autostrada Wielkopolska Autostrada Wielkopolska S.A.

KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP SEROCK, HOTEL NARVIL. automotive

KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP SEROCK, HOTEL NARVIL. automotive KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP automotive 2015 SEROCK, HOTEL NARVIL PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR ORGANIZATORZY ZG OSZENIA Julia Piórek + 48 32 73 38 219 julia.piorek@teamprevent.com ORGANIZACJA Beata

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 od Redakcji Drodzy Czytelnicy, Kiedy w czerwcu, w czasie 3. Kongresu Informatyki Polskiej, w sesji poœwiêconej

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec 24 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: http://www.kpk.gov.pl/gr_europ/ http://www.grantyeuropejskie.pl

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI 18-19 marca 2010 roku ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Audyt Infrastruktury Przedsiêbiorstwa Metoda szacowania ryzyka w zarz¹dzaniu procesami Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 15 listopad 2001 ADRESY INTERNETOWE: http://www.npk.gov.pl/wiadomosci http://www.amu.edu.pl/fundacja/granty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

. GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO

. GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO . GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa siê pod patronatem honorowym Micha³a Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz patronatem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881 numer dwunasty, luty 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Jan Pawe³ II S³owa pozostan¹ 17 paÿdziernika 2005 r. w budynku Rektoratu ATH odby³a siê uroczystoœæ

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³ Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (92), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15

Bardziej szczegółowo

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku Udana promocja: komponenty trafnej komunikacji PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji, stosowane przez czo³owych graczy na rynku 14 15 wrzeœnia 2010, Hotel Le Méridien

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14.

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14. 1 Wielkopolska Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznañ, ul. H. Wieniawskiego 5/9 tel./fax (0-61) 853-80-19, (0-61) 853-80-38 wew. 101 sekretariat, wew. 102 uprawnienia wew. 104 zaœwiadczenia,

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7 Nr 36 Lipiec 2005 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej str.2 Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta (121-122) Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Pierwszy zagraniczny doktor honoris causa - s. 3 Nowy symulator lotu w OKL - s. 9 1-2 styczeñ-luty

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies 26-27 paÿdziernika 2011, Warszawa Hotel Jan III Sobieski II Skuteczne metody dzia³ania w postêpowaniu upad³oœciowym study Pekao Bank Hipoteczny SA Bezpieczne umowy jako

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881 numer trzynasty, maj 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Goœæ Akademii Prof. Weckenmann 4 kwietnia 2006 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania tytu³u i

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo