KONFERENCJA TOP SEROCK, HOTEL NARVIL. automotive

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP SEROCK, HOTEL NARVIL. automotive"

Transkrypt

1 KONFERENCJA TOP automotive 2015 SEROCK, HOTEL NARVIL PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR

2 ORGANIZATORZY ZG OSZENIA Julia Piórek ORGANIZACJA Beata Praszczyk MARKETING Wioleta Kojzar Team Prevent Poland Sp. z o.o. ul. Batorego Pszczyna tel.: fax:

3 Szanowni Pañstwo, TOP automotive 2015 z przyjemnoœci¹ pragniemy zaprosiæ i zachêciæ Pañstwa do udzia³u w Konferencji TOP automotive 2015 wyj¹tkowego wydarzenia dla bran y motoryzacyjnej, która odbêdzie siê w dniach r. w Serocku. Konferencja TOP automotive 2015, organizowana w tym roku po raz pierwszy, jest inicjatyw¹ Team Prevent Poland Sp. z o.o. jednej z czo³owych firm doradczo-szkoleniowych w Polsce. Nasze doœwiadczenia oraz pytania naszych Klientów zainspirowa³y nas do stworzenia wydarzenia, które bêdzie najwiêkszym wydarzeniem roku w bran y motoryzacyjnej. Partnerem strategicznym Konferencji jest VDA QMC jedna z najbardziej renomowanych organizacji szkoleniowych na œwiecie specjalizuj¹ca siê w szkoleniach jakoœciowych bran y motoryzacyjnej. Konferencja TOP automotive 2015 to spotkanie najwiêkszych OEM-ów w Polsce i ich dostawców. Program Konferencji skierowany jest do dyrektorów i kierowników dzia³ów jakoœci i produkcji w zakresie bran y motoryzacyjnej oraz wszystkich pasjonatów zagadnieñ zwi¹zanych z bran ¹. Co wa ne, w Konferencji uczestniczyæ bêd¹ eksperci reprezentuj¹cy kluczowych producentów samochodów osobowych w Polsce, takich jak: Volkswagen Polska, FCA Group Purchasing Poland oraz General Motors Manufacturing Poland. G³ównymi tematami poruszanymi podczas Konferencji bêd¹ zagadnienia systemowo-procesowe zwi¹zane z rozwojem i jakoœci¹ dostawców. Udzia³ w Konferencji stwarza Pañstwu doskona³¹ okazjê nie tylko do zdobycia wiedzy i ciekawych doœwiadczeñ, którymi dzieliæ siê bêd¹ najlepsi eksperci, ale tak e do nawi¹zania partnerskich i biznesowych relacji. Niezwykle mi³o nam bêdzie goœciæ Pañstwa na Konferencji TOP automotive Szczegó³owe informacje na temat Konferencji TOP automotive 2015 dostêpne s¹ równie na stronie internetowej Z wyrazami szacunku, Dariusz Grzegorczyk Cz³onek Zarz¹du Team Prevent Poland Sp. z o.o. Donat Thomanek Cz³onek Zarz¹du Team Prevent Poland Sp. z o.o.

4 PROGRAM Rejestracja uczestników/networking Time Otwarcie Konferencji Dariusz Grzegorczyk Member of the Board Team Prevent Poland Sp. z o.o. Wyk³ad inauguracyjny Kolacja TOP automotive 2015

5 Konferencja TOP automotive 2015

6 TOP EKSPERCI TOP TEMATY Tanja Wälzholz Trener IATF/VDA QMC Robert Frank Key Account Manager International Relations VDA QMC Marzena Pillich-Groñska Kierownik Zapewnienia Jakoœci Czêœci Zakupowych i Techniki Pomiarowej Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. Wojciech Kawa/Zbigniew Skowroñski Supplier Quality Manager/Key Account, World Class Manufacturing Manager FCA Group Purchasing Poland Sp. z o.o. Krzysztof Domanowski Manager, Supplier Quality - SMT Chassis, GM Europe Engineering General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Zastosowanie specyficznych wymagañ klientów zgodnie z podejœciem procesowym ISO/TS VDA 6.x audyty szyte na miarê dla ³añcucha dostaw w przemyœle motoryzacyjnym VDA 6.3 PA&WCM BIQS Built In Quality for Suppliers WARSZTATY Konferencja podzielona zosta³a na dwie czêœci: wyk³adow¹ i warsztatow¹. Czêœæ warsztatowa to sesje pytañ i konsultacji w grupach roboczych, gdzie poruszane bêd¹ zagadnienia: Spe³nienie specyficznych wymagañ klientów (CSRs) okiem dostawców. Definicje potrzeb i mo liwoœci wsparcia ze strony FCA, GM, VW, VDA QMC i Team Prevent. Nauka przez doœwiadczenie to najbardziej efektywny sposób przyswajania wiedzy oraz jedna z ciekawszych form wymiany doœwiadczeñ. Warsztaty anga uj¹ wszystkich cz³onków grupy, a iloœæ doœwiadczeñ, któr¹ zdobywa uczestnik warsztatów, jest tak naprawdê sum¹ doœwiadczeñ wszystkich osób danej grupy warsztatowej. Dodatkowo, na wszelkie pytania od razu odpowiadaj¹ najlepsi eksperci bran y motoryzacyjnej.

7 KOSZT UCZESTNICTWA Cena regularna: 1.950,00 PLN/os. + VAT TOP automotive 2015 Cena promocyjna: 1.750,00 PLN/os. + VAT (cena promocyjna obowi¹zuje w przypadku zg³oszenia siê do r.) Koszt uczestnictwa obejmuje: udzia³ w czêœci konferencyjnej, materia³y konferencyjne, wy ywienie zgodnie z programem konferencji, wydanie certyfikatu. Cena nie zawiera noclegu. Istnieje mo liwoœæ rezerwacji hotelu za poœrednictwem Team Prevent Poland przy czym cena noclegu zostanie doliczona do kosztów uczestnictwa. Istnieje tak e mo liwoœæ rezerwacji noclegu bezpoœrednio w Hotelu Narvil Conference & Spa w cenie promocyjnej 299,00 PLN + VAT za pokój jednoosobowy lub 320,00 PLN + VAT za pokój dwuosobowy. ZG OSZENIA Julia Piórek Wype³niony formularz zg³oszeniowy prosimy przesy³aæ do r. na adres lub fax:

8 TOP automotive LOKALIZACJA 2015 Hotel Narvil Conference & Spa ul. Czesùawa Miùosza 14a Serock tel.: DOJAZD SAMOCHODEM: 37 km od centrum Warszawy (40 minut jazdy). SAMOLOTEM: Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie znajduje siê 48 km (60 minut jazdy samochodem), a lotnisko w Modlinie 33 km (40 minut jazdy samochodem). KOLEJ : Najbli sza stacja PKP znajduje siê w Legionowie 16 km (20 minut jazdy samochodem). Konferencja TOP automotive 2015

9 ORGANIZATOR Team Prevent Poland Sp. z o.o., nale ¹c do miêdzynarodowego koncernu BAD-Team Prevent International Group, jest czo³ow¹ firm¹ doradczo-szkoleniow¹ w Polsce. Szeroka gama us³ug obejmuj¹ca swym zakresem systemy jakoœci, bezpieczeñstwo pracy, ochronê ppo., ochronê œrodowiska, zarz¹dzanie zdrowiem oraz profesjonaln¹ obs³ugê IT sprawia, e zaufa³a nam ju i korzysta z naszych us³ug coraz wiêksza rzesza instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych w Polsce. Obecnie wspó³pracujemy ju z ponad 700 partnerami biznesowymi. Dziêki du emu doœwiadczeniu i zaanga owaniu ponad 100 specjalistów pracuj¹cych od wielu lat w stabilnej, jasno ustrukturyzowanej organizacji, posiadaj¹cej lokalizacje na terenie ca³ej Polski, jesteœmy w stanie zawsze byæ blisko naszych klientów i partnerów, oferuj¹c kompleksow¹ obs³ugê na najwy szym poziomie. PARTNER STRATEGICZNY VDA to Zrzeszenie Przemys³u Motoryzacyjnego obejmuj¹ce niemieckich producentów samochodów wraz z ich dostawcami. W organizacji zrzeszonych jest ponad 620 firm zaanga owanych w produkcjê dla przemys³u motoryzacyjnego. Jednym z dzia³ów VDA jest Centrum Zarz¹dzania Jakoœci¹ (QMC). Zarówno rozwój jak i kierunki dzia³alnoœci VDA QMC nadzorowane s¹ przez najwy sze gremium niemieckich przedstawicieli zarz¹dzania jakoœci¹ Komitet ds. Zarz¹dzania Jakoœci¹ (QMA), który tworz¹ managerowie jakoœci wszystkich producentów samochodów oraz ich licznych dostawców. VDA QMC jest najprê niej dzia³aj¹cym europejskim przedstawicielem IATF, jak równie jedn¹ z najbardziej renomowanych organizacji szkoleniowych na œwiecie specjalizuj¹c¹ siê w szkoleniach jakoœciowych bran y motoryzacyjnej.

10